logo

«Уфк» трилогиясининг русча таржимасини киёсий-стилистик жихатдан урганиш муаммолари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

193.5 KB
 «Уфк» трилогиясининг русча таржимасини киёсий-стилистик жихатдан урганиш муаммолари Reja : 1. Мерименинг “триктрак ўйини” новелласи таржималарида сўз танлаш муаммолари. 2. Э.хемингуэйнинг «алвидо курол» романи таржимасида лексик бирликларнинг шакл ва мазмун бирлиги масалалари 3. Й.в.гётенинг «ўрмон шохи» балладаси Таржимаси хусусида “мухокамат ул-луfатайн” нинг инглизча 4. Таржимаси хакида Таржима тилида образ талкини  Мохир прозаик, Узбекистон Кахрамони Саид Ахмад 300 дан ортик лирик, юмористик, хужжатли-мемуар хикоялар, 6 та кисса («Кадрдон далалар», «Хукм», «Суд», «Ђилдирак», «Киприкда колган тонг», «Умрим баёни»), «Уфк» трилогияси («Кирк беш кун», «Хижрон кунлари», «Уфк бусагасида»), «Жимжитлик» романи, киносценарийлар («Севги можароси», «Туйлар муборак»), комедиялар («Келинлар кузглони», «Куёв», «Фармонбиби аразлади»), бир канча очерк, хажвия, телеминиатюра, фельетон, эссе ва публицистик маколалар яратган. Ёзувчининг энг яхши асарлари рус, арман, козок, тожик, туркман ва шунингдек, француз, инглиз, испан, немис, хинд каби уттиздан ортик тилларга таржима килинган. Китобхонлар Н.Владимирова, Р.Бородина, Э.Амит, Н.Асанов, В.Шуваев, О.Сидельников, С.Волгин каби таржимонларнинг мехнати туфайли ёзувчи Саид Ахмад асарларини кейинги олтмиш йилдан буён рус тилида хам севиб укиб келмокдалар. Истеъдодли адабиётшунос ва таржимон Н.Владимирова томонидан килинган таржималар булар ичида алохида ажралиб туради. Чунки Н.Владимирова таржима устида берилиб ишлайди, узбек халкининг урф-одати, тили ва бошка миллий хусусиятларини яхши билиши, адабиётшунос сифатида узбек насри, жумладан, Саид Ахмад ижодини узок йиллардан бери урганаётгани [1] бу уринда унга жуда кул келмокда. У Саид Ахмад хикояларини таржима килиш жараёнида бир неча бор узгартиради, тулдиради, тузатади, шу билан таржимада оригинал услубни саклашга интилади. «Уфк» трилогиясининг иккинчи китоби «Хижрон кунлари» таржимасида Н.Владимированинг таржимонлик махорати, айникса кузга яккол кузга ташланади. Н.Владимирова узининг таржимага доир тадкикотларидан бирида «таржима ёзувчи махоратининг узга тиллардаги кузгуси булганлигидан, унинг каламига хос барча ютук ва камчиликлар, ёзувчининг бутун ижодий мехнати шу кузгу оркали кузга ташланиб турмоги керак», -деган эди [2, 153]. Таржимон узининг ана шу эстетик тамойилига Саид Ахмад ижодидан килинган барча таржималарида тула амал килиб келмокда. Бунга фразеологизмлар таржимасини киёсий-стилистик йуналишда куздан кечириш оркали тула ишонч хосил килиш мумкин.  Таржимашунос олим А.В.Федоров “Таржима назариясига кириш” номли асарида фразеологизмларни, макол ва маталларни таржима килишнинг куйидаги уч усулини алохида ажратиб курсатган эди: 1) фразеологизм, макол ва маталларни – таркибидаги сузларнинг маъносини айнан саклаган холда аник таржима килиш; 2) асл нусхадаги макол, матал ва фразеологизмлар таркибидаги сузларнинг моддий мазмунини ёки шаклини бирмунча узгартириб таржима килиш; 3) асл нусхадаги фразеологизмларни асар таржима килинаётган тилда хакикатда мавжуд булган мукобил билан алмаштириш [3, 164-165]. Муаллифнинг курсатишича, фразеологизмларни таржима килишнинг биринчи ва иккинчи усуллари кул келмаган такдирда, уларни таржима тилида мавжуд булган кучма маъноли бирикмалар билан алмаштириш маъкул. Бу усул бадиий таржимада катта урин эгаллайди. А.В.Федоров белгилаб берган бу уч усул фразеологизмларни таржима килишнинг умумий усуллари булиб, жумладан узбек тилидан рус тилига таржима килиш амалиётига хам мувофик келади. Шуни мамнуният билан кайд этиш мумкинки, Н.Владимирова фразеологизмларни таржима килишда бу хар учала усулдан кенг фойдаланиб, уларни аслиятга якин шаклда беришга интилади. Масалан: “хотирасини оёк-ости килмок” - “оплевать память” (брата) (Ш том, 204) (с.165) [4]; “жони бир оз тинчимок” (207) - “ей стало легче” - с. 167; “Туланбойнинг хотини “пешона экан, “судьба”, тихо проговорила такдир экан, буюрмади”, деб куйди (209) - жена Тулянбая - с.169; “Онаси кандок туккан булса шундай шир ялангоч” (201) - “гол как сокол” – с. 170; «Ош авлиё-ю, нон пайгамбар булмай «обед – чудотворец, хлеб –  куриб кетсин» (82) - ангел-хранитель» – с.70. Маълумки, «Уфк» трилогиясида Иноят оксокол образи макол ва фразеологизмларни кенг куллаши билан, пул, мол-мулк, дунёга учлик хиссининг кучлилиги билан алохида ажралиб туради. Таржимон Н.Владимирова бу образнинг ана шундай хусусиятини чукур хис этган ва таржимада хам буни ёркин акс эттиришга интилган. Масалан, Иноят оксокол нуткидан олинган куйидаги парчага диккат килайлик: «Озиклик от хоримас. Нафсини тийган узокка боради. Тома-тома кул булур; бугун бир бурда тежасанг, эртага нонинг икки бурда булади» (81-82-бетлар). Таржимаси: «Сытая лошадь усталости не знает. Кто умеет сдерживать аппетит, может проделать большой путь. По капельки, по капельки – глядишь, и озеро образуется; сэкономишь сегодня кусок – завтра будешь иметь два» (с.70). Юкорида оригиналдан мисол учун келтирилган парчада 4 та макол, матал типидаги тургун бирикма булиб, таржимон уларни биринчи ва иккинчи усул ёрдамида аник таржима килган. Лекин кузатишлар шуни курсатадики, Н.Владимирова баъзи уринларда оригиналдаги фразеологизмларни таржимасиз тушуриб колдирган ёки улар мазмунини эркин бирикмалар оркали беришга харакат килган. Бу эса «бугунги узбек ёзувчилари ичида халк тилини, айникса жонли тилни энг пухта эгаллаган, унинг бойликларидан усталик билан фойдаланаётган Саид Ахмад» [5, 10] асарлари тилининг таржимада нурсизланишига, оригиналдагидек жарангламаслигига олиб келган. Масалан, “купчиликнинг огзига тушиб колганди” (134), “хуши бошидан учиб кетди” (137), “юраги бушаб колган” (137), “юраги дов бермай” (165) каби иборалар русча таржимада тушиб колган. Ёки Саид Ахмад услуби учун характерли булган икки-уч эпитетни такрор куллаб, образнинг хатти-харакати хакидаги тушунчани, хис-туйгуни кучайтириш, бурттириш хусусияти таржимада уз аксини топмай колган. Жаннат хола образини характерлашда мухим роль уйнайдиган “фарзанд догида куймок”, “адо булмок” ибораларининг, “аламзада”, “хижронзада” эпитетларининг таржимасиз колдирилганлиги асар миллий рухининг, муаллиф интонациясининг ифодасига бироз соя ташлаган. “Уфк” трилогиясига таркибига кирувчи дастлабки роман – “Кирк беш кун” хозиргача тула рус тилига таржима килиб нашр этилмаган. Ана шундай иш амалга оширилганда, “Уфк”ни тула холида рус тилида кайта нашр этиш имконияти вужудга келган буларди. Хулоса килиб айтганда, мохир прозаик Саид Ахмад асарлари, хусусан, «Хукм», «Уфк», «Жимжитлик», «Назм чоррахасида», «Йукотганларим ва топганларим», «Киприкда колган тонг» каби йирик повесть ва романларнинг, эссе ва хужжатли-мемуар хикояларнинг рус тилига килинган таржималарини киёсий-стилистик планда чукур урганиш, бу таржималар асосида узбек тилидан русчага килинаётган бадиий таржималарнинг узига хос хусусиятларини ёритиш таржимашунос олимлар олдида турган энг долзарб масалалардан бири саналади. МЕРИМЕНИНГ “ТРИКТРАК ЎЙИНИ” НОВЕЛЛАСИ ТАРЖИМАЛАРИДА СЎЗ ТАНЛАШ МУАММОЛАРИ Маълумки жахон адбиётининг кўпгина шох асарларидан ўзбек китобхонлари билвосита тил - рус тили оркали бахраманд бўлиб келишди. Бу жараёнда ўзбек таржимашунослик назарияси шаклланди ва равнок топди. Хорижий адабиётларни рус тили оркали ўзбек тилига ўгираётган таржимонларимизнинг сермашаккат мехнатларини тан олганимиз холда, билвосита таржима аслиятдаги бой бадиий семантик- стилистик ифодадорликни тўлигича ўзбек китобхонларига етказа олмаётганлиги хам сир эмас. Айни кунда билвостиа таржима асарларни аслият, русча ва ўзбекча вариантларини киёслаб, улардаги ютук ва камчиликларни тахлилий ўрганиш бевосита таржима амалиётини ўрганаётган ёш таржимонлар учун бой фактик материаллар бериши, назарий билимларини амалиётда синаш, таржима сирларини амалий ўрганиш имкониятларини бериши мумкин. Ушбу маколамизда француз ёзувчиси П. Мерименинг “Триктрак ўйини” новелласининг рус тилига ва ундан ўзбек тилига килинган таржималарида сўз танлашда йўл кўйилган айрим лексик-стилистик муаммолар хакида фикр юритмокчимиз.Новелла 1980 йилда француз тилидан рус тилига М. Кузмина ва 1986 йилда ундан ўзбек тилига О. Шарафиддинов томонидан таржима килиниб, нашр килинган. Бевосита ва билвосита таржима матнларида сўз танлаш муаммосини ўрганиш аслиятда берилган лексик бирликлар рус тилида канчалик функционал мос эквивалентлар билан ўгирилганини, русчадан ўзбекчага ўгирилганида бу функционалликка кай даражада амал килинганлигини, таржимонларнинг сўзлар ифодалаган шакл ва мазмун бирлигига, эквивалентларнинг стилистик бўёкдорлигини таъминлашдаги иктидори ва махоратини, ўзбек адабий тили меъёрларига канчалик даражада амал килинганликларини аниклаш имконини беради. Француз ва рус тилида отларнинг род категориясининг мавжудлиги уларни учинчи шахс бирлик мужской ва женский роддаги “ il , еlle”, –“он, она” олмошлари билан ифодалаш воситасидир.Таржимада бундай олмошларни ўзбек тилига ўгиришда одатдагидек “у” олмоши билан ўгирсак, тилимизда род категориясини ифодалайдиган олмошларнинг мавжуд эмаслиги туфайли гап аёл хакидами, эркак хакида кетяптими, китобхонга англашилмайди.Таржима амалиётида бу ўринда лексик-грамматик трансформация усулидан фойдаланилади. Новелла таржимасида бу усулдан унумли фойдаланилмаганлиги туфайли персонажлар родини ифодаловчи олмошларни ўгиришда айрим гализликларга дуч келамиз: “ Е lle s’arrêta pour observer Roger, qui les yeux fixés sur le plancher, la tête appuyé е sur s а main, n е l’avait p а s е ntendue, е t semblait rouler dans sa têt е les plus sinistres pensées…” (214 p) Бу жумланинг русча таржимасида муаллифнинг сўз тартиби сакланган бўлса - да , жумла икки бўлиб таржима килиниб , муаллиф усулига бироз путур етказилган : “Она останавилась и взгянула на Роже. Он не слушал ее, он сидел подперев голову рукою, не поднимая глаз: казалось, самые мрачные мысли бродили у него в голове… ” (с.73) “У тўхтаб, Рожега каради. Роже унинг гапларини тингламас, бошини кўлига тираб, кўзларини кўтармай ўтирарди. Унинг вужудини огир ўйлар кемираётгандек кўринарди…” (257 б.) Жумла таржимасидаги “у”, «унинг» олмошларининг бир неча бор такрорланиши гап ифодадорлигига, эшитилиш охангига, олмошлар ифодалаётган мазмун бирлигига канчалик путур етказаётганлигига эътибор беринг. Бу ўринда «у» олмоши ўрнига “Габриэла” ёки “киз”, “актриса” сўзларидан бирини ишлатилганида, ўкувчилар бу исм кайси жинсга мансуб персонажга тааллукли эканлигини аник тушунган бўлишарди. Колаверса, французча “ Gabrielle ”- аёллар исмини, унинг « Gabriel » шакли эса, эркаклар исмини англатади. Рус таржимони бу исмнинг женский род шаклини исм ортига юмшатувчи белги «ь» харфини кўшиш (Габриэль) оркали ясаган. Аслида рус таржимони хам бу исмнинг «Габриэла » шаклидан фойдаланганида дуруст бўларди. Бундай ўзига хосликни унутган ўзбек таржимони хам унга эргашиб бу исмни « Габриэль» шаклида бериб, исмларда род категориясини ифодалашда мухим бир стилистик хатога йўл кўйган. “ Тўхтамок ” феъли одатда “ юришдан, харакатдан тўхтамок” ни англатади. Гапиришни бас килишганда эса “ гапидан тўхтади, жим колди” иборалари ишлатилади. Русча таржимадан айнан сўзма –сўз таржима килган ўзбек таржимони феъл ифодалайдиган бу маънога эътибор бермаган шекилли, жумлани аввалги жумла билан кўшиб ўкимаган китобхон “У юришдан тўхтади” деб тушиниши тайин.Бу ўринда муаллиф услубидан чекиниш рус таржимонини яхлит бир жумлани иккига бўлиб таржима килишга, унга эргашган ўзбек таржимонини эса, учга бўлиб таржима килишга олиб келган. Колаверса, русча таржимада хам сўзма-сўз таржима жумлаларнинг ифодасиз жаранглашига олиб келган. Масалан: французча “ observer ” сўзига русча -“ замечать, обрашать внимание, высматривать, присматриваться, наблюдать ” каби лугавий эквивалентлар мос келадики, таржимон бу ўринда сўз ифодалайдиган стилистик маънога эътибор бермасдан оддийгина “ взгянула ” феълини ишлатган. Ўзбек таржимони хам тилимиздаги бу коммуникатив вазиятга тўла мос келадиган ифодали воситалар “ назар солди, разм солди, тикилди ” ибораларидан фойдаланмай, русча иборанинг сўзма-сўз эквиваленти “каради ” феълини ишлатиб кўяколган. Французча “ rouler dans sa t ê te les plus sinstres pens é e s ” ибораси ўзбекча “ бошида энг огир хаёллар гужгон ўйнарди ” деган мазмунга тўгри келади. Бу ибора русча “самые мрачные мысли бродили у него в голове” тарзида ўгирилиб анча функционалликка эришилган. Ўзбек тилида мос функционал эквивалент мавжуд бўлгани холда, таржимон уни аслиятдан анча йироклаштириб “ унинг вужудини огир ўйлар кемираётгандек эди ” деб ўгирган. Бу ибора анча ифодали жарангласа-да, аслиятдаги ва русчадаги иборанинг функционал эквиваленти бўлмай колган. Бизнингча, бу жумла куйидагича таржима килинганида, аслиятга бироз якинлаштирилган бўларди: “Габриэла гапидан тўхтаб Роженинг киёфасига разм солди. Йигит кўзларини ерга тикиб, бошини кўлларига тираганича ўтирар, кизнинг гапларини мутлако эшитмас ва гўё бошида огир хаёллар гужгон ўйнатаётгандек эди.” Французча, русча, ўзбекча таржималарини тахлилий ўрганар эканмиз, ўзбек таржимони асар ўгирилган йиллардаги рус тилининг устувор таъсиридан кутила олмаганлигини хис киламиз. Масалан, новеллада “старший лейтенант, младший лейтенант, офицер, лента, кассир, министр, пистолет, матрос, командир” каби сўзларнинг “ катта лейтенант, кичик лейтенант, зобит, тасма, хазиначи, вазир, бандаргох, тўппонча, денгизчи, кумондон” каби замонавий эквивалентлари бўлсада, русча вариантларини ишлатилганки, улар хозирги замон китобхони энсасини котириши тайин. Новелла таржимасида худди рус тилидагидек “ водевил, интендант, пунш, гардемарин, фрегат, каптенармус, манавер, гарпун, бакборт” каби бир пайтлар ўзбек тилининг лугат фондига кирган, бирок хозирги замон ўзбек китобхонига тушунарли бўлмай колган ва энг курса иктибосда изохланмаган сўзлар хам учрайдики, бу таржима тилининг софлигига, маданият даражасига салбий таъсир килиш билан бир пайтда, новелла мазмунини чукур тушунмасликка хам олиб келади. Тан олиб таъкидлаш керакки, матн остида ёки китоб оркасида бериладиган изохлар китобхонни вокеа-ходисалар баёнини узлуксиз идрок этишдан, маънавий–эстетик завк олишдан чалгитади. Бирок, хорижий аралашмаларни изохсиз колдириш хам мумкин эмас. Хозирги замон таржима асарларида хорижий ўзлаштирма бирликларни матн ичида изохлаш табора кенгрок тус оляпти. Масалан: русча таржимада матн орасида ва сатр остида эмас, китоб охирида изохлаган, куйидаги жумла ичидаги хорижий аралашмага эътибор беринг: “ Le second lietenant est un grand politique, commente tous les jours le dernier numéro du Constitutonne l* qu’il a emporté dе Brest... ”(218 p) “Младший лейтенант – политик: он каждый день обсуждает последный номер Конститюсонеля * вывезенный им из Бреста.. ”(65 с ) “Младший лейтенант эса тенги йўк сиёсатчи. У ўзи Брестдан олиб келган Конститюсонелнинг сўнги сонини хар куни мухокама килади.”(249 б.) Аслиятни ўкиган хар кандай китобхон “Кичик лейтенант ўта сиёсатдон эканлигини, у Брестдан ўзи олиб келадиган “Конститюсонел” газетасининг охирги сонини хар куни мутаола килишлиги” ни тушуниб олади. Шундай килиб, “Конститюсонел” сўзи олдига матн ичида “газетаси” сўзи кўшилиши китобхонни асар охирида берилган изохни ўкиш учун мутаоласини тўхтатиш машаккатидан халос килади, айни пайтда асар мазмунини тўларок идрок килишга хам ёрдам беради. Хулоса килиб айтганда, новелланинг билвосита таржимаси канчалик юкори бахоланмасин, аслиятда ифодаланган лексик- стилистик маъно-мазмуннинг нари борса русчадан сўзма-сўз таржимасидек ифодасиз эшитилаверади. Бу холда рус тилидан таржима килишга кўл урган мутаржим аслият тилини билмаса, шу тилни биладиган ижодкордан тахрир ёрдами олса, аслиятдагидек чиройли ва ифодали таржима вариантини яратган бўларди. Э.ХЕМИНГУЭЙНИНГ «АЛВИДО КУРОЛ» РОМАНИ ТАРЖИМАСИДА ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ШАКЛ ВА МАЗМУН БИРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ Хар кандай бадиий асарнинг шакл ва мазмунининг диалектик бирлигини таржимада кайта яратилиши тула-тўкис адекватликка эришишнинг асосий шартларидан бири хисобланади. Агар мазмун биринчи уринга куйилиб, шаклга эътиборсизлик билан каралса, муаллиф услуби хамда персонажлар нутклари баёни тулаконли чикмайди. Шакл ва мазмунни бир бутун холда кайта тиклаш хам ижодий жараён булиб, у таржимондан аслиятнинг мазмун ва гоя бирлигини кайта яратиш билан бир каторда, унинг мувофик шаклини хам кайта тиклашни талаб килади. Мазмун ва шакл бирлигининг таржимада тулаконли акс эттирилиши тражимондан факатгина амалий эмас, балки назарий билимларни хам эгаллашни талаб килади. Тил ходисалари сирларини узлаштириб олмасдан, аслият ва таржима тилларининг узларига хос конун коидаларидан, хамда муаллифнинг индивидуал ижодий услубидан хабардор булмай туриб асар рухини тула талкин этиш асло мумкин эмас. Машхур таржимашунос Г.Р. Гачечиладзе хакли равишда «Биринчи куринишда асарни кайта яратиш унинг шакл ва мазмун бирлигини такрорлаш йули билангина амалга ошиши мумкиндек булса, таржима килиш, дархакикат имкониятдан ташкари холдир. Аммо бу боши беркдай куринган кучадан чикиб олиш имконияти бор: бу таржиманинг санъат эканлигидир. Таржима шунинг учун хам санъатки, унда шакл ва мазмун бир-биридан ажратилган холда эмас, балки бир бутун холда кайта яратилади. Таржима аслиятга мос шакл ва мазмун бирлигини яратиши лозим»(1.с.26) дейди. Демак, маълум шакл касб этган тил бирликлари хилма-хил стилистик функциялар бажаради. У жумлаларнинг синтактик курилишда, персонаж нуткининг узига хослигида, тилни бузиб гапиришида, соковланиб, тутилиб гапиришида ва хакозоларда уз аксини топади. Бу хусусият хар бир миллий тилда узига хос равишда ифодаланганидан бир миллий ёзувчи ижодида хам узига хос хусусиятга эга булади. Э. Хемингуэй узининг «Алвидо курол» асарида персонажлар нуткини ажойиб равишда индивидуаллаштирганки, бунда итальянчани бузиб гапириш, хорижий сузларни ишлатиш, баъзан грамматик ва фонетик коидалардан чекиниш каби холатларни кузатиш мумкин. Персонажлар нуткидаги бу хусусиятлар таржимада уз аксини топмай колиши аслиятда ифодаланган шаклнинг мазмун билан уйгунлашмай колишига олиб келади. Масалан, асарда асли келиб чикиши итальян булган капитан Роналди америкалик дусти, асарнинг бош кахрамони лейтенант Фредрик Генрига хазиллашиб доим бузук итальян тилида гапиради. Бу холат таржималарда кандай уз аксини топганлигини куриб чикайлик : “Priest today with girls”, the captain said looking at the priest and at me. ( p . 6) -« Священник сегодня с девочка», - сказал капитан, поглядывая на священника и на меня. (с. 11) - «Рухоний бугун ойимчага борди», деди капитан кашишга ва менга караб. (94 б.) Капитаннинг итальянчани бузиб гапириши русча таржимада хар холда тузук чиккан. Бу уринда русчадан узбекчага угирилиши хам нисбатан тузик. Бирок, таржимон бу вазиятда узбек тилининг бундай холатларда ишлатиладиган замонларни, суз тартибини узгартириб, бузиб гапириш усулидан фойдаланса яхши буларди. Масалан: «Бугун рухоний ойимча борган» . Капитан бузук итальянча гапириш хазилини яна давом эттиради: «Today I see priest with girls» (p. 6) - Я сегодня видет священник у девочка. (с. 11) - Мен рухонийни ойимчада курдим. (94 б.) Бу уринда хам узбекча суз тартибини, феъл замонини узгартириш яхши натижа берган буларди: « Меники рухоний ойимчада курган ». - “Priest not with girls”, went on the captain. “Priest never with girls”, he explained to me. ( p . 6) - Священник с девочка нет, - продолжал капитан. - Священник с девочка некогда, - объяснил он мне. (с. 11) - Рухоний ойимчага йук, - унамасди капитан, - рухоний ойимча билан хеч качон, - тушунтирди у менга. (94 б.) Бу ўринда русча жумланинг сузма-суз таржимасидан кочиб, яна узбек тилининг бундай холларда фойдаланиладиган воситаларидан ишлатиш максадга мувофик буларди. Масалан: - Рухоний хохламаган ойимча. Хеч качон рухоний ойимча хохламаган. “Priest every night five against one”. Everyone at the table laughed. “ You understand ?” ( p . 34) - C священник каждую ночь сам себе. Все кругом засмеялись. – Вам понятно? (с. 11) - Рухоний хар кечаси узини-узи. Хамма кулиб юборди. Сиз тушундингизми? (95 б.) Русчадан сузма-суз таржима килинган бу жумла хам шаклан, хам мазмунан уйгун бирикма билан таржима килинган. Аммо охирги жумлани «Сизники тушунган?» деб берилса янада яхши чикарди. Муаллиф томонидан атайлаб индивидуаллаштирилган персонажнинг бундай нуткининг узбек тилидаги узига хос усуллар билан ифодаланиши бузиб гапириш оркали берилган стилистик максадни функционал мос шаклларини топишга ундайди. Бундай шаклларнинг таржимада тулаконли ва функционал мос иборалар билан берилиши муаллиф кузда тутган максаднинг - шакл ва мазмун бирлигининг тугри ва образли талкин этилишини таъминлайди. Бузик талаффузни аслиятга мос образли воситалар билан кайта яратиш хар холда русча таржималарда аслиятга якинрок. Бирок, рус таржимонига эргашган ўзбек таржимони хам бундай холатларда узбек тилида ишлатиладиган воситалардан фойдаланмасдан, сузма-суз таржима йулини афзал куради: He spoke again in pidgin Italian, - “You go away like this”, he pointed to the thumb, “and come back like this”, he touched the little finger. Every one laughed . ( p . 35) Он снова заговорил на ломанном языке: - Вы уехать вот такой, – он указал на большой палец, - а вернуться вот такой. Он указал на мизенца. Все засмеялись. (с. 12) У яна бузик талаффузда сузлай бошлади: - Сиз кетганда мана бундай булиб кетасиз, - у бош бармогини курсатди, - кайтганда эса мундок булиб кайтасиз, - у жимжилогини ушлаб куйди. Хаммалари кулишди. (96 б.) Бизда узбек тилини бузиб гапирувчилар бундай холда: - «Сизники бундок кетади, бундок келади», деган булишарди. Айрим жумлалар таржимасида эса аслиятда ва русча таржимада ифодаланган бундай узига хос гапириш усулларидан фойдаланилмай, тугри таржима усули ишлатилганини хам курамиз: “Come on”, said the captain, “We go whore-house before it shuts”. ( p . 7) - Ну пошли, – сказал капитан. Мы идти в бордель, а то закроют. (с. 13) - Кани кетдик, - деди капитан. Харобатхонага борайлик яна ёпилиб колмасин. (97 б.) Бу жумла таржимасини хам узбекча бузук тилда: -«Кани, биз кетган, бизники исловатхона боради, булмаса ёпмок килади»,- деб угирилганида яхши чикарди. Бу жумладаги «бордель»- «исловатхона» сузи таржимон томонидан негадир «харобатхона» сузи билан алмаштирилиб, мазмун ва шакл бирлиги бузилган. Аник маъно англатувчи сузни бошка маъно англатувчи суз билан алмаштирилиши жумла мазмунини бузган холос. Шакл ва мазмун бирлигига путур етказилишини куйидаги жумла таржимасида хам курамиз: …as I went in, there was the smell of marble floors and hospitals. ( p . 8) … за дверями меня встретил запах каменных полов и больницы. (с. 13) … эшикдан ичкарига кадам куйишим билан димогимга нам гишт билан касалхона хиди урилди. (97 б.) Бу жумлани аслиятдаги ва рус тилидагидан киска ва лунда килиб «ичкарига киришим биланок» дея бошлаган маъкулрок эди, чунки «кирмок» - «кадам ташламок» ибораси ифодалаган маънони тулик бера олади. «Каменные поли» ибораси таржимада «нам гишт» га айланиб колганки, мазмун ва шакл бирлиги йукотилган. Чунки бу уринда гап «нам гишт» хиди хакида эмас, «тошдан ясалган пол хиди» хакида кетаяпти. Асарда жуда куп уринларда итальянча ичимлик, кийим- кечак, ва озик-овкат номларини транслитерациясини учратамиз. Масалан: френч (харбий кийим), стрега (ичимлик номи), граппа (ичимлик номи), асти (ичимлик номи), спагетти (макарон), капри (ичимлик номи), бьянка (ичимлик номи) ва х.к. Рус таржимони шакл ва мазмун бирлигини саклаш максадида ичимликлар номини изохламасдан, шундайгина транслитерация усилида угирган, чунки улар ифодалаган маънолар рус китобхонларига таниш булиши мумкин. Бирок бундай номларни илк марта учратиб, уларнинг изохни укимаган узбек китобхони хеч нарса тушунмаслиги мумкин. Масалан : Later, below in the town, I watched the snow falling, looking out of the window of the bawdy-house, the house of the officers, where I sat with a friend and two glasses drinking a bottle of Asti. ( p . 5) Вечером, спустившись в город, я сидел за бутылкой асти у окна публичного дома, того что для офицеров в обществе приятеля и двух стаканов. (с. 11) Кечкурун шахарга тушиб, мен офицерлар кирадиган исловатхонанинг деразаси олдида уртогим билан бир шиша асти ичиб утирардим. (94 б.) Бу уринда « асти» ичимлик эканлиги контекстдан англашилади, бирок у виноми, арокми, конякми ёки оддий салкин ичимликми, китобхонга коронгу. Бундай холда таржимон матн ичидами, остидами, сузни изохласа маъкул буларди; масалан: «Асти виноси», «Асти ароги», «граппа коняги» каби. Бундай изохлаш таржимада хам шакл ва мазмун бирлигини таъминлаган буларди. Бундан ташкари аслиятдаги “ I watched the snow falling ”, «кор ёгишини томоша килиб» жумласи рус тилида хам, рус тили оркали узбек тилида хам таржима килинмасдан колдириб кетилган. Хулоса килиб шуни таъкидлаш жоизки, биринчидан хар бир бадиий ёдгорлик ва уни ташкил этадиган хар бир элемент шакл ва мазмуннинг диалектик бирлигини ташкил этар экан, унинг таржимасида хам айни шу холат тула тукис сакланиши лозим. Бу асло аслият тили воситаларининг таржима тилига кур-курона, сузма-суз кучирилиши лозимлигини англатмайди, балки таржима тилида аслият воситаларга функционал мос шакл ва мазмун бирлигини танлаш заруратини билдиради. Иккинчидан, аслият воситаларининг шакли хеч качон иаржимонни асир килмаслиги, у аслият шаклини уз она тили хусусият ва имкониятлари йул куйган даражадагина моддий акс эттириши зарур. Учинчидан, ёзувчи томонидан персонажларнинг атайлаб индивидуаллаштирилган нутки таъсирининг хам, асар бадиий- экспрессив асосини ташкил этадиган стилистик ва бадиий-тасвирий воситалар функцияларининг хам таржимада мувофик шаклда мукобил тил ва нутк воситаларида акс эттирилиши шакл ва мазмун уйгунлигини юзага келтиради. Туртинчидан, хар бир бирликнинг муайян шаклда, маълум маъно ва стилистик функция ифодаси учун кулланилиши сабабли таржимада бирлик шаклининг деформация килиниши (исловатхона-харобатхона) мазмун тулаконлигини хам, муаллиф кузда тутган стилистик эффектнинг хам кайта яратилмай колишига олиб келади. Бешинчидан, стилистик максадларда, яъни бадиийликни образлилилик ва эмоционалликни ошириш максадида атайлаб адабиий тил нормаларидан чекиниш, аслиятда янгича тил бирликларини вужудга келтиради. Таржима жараёнида аслиятнинг бу хусусиятларини эътиборга олмаслик, анъанавий шакллардан фойдаланиш муаллиф кузлаган стилистик максадларни йукка чикариб, шакл ва мазмун бирлигига путур етказади. Й.В.ГЁТЕНИНГ «ЎРМОН ШОХИ» БАЛЛАДАСИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА Буюк Гёте дахоси не-не шеърият мухлисларининг калбини ларзага келтирмаган дейсиз. Немис миллатини жахонга Гётедек ижодкорни тухфа этгани учун муносиб равишда эътироф этишга арзийди. Гёте ўзининг «Фауст» драматик достони билан жахон адабиётининг олтин хазинасидан муносиб ўрин эгаллаганлиги кўпчиликка маълум. Серкирра ижод сохиби Й.В.Гёте узок умри давомида бадиий ижоднинг турли сохаларида калам тебратган машхур шоир ва ёзувчи хамда драматург сифатида жахоний обрў-эътиборга ноил бўлди. Немис адабиётининг яловбардори бўлиб майдонга чикди. Асрлар давомида унинг ижод мевалари адабиётчилар, файласуфлар, драматурглар учун илхом манбаи бўлиб хизмат килмокда. Шоир инсон калбига бадиий завк багишловчи лирик шеърлар билан бирга «Баликчи», «Кўшикчи», «Фуле кироли» ва бизда немис тили мутахассисларига гоятда макбул бўлган «Ўрмон шохи» балладасини хам яратди. Мазкур баллада дунёдаги кўп тилларга таржима килинган. Шуниси кувонарлики, ушбу баллада сўнгги йилларда ўзбек тилига хам ўгирилиб, матбуотда босилиб чикди («Зарафшон» газетаси, 1997 йил, 14 июн). «Ўрмон шохи» балладаси икки ижодкор-шоир Садриддин Салимов ва мутаржим-шоир Пошали Усмонлар томонидан ўзбекчалаштирилди. Бу тахсинга лойик ходиса, албатта. Зеро, бу хол икки таржима вариантини мукояса килиш имконини беради. Даставвал, биз кискача бўлса-да, ўкувчиларни балладанинг умумий мазмуни билан таништирамиз:дард азобидан алахсиётган фарзандини махкам кучган ота отда уйи томон елмокда. Алахсираётган боланинг кўзига уни отасининг огушидан юлиб олмокчи бўлаётган гох ўрмон шохи, гох унинг кизлари бот-бот кўриниб гўдакнинг калбига дахшат солади. Боякиш бола дам-бадам отасига улардан куткаришини илтижо килади. Чорасиз ота уни юпатиш билан овора бўлиб йўлида давом этади ва, нихоят, кўп машаккатлар тортиб, хонадонига етиб келади. Афсуски, ўша тобда, багридаги жигаргўшаси аллакачон дунёдан кўз юмганлиги маълум бўлади. Балладанинг мазмуни унинг фожиа асосида яратилганлигидан далолат беради. Шоир ушбу фожианинг инсон рухиятига кучли таъсир килиш учун бевакт, ўрмон, тун, каттик шамол, дарднок бола, хаёлий ўрмон шохи, унинг кизлари каби сўз ва тушунчалардан фойдаланганки, улар яхлит холда кишида катта фожиа тўгрисида яккол тасаввур ўйготади. Ўкувчи балладани чукур хўрсиниш, ота-бола ахволига ачиниш хисси билан ўкийди. Фожеанинг якуни хам кишини изтиробга солади. Муболагасиз айтиш мумкинки, хатто ўкувчи кўзларида ёш калкийди. Балладанинг таржималарини тахлил киларканмиз, хар иккила таржиманинг хам аслиятдан амалга оширилганлигига амин бўлдик. Унинг илк мисрасидаги Wer сўрок олмоши «кимдир» (П.Усмон) шаклида берилган, бизнингча, у С.Салим ўгирганидек «ким у» дейилиши лозим эди. Балки П.Усмон таъкидлаш учун «ким» сўзига «- дир» кўшгандир. Ўша мисранинг немисчасини тўлигича келтирамиз: Wer reitet so spät durch Na с ht und Wind? Ким у отни шоширар хориб? (С.Салимов) Кимдир тунда бўронга дош бериб отда елган? (П.Усмон) Шеърнинг биринчи бандидаги биринчи сўзининг таржимасига эътибор берайлик: Wer (ким?) сўрок олмошининг гумон олмошига айлантирилиши кишида эътироз уйготади. Аслида у «ким у?» тарзида ўгирилиши лозим. Бундай хол П.Усмоннинг турк миллатига мансублиги туфайли юз берганга ўхшайди. Чунки туркчада ким? ўрнига «кимдир олмошининг кўлланиш одати мавжуд. Кандай бўлишдан катъий назар бу вариант аслиятга мувофик эмас. Биринчи банддаги «бехол» сўзи асл нусхада йўк, бирок П.Усмон отанинг ўз ўглини махкам кучиб олганидан келиб чикиб киришган, деган шубхага борган ўкувчининг иккинчи банднинг биринчи мисрасидаги « So bang dein Gesicht » - кутинг учган» бирикмаси шубхага ўрин колдирмайди. Зеро, бу хол ота боласини «изгиринда безавол» олиб кетаётганидан маълум. Балладанинг С.Салим томонидан ўгирилган матнини аслиятнинг умумий мазмуни, рухидан жуда узок деб бўлмайди, албатта. Масалан: иккинчи бандининг икки мисраси жуда аник ўгирилганини эътироф этиш лозим. Яъни : «Mein Sohn? Was birgst du so band dein gesicht?» «Siehst? Vater? Du den Erlkönig nicht?» -« Болам , нечун юзингда кўркув ?» -« Ота , боккил , ўрмон шохи - ку ?» Аммо учинчи банднинг дастлабки икки мисраси: Ширин бола бирга кетамиз Кувнаб базм, ўйин этамиз . . . . тарзида ўгирилганки, мисралардаги «базм, ўйин этамиз» каби бирикмаларни ўкиган китобхон, шубхасиз, ажабланмаслиги мумкин эмас. Чунки она тилимизда бундай бирикмаларда «килмок» феълининг кўлланиши кўпчиликка маълум. Балладанинг асл нусхаси билан таниш ўкувчи таржимада мисраларнинг сикик шаклда берилишини хам бошкача кабул килади. Зеро, аслиятда мисралар 6-9 сўздан иборат бўлгани холда, шоир С.Салимов таржимасида мисралар асосан 2-3 баъзан 4 сўздан тузилган. Бу хол балладанинг таржима нусхасини ўкувчида эртак, саёхатнома щаклидаги шеър сифатида кабул килишга сабаб бўлади. Вахоланки, балладанинг асл нусхаси бутунлай бошкача. Шоир С.Салим, таржимасида «Кувнаб базм, ўйин этамиз», «Эшит, падар, ул шохи ўрмон», «Йигит, сени айлайди шамол», «Отлик уйга етиб бўлганда» каби мисраларни ўкилган шеърият мухлисларини хайратлантирса ажаб эмас. Таржимага аслиятининг шакл ва мазмунини саклаб колиш нуктаи назаридан ёндашиладиган бўлса, у холда П.Усмон таржимаси аслиятнинг «соф» ташки либосини деярлик тўлалигича саклаб колганига шубха йўк. Балладанинг П.Усмон томонидан ўгирилган нусхасини ўкиб чиккач, баъзи мулохазаларни баён этишни лозим топдик. Пошали Усмон, аввало, мутахассис. У узок йиллардан буён ўкитувчи, талабаларга немис тилидан сабок бериб келмокда. Мехнат фаолиятининг кейинги 30 йили Самарканд университетида ўтди, хозирги пайтда Самарканд чет тиллар институтида бўлгуси мутахассисларга таржима назариясидан, унинг тарихидан сабок бериб келмокда. Домла иш фаолиятининг ажралмас кисми-таржимонлик. Шу кунга кадар у киши немис ёзувчи-шоирларининг катор шеърлари, драмаларини аслиятдан ўзбек тилига ўгириб, китобхоналар хурматини козонди. Й.В.Гётенинг «Ўрмон шохи» балладаси таржимаси эса, домланинг таржимонлик фаолиятидан бир намуна. Аввало, ушбу таржимада шакл ва мазмун мутаносиблиги саклаб колган. Тўгри, таржима айрим мунозарали нукталардан холи эмас. Масалан: иккинчи банднинг иккинчи мисрасидаги «ташланмас» сўзини «кўринмас» сўзи билан, еттинчи банднинг тўртинчи мисрасидаги «чўнг» ни «кўп» шаклида ўгириш макбул эди. Охирги, саккизинчи банднинг иккинчи огушида инграр, дардга ботган бемор бола мисраси ўкиганда оханг тезлиги (темп) ўзгариши сезилади. Аммо балладанинг охирги икки мисраси гоятда аник ўгирилганки, уни ўкиган кишининг рухи тушиб кетади: Тортиб азоб-укубат уйга етиб келганда, Кучогидаги ўшал жигарбанди ўлганди. Кандай бўлишидан катъий назар, Пошали Усмон каламига мансуб таржима ўкувчида Гёте ижодига хос фалсафа, чўнг маънолик, залворли рухиятнинг саклаб колганлиги билан ажралиб туради. Шуни таъкидлаш жоизки, баллада таржимасининг икки киши томонидан амалга оширилиши ижобий ходиса. Чунки бизда хануз бирор асарнинг икки ёки ундан ортик ижодкор томонидан ўгирилиши амалиётига ёт карашлар тахдид солиб келаётгани сир эмас. “МУХОКАМАТ УЛ-ЛУFАТАЙН” НИНГ ИНГЛИЗЧА ТАРЖИМАСИ ХАКИДА Ўзбек халкининг жахон цивилизацияси – маданияти, фани, санъатига улкан хисса кўшган фарзандлари кўп. Улар ўз мамлакати ва ўз миллати доирасидан чикиб, умумжахон, умумбашарий мавкега эга бўлган сиймолардир. Ана шундай сиймолардан бири – Алишер Навоийдир. У улуг гуманист, донишманд, давлат арбоби, ўзбек адабий тилининг асосчиси ва ўзбек мумтоз адабиётини янги тараккиёт погонасига кўтарган буюк сўз санъаткори, истеъдодли комусий олим, илм-фан, санъат ва адабиёт ахлларининг хомийси эди. Тарих унинг зиммасига ўзбек адабий тилини дунё тан олган араб ва форс тилидан колишмайдиган мартабага кўтаришдек, бу тилда жахон ахлини хайратга соладиган бадиий юксак асарлар яратишдек улкан вазифани юклаган эди. У ана шу вазифани шараф билан уддалади. Бунга кўшимча сифатида тилшуносликка оид «Мухокамат ул-Лугатайн» асарини ёздики, бу асар бугун дунё тилшунослиги савиясида ёзилган илмий мерос сифатида олимлар томонидан эътироф этилмокда. Алишер Навоийнинг бу асари XV асрнинг охирида ёзилган бўлса хам, узок йиллар дунё тилшуносларининг эътиборидан четда колиб келди. Бу хакда «Мухокамат ул-лугатайн» асарининг дастлабки тадкикотчиларидан бири О. Усмон куйидагиларни ёзган эди: ”Навоийнинг «Мухокамат ул-лугатайн»” асарининг кам ўрганилганлигини кайд этар экан, Ђарбий Европа олимларининг туркий тилларни ўрганишга, жумладан, ўзбек тилини ўрганишга етарли эътибор бермаганликларига диккатни жалб этади. Бу хакда Н.Я.Маррнинг Ђарб олимларининг туркий халкларини жохил ва варварлар сифатида кўриб, уларнинг тилларига араб ва форс тилларига кўрсатилгандай эхтиром йўклиги, аслида эса юнон мўжизаси билан бир каторда туришга бутун асоси бор тил эканлиги хакидаги фикрларини келтириб, «Мухокамат ул-лугатайн» ўрганилмаслигининг сабабларини хам шунда кўради. Кейинчалик «Мухокамат ул-лугатайн» чет элликларнинг хам эътиборини жалб килди. Албатта бу асар билан шугулланмокчи бўлган олим факат бир тилни билиш билан кифояланиб колмай, балки туркийдан ташкари араб ва форс тилларини хам билиши шартдир. Чунки турли тилларни киёслашда, айникса бу жуда мухимдир. Навоий ўзига «Туркий ва форсий тилларни менчалик хеч ким билмас», – деб юксак, аммо хакли бахо беради. Шунинг учун хам унга «Зуллисонайн» деб ном беришган. У хам форсий, хам туркийда баробар ижод этди. Афсуски, икки тилда тенг ижод килиш XIX аср бошларигача давом этди. XIX асрга келиб бу тарихий анъана тўхтаб колди. Шунинг учун хам «Мухокамат-ул-лугатайн»да Навоий кўтарган муаммо айни замонда хам ўта мухимдир. Алишер Навоий кўтарган бу мухим иш хозир хам катта ахамиятга эга, яъни чет тилларни ўкиш - ўрганиш хар бир мустакил Ўзбекистон ўкувчи ва талабаларининг бурчидир. Хар бир зиёли, маданиятли киши албатта чет тилларини билиши шарт. Бу тарихий анъана. «Мухокамат-ул-лугатайн»нинг инглизча нашрида таъкидланишича, туркий тилнинг гуллаб-яшнаган пайтида Навоий ажойиб ўлмас асарлар яратди. Алишер Навоий ижодининг бир кисмини унинг насрий асарлари ташкил этади. У ўз умрининг сўнгги ўн йилининг сархисоби сифатида, хамда насрнинг ўзига хос хусусиятларини яхши билгани, унинг имкониятлари поэзияга нисбатан кенгроклигини тушунгани учун маълум максадлар билан насрга мурожаат килган. Навоий туркий халклар маданиятининг ривожига бутун умрини хам маърифий, моддий хамда ижодий имкониятларини сафарбар килди. Навоийнинг ижодий фаолияти туркий халклар, жумладан, ўзбек халки учун жуда кимматлидир. Халкнинг маданиятини кўтаришда энг мухим восита тил бўлиб, Навоийнинг асарлари асосан ўзбек тилида ёзилгани учун хам бизга кимматлидир [2]. Шундай бебахо асар «Мухокамат-ул-лугатайн» 1499 йил декабрда, яъни буюк Навоийнинг вафотидан факат 13 ой олдин яратилди. [3] Бу асар ўта кимматли бўлгани учун хам дунё олимларини жалб килиб, дунё тилларига таржима килинган. Уни умумий тилшунослик нуктаи назаридан ўрганишда ўзбекча нашрларидан ташкари инглизча нашрининг ёрдами катта бўлди. Навоий киёслаган тиллардаги сўзларни ўрганилаётганда Ўзбекистонда чоп этилган барча лугатлар, жумладан, 4 томлик Навоий асарлари лугати, Навоий асарларига тааллукли бошка шу каби лугатлардан фойдаланилди. Бирок Навоий берган – изохлаган 211 та сўз ва иборалар илмий жихатдан ўрганилаётганда катта кийинчиликларга дуч келинди, айрим сўзларнинг маъноси ўзбек олимлари яратган лугатлардагига тўгри келмади. Шундан келиб чикиб. Ушбу асарнинг инглизча нашр, яъни «Judgment of two Languages» га мурожаат этилди. «Мухокамат-ул- лугатайн»нинг Лайден нусхаси Deverex Robert томонидан нашр эттирилган бўлиб, биз унинг факсимилияси билан танишиб чикдик. Унинг ёрдамида маъноси топилмаган ёки маъноси нотўгри деб топилган сўзлар маъноси аникланди. Инглиз тилидаги «Мухокамат-ул- Лугатайн»ни аввал русчага, сўнгра ўзбек тилига таржима килиш оркали берилган сўзларнинг асл маънолари тикланди. Бу кимматли асарнинг яна бир катта фойдали томони шундаки, киёсланаётган сўзлар маънолари тўлдирилди. Юкорида айтилган муаммо ушбу инглизча нашр ёрдамида хал этилди. «Judgment of the two Languages» 3 кисмдан иборат. 1 бўлими – Introduction – кириш кисми билан бошланган. Кириш кисми 12 бетдан иборат. 2-кисмида 1-16-бетгача «Мухокамат-ул-лугатайн»нинг инглизча таржимаси берилган. Охирги 3 – кисмида 1 бетдан 39 – бетгача «Мухокамат-ул- лугатайн» нинг асл нусхаси – араб ёзувида берилган. Кириш кисмида Robert Devereux томонидан инглизча такриз берилган. Унда Навоийнинг каерда ва качон тугилгани, каерда вафот этганлиги хакида ёзилган. Навоийнинг турк аристократ – зодагонлар оиласида тугилганлиги айтилган. He was by birth Amir (or beg), henсe the Mir before his personel name [4]. – У амир – бег бўлиб тугилган эди. Шунинг учун ўша пайтдан бери унинг исми олдидан Мир кўшимчаси кўшиб ёзилади. “The description is certainly appropriate as far as it goes, for Naŵai was famous as a patron of the arts and a mentor and supporter of literary talent of whatever nature” [5]. Тасвирланганидек , у х а к и к атан санъат ва адабиётга кобилиятли б ў лган тугма исте ъд о дларнинг беназир х омийси б ў лган. Такризчи кейинги бетларда Навоий хакидаги шахсий фикрларни баён этган . Асарнинг 2- кисмида , яъни биз ўзбекча лугатларда топа олмаган сўзлар ва аксинча биздаги таржима килинган сўзларнинг , нотўгри маънолари берилган . Куйидаги сўзлар маъноси ўзбекча лугатларда аникланмаган: ….узук-узук, мухр, узилган узук? Нотўгри. …. ozuk : ( uzuk ) ок уй – ўтов устига ёпиладиган кигиз. ….увуг – маъноси ўзбекча лугатларда учрамайди. ….ug: – ugh – the tent pole – ўтов устуни . …. терлик – ич кўйлак . …terlik – tirligh – skullcap – дўппи . ….кур – айлантириб, ўраб богланадиган белбог. …. kur ( g ` ur – sash ) – тўкилган дераза панжараси. ….хано – от абзалидан бирининг номи. ….hana (hana-raised part of the saddle) – эгарнинг кўтарилган кисми . Куйидаги сўзлар эса аксинчадир: ….юртчи – шох овга чикиши олдидан манзил тайёрловчи шахс, кўшинга кароргох хозирловчи мансабдор. Инглизча нашрда yurtchi (yurtchi – guide) йўл бошловчи? Бу нотўгридир. ….жибилгир – эгар кисмларининг бири. …. Инглизча нашрда маъноси топилмаган. ….жарлиг – жазлик, эгар коптоли остига кўйиладиган 1 жуфт юмшок от абзали. ….jarlig` (jarligh) – Инглизча нашрда таржима килинмаган. ….уларчог – эгарга тегишли асбоблардан бири. …. Инглизча нашрда таржима килинмаган. ….туфак – ичи бўш узун най ёки чўп. ….инглизча нашрда маъноси аникланмаган. Масалан, йўргачи – ўзбекча лугатларда амал, касб номи, йўргачи дейилган. Хакикий маъноси очилмаган. Мазкур нашрда yorgachi ( yurghahchi - horseman ) – чавандоз, деб тўгри маъноси берилган. Яна бир сўз кемачи – (ўзбекча лугатларда) – кема, кайик ясовчи дейилган. Масалан: инглизча нашрда kem е chi ( kamachi - sailor ) – матрос берилган. Навоий хунар хакида сўз юритганда ишлатган. Демак, факат кайик ясовчи х унари эмас, кемада ишловчи, юрувчи, матрос маъносини хам бериш мумкин. Кейинги сўз – козчи – гоз бокувчи, инглизча нашрда гоз овловчидир kozchi ( gazchi – hunter of geese ). ….кийикчи – кийик овловчи, инглизча нашрда: Kiyikchi ( kayikchi ) – deer w а rd е n – кийик бокувчилар бошлиги, ёки кийикларни кўрикловчи. ….товушкончи – ёввойи куён бокувчи, инглизча нашрда: Tawushqanchi –( tawushganchi ) – hunter of rabbits – ёввойи куён овловчи. ....кувчи – кушчи, овчи: инглизча нашрда к uchi ( quchi ) – maker of de с oys – тузок ясовчи. ….тутмоч – ўзбекча лугатларда маъноси топилмаган. Инглизча нашрда буни кандай тайёрлашни куйидигича берилади:. fresh pastry cut in strips and stewed with meat . Бу ерда pastry – ўз маъноси ширинлик маъносида бўлмай, хамир маъносида бўлиб, майда килиб кесилган хамир гўшт билан пиширилади, яъни, угра – демакдир. ….сувчи – сув ташувчи; май куйувчи; сокий. Инглизча нашрда suchi ( suchi – court steward ) – сарой ошпазларининг бошлиги. …. тўрлуг – уйнинг тўри . ….torlug` – (turlugh) – the screen – парда Юкорида кўриб чикилган мисоллардан « Мухокамат - ул - лугатайн » асарининг инглизча нашрини ўрганиши катта ахамият касб этади . Умуман олганда , ўзбекчада маъноси топилмаган сўзларнинг кўпчилиги инглизча нашрда кайд этилган . Айрим сўзлар инглизча нашрда ( бундай сўзлар кам ) – таржимаси йўклари ўзбекчадаги таржималари билан тўлдирилди . «Мухокамат-ул-лугатайн» асари бўйича бундан кейин хам филологик тадкикотларни давом эттириш керак. ТАРЖИМА ТИЛИДА ОБРАЗ ТАЛКИНИ Маълумки, хаётда хар бир шахс ўзига хос индивидуал карашларига, табиатига, дунёкарашига, фикрлашга ва ўз интилишларига эгадир. Бу ўзига хослик шахсга хаётий тажриба, атроф- мухит, жамият, эришган ютуклари, шунингдек, албатта, нуксон ва камчиликлари оркали сингиб тажриба асносида намоён бўла боради. Бадиий асардаги яратилган кахрамонлар образи, юкорида келтирилган характер кирралари “иккинчи” ва “учинчи” адабиётда кандай акс эттирилиши, таржимон махорати ва тажрибаси хусусида мулохаза юритмокчимиз. Асар сюжети давом этар экан, кахрамон образининг хали ўкувчига таниш бўлмаган томонлари, хусусиятлари кетма-кет очила боради. Мана шу “очилиш” ўкувчини кахрамон ички хис туйгулари, фикрлари билан янада якиндан ошно бўлишга чорлайди. Аслиятдаги каби мутаржимдан ушбу “чорлов”ни аник англаб, ёзувчи билан елкама – елка бориши, унинг максад-муддаоларини иккинчи (учинчи) тил ўкувчиларига равон етказа олиши такозо этилади. Американинг машхур намоёндаларидан хисобланган, ўзининг “содда тил”и билан китобхонлар кўнглини овлай олган ёзувчи Э.Хемингуэйнинг “Алвидо, курол!” асари ўзбек тилида янграганига кўп вакт бўлган бўлсада, асарнинг ўзбекча таржимасида образлар талкини, уларнинг ифодаланиши мавзусида хали етарли ишлар килинган эмас. Лейтенант Хенрига жарохатидан сўнг туриб юришга ижозат беришганида у Кэтрин билан бокка сайрга чикиб турадиган бўлди. Бир- бирларининг дийдорларига термилиб, емак-ичмакка нарса танлаб, гохида “Гран Италия”га, яна гох-гохида эса “Биффи”га овкатлангани ташриф буюриб туришарди. Бош официант Жоржнинг доим стол олиб кўйиши ва унинг хушмуомалалиги боис ошиклар “Гран Италия”ни хуш кўришарди. “Уруш туфайли ресторанда винолар бўйича махсус официант йўк эди, шунинг учун мен фрез виносига ўхшаш виноларни сўраганимда, Жорж хижолат чекиб кисиниб кўярди. - Таъмидан кулупнай мазаси келадиган винолар киладиган мамлакатдан нима кутиш мумкин, - деди у. - Нимаси ёмон? – сўради Кэтрин. – Менга хатто ёкади. - Сизга ёкса татиб кўринг, деди, - деди Жорж. – Факат tenente учун бир шиша марго кўшиб келтиришга ижозат этинг”( 1, 119). Ушбу сухбатдан бош официантнинг Хенрига бўлган муносабати лейтенантнинг жиддий эканлиги, хар кандай кўнглига ўтирмайдиган ресторанларга бориб, хар кандай емакни ёхуд ичимликни истеъмол килавермаслиги, хар кандай ишда, юмушда доно эканлигидан далолат беради ва бу ўзбек китобхони шуурида кахрамоннинг сергаклик, синчковлик каби фазилатлари, мохир мутаржим Иброхим Ђофуров томонидан маромига етказиб таржима килинган. “ They had no wine waiter because of the war and George would smile ashamedly when I asked about wines like fresa ” (2, 113). Парчадаги “ would smile ashamedly ” (“хижолат чекиб, жилмайиб кўярди ”) жумласи айни пайтда фрез виносига ўхшаш вино топилмаслиги назарда тутилиб, ўзбекча таржима вариантида “хижолат чекиб, кисиниб кўярди ”, дея киёмига етказилган. Бу эса асарни Е.Калашников рус тилига килган таржимаси билан киёс килганда хам яккол кўзга ташланади: “Из-за войны в ресторане не было специального официанта для вин, и Жорж смущенно улыбался, когда я спрашивал такие вина, как фреза”( 3, 93). Таржима тилида асар кахрамони образини кайта тиклашда нафакат бир жумла, балки бир сўзнинггина маъноси, мазмуни хам катта роль ўйнайди. Унинг ноўрин ишлатилиши, хар кандай янглишиш таржимада кайта яратилаётган асар кахрамони, унинг характерининг нотўгри талкин этилиши, хатто уни бузиб юборишга сабаб бўлиши шубхасиздир. Бош официантнинг “ If you imagine a country that makes a wine because it tastes like strawberries ” дея мехмонларга килган хитоби ўзбек тилида бироз гализликка учрагандек туюлади. Зеро, “ таъмидан кулупнай мазаси келадиган винолар киладиган мамлакатдан нималар кутиш мумкин ” дея ўзбек тилига риторик сўрок гап шаклида ўгирилган. “Imagine” сўзининг ўзбек тилига “фараз килмок”, “тассаввур килмок ”деб таржима килинишини, гапнинг инглиз тили вариантида хеч кандай ёрдамчи, кўмакчи ёки модал феъл мавжуд эмаслигини, шунингдек, кахрамон характери маромини хисобга олган холда “ таъмидан кулупнай мазаси келадиган винолар киладиган мамлакатни бир тасаввур килиб кўринг-чи ” деб ўгирилса максадга мувофик бўлар эди. Чунончи, инглиз тили вариантида вино ишлаб чикариладиган мамлакат хакида хеч кандай норизолик сезилмаяпти, бу ўринда. Бунинг русча таржимасидаги ифодаси асл нусхага бироз бўлсада якинлигини, монандлигини хам айтиб ўтиш жоиздир: “Что можно сказать о стране, где делают вино, имею щ ее вкус клубники, - сказал он. Лейтенант Хенрининг ўз махбубаси билан ушбу емакхонага келиб туриши одат тусига айланади. Натижада ресторан бош официантига Хенрининг канака таомларни, ичимликларни ва хатто емакхонада кайси столни тайин эттириши каби хислатлари очила боради. “But let me bring a little bottle of margaux for the tenente” (2, 113) (Бу ерда “margaux ” сифатли Француз “б о рдо” виноси кўзда тутилади). Асар бош кахрамонларининг мард инсон эканликлари, одамлар кадри кимматини доим билишлари, улар ёрдамларини хеч качон унутмасликлари каби фазилатлари нафакат асар персонажи Жорж балки бошка персонажлар Ринальди, кашиш, Пиани хамда касалхонадаги хамширалар томонидан хам эътироф этилади. Баъзида Хенри пулга мухтож бўлиб колади. Ёрдам керак бўлганда Жоржнинг “лаббай” дея жавоб бериши, унинг кўлдан келгунча киладиган хар кандай ёрдами кийин вазиятларда аскотади ва бу фикримизни кувватлайди: “One evening I was short of money and George loaned me a hundred lire. “That’s all right, Tenente”, he said. “I know how it is. I know how a man gets short. If you or the lady need money I’ve always got money” (2, 113). Е.Калашников таржимаси: “Один раз у меня не хватило денег, и Жорж одолжил мне сто лир. - Ничего, ничего , tenente , - сказал он . – Бывает со всяким. Я знаю, как это бывает. Если вам или леди понадобятся деньги, у меня всегда найдутся”. Умуман олганда, “Алвидо, курол!” асаридаги образлар талкини унинг ўзбек тилидаги т а ржима вариантида мохирлик билан акс эттирилган. АДАБИЁТЛАР : 1. Хемингуэй Эрнест, Алвидо, курол! – Тошкент, Ђафур Ђулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1973 (Иброхим Ђофуров таржимаси). 2. Hemingway Ernest. A farewell to arms. Progress publishers, Moscow, 1976. 3. Хемингуэй Эрнест. Прощай, оружие ! (Перевод с английского Е.Калашниковой). – Минск, «Вышэйшая школа», 1977. 4. www.ziyonet.uz