logo

Lopital qoidasi. Teylor formulasi. Ba`zi bir elementar funksiyalar uchun Teylor formulasi

Yuklangan vaqt:

07.12.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

593 KB
Lopital qoidasi. Teylor formulasi. Ba`zi bir elementar funksiyalar uchun Teylor formulasi Reja: 1. Aniqmasliklarni ochish. Lopital qoidalari 2. Teylor formulasi 3 . Ba`zi bir elementar funksiyalar uchun Makloren formulasi 1. Aniqmasliklarni ochish. Lopital qoidalari Tegishli funksiyalarning hosilalari mavjud bo`lganda 0 0 ,   , 0 ×  ,  -  , 1  , 0 0 ,  0 ko`rinishdagi aniqmasliklarni ochish masalasi engillashadi. Odatda hosilalardan foydalanib, aniqmasliklarni ochish Lopital qoidalari deb ataladi. Biz quyida Lopital qoidalarining bayoni bilan shu g` ullanamiz. 1. 0 0 ko`rinishdagi aniqmaslik. Ma`lumki, x ® 0 da f(x) ® 0 va g(x) ® 0 bo`lsa, ( ) ( ) f x g x nisbat 0 0 ko`rinishdagi aniqmaslikni ifodalaydi. Ko`pincha x ® a da ( ) ( ) f x g x nisbatning limitini topishga qaraganda &#39;( ) &#39;( ) f x g x nisbatning limitini topish oson bo`ladi. Bu nisbatlar limitlarining teng bo`lish sharti quyidagi teoremada ifodalangan. 1-teorema . Agar 1) f(x) va g(x) funksiyalar (a- d ;a) È (a;a+ d ), bu yerda d >0, to`plamda uzluksiz, differensiallanuvchi va shu to`plamdan olingan ixtiyoriy x uchun g(x) ¹ 0, g`(x) ¹ 0 ; 2) lim ( ) lim ( ) 0x a x a f x g x ® ®   ; 3) hosilalar nisbatining limiti (chekli yoki cheksiz) &#39;( ) lim &#39;( )x a f x g x ® =A mavjud bo`lsa, u holda funksiyalar nisbatining limiti ( ) lim ( ) x a f x g x ® mavjud va ( ) lim ( ) x a f x g x ® = &#39;( ) lim &#39;( ) x a f x g x ® ( 2. 1) tenglik o`rinli bo`ladi. Isbot. Har ikkala funksiyani x=a nuqtada f(a)=0 , g(a)=0 deb aniqlasak, natijada ikkinchi shartga ko`ra limx a® f(x)=0=f(a), limx a® g(x)=0=g(a) tengliklar o`rinli bo`lib, f(x) va g(x) funksiyalar x=a nuqtada uzluksiz bo`ladi. Avval x>a holni qaraymiz. Berilgan f(x) va g(x) funksiyalar [ a;x ], bu yerda x<a+ d , kesmada Koshi teoremasining shartlarini qanoatlantiradi. Shuning uchun a bilan x orasida shunday c nuqta topiladiki, ushbu ( ) ( ) &#39;( ) ( ) ( ) &#39;( ) f x f a f c g x g a g c    tenglik o`rinli bo`ladi. f(a)=g(a)=0 ekanligini e`tiborga olsak, so`ngi tenglikdan ( ) &#39;( ) ( ) &#39;( ) f x f c g x g c  ( 2. 2) bo`lishi kelib chiqadi. Ravshanki, a<c<x bo`lganligi sababli, x ® a bo`lganda c ® a bo`ladi. Teoremaning 3-sharti va ( 2. 2) tenglikdan ( ) lim ( ) x a f x g x ® = &#39;( ) lim &#39;( ) x a f x g x ® = A kelib chiqadi. Shunga o`xshash, x<a holni ham qaraladi. Teorema isbot bo`ldi. Misol. Ushbu 2 2 2 ln( 3) lim 3 10x x x x ®    limitni xisoblang. Yechish. Bu holda 2 2 ( ) ln( 3), ( ) 3 10f x x g x x x      bo`lib, ular uchun 1- teoremaning barcha shartlari bajariladi. Haqiqatan ham, 1) 2 2 2lim ( ) lim ln( 3) ln 1 0x x f x x ® ®     , 2 2 2 lim ( ) lim( 3 10) 0x x g x x x ® ®     ; 2) 2 2 &#39;( ) , &#39;( ) 2 3, 3 3x f x g x x x x   ¹  ; 3) 2 2 2 &#39;( ) 2 lim lim 0 &#39;( ) ( 3)(2 3) x x f x x g x x x ® ®     bo`ladi. Demak, 1-teoremaga binoan   2 2 2 ln 3 lim 0 3 10 x x x x ®     . 1-eslatma. Shuni ta`kidlash kerakki, berilgan funksiyalar nisbatining limiti 3) shart bajarilmasa ham mavjud bo`lishi mumkin, ya`ni 3) shart yetarli bo`lib, zaruriy emas. Masalan, 2 1 ( ) cos , ( )f x õ g x x x  funksiyalar (0;1] da 1), 2) shartlarni qanoatlantiradi va 0 0 ( ) 1 lim lim( sin ) 0 ( ) x x f x x g x x ® ®   , lekin 0 0 &#39;( ) 1 1 lim lim(2 cos sin ) &#39;( ) x x f x x g x x x ® ®   mavjud emas, chunki 1 0 nx n ® n ®  da n 1 x 0 1 1 2( 1) lim (2 cos sin ) lim( sin ) 0, n n x n x x n    ® ®      1 0 1 (2 ) 2 nx n  ®  n ®  da esa nx 0 1 1 2 lim (2 cos sin ) lim( (2 ) sin(2 )) 1 1 2 2 (2 ) 2nx ños n n x x n     ® ®   ×      . 2-teorema . Agar [ c ;+  ) nurda aniqlangan f(x) va g(x) funksiyalar berilgan bo`lib, 1) ( c ;+  ) da chekli f`(x) va g`(x) hosilalar mavjud va g`(x) ¹ 0, 2) lim ( ) 0, lim ( ) 0 x x f x g x ® ®   ; 3) hosilalar nisbatining limiti &#39;( ) lim &#39;( ) x f x g x ® ( chekli yoki cheksiz) mavjud bo`lsa, u holda funksiyalar nisbatining limiti ( ) lim ( ) x f x g x ® mavjud va ( ) lim ( ) x f x g x ® = &#39;( ) lim &#39;( ) x f x g x ® ( 2. 3) tenglik o`rinli bo`ladi. Isbot . Umumiylikni saqlagan holda, teoremadagi c sonni musbat deb olish mumkin. Quyidagi 1 õ t formula yordamida x o`zgaruvchini t o`zgaruvchiga almashtiramiz. U holda x ® +  da t ® 0 bo`ladi. Natijada f(x) va g(x) funksiyalar t o`zgaruvchising 1 f t     va 1 g t     funksiyalari bo`lib, ular (0, 1 c ] da aniqlangan. Teoremadagi (2) shartga asosan 0 0 1 1 lim ( ) 0, lim ( ) 0 t t f g t t® ®   bo`ladi. Ushbu, 0 0 1 1 lim ( ) 0, lim ( ) 0 t t f g t t® ®   munosabatlardan 1 (0; ) c intervalda &#39; &#39; 1 1 ( ), ( ) t tf g t t hosilalarning mavjudligi kelib chiqadi. So`ngra teoremaning 3) shartiga ko`ra     &#39; 2 0 0 &#39; 21 1 ( ) &#39; ( ) &#39; lim lim lim 1 1 &#39; ( ) &#39; ( )t x t t x t tf f f x t t g x g g t t®  ® ®  ×    × Demak 1 f t      va 1 g t     funksiyalarga 1- teoremani qo ` llash mumkin . Bunda ( ) lim ( ) x f x g x ® = 0 1( ) lim 1( ) t f t g t ® e ` tiborga olsak , ( 2. 3) tenglikning o ` rinliligi kelib chiqadi . Teorema isbot bo ` ldi . 2.   ko ` rinishdagi aniqmaslik . Agar x ® a da f ( x ) ®  , g ( x ) ®  bo ` lsa , ( ) ( ) f x g x nisbat   ko ` rinishidagi aniqmaslikni ifodalaydi . Endi bunday aniqmaslikni ochishda ham f ( x ) va g ( x ) funksiyalarning hosilalaridan foydalanish mumkinligini ko ` rsatadigan teoremani keltiramiz . 3-teorema . Agar 1) f(x) va g(x) funksiyalar ( a ;  ) nurda differensiallanuvchi, hamda g`(x) ¹ 0, 2) lim ( ) lim ( ) ,x x f x g x ® ®   3) &#39;( ) lim &#39;( ) x f x g x ® mavjud bo`lsa, u holda ( ) lim ( )x f x g x®  mavjud va ( ) lim ( ) x f x g x ® = &#39;( ) lim &#39;( )x f x g x®  bo`ladi. Isbot . Teorema shartiga ko`ra &#39;( ) lim &#39;( )x f x g x®  mavjud. Aytaylik &#39;( ) lim &#39;( ) x f x g x ® = m bo`lsin. U holda &#34; e >0 sonni olsak ham shunday N >0 son topilib, x ³ N bo`lganda &#39;( ) 2 &#39;( ) 2 f x g x e e m m     (2.3) tengsizliklar bajariladi. Umumiylikni cheklamagan holda N>a deb olishimiz mumkin. U holda x ³ N tengsizlikdan x Î (a;  ) kelib chiqadi . Aytaylik x>N bo`lsin. U holda [ N;x ] kesmada f(x) va g(x) funksiyalarga Koshi teoremasini qo`llanib quyidagiga ega bo`lamiz: ( ) ( ) &#39;( ) ( ) ( ) &#39;( ) f x f N f c g x g N g c    , bu yerda N<c<x . Endi c>N bo`lganligi sababli x=c da (2.3) tengsizliklar o`rinli: &#39;( ) 2 &#39;( ) 2 f ñ g ñ e e m m     , bundan esa ( ) ( ) 2 ( ) ( ) 2 f x f N g x g N e e m m       tengsizliklarga ega bo`lamiz. Teorema shartiga ko`ra lim ( ) ,x f x ®  lim ( ) ,x g x ®  f(N) va g(N) lar esa chekli sonlar. Shu sababli x ning yetarlicha katta qiymatlarida ( ) ( ) ( ) ( ) f x f N g x g N   kasr ( ) ( ) f x g x ka srdan istalgancha kam farq qiladi. U holda shunday M soni topilib, x ³ M larda m - e < ( ) ( ) f x g x < m + e (2.4) tengsizlik o`rinli bo`ladi. Shunday qilib, ixtiyoriy e >0 son uchun shunday M soni mavjudki, barcha x ³ M larda (2.4) tenglik o`rinli bo`ladi, bu esa ( ) lim ( )x f x g x®  = m ekanligini anglatadi. Teorema isbot bo`ldi. Yuqorida isbotlangan teorema x® a ( a -son) holda ham o`rinli. Buni isbotlash uchun t = 1 õ à almashtirish bajarish yetarli. Misol. Ushbu ln limx x x ® limitni hisoblang. Yechish. f(x)=lnx, g(x)=x funksiyalar uchun 3-teorema shartlarini tekshiramiz: 1) bu funksiyalar (0,+  ) da differensiallanuvchi; 2) f`(x)=1/x g`(x) =1; 3) &#39;( ) 1/lim lim&#39;( ) 1 x x f x õ g x® ® =0, ya`ni mavjud. Demak, izlanayotgan limit ham mavjud va ln limx x x ® =0 tenglik o`rinli. 3. Boshqa ko`rinishdagi aniqmasliklar. Ma`lumki, lim ( ) 0,x a f x ®  lim ( ) ,x a f x ®  bo`lganda f(x) × g(x) ifoda 0 ×  ko`rinishidagi aniqmaslik bo`lib, uning quyidagi ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 ( ) ( )f x g x f x g x g x f x×   kabi yozish orqali 0 0 yoki   ko`rinishidagi aniqmaslikka keltirish mumkin. Shuningdek, lim ( ) ,x a f x ®  lim ( ) , x a g x ®  bo`lganda f ( x )- g ( x ) ifoda  -  ko`rinishidagi aniqmaslik bo`lib, uni ham quyidacha shakl almashtirib 1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 ( ) ( )g x f x f x g x f x g x    × 0 0 ko`rinishdagi aniqmaslikka keltirish mumkin. Ma`lumki, x ® a da f(x) funksiya 1, 0 va  ga, g(x) funksiya esa mos ravshda  , 0 va 0 intilganda (f(x)) g(x) darajali-ko`rsatkichli ifoda 1  , 0 0 ,  0 ko`rinishidagi aniqmasliklar edi. Bu ko`rinishdagi aniqmasliklarni ochish uchun avval y=(f(x)) g(x) ni logarifmlaymiz: lny= g(x)× ln(f(x)) . Bunda x ® a da g(x)ln(f(x)) ifoda 0 ×  ko`rinishdagi aniqmaslikni ifodalaydi. Shunday qilib, funksiya hosilalari yordamida 0 ×  ,  -  , 1  , 0 0 ,  0 , ko`rinishdagi aniqmasliklarni ochi щ da, ularni 0 0 yoki   ko`rinishidagi aniqmaslikka keltirib, so`ng yuqoridagi teoremalar qo`llaniladi. 2-eslatma. Agar f(x) va g(x) funksiyalarning f`(x) va g`(x) hosilalari ham f(x) va g(x) lar singari yuqorida keltirilgan teoremalarning barcha shartlarini qanoatlantirsa, u holda ( ) &#39;( ) &#39;&#39;( ) lim lim lim ( ) &#39;( ) &#39;&#39;( ) x a x a x af x f x f x g x g x g x® ® ®   tengliklar o`rinli bo`ladi, ya`ni bu holda Lopital qoidasini takror qo`llanish mumkin bo`ladi. Misol. Ushbu 21 0 lim x x tgx x ®     limitni hisoblang. Yechish. Ravshanki, x ® 0 da 21 x tgx x      ifoda 1  ko`rinishdagi aniqmaslik bo`ladi. Uni logarifmlab, 0 0 aniqmaslikni ochishga keltiramiz: Demak, 21 1 3 3 0 lim x x tgx e e x ®        . 2. Teylor formulasi T eylor formulasi matematik analizning eng muhim formulalaridan biri bo`lib, ko`plab nazariy tatbiqlarga ega. U taqribiy hisobning negizini tashkil qiladi. Teylor ko`phadi. Peano ko`rinishdagi qoldiq hadli Teylor formulasi . Ma`lumki, funksiyaning qiymatlarini hisoblash ma`nosida ko`phadlar eng sodda funksiyalar hisoblanadi. Shu sababli funksiyaning x 0 nuqtadagi qiymatini hisoblash uchun uni shu nuqta atrofida ko`phad bilan almashtirish muammosi paydo bo`ladi. Nuqtada differensiallanuvchi funksiya ta`rifiga ko`ra agar y=f(x) funksiya x 0 nuqtada differensiallanuvchi bo`lsa, u holda uning shu nuqtadagi orttirmasini D f(x 0 )=f`(x 0 ) D x+o( D x), ya`ni f(x)=f(x 0 )+f`(x 0 )(x-x 0 )+o(x-x 0 ) ko`rinishda yozish mumkin. Boshqacha aytganda x 0 nuqtada differensiallanuvchi y=f(x) funksiya uchun birinchi darajali P 1 (x)=f(x 0 )+b 1 (x-x 0 ) (3.1) ko`phad mavjud bo`lib, x ® x 0 da f(x)=P 1 (x)+o(x-x 0 ) bo`ladi. Shuningdek, bu ko`phad P 1 (x 0 )=f(x 0 ), P 1 `(x 0 )=b=f`(x 0 ) shartlarni ham qanoatlantiradi. Endi umumiyroq masalani qaraylik. Agar x=x 0 nuqtaning biror atrofida aniqlangan y=f(x) funksiya shu nuqtada f`(x), f``(x), ..., f (n) (x) hosilalarga ega bo`lsa, u holda f(x)=P n (x)+o(x-x 0 ) (3.2) shartni qanoatlantiradigan darajasi n dan katta bo`lmagan P n (x) ko`phad mavjudmi? Bunday ko`phadni P n (x)=b 0 +b 1 (x-x 0 )+b 2 (x-x 0 ) 2 + ... +b n (x-x 0 ) n , (3.3) ko`rinishda izlaymiz. Noma`lum bo`lgan b 0 , b 1 , b 2 , ..., b n koeffitsientlarni topishda P n (x 0 )=f(x 0 ), P n `(x 0 )=f`(x 0 ), P n ``(x 0 )=f``(x 0 ), ..., P n (n) (x 0 )=f (n) (x 0 ) (3.4) shartlardan foydalanamiz. Avval P n (x) ko`phadning hosilalarini topamiz: P n `(x)=b 1 +2b 2 (x-x 0 )+3b 3 (x-x 0 ) 2 + ... +nb n (x-x 0 ) n-1 , P n ``(x)=2× 1b 2 +3 × 2b 3 (x-x 0 )+ ... +n × (n-1)b n (x-x 0 ) n-2 , P n ```(x)=3 × 2 × 1b 3 + ... +n × (n-1) × (n-2)b n (x-x 0 ) n-3 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , P n (n) (x)=n × (n-1) × (n-2) × ... × 2 × 1b n . Yuqorida olingan tengliklar va (3.3) tenglikning har ikkala tomoniga x o`rniga x 0 ni qo`yib barcha b 0 , b 1 , b 2 , ..., b n koeffitsientlar qiymatlarini topamiz: P n (x 0 )=f(x 0 )=b 0 , P n `(x 0 )=f`(x 0 )=b 1 , P n ``(x 0 )=f``(x 0 )=2 × 1b 2 =2!b 2 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P n (n) (x 0 )=f (n) (x 0 )=n × (n-1) × ... × 2 × 1b n =n!b n Bulardan b 0 =f(x 0 ), b 1 =f`(x 0 ), b 2 = 1 2! f``(x 0 ), . . ., b n = 1 !n f (n) (x 0 ) hosil qilamiz. Topilgan natijalarni (3.3) qo`yamiz va P n (x)= f(x 0 )+ f`(x 0 )(x-x 0 )+ 1 2! f``(x 0 )(x-x 0 ) 2 + ... + 1 !n f (n) (x 0 )(x-x 0 ) n , (3.5) ko`rinishda ko`phadni hosil qilamiz. Bu ko`phad Teylor ko`phadi deb ataladi. Teylor ko`phadi (3.2) shartni qanoatlantirishini isbotlaymiz. Funksiya va Teylor ko`phadi ayirmasini R n (x) orqali belgilaymiz: R n (x)=f(x)-P n (x). (3.4) shartlardan R n (x 0 )=R n `(x 0 )=...= R n (n) (x 0 )=0 bo`lishi kelib chiqadi. Endi R n (x)=o((x-x 0 ) n ), ya`ni 0 limx x® 0( ) ( ) n nR x x x  =0 ekanligini ko`rsatamiz. Agar x ® x 0 bo`lsa, 0 limx x® 0( ) ( ) n nR x x x  ifodaning 0/0 tipidagi aniqmaslik ekanligini ko`rish qiyin emas. Unga Lopital qoidasini n marta tatbiq qilamiz. U holda 0 limx x® 0 ( ) ( )n n R x x x = 0 limx x® 1 0 &#39;( ) ( ) n n R x n x x   =…= 0 limx x® ( 1) 0 ( ) !( ) nnR x n x x   = = 0 limx x® ( ) ( ) !n nR x n = ( ) 0 ( ) !n n R x n =0, demak x ® x 0 da R n (x)=o((x-x 0 ) n ) o`rinli ekan. Shunday qilib, quyidagi teorema isbotlandi: Teorema . Agar y=f(x) funksiya x 0 nuqtaning biror atrofida n marta differensiallanuvchi bo`lsa, u holda x ® x 0 da quyidagi formula f(x)= f(x 0 )+ f`(x 0 )(x-x 0 )+ 1 2! f``(x 0 )(x-x 0 ) 2 + ... + 1 !n f (n) (x 0 )(x-x 0 ) n +o((x-x 0 ) n ) (3.6) o`rinli bo`ladi, bu yerda R n (x)=o((x-x 0 ) n ) Peano ko`rinishidagi qoldiq had. Agar (3.6) formulada x 0 =0 deb olsak, Teylor formulasining xususiy holi hosil bo`ladi: f(x)=f(0)+ f`(0)x+ 1 2! f``(0)x 2 + ... + 1 !n f (n) (0)x n +o(x n ). (3.7) Bu formula Makloren formulasi deb ataladi. Teylor formulasining Lagranj ko`rinishdagi qoldiq hadi. Teylor formulasi R n (x) qoldiq hadi yozilishining turli ko`rinishlari mavjud. Biz uning Lagranj ko`rinishi bilan tanishamiz. Qaralayotgan f(x) funksiya x 0 nuqta atrofida n+1 –tartibli hosilaga ega bo`lsin deb talab qilamiz va yangi g(x)=(x-x 0 ) n+1 funksiyani kiritamiz. Ravshanki, g(x 0 )=g`(x 0 )=...= g (n) (x 0 )=0; g (n+1) (x 0 )=(n+1)!¹ 0. Ushbu R n (x)=f(x)-P n (x) va g(x)=(x-x 0 ) n+1 funksiyalarga Koshi teoremasini tatbiq qilamiz. Bunda R n (x 0 )= R n `(x 0 )=...= R n (n) (x 0 )=0 e`tiborga olib, quyidagini topamiz: 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 ( ) ( ) ( ) &#39;( ) &#39;( ) &#39;( ) &#39;&#39;( ) ... ( ) ( ) ( ) ( ) &#39;( ) &#39;( ) &#39;&#39;( ) n n n n n n nR x R x R x R c R c R x R c g x g x g x g c g c g x g c           ( ) ( ) ( ) ( 1) 0 ( ) ( ) ( ) ( 1) 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n n n nn n n n nn n n n nR c R x R x R g c g x g x g         , bu yerda c 1 Î (x 0 ;x); c 2 Î (x 0 ;c 1 ); ... ; c n Î (x 0 ;c n-1 ); Î (x 0 ;c n ) Ì (x 0 ;x). Shunday qilib, biz ( 1) ( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) n n n n R x R g x g      ekanligini ko`rsatdik, bu yerda  Î ( x 0 ;x ). Endi g(x)=(x-x 0 ) n+1 , g (n+1) (  )=(n+1)!, R n (n+1) (  )=f (n+1) (  ) ekanligini e`tiborga olsak quyidagi formulaga ega bo`lamiz: R n (x)= ( 1) 1 0 ( ) ( ) ( 1)!n n f x x n     , Î (x 0 ;x). ( 3.8 ) Bu ( 3.8 ) formulani Teylor formulasining Lagranj ko`rinishidagi qoldiq hadi deb ataladi. Lagranj ko`rinishdagi qoldiq hadni R n (x)= ( 1) 1 0 0 0 ( ( )) ( ) ( 1)! n n f x x x x x n       ( 3.9 ) ko`rinishda ham yozish mumkin, bu yerda  birdan kichik bo`lgan musbat son, ya`ni 0<  <1. Shunday qilib, f(x) funksiyaning Lagranj ko`rinishidagi qoldiq hadli Teylor formulasi kuyidagi shaklda yoziladi: f(x)=f(x 0 ) + f`(x 0 )(x-x 0 ) + 1 2! f``(x 0 )(x-x 0 ) 2 + ... + 1 !n f (n) (x 0 )(x-x 0 ) n + ( 1) 1 0( ) ( ) ( 1)!n n f x x n     , bu yerda Î (x 0 ;x). Agar x 0 =0 bo`lsa, u holda  =x 0 +  (x-x 0 )=  x , bu yerda 0<  <1, bo`lishi ravshan, shu sababli Lagranj ko`rinishidagi qoldiq hadli Makloren formulasi f(x)=f(0)+ f`(0)x+ 1 2! f``(0)x 2 + ... + 1 !n f (n) (0)x n + ( 1) 1 ( ) ( 1) !n n f x x n    (3.10) shaklida yoziladi. Teylor formulasining Koshi ko`rinishidagi qoldiq hadi. Teylor formulasi qoldiq hadining boshqa ko`rinishlariga misol tariqasida Koshi ko`rinishidagi qoldiq hadni keltirish mumkin. Buning uchun ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) &#39;( )( ) ... ( ) ! n n f t t f x f t f t x t x t n         yordamchi funksiyani tuzib olamiz va [ x 0 ;x ] segmentda uzluksiz, ( x 0 ;x ) intervalda esa noldan farqli chekli hosilaga ega bo`lgan biror y ( t ) funksiyani olib, bu funksiyalarga Koshi teoremasini qo`llasak, ( 1) 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ; ) &#39;( ) ! n n n x x f c R x x c c x x c n y y y    ×  Î ( 3. 1 1 ) ko`rinishdagi qoldiq hadni chiqarish mumkin. Agar ( 3. 1 1 ) formulada y (t) funksiya sifatida y (t)=x-t funksiya olinsa, natijada Koshi shaklidagi qoldiq hadni hosil qilamiz: ( 1) 1 0 0 0 ( ) ( ) (1 ) ( ) , ( ), 0 1 ! n n n n f c R x x x c x x x n               3. Ba`zi bir elementar funksiyalar uchun Makloren formulasi e x funksiya uchun Makloren formulasi. f(x)=e x funksiyaning (-  ;+  ) orali q da barcha tartibli hosilalari mavjud: f (k) (x)=e x , k=1, 2, ..., n+1. Bundan x =0 da f (k) (0)=1, k=1, 2, ..., n ; f (n+1) ( x)=e  x va f(0)= 1 hosil bo`ladi . Olingan natijalarni (3.10) formulaga q o`yib 2 1 1 ... 1! 2! ! ( 1)! n n õ x õ õ õ õ å e n n          ( 4.1 ) bu yerda 0<  <1, formula ga ega bo`lamiz. 1 -rasmda ( ) x f x e  funksiya va P 3 (x) ko`phad funksiyaning grafiklari keltirilgan. Agar x =1 bo`lsa, 1 2 1 1 ... 1! 2! ! ( 1)! å å n n         (4.2) formulaga ega bo`lamiz. Bu formula yordamida e sonining irratsionalligini isbot qilish mumkin. 1 -rasm Haqiqatan ham, faraz qilaylik, p å q  - ratsional son bo`lsin. Bunda e>1 bo`lganligi uchun p>q bo`ladi. ( 4.2 ) da p å q  desak, p 1 1 1 1 p 2 .....q 2! 3! ! ( 1)! q n n               Bu tenglikning ikkala tomonini n! ga ko`paytirsak quyidagi tenglikni hosil qilamiz: p 1 1 1 p ! (2 ! ! ! ... 1)q 2! 3! 1 qn n n n n     ×  ×  ×         ( 4.3 ) Bu yerda n sonni r dan katta deb olishimiz mumkin. U holda  <1, p>q bo`lganligi uchun 1 p 1 p p 0 1 1 q 1 q n 1n n               ( 4.4 ) bo`ladi. Shuningdek, n>p>q bo`lganligi uchun 1 p 1 p p 0 1 1 q 1 q n 1n n               n! -butun son, chunki n! da q ga teng bo`lgan ko`paytuvchi uchraydi. Ravshanki, 1 1 2 ! ! ! ... 1 2! 3! n n n ×  ×   ko`rinishdagi yi g` indi ham butun son bo`ladi. Demak, n>p uchun (4 .3 ) tenglikning chap tomoni musbat butun son, o`ng tomoni esa ( 4.4 ) ga ko`ra birdan kichik musbat son bo`ladi. Bu kelib chiqqan ziddiyat e sonining ratsional son deb faraz qilishimizning noto` g` ri ekanligini ko`rsatadi. Shuning uchun e – irratsional son bo`ladi. Sinus funksiya uchun Makloren formulasi. f(x)=sinx funksiyaning istalgan tartibli hosilasi mavjud va n -tartibli hosila uchun quyidagi formula o`rinli edi (I.8-§): ( ) ( ) sin( ) 2 n n f x x    . x =0 da f (0)=0 va ( ) 0, 2 , (0) sin 2 ( 1) , 2 1n êagar n k n f agar n ê           Shuning uchun (3.10) formulaga ko`ra 3 2 1 2 2 sin ... ( 1) sin( ( 1) ), 0 1 3! (2 1)! (2 2)! k k kx x x x x x k k k                  (4.5) ko`rinishdagi yoyilmaga ega bo`lamiz. 2 -rasm 2-rasmda f(x)=sinx, P 3 (x), P 5 (x) funksiyalarning grafiklari keltirilgan. Kosinus funksiya uchun Makloren formulasi. Ma`lumki, f(x)=cosx funksiyaning n -tartibli hosilasi uchun ( ) ( ) cos( ) 2 n n f x x    formulaga egamiz. x =0 da f (0)=1 va ( ) 0, 2 1, (0) cos 2 ( 1) , 2 n k agar n k n f agar n k           Demak, c osx funksiya uchun quyidagi formula o`rinli: 2 4 6 2 2 2 1 ... ( 1) cos( ), 0 1 2! 4! 6! 2 ! (2 1)! 2 k k kx x x x x ñosx x k k k                  ( 4.6 ) 3 -rasm 3 -rasmda f(x)=cosx, P 2 (x), P 4 (x) funksiyalarning grafiklari keltirilgan. f(x)=(1+x) m ( mÎ R ) funksiya uchun Makloren formulasi. Bu funksiya (-1;1) intervalda aniqlangan va cheksiz marta differensiallanuvchi. Uni Makloren formulasiga yoyish uchun f(x)=(1+x) m funksiyadan ketma-ket hosilalar olamiz: 1 2 &#39;( ) (1 ) , &#39;&#39;( ) ( 1)(1 )f x õ f x x m m m m m        , 3 &#39;&#39;&#39;( ) ( 1)( 2)(1 ) , ...f x x m m m m      , ( ) ( ) ( 1)...( 1)(1 )n nf x n x m m m m       . (4.7) Ravshanki, f(0)=1, f (n) (0)= m ( m -1)...( m -n+1). Shuning uchun f(x)=(1+x) m funksiyaning Makloren formulasi quyidagicha yoziladi:             2 1 1 1 1 ... 1 1 ... 1 1 ... (1 ) 2! ! ( 1)! n n n n n x x x x x x n n m m m m m m m m m m m                    (4.8) 0<  <1.  f(x)=ln(1+x) funksiya uchun Makloren formulasi. Bu funksiyaning (-1;  ) intervalda aniqlangan va istalgan tartibli hosilasi mavjud. Haqiqatan ham, 1 &#39;( ) (ln(1 )) (1 )f x õ x       funksiyasiga (4.7) formulani qo`llab, unda m =- 1 deb n ni n- 1 bilan almashtirsak, 1 ( ) ( 1) ( 1)! ( ) (1 ) n n n n f x x      formulani hosil qilamiz. Ravshanki, f(0)=0, f (n) (0)=(- 1) n-1 (n-1)! Shuni e`tiborga olib, berilgan funksiyaning Makloren formulasini yozamiz: 2 3 4 111( 1) ln(1 ) ... ( 1) , 0 12 3 4 ( 1) (1 ) n n nnn x x x x xx x n n x                (4.9) Yuqorida keltirilgan asosiy elementar funksiyalarning Makloren formulalari boshqa funksiyalarni Teylor formulasiga yoyishda foydalaniladi. Shunga doir misollar ko`ramiz. Misol. Ushbu f(x)=e -3x funksiya uchun Makloren formulasini yozing. Yechish. Bu funksiyaning Makloren formulasini yozish uchun f(0), f`(0),...,f (n) (0) larni topib, (3.10) formuladan foydalanish mumkin edi. Lekin f(x)=e x funksiyaning yoyilmasidan foydalanish ham mumkin. Buning uchun (4.1) formuladagi x ni -3 x ga almashtiramiz, natijada 2 1 3 3 3 9 3 ( 3 ) 1 ... ( 1) 1! 2! ! ( 1)! n n n õ n x õ õ õ õ å e n n              , 0<  <1, formulaga ega bo`lamiz. Misol. Ushbu f(x)=lnx funksiyani x 0 = 1 nuqta atrofida Teylor formulasini yozing. Yechish. Berilgan funksiyani Teylor formulasiga yoyish uchun f(x)=ln(1+x) funksiya uchun olingan (4.9) asosiy yoyilmadan foydalanamiz. Unda x ni x-1 ga almashtiramiz, natijada lnx=ln((x-1)+1) va lnx= 2 1 1 1( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ... ( 1) 2 ( 1) (1 ( 1))n n n n n x x x x n n x              ×    , 0<  <1 formulaga ega bo`lamiz. Bu formula x -1>-1 bo`lganda, ya`ni x >0 larda o`rinli. Teylor formulasi yordamida taqribiy hisoblash . Makloren formulasi Lagranj ko`rinishdagi qoldiq hadini baholash masalasini qaraylik. Faraz qilaylik, shunday o`zgarmas M son mavjud bo`lsinki, argument x ning x 0 =0 nuqta atrofidagi barcha qiymatlarida hamda n ning barcha qiymatlarida |f (n) (x)|  M tengsizlik o`rinli bo`lsin. U holda |R n (x)|=| 2 1 1 1 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ... ( 1) 2 ( 1) (1 ( 1))n n n n n x x x x n n x              ×    |  M × 1 | | ( 1)! n x n   tengsizlik o`rinli bo`ladi. Argument x ning tayin qiymatida limn® 1 | | ( 1)! n x n   =0 tenglik o`rinli, demak n ning yetarlicha katta qiymatlarida R n (x) yetarlicha kichik bo`lar ekan. Shunday qilib, x 0 = 0 nuqta atrofida f(x) funksiyani f(0)+ f`(0)x+ 12! f``(0)x 2 + ... + 1 !n f (n) (0)x n ko`phad bilan almashtirish mumkin. Natijada funksiyaning x nuqtadagi qiymati uchun f(x) » f(0)+ f`(0)x+ 1 2! f``(0)x 2 + ... + 1 !n f (n) (0)x n taqribiy formula kelib chiqadi. Bu formula yordamida bajarilgan taqribiy hisoblashdagi xatolik | R n (x)| ga teng bo`ladi. Misol. e 0,1 ni 0,001 aniqlikda hisoblang. Yechish. e x funksiyaning Makloren formulasidan foydalanamiz. (4.1) formulada x= 0,01 deb olsak, u holda0,1 0,1 0, 01 (0,1) 1 ... 1! 2! ! nå n»     , masala shartiga ko`ra xatolik 0,001 dan katta bo`lmasligi kerak, demak R n (x)= 10 ,1 0,1( 1)!ne n  < 0,001 tengsizlik o`rinli bo`ladigan birinchi n ni topish yetarli. e 0,1  < 2 ekanligini e`tiborga olsak, so`ngi tengsizlikni quyidagicha yozib olish mumkin: 1 2 0, 001 10 ( 1)!n n   . Endi n =1, 2, 3, ... qiymatlarni so`ngi tengsizlikka qo`yib tekshiramiz va bu tengsizlik n =3 dan boshlab bajarilishini topamiz. Shunday qilib, 0,001 aniqlikda 0,1 0,1 0, 01 0, 001 1 1, 055 1! 2! 3! å »     . Xususiy holda, n =1 bo`lganda f(x) » f(x 0 )+f`(x 0 )(x-x 0 ) taqribiy hisoblash formulasi R 2 (x)= &#39;&#39;( ) 2!f  × (x-x 0 ) 2 , x 0 <  <x aniqlikda o`rinli bo`ladi. Misol. Differensial yordamida radiusi r =1,01 bo`lgan doira yuzini toping. Hisoblash xatoligini baholang. Yechish. Doira yuzi S=  r 2 ga teng. Bunda r 0 =1, D r=0,01 deb olamiz va S=S(r) funksiya orttirmasini uning differensiali bilan almashtiramiz: S(r) » S(r 0 )+dS(r 0 )= S(r 0 )+ S`(r 0 ) D r. Natijada S(1,01) » S(1)+dS(1)= S(1)+ S`(1)0,01= × 1 2 +2 × 0,01=1,02  hosil bo`ladi. Bunda hisoblash xatoligi R 2 (r)= &#39;&#39;( ) 2! S  × (r-r 0 ) 2 , r 0 <  <r dan katta emas. S``(r)=2  va r ga bog`liq emas, shu sababli R 2 (r)= 2 2!  × 0,01 2 =0,0001  . Demak, hisoblash xatoligi 0,000314 dan katta emas. Misol. Ushbu f(x)= 2x xe  funksiyaning x =0,03 nuqtadagi qiymatini differensial yordamida hisoblang. Xatolikni baholang. Yechish. Taqribiy hisoblash formulasi f(x) » f(x 0 )+f`(x 0 )(x-x 0 ) da x 0 =0, x =0,03 qiymatlarni qo`ysak, f(0,03) » f(0)+f`(0)0,03 bo`lib, xatolik R 2 = &#39;&#39;( ) 2! f  × x 2 = &#39;&#39;( ) 2!f  × 0,03 2 , 0<  < 0,03 bo`ladi. Berilgan funksiya hosilalarini va nuqtadagi qiymatlarini hisoblamiz: f`(x)=(2x-1) 2x xe  , bundan f`(0)=-1, f``(x)=2 2x xe  +(2x-1) 2 2x xe  = = 2x xe  (4x 2 -4x+3), bundan f``(  )<3 . Olingan natijalardan foydalanib, f(0,03) » 1+(-1) × 0,03=0,97 va R 2 < 3 2! × 0,03 2 =0,0017 ekanligini topamiz. Teylor formulasi funksiyalarni ekstremumga tekshirishda, qatorlar nazariyasida, integrallarni hisoblashlarda ham keng tatbiqqa ega.