logo

Олам миллий манзарасининг бадиий таржимада қайта яратилиши

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

3899.275390625 KB
Олам миллий манзарасининг бадиий таржимада қайта яратилиши Мавзунинг долзарблиги ва зарурати • Мустақиллик йилларида “... мамлакатимизда маънавий муҳитни юксалтириш мақсадида маданият, санъат ва адабиёт соҳаларини янада тараққий топтиришга алоҳида эътибор берилди. Илм-фан ва илмий тадқиқотларни ташкил этиш масалаларига алоҳида тўхталиб ўтиш лозим” лиги энг муҳим вазифалардан бири бўлди. Хусусан, жаҳон адабиётини ўрганиш, унинг энг нодир намуналарини бевосита ўзбек тилига таржима қилиш ва уларни қиёсий-типологик ҳамда илмий-назарий жиҳатдан чуқур ўрганиш жараёнлари янада кучайди. • Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. –Т.: 2017. –Б. 473.  • Замонавий жаҳон таржимашунослигида бадиий асарлар асосида халқларнинг маданияти, тарихи, урф-одати, анъаналари ва миллий қадриятлари билан яқиндан танишиш ҳамда маданиятлардаги универсал ва дифференциал ҳолатларни ўрганишга қаратилган илмий тадқиқотлар долзарб аҳамият касб этмоқда. Жаҳон таржимашунослиги илмий мактабларида олам миллий манзараси ва уни таржимада қайта яратиш муаммоларига доир тадқиқотларни олиб боришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. • Мустақиллик йилларида ўзбек тилидан француз тилига таржима қилинган бадиий асарлар таржимасида реалиялар, фразеологик бирликлар, паремияларнинг таржима тилида ноадекват берилиши, тушириб қолдирилиши ёки русча транслитерациялар орқали ифодаланиши кузатилмоқда. Бу эса ҳар қандай китобхон онгида ўзбекча тафаккур, дунёқараш ва ўзбек менталитетининг номукаммал манзарасини пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Мазкур муаммоларни ҳал этиш учун эса ҳозирги даврда таржима қилинган асарларни ўрганиш, улар сифат даражасини аниқлаш ва таржиманинг лексикографик муаммоларини бартараф этишга бағишланган тадқиқотлар кўламини кенгайтириш ҳамда яратилган ҳар бир асарни қиёсий-илмий тадқиқ қилиш заруратга айланмоқда. Ана шундай ўта муҳим масалаларни атрофлича илмий асосда муҳокама қилиш зарурати мазкур тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилайди. Тадқиқотнинг объекти ўзбек тилидан француз тилига ва француз тилидан ўзбек тилига таржима қилинган бадиий асарлар таржимасида олам миллий манзараси. Тадқиқотнинг предмети бадиий асарлар таржимасида олам миллий манзарасини қайта яратувчи тил бирликлари. Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда қиёсий таҳлил, дескриптив, статистик, контекстуал ва компонент таҳлил методлардан фойдаланилган. Тадқиқот мақсади: бадиий таржимада олам миллий манзарасининг қайта яратилиши муаммоларини концептуал таҳлил қилиш ва адекват таржима яратиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан 1-вазифа : таржимашуносликда “олам манзараси”фалсафий, миллий-лисоний хусусиятларини асослаш; 2- вазифа : “олам миллий манзараси” ҳақидаги назарий талқинларни умумлаштириш ва концептуал хулосага келиш; ОЛАМ МАНЗАРАСИ “ инсонни ўраб турган муҳитда содир бўлаётган нарса ва воқеа- ҳодисаларнинг, инсон онгида инъикос этилиши”га олам манзараси, дейилади. А. Иванов: “ табиатнинг аниқ қонуниятларини акс эттирувчи олам манзарасини оламнинг физикавий манзарасидир”. М.Планк. Олам манзараси акс эттирадиган “контурлар”ни, яъни “чизгилар”ни тил, ишора, тасвирий санъат, мусиқа, маросим, этикет, буюмлар, мимика ва инсонларнинг турли хил қарашлари ва ҳаракатларида кўриш мумкин. Олам манзараси инсоннинг дунёга, табиатга, умуман, инсонларга муносабатини шакллантиради. Инсоннинг дунёда ўзини тутиш мезонларини белгилайди, унинг ҳаётга муносабатини аниқлайди. Ю.Д. Апресян .37 09 11 0A 01 01 08 1B 03 0A 38 37 140F 03 0A 1E02 0E 09 0E 1B ОЛАМ МИЛЛИЙ МАНЗАРАСИ Олам манзараси фундаментал тушунча бўлиб, у инсон руҳиятидан тортиб то ҳайвонларнинг руҳияти (психикаси) гача бўлган маълумотларни ўзида қамраб олади. Г.Х.Бакиева . “ оламнинг лисоний манзараси” оламни онгимизда қандай акс этишига боғлиқлиги билан характерланади. Е.С. Кубрякова Олам манзараси акс эттирган чизгиларни тил, ишора, тасвирий санъат, мусиқа, маросим, этикет, мимика ва инсонларнинг турли хил қарашлари ва ҳаракатларида кўриш мумкин Ю.Д.Апресян38 0F 15 15 02 01 1B 16 19021A 05 01 0F 06 18 351B Э.П.Чакалова “Олам миллий манзарасининг концептларда ифодаланиши”ни Diana Rînciog “Histoire et mentalités dans d’oeuvres de Gustave Flobert” О.А. Корнилов “Языковая картина мира как отражение национальных менталитетов” Н.П.Приказчиков., Е.П.Савченко “ Рус ёзувчиси Б.Акунин романларининг инглиз тилидаги таржимасида ФБларнинг берилиши (таржимон – Э.Бромфильд )”А.М. Поликарпов “ Йенса Шпаршунинг “Уй фаввораси” асарида немис халқи маданиятининг акс эттирилиши Camille Skilbred “Le transfer du culture dans la traduction de “Poisson d’or” de Le Clézio”Х.Н.Нгуен “Рус паремиологияларида олам миллий манзараси акс эттирилиши” Бакиева Г.Х: Бадиий матнни лингвистик таҳлил асослари. Халикова М.К. Фразеология олам лисоний манзарасида менталитетнинг акси. Иброҳимова Ш.Б. Одил Ёқубов романларидаги миллийликнинг туркча таржималарда акс этиши . “ Ҳар бир миллат вакили ёки индивиднинг уни қуршаб турган борлиқдаги предмет, тушунча ҳамда воқеа-ҳодисаларга бўлган миллий-хусусий муносабатларининг онгда инъикос этилишига “олам миллий манзараси” деб таъриф берилди. ОЛАМ МИЛЛИЙ МАНЗАРАСИ МАҚОЛ МЕТАФОРА РЕАЛИЯ ФЛОРА ФАУНАСОНРАМЗИЙ БЕЛГИЛАРРАНГ ФРЕЗEОЛОГИК БИРЛИК . .Cérémonie, fête consacrée à la naissance d’un bébé! ? БЕШИК ТЎЙИ  Бешик тўйи  Қовурдоқ  Атала  Бешикка солиш  Беш кеча  Чақалоқ сарполари БАДИИЙ АСАРДА ОЛАМ МИЛЛИЙ МАНЗАРАСИ • Ф.Дюшен “Тамилла ” • “ Арабларнинг тўй маросими вақтида бўладиган урф-одатларига хилоф бўлган яна бир иш куёвнинг тўй маросими ижро қилинаётган ҳовлида бўлиши эди. Чунки арабларнинг миллий одатига мувофиқ бу вақтда куёвнинг бошқа бир ҳовлида – четда бўлиши лозим эди. Лекин куёв тўйга келган одамлар олдида кўриниб турмаганидан кейин “майли, зарарсиз” деб қарор қилдилар.“ Зардуда салгина аччиғланиб эрига қаради: – Мана, сенинг олдингда ҳам ашула айтади. Мен биламанки, бу ҳол сенга ҳам ёқмайди, буни унинг ўзи ҳам дарҳол тушунди. У яна бир марта ўзининг араб қизи эканини ва араб қизига отасининг олдида куйлаш ярашмаслигини хотиридан чиқарди. Аммо шуниси ҳам борки, эҳтимол унинг бу қилиғи эрига ёқиб қолар. Чунки, у айтишларига қараганда, у ҳам ярим француз эмиш.3C 2B ФОРС НОМАЛАРИ “ Уларнинг меҳмон кутишлари эронликларникига асло ўхшамайди. Бегона эркак уйига кириши биланоқ эр ўз хотинини унга таништиради; меҳмон хонимни ўпади ва бу унинг хонадон соҳибига кўрсатган мулозамати ҳисобланади. Шундай бўлсада, масковлик хотинлар эрлари савалаб туришини нечоғлик ёқтиришларига ақлинг бовар қилмайди, (гап ўрисларнинг унутилиб кетган одатлари ҳақида бораяпти); агар хотин эри томонидан роса дўппосланмаса, у эрининг қалби фақат ўзиники эканлигига ишонмайди ва ўзига нисбатан бефарқлик аломати деб билиб, уни кечирмайди” . Чўлпон “Кеча ва кундуз” • “ Ўзбекларда ҳар бир эркак ўз жуфти-ҳалолини қизи, ўғлининг номини атаб чақиради. Ўз хотинининг исмини айтиб чақириш ярамайди. Хотинининг исми Марям, қизининг исми Хадича бўлса, мўмин- мусулмон: - шарму ҳаё юзасидан бўлсамикан? -хотинини Хадича деб чақиради. Она-бола баравар «лаббай!» деган ҳолларда шундай ҳолатлар ҳам учраб туради: "Каттангни айтаман, каттангни!” дейди. Ҳатто шунда ҳам «Марямни», демайди”. • Chez les Ouzbeks, le mari n’appelle jamais sa femme par son véritable prénom mais seulement par celui d’une fille, voire, d’un fils qu’il a eus d’elle. Elle considérera même dégradant pour lui de prononcer le nom de son épouse légitime. Si par exemple une femme prénommé Mariam a donné à son mari une petite Khadidja, celui-ci, s’il est un authentique musulman, appelera son épouse “Khadidja”. Est-ce par pudeur devant elle ou pour autre raison mystérieuse? Toujours est-il si les deux, la femme et lа fille, accourent ensemble à son appel, ce qui n’est pas rare, le veritable chef de famille qu’est le père renverra la plus jeune en lui criant: “C’est à ta mère que j’en ai, à ta mère!” jusque dans cette situation, on ne le surprendra pas à laisser échapper un “Mariam3F18 01 21 5D09 10 08 24 12 11 04 0D34020B 33 6002 2715 62 0E1707 0E1704 01 05 40 4C 4C 6B 50 4C 48 52 4D52 2170 68 4C 47 6A47 42 43 4C 41 3-вазифа: бадиий таржимада олам миллий манзарасининг компонентлари, яъни реалия, фразеологик бирликлар, мақол ва маталларнинг таржимада берилишини таҳлил қилиш ва таржима вариантларини таклиф қилиш; РЕАЛИЯЛАР ОЛАМ МИЛЛИЙ МАНЗАРАСИ ЭЛЕМЕНТИ турмуш шароитига боғлиқ ва муайан бир тилда, жумладан, бошқа тилларда ҳам эквивалентлари мавжуд бўлмаган бир миллатга мансуб сўз ва иборалар. Л.Собольев. Реалия ўзи вужудга келган тил қобиғида кенг ишлатилиши, ва аксинча, бошқа тилларга ўтганда бегона сўз сифатида қабул қилиниши билан характерланади. Г.В. Чернов Ҳар бир халқнинг маданий турмушига, яшаш тарзига ва қадриятларига тааллуқли бўлган ва бошқа халқлар тилида мавжуд бўлмаган сўзлар реалиялардир. И.Мирзаев0F 0D 04 291B2F 2E 1F03 11 63 0F 0D 0A Миллий колорит миллат яшаётган ижтимоий турмуш билан боғлиқ бўлган персонаж образида, ҳатти- ҳаракатларида ўз аксини топади. А.В. Федоров Асардаги ҳар бир персонаж ўзининг миллий қиёфасини фикрлашларида, ҳатти- ҳаракатларида намоён қилади. Л. Собольев. “ Метафоралар, ўхшатишлар, эпитетлар, омонимлар, идиомалар, троплар, мақол ва маталлар, тил қонуниятлари асосида вужудга келган образли ибораларнинг барчаси миллий шаклда пайдо бўлади. Уларнинг мазмуни эса асар персонажининг характерини, ўзига хосликларини ифодалайди В.Росельс02 09 07 09 2A 11 27 05 291B 01 2B 0F 18 0D3402030E06 3409 - топонимик элементлар, ономастика бўйича маълум миллатга мансуб халқнинг материал ва маданий турмуш шароитини ифодаловчи сўзлар; - аслият тилига оид хусусиятларни ифодаловчи фразеологизмлар, эпитетлар, образли ўхшатишлар, каламбурлар, мақол ва нақллар; • нутқ ритми ва оҳанги, тилдаги халқнинг фикрлаш тарзини, руҳий ҳолатини, хулқ-атворини ифодаловчи морфологик, синтактик, фонетик воситалар. • Н.Владимирова . • “ Шу пайт колхозчилардан бири отилиб ўрнидан турди-да, шоирга яқинлашиб, елкасига банорас тўн ёпди , бошига чуст нусха дўппи кийгазди, белига жимжимадор гуллар тикилган қизил атлас белбоғ боғлади ”. • Таржима варианти : • “ Un des kolkhoziens est sorti et s’est approché du poète. Il a sorti un surtout rayé en soie et l’a mis sur les épaules du poète. On lui a donné encore une calotte et un châle-ceinture clair. • Муаллиф таклифи: • “ A ce mement un des kolkhoziens s’est leva vivement, s’approche du poète et a mis sur ses épaules un menteau doré. On a mis sur sa tête un chapeau du modèle de tchoust et une ceinture rouge en soie”. 01 01 240509 1E0B07 05 1B09 33 08 09 1006 11 090E 01 14 2A 01 37 70 4C 09 42 09 5147434350 52 09 52 09 01 2B 01 01 76 05 4F 515309 05 75 4B 05 4C Тўнvêtement un rayé en soie un menteau vêtement de brocart élégant la chaude robe 14 6A494A474347 52 47 52 43 6A494A47 5342 41 4F 4B 42 • “ Dans la salon de thé Chaikhana, après avoir enfilé son tabier, il faisait tellement bien cuire le foie du’après l’avoir mangé, personnene voilait plus goûter son pilaf , pourtant encore meilleure que le foie. Et donc il finissait toujours par en apporter un plat à l’une des ses maîtresses. L’une d’elles aimait tellement “son” pilaf qu’il y a de nombreuses années, il l’épousa, abandonnant sa première femme, une institutrice, ainsi qu’une fille et ce garçon Bakhtiyor. Эркин Аъзам “Аралаш қўрғон”.01 01 40 40 42 4B 48 68 1B09 4B 42 68 79 42 48 3D0D Ф.Дюшен. “Тамилла” • “ Celui qui аrrive un homme jeune, robuste et beau. Son burnous et sa gandura son îmmaculés.” • “ Burnous – n. arabe bournous. Manteau d’homme en lain à capuchon, porte par les arabes”. (Бурнус – Араб эркакларининг жундан тикилган капюшонли устки кийими). • “ От устидаги ёш йигитнинг чиройли чеҳрасидан унинг кучли, бақувват эканлиги ҳам кўриниб турарди. Бошидаги оқ буркамчиги билан гандураси ҳам яқиндагина тикилган – янги эди. • “ Gandoura.–Tunique sans manches portée sous le burnous en Afrique du Nord ». (Гандура – Шимолий Африкада бурнуснинг ичидан кийиладиган енгсиз кийим). • “ – Dans le ravin. Je vais l’enterrer. Il est mort en chritien. Je lui ferai chanter une messe.” (Merime. 48) • Русча матнда: • “– Я овраге. Я сейчас похороню его. Он умер христианином. Я закажу по нем понихиду”. • Нурбек таржимасида: • “– Жарда, ҳозир кўмаман. У христиан мазҳабида жон берди. Дуои фотиҳа ўқиттираман”. • О.Шарафиддинов таржимаси: • “– Чуқурда. Мен уни ҳозир кўмаман. Имони ўзида кетди. Мен унинг хотирасига жаноза ўқиттираман”.П.Мериме “Маттео Фалконье” новелласида3E19 Э.Аъзам “Пакананинг ошиқ кўнгли” • “ Пошна ҳисобига ўсган бўй кўнгилни ҳам андак расо қиларкан. Шуниси чатоқки, қурғур, оёқни роса қақшатаркан, сал юрмай акашак бўлиб қолади. Лекин— начора, қурбонсиз ғалаба— ғалабами? Тоққа чиқмасангиз, дўлана қайда. • “ Мais la hauteur des talons blessait son amour-propre. D’autre part, ses pieds souffraient atrocement. Que pouvait-il faire sinon grimacer et supporter cela sans rien dire? La réussite avant le plaisir. МУАЛЛИФ ВАРИАТИ  “ Nul plaisir sans peine” (Quitard. 1860:173)  “ Nul bien sans peine” (Duplessis. 1852:400)  “ Il faut semer pour recueillir” (Quitard. 1860:173) САИД АҲМАД Сайланма • “ Бесабаб тикан кирмас ”, дейилганидек, ҳар бир ишнинг бошланишига бирор ташқи ёки ички сабаб бўлади. • On dit encore: tant que tu n’auras pas marché dessus, l’épine ne t’entrera pas dans le pied. МУАЛЛИФ ВАРИАНТИ: • Un arbre ne bouge pas sans raison” – “Сабабсиз дарахт қимирламас”. • “ Pas de feu sans fumé” - “Оловсиз тутун бўлмас”. • Ўзбек халқ мақоли Француз тилидаги муқобили Бўйингга қараб тўн бич.   Il faut tailler son manteau selon le drap. Peu de drap cour cap. Кўрпа нгга қараб оёқ узат.  Selon la jambe la сhausse. Бир салл а тагида икки калла турмас. Бир қозонда икки қўчқорнинг калласи қайнамас.   Jamais pains à deux couteaux. Deux gloutons ne s’accordent. point en une même assiette. Deux chiens en un os ne s’accordent. Келинни келганда кўр, сепини ёйганда кўр.  Jolie fille porte sa dot au front .   Беши кда теккан кафан да кетар.   Ce qu’on apprend au berceau dure jusqu’au tombeau . Азаг а борган ўз дардини айтиб йиғлар. Chaque chevalier parle de ses armes. 4- вазифа : мустақиллик йилларида амалга оширилган таржималар таҳлили орқали таржимоннинг “фон” билимлари даражасини аниқлаш; 5-вазифа: таржимоннинг билими ва сўз қўллаш маҳоратига баҳо бериш; Фон билимларининг ўрни Фон билимлар- А.В. Федоров Тезаурус В.С. Виноградов Экстралингвистик билимлар Ғ.Саломов Маъновий билимлар Ш.Сирожиддинов Г.ОдиловаТаг билимлар Ғ.Рахимов ФОН БИЛИМЛАРНИНГ ЎРНИ • “ Lorsque mon oncle eut fermé les yeux, j’aurois fort souhaité de le faire enterer avec les cérémonies observées par les anciens Grecs et Romains; mais je n’avais pour lors ni lacrymatoires , ni urnes, ni lampes antiques ”. • Ш.Миноваров таржимаси: • “ Амакимнинг кўзлари юмилгач, уни қадимги юнонлар ва румликларнинг одатларига мувофиқ равишда дафн эттирмоқчи бўлдим; бироқ ўша кезда на йиғловчи аёлларни, на кулдонларни ва на қадимий чироқларни топишнинг иложи бўлмади.  6-вазифа: таржимашуносликда диссонанс, консонанс ва когнитив диссонанс терминларини илмий муомалага киритиш заруратини асослаб бериш; Диссонанс-муж., франц. Нестройность муз. звуков; разладица, разнозвучие, разногласие, разноглас, разнота, рознь, противозвучие, согласие, соглас. В.И. Даль Диссонанс- франц. Dissonance от лат. Dissono - нестройное звучание. 1. В музыке неслитное, напряженное одновременное звучание различных тонов. Н.Ю. Шведова Диссонанс - а, муж, 1. Негармоничное сочетание музыкальных звуков, неслитное звучание тонов; противоп, консонанс. С.И.Ожегова Диссонанс- франц. Dissonance от лат. Dissono - нестройное звучание. 1. В музыке неслитное, напряженное одновременное звучание различных тонов. С.Н.Южаков а Диссонанс - (ново лат. Dissonantia от част dis, и sonore звучать) Негармоническое, неприятное для слуха сочетание звуков. Н.И.Чудинов “ Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода” Г.Д.Воскобойник «Явление когнитивного диссонанса в контексте литературно-художественного произведения: на материале английского языка» Дроздова Т.В. “ Поэтический перевод в свете теории когнитивного диссонанса (на материале переводов стихотворения Р.Киплинга “If” Кимишникова Я.С. . “ Через когнитивный диссонанс переводчика к тождеству перевода (на материале горной терминологии” Биякова С.В., Хопияйнен О.АКД “ Лингвофилософские основания общей когнитивной теории перевода” Г.Д.Воскобойник Explorations en dissonance cognitive Arthur Brehm Arthur Brehm. Explorations en dissonance cognitive La traduction à l’époque de sa reproductibilité technique ou l’impossible dissonance interculturelle René Lemieux. КД 7-вазифа : таржимада когнитив диссонанс ҳодисаси ва ҳолатини пайдо бўлиш сабабларини аниқлаш, диссонансни келиб чиқиш ҳамда бартараф этиш тамойилларини ишлаб чиқиш; ДИССОНАНСНИ КЕЛИБ ЧИҚИШ САБАБЛАРИ Реалияларнинг қоришиб кетиши натижасида содир бўлган диссонанс Фразеологик иборалар таржимасида диссонанс Қўшимча сўз қўшилганда содир бўлган диссонансБилвосита таржималарда диссонанс ҳодисаси Аслиятда когнитив унсур Таржимонда диссонанс ҳолат Реципиентда диссонанс ҳолатКОГНИТИВ ДИССОНАНС ҲОЛАТИ ВА ҲОДИСАСИН оадекват тарж има А сар ва м уаллиф К итобхонларнинг камайиш ига олиб келади КОГНИТИВ ДИССОНАНСНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ Таржимада имплицит ахборотни эксплицит ахборотга айлантириш Асар ва муаллифни тўғри танлаш Таржимада ибораларни ўринли танлаш Миллий-маданий сўзларнинг таржима луғатларини яратиш 3F 75 14 06 0324 3218 0324 0307 20 0A 091614 09 25 0313 16 090B 2B06 0F “ Leurs tendresses avaient poussé dans ce rez-de-chausée du vieux Paris. C’était comme une fleur de cave”. Восита тилида : “ Их любовь выросла здесь в нижнем этаже старинного парижского дома. Она была как цветок, расцветавший в погребе” . Бевосита таржимада: “ Уларнинг севгилари шу ерда, эски Париж уйларидан бирининг пастки қаватида ривожланди. Қиз худди ер тўлада ўсган гулдек эди”. • “ – Un drôle de goût , n’est-ce pas? reprit- il. Une femme qui ressemble à un cheval ... La petite lingère qu’il avait eue deux fois, l’an passé, était gentille au moins”. • Восита тилида: • “– Странный вкус , не правда ли? — подхватил он.  — Женщина, похожая на кобылу … Белошвейка, с которой он в прошлом году раза два встречался, была по крайней мере хорошенькая”. • Билвосита таржимада: • “– Диди ажойиб-а ? –гапида давом этди Делош.- Отга ўхшаган аёл бўлса . Жаноб Муре ўтган йили учрашиб юргани чойшаблар тикадиган аёл ҳам ундан яхшироқ эди”.37 664D534C4A09 46 635250 4B44434347 77150B06 2A 37 3A 14 3806 18 0A 19 3C171F 37 62 3E020D07 11 24 0F 0914 • “ Маишати чаккимас, театр безакхонасини уйга айлантириб олган, ора-чира колхоз-полхознинг буюртмасини бажариб бериб мўмайгина пул топар, уни аксарияти истеъдодсиз, омадсиз, лекин аслида Шукур Бурхонман-у , булар қадримга етмаётибди-да, дегандек зўр даъвода юрадиган шўрпешона улфатлари билан ичиб битирар эди ”. • “ Il aimait la vie et avait transformé l’atelier de décoration de théâtre en logie personnel. De temps à autre”, un kolkhoze ou ne entreprise lui commandait une peinture. Tout qu’il gagnait était gaspillé pour acheter de l’alcool qu’il partageait avec des amis dоnt plupart étaient malchanceux et sans talent et quе et sans talent et qui se prenaient tous pour le célèbre Chookour Bourkhan (grande vedette soviétique du théâtre et du cinéma) ” • Ле Клезио. Уч саёҳатчи қиз: • “ Еlles avaient tous ces noms, Leti, Chavela, Lourdes, Araceli, et même Barbara, ou Cathy, quand les parents étaient allés se mouiller les épaules dans le rio Grande. • Сўзма-сўз таржимаси: • “ Ота-оналари Рио Грандга елкаларини ҳўллашга кетишганида улар ўзларига Лети, Шевала, Лурд, Араселли, шунингдек, Барбара ёки Кати деб исм қўйиб олишарди”, • “ Ота-оналари Рио Гранд дарёсига дам олишга кетишганида улар ўзларига Лети, Шевала, Лурд, Араселли, шунингдек, Барбара ёки Кати деб исм қуйиб олишарди”. 8-вазифа: адекват таржима яратишда миллий- маданий сўзларни таснифлаш ва унга доир терминологик аппаратини ишлаб чиқиш; 9-ВАЗИФА : “ Миллий-маданий сўзларнинг ўзбекча- французча изоҳли визуал ва аудиовизуал луғати”нинг дастлабки вариантини яратиш. Аlain Rey – Dictionnaire culturelle Bert Lignen Les informations culturelles dans les dictionnaires d’apprentissage Robert Galisson – Les informations culturelles dans les dictionnaires d’apprentissage Н.В.Тимко – Основные проблемы лингвокультурной трансляции в процессе перевода Н.А.Агапова О принципах создания электронного словаря Л.В.Попова– Типология когнитивного лексикографирования М.С.Ссорина – Культурологический комментарий как средство лексикографирования национальной специфики в словаре языка и культуры О.Иванишева Лексикографирование культуры в двуязычном словаре Е.И. Архипова - Этнокультурные коллокации в лексикографическом аспекте” (на русском и англо-американском материале36 40 46 7947 7A 4B 50 50 8A 58 7A 4B52 5046 5051 2C1B77 26 08 01 02 0F 19 2C1B 09 010519 0B 32 0B0215 291B77 14 02 2B 28 08 3F 18 02 08 1F 18 011B 29 18 0B 38 20 75 18 02 03 03 04 О.Ёқубов. «Диёнат» • “ Ёшлар, уст-бошлари чанг-тупроқ, кўзлари киртайган, лекин кулишиб, гангир-гунгур гаплашиб, ҳатто аския айтишиб, шошилмай, бамайлихотир кириб келишарди”. • Таржимаси: • “ De nouveau il s’étonna: couverts de poussière de sable des pieds à la tête, les yeux cernés par l’insomnie, ils riaient mine de rien, se moquaient les uns des autres, plaisantaient” . • ТАРЖИМА ВАРИАНТИ: • “ Les jeunes couverts de poussière des pieds à la tete, les yeux cernes mais jouyeux entraient doucement et riant, bavardant meme faisaient l’askiya”. • (L’askiya – art oratoire populaire ouzbek de la plaisanterie – Аския- ўзбекларда ҳазил мутойиба санъатига асосланган закийларнинг ҳозиржавоблик санъати ). • Луғатда Aския - askiya, concours de jeux de mots. Таржимаси: аския, “сўз ўйини мусобақаси” Dictionnaire français-ouzbek. –T: Nihol, 2008. – P.1 96. • 12987 та сўз киритилган бўлиб, улар орасида атиги 35 та сўз ўзбек халқи миллий-маданиятига хос сўзлардир. • Французларда “Сўз ўйини мусобақаси” яъни “Les jeux des mots”: “les mots- valises”, “les logogreffes”, “ le tautogramme ”, “jouer sur les idées et sur les mots” каби ўйинлар тўғрисида тасаввурни англатади. • Ш.Қ.Каримов: “немисча – ўзбекча ҳамда ўзбекча – немисча луғатлардаги “аския” сўзига берилган изоҳнинг “юмор” деб берилиши етарли эмаслигини ва бундай сўзлар миллат маданиятини ўзида акс эттирганлигини ҳисобга олиб, икки тилли луғатларда уларга тўлиқ ва аниқ изоҳ бериш лозим” лигини айтиб ўтади. Луғатшунослар тамойиллари Martin N.C: Lexicographie et traduction: les différents types de dictionnaires: classement et typologie Аниқлик ва ихчамлик Синонимлардан фойдаланиш Умумлаштириш Мавҳумлаштириш Соҳавий тегишлилик Мослаштириш Кўчма маъноларига эътибор бериш Н.А.Агапова,, Н.Ф.Картофелева О принципах создания словаря лингвокультуралогического типа: к постановке проблемы Изоҳ Этимология Таг маънолар Асарлардан мисоллар График белгилар Миллий-маданий сўзларнинг ўзбекча- французча визуал луғати Классификация (гуруҳлаш)-мазмун моҳиятига қараб гуруҳлаш; Транскрипция- сўзнинг ўқилишини товушлар ёрдамида ифодалаш Грамматик категория- сўзнинг роди Иллюстрация - предмeт ва ҳодисанинг расмини акс эттиришДефиниция – таъриф ва тасниф Аудиовизуал луғат тузиш меъзонлари Классификация (гуруҳлаш)- мазмун моҳиятига қараб гуруҳлаш ; Дефиниция – таъриф ва тасниф; Иллюстрация- предет ва тушунчанинг тасвири Сўзларнинг аудиотугмача орқали ўқилиши Транскрипция- сўзнинг ўқилишини товушлар ёрдамида ифодалаш Этимология – предмет ва ҳодисаларнинг келиб чиқиш даврини кўрсатишГрамматик категория- сўзнинг роди АУДИОВИЗУАЛ ЛУҒАТ ТУЗИШ БОСҚИЧЛАРИ Амалий босқичТаҳлилий- назарий босқич Синов- экспримент босқичиТехник босқич     ЛУҒАТНИ КЕНГАЙТИРИШ БЎЙИЧА ТАКЛИФлар: • миллий қўшиқлар (маҳаллий қўшиқлар); • миллий ва маҳаллий рақслар; • миллий ва маҳаллий таомлар; • миллий ва маҳаллий маросимлар; • фауна, флора дунёси; • рамз ва ранглар тўғрисидаги маданий маълумотлар ва бошқалар. ИЛМИЙ ЯНГИЛИГИ Бадиий таржимада “олам манзараси” ва “олам миллий манзараси” феноменларининг фалсафий-лисоний моҳияти ҳақидаги тасаввурлар кенгайтирилган; бадиий таржимада реалиялар, фразеологик бирликлар ва паремияларларнинг мукаммал берилиши аслият оламининг миллий манзарасини таъминлашга хизмат қилиши асослаб берилган; замонавий таржимашуносликда сонанс, диссонанс, когнитив диссонанс феноменлари лингвистик ҳодиса экани тавсифланиб, таржима жараёнида уларнинг келиб чиқиш сабаблари ва диссонанс ҳодисасини камайтиришга оид илмий- амалий тавсиялар ишлаб чиқилган;3C 04 27 0D 19 15 11 09 13 2218 0520 02 10030A 0E 0304 ИЛМИЙ ЯНГИЛИГИ мутаржимнинг лисоний ва фон билимлари даражаси, таржимада имплицит ва эксплицит ахборотларни ифода этиш маҳорати мустақиллик даврида амалга оширилган бевосита ва билвосита таржима асарларидан олинган бадиий контекстлар мисолида исботланган; лингвомаданий луғатларга миллий-маданий сўзларни киритиш зарурати далилланган; тадқиқотнинг натижалари, илмий-назарий хулосалари асосида “Миллий-маданий сўзларнинг визуал ва аудиовизуал луғати” яратилган.04 0F 32 0D 0D 02 0B 0F 24 0B 120A ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ