logo

Mashina bosh valining burchak tеzligining davriymas o'zgarishini tezlik regulyatorlari yordamida sozlash nazariylari

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

1499.6689453125 KB
Mashina bosh valining burchak tеzligining davriymas o`zgarishini tezlik regulyatorlari yordamida sozlash nazariylari haqida asosiy ma`lumotlar a) dinamik so’ndirgichlardan foydalanish;Mashinaning ish jarayonini takomillashtirish bilan bog’liq chora tadbirlar bilan bir qatorda mashinani konstruktiv jihatdan – maromiga yotqazishning quyidagi ko’rinishlaridan ham foydalaniladi: b) tekislik yuksizlantirgichlarni qo’llash; v) maxovik o’rnatish. 01 14 16 07 110A120401 1702 1A02 Dinamik so’ndirgichdan foydalanilganda mashina konstruktsiyasiga elastik tarzda o’rnatilgan qo’shimcha massa kiritilgan. Bu massaning tebranishlar chastotasi va fazasi shunday hisoblanadiki, bunda ular tekislik g’alayonlanishlar tufayli yuzaga kelgan tezlik tebranishlari bilan qo’shilib, ularni ma’lum darajada neytrallaydi . Mashina ishining dinamikasini yaxshilashning ko’rib chiqilgan ushbu konstruktiv usullari keng qo’llanilmaydi, chunki bunda foydalaniladigan mexanizmlar ancha murakkab bo’lib, mashina tezligi va dinamik parametrlarning kichik doirasidagina ijobiy natija beradi. 14 12 1909 180A0B 110A120401 01 16 0805 17 Aylanish ravonligini oshirishning hammabop va keng tarqalgan usuli maxovik o’rnatishdir. Maxovik aylanayotganda kinematik energiyani jamg’aradi. U o’zining harakat tezlashganda kinetik energiyani jamg’arish va harakat sekinlashganda kinematik energiyani besh xususiyati tufayli aylanma harakatni tekislaydi. Masalan, agar vaqtning qandaydir oralig’ida mashinaning asosiy vali tekislik g’alayonlantirishlar ta’sirda o’zining aylanishini tezlashtirsa, unga o’rnatilgan maxovik bu tezlanishga to´sqinlik qiladi, chunki mashina kinematik energiyasining bir qismi uni aylantirishga sarf bo’ladi. Maxovik po’lat yoki cho´yandan yasaladi. Maxovikning massasi, shakli o’lchamlari I M ning qiymati hamda konstruktiv fikr-mulo-hazalardan kelib chiqib aniqlanadi. Zalvorli to´g’in ko’rinishida bo’lgan hamda val bilan kegaylar (spitsalar) yoki disk yordamida birikkan maxovik eng samarali bo’ladi. Agar mazkur biriktiruvchi qismlar (kengaylar yoki disk) ning inersiya momentini hisobga olmasak, u holda bunday maxovikning inersiya momenti uning massasi va o’lchamlari bilan bog’lovchi formula quydagi ko’rinishda bo’ladi : ) d D ( 8 m I 2 2 M M   bu yerda: ρ – maxovik materialining zilchiga, t/ m 3 ; b – maxovik bo’Qinining qalinligi, m. Natijaviy formula qo’yidagi ko’rinishda bo’ladi:bu yerda: m M – maxovikning massasi, kg; D va d – maxovikning tashqi va ichki diametrlari, m. Maxovik massasi uning o’lchamlari bilan qo’yidagicha bog’langan:) d D ( 4 b m 2 2 M     ) d D ( ) d D ( 4 b I 2 2 2 2 M      0F 29 092A09 0E 2C 2D 09 0F 2F 0F 1A 092A09 09 3009 18 1A 14 Ushbu formulada D, d va b lar noma’lum (uch noma’lumli tenglama). Ulardan ikkitasi maxovikning mumkin bo’lgan o’lchamlaridan kelib chiqib beriladi va uchinchi noma’lum aniqlanadi. Keyingi punktlarda dvigatel mexanik tavsifining maxovik inersiya momentiga ta’sirini, shuningdek, maxovikning o’rnatilish joyi bilan bog’liq masalani ko’rib chiqamiz. Mashinaning not е kis aylanish koeffitsi е nti Mashinaning asosiy vali notеkis aylanadi dеgan xulosaga kеldik. Xar qanday mashinaning o’rtacha tеzligi bo`ladi. 7.2- shaklda asosiy val burchak tеzliginnng 4π ichida o`zgarishi ω = ω(φ) grafigi tarzida bеrilgan. O’rtacha burchak tеzligi quyidagicha topiladi2 30 min max        n Mashinaning not е kis aylanish koeffitsi е nti t е xnologik prots е ssning bajarilish talabiga qarab, turli mashinalar uchun turlicha bo`ladi va oldindan b е riladi. Mashinalarning not е kis harakatini t е kislashda odatda maxoviklardan foydalaniladi. Maxovik katta massaga ega bo’lgan va biror bo’g’inga mustaxkam biriktirilgan jismdir. F oydalanilgan adabiyotlar : 1. S.M. Q odirov, O.V.Lebedev, A.M.Xakimov «Mashina detallarini tiklash texnologiyasi» Toshkent-2001 y. 284 bet. 2. J.R. Q ulmuxamedov, E.Karimov, H.H.Muxamedov, A.A.Oxunov , T.A.Toshkentov «Avtomobil va dvigatellarni ta’mirlash» Toshkent-«FAN»-2003 y. 536 bet. 3. Y.I.Borisevskix, Y.V.Buralev, K.A.Morozov, V.M.Nikiforov, A.I.Fetsenko «Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat k о ‘rsatish va ta’mirlash» Toshkent-«Mehnat»-2001 y. 574 bet.