logo

Механик, ўтказувчи, ажратувчи ва асосий тўкималар. Илдиз морфологияси.Илдизни физологик ва анатомик тузилиши

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

137 KB
www.arxiv.uz   Режа:   1. Механик тўкима, уларнинг вазифаси 2. Ў тказувчи тўкима, уларнинг вазифаси 3. Асосий тўкима, уларнинг вазифаси 4. Ажратувчи тўкима, уларнинг вазифаси 5. Х азм безлари ва осмафорлар 6. Ў симлик органлари ҚОрганография) 7. Илдиз морфологияси 8. Илдизнинг анатомияси 9. Бирламчи илдизнинг анатомияси 10. Иккиламчи илдизнинг анатомияси 1. Шакли ўзгарган Қметаморфоз) илдизлар. 12. Илдиздаги тугунак бактериялар ва микориза       www.arxiv.uz МЕХАНИК Т ЎҚ ИМА   Механик тўкима ўсимлик органларига катталик бериб туради. Ў симликларнинг тик ўсишига имконият туғдиради. Механик тўкима ўсимлик органларига каттиклик бериб туришдан ташкари эластиклик яъни эгилувчанлик, букулувчанлик бериб туради. Ў симлик органларида механик тўкима бўлмаганда эди ўзининг танасини тутиб тура олмаган бўлар эди. Шамол таъсирида синиб кетган бўлар эди. Механик тўкима келиб чикиши жихатидан 2 га бўлинади. 1. Паренхим хужайрадан келиб чиккан механик тўкима. Шакли паренхим хужайрага ўхшаш. 2. Прозенхим хужайрадан келиб чиккан механик тўкима. Шакли прозенхим хужайрага ўхшаш. Паренхим хужайрадан келиб чиккан механик тўкима 2 хил бўлади: 1.Колленхима. 2.Склереид. Прозенхим хужайрадан келиб чиккан механик тўкимага склеренхима киради. Биз булар тўғрисида алохида тўхталиб ўтамиз. Колленхима.   Колленхима хужайра пўстининг нотекис калинлашганлиги билан характерланади. Хужайраларнинг пўстлари жуда эрта, хужайралар эндигина бўйи ва энига ўса бошлаётган пайтда калинлаша бошлайди. Колленхиманинг хужайра пўсти целлюлозадан ташкил топган. Шунинг учун ќ ам колленхима хужайраси тирик бўлади. Колленхиманинг асосан 2 хили кўпрок учрайди. 1. Бурчаксимон колленхима. 2. Пластинкасимон колленхима. Бурчаксимон колленхима хужайранинг бурчаклари жуда калинлашган бўлади.Пластинкасимон колленхимада хужай-ранинг тангентал деворлари бошдан оёк жуда калинлашган бўлиб,радиал деворлари юпкалигича колади, яъни ташки ва ички томони калин ён томонлари эса юпкалигича колади. www.arxiv.uz Баъзан колленхима хужайраларида хлорофилл доначалари бор. Бундай хужайраларда фотосинтез процесси бўлиб туради. Колленхиманинг ўсиш поясида, барг бандида, йўғон томир ўтган кисмида учратиш мумкин. Ошковок поясида бурчакли колленхима учрайди. Колленхима 2 паллали ўсимликлар орасида кенг таркалган.Бир паллали ўсимликларда учраган такдирда ќ ам факат поя бўғимлари атрофида бўлади. Склереидлар.   Қтошсимон тўкима). Склереидларнинг ху-жайра пўсти жуда калинлашган. Шунинг учун ќ ам склереид хужайраси ўлик бўлади. Баъзи склереидлар хужайра пўстида лигниндан ташкари кум-тупрок хамда о ќ ак бўлади. Склереидларни ёғоч типдаги ёнғок, ўрмон ёнғоғи ва дубларда, мева пўчоғида,ўрик, шафтоли, олча, олхўри ва бошкаларнинг мева данакларида, нок, бе ќ и меваларида учрайди. Склеренхима.   Ў симлик дунёсида жуда кўп таркалган, ўсимлик учун жуда катта а ќ амиятга эга бўлган тўкимадир. Склеренхима прозенхима шаклидаги калин деворли,учлари урчукка ўхшаб ўткирланган хужайрадан иборат. Склеренхима хужайра пўсти лигнин билан суғорилиб ёғочланган. Шунинг учун ќ ам склеренхима ўлик бўлади. Склеренхима ўсимликларнинг пўстлок кисмида жойлашган бўлса, стереид Қфлоэма толаси), ёғочлик кисмида жойлашган бўлса либриформҚксилема толаси)деб юритилади. Стереидлар.   Стереидларнинг хужайра пўсти либриформга нисбатан юпкарок бўлади. Стереидларнинг хужайра пўсти ёғочланган ёки ёғочланмаган бўлади. Стереидлар тўкимачилик саноатида катта а ќ амиятга эга. Бизда му ќ им ќ ом ашёси бўлиб куйидаги ўсимликлар ќ исобланади: Зиғир, наша, каноп, рами, кендр. Толаларнинг тўкимачилик саноатида аъло даражада бўлиши уларнинг узунлиги ва ёғочланмаганлигига боғлик. Зиғир, наша, каноп, рами, кендр ўсимликларнинг стереидлари ёғочланмаган. Рамининг тола узунлиги 350 мм гача,баъзан 420 мм гача, кендрники 55 мм баъзан 140 мм гача, зиғир толасининг узунлиги 60 мм гача нашаники 40 мм гача бўлади. Бу ўсимликларнинг толалари аъло навли ќ ар хил матолар тайёрлашда ишлатилади. Каноп толалари маълум даражада ёғочланган www.arxiv.uz бўлиб узунлиги 40 мм,канопдан дағал матолар, иплар, арконлар тайёрлашда ишлатилади. Стереид хужайраларнинг бўйи энига нисбатан 1000 маротабага катта бўлади. Стереидлар жуда ќ ам мустахкам, синмайдиган ва эгилувчандир. Либриформнинг хужайра пўсти стереидга нисбатан калин ва мўрт бўлади. Узунлиги 0,5-1,5 мм га тенг. Механик тўкималар ўт ўсимликларнинг поясида халка шаклида, пояси киррали бўлса кирраларда жойлашган.     Ў ТКАЗУВЧИ Т Ў ҚИМА   Ў тказувчи тўкималар ќ ам ўсимлик органларида маълум бир вазифани бажаради, яъни ўтказиш вазифасини бажаради. Ў тказувчи тўкималар сув ва сувда эриган моддаларни ўсимлик танаси бўйлаб бир органдан иккинчи органга ўтказиб туради. Ў симликларда асосан 2 хил моддалар харакат килиб туради. 1. Илдиз туклари ёрдамида тупрокдан шимиб олинган сув ва сувда эриган ќ олдаги минерал моддалар. 2. Ў симлик органларида ќ осил бўладиган органик моддалар яъни, углеводлар,аминокислоталар ва бошкаларнинг сувдаги эритмаси. Ў тказувчи тўкима келиб чикиш жихатидан 2 хил бўлади. 1.Бирламчи ўтказувчи тўкима. 2.Иккиламчи ўтказувчи тўкима. Бирламчи ўтказувчи тўкима меристемадаги прокамбий-дан, иккиламчи ўтказувчи тўкима камбийдан хосил бўлади. Бир паллали ўсимликларнинг ўтказувчи тўкимаси бирламчи ва иккиламчи бўлади.Бир паллали ўсимликларда камбий бўлмайди. Камбий ўсимликлар танасининг энига ўстириб туради. Ў тказувчи тўкималар бажарадиган вазифасига караб 2га бўлинади: 1. Ксилема.Қёғочлик) 2.Флоэма.Қлуб) www.arxiv.uz Ксилема оркали ердан илдиз туклари шимиб олган сув ва сувда эриган холдаги минерал моддалар пояга ва сўнгра баргга ўтиб туради. Флоэма оркали баргдан фотосинтез процесси натижасида тайёрланган органик моддалар пояга ва илдизга ўтиб туради. Ксилемани юкорига кўтарувчи оким,Қвосходяший ток). Флоэмани эса тушурувчи оким Қнизходяший ток) дейилади. Ксилема ва флоэма махсус элементлардан ташкил топган.   Ксилеманинг элементлари. 1.Трахеидларнинг учлари кийшик, ўткир,боши берк,чўзик хужайралардир.Трахеидларнинг хужайра пўсти лигнин моддаси билан суғорилиб ёғочланган. Шунинг учун ќ ам трахеидлар ўлик хужайралардан иборат. Трахеидлар одатда бўйи 1-4 мм га тенг. Масалан,чойда трахеиднинг бўйининг узунлиги 4 мм,шойи гулда 1 см, карағайда 44 мм. Трахеидларнинг хужайра пўстида тешиклар бор.Тешиклар 2 хил бўлади. 1.Чокли,мураккаб тешик. 2.Чоксиз,оддий тешик. Шу тешиклар оркали сув ва сувда эриган минерал моддалар бошка хужайраларга ўтиб туради. Трахеидлар 2 хил вазифани бажаради. 1. Сув ва сувда эриган минерал моддаларни пастдан юкорига ўтказиш. 2. Ў симлик органларига катталик бериб туради. Сув найлари.   Сув найлари ќ ам трахеидларга ўхшаш ердан илдиз туклари шимиб олган сув ва сувда эриган моддаларни пастдан юкорига ўтказиб туради. Бундан ташкари ўсимлик танасига каттиклик беради.Чунки сув найларининг пўсти лигнин моддаси билан суғорилиб ёғочланган. Шунинг учун ќ ам сув найлари ўлик бўлади. Сув найлари бир неча хил шаклларда учрайди. Халкасимон, бурмасимон, нарвонсимон, тўрсимон, нуктасимон. Трахеидлар билан сув найларининг тараккий этиш тарихини рус олими Яценко,Хмельницкий ва Роттертлар текшириб чикганлар. Бу олимларнинг кўрсатишича аввал трахеидлар, сўнгра сув найлари пайдо бўлади. www.arxiv.uz Биз ўсимликларнинг тараккий этиш тарихидан биламизки, аввал очик уруғли ўсимликлар, сўнгра ёпик уруғли ўсимликлар келиб чиккан. Очик уруғли ўсимликларга арча, карағайлар киради. Мана шу арча ва карағайларда трахеидлар бор,сув найлари эса буларда учрамайди. Ёпик уруғли ўсимликларда, олма, ўрик, ёнғок ва хоказоларда сув найлари хамда трахеидлар бор. Демак очик уруғли ўсимликларда факат трахеидлар, ёпик уруғли ўсимликларда эса трахеидлар хамда сув найлари учрайди. Сув найлари ќ ам бир вактнинг ўзида пайдо бўлган эмас. Аввало халкасимон, бурамасимон, нарвонсимон сув найлари, кейинрок эса тўрсимон ва нуктасимон сув найлари вужудга келган. Шунинг учун ќ ам сув найлари 2 га бўлинади. 1. Бирламчи сув найлари. 2. Иккиламчи сув найлари. Бирламчи сув найларига халкасимон, нарвонсимон, бурамасимон сув найлари киради. Иккиламчига эса нуктасимон ва тўрсимон сув найлари киради. Иккиламчи сув найлари камбийдан хосил бўлади. Шунинг учун ќ ам бир паллали ўсимликларда хамда баргда нуктасимон сув найлари учрамайди. Сув найларининг пўстида оддий ва хошияли тешикчалар бор. Ана шу тешикчалар оркали бошка хужайраларга сув ва сувда эриган минерал моддалар ўтиб туради. Сув найларинг узунлиги асосан 10см-1м гача бўлади. Баъзан 5 метргача хатто 9 м гача ќ ам бўлади. Масалан акация дарахтида 1м, дуб дарахтида 2м,лиана ўсимликларида 9 м гача бўлади. Қишда сув найлари толалар билан беркилиб колади. Шунинг учун ќ ам кишда юкорига кўтарилиш оким тўхтатилади. Бахорда толалар эриб кетиб сув найларининг йўллари очилади. Ксилеманинг паренхимаси.   Ксилеманинг паренхимаси тирик хужайрадан иборат, бўлиб одатда унга озик моддалар тўпланади. Ксилеманинг толаси- либриформ.   Либриформ механик тўкимага киради. Либриформнинг хужайра пўсти калин, ёғочланган, каттик бўлади. www.arxiv.uz Асосий вазифаси ўсимликка каттиклик бериб туриш. Флоэма элементлари. Флоэма куйдаги элементлардан ташкил топган: 1. Элаксимон най. 2. Йўлдош хужайра. 3. Флоэманинг паренхимаси. 4. Флоэманинг толаси-стереид. Элаксимон най.   Элаксимон най тирик бўлади. Хужайра пўс-ти юпка целюллозадан ташкил топган. Бир хужайранинг иккинчи бир хужайра билан уланган жойида элакнинг кўзига ўхшаш майда тешикчалар бор. Шунинг учун ќ ам элаксимон найлар деб юритилади. Яна тешикчалар оркали бир хужайрадан иккинчи бир хужайрага органик моддалар ўтиб туради. Элаксимон найлар хужайрасида протоплазма, ядро, лейкопластлар, ќ ар хил озикли моддалар бор. Озикли моддалардан кўпрок карбон сувлари учрайди. Элаксимон найнинг асосий вазифаси баргда фотосинтез процесси натижасида тайёрланган органик моддаларни юкоридан пастга яъни, поя ва илдизга етказиб бериш. Бир паллали ўсимликларда элаксимон най ўз вазифасини бир неча йил ўтаб туради,икки паллали ўсимликларда эса бир йил баъзан икки йилда ўз вазифасини тугатади. Тешикчалар толалар билан беркилиб колади. Бизга маълумки икки паллали ўсимликларда камбий бўлиб у ўзидан юкорига флоэма ва пастга ксилема элементларини ишлаб чикаради. Йўлдош хужайралар.   Кўпчилик ўсимликларнинг элакси-мон найи ёнида йўлдош хужайра жойлашган. Элаксимон найга нисбатан йўлдош хужайра кичик бўлади. Йўлдош хужайра тирик бўлиб унда ўсимикларни ўстирадиган Аусин каби безлар бор. Флоэманинг паренхимаси . Флоэманинг паренхимаси пўсти целюллозадан ташкил топган. Флоэманинг паренхимасида запас озик моддалар тўпланади. www.arxiv.uz Флоэманинг толаси-стереид . Флоэманинг толаси-стереиднинг хужайра пўсти ёғочланган ёки ёғочланмаган бўлади. Флоэма толаси жуда ќ ам мустахкам, синмайдиган, эластик бўлиб ўсимликка каттиклик бериб туради. Шундай килиб биз ксилема ва флоэма элементларини кўриб чикдик. Ёғочланган ўсимликларда флоэма пўстлок кисмига жойлашган. Ёғочлик кисми ксилема хисобланади. Ў тли ўсимликларнинг поясида, илдизида,баргнинг томир ўтган кисмида флоэма билан ксилема бирлашиб ўтказувчи тўкима боғламлари ташкил этади. Ў тказувчи тўкима боғламлари асосан 4 типда тузилган. 1.Коллотериал. 2.Биколлотериал. 3.Концентрик. 4.Радиал. Коллотериал боғламда ксилеманинг факат бир томонига флоэма жойлашган. Масалан, маккажўхори поясида кўриш мумкин. Биколлотериал боғламда флоэма ксилеманинг ќ ар иккала томонига жойлашган, яъни пастки ва юкори томонига флоэма жойлашган бўлади. Масалан, ошковок поясида кўриш мумкин. Концентрик боғламда марказда ксилема бўлиб унинг атрофида флоэма жойлашган. Масалан, кирккулок ва гулсафсар ўсимликларининг ер остки поясида кўриш мумкин. Радиал боғламда флоэма билан ксилема радиуси бўйича галма-гал жойлашган. Ў тказувчи тўкима боғламлари очик ёки ёпик бўлиши мумкин. Агарда ксилема билан флоэма ўртасида камбий бўлса очик ўтказувчи боғлам дейилади.Чунки камбий ўзидан юкорига флоэма элементларини, пастга эса ксилема элеменларини чиказиб туради. Флоэма билан ксилема ўртасида камбий бўлмаса ўтказувчи тўкима боғламлари ёпик дейилади. www.arxiv.uz Бир паллали ўсимликларда ўтказувчи тўкима боғламлари коллатериал типда тузилган. Бир паллали ўсимликларда ўтказувчи тўкима боғламлари ёпик, икки паллали ўсимликларда эса очик бўлади. Бир паллали ўсимликларнинг поясида ўтказувчи тўкима боғламлари асосий тўкимада тартибсиз таркок холда жойлашган,икки паллали ўсимликларда эса доира бўйича бир катор тартибли равишда жойлашган. Ў симлик органларида ўтказувчи тўкималарнинг шикастланиши ўсимликни куришига олиб келади. Қиска килиб айтганда ўсимлик органларига озик моддаларнинг етиб бормаслиги натижасида хужайралар фаолияти бузилади.   АСОСИЙ Т Ў ҚИМА   Асосий тўкима тирик паренхима хужайрадан тузилган бўлиб турли вазифаларни бажариб туради. Асосий тўкималарнинг хужайраси юмалок ёки кўп бурчакли бўлиб унинг хужайра оралиғи ќ ам бўлади. Хужайра пўсти целюллозадан тузилган юпка баъзан лигнин билан суғо-рилиб ёғочланган бўлади. Асосий тўкима вазифасига караб бир неча группаларга бўлинади. 1. Ў тказувчилик вазифасини бажарадиган асосий тўкима. М,илдизнинг пўстлок хужайралари, ўзак нур хужайралари. Ў зак нур хужайралари поянинг ёғочлик кисмида сув ва сувда эриган моддаларни ўтказиб туради. 2. Органик моддаларни тайёрлайдиган тўкимани ассимиляцион тўкима дейилади. Ассимиляцион тўкималар ўсимлик баргида,поясида ва бошка органларида учрайди. Ассимиляцион тўкимада хлорофилл доначалари бўлиб унда фотосинтез процесси бўлиб туради. Ассимиляцион тўкима уч хил шаклда бўлади. Масалан,баргда. 1.Қозиксимон тўкима.Қкозиксимон паренхима) 2.Булутсимон тўкима.Қбулутсимон паренхима) 3.Чокли паренхима.Қскладчатая паренхима) www.arxiv.uz Қозиксимон паренхимнинг бўйи чўзикрок ва бир-бири билан зич жойлашган, булутсимон паренхима юмалок хужайра оралиғли бўлади. Булутсимон паренхима баргда хаво алмашиниб туришида катта роль ўйнайди. Шунинг учун ќ ам уни вентиляционный тўкима деб ќ ам юритилади. Булутсимон паренхимага караганда козиксимон паренхимада хлорофилл доналари кўп бўлади.Чокли паренхима очик уруғли ўсимликларнинг баргида учрайди. М,карағай,арча барглари.Чоклари паренхимани хужайра пўсти ичкарига кириб кетган.Шунинг учун ќ ам чокли паренхима дейилади.   Озикли моддаларни тўпловчи асосий тўкима Ў симликларнинг ќ ар хил органларида илдиз,поя,барг,уруғ ва меваларида т ў планади.М.сабзи, лавлаги, редиска, шолғом ва бошкаларнинг илдиз мевасида,картошка туганагида,карам баргида, ғалладонли ў симликларнинг уруғида, мевали дарахтларнинг мевасида т ў планади. Ажратувчи.ҚЧикарувчи тўкима). Чикарувчи тўкима хар хил моддаларни М, эфир мойларини, ошловчи моддаларни,шиллик моддаларни ва бошкаларни чикариб туради. Чикарувчи тўкима ўсимликнинг ташки ва ички органларида бўлади. Мураккабгулдошлар, лабгулдошлар оиласига кирадиган ўсимликларнинг барг эпидермисида эфир мойларини ишлаб чикадиган безли туклар бор. Баъзи ўсимликларда эфир мойларини безлик хужайралар ишлаб чикаради. М, лавр, магнолия, эвкалипта ўсимликларининг баргида, валериана илдизида, гулсафсарнинг илдиз поясида, лимон,апельсин ўсимликларининг мева пўстида эфир мойларини ишлаб чикарадиган безлик жойлар бор. Улар икки хилда, схизоген ва лизоген тузилишга эга бўлади. Схизоген безларда хужайраларнинг ички девори сакланиб колса лизоген безларда без айрим хужайраларнинг деворлари емирилган бўлади. Баъзи бир ўсимликларда чикарувчи йўллар бор. Қарағайда смола йўли, шойи гулда шилимшик йўллар бор. Эпителиал хужайра бу моддаларни ишлаб чикаради. Чикарувчи тўкимага сутлик найлар хам киради. Қмлечные трубки). Сутлик найлар кукноригулдошлар, мураккабгулдошлар оиласига www.arxiv.uz кирадиган ўсимликларда учрайди. Масалан, кокиўт, таусагиз, кусагиз, кримсагиз ўсимликларида, таусагиз, куксагиз, кримсагиз ўсимликларидан каучук олинади. Кўкнорининг сутлик найидан окиб чиккан ширани опий деб аталади. Опий таркибида 26 хил алкалоид бор. Тармокланган сутлик найни семиз ўт ўсимлигида учратиш мумкин. Бугимлик сут найлари сув найларига ўхшаш бўлади. Тармокланган сутлик найлар уруғнинг эмбрионида бўлади. Уруғ ўсиб чиккан бу сутлик най тармокланиб илдизга, пояга ўтиб кетади. Сутлик найлар тирик бўлади. Сутлик найларнинг протоплазмасида минглаб ядро учрайди. Асосий тўкималар чикарувчи тўкималар ќ ам ўсимлик ќ аёти учун мухим тўкималардан ќ исобланади. Ќ азм безлари ва осма формалар.   Баъзи ќ ашорат ќ ўр ўсимликлар Қросянка, мухоловка) учрайдиган ќ азм безлари ташки секрецияга киради. Мазкур ќ азм безларидан ажралиб чикадиган ферментлар ва кислоталар ёрдамида улар ќ ашоратларни тутиб озикланадилар. Осмафоралар . Ќ ушбўй гулларнинг тожбарглари одатда учувчан моддалар ажратиб туради. Бу эса чанглатувчи ќ ашоратларни ўзига жалб этади. Ана шу вазифани эпидерма киска муддат ичида бажаради. Узок муддат гуллайдиган ўсимликларда ало ќ ида тўкима, хатто органлар шаклланиб, бунда учувчан эфир мойлари ажратилади. Осмофоралар деб, шуларга айтилиб улар баъзан канотсимон ёки туксимон, киприксимон шаклда бўлади, кўп каватли ажратувчи тўкимадан ташкил топади.     Ў СИМЛИК ОРГАНЛАРИ ҚОрганография)   www.arxiv.uz Ў симликларнинг маълум бир кисми хар хил тўкималардан тузилган бўлиб, асосан бир хил вазифани бажариб турса орган дейилади. Гулли ўсимликларнинг органлари 2 группага бўлинади: 1. Вегетатив органлар 2. Генератив органлар Вегетатив органларга илдиз,поя ва барглар киради. Бу органларнинг асосий вазифаси ўсиш ва озикланишдан иборат. Генератив органларга гул мева ва уруғлар киради. Буларнинг асосий вазифаси урчиш ва кўпайишдан иборат. Ў симлик органлари Ривожланишнинг эволюцион тараккиёт даврида ўсимликларда ўзининг шахсий ќ аётини саклаши ќ амда кейинги авлодга хос хусусиятларини кайта тиклаш максадида вегетив ва генератив органлар пайдо бўлган. Эволюция тараккиёти натижасида вегетатив органлар юксак ўсимликларда пайдо бўлган, лекин тубан ўсимликларда булар пайдо бўлмаган. Вегетатив органлар эволюцион тарккиёти давомида тўкималардан сўнг ўсимликларнинг кўрикликка ўтиши муносабати билан ринофитлар шакллланган. Ў симликларда кўпинча уруғнинг униб чикишидан бошланиб ва янги уруғнинг пайдо бўлиши билан тугайди. Мисол, буғдой, арпа, нўхат, зиғир кабиларни мисол килиш мумкин. Ў симликлар вегетатив органларининг ўсишида маълум бир конуниятлар бўлиб, улардан бири кутблиликдир. Қутблиликнинг мо ќ ияти шундан иборатки, ўсимликнинг юкориги учи, остки учи морфологик ва физиологик жа ќ атдан бир -биридан фарк килади: илдиз пастга - тупрокка кирса, поя юкорига караб ўсади. Илдиз.ҚRadix) Илдиз ўсимликларнинг асосий вегетатив органи бўлиб биринчи марта уруғ эмбрионидан ўсиб чикади. Уруғ эмбрио-нидан ўсиб чиккан илдиз яхши тараккий этиб кетса уни бош илдиз деб аталади. Асосий бош илдиздан ён илдизлар ўсиб чикади. Ён илдизлар асосий бош илдизнинг ички тўкималардан ўсиб чикади. Ён илдиз ички тўкималардан ўсиб чиккани учун www.arxiv.uz эндоген типда ўсиш дейилади. Асосий бош илдиз ва ундан ўсиб чиккан биринчи тартибдаги ён илдизлар геотропизм,яъни ерга караб ўсиш хусусиятига эга. Қтикка, етиб, юкорига караб, пастга караб). Бу илдизлар геотропизм хусусиятига эга эмас. Асосий бош илдиз ён илдизларга нисбатан катта бўлса ўк илдиз Қстержневной корень) дейилади. Масалан беда, ғўза, откулок, янток, кокиўт каби ўсимлик илдизлари. Янтокнинг асосий бош илдизининг узунлиги 20 м бўлади. Чунки янток сувсиз жойда яшайди. Ў к илдиз шохланган ёки шохланмаган бўлиши мумкин. Агар ўк илдиз ер юзасига якин жойда шохланган бўлса шохланган ўк илдиз дейилади. Агар ўк илдиз ер остининг чукуррок ерида шохланмаган бўлса шохланмаган ўк илдиз дейилади. Икки паллали ўсимликларнинг илдизи асосан ўк илдиз бўлади. Бир паллали ўсимликларда уруғ эмбрионидан ўсиб чиккан бош илдиз яхши тараккий этмайди, бу ўсимликларда бош илдиз ён илдизларга нисбатан тенг бўлади. Шунинг учун хам бир паллали ўсимликларнинг илдизи Қмочковатый корень) дейилади. М: буғдой, арпа, шоли, пиёз ва бошка илдизлар. Илдиз ўсимликларнинг поясида баъзан баргидан хам ўсиб чикиши мумкин. Поядан ёки баргдан ўсиб чиккан илдиз кўшимча илдиз Қпридаточный корень)дейилади. Бир паллали ва икки паллали ўсимликларда, кўшимча илдиз тараккий этган бўлади. Илдизнинг тараккий этиши ўсимликнинг яшаш шароитига боғлик. М: тоғларда, тошлар-нинг устида ўсувчи ўсимликларда илдизнинг пробка кисми яхши тараккий этган бўлади. Илдиз кинлари эса кўмир кислоталарини ва яна олма кислоталарини ишлаб чикариб туради. кумли чўлларда яшайдиган ўсимликларда ён илдизлар яхши тараккий этган бўлади. М: кумли чўлларда яъни кора кум ва кизил кумда усувчи жузғунни олсак унинг асосий бош илдизи 1,5-2 м бўлади. Ен илдизлари эса 20 м гача бўлади. Саксовулни олсак илдизи ер юзида бир марта шохланади ва 3.5-4м чукурликда яна бир марта шохланади. www.arxiv.uz Идизда озик моддалар хам тўпланиши мумкин. Бундай илдизларни илдиз мевалар-кронеплоди деб юритилади. М:сабзи, турп, лавлаги, шолғом, редиска ва бошкалар. Бундай илдиз меваларни киёфасини ўзгартирган илдизлар деб юритилади.Қметаморфоз корня). Сабзи, турп, лавлаги илдиз мевалари асосий бош илдиздан хосил бўлади. Бундан ташкари ён илдизлардан хосил бўлган илдиз мевалар ќ ам учрайди. М:Картошка гули Қгеоргин),парпи Қаконит). Қиёфасини ўзгартирган илдизлар хар хил кўшимча вазифаларни бажариб туради. Баъзи бир ўсимликларда ќ аво илдизи Қвоздушный корень) бўлади. Ќ аво илдизлари ёрдамида ўсимлик ќ аводан намлик ютиб туради. Бундан ташкари ќ аво илдизи ўсимликнинг танасини тутиб туришга ёрдам беради. М: тропик ўрмонларда Қдарахт устида) яшайдиган эпифит ўсимлигининг илдизи ингичка бўлиб юкоридан пастга караб ўсади. Буйининг узунлиги 4-6 м, энининг диаметри 1-2 см, жўхорида хам ќ аво илдизи бор.Фелодендрон ўсимлигида хам ќ аво илдизи бор. Таянч илдизлар . Поядан чиккан кўшимча илдизлар уни тик тутиб туришга ёрдам беради. Бундай илдизларнинг кўпинча кечпишар, баланд бўйли маккажўхори, ок жўхори ўсимликларнинг пастки бўғинларида кўриш мумкин. Сўрғич илдизлар . Текинхўр ўсимликларда хлорофилл доначалари бўлмаганлиги учун улар бошка ўсимликлардан озик моддалар ќ исобига яшайди. Бундай ўсимликларда асосий илдизлар ўрнида сўрғич илдизлар бўлади. Сўрғич илдизнинг пўстлок паренхима хужайралари , ўтказувчи боғламлари она ўсимликнинг флоэмадаги ўтказувчи боғламларига караб ўсади. Ў саётган илдизнинг узунчок паренхима хужайралари гаустория хужайралари деб аталади. Бу зарпечакда, шамғияда бўлади. Боткоклик жойларда ўсадиган ўсимликларда нафас олувчи илдизлар ќ ам бўлади. Нафас олувчи илдизлар ўсимликнинг пастки кисмида, яъни ер тагига ер устига караб ўсади. М: Боткок сарвиси-кириши мумкин. Баъзи бир ўсимликларда тиргак илдизлар бўлади. М: тропик ўсимликлардан www.arxiv.uz фикусда кўриш мумкин. Тиргак илдизлар ўсимликнинг юкори кисмидан чикиб пастга караб ўсади. Шу билан у ерга кадалиб ўсимликнинг танасини тутиб туради. Илдиз системаси ўсимликларнинг ер устки кисмларига нисбатан баъзан 5-15 мартагача катта бўлади. Илдиз факат мураккаб тузилган юкори ўсимликларда бўлади. Сув ўтларида ва мохларда илдиз бўлмайди. Бу ўсимликларда илдиз ўрнида бир ёки кўп хужайрали туклар бўлади. Бу тукларни резоидлар деб атайди. Шу резоидлар ёрдамида сув ва сувда эриган минерал моддаларни шимиб олади. Юкори спорали ўсимликларда сув кирккулоғида ќ ам илдиз бўлмайди. Илдиз вазифасини киёфасини ўзгартирган барглар бажариб туради. Юкори ўсимликлардан шумғия, зарпечак, девпечак ўсимликларида ќ ам илдиз бўлмайди. Бу ўсимликлар паразит ќ олда ќ аёт кечирадилар. Ў зининг сўрғич туклари ёрдамида бошка ўсимликлардан озикли моддаларни сўриб олади. Дуккакдошлар оиласига кирувчи ўсимликларнинг илдизида тугунак бактериялар бўлади. Бу бактериялар дукакли ўсимликлар билан симбиоз холда яшайди. ҚХамкорлик ва карама-карши кураш), туганак бактериялар ќ авонинг эркин азотини ютиш хусусиятига эга. Шунинг учун хам тугунак бактериялар ўсимликни азот билан таъминлаб туради. Ў симликдан эса органик модда олади. Шунинг учун хам дуккакли ўсимликлар экилган ер азотли бирикмага,ўсимлик эса оксилга бой бўлади. Академик Вильямс ўсимликларни алмашлаб экишда дуккаклиларга катта ахамият беради. Ў симлик илдизида замбуруғлар хам бўлади. Ў симлик илдизидаги замбуруғлар микориза деб аталади. Грекча микс-замбуруғ, риза- илдиз Қзамбуруғли илдиз). Микоризалар ўсимлик илдизида 3 хил шаклда бўлади. 1. Микоризалар илдизнинг ташки томонида бўлса экто-троф микориза дейилади. М: Олхўри, дуб, терак дарахатлари илдизида бўлади. 2. Микоризалар ўсимлик илдизининг ички кисмида учраса эндотроф микориза дейилади. М: Буғдой, жўхори, клупнай, пиёз илдизларида кўриш мумкин. www.arxiv.uz 3. Микоризалар илдизнинг ташки томонидан туганак хосил килса туганак микориза дейилади. М:Тамаки, калампир, помидор ўсимликларининг илдизида кўриш мумкин. 1881 йилда рус олими Каменский микоризаларнинг табиатини аниклаган. Микоризалар эримайдиган моддаларни эрийдиган ќ олга кетиришда катта а ќ амиятга эга. Ў симликнинг илдизининг В   41   0 витамин Қтиамин) билан таминлаб туради.Витамин В   41   0 таъсирида ўсимлик илдизи кучли равишда тараккий этади. Баъзи бир микоризалар ќ авонинг азотини ютиш хусусиятига эга. Шу билан ўсимлик илдизининг азотли бирикма билан таминлаб туради.     ИЛДИЗНИНГ АНАТОМИЯСИ Илдиз учки кисми билан пастга караб ўсади.Унинг учида уч катор бирламчи меристема жойлашган хар бир каторда одатда 4 тадан хужайра бўлади, пастки катордаги мерис-темада илдизнинг кини ва дермотоген хосил бўлади. Ў рта катордаги меристемада переблема, юкори катордаги меристемада эса плерома хосил бўлади. Дермотогендан бирламчи коплагич тўкима Қэпидермис), переблемадан илдизнинг пўстлоғи, плеромадан эса илдизнинг марказий цилиндр кисми ташкил топади. Илдизнинг ўсувчи кисми куйидаги 4 та зоналардан иборат. 1. Илдиз кини зонаси. Илдиз кини меристемани шикастланишидан саклаб туради. Ќ амда илдизнинг пастга караб ерни ёриб ўсишга имконият яратиб беради. Илдиз кини хужайрасида крахмал бор. Крахмаллар ўз оғирлиги билан илдизнинг тикка ва тўғри ўсишига ёрдам беради. 2. Бўлинувчи зона. Бу зонада меристема жойлашган меристема хужайралари оддий ёки кариокинез йўлида бўлиниб кўпайиб туради. Бу бўлинувчи хужайраларда вакуола бўлмайди, ядро хужайраларининг марказига жойлашган. Бу зонанинг катталиги 2 мм оралиғида бўлади. 3. Ў сувчи зона. Бу зонада хужайралар бўлинишдан тўхтаб ўса бошлайди. Ў сувчи зонадаги хужайраларда вакуолалар пайдо бўлган www.arxiv.uz бўлади. Бўлинувчи зона билан ўсувчи зона биргаликда 3-4 мм катталикда бўлиб булар илдизнинг ўсувчи нуктаси деб аталади. 4. Шимувчи зона ёки илдиз туклари хосил бўлувчи зона бу зонада биринчи маротаба тўкималар вужудга келади. Бу зонанинг катталиги бир неча см бўлади. Илдизнинг эпидермасидан туклар ўсиб чикади. Илдиз эпидермасини эпиблема ќ ам деб юритилади. Эпидермис хужайраларининг пўсти юпка, пиктин моддаси билан копланган. Илдиз эпидермисида кутикула кавати ва устицалари бўлмайди. Эпидермисдан ўсиб чиккан туклар бир хужайрали ўсимталар бўлиб,узунлиги 0,16 мм дан 1см гача бўлади. Тукларнинг умри киска бўлади. Оз муддат кечирувчи органлар эфемер органлар дейилади. Туклар факат 10-20 кун ќ аёт кечиради, лекин уларнинг микдори жуда кўп бўлади. М: Жўхори илдизининг 1мм   52   0 сат ќ ида 425 та, нўхатда 232 та тук бор. Илдиз туклари тирик бўлади.Туклар илдизнинг шимувчи сатхини 5 мартада н 20 мартагача ортиради. Илдиз тукларининг баъзилари олма, кўмир кислоталарини ишлаб чикаради. Илдиз туклари оркали ердан сув ва сувда эриган минерал моддаларнинг шимади. Илдизнинг анатомияси 2 га бўлинади. 1.Бирламчи илдиз анатомияси 2.Иккиламчи илдиз анатомияси Бир паллали ўсимликларнинг илдизи бирламчи, Икки паллали ўсимликларнинг илдизи эса иккиламчи, ёш пайтда эса бирламчи бўлади.   БИРЛАМЧИ ИЛДИЗНИНГ АНАТОМИЯСИ Илдиз ташки томондан эпидермис билан копланган. Эпидермисдан туклар ўсиб чикади. Илдизнинг шимувчи зонаси кундаланг кесганимизда икки кисмдан иборат эканлигини кўриш мумкин. 1.Илдизнинг пўстлок кисми. 2.Марказий цилиндр кисми. Илдизнинг пўстлок кисми 3 хил кават хужайралардан ташкил топган. www.arxiv.uz 1. Ташки кават-экзодерма. 2. Ў рта кават-мезодерма. 3. Ички кават -эндодерма. Экзодерма-бир неча катор зич жойлашган кўп киррали паренхим хужайралардан иборат. Экзодерма хужайралари ўлик бўлади, яъни суберин моддаси билан суғорилиб пробкаланган. Икки паллали ўсимликларда эпидермис тушиб кетиб ўрнига пробка ќ осил бўлгунга кадар коплоғичлик вазифасини бажариб туради. Баъзан экзодермада механик тўкима склеренхима халкаси ќ ам жойланган бўлади. Мезодерма-бир неча кават сийрак жойлашган паренхим хужайралардан ташкил топган. Баъзан мезодерма хужайра-сида бўшлик жой хам учрайди. Бу бўшлик жойни аэринхима дейилади. Мезодермада сув ва сувда эриган озик моддалар тўпланади. Баъзан мезодермада чикарувчи орган ва йўллар бўлади. Мезодерма озик моддаларни тўплашдан ташкари ўтказувчанлик вазифасини бажариб туради. Илдиз туклари шимиб олган озик моддалар мезодерма оркали марказга ўтади. Марказга жойлашган ксилеманинг сув найларга тушган сув ва сувда эриган минерал моддалар юкорига кўтарилиб кетади. Эндодерма-одатда бир катор баъзан икки катор зич жойлашган паренхим хужайралардан иборат. Эндодерма ќ ужайраларнинг ички ва ён томонлари пробкаланган бўлиб факат ташки мезодермага караганда пўсти юпкалигича колади. Баъзи эндодерманинг ташки ва ички томони юпкалигича колиб ён томон пробкаланади. Пробкаланган хужайралар ўлик бўлади. Буларнинг орасида баъзи хужайралар пробкаланмайди. Прокаланмаган хужайралар тириклигича сакланиб колади. Бу хужайранинг эндодерманинг тирик ўтказучи хужайраси дейилади.Чунки бу хужайралари марказий цилиндр кисмига сув ва сувда эриган холдаги минерал моддалар ўтиб туради.   Илдизнинг марказий кисми перецикл деб аталади. Туғдирувчи тўкимадан бошланади. Перецикл одатда бир катор баъзан бир неча катор бўлиб жойлашган паренхим хужайралардан ташкил топган. www.arxiv.uz Перецикл хужайралари кариокинез йўлда бўлиниб кўпайиб туради. Натижада перециклдан ён илдизлар ўсиб чикади. Перециклни камбийдан фарки камбий эрта ба ќ ордан кеч кузгача бўлиниб кўпайиб туради. Перецикл эса маълум вактгача бўлиниб кўпаяди. Икки паллали ўсимликлардан перециклда феллоген ќ ам ќ осил бўлади.Илдиз марказида ўзак хужайралари бўлиб унинг атрофида ксилема сўнгра флоэма жойлашган. Ксилема билан флоэма радиал типда жойлашган.   ИККИЛАМЧИ ИЛДИЗНИНГ АНАТОМИЯСИ Икки паллали ўсимликларнинг илдизи ёш вактида бир-ламчи сўнгра иккиламчи тузилишда бўлади. Илдизнинг иккиламчи тузилишида иккиламчи ўтказувчи тўкималар ва иккиламчи коплағич тўкималар вужудга келади. Камбийдан иккиламчи ксилема ва флоэмалар пробка камбийсидан ҚФеллогендан) иккиламчи коплагич тўкима хосил бўлади. Камбий флоэма билан ксилеманинг орасига жойлашган бўлиб ўзидан юкорига флоэма элементларини ичкарига эса ксилема элементларини ишлаб чикариб туради. Шунинг учун ќ ам икки паллали ўсимликларнинг пояси ва илдизи бўйигагина эмас энига ќ ам ўсиб туради. Камбийдан ќ осил бўлган флоэма, ксилема иккиламчи ксилема ва флоэма деб юритилади. Иккиламчи илдизнинг марказида бирламчи ксилема Қяъни ўзак ўрнида), унинг ортида иккиламчи ксилема жойлашган. Иккилачи ксилема устида камбий ва унинг юкорисида флоэма сўнгра перецикл ўрнашган, перециклнинг юкорисида илдизнинг пўстлок кисми бўлади. Ён илдизлар мана шу перициклдан вужудга келади. Кўп йиллик, икки паллали ўсимликларнинг илдизи бошка томондан перидерма билан копланган. Илдиз марказидан токи пўстлоғига кадар ўзак нур хужайралари жойлашган. Ў зак нур хужайралари кўндалангига яна ўзакдан пўстлокка томон озик моддаларни етказиб туради. Илдиз мевалик ўсимликларнинг илдиз тузилиш жихатидан 3 хил бўлади. www.arxiv.uz 1. Илдизнинг пўстлок кисми кучли тараккий этган бўлиб, озикли моддалар асосан пўстлокда тўпланади. М: сабзи. 2. Илдизнинг марказий яъни ксилема кисми кучли тараккий этган бўлиб озикли моддалар шу кисмга тўпланади. М: турп, редиска. 3. Илдизнинг пўстлок ќ амда марказий кисми яхши тараккий этган бўлиб озикли моддалар хар иккаласида тўпланади. М: лавлаги. Илдиз меваларни илдиз метаморфозлари ќ ам деб юритилади. Уларда озик моддалар тўпланади. Тўпланган озик моддалар ўсимлик, ќ айвон ва инсон организмлари учун му ќ им ахамиятга эга. Уларда турли хилдаги органик бирикмалар хам тўпланади. www.arxiv.uz Адабиётлар:   1. Л.И.Курсанов, Н.А.Комаринцский. В.Ф.Раздорский, А.А.Ура-нов « Ў симликларнинг анатомияси ва морфологияси» 1 том Тошкент 1972. 2. В. Г. Хрж ановский «Курс общей ботаники» часть 1 М. 1982 г. 3. В.А.Буригин, Д.Х.Жонгуразов, Ж.К.Саидов, Г.Д.Мустакимов Ботаника ва усимликлар физиологияси асослари Т. 1972. 4. К.З.Зокиров, Х.А.Жамолхонов. «Ботаникадан русча-узбеча энциклопедия лугат» 1 том 1973 й. 5. Яковлев Г.П.Челомбитько В.А. «Ботаника. М, «В ы шая школа», 1990 й. 6. Махкамова Х.Ф. Ботаника. « Ў китувчи». Т. 1995 й. 7. www . ziyonet . uz