logo

Юсуф Хос Хожиб ва Махмуд Кашгарий асарларида социал масалалар

Yuklangan vaqt:

11.09.2022

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

41 KB
Юсуф Хос Хожиб ва Махмуд Кашгарий асарларида социал масалалар. Режа. 1. Юсуф Хос Хожиб "Девони луготин турк" асари социал мохияти. 2. "Кутадгу билиг" асарида социал хаёт масалалари. Махмуд Кошкарий - Туркий халкларнинг комусий олими . Унинг хаети ва ижод фаолияти тугрисида етарли маьлумотлар бизгача етиб келмаган . Шубоис олимнинг тугилган йили ва вафоти санаси хам маьлум эмас. Бобоси Мухаммад ва отаси Хусайн Кошгардаги Берегон шахридан булган. Кошгарийлар оиласи Боласогунгакучиб келишганда Махмуд хали еш эди. Булажак олим уз даврининг маданий -илмий марказларидан булган бу шахарда кунт билан укиди ,араб,форс тилларини урганди. У ешлик чогида халк жонли тилидаги суз ва ибораларни, хикматли суз ва маколларни астойдил урганди,уларни кунт билан езиб борди, хар бир суз ,иборани шархлаш ва маносини аниклашга интилди. У халкни халк огзаки ижоди, тили, адабиетини келиб чикишини чукур тадкикот килди. Махмуд Кошкарий узи туплаган бой далиллар асосида халкимизнинг буюк олими “Жавохир- уннахв фи лугатит-турк яни “Туркий тилларнинг синтаксиси дурдоналари” ва “Девону луготит турк” асарини езган. M.Кошгарийнинг биринчи езган асари бизгача етиб келмаган еки хали топилганича йук. “Девону лугатит- турк” асарини 1074-1075 йилларда езган. Унда олим дунеси харитасини хам илова килади ва Кичик Осиедан то Хитой худудларигача чузилиб кетган ерларда яшовчи туркий халклар тарихи, географияси, этнонегизи, урф- одатлари, турмуш-тарзи, маданияти тугрисида гоятда кимматли малумотларни беради. Асарда туркий кавм уруглар, кипугуз, ямак, бошкирт, басмил, кай, ябоку, татар, киргиз, чигил, ягмо, тухси, игрок, жару, жамил, уйгур, тангут, табгочлардан ташкари яна форс, араб, хитой, русхалклари хакида хам маьлумотлар бор.Махмуд Кошгарий асарини езиш учун Фаргона, Хоразм, Моворауннахр, Бухорога кадар булган улкаларни кезиб чиккан. Уердаги халкларни халк огзаки ижоди, тили, маданияти, урф-одатлари билан танишган ва шу ерларда истикомат килувчи ахолидан турли бадий парчаларни езиб олган. Бу парчалар XI асрда езиб олинган булсада, уз мазмунига кура анча кадимий даврлар билан хам богланиб кетади. Олилар бу парчаларнинг айримларини V-VII асрларга хам алокадорлигини такидлайди. “Девони лугатит-турк” датуркий халклар огзаки ижоди ва езма адабиетига доир 300 дан ортик шеърий парчалар, маколлар, хикматли сузлар ва лавхалар берилган. Олим уз асарида туркий тилларга оид жуда куплаб суз брикмалари, иборалар, талаффуз коидаларини асослаб беради. Булардан ташкари Туркистондаги бази шахарларнинг номлари, шарх изохлар хам бериб утилган. Жумладан, унда Тошкент “Таркент” тарзида курсатилади ва Тош шахри демакдир деб изохланади. Самарканднинг асил номи “Самизканд” - Катта шахар деб тарифланган. Хуллас, шеърий усулда каламга олиган буюк мутаффаккир М.Кошгарийнинг асарида юксак эзгулиг гоялари, мехнатсеварлик, шахсий кахрамонлик, ганимларга нафрат каби карашлар уз ифодасини топган. “Девони лугатит турк” жахондаги жуда куплаб халкларнинг тилларига, шу жумладан, немис, турк ва озарбайжон тилига таржима килинган. Асарни ахамиятига бахо бериб В.В.Бартольд куйдагиларни езади: - “Махмуд хает вокеаларини факт ва далилларни уз кузи билан кургани , билиб езгани учун бу асар хамон узининг илмий , маърифий , тарихий кимматини саклаб келмокда” . Туркий тилда биринчи йирик хажмли адабий -марифий асар езган адиб Юсуф Хос Хожибдир. У узининг бизга маьлум булган ягона дидактик бадий -фалсафий “Кутадгу билиг” яъни, “Саодатга бошловчи билим” номли асари билан жахонга машхур маълум булган. Адабиетшунос олим Каюмжон Каримов Юсуф Хос Хожибнинг дунега келиши ва улуг бир сиймо сифатида танилиши абектив хаетий ва конуний зарурат булганлигини куйдагича ифода этади: — “Уша вактида ягона кул остида бирлашган улкан давлатни бошкариш хаетни тугриизга солиш йул - йурикларни курсалиб берувчи донишманд керак эди. Шундай киши топилди. Бу Юсуф эди. У уз даври уртага ташлаган долзарб масалаларга зийрак куз билан каради. Шу боис унинг 13500 мисрадан иборат кенг хажмли “Кудадгу блиг” номли чукур гоявий -фалсафий дитагтик асари майдонга келди. Улуг олим ута зийраклик ва донишмантлик билан зиелилар, дехконлар, чорвадорлар, косиб-хунармандлар, савдогарлар, камбагал - кашшоклар ва бошка барча иштимоий гурух, тоифа ва табакаларнинг хает тарзлари, дунекарашлари, одатлари, ахлоклари хакида фалсафий мулохазалар системасини яратди. Фалакиет география, тарих, тиббиет, риезиет, ижтимоиет каби фанлардан малумотли булишни таргиб-ташвик этган. Ю.Х.Хожибнинг “Кутадгу блиг” асари 4 таянч унсур асосига курилган : Бири тугриликка таянч Адолат, Бири Давлат эрур укутли гоят , Учинчи улуглик Акл ва Зако, Туртинчи Каноат эрур бэбахо. Буларнинг хар бири алохида номга эга . Адолат-Кунтугди. Давлат- Ойтулди . Акл-Угдулмиш . Каноат-Узгурмиш. Асарда кутарилган барча муаммо ва масалалар ечими ана шулар орасида булиб утадиган бахс-мунозара, савол-жавоб асосида берилади. Адабиётлар: 1. Ж.Холбеков “Шарк ва Fарб мутафаккирлари” Т. 1994 й. 2. И.Муминов “Урта Осиёда ижтимоий прогресив фикрлар тарихидан” Т. 1974 й.