logo

Кишлок хужалиги парандаси ва илвасинлардан тайёрланадиган таомлар

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

38 KB
www.arxiv.uz Кишлок хужалиги парандаси ва илвасинлардан тайёрланадиган таомлар РЕЖА: 1. Паррандаларнинг гуштини таркиби. 2. Кайнатиб пиширилган паррандалар. 3. Ковурилган парранда ва илвасин. 4. Парранда гуштидан димлаб пиширилган таомлар. 5. Сифатига куйиладиган талаб www.arxiv.uz Кишлок хужалиги паррандалари га: товук, гоз, урдак, курка,жужа, урдакчава куркачалар киради. Парранда гушти оксил, ёг, минерал моддалар, Рр, А, Д ва В гурухидаги дормондориларга бой булади. Парранда мускул тукимаси ипсимон ингичка толадан иборат булиб, таркибидаги эластик ва коллаген мол гуштиникидан икки баробар кам булади. Ёги паст хароратда эрувчан хусусиятга эга. Кари парранда гушти асосан кайнатиб пишириб димланган холда, ёш парранда гушти эса ковириш учун ишлатилади. Тансик таомлар купрок жужа, товук, хуроз гуштидан тайёрланади. Урдак, гоз, курка гуштлари камрок ишлатилади. Сабаби бу гуштлардан балчик буйига ухшаган хиди булади. Таом тайёрланганда бу хидни зироворлар, ошкуклар, зира ва лавр япроги кушиш оркали йук килинади. Илвасинлардан узбек пазандалигида бедана, каклик, тус товук ноёб масаллик тарзида ишлатилади . Абу Али Ибн Сино товук хамда илвасин гуштларини шифобахшлигини куйдагича ифодалаган: « Хурознинг гушти яъни шурваси калтираш хамда бугин огрикларига даво булади»» . Ёш товукнинг гушти аклни орттиради. Товук гушти овозни соф килади. Хуроз шурваси астма касаллигига даво булади. Жужа ва хуроз шурваси меъда яллигланишини босади. Ибн Сино шундай ёзади: Гуштлардан энг яхшиси товук гуштидир. Пазандаликда парранда гуштлари пархез хисобланади. Егулик куш борки ундан тайёрланадиган таом бирон бир беморга шифо булаверади. Парранда ва илвасинлардан тайёрланган таомлар одам танида тез хазм булади. Улар таркибида тулик оксил, тез эрувчи ёг, экстратив моддалар куп булиб, хушхурлик даражаси юкори бклади. Илвасин гуштлари тахиррок маззага эга булиб, уларда иштаха очар моддалар куп булади. Кайнатиб пиширилган парранда - Товук , жужа, курка баъзи холларда гоз, урдакларни пишириб улардан иккинчи иссик www.arxiv.uz таом тайёрланади. Пиширилган илвасинлар совук таом сифатида ишлатилади. Кайнатиб пиширилган паррандалар кайнаб турган сувга ( 1 кг махсулотга 2, 5 литр сув ) солиниб олов баландлантирилади. Кайнаш даво -35- мида купиклари сузиб олиниб, туз, пиёз, кукат илдизлари сабзи хар хил зираворлар кушиб паст даражада истемолдаражасига келтирилади. Гуштнинг пишганлигини аниклаш учун парранданинг гуштдор кисмига пазандалик игнаси санчиб курилади. Гуштдан раннгсиз нарса ажралиб чикса ва игна осон санчилса бу гуштни истемолга тайёр булган белгисидир. Ковурилган парранда ва илвасин- Парранда ва илвасинларни бутун еки порцияларга булган урилади уларни озрок ег билан товада, куп ег солиниб козонда ковурилади. Ковуриш натижасида чукур товада хосил булган суюкликдан гушт сели тайёрланиб, истемолга таркатишдан олдин устидан куйиб берилади. Ишловдан утиб богланган бутун парранда ичи ва устидан туз билан ишкаланиб, кизиб турган егга елкаси билан куйилиб айланма холда кизгиш кобик хосил булгунча агдариб, агдариб ковурилади. Агар егсиз товук ва жужалар ковуриладиган булса уларнинг юзида сезиларли кобик хосил булиши учун нордонрок каймок сепиб чикилади. Парранда ва илвасин гуштидан тайёрланган киймали котлетлар хам дастурхон куркидир. Бутун холда пишприлган еки ковурилган паррандалар иссик холда 1соатгача сакланиши мумкин. Узок вакт сакланиши учун улар совутилиши керак. www.arxiv.uz Фойдаланиладиган адабиетлар. 1. Д. Сиддиков. « Лаззатли таомлар» Тошкент. Узбекистон 1981 йил. 2. К.Махмудов. «Узбек таомлари» Тошкент. 3. Н. А. Анфимова. Г. И. Захарова. Л. Л. Татарская. «Пазандачилик» Тошкент. Укитувчи 1993 йил.