logo

Табиатда сувнинг айланма харакати. Аэрация ва сувга туйинган минтакалар тушунчаси. Тог жинслари таркибида сувнинг турлари

Загружено в:

20.09.2019

Скачано:

0

Размер:

274.5 KB
www.arxiv.uz Табиатда сувнинг айланма харакати. Аэрация ва сувга туйинган минтакалар тушунчаси. Тог жинслари таркибида сувнинг турлари. Тог жинсларининг сувли физик хоссалари Режа: 1.     Гидросфера. Табиатда сувнинг таксимланиши. Табиатда сувнинг айланма харакати 2.     Аэрация ва сувга туйинган минтакалар тушунчаси 3.     Тог жинсларида сувнинг турлари 4.     Тог жинсларининг сувли-физик хусусиятлари www.arxiv.uz Гидросфера. Табиатда сувнинг таксимланиши. Табиатда сувнинг айланма харакати         Сув табиатда энг куп таркалган модда хисобланади ва у турли хил куринишларда ва холатларда учрайди. Эркин холатдаги сувлар ер юзаси окимларини ва хавзаларини, ер ости сувларининг асосий кисмини, каттик холатдаги сувлар эса музлик, кор катламларини ташкил килади. Атмосферада сувлар буг, суюк ва каттик холатда учрайди.         Сувларнинг каттагина кисми Ер пустида богланган сувлар куринишида, минералларнинг таркибига кирган кимёвий жихатдан богланган куринишда ва тог жинси зарраларининг юзасида молекуляр тортиш кучлари билан ушланиб турадиган майда зарралар куринишида учрайди.         Ер юзасининг деярли 71% майдони сув катламлари билан копланган. Бу катлам океан, денгиз, минтакавий сув хавзалари ва музликлардан ташкил топади. Бу катлам ер пустининг юкори кисмида жойлашган ер ости сувлари билан биргаликда гидросферани хосил килади. Гидросфера сувлари ер пусти ва атмосфера оралигида жойлашган булиб, академик В.И. Вернадскийнинг таъкидлашича, табиатдаги барча сувлар узаро узвий богланган ягона тизимни ташкил килади. Гидросферанинг юкориги чегараси хозирги замон тасаввурларига кура 8-17 километр ер юзидан баландликда, пастки чегараси эса ер пустининг асосига тугри келади деб ажратиш мумкин. Гидросферанинг ана шу кисмида тахминан 2,3 млрд.км3 сув ресурслари мавжуд. Агар бу хажмдан кимёвий богланган сувларни эътиборга олмасак, бугунги кунда Ерда тахминан 1,39 млрд.км3 сув ресурслари мавжуд. Бу сувларнинг асосий кисми 97,5% - океан ва денгизларда жойлашган, факат 2,5% кисми чучук сувларга тугри келади.         Атмосферада сувлар кам микдорда жойлашган ва Ердаги сувлар захирасининг 0,001% ини ташкил килади. Лёкин бу сувларнинг айланма харакатдаги ахамияти жуда каттадир, чунки атмосферадаги жараёнлар сув бугларини океандан минтакаларга олиб келинишида хал килувчи омил хисобланади.         Сувлар ер юзида ута нотекис таксимланган ва уларнинг асосий кисми шур сувлардир.         Бу сувлар аввал таъкидланганидек Дунё океани билан боглик ва ер шарининг учдан икки фоиз юзасини ташкил килади.         Чучук сув захираларининг асосий кисми музликлар ва кор катламларига тупланган булиб, Ердаги чучук сувлар захираларининг 70% ини ташкил килади .         Кулларда тупланган сувларнинг умумий захираси 176000 км 3 ни ташкил килади. Тахминан унинг ярми минераллашган сувлардан иборат.         Дарё узанларига жойлашган сувларнинг захираси 2,1 минг км 3 ни ташкил килади ва бошка сувларга нисбатан энг куп ишлатиладиган сув ресурслари турига киради.         Ер пустида сувлар турли хил куринишларда ва холатларда яъни эркин ва богланган куринишларда газ, суюк ва каттик холатларда учрайди. Уларни ер пусти кесимидаги таксимланиши тог жинсларининг говаклиги, ёриклари, ва чукурликларининг ортиши билан узгарадиган термодинамик ва физикавий-кимёвий шароитлар билан боглик.         Охирги йилларда утказилган хисобларга кура ер гидросферасидаги сувлар микдори тахминан 0,9 млрд.км 3 дан иборат ва Дунё океани сувлари захирасининг учдан икки кисмини ташкил килади.         Дунё сувлари захирасига бу сувлардан факат ер пусти юкори кисмининг чукурлигигача жойлашган 23,4 млн.км 3 ер ости сувлари хамда абадий музлик минтакаларига жойлашган 300 минг км 3 ер ости музлари киритилади.         Ер ости сувлари захираларининг асосий кисмини-10,5 млн.км 3 - ер пустининг 500-600 м чукурлигида жойлашган чучук сувлар ташкил килади. Ердаги чучук сув захираларининг учдан бир кисми ер ости сувларини ташкил этади.         Табиатда сувнинг айланма харакати. Куёш энергиясининг ва огирлик кучининг таъсиридан табиатда сувнинг абадий айланма харакати содир булиб туради. Хароратнинг кутарилиши натижасида денгиз, дарё, кул, куруклик юзасидан ва усимликлардан сув www.arxiv.uz бугланиб атмосферага буг куринишида кутарилади. Хаво массасининг уз урнини узгартириши натижасида сув буги узок масофаларга олиб кетилади ва маълум хароратли шароитда томчи куринишига утади ва ер юзига ёмгир ёки кор куринишида ёгади.         Ер юзасига тушган ёгин сувларининг бир кисми дарё, денгиз ва океанларга куйилади, озрок микдори усимликларни озукалантиришга сарф булади, кисман ёгин сувлари тупрок оркали тог жинси катламларига сизиб утади ва яна бир кисми эса атмосферага бугланиши мумкин.   Табиатда сувнинг айланма харакати           Шундай килиб сувнинг айланма харакатида атмосфера, ер усти ва ер ости сувлари катнашади ва булар ер ости сувлари ресурсларини хосил килишда хал килувчи таъсир утказади.         Ер тарихининг турли даврларида ёгиннинг, бугланишнинг ва окимларнинг микдори турлича булган. Хозирги вактда бу жараённинг урганилиш даражасига караб т абиатда сувнинг айланма харакати кичик, катта (ташки) ва ички булади деб хисобланади.         Табиатда сувнинг катта айланма харакатида, денгиз юзасидан бугланган сув бугининг бир кисми хаво окими билан курукликка олиб кетилади, маълум бир шароитда куюклашади ва куруклик юзасига ёгин (кор, ёмгир) куринишида тушади. Ёгин сувлари ер юзида ер ости ва сирти окимларини хосил килади ва океан, денгизларга кайтадан куйилади.         Сувнинг кичик айланма харакатида океан ва денгиз юзасидан бугланган сувларнинг маълум кисми хаво окими билан олиб кетилмайди ва шу хавзаларининг юзасига ёмгир ва кор куринишида кайтиб тушади.         Сувнинг ички айланма харакати курукликда содир булади. Куруклик юзасидан, дарё, кул ва усимликлардан бугланган сувлар, шу ернинг узига ёгин куринишида тушади.         Бу ёгинлар янгидан турли окимларга бугланишга сарфланади ва сув буги курукликка ёгин куринишида кайтади (ёгади).         Табиатда сувнинг айланма харакатининг микдорий ифодаси сув мувозанати дейилади.         Океанлар юзасидан йил мобайнида 505000 км 3 сув бугланади. Унинг асосий кисми (458000 км 3 ) океанлар юзасига ёгин куринишида кайтиб тушади, лекин 47000 км 3 ёки 9,3% хаво окими таркибида олиб кетилади ва курукликка ёмгир ва корлар куринишида ёгади хамда курукликдаги сув ресурсларини хосил килади. Океанларга бир йил мобайнида дарё окими куринишида 45000 км 3 , ер ости сув окими куринишида деярли 2200 км 3 сув келиб куйилади.   жадвал Ер шарида сув мувозанати Майдон Майдон, км 2 Атмосфера ёгинлари Ер ости ва юза сувларининг умумий йигиндиси   Бугланиш www.arxiv.uz мм минг км 3 мм минг км 3 мм минг км 3 Куруклик 149000 800 119 315 47 485 72 Дунё океани 361000 1270 458 130 47 1400 505 Ер шарида 510000 1130 577 - - 1130 577 Аэрация ва сувга туйинган минтакалар тушунчаси         Ер пустининг юкори кисми сувнинг таксимланиши буйича икки минтакага: аэрация ва сувга туйинган минтакаларга булинади.         Аэрация минтакаси ер юзасидан сизот сувининг сатхигача булган минтакани уз ичига олади. Аэрация минтакаси тог жинсларининг говаклари хаво, сув буги мустахкам ва буш богланган хамда капилляр сувлар билан тулдирилган.         Бу минтакада гравитацион сувлар факат корларнинг жадал эриши даврида ва ёгингарчилик куп даврларда хосил булиши мумкин.         Аэрация минтакасининг калинлиги тог жинсларининг литологик хусусиятига , ер юзасининг паст - баландлигига ва иклим шароитига боглик . Унинг калинлиги бир неча сантиметрдан юз метрларгача узгариб туради.         Ер ости сувлари аэрация минтакаси оркали атмосфера билан богланади. Ёмгир ва кор сувлари аэрация минтакаси оркали сизиб утади ва ер ости суви ресурсларини озукалантиради. Курук иклимли минтакаларда аэрация минтакаси оркали ер ости сувларининг сатхи 3 метрдан якин жойлашганда жадал бугланади.         Ер усти сувларининг сизиб утиш тезлиги ва бугланиши , аэрация минтакаси тузилишига , жинсларнинг литологик таркибига ва жойнинг физик - географик шароитига боглик .         Сувга туйинган минтаканинг юкори чегараси сизот сувлари сатхидан бошланади, пастки чегараси эса сувнинг критик хароратли (374-450 0 С) чукурлигигача давом этади. Вулкон фаолияти хозирги даврда фаол булган улкаларда 8-10 км ни, кембрий давригача булган бурмаланиш вилоятларида 30-35 км га етиши мумкин.         Бу минтакадаги тог жинслари бушликлари ва говаклари эркин холатдаги ва бошка куринишлардаги сувлар билан тулдирилган булади.         Шунинг учун бу минтакада сувли катламлар жойлашган.         Ер ости сувларининг микдорий таксимланиши буйича ер пустининг юкори кисми икки каватга булинади.     Пастки кават, зичлиги юкори булган, метаморфизацияга учраган, гранит, гнейс ва сланецлардан ташкил топади. Ер ости сувлари эса тог жинсларининг ёрик ва дарзларига жойлашган булади ва микдори чегараланган булади.         Юкори кават-чукинди тог жинси катламларидан ташкил топади ва бу ерда ер ости суви хавзалари жойлашган булади.         Агар асосий сувли катламлар жойлашган ер пустининг юкори кисми учун тик кесим тузилса , кесимда ер ости ва усти сувларининг богланиш даражаси буйича учта гидродинамик минтакага ажратиш мумкин расм ).         Биринчи минтакада ер ости ва усти сувлари учун фаол сув алмашинуви характерлидир. Бу минтакада ер ости суви окимлари дарё тизимлари томон йуналган булади. Йирик дарёлар, куллар кисман денгизлар ер ости сувлари учун фаол табиий зовур вазифасини утайди. Биринчи минтакадаги сув ресурслари табиатдаги умумий сув айланиши харакатида фаол катнашади, узининг харакатчанлиги ва микдорининг вакт давомида тулдириб туришлиги билан фарк килади.         Иккинчи минтака сув хавзасининг эрозион уйилмаси чукурлигидан пастда жойлашади. Бу минтака йирик дарё ва кулларнинг ер ости суви окимларига табиий зовур сифатидаги таъсири жуда кучсиз булиши билан биринчи минтакадан фарк килади. Ер ости суви окимларининг йуналиши, табиий тезлиги ва ер ости сув хавзаси минтакавий www.arxiv.uz дреналаниш базисининг жойлашган урни билан боглик. Бу минтака учун чукурлик ортиши билан ер ости сувларининг атмосфера ёгинлари хисобига озукаланиши камайиб боради. Бу минтакада таркалган ер ости сувларининг минераллашиши юкори (10-20 г/л гача) булади.   Ер ости сувларини тик гидрогеологик минтакаларга булиниш тасвири 1 - минтакавий сувларнинг сатхи; 2 - тупрок катлами; 3 - сувли жинслар; 4 - сув утказмайдиган жинслар; 5 - ер ости сувининг йуналиши; I-алмашинув фаол ер ости сув окими; II - алмашинув сёкинлашган ер ости сув окими; III - алмашинув ута секинлашган ер ости суви окими.             Учинчи минтака таркалган ер ости сувлари 800-1000 метрдан ортик чукурликда жойлашади. Ер ости сувларининг харакат йуналиши окимнинг минтакавий базиси (денгиз, океан) ва катта чукурликда таркалган йирик катта тектоник ёриклар билан боглик. Ер ости сувларининг окими тезлиги жуда кичик 0,05-0,1 м орасида узгариб туради. Шунинг учун ер ости сувларининг табиий ресурслари деярли тикланиб турмайди. Сувларнинг минераллашиши жуда юкори булади. Тог жинсларида сувнинг турлари         Тог жинслари турли куринишдаги сувларни уз ичига олади. Бу масалани биринчилардан булиб рус олими А.Ф.Лебедев (1930 йил) тажрибалар ёрдамида исбот килган ва тог жинсларида бир-бирларидан физик хоссалари билан фарк киладиган куйидаги сув турларини ажратган: 1) сув буги; 2) гигроскопик сув; 3) парда суви; 4) эркин сувлар; 5) каттик холатдаги сувлар (расм).         Кейинги вактларда А.Ф. Лебедевнинг фикрларига тузатишлар ва аникликлар киритилди.         Буг куринишидаги сув одатда тог жинсларининг эркин сувдан буш говак, ёрикларини тулдиради ва харорат юкори жойдан паст томонга ёки намлик даражаси катта ердан намлиги кичик томонга караб харакатланади.         Буг куринишидаги сувларнинг харакати турли йуналишларда тик ёки горизонтал- йуналган булади. Тог жинсларига буг куринишидаги сувлар атмосферадан кириши мумкин ёки тупрок ва тог жинсларидаги сувларнинг бугланишидан хосил булади.         Сув буги, зарраларнинг юзаси билан тортилиши ва богланган холатга утиши мумкин. Бу ходиса шуни курсатадики, сув молекулалари электр токи утказмайдиган жисмлар эмас, у икки карама-карши ишорали кутбларга эга булган жисмлардир.         Сув бугининг адсорбцияси натижасида, тог жинслари зарралари юзасига жойлашган ионлар сув молекулаларини узига тортади ва натижада сув молекулалари богланган холатга утади.         Буг куринишидаги сувлар усимликни озукаланишида катнашмайди.         Мустахкам богланган ёки гигроскопик сувлар зарраларнинг юзасида жуда юпка парда куринишида ва катта босим остида (10000-атм.) ушланиб туради. Бу сувни пресс ёрдамида ажратиб олиш мумкин эмас, факат тог жинсини киздиргандагина буг холатига утади ва www.arxiv.uz харакат килади. Гигроскопик сув пардасининг калинлиги, сув молекуласининг бир неча диаметрига якин булади ёки миллиметрнинг мингдан бир кисми билан улчанади. Гигроскопик сув огирлик кучи таъсирида харакатланмайди, факат бугга айланибгина харакат килиши мумкин, -78 0 С да хам музламайди, электр токини утказмайди, тузларни эритиш хусусиятига эга эмас, хосил булиш жараёнида иссиклик ажратиб чикаради ва зичлиги 1,2-2,4 г/см 3 уртасида узгариб туради.         Буш богланган ёки хакикий парда куринишидаги сув гигроскопик сув пардасининг говаклардаги хавонинг намлиги 100% тенг булганда ёки говакдаги хаво сув буглари билан туйинганида , усиши натижасида хосил булади . Парда сувлари электростатик ёки молекуляр кучлар ёрдамида зарралар билан ушланиб туради. Унинг микдори мустахкам богланган сув микдоридан турт марта куп булиши мумкин.         Буш богланган сувнинг гигроскопик сувга нисбатан богланиш даражаси пастрок булади ва парда куринишида харакатланиши мумкин. Харакат калин пардага эга булган жинс зарраларидан, юпка пардали зарралар томонига караб йуналган булади ва зарралар атрофида пардалар калинлиги тенглашгунча давом этади. Парданинг калинлиги сув молекуласининг бир неча юз молекуласи диаметрига ёки миллиметрнинг юздан бир кисмига тенг булади.         Буш богланган сувнинг зичлиги оддий сувнинг зичлигидан катта булмайди , аммо ёпишкоклик даражаси юкорирок ва шунинг учун тузларни эритиш кобилияти даражаси пастрок булади .         Буш богланган сувлар огирлик кучи таъсирида харакат килмайди , аксинча унинг йуналишига карама - карши харакат килади .         Тог жинсларидаги буш богланган сувнинг максимал микдори жинсларнинг максимал молекуляр намлик сигимига тугри келади.         Буш богланган сувнинг юкори кисмидангина усимликлар озукаланиши мумкин. Тупрокда бу сувнинг микроорганизмларнинг ривожланишига ижобий таъсир курсатади.         Буш богланган сувнинг микдори тог жинсларининг гранулометрик ва минералогик таркибига боглик, масалан монтмориллонит таркибли гиллар, гилсимон йирик донали жинслардаги буш богланган сувни тортиб олиш хусусиятига эга.         Жанубий худудларда таркибида яхши эрувчи тузлар куп булган гилли жинслар кенг таркалган булади. Бундай шароитда буш богланган сувлар туз концентрацияси юкори ердан паст жойларга караб йуналган булади.   Тог жинсларида сув турлари (А.Ф.Лебедев буйича)   1-жинс зарралари; 2-сув буглари; а - тулик булмаган гигроскопик намлик; www.arxiv.uz   б - максимал гигроскопик намлик; &#34;в&#34; ва &#34;г&#34; - жинс зарраларидаги парда   куринишида булган сувлар; 4-жинс зарраси атрофидаги эркин сувлар.                   Капилляр сувлар табиатда кенг таркалиб, тог жинсларининг майда говак ва       ёрикларини тулдиради.           Капилляр сувлар молекуляр кучлар билан тог жинсларида ушланиб турмайди.           Шунинг учун уларни эркин сувлар тоифасига киритилади. Капилляр сувлар тог жинслари говакларида сув ва хаво уртасида ривожланадиган капилляр кучлар таъсирида ушланиб туради ва харакатланади хамда огирлик кучи таъсири остида булади. Уз хусусияти буйича капилляр сувлар эркин сувларга якин. Факат бу сувлар шиша найчаларида кутарилиш хусусиятига эга. Агар шундай найчаларни сувли идишга туширилса найчаларнинг диаметрига караб сув турли баландликларга кутарилади. Диаметри кичикрок найчаларда сув баландрок кутарилади. Тог жинсларида шунга ухшаш ходиса руй беради. Огирлик кучи таъсирига карши кутарилиши маълум чегараларгача ёки капилляр кучлар билан огирлик кучи орасида мувозанат хосил булганга кадар давом этади ва бу баландликни капилляр кутарилиш баландлиги дейилади (расм).         Агар капилляр сувлар ер ости сувлари билан богланган булса, тог жинсларининг капилляр сувлар билан туйинган кисмини капилляр хошия дейилади. Тог жинсларининг капилляр кутарилиш баландлигига тенг булган капилляр минтака калинлиги, уларнинг гранулометрик таркибига, говаклигига, тог жинсларининг тузилишига, сувнинг ёпишкоклигига, хароратига ва минераллашувига боглик.         Капилляр сувларни урганиш кишлок хужалигида катта ахамиятга эга.         Биринчидан капилляр сувлар усимлик озукаланадиган асосий сув хисобланади; иккинчидан капилляр сувлар усимлик озукаланадиган асосий сув хисобланади; иккинчидан капилляр минтаканинг баландлиги ер юзаси билан тенглашса ёки якин булса унинг юзасидан куп микдорда сув бугланади ва тупрокни шурлантиради ёки боткокланишига олиб келади.   Капилляр кутарилиш схемаси           Эркин (гравитацион) сувлар тог жинсларининг говаклари ва бушликлари сувга туйинганда хосил булади.         Эркин сувларнинг харакати асосан огирлик кучи таъсири остида киялик буйича , кисман эса капилляр кучлар таъсирида содир булади . Эркин сувлар гидростатик босим узатиш хусусиятига эга.         Бу сувлар асосан ер ости суви катламларини хосил килувчи сувдир.         Нихоят табиатда, турли минералларнинг таркибига кирган цеолит, кристаллизацион ва конституцион сувлар булади.         Цеолит сувлар опал (SiO 2 *nH 2 O) анальцим (Na 2 Al 2 SiO 12 *nH 2 O) туридаги минераллар таркибида учрайди .   Улар минераллар билан жуда буш богланган ва +800С хароратдан бошлаб ажралиб чика бошлайди.         Кристаллизацион сувлар гипс (CaSO 4 2H 2 O) туридаги минералларнинг таркибига киради. Бу турдаги сувлар минераллар билан мустахкамрок богланган булади. Минераллардан +300-400 0 С дан паст хароратда ажралиш мумкин. www.arxiv.uz         Конституцион сувлар - минералларнинг таркибини хосил килишда катнашади. Бу сувлар минераллар билан мустахкам богланган булади ва +4000 - 1300 0 С дан юкори хароратда минераллардан ажралиши мумкин. Тог жинсларининг сувли-физик хусусиятлари         1.Гранулометрик (механик) таркиб. Сув катламлари жойлашган сувни яхши утказувчи, буш, котмаган, чукинди тог жинслари таркибини шагал, кум, чанг, гил ва майда коллоид зарралар ташкил килади. Сувни яхши утказувчи ва ёмон утказадиган жинсларнинг таркибини ташкил килувчи доналар ва зарраларнинг катта кичиклигини аниклаш катта ахамиятга эга, чунки жинсларнинг сув утказувчанлиги, говаклиги, сув бериш кобилияти, намлик сигими, капиллярлиги, уларнинг гранулометрик таркибига боглик.         Гранулометрик таркибини урганиш сувли катламларнинг геологик ва палеогеографик шароитларини урганишда, кудукларда сузгичларнинг конструкциясини танлашда ёрдам беради.         Тог жинси зарраларининг катта кичиклиги турлича булади ва микрометрдан (0,001 мм) бир неча юз миллиметргача узгаради.         Айрим катталикдаги доналар ва зарраларнинг тог жинсидаги микдори механик ёки гранулометрик тахлил ёрдамида аникланади .         Гранулометрик таркибнинг логарифмик графигини чизиш учун абсцисса укида зарралар диаметрининг логарифми жойлаштирилади , ордината укида эса зарраларнинг йигинди ( умумий , ортиб борувчи ) фоизини оддий масштабда жойлаштирилади ( расм ).     Гранулометрик таркибнинг логарифмик графиги.           Бу графикдан 10% ва 60% микдорга тугри келадиган заррачалар диаметри аникланади. Биринчи курсаткич (d10) эффектив диаметр деб аталади ва турли катталикдаги заррали жинсларда шу диаметрдан кичик зарралар 10%ни ташкил килади. Иккинчи курсаткич (d60) турли-туманлик коэффициентини куйидаги формула аниклашга ёрдам беради.         Агар КТ < 5 булса, тог жинслари бир хил катталикдаги зарралардан ташкил   топган булади. КТ > 5 булса, тог жинслари турли хил катталикдаги зарралардан ташкил топган деб хисобланади         Донадор тог жинсларининг таркиби тугрисидаги график чизигининг характерига караб хам фикр юритиш мумкин ; тог жинслари бир хил катталикдаги зарралардан ташкил топган булса чизик тик холда , турли катталикдаги зарралардан ташкил топган булса чизик кия ( ётик ) холатда булади . www.arxiv.uz         2. Говаклик тог жинслари хосил булиши жараёнида ва уларнинг нураши , сувлар таъсири натижасида , уз таркибида турли - туман шаклдаги ва катталикдаги говакларни , бушликларни хосил килади ( расм ).         Говаклик деб, тог жинслари таркибидаги зарралар уртасидаги бушликка айтилади. Бу хусусият ёриклар билан биргаликда тог жинсларининг гидрогеологик хусусиятини белгилаб беради.         Ер юзасидан чукурликнинг ортиб бориши ва цементланиши билан тог жинсларининг говаклиги камайиб боради. Тог жинсларидаги говаклар, бушликлар ва ёриклар узларининг турлари ва катталикларига караб бир-бирларидан фарк киладилар. Капилляр булмаган говакларнинг диаметри 1 мм дан катта, капилляр говакларнинг диаметри эса 1 мм дан кичик булади.         Говак ва ёриклар катталикларига караб уч гурухга булинади : 1) ута капилляр говаклар ( говакнинг катталиги 0,5 мм дан катта , ёриклар эса 0,254 мм дан кичик ); 2) капилляр говаклар катталиги 0,5-0,002 мм , ёриклар эса 0,254 - 0,001 мм булади ; 3) суб капилляр говаклар 0,0002 мм дан кичик , ёрикларнинг катталиги 0,0001 мм дан кичик .         Тог жинсларининг ута капилляр говакларида ва ёрикларида эркин сувлар харакатланади, капилляр говакларида эса эркин сувлар кисман капилляр кучлар иштирокида харакат килади.         Тог жинсларида суб капилляр говаклар ва ёриклар булса ( гиллар , гилли сланецлар ва бошкалар ) улар сув утказмайди .         Табиатдаги тог жинсларининг барчасида говаклар учрайди , лекин улар хосил булиши буйича турли - туман характерга эга булади ( расм ).           Тог жинсларидаги говаклик турлари . 1. Айрим структуравий говакли ва ёрилган коя жинслар ; 2. Нураш натижасида говакларнинг ортиши ; 3. Эриш натижасида хосил булган говаклар ; 4. Яхши сараланган серговак бушак кумли жинслар ; 5. Турли катталикдаги зарралар билан боглик камговакли бушак кумли жинс ; 6. Говакларда котишманинг хосил булиши ва усиши билан боглик камговакли кумли жинслар ; 7. Микро ва   макро говакли лёссимон жинслар ; 8. Микроговакли гилли жинслар .           Говакликнинг микдори говаклик коэффициенти &#34;n&#34; билан белгиланади ва у курук жинс говакларининг умумий хажмини, курук тог жинсининг умумий хажмига булган нисбати билан аникланади. Говаклик коэффициенти бирликларда ва фоизларда ифодаланади.         бу ерда Vn - говаклар хажми; V - тог жинсининг хажми.         Говаклик коэффициенти солиштирма ва хажмий огирлик оркали хисобланиши мумкин.         Агар солиштирма ва хажмий огирликлар маълум булса говаклик коэффициенти куйидаги формула оркали аникланади: www.arxiv.uz         n-говаклик коэффициенти, %.         d-жинснинг хажмий огирлиги, г/см 3 .           ∆ -жинс склетининг солиштирма огирлиги, г/см 3 .                   Говакларнинг хажми тог жинсларини ташкил килган зарраларнинг жойланишига, бир хил катталикдаги зарра ва доналардан ташкил топганлигига, цементланиш даражасига, тог жинсларининг холатига, ёрик ва дарзларнинг характерига боглик.         Умумий говаклик коэффициентидан ташкари гидрогеология ва инженерлик геологиясида келтирилган говаклик коэффициентидан e кенг фойдаланилади. Бу коэффициент говакларнинг умумий хажмини V у , тог жинси склетининг хажмига (V c ) нисбати билан аникланади.       Умумий ва келтирилган говаклик коэффициентлари куйидаги формулалар оркали богланган:       Курсатиб утилганлардан ташкари говаклик очик ва динамик турларга булинади.         Очик говаклик деб, (ёки унинг коэффициенти) очик туташ говаклар хажмининг, тог жинсининг хажмига булган нисбатига айтилади.         V o.m - очик туташ говакларнинг хажми;         V - тог жинсининг хажми.         Динамик говаклик деб, (ёки унинг коэффициенти) тог жинсларида харакатланаётган суюклик (сув) хажмининг, тог жинси хажмига булган нисбатига айтилади.         Vg-тог жинсида харакатланаётган суюклик хажми;         V-тог жинсининг хажми.         Динамик говаклик коэффициенти тог жинсларидаги говак ва ёрикларнинг кайси бир кисми харакатланаётган сувлар билан тулдирилганлигини курсатади.         Умумий, очик ва динамик говакларнинг хажми тог жинсларининг характери, хосил булиши, говак ва ёрикларнинг катталиклари ва цементланганликлари билан боглик.         3.Сув утказувчанлик. Сув утказувчанлик деб, тог жинсларининг уз говакларидан, ёрикларидан сув утказиш кобилиятига айтилади. Сув утказувчанлик туташ говакларга, ёрикларнинг катталикларига боглик ва фильтрация коэффициенти билан ифодаланади. Унинг улчов бирликлари, тезликнинг улчов бирликлари см/сек, м/сек, м/кун билан ифодаланади.         Гидрогеология, инженерлик геологияси, ер ости сувлари динамикасида ва турли гидрогеологик хисобларда (ер ости сувларини идора килишда ёки уларни тортиб олишда) Дарси конунидан келиб чикадиган фильтрация коэффициенти кулланилади. www.arxiv.uz         Дарси конунига асосан, вакт бирлиги ичида тог жинсларидан сизиб утаётган (фильтрация) сувнинг микдори (Q), сизиб утаётган кундаланг кесим юзасига (F) ва гидравлик градиентга (J) пропорционалдир. Q=K * F * J (7.9)         Тенгламанинг унг ва чап томонларини F га нисбатини олиб Q / F=V   билан белгиласак, фильтрация тезлигини V=K*J (7.10) эканлигини аниклаймиз.         Бу формула, агар гидравлик градиент бирга тенг булса, фильтрация коэффициенти фильтрация тезлигига тенг эканлигини курсатади, яъни агар J=1 булса ,V=K.         Фильтрация тезлиги ер ости сувларининг хакикий тезлигига тенг эмас, чунки сувларнинг харакати тог жинсларининг туташ говаклари ва бушликлари оркали амалга ошади.         Табиатдаги тог жинслари узларидан турли даражада сувни утказади. Бу хоссаларига караб сувни яхши утказувчи жинслар, сувни ёмон утказадиган жинслар ва сувни утказмайдиган жинсларга булинади.         Агар сувни яхши утказувчи жинс катламлари остида, сувни утказмайдиган жинслар ёткизилган булса, у холда сувни яхши утказувчи жинсларда ер ости сувлари тупланиши ва харакатланиши учун шароит яратилиши мумкин.         Бу катламларга сувли катламлар дейилади. Сувни яхши утказадиган жинсларга шагал, кум, ёрилган ва говакли кумтошлар ва охактошлар киради.         Сув утказмайдиган жинсларга гиллар, гил сланецлари, говаксимон ёки ёриксиз котган, массив коя тог жинслари киради.         Сувни ёмон утказадиган жинсларга эса гилли кумлар, кумок тупрок, гилли тупрок ва сог тупрок, говак ёриклари кам учрайдиган каттик массив жинслар киради.         4.Тог жинсларининг намлиги. Тог жинслари табиий шароитда доимо турли микдордаги сувни уз таркибида ушлаб туради. Ер ости сувларининг сатхидан юкорида жойлашган тог жинсларининг таркибидаги сувларнинг микдори йил мобайнида хароратнинг   фаслий узгариши, сувларнинг бугланиши, ёгингарчиликнинг ёгиши таъсири остида узгариб туради.         Ер ости сувларининг сатхидан пастда жойлашган тог жинслари намлигининг микдори эса доимий булади ва улар сувга туйинган булади.         Табиий намлик, табиий тузилишга эга булган тог жинси намуналаридан аникланади. Табиий намликнинг микдори тог жинси намунасини куритиш йули билан аникланади ва унинг тог жинсидаги микдори огирлик намлиги ва хажмий намлиги билан ифодаланади.         Огирлик намлиги деб, сув массасининг курук жинс огирлигига булган нисбатига айтилади.         W т.о.н -табиий огирлик намлиги, %;         q т.н.о -тог жинси намунасининг табиий намлик холатидаги огирлиги, г;         q к.о -тог жинси намунасининг 105-106 0 С да куритилгандаги огирлиги.         Хажмий огирлиги 1 см 3 нам тог жинси таркибига жойлашган сув хажми билан белгиланади ва куйидаги формула ёрдамида аникланади: W x.н =W о.н *δ (7.12)         W х.н -хажмий намлик, %;         W о.н -огирлик намлиги, %;         δ-курук тог жинсининг хажмий огирлиги, г/см 3 .   www.arxiv.uz         Бу курсаткичлардан ташкари, гидрогеологик текширув ишларида тог жинсларининг нисбий намлиги ёки туйиниш хамда сув билан туйиниш дефицити аникланади.         Тог жинсининг туйиниш коэффициенти деб, хажмий намликнинг говаклик коэффициентига булган нисбатига айтилади.         Тог жинсининг туйиниш камчилиги деб, тулик намлик сигими билан табиий намлик орасидаги фаркга айтилади. d т.к =W т .н.с -W т .н 7.13       d т.к - тог жинсининг туйиниш дефицити, %;         W т.н.с - тог жинсининг тулик намлик сигими, %;         W т.н -тог жинсининг табиий намлиги, %.           5. Намлик сигими ва сув бериш кобилияти. Тог жинсларининг маълум микдордаги сувни узига кабул килиш, сигдириш ва тутиб колиш кобилиятига намлик сигими деб айтилади. У намлик сигими коэффициенти оркали ва огирлик бирлигида ва хажмий фоизларда ифодаланади. Огирлик бирлигидаги намлик сигими билан хажмий намлик сигими орасидаги богланиш куйидаги формула оркали ифодаланади: W х.н.с =W о.н.с* δ (7.14)         W х.н.с -хажмий намлик сигими коэффициенти, %;         W о.н.с -огирлик бирлигидаги намлик сигими коэффициенти, %;         δ -курук тог жинсининг хажмий огирлиги г/см 3 .           Тог жинсларининг намлик сигими гигроскопик, молекуляр, капилляр ва тулик намлик сигими турларига булинади.         Гигроскопик ва молекуляр намлик сигими деб, тог жинслари зарралари юзасида электромолекуляр кучлар билан тутиб турилган гигроскопик ва парда куринишидаги сув микдорига айтилади.         Капилляр намлик сигими капилляр говаклар тулдирилгандаги сув микдорига тенг келади.         Тулик намлик сигими тог жинси говакларининг барчаси тулдирилгандаги сув микдорига тугри келади.         Максимал гигроскопик намлик сигими тог жинсларининг нисбий намлиги 100% га тенг булган хаводан адсорбция йули билан кабул килиб олган максимал сув микдорини курсатади.         Максимал молекуляр намлик сигими тог жинслари таркибидаги парда куринишидаги сувнинг микдорига тенг келади.         Тог жинслари намлик сигими буйича, намлик сигими катта жинслар (торф, ил, гил, гилли тупрок), кичик намлик сигимига эга булган жинслар (бур, мергел, гилли кум, лёссимон жинслар) ва намлик сигими йук жинсларга (массив магматик, метаморфик ва чукинди жинслар, кум, чакик тош, шагал) булинади.       Сувга туйинган тог жинсларининг, огирлик кучи таъсири остида уз таркибидаги сувнинг бир кисмини эркин холатда окизиб чикариш хусусиятига сув бериш кобилияти дейилади.         Тог жинсларининг сув бериш кобилияти, унинг коэффициенти билан ифодаланади ва огирлик бирлигида ёки фоизларда ифодаланади.         Сув бериш кобилияти коэффициенти куйидаги формула оркали аникланади: µ с.б =W т.н.с - W м.м.н.с (7.15)           µ с.б -сув бериш коэффициенти, %;         W т.н.с -тулик намлик сигими, %;         W м.м.н.с -максимал молекуляр намлик сигими, %.   www.arxiv.uz         Солиштирма сув бериш кобилияти, 1 м 3 тог жинсидан олиниши мумкин булган сув микдорини курсатади. Тог жинсларининг сув бериш кобилияти турлича булади (7-жадвал).                                                                                                                                                       7-жадвал Тог жинсларининг сув бериш кобилияти   Тог жинси   Тог жинсининг сув бериш кобилияти Йирик ва майда шагалли кум   0,20 - 0,35 Урта донали кум   0,20 - 0,25 Майда донали кум   0,15 - 0,20 Ута майда донали кумлар ва кумли тупрок   0,10 - 0,15 Гилли тупрок ва сог тупроклар   0,10 Торф   0,05 - 0,15 Кумтошлар   0,02 - 0,03 Ёрилган охактошлар   0,008 - 0,10         Йирик заррали кумлар, шагаллар ва шуларга ухшаш жинсларнинг сув бериш кобилияти катта булади.         Гил, торф жинслари эса, умуман эркин холда сув бериш кобилиятига эга эмаслар.         Тог жинсларининг сув бериш кобилияти лаборатория усулида, ер ости сувларининг режимини кузатиш ва тажрибавий сув тортиб олиш тажрибасининг натижасидан фойдаланиб аникланиши мумкин.         Сув бериш кобилиятининг киймати тог жинсининг гранулометрик таркибига, сувнинг ёпишкоклигига ва тог жинсидан сувнинг сизиб тушиш вактига боглик. www.arxiv.uz А Д А Б И Ё Т Л А Р 1. Бетехтин А.В. Минералогия курси. -Т.: &#34;Укитувчи&#34; нашриёти, 1969. 2. Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.Б., Шестаков В.М. Основы гидрогеологических расчетов. -М.: Издательство &#34;Недра&#34;, 1969. 3. Гольдберг В.М., Газда С. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. -М.:   &#34;Недра&#34;, 1984. 262 с. 4. Живаго Н.В.,Пиатровский В.В. Геоморфология с основами геологии. -М.: &#34;Недра&#34;, 1974.   5. Иванова М.Ф. Общая геология. -М.: &#34;Высшая школа&#34;, 1974. 6.Инженерно-геологические исследования при проектировании и строительстве гидроэнергетических сооружений.- М.:-Л.: Госэнергоиздат, 1954. 7. Кац Д.М. Контроль режима грунтовых вод на орошаемых землях. -М.: &#34;Колос&#34;, 1967. 8. Кац Д.М. Основы геологии и гидрогеологии. -М.: &#34;Колос&#34;, 1981. 9. www . ziyonet . uz