logo

Ўзбек тилида фразеологизмларнинг шаклланиши ва функционал- прагматик хусусиятлари танланма фанининг объекти ва вазифалари

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

50.5 KB
Ўзбек тилида фразеологизмларнинг шаклланиши ва функционал- прагматик хусусиятлари танланма фанининг объекти ва вазифалари Таянч сўз ва иборалар: фразема, фразеологизм, ибора, фразеологик шаклланиш, фразеология, турғун сўз бирикмаси, идиома, фразеология ва фразеография. Фразеологик бирлик (бундан кейин ФБ) ёки фразема, ибора келиб чиқиш жиҳатидан жуда қадимий бўлса-да, фразеология (иборашунослик) фани тарихи бир неча юз йилни ўз ичига олади. Рус тилшунослигида ФБлар билан тадқиқотчилар ХVIII асрдан бошлаб шуғулланиб келишмоқда. Жумладан, М.В.Ломоносов рус адабий тили луғати режасини тузар экан, бунда сўзлар билан бир қаторда “халқ (Россия) мақоллари”, ”фразеслар” ва “идиоматизмлар” ўз ифодасини топиши лозимлигини алоҳида таъкидлаган эди. ХХ асрнинг 60-80-йилларига келиб фразеология чет эл тилшунослигида бўлганидек, ўзбек тилшунослигида ҳам тез суръатлар билан ўсди. Рус фразеологияси фани тарихи В.Л.Архангельский, Э.Х.Рот, В.Н.Телия, Л.И.Ройзензон, Е.А.Малиновскийнинг илмий тадқиқотларида кенг изоҳлангани учун 1 биз бу масалага жуда қисқача тўхталамиз, шундан кейин туркийшуносликда, жумладан ўзбек тилшунослигида фразеология ва фразеографияга оид юзага келган айрим назарий йўналишлар, илмий тадқиқотлар, фразеологик луғатлар ҳақида фикр юритамиз. 1 Масаланинг ў рганилиш тарихи ҳ а қ ида қ аранг: Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке . - Ростов-на-Дону, 1964 . – С. 8-54; Телия В.Н. Фразеология // Теоретические проблемы советского языкознания . - М., Наука, 1968 . – С. 257-277; Ройзензон Л.И. Лекции по общей и русской фразеологии . - Самарканд, 1971 . – С. 5-76; Малиновский Е.А. Формирование русской фразеологии и фразеографии. АДД. – Алматы, 1995. – С. 3-52; Малиновский Е.А. Формирование русской фразеологической теории в ХХ веке. Монография. – Самарканд, 2007. – С. 4 - 131 ва бош қ алар  Фразеология назариясининг илк тадқиқотчиси, шубҳасиз, швейцар- француз тилшуноси Шарль Балли (1865-1947) ҳисобланади. У ўзининг “Стилистика очерки”(1905) ва “Француз стилистикаси” (1909) номли асарларига сўз бирлашмалари, яъни фразеологизмларни тадқиқ этувчи махсус боблар киритган эди. У фразеологик бирлашмаларнинг таш қи ва ички белгиларини бир-биридан фарқлаган эди. Унинг таълимотига кўра, бундай бирлашмаларнинг структурал хусусиятлари ташқи белгилари, семантик табиати эса унинг ички белгилари саналади. Фразеология асосан фразеологик бирлашмаларнинг семантик табиатини, ички белгиларини ўрганиш билан шуғулланиши лозим 2 . Ф.де Соссюр эса “Умумий тилшунослик курси”(1916) асарида синтагма, унинг белгилари ҳақида сўз юритар экан, тилда шундай тайёр бирикмалар («готовые речения») борки, уларнинг узуал характери маъноси ва синтактик хусусиятидан келиб чиқади. Уларни импровизациялаш (тайёргарликсиз қўллаш) мумкин эмас, чунки бундай бирикмалар тайёр ҳолда, анъанага кўра қўлланади, деган эди 3 . Умуман, фразеология фанининг ривожланиш тарихини хронологик жиҳатдан уч даврга бўлиб ўрганиш мумкин: Биринчи давр. ХУШ асрнинг ўрталаридан ХХ асрнинг 30-йилларигача бўлган даврни ўз ичига олади. Бу давр фразеологик тадқиқотларнинг йўлга қўйилиши М.В.Ломоносов, В.И.Даль, А.А.Потебня, Ф.Ф.Фортунатов, Ф.И.Буслаев, Ш.Балли, А.А.Шахматовларнинг илмий фаолияти билан боғлиқ. Қайд қилиш ўринлики, биринчи даврда фразеология кўпроқ лексикография, яъни амалий луғатшунослик объекти бўлиб хизмат қилган. Бу даврда кўпроқ ФБларни луғатларда акс эттириш (кодификациялаш), уларнинг маъносини, этимологиясини изоҳлаш, талқин этишга алоҳида эътибор қаратилган эди. 2 Қ аранг: Кунин А.В. Теория фразеологии Шарля Балли // Иностранные языки в школе, 1966, № 3. – С. 17-23; Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. - М.: Высшая школа, 1987. – С. 6-8. 3 Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики // Фердинанд де Соссюр Труды по языкознанию . - М. : Прогресс, 1977 . – С. 157.  Иккинчи давр. Е.Д.Поливанов, В.В.Виноградов, С.И.Абакумов, Г.К.Данилов, Г.О.Винокур, В.Н.Державин, А.И.Ефимов, А.Я.Рожанский, И.Е.Аничков каби олимларнинг илмий фаолияти билан боғлиқ ҳолда ривожланди ва ХХ асрнинг 30-50-йилларини ўз ичига олади. Бу даврни фразеологиянинг мустақил лингвистик соҳа сифатида шаклланиш даври ҳам дейиш мумкин. Учинчи давр ХХ асрнинг 60-йиллар и дан бошланиб ҳозирги кунларгача давом этади. Бу давр фразеологик тадқиқотларда янги методларнинг қўлланилиши, фразеологик назариянинг тез суръатлар билан ривожлваниши ва кўплаб фразеолог мутахассисларнинг етишиб чиққанлиги билан характерланади 4 . Шуниси эътиборлики, п роф. Е.А.Малиновский «ХХ асрда рус фразеологик назариясининг шаклланиши» номли монографияси (Самарқанд, 2007)да рус тилшунослигида ХХ асрда фразеологик таълимотнинг шаклланиш тарихини қуйидагича тўрт даврга ажратиб ўрганган: а) ХХ аср бошларида (1900-1920 йилларда) рус тилшунослигида вужудга келган фразеологик таълимот; б) урушгача бўлган даврда (1920-1940 йилларда) рус тилшунослигида фразеологик таълимотнинг тараққиёти; в) ХХ асрнинг 50-60-йилларида рус тилшунослигида фразеологик таълимотнинг ривожланиши; г) ХХ асрнинг 70-80-йилларида рус тилшунослигида фразеологик таълимотнинг тараққиёти. Биз ҳам ХХ асрда ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг шаклланиши ҳамда тараққиёти муаммоларини тадқиқ этишда ана шу даврлаштириш тамойилларини маълум даражада инобатга олишга ҳаракат қиламиз. Умуман олганда, фразеология кейинги йилларда тез суръатлар билан тараққий этаётган тилшунослик соҳаларидан бирига айланди. Бу соҳа жуда кўплаб ҳамдўстлик мамлакатлари олимларининг диққатини ўзига жалб 4 Бу ҳ а қ да қаранг: Ройзензон Л.И., Малиновский Е.А., Хаютин А.Д. Очерки по истории становления фразеологии как лингвистической дисциплины . - Самарканд, 1975, . – С. 5-70; Малиновский Е.А. История изучения проблем фразеологии в русском языкознании . - Ташкент : Фан, 1991 . – С. 5-92; Малиновский Е.А. Формирование русской фразеологии и фразеографии. АДД. – Адматы, 1995. – С. 3-52 ; Малиновский Е.А. Формирование русской фразеологической теории в ХХ веке. Монография. – Самарканд, 2007. – С. 4 – 131 этмоқда. Масалан, тилшунос олимлар ФБларнинг табиати ва ҳосил бўлиш усулларини ўрганмоқдалар (А.М.Бабкин, Ю.А.Гвоздарев), фразеологик маъно табиатини аниқламоқдалар (В.П.Жуков, Н.М.Шанский, А.М.Мелерович, В.А.Яцеленко), ФБларнинг ўзаро синонимик, антонимик, вариантдошлик, омонимик хусусиятларини ўрганмоқдалар (М.И.Сидоренко, Е.И.Диброва), ибораларнинг морфологик структураси ва парадигматикаси (В.П.Жуков, А.М.Чепасова, Л.В.Семенкова, А.В.Жуков, В.Н.Гришанова), ФБларнинг гап таркибидаги синтактик вазифаси (С.Г.Гаврин, Л.А.Ким, О.В.Шавкунова, В.М.Бурмаков), ибораларни қиёсий, структурал-типологик таҳлил қилиш (Ю.П.Солодуб, Р.И.Попович), байналминал фразеология масалалари (В.В.Акуленко, Э.М.Солодухо), бадиий ва публицистик услуб фразеологияси (В.Н.Вакуров, М.А.Бакина, А.Г.Ломов, И.Я.Лепешев), ФБларни коммуникатив-прагматик аспектда ўрганиш (В.Н.Телия, А.М.Эмирова), фразеологияга доир дарслик ва қўлланмалар яратиш (А.В.Кунин, Н.М.Шанский, В.П.Жуков, Ю.А.Гвоздарев, В.М.Мокиенко, А.М.Бушуй, А.М.Фомина), фразеология ва фразеографиянинг шаклланиш тарихини ўрганиш (Л.И.Ройзензон, М.М.Копиленко, В.Л.Архангельский, Э.Х.Рот, В.Н.Телия, В.П.Жуков, Е.А.Малиновский) соҳасида қатор ишлар амалга оширилди. Жаҳон тилшунослигида фразеологиянинг мустаҳкам ўрин олишида собиқ совет германистикаси ва романистикаси эришган ютуқлар ҳам алоҳида қимматга эга бўлди. Бу соҳада Н.Н.Амосова, А.В.Кунинларнинг инглиз фразеологияси, И.И.Чернишева, А.Д.Райхштейн, М.Д.Городниковаларнинг немис фразеологияси, В.Г.Гакк, Н.Н.Кириллова, З.Н.Левит, А.Г.Назарян, Я.И.Рецкер, Г.Г.Соколова, И.Н.Тимесковаларнинг француз фразеологияси, Е.М.Вольф, В.С.Виноградов, А.В.Супрун, Н.Н.Курчаткиналарнинг испан фразеологияси, Т.З.Черданцеванинг итальян фразеологияси бўйича амалга оширган ишларини таъкидлаш ўринлидир. Кейинги қирқ йил мобайнида ҳамдўстлик мамлакатларида озарбайжон (К.Ю.Алиев, Г.А.Байрамов, А.Гурбанов, Н.Р.Рагимзаде, С.А.Халилов), арман (П.С.Бедирян, Е.У.Геворкян, А.А.Мурвалян, А.М.Сукиасян), бошқирд (З.Г.Ураксин), белорус (А.С.Аксамитов, А.М.Базыленко, Ф.М.Янковский), грузин (М.К.Андроникашвили, А.Л.Ониани, А.А.Такаишвили), қабардин (қабардин-черкес А.Г.Емузов, Б.М.Карданов), қозоқ (С.К.Кенесбаев, Р.Сарсембаев, С.Тулекова), қорачой-болқор (З.К.Жарашуева), қорақалпоқ (Е.Бердимурадов, С.Т.Наурузбаева), қирғиз (Б.Керимжанова, Дж.Осмонова, Д.Шукуров, А.Сапарбаев, А.Назаров), қумиқ (Л.С.Аркитская), курд (Ю.Ю.Авалиани, М.Х.Хамоян), латиш (Е.К.Кагайне, Э.Кокаре, Л.Я.Орловская), лезгин (А.Г.Гюльмагомедов), литва (Б.Калинаускас, Я.Липскене), марий (Ф.Т.Грачева, Э.С.Якимова), молдаван (Р.С.Ширманкина), осетин (М.И.Исаев, И.А.Хугаев), тожик (Х.Мажидов, И.Ҳасанов, С.В.Хушенова, Н.Жўраев), татар (Г.Х.Ахатов, Г.Х.Ахунзянов, К.С.Сабиров), туркман (А.Абдураҳмонова, К.Бабаев, Г.Ачилова, О.Назаров, А.Аннамамедов), турк (Р.Р.Юсипова, Л.Н.Долганов), ўзбек (Ш.Раҳматуллаев, Я.Пинхасов кабилар), уйғур (А.Т.Кайдаров, Ч.Г.Сайфуллин, О.Жамалдинов), украин (Н.А.Москаленко, Л.Г.Скрипник, Г.М.Удовниченко), форс (Ю.А.Рубинчик), чуваш (Ю.Ф.Ефимов, М.Ф.Чернов), эстон (Ф.Вакк, А.А.Крикманн) тиллари фразеологияси бўйича салмоқли ишлар майдонга келди. Натижада фразеология тилшуносликнинг алоҳида, мустақил соҳаси сифатида шаклланди. Ўз вақтида таниқли фразеолог олима Н.Н.Амосова тўғри таъкидлаганидек, “бу лингвистик соҳанинг шаклланиши ва тараққиёти кўплаб фразеолог олимларнинг турли тиллар бўйича олиб борган тадқиқотлари самарасидир” 5 . Фразеологик материал мураккаб ва кўп аспектли бўлгани учун кейинги йилларда у хилма-хил методлар, усуллар ёрдамида ўрганилмоқда. Бу ўринда ФБларни ўрганишнинг қуйидаги метод ва усулларини алоҳида таъкидлашга тўғри келади: идентификация методи (Ш.Балли, А.В.Кунин), контекстологик метод (Н.Н.Амосова), вариацион метод (В.Л.Архангельский), фразеологик аппликация методи (В.П.Жуков), структурал-типологик метод 5 Амосова Н.Н. Теоре тическое и практическое значение фразеологии как особой отрасли языкознания // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. Тезисы докладов межвузовской конференции. – Череповец, 1965. – С. 3. (Л.И.Ройзензон, Ю.Ю.Авалиани, Ю.П.Солодуб), компликатив метод (С.Г.Гаврин), ибораларни семантик доиралар асосида ўрганиш методи (М.Т.Тагиев), лексема ва фраземаларни денотатив ва коннотатив семаларга ажратиб ўрганиш методи (М.М.Копиленко, З.Д.Попова) кабилар. Бу метод ва усуллар бир-бирини тўллдиради ва ФБларнинг хилма-хил томонларини, парадигматик ва синтагматик хусусиятларини, валентлик (бирикувчанлик) имкониятларини чуқурроқ тушунишга имкон беради 6 . ФБларга нисбатан қизиқишнинг ана шундай ортиб бораётганлиги ўрганиш объекти, яъни фразеологизмнинг ўзига хос тил бирлиги эканлиги билан боғлиқдир. Чунки мазмун планига кўра ФБлар лексик бирлик (сўз)ларга яқин турса, ифода плани жиҳатидан улар синтактик бирлик (сўз бирикмаси, гап)ларга яқиндир. Аммо ФБ сўзга ҳам, сўз бирикмасига ҳам, гапга ҳам тўла маънода тенг эмас. Фразеология масалаларини тадқиқ этиш, шубҳасиз, унинг мустақил лингвистик соҳа сифатида шаклланишига сабаб бўлди, тилшунослик фанини назарий ва амалий жиҳатдан бойитди. Лекин бундан фразеология соҳасига доир ўрганилмаган муаммолар қолмади, деган хулоса келиб чиқмаслиги керак. Биз мазкур ишда туркий тиллар фразеологиясини ўрганишнинг айрим масалалари, ўзбек фразеологияси ҳамда фразеографиясининг ўрганилиш тарихини қисқача кўздан кечирмоқчимиз. Мазкур монографик тадқиқотда фразема, ФБ ёки ибора дейилганда тузилиши жиҳатидан сўз бирикмаси ёки гапга тенг, умумлашган маъно англатувчи, компонентлари қисман ёки тўласинча кўчма маъно ифодаловчи турғун лексик-семантик бирликлар тушунилади. Мазкур маърузалар матни муаллифнинг “Лингвистика” (ўзбек тили) ихтисослиги бўйича таълим олаётган магистрант ларга, СамДУ ҳузуридаги олий ўқув юртлари ўқитувчиларининг малакасини ошириш ва кадрларни қайта тайёрлаш маркази тингловчиларига «Ўзбек тилида 6 ФБларни њрганиш методлари ҳ а қ ида қ аранг: Попов Р.Н. Методы исследования фразеологического состава языка (учебное пособие). - Курск . Изд-во Курского пед. ин- та, 1976 . - 84 с . фразеологизмларнинг шаклланиши ва функционал-прагматик хусусиятлари», “Ўзбек фразеологияси ва фразеографиясининг назарий асослари” мавзуларида бир неча йиллардан буён ўқиб келаётган маърузалар матни аосида юзага келди.