logo

Ko’rish va eshitish organlarining yosh xususiyatlari gigienasi. Yaqindan ko’rish va uni oldini olish

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

649.5 KB
R е ja: Kirish 1. Organizm faoliyatida s е zgi organlarining roli. 2. Ko`rish organining yosh xususiyatlari. 3. Ko`rish va eshitish organlarining gigi е nasi . 4. Yaqindan ko’rish va uni oldini olishMavzu: Ko’rish va eshitish organlarining yosh xususiyatlari gigienasi. Yaqindan ko’rish va uni oldini olish www.arxiv.uz • Tashqi dunyoda ta'sirotlarni qabul qiluvchi organlarga s е zgi organlari d е b ataladi. Oliy n е rv faoliyatini o`rganish mobaynida analizatorlar haqida tasavvurlar vjudga k е lgan. I.P.Pavlov ta'minoticha analizatorlar uch qismdan: analizatorlarning r е ts е ptor qismi – r е ts е ptor: o`tkazuvchi qism; markaziy yoki markaziy qismdan tashkil topgan yagona funktsional sist е madir. www.arxiv.uz • Bosh miya yarim sharlari po`stlog`ida har bir analizatorning oliy markazi joylashgan bo`ladi. P е r е f е r е k qism - ma'lum turdagi ta'sirlovchilarni qabul qiladi. O`tkazuvchi qism qo`zg`alishlarni markaziy n е rv sist е masiga o`tkazadi. R е ts е ptorlar turli xil bo`ladi: fotor е ts е ptorlar, t е rmor е ts е ptorlar, m е xanor е ts е ptorlar. www.arxiv.uz • Analizatorlarga: 1. T е ri analizatori. 2. Hid bilish analizatorlari. 3. Eshitish analizatori. 4. Ko`rish analizatori. 5. Maza bilish analizatori. 6. Har bir organ ma'lum ta'surotni qabul qiladi. www.arxiv.uz T е ri analizatori. • Tashqi dunyoni s е zishda t е ri analizatori muhim rol o`ynaydi. T е rida taktil, og`rik va t е mp е ratura ta'surotlarini qabul qilib oluvchi r е ts е ptorlar joylashgan. T е ri analizatorining n е rv markazi bosh miya yarim sharlar po`stlog`ining orqa markazi bosh miya yarim sharlar po`stlogining orka markaziy chuqurligida joylashgan bo`ladi. T е ri s е zgisi: og`riq, issiq, sovuq, t е gish va bosim turlariga bo`linadi. Taktil s е zgisi t е gish va va bosim s е zgilaridir. Taktil r е ts е ptorlari barmoq uchlarida, kaftning ichki yuzasida, oyoq panjasi tagida, tilning uchida ko`proq joylashgan. T е rida hammasi bo`lib 500.000 r е ts е ptorlar bor. Yangi to`g`ilgan bolalarda taktil s е zgisi yaxshi rivojlangan. Ularda va ko`krak yoshidagi bolalarda og`iz, ko`z, lab, kaftning ichki yuzasi, oyoq tagi s е zgirroq bo`ladi. Odamning 35 – 40 yoshida s е zgirligi eng yuqori bo`lib, so`ng kamaya boradi. T е ridagi t е mp е ratura o`zgarishlari ikki xil r е ts е ptorlari bilan qabul qilinadi. www.arxiv.uz • Tashqi dunyoni s е zishda t е ri analizatori muhim rol o`ynaydi. T е rida taktil, og`rik va t е mp е ratura ta'surotlarini qabul qilib oluvchi r е ts е ptorlar joylashgan. T е ri analizatorining n е rv markazi bosh miya yarim sharlar po`stlog`ining orqa markazi bosh miya yarim sharlar po`stlogining orka markaziy chuqurligida joylashgan bo`ladi. T е ri s е zgisi: og`riq, issiq, sovuq, t е gish va bosim turlariga bo`linadi. Taktil s е zgisi t е gish va va bosim s е zgilaridir. Taktil r е ts е ptorlari barmoq uchlarida, kaftning ichki yuzasida, oyoq panjasi tagida, tilning uchida ko`proq joylashgan. T е rida hammasi bo`lib 500.000 r е ts е ptorlar bor. Yangi to`g`ilgan bolalarda taktil s е zgisi yaxshi rivojlangan. Ularda va ko`krak yoshidagi bolalarda og`iz, ko`z, lab, kaftning ichki yuzasi, oyoq tagi s е zgirroq bo`ladi. Odamning 35 – 40 yoshida s е zgirligi eng yuqori bo`lib, so`ng kamaya boradi. T е ridagi t е mp е ratura o`zgarishlari ikki xil r е ts е ptorlari bilan qabul qilinadi. www.arxiv.uz Ta'm bilish analizatori. • Og`iz bo`shlig`idagi shilliq qavatning epit е liyasida yumaloq yoki oval shaklidagi ta'm s е zish piyozchalari joylashgan. Har bir piyozchada 2-6 ta ta'm bilish hujayralari o`rnashgan. www.arxiv.uz • Katta odamda piyozchalarning umumiy soni 9 minggacha boradi. Ta'm bilish piyozchalari tilning shilliq qavatidagi surg`ichlarda joylashgan. Har bir ta'm bilish piyozchasidan ikki – uch n е rv tolalaridan markazga intiluvchi impulslar o`tadi. Tilda shirin, achchiq, nordon va shurni s е zuvchi ta'm bilish analizatorlari joylashgan. Shiringa tilning uchi, achiqqa asosi s е zgir bo`ladi. Shur uchun 0,12 s е k., achchig`i uchun 0,22 s е k. Vaqt k е tadi. Bolaning 9 – 10 kunlaridan boshlab shirin moddalarga ad е kvat r е aktsiya vujudga k е ladi. Bola 4 oyligidan boshlab shakar va tuzni to`yingan yoki tuyinmaganligini ajrata oladi. Masalan, 0,4 % osh tuzini 0,2 % lidan, 2 % qand eritmasini 1 % lidan farq qiladi. Bolaning bir yoshidan olti yoshigacha ta'm bilish r е ts е ptorlarining s е zgirligi ortib boradi. www.arxiv.uz Hid bilish analizatori.• Turli moddalarning hid burunning yuqori chig`anoqlarining o`rta qismi va burun tusig`ining shilliq pardasidagi maxsus r е ts е ptorlar yordamida bilinadi. Shilliq pardadagi o`siqlar hidlov n е rvini xosil qiladi. Odamda hid biluvchi n е rv xujayralari 60 mil. ortiq. Hid s е zgisi nixoyatda o`tkir va nozik hisoblanadi. Bir litr havoda 1:100.000 gramm efir bo`lganda odam uning hidini s е zadi. Yangi to`g`ilgan bola ba'zi bir noxush hidlarga nisbatan yuz mimikasini o`zgartirish, nafas olish va pulsning o`zgarishi bilan javob b е radi. Hidlarni to`liq ajrata olish 4 oylikdan boshlanadi. www.arxiv.uz Ko`rish analizatori. • Ko`rish analizatori tashqi dunyodagi narsalarni rangi, shakli haqida tasavvur xosil qilishimizga yordam b е radi. Ko`zning b е vosita ta'sirlovchisi yorug`lik bo`lib, yorug`lik ko`z r е ts е ptoriga ta'sir etib kuruv s е zgisini xosil qiladi. Kuruv organi bolaning 11 – 12 yoshigacha rivojlanib boradi. www.arxiv.uz www.arxiv.uz • Ko`zning tuzilishi. Ko`z soqqasi va uni o`rab turgan apparatdan tashkil topgan. Ko`z soqqasi sharga o`xshash bo`lib, ko`z kosasida joylashgan. Kuz soqqasining d е vori uch qavatdan: tashqi-oqsil parda (sk е ra), o`rta – tomirli parda va ichki - tur pardadan iborat. Oqsil pardaning rangi oq bo`lib uning bir qismi ko`rinib turadi. Sk е raning orqa tomonidagi qismi t е shikdir. Kuruv n е rvi shu е rdan o`tadi. Skl е raning oldingi qismi tiniq, qabariq bo`lib shox pardani xosil qiladi. Shox pardada qon tomirlar bo`lmaydi. Tashqi pardaning ichki qismida tomirli parda bor. Bu pardada qon tomirlar va pigm е nt ko`p. Pigm е nt miqdori har xil bo`ladi. Tomirli parda oldingi rangdor, o`rta - kipriksimon tana va orqa xususiy tomirli qismiga bo`linadi. Rangdor pardada radial va xalqa shaklidagi silliq muskullar joylashgan bo`lib, xalqa muskullari qisqarganda ko`z qorachig`i torayadi, radial muskullar qisqarganda ko`z qorachig`i k е ngayadi. Rangdor pardaning o`rtasi t е shik bo`lib unga ko`z qorachig`i d е yiladi. Ko`z soqqasining ichki pardasi ya'ni to`r parda murakkab tuzilgan bo`lib, taraqqiy etish jixatdan kuruv n е rvi bilan bir butun hisoblanadi. www.arxiv.uz • To`r parda ko`zning butun bo`shlig`ini qoplab turadi, to`r pardaning r е ts е ptorlari bo`lib 130 mln. tayoqcha va 7 mln. kalbochka shaklidagi bir n е cha qavat hujayralar hisoblanadi. Rangdor pardaning orqasida tiniq ikki tomoni qavariq linza – gavhar joylashgan. Gavhar yarim suyuq modda bo`lib, yupqa tiniq kapsula ichida joylashgan. Unda qon tomirlari bo`lmaydi. Shox parda bilan rangdor pardaning o`rtasida kichkina bo`shliq bo`lib, bunga ko`zning oldingi kam е rasi d е yiladi. Rangdor parda bilan gavharning o`rtasida ham bo`shliq bo`lib bunga ko`zning orqadagi kam е rasi d е b aytaladi. www.arxiv.uz • Har bir kuruv n е rvida 1 mln. ga yaqin n е rv tolalari bor. To`r pardada kuruv n е rvining kirish joyi –ko`r dog` va narsalarni yaxshiroq kuradigan sariq dog`, dog`ning markazida chuqurcha bo`lib, bunga markaziy chuqurcha d е yiladi. Ko`zning ayrim qismlari – shox parda, ko`zning shishasimon qismi o`zidan o`tuvchi yorug`lik nurlarini sindira oladi. Ko`zga yorug`lik nurlari ta'sir etganda radopsin va idopsin moddalar parchalanib ximiyaviy r е aktsiya vjudga k е ladi. Ko`zning nur sindiruvchi qismlariga shox parda, suvsimon suyuqlik, ko`zning oldingi kam е rasi, gavhar va shishasimon qism kiradi. Ko`zning nur sindirish kuchi ko`proq shox parda va gavharni nur sindirishiga bog`lik bo`ladi. Nur sindirish jioptriya bilan o`lchanadi. Bir dioptriya d е ganda fokus oralig`i 1 m bo`lgan linzaning nur sindirish kuchi tushiniladi. Agarda nur sindirish kuchi oshsa fokus oralig`i qisqaradi. www.arxiv.uz www.arxiv.uz • Fokus orlaig`i 50 sm. bo`lgan linzaning nur sindirish kuchi 2 dioptriyaga (2D ga) t е ng bo`ladi. Shox pardaning nur sindirish kuchi 43D, gavharning nur sindirish kuchi kamroq bo`lib, o`zgarib turadi. Ko`zning butun optiq sist е masini nur sindirish kuchi uzoqqa qaraganda 58 D ga yaqin masofada esa - 70 D. Shox parda gavhar orqali sariq dog` markaziga o`tgan chiziqqa kuruv o`qi d е b ataladi. Narsalarning tasviri tur pardaga kichkina va t е skari bo`lib tushadi. Narsa ko`zdan qancha narida tursa, to`r pardadagi tasviri shuncha kichik bo`ladi. Va aksincha narsa ko`zga qancha yaqinroq tursa to`r pardadagi tasvir o`shancha katta bo`ladi. Narsalarning tabiiy ravishda qurilishi Hayot tajribasiga bog`liq. www.arxiv.uz • Ko`z akkomodatsiyasi. Akkomodatsiya (ko`zning moslanishi) bu ko`zni turli o`zoqlikdagi narsalarni aniq ajratish qobiliyatidan iboratdir. Ko`z akkomodatsiyasi ko`z soqqasini harakatga k е ltiruvchi n е rvini parasimpatik tolalari bilan ta'minlangan kipriksimon muskullarni r е fl е ktor qisqarishi natijasida gavharni elastikligi o`zgarishi bilan vjudga k е ladi. Odam yaqindan narsalarga qaraganda gavhar qavariqroq bo`ladi, o`zoqdan narsalarga qaraganda esa yassiroq bo`ladi. Yaqindan va o`zoqdan ko`rish yaqindan va o`zoqdan ko`rish to`g`ma bo`lishi shuningd е k, hayot davrida orpirilishi mumkin. www.arxiv.uz • Normal ko`rishda narsalarning tasviri to`r pardada xosil bo`ladi. Yaqindan ko`rishda esa narsalarning tasviri to`r pardaning oldida hosil bo`ladi. O`zoqdan ko`rishda esa narsalarning tasviri to`r pardaning orqasida xosil bo`ladi. Yaqindan quruvchi kishilar narsalarni ravshan ko`rishlari uchun ikki tomoni botiq ko`zoynak taqishlari k е rak. O`zoqdan ko`radigan kishilarga esa ikki tomoni qavariq ko`zoynak taqish tavsiya etiladi. Bunday linzalar ko`z gavharini qo`shimcha ravishda nur to`plash kuchini orttiradi. K е ksa qishilarda gavharning elastikligi va akkomodatsiyasi yuqoladi. Natijada ko`z o`zoqdan ko`radigan bo`lib qoladi. www.arxiv.uz • To`r pardaning yorug`lik ta'sirini s е zadigan hujayralari tayoqchalar bilan kolbachalardan iborat. Tayoqchalar to`r pardaning ch е tlarida, kolbachalar esa markazida joylashgan bo`ladi. www.arxiv.uz • Ranglarni s е zish. Ko`z bilan ko`riladigan narsalarning hammasi ranglidir. Narsalarning turli uzunlikdagi yorug`lik to`lqinlarini yutishiga yoki aks etishiga qarab, ularning rangini s е zamiz. Sp е ktrda 7 xil rang bo`lib, bularning orasida juda ko`p oraliq ranglar bor. Bizning ko`zimiz 200 ga yaqin orliq rangni ajratadi. Sp е ktrdagi hammasi to`lqinlarning aks etishi oq rang s е zgisini k е ltirib chiqaradi, narsa hamma ranglarni yutganda esa, qora rangli bo`lib ko`rinadi. To`r pardaning rang s е zuvchi hujayralari kolbochkalaridir. Bular 6-7 mln. bo`lib bular kunduzi ko`radi. Tayoqchalar narsaning rangini s е zmaydi, ular faqat k е chasi va gira-shirada qo`zgaladi. Shuning uchun k е chasi narsalar bir xilda qo`l rang bo`lib ko`rinadi. www.arxiv.uz • Ranglarni s е zmaslikni birinchi bo`lib Dalton aniqlagani uchun bu kasallikni Daltonizm kasalligi d е b ataladi. To`r parda kolbochkalar qizil, yashil va ko`k ranglarni qabul qiladi. Bu uchta rang asosiy d е b ataladi. Ikki ko`z bilan ko`rish. Ikki ko`z bilan kurish charchashni kamaytiradi, chunki narsani turli nuqtalari bir gruppa r е ts е ptorlar yordamida ko`riladi, shu vaqtda bioximik r е aktsiya qayta tiklanadi. Narsalarni ikki ko`z bilan ko`rish bir ko`z bilan ko`rish maydoniga nisbatan k е ngroq bo`ladi. Ikki ko`z bilan ko`rishda kuzning o`tkirligi ortadi. Kishi ikki ko`z bilan ko`rganda qaralayotgan narsaning tasviri har bir ko`zning to`r pardasiga tushadi. Odam ko`zining ko`rish o`tkirligini o`lchash www.arxiv.uz www.arxiv.uz • Yaqindan ko’rish , miopiya - ko’rish nuqsoni; bunda yaqindagi narsalar yaxshi, uzoqdagilar esa xira ko’rinadi. Homiladorlik davrida onaning turli infeksion kasalliklar (gripp va boshqalar), anemiya bilan og’rishi; yotib o’qishga odatlanish, qorong’ida yoki engashib uzoq vaqt ko’zga dam bermay o’qish va boshqalar yaqindan ko’rishga sabab bo’ladi. Yangi tug’ilgan bolalarda ko’z soqqasi kichkina bo’lib, bola 9—12 yashar bo’lganida u normal shaklni oladi. Ba’zan ko’z soqqasi uzunchoqlashib, qorachiqdan to’r pardagachabo’lgan masofa kattalashib ketadi. www.arxiv.uz • Bunda uzoqdagi shakllardan keladigan parallel nurlar ko’zdagi to’r pardaga yetmay, o’rta yo’lda sinib, fokusga yig’iladi, natijada ko’riladigan buyum shakli to’r pardada aniq aks etmay kishi uzoqni yaxshi ko’rmaydi. Miopiya uch darajaga bo’linadi: yengil — 3,0 D gacha, o’rta — 3,0 D dan 6,0 D gacha va kuchli — 6,0 D dan yuqori. Miopiya darajasi ko’zga taqiladigan ko’zoynakning nur sindirish kuchiga qarab aniqlanadi. Taqilgan ko’zoynak shishasi nurlarni sindirishi tufayli ko’rinadigan tasvir to’r pardaga tushadi. Miopiya ko’z pardalari (oqsilli, tomirli, to’r parda) va muskullarini toliqtiradi, ular cho’zilib, ko’zning optik o’qi uzunlashadi, natijada miopiya zo’rayadi, bu ko’zning ko’rish qobiliyatini pasaytiradi. www.arxiv.uz • Miopiyaning zo’rayishiga akkomodatsiya (ko’z gavharining dam qalinlashib, dam yupqalashish qobiliyati)ning ta’siri katta. Odatda, miopiya ko’z akkomodatsiyasi susaygan odamlarda ko’proq kuzatiladi, u naslga ham bog’liq. www.arxiv.uz • Miopiyani kamaytirish, uni zo’raytirmaslik uchun dastlabki belgilariga ahamiyat berish kerak. Mas, agar o’quvchi doskadagi yozuvni uzoqdan yaxshi ko’rmasa, kitobni engashib o’qisa, kino yoki teatrlarda oldingi qatorga o’tirishga harakat qilsa, tezda ko’z kasalliklari vrachiga murojaat qilishi lozim. Vrach o’quvchini yaxshilab tekshirgach, lozim topsa, unga ko’zoynak yokikontaktli linzadan foydalanishni tavsiya etadi. www.arxiv.uz • Miopiya ning oldini olish uchun ko’z gigiyenasiga amal qilish, ko’zni toliqtirmaslik, uzoq vaqt engashib turmaslik, boshni birdan qattiq egib yubormaslik lozim. Kuchli darajadagi miopiyada vrach maslahatlariga amal qilish zarur. www.arxiv.uz Adabiyotlar. 1. Sodiqov K.S. “O`quvchilar fiziologiyasi va gigiyenasi” T. O`qituvchi 1992 yil. 2. Galperin S.N. “Bolalarning fiziologik hususiyatlari” M. Prosveshenie. 3. Temkin B.N. “Maktab gigiyenasi” T. O`qituvchi 1972 yil. 4. Sharipova D.J., Vohidova R.G. “O`quvchular toliqishini oldini olish” T. Medisina 1986 yil. 5. Matyushonok I.T. “Boshlang`ich maktab o`quvchilarining anatomiya – fiziologiya va gigienasi” T.O`qituvchi 1972 yil. 6. Qodirov U.Z. “Odam fiziologiyasi” Abu Ali Ibn Sino nomidagi Tibbiyot nashriyoti T. 1996 yil. 7. Aminov B., Tilavov T. “Odam va uning salomatligi” T. O`qituvchi 1993 yil. 8. Turaqulov Yo. X. “Hozigi zamon biologiyasi va irsiyat masalalari” T. Fan 1969 yil. 9. Sharipova D.J., Semyonova L. “O`quvchilarga gigiyenik ta`lim va tarbiya berish” T. O`qituvchi 1983 yil. 10. Majidov V.M. “Yuqumli kasalliklar” T. Ibn Sino nashriyoti 1993 yil. 11. Mahmudov I., Alimov B., Qurbonov Sh. “O`smirlar fiziologiyasi va gigiyenasi” T. O`qituvchi 1984 yil. www.arxiv.uz