logo

График органайзерлардан “Венн диаграммаси”ни “Биогеоценоз” ва “Экосистема” мавзуларида қўлланилиши

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

239.1416015625 KB
 График органайзерлардан “Венн диаграммаси”ни “ Биогеоценоз ” ва “Экосистема” мавзуларида қўлланилиши 0101 02030405 01 10 01 14 12 “ ҲАР КИМ ОЛМАСА ҲАЁТДАН ТАЪЛИМ, УНГА ЎРГАТОЛМАС ҲЕЧ БИР МУАЛЛИМ . Абу Абдулло Рудакий Венн диаграммаси График органайзер тала- баларда мавзуга нисбатан таҳ- лилий ёндашув, айрим қисмлар негизида мавзунинг умумий моҳиятини ўзлаштириш (синтезлаш) кўникмаларини ҳосил қилишга йўналтирилади. У кичик гуруҳларни шакл- лантириш асосида аниқ схема бўйича амалга оширилади. 04 13 1108 0C 15 20 190A 2203 1106 13 Ёзув тахтаси ўзаро тенг гуруҳларга ажратилади ва ҳар бир гуруҳга қуйидаги схема чизилади. График органайзер талабалар томонидан ўзлаштирилган ўзаро яқин назарий билим, маълумот ёки далилларни қиёсий таҳлил этишга ёрдам беради. Ундан муайян бўлим ёки боблар бўйича якуний дарсларни ташкил этишда фойдаланиш янада самаралидир.1 2 3 25 0B 0B 04 10 1E 14 1A 13 14 07 Уни қўллаш босқичла ри қуйидаги лардан иборат: - Табиий ҳодиса ҳисобланади -Маълум табиий чегарага эга бўлган фазовий бирлик; -У қўшни биогеоценозлардан фитоценози билан ажралиб туради -Биогеоценоз таркибига одам, вақт, релъеф, ернинг тортишиш кучи кирмайди. Моддалар айланишига эга, тирик орга-низмлар йиғин-диси ва абиотик муҳитдан иборат. - табиий ёки бутунлай сунъий ҳодиса бўлиши мумкин; -Функционал бирлик бўлгани учун қўшни экотизимлардан ажралиб туриши шарт эмас; -Йирик экотизимлар одатда одам, вақт, релъеф, ернинг тортишиш кучи тъсирида бўлади.Биогеоценоз - модда ва энергия алмашинуви жиҳатдан бир-бирига боғлиқ бўлган жонли ва жонсиз табиатнинг таркибий қисмларига айтилади. Экосистема - бирга яшовчи ҳар хил организмлар ва уларнинг яшаш муҳити орасидаги қонуниятли боғланишга айтилади. 1C 14 2B 30 2B 32 2E 2B 03 2E 1C 17 21 22 12 1C 21 18 1E0708 04 1B 1C 08 03 17 17 01 2B0C 01 0D 0906 02 18 3A34 2B 02 210B06 14 02 0C ЭЪТИБОРЛАРИНГ ИЗ УЧУН РАҲМАТ!!!