logo

Иситмани туширадиган, огриксизлантирадиган ва нерв системасини тинчлантирадиган моддалар

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

83 KB
Иситмани туширадиган, огриксизлантирадиган ва нерв системасини тинчлантирадиган моддалар Режа: 1. Наркотик бўлмаган анальгетиклар – оғриқни камайтирувчи моддалар. 2. Наркотик анальгетиклар. НАРКОТИК ВА НАРКОТИК БУЛМАГАН АНАЛЬГЕТИКЛАР – ОFРИКНИ КАМАИТИРУВЧИ МОДДАЛАР Бу группага огрик камайтирувчи ва йуталга карши таъсир этувчи опий (Opium), яъни кукнори группасидаги моддалар ва улар урнини босувчи синтетик препаратлар киради. Опий ва унинг препаратлари марказий нерв системасининг огрик се зиш, нафас олиш ва йутал марказларига танлаб таъсир курсатади. Улар турли огриклар (Операциядан кейинги огрик, жархатлар, ички аъзолар нинг яллигланиш процесслари - пеританит, плеврит, холецистит, ичак санчиги ва буйрак тоши касаллигининг хуружи)ни камайтиришда, бемор огрик зуридан ухлай олмаганда, ич кетганда ва бошка холларда куллани лади. Опий ва унинг препаратлари нафасни сусайтириши сабабли 5 ёшга ча болаларга буюрилмайди (каттарок ёшдаги болаларга факат жуда зарур булганда берилади). Организми ута заиф, нафас марказининг фаолияти сусайган кексаларга хам буюрилмайди. Опий препаратлари муттасил кулланганда одам уларга урганиб ко лади. Бу холат н а р к о м а н и я дейилади. . Опий - ухлатадиган кукнори хap хил турларининг пишмаган бошча сини тилиб олинадиган ширанинг куритилганидир. Унда 20 га якин ал калоид (азоти бор ишкорсимон моддалар)- морфин (Morphinum), коде ин (Codeinum), папаверин (Papaverinum) ва бошкалар мавжуд. О п и й п о р о ш о г и - (Opium pulveratum) хиди характерли оч кунгир порошок. Таркибида 10 % морфин бор. Порошок, таблетка ва шамча лар холатида (тугри ичакка) кулланилади. Катталар учун бир марталик дозаси 0,01. 5 ёшдан катта болаларга ёшига караб, хap ичишга 0,005 дан буюрилади. Опий т а б л е т к а л а р и (Opium tabuletta). Кунгир рангли булиб, хиди характерли. Таркибида 0,01 опий бор. К у р у к о п и й э к с т р а к т и (Extractum Орii siccum). Кунгир рангли порошок, сувда эриганида таъми аччик эритма хосил килади. Тар кибида 20% ча морфин бор. Порошок, пилюля ва шамчалар холида (хap гал 0,01-0,02 дан) ишлатилади. О д д и й о п и й н а с т о й к а с и (Tinctura Opii Simplex). Кизгиш-кунгир тиник суюклик; характерли опий хидига эга. Таркибида 1 % мор фин бор. Катталарга ичиш учун 5-10 томчидан, 5 ёшдан катта болаларга 1-5 томчидан буюрилади. Опийнинг барча препаратлари кулфлоглик холда сакланади (А груп - паси). М о р ф и н . Морфин гидрохлорид (Morphini hydrochljridum) холида кулланилади. Ок кристалл порошок. Сувда эрийди. Морфин огрик камайтирувчи дорилар группасининг асосийсидир. Огрик зурлигидан бемор ухлай олмаганда морфин бир оз ухлатувчи таъсир курсатади. Огрикни камайтириш учун жарохатларда, хавфли усмаларда, миокард инфарктида, операцияга тайёрлаш ва операциядан кейинги давр да, кучли огрик билан боглик уйкусизликда, баъзан кучли йутални босиш учун, шунингдек, шокнинг олдини олиш ва унга карши курашда кулла нилади. 1 % ли эритмаси 1 Мл дан тери остига юборилади, порошоги 0,01-0,02 дан ичирилади, баъзан 0,001-0,005 дан шамчалар '(Suppo sitorii) холида ишлатилади. Морфин тери остига юборилганда эйфорик холат руй беради.. Бунда одам узини енгил, бамайлихотир хис килади, ички ва ташки таъсирларни сезиш сусаяди. Бундай холат бора-бора одaмни морфинга ургатиб куя ди. Натижада огир наркомания - м о р ф и н и з м, унинг окибатида эса сурункали захарланиш руй бериши мумкин. Морфиндан захарланганда нафаснинг сусайиши, хyшсизлик, баъзан кусиш, сийдик ва ичнинг тухтаб колиши кузатилади. Бунда ошкозонни кунига бир неча марта 0,1 % ли калий перманганат ёки 0,5% ли таннин эритмаси билан кайта-кайта ювиш лозим. (Препарат организмга кайси йул билан тyшганидан катъи назар, ошкозонни ювиш лозим, чунки мор фин ва шу группадаги барча моддалар меъда шиллик кавати оркали aж ралади). Шунингдек туз сурги буюриш, карбоген - (Carbogenum) (кис лороднинг 5-7% карбонат ангидрид билан аралашмаси) хидлатиш, лобелин (Lobelinum), цититон (Cytitonum), атропин (Atropinum), кофеин (Coffeinum) ёки камфора (Camphora) дан инъекция килиб, нафас ва юрак-томир системасини кузгатиш лозим; нафас тухтаганда сунъий нафас олдирилади. Кулфлоглик холда сакланади (А группа). П р о м е д о л (Promedolum). Морфин урнини босувчи препарат бу либ, синтетик йул билан олинади. Таъми аччик ок кристалл порошок. Препарат эритмалари узок муддатгача бузилмайди. Промедол огрик кол дирадиган, актив препарат булиб, марказий нерв системасига таъсир этишига кура морфинга якин туради. Нафас марказининг кузгалувчанли гиии камайтиради. Ухлатадиган таъсир курсатади. Акyшерликда тугишни осонлаштириш ва огрикни камайтириш учун кенг кулланилади. Бундай препаратнинг 2%- ли эритмаси 1-2 мл дан тери остига юборилади. Про медол узок кулланилганда одам унга урганиб колиши ва кумсаб туриши мумкин. Промедол 0,025 дан порошок, таблетка холида ва 1 % ёки 2% ли эрит маси 1 ,мл дан чикарилади. Кулфлоглик холда сакланади (А группа). К о д е и н - (Codeinum). Опий таркибидаги алкалоидлардан бири. Таъ ми аччик, ок кристалл порошок. Эхтиётлик билан саклаш лозим (Б груп па). Таъсири жихатидан морфинга якин туради. Кодеин йуталиш марка зига танлаб тасир курсатади ва унннг кузгалувчанлигини камайтиради. Асосан йутални тухтатиш учун буюрилади. Кодеинга ружу килиш ва кум саш кодеинизм холлари хам учраб туради. Порошок, таблетка, эритмалари катталарга 0,01-0,02 дан, 2 ёшдан ошган болаларга ёшига караб 0,001-0,0075 г дозада ичирилади. Э т и л м о р ф и н г и д р о х л о р и д , дионин - (Aethylmorphini hyd - rochloridum). Кодеиннинг синтетик уринбосари. Таъми аччик, ок кристалл порошок. Организмга умумий таъсири жихатидан кодеинга якин туради. Сурункали бронхит, упка сили ва бошкаларда йутал тутганда, кулла нилади. Катталар учун бир марталик дозаси 0,01-0,02 г, 2 ёшдан ошган болаларга ёшига караб 0,001-0,075 г дозада буюрилади. Куз касалликларини даволашда 1-2% ли эритмалари томчи ва мазь холида кулланилади. НАРКОТИК БУЛМАГАН АНАЛЬГЕТИКЛАР Бу группадаги моддалар бир йула огрик колдирувчи, яллиrланишга карши ва иссикни камайтирувчи таъсир курсатади. улар таъсирида кон томирлари кенгаяди, одам каттик терлайди, куп иссиклик ажралиб, тана харорати пасаяди, огрик камаяди. Санчик тутганда, жарохат билан бог лик оrрикларда бу препаратларнинг нафи камрок. Уларга одам урганиб колмайди, ухлатувчи таъсир курсатмайди, йутал ва нафас марказларига таъсир килмайди. А м и д о п и р и н - Amidopyrinum. Синоними пирамидон - Pyromidonum. Ок порошок. Иссик туширув чи, огрикни камайтирувчи ва яллиrланишга карши дори сифатида бош оrриганда, невралгиялар, артритлар, миозитлар, хорея ва бугимлар рев матизмида, маргимуш, симоб препаратлари ва фосфорорганик моддалардан захарланганда кулланилади. Кунига 3-4 марта 0,25-0,3 г дан алохида ёки кофеин, фенацетин, натрий барбамил ва бошца препаратларга кушиб ичирилади. Ревматизмда кунига 2-3 г дан буюрилади. Б группаси бу йича сакланади. Таблетка холида хамда 4% ли эритмаси 5-10 мл дан ампулаларда чикарилади. А н а л ь г и н - Analginum. Ок порошок. Турли сабаблар (МИО3ИТ, неврит, радикулит, мигрен ва б.) натижасида келиб чикадиган оrрикларда, иситма чикканда, грипп, ревматизм, хореяда ва бошкаларда кулланилади. Дозасини хасаллик турига караб врач белгилайди. Порошок холида 25 % ли эритмаси 1 мл дан, 50% ли эритмаси 1-2 мл дан ампулаларда ва 0,05 дан таблеткаларда чикарилади. Б у т а д и о н - (Butadionum). Ок порошок. Ревматизмнинг уткир формасини, сурункали ва ревматоид полиартритларни даволашда, подагра, кичик хорея ва бошкаларда кулланилади. Порошок ва таблетка холида чикарилиб, 0,05 ва 0,15 дан ичилади. Еруглик тушмайдиган жойда эхти - ётлик билан сакланади. (Б группа). Ф е н а ц е т и н (Phenacetinum). Ок порошок. Невралгияларда, бош оrриганда ва яллиrланиш процессларида иситма туширувчи ва огрик ка - майтирувчи дори сифатида 0,25-0,5 г дан кунига 2-3 марта, алохида ёки кофеин, ацетилсалицилат кислота ва бошкалар билан аралаштириб берилади. Порошок ва таблетка холида 0,25 дан чикарилади (Б группа). А ц е т и л с а л и ц и л а т к и с л о т а - (Acidum acetylsalicylicum) (Аспирин). Ок порошок. Невралгиялар, мигрен, иситма билан кечадиган касалликларда, ревматизмнинг уткир даврида кулланилади. 0,25- 1 г дан кунига 3-4 марта ичиш учун алохида ёки кофеин билан кушиб буюри лади. Порошок ва таблетка холида 0,25-0,5 г дан чикарилади (Б группа). Н а т р и й с а л и ц и л а т - (Natrium salicylium) - Ок порошок. Рев - матизмда, ревматизм билан боrлик булмаган. артритларда, экссудатив плевритда, невралгиялар, миозитлар, хорея ва хакозоларда кулланилади. Бир марта ичиш дозаси 0,5-1 г. Баъзан 10-15% ли эритмаси 3-10 мл дан венага юборилади. Порошок ва таблетка холида 0,25-0,5 г дан чика рилади. . Р е цеп т л а р г а м и с о л л а р: R р : Analgini Amidopyrini аз 0,25 М . f. р . D. t. .d. N. 12 S. 1 порошокдан кунига 3 марта ичилсин Rp:)Butadioni 0,15 :j:j: R р : Acidti acethylsalicylici 0,5 D. t. d. N. 12 in pulv. D. t. d. N. 12 in tabul S. 1 порошокдан кунига 4 марта S.1 таблеткадан кунига 3-4 марта (овкатдан кейин) ичилсин ичилсин. СЕДАТИВ МОДДАЛАР Тинчлантирувчи таъсир курсатадиган моддалар (натрий бромид ва калий бромид). Улар тормозланиш процессини кучайтириб ёки кузгалиш процессини сусайтириб, нерв фаолиятининг бошкарилишига таъсир этади. Бром препаратлари кузгалиш ва тормозланиш процесслари уртасидаги мувозанатни тиклаши мумкин. Уларнинг бу таъсири айникса марказий нерв системасининг кузгалувчанлиги ошганда яккол сезилади. Бромид лар неврастенния, неврозлар, истерия, эпилепсия ва хореяда кулланилади. Бромидлар узок кулланилганда улардан захарланиш - бромизм руй бе риши мумкин. Бунда тошма пайдо булади, хоргинлик, хотира пасайиши, озиш, йутал, тумов, конъюнктивит кузатилади. Бромизмни камайтириш учун ош тузи ва шур таомлар буюрилади хамда куп сув тайин килинади. Н а т р и й б р о м и д - (Natrium bromidum) шур, ок кристалл поро шок. Хидсиз, хавони шимади. Сувда ва спиртда эрийди. Эритмалари(микстуралари) таблеткаси ичирилади, эритмаси венага юборилади. Натрий бромид порошок ва таблетка холида 0,15 ва 0,5 дан, шунинг дек, 5, 10 ва 20 % ли эритмалари ампулаларда 10 мл дан чикарилади. К а л и й б р о м и д - (Kalium bromidum) жуда шур, ок ялтирок кристалл булиб, сувда эрийди, спиртда ёмон эрийди. Хавода тургун. По - рошок ёки таблеткаси 0,15 дан ичиш учун буюрилади. Бехтерев дражеси таркибига киради. Нерв системасини тинчлантирувчи восита сифатида кунига 1-2 дражедан берилади. Порошок ва таблетка холида 0,5 дан, флаконларда 25 таблетка (дра же) дан чикарилади. Валерьяна препаратлари марказий нерв системасининг кузгалувчан - лигини камайтиради, ухлатадиган моддалар таъсирини кучайтиради, спаз - молитик хусусиятга эга. Улар асабийлашиш, уйкусизлик, юрак томир системаси неврозлари, ошкозон-ичак тракти спазмлари ва бошкаларда ку - пинча бошка тинчлантирувчилар ва юрак дорилари билап бирга тинчлан - тирувчи сифатида кулланилади. Гексахлоран, хлорпикрин, симоб ва мис препаратлари, анабазин сульфат ва никотиндан захарланганда хам тинч - лантирувчи восита сифатида кул келади. В а л е р ь я н а д ам л а м а с и - (Infusum Valeriana) катталарга 180-200 мл сувга 6,0-10,0 ва ундан ортик илдиз хисобида тайёрланиб. 1 ош кошикдан, болаларга 1 десерт кошикдан кунига 3 марта ичирилади. Турли ёшдаги болаларга 100 мл га 2,0 хисобидан тайёрланиб, 1 чой кошикдан кунига 3-4 марта буюрилади. В а л е р ь я н а н а с т о й к а с и - (Tinctura Valeriana) 70 0 ли спиртда 20 % ли настойкаси тайёрланади. Кизгиш-кунгир рангли, тиник, узига хос хиди бор ва чучмал-тахир суюклик. Катта ёшдагиларга 20-30 томчи дан кунига 3-4 марта, болаларга неча ёш булса, шунча томчидан бую рилади. В а л и д о л - (Validolum) марказий нерв системасига тинчлантирув чи таъсир курсатади. Рефлевтор равишда томирларни кенгайтириш хусу сиятига эга. Неврозлар, стенокардия, истерияда, чайкалаверишдан келиб чикадиган (хаво, денгиз касаллиги) кусишга карши, шунингдек, 5-10%спиртли эритмаси кичишишни камайтириш учун, махаллий кулланилади. Бир чакмок кaндгa 4-5 томчи томизиб, тамомила шимилиб кетгунча огизда тутиб турилади. 0,06 валидол (3 томчига тугри келадиган) ва канди бор таблеткалар холида хам чикарилади. Салкин жойда, огзи яхши беркиладиган идишларда сакланади. Нейроплегик моддалар . Нейроплегик моддалар марказий нерв системаси кузгалувчанлигини камайтиради (тинчлантиради). Уйкусизлик ва невралгияда хам кулла нилади. Э т а п е р а з и н - (Aethaperasi.num). Психиатрия (шизофрения, ма - ниакал кузгалиш, ипоходрик синдром ва б.), невралгия эпилепсияда 0,012дан буюрилиб, дозаси аста-секин 0,02 гача оширилиб кунига 3 марта бе рилади. Таблетка холида 0,004 дан 100 дона ёки 0,01 дан 6 дона килиб чикарилади (Б группа). Э л е н и у м - (Elenium). Тинчлантирувчи восита сифатида хамда неврозларда тажанглик ва хавфсираш аломатларини йукотиш учун кул - ланилади. 0,005-0,01 дан кунига 2-3 марта, огир холларда 0,02 дан кунига 3-4 марта ичирилади. Драже холида 0,01 дан чикарилади. С е д у к с е н - (Seduxen). Вахимага тушиш, тажанглик, ута инжиклик ва уйкусизлик билан утадиган неврастенияларда кулланилади. 0,005 0,01 дан кунига 2-3 марта ичирилади. 0,005 ли таблеткаси 20 тадан ки либ чикарилади (Б группа). Р е цеп т л а р г а м и с о л л а р: Rp : Spiritus aethylit;i 20,0 Aq. proinjectiOl1ibus 100,0 М. D. S. Упка гангренасида 10 мл дан венага юборилсин. R р : Barball1yli 0,1 D. t. d. n 6 intabul. S. ухлашдан ярим соат олдин 1 таблеткадан (илик чой билан) ичилсин . :j:j: R р : Phenobar bitali. 0,1 D. t. d. n 6 in tabul. S. ухлашдан 1 соат олдин 1 таблеткадан (илик чой билан) ичилсин :j:j: R р : Sol. Natrii bromidi ех 6,0-200,0 D. S. 1-2 ош кошикдан ётишдан олдии ичилсин :j:j: . R р : Natrii bromidi 4,0 kalii bromidi аа Aq . destillatal 200,0 М. D. S. 1 ош кошикдан кунига 3 марта ичилсин :j:j: Rp T-ral Valerianae 20,0 D. S. 20-30 томчидан ичилсин . Rp: Tabulettae validoli n 10 D. S. 1 таблеткадан кунига 2-3 марта тил остига куйиб, сурилиб булгунча шимилсин, :j:j: R р : Seduxlni 0,01 D. t. d. n 20 in tabul . S. 1 таблеткадан кунига 2 марта ичилсин :j:j: R р : Aethaperasini 0,004 D. t. d. n 10 S. 1 таблеткадан кунига 3 марта ичилсин :j:j: Нр : Elenii 0,01 D. 1. d. n 30 in tabul. S. 1 таблеткадан кунига 4 марта ичилсин. Дарсни ўзлаштирилишини янада яхшилаш учун янги педагогик технология усулларидан бири бўлмиш “Ақлий ҳужумдан” фойдаланамиз. Талабаларга қарата савол берилади: “Сиз қандай оғриқ қолдирувчи, иситмани туширадиган дориларни биласиз?”. Талабалар билган дориларини номини бирма бир айтиб чиқадилар. Сўнгра ўқитувчи яна саволни ўртага ташлайди: “Оғриқ қолдирувчи дориларни қандай ичиш керак?”. Уларнинг зарарли таъсирлари борми? Талабалар ўз фикрларини билдиргач, энг мақбули танлаб олинади. “Ақлий ҳужум” гуруҳни фаоллаштиради ва дарсни жонлантиради. Мавзули тест. 1. 23ёшли талаба киз грипп билан огриганлиги сабаб,аспирин дорисини 3 кун ичган. 3 кундан сунг,хайз куриши бошланиб,жуда куп кон кета бошлаган. Боши айланиб,кулоги шангиллаб,тез чарчаш пайдо булган ва врачга мурожат этган. Врач талаба кизга куйидаги дорилардан кайси бирини кон кетишини тухтатиш учун бериши керак? 1.Аналгин 2.Бруфен  3.Викасол 4.Амбен Жавоб: Викасол таблеткасидан 2 та таблетка ичиш,ёрдам бермаса мушак орасига 5 мл юбориш керак. У ёрдам бермаса амбен 5 мл мушак орасига юборилиши керак. 2. 30ёшли бемор А.да овкат махсулотлари : лимон, мандарин, фанта ичимлигига аллергия булиб ,баданига тошма тошган ва нафас кисиш хуружи булган. Икки марта аспирин ва анальгин таблеткаси ичганда хам шундай булган. Кайси касаллик деб уйлаш мумкин? 1 чи ёрдам курсатилганда кайси дориларни куллаш керак? Жавоб : Беморда аллергик астма булиб вена орасига : 3 мл эуфиллин +3 мл физ.раствор кушиб секин юборилади ва нафас кисиши олди олинади. Мавзу суралаётган талабаларга 1 дорига 2 хил рецепт,бирига тугри,бирига нотугри ёзилган рецепт наъмунасини берамиз.У тугри ёзилган рецепт наъмунасини топиб бериши керак. Rp: Pi tuitrini 1,0 D.t.d N6 in ampul S . 1 та ампуладан тери остига юборилсин (тугри)  Rp: Sol. pitiutrini 0,5 D.t.d. N6 in flac S .1 та флакондан тери остига юбориш (нотугри) Rp: Sol.Morphini nydrochlorici 1 % - 1,0 D.t.d N6 in ampul S . 1 та ампуладан тери остига юборилсин (тугри )| Rp: Sol.Morphini hydrochlaridi 1 % - 2,0 D.t.d N6 in flac | S .1 та флакондан тери остига юборилсин (нотугри )