logo

Prezident islom karimovning “yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarining yangi dunyoqarashni shakllantirish

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

3282.64453125 KB
 P R E Z I D E N T I S L O M K A R I M O V N I N G “ Y U K S A K M A’ N A V I Y A T – Y E N G I L M A S K U C H ” A S A R I N I N G Y A N G I D U N Y O Q A R A S H V A Z A M O N A V I Y T A F A K K U R N I S H A K L L A N T I R I S H D A G I A H A M I Y A T I . Маънавият - инсонни руҳан покланиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир , VATANIMIZNING KELAJAGI, XALQIMIZNING ERTANGI KUNI, MAMLAKATIMIZNING JAHON HAMJAMIYATIDAGI OBRO’ – E’TIBORI AVVALAMBOR FARZANDLARIMIZNING UNIB – O’SIB, ULG’AYIB, QANDAY INSON BO’LIB HAYOTGA KIRIB BORISHIGA BOG’LIQDIR.BIZ BUNDAY O’TKIR HAQIQATNI HECH QACHON UNUTMASLIGIMIZ KERAK . Б у г у н б и з т а р и х и й б и р д а в р д а - х а л қ и м и з ў з о л д и г а э з г у в а у л у ғ м а қ с а д л а р қ ў й и б , т и н ч - о с о й и ш т а ҳ а ё т к е ч и р а ё т г а н , а в в а л а м б о р ў з к у ч в а и м к о н и я т л а р и г а т а я н и б , д е м о к р а т и к д а в л а т в а ф у қ а р о л и к ж а м и я т и қ у р и ш й ў л и д а у л к а н н а т и ж а л а р н и қ ў л г а к и р и т а ё т г а н б и р з а м о н д а я ш а м о қ д а м и з .  Биз халқимизнинг дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, фарзандларимизнинг биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлиб яшаши учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, беқиёс аҳамият касб этади. Агар биз бу масалада ҳушёрлик ва сезгирлигимизни, қатъият ва масъулиятимизни йўқотсак, бу ўта муҳим ишни ўз ҳолига, ўзибўларчиликка ташлаб қўядиган бўлсак, муқаддас қадриятларимизга йўғрилган ва улардан озиқланган маънавиятимиздан, тарихий хотирамиздан айрилиб, охир-оқибатда ўзимиз интилган умумбашарий тараққиёт йўлидан четга чиқиб қолишимиз мумкин.  Бугунги шиддатли даврда чинакам маънавиятли ва маърифатли одамгина инсон қадрини билиши, ўз миллий қадриятларини, миллий ўзлигини англаши, эркин ва озод жамиятда яшаш, мустақил давлатимизнинг жаҳон ҳамжамиятида ўзига муносиб ўрин эгаллаши учун фидоийлик билан кураша олиши мумкин  Ушбу китоб инсоннинг юксалишида маънавият оламининг қандай таъсир ва аҳамиятга эга экани, шунингдек, маънавиятга қарши қаратилган хуружларнинг реал хавфи ҳақида атрофлича фикр юритиш, халқимиз янги ҳаёт, янги жамият асосларини қураётган ҳозирги мураккаб ва таҳликали замонда одамларни бундай хатарлардан огоҳ этиш, эл-юртимиз, кенг жамоатчилик эътиборини бу масалаларга яна бир бор қаратиш, келажак авлодимизни маънавий соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш билан боғлиқ вазифаларни аниқ белгилаб олиш борасидаги ҳаётий эҳтиёж маҳсули сифатида дунёга келди. Ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи, ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий қадриятларидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Бу борада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, кўҳна тарихий ёдгорликлар энг муҳим омиллардан бири бўлиб хизмат қилади. MA’NAVIYATNI SHAKLLANTIRUVCH OMILLAR  Маънавият ва жамиятнинг янгиланиши Бугунги кунда мамлакатимизда янги ҳаёт, янги жамият пойдеворини барпо этишда эркин фуқаро маънавиятини шакллантириш масаласи биз учун ғоят долзарб аҳамиятга эга. Маълумки, ўзликни англаш, миллий онг ва тафаккурнинг ифодаси, авлодлар ўртасидаги руҳий- маънавий боғлиқлик тил орқали намоён бўлади . Жамики эзгу фазилатлар инсон қалбига, аввало, она алласи, она тилининг бетакрор жозибаси билан сингади. Она тили - бу миллатнинг руҳидир. Маънавиятнинг ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамияти ҳақидаги фикр-мулоҳазаларимизга якун ясар эканмиз, авваламбор, шуни чуқур англаб олишимиз даркорки, маънавий юксалишга эришиш - бу бир йиллик ёки беш-ўн йиллик иш эмас. Халқ, миллат ўз миллий маънавиятини йиллар, асрлар давомида юксалтириб, бойитиб боради. Чунки маънавият қотиб қолган ақидалар йиғиндиси эмас, аксинча, доимий ҳаракатдаги узлуксиз жараён бўлиб, тараққиёт давом этар экан, унинг шиддатли юриши туфайли маънавий ҳаёт олдига қўйиладиган талаблар ҳам муттасил пайдо бўлаверади. E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT