logo

Zamonaviy ekologik tadqiqot ishlarining asosiy bosqichlari

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

477 KB
Zamonaviy ekologik Zamonaviy ekologik tadqiqot ishlarining tadqiqot ishlarining asosiy bosqichlariasosiy bosqichlari • Замонавий тадқиқот Замонавий тадқиқот усулларида усулларида аниқланадиган атроф-аниқланадиган атроф- муҳитдаги зарарли муҳитдаги зарарли моддалар миқдори моддалар миқдори оптималлигининг оптималлигининг асосий мезони асосий мезони уларнинг йўл уларнинг йўл қўйиладиган чегаравий қўйиладиган чегаравий концентрациясига риоя концентрациясига риоя қилишдир. Бу қилишдир. Бу чегаравий чегаравий концентрация инсон концентрация инсон соғлиғига ва ишлаш соғлиғига ва ишлаш қобилиятига салбий қобилиятига салбий таъсир қилмайди ҳамда таъсир қилмайди ҳамда унинг гигиеник унинг гигиеник ҳаётини ҳаётини ёмонлаштирмайди.ёмонлаштирмайди. • Одамнинг хўжалик фаолияти (антропоген Одамнинг хўжалик фаолияти (антропоген ифлосланиш) натижасида атроф-муҳит ифлосланиш) натижасида атроф-муҳит ифлосланади, бунинг оқибатида у ёки бу ўсимликлар ифлосланади, бунинг оқибатида у ёки бу ўсимликлар учун, ҳайвонлар ва одамлар учун қулай бўлган учун, ҳайвонлар ва одамлар учун қулай бўлган табиий шароитларга кўпроқ ўзгаришлар киритилади, табиий шароитларга кўпроқ ўзгаришлар киритилади, бу билан ўнглаб бўлмайдиган зарар етказилади. бу билан ўнглаб бўлмайдиган зарар етказилади. • Асосий ифлослантирувчилар - саноат Асосий ифлослантирувчилар - саноат корхоналари ва иссиқлик корхоналари ва иссиқлик электроцентралларнинг топкалари, электроцентралларнинг топкалари, қозонлари ва печлари, шунингдек автомобиль қозонлари ва печлари, шунингдек автомобиль двигателларидир. Саноат ва қишлоқ хўжа двигателларидир. Саноат ва қишлоқ хўжа лигининг кўпгина моддалари, моддаларнинг лигининг кўпгина моддалари, моддаларнинг биологик айланишида утиллаштирилмайди. биологик айланишида утиллаштирилмайди. Биосферанинг барча компонентлари, энг Биосферанинг барча компонентлари, энг аввало, атмосфера ҳавоси ифлосланади. аввало, атмосфера ҳавоси ифлосланади. • Атмосферага тушадиган зарарли Атмосферага тушадиган зарарли моддаларнинг учдан бирини углерод моддаларнинг учдан бирини углерод оксиди ташкил этади, у асосан оксиди ташкил этади, у асосан автомобилларнинг ишланган газларидан, автомобилларнинг ишланган газларидан, энергетик қурилмалардан ва саноат энергетик қурилмалардан ва саноат корхоналаридан чиқади. Ҳар йили корхоналаридан чиқади. Ҳар йили атмосферага 250 млн. тоннага яқин атмосферага 250 млн. тоннага яқин углерод оксиди чиқарилади.углерод оксиди чиқарилади. • Автомобиль двигателлари атмосферага қоракуя ва канцероген Автомобиль двигателлари атмосферага қоракуя ва канцероген моддалар, углерод оксиди, азот оксиди, альдегидлар, моддалар, углерод оксиди, азот оксиди, альдегидлар, углеводородлар ва кислоталар чиқаради. АҚШда битта углеводородлар ва кислоталар чиқаради. АҚШда битта автомобиль бир йилда атмо сферага қуйидаги миқдорда автомобиль бир йилда атмо сферага қуйидаги миқдорда ифлослантирувчи моддалар чиқаради: 800 кг углерод оксиди, ифлослантирувчи моддалар чиқаради: 800 кг углерод оксиди, 115 кг углеводород, 38 кг азот оксиди. Айниқса йирик 115 кг углеводород, 38 кг азот оксиди. Айниқса йирик шаҳарларда углерод оксидининг тўпланиши ёмон оқибатларга шаҳарларда углерод оксидининг тўпланиши ёмон оқибатларга олиб келиши мумкин, гарчи умуман олганда унинг биосферада олиб келиши мумкин, гарчи умуман олганда унинг биосферада тўпланиши кузатилмаяпти, чунки ўсимликлар ва тупроқ тўпланиши кузатилмаяпти, чунки ўсимликлар ва тупроқ микроорганизмлари унинг кўпроқ қисмини ютади.микроорганизмлари унинг кўпроқ қисмини ютади. Ёруғлик тaъсиридa ўсимлик вa Ёруғлик тaъсиридa ўсимлик вa ҳaйвонлaрдa борaдигaн энг ҳaйвонлaрдa борaдигaн энг муҳим жaрaёнлaрмуҳим жaрaёнлaр Фотосинтез Ўсимлик тушaётгaн нурни тaxминaн 1-5% ўзлaштирaди, Фотосинтез бaрчa тирик оргaнизмлaр учун озуқa зaнжиридa энергия мaнбaидир. Xлорофилл тўплaниши учун ҳaм ёруғлик зaрур. Трaнспирaция Қуёш нурининг ўсимликкa тушaётгaн 75%и ўсимликдaн сувни буғлaтишгa сaрф бўлaди. Бундa сув буғлaтиш тезлaшaди. Бу ҳол ҳозирги дaврдa сув муaммосини ҳaл этишдa муҳим aҳaмиятгa эгa. Фотопериодизм Ўсимлик вa ҳaйвонлaрнинг ҳaётини уйғунлaштириш учун муҳим aҳaмиятгa эгa. Ҳ aрaкaтлaниши Ўсимликдa кузaтилaдигaн фототропизм вa фотонaстиялaр ўсимликни етaрли ёруғлик билaн тaъминлaшдa муҳим aҳaмиятгa эгa. Фототaксис бир ҳужaйрaли ўсимликлaр вa ҳaйвонлaрдa ўзигa xос яшaш жойини тaнлaшдa муҳим роль ўйнaйди. Ҳ aйвонлaрнинг кўриши Энг муҳим оргaнизмдaги функциялaрдaн бири ҳисоблaнaди. Бош қ a жaрaёнлaр Одaмлaрдa Д витaминни синтезлaниши, терини қорaйиши кaби ҳимоя мослaнишлaри. Тик тушaётгaн нурдaн қ очиш кaби хул қ ий ҳ aрaкaтлaр.