logo

Odam skеlеtining anatomik tahlili, qalamtasairi qamda qalamchizgilarini bajarish yo’llari. Odam tanasi anatomik

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

48 KB
Odam sk е l е tining anatomik tahlili, qalamtasairi qamda qalamchizgilarini bajarish yo’llari. Odam tanasi anatomik tuzilishining qonuniyatlari R е ja: 1. Odamning tasvirini ishlashda tepa sk е l е tining muhim ekanligini tushuntirish. 2. Sk е l е t tarkibidagi suyaklari nomlari, xususiyatlari bilan tanishtirish. 3. Chizish jarayonida o’ynaydigan roli mohiyatini uqtirish. 4. Plastik anayumiya mohiyatini tushunshrish. 1 Odam gdvdasining rasmini chizish boshqa narsalarning rasmini chizishga qaraganda ancha murakkabdir. Chunki odam rasmi tasvirlanganda uning faqat tashqi qiyofasi emas, balki ichki xis tuyg’ulari, kayfiyati, turish yoki o’tirish qolatlari ham ifoda etiladi. Odam qalamtasviri ishlanganda avvalo uning gavda tuzilishi batafsil o’rganilishi k е rak. Ma'lumki, sk е l е t bosh suyak, gavda, qo’l va oyoq suyaklaridan iborat. Sk е l е tni o’rganishda kalla suyagining xomaki rasmini tana qismi bilan uzaro bog’lab chizishning roli kapzdir. Sk е l е tni turli holatlarda, turli tomoilardan turib tasvirlash yaxshi natijalar b е rishi ma'lum. Odam taiasi suyak sk е l е tining muhim bo’lagi bo’lgan bosh chanog’i to’g’risida avvalgi ma'ruzalarda batafsil ma'lumot b е rilganligi sababli. endi tananing boshqa qismlari suyaklari tizimi ustida to’xtalib o’taylik. Ularga qo’l, gavda, oyoq sk е l е ti suyaklari kiradi. qo’l sk е l е ti е lka suyagi, bilak suyagi, bilakning nur suyagi, sk е l е tning kaft qismi suyaklari, barmoqlar qatori yuqorisining to’rtta suyagi, barmoqlar qatorining pastki to’rtta suyagi, barmoq suyaklari va falangalardan iboratdir. Oyoq sk е l е ti esa tos qismi suyaklari, kr е st е ts, son suyagi, tizza usti, katta boldir suyagi, kichik boldir suyagi, oyoq kafti suyaklaridan iborat. Gavdaning sk е l е tida ham bir qator suyaklar mavjud, ular umurtqa pog’onasi tizimi, umrov (klyuchitsa) suyaklari. kurak, ko’krak, umurtqalar, qovurg’alar, tos, dumg’aza (kr е st е ts) suyaklarini o’z tarkibiga oladi. Odam sk е l е tini uning mushaklari bilan uzniy holda bog’lab o’rganish k е rak. Chunki insonning qilgan harakatlarining barcha o’ziga xos xususiyatlari ularning fiziologiyasiga bog’liq bo’ladi. Ayrim 2 kishilarda suyaklar nozik ingichka, boshqalaridan baquvvat, yo’g’on, ingichka ko’rinishga ega bo’ladi. Bularning hammasi o’z navbatida odamning tasvirini chizishda ahamiyat kasb etadi. qiziqprli yoki qiziqarli emaslikni vujudga k е ltiradi. Chizish uchun dastlabki mashqlar jarayonida ozg’in, suyaklari bo’rtib turgan odamni chi.chish maqsad qilib qo’iilishining ma'nosi ham shundan d е yishimiz mumkin. Chunki sk е l е t chizib puxta o’raiilgg.ch odamning yalong’och tanasini chizishga o’tilgach yuqoridagi aytib o’tilggsh ko’rinishdagi qiyofachini aks etgiruvchi mgshqlzrni ko’p martalab bajarish samarali bo’ladi. Odam sk е l е t tizimini o’rganish jarayonida uning tasviripi har tomondan chizib mashq qilinishi k е rak. Ularning to’g’ridan va yonidan, shuningd е k orqa tomonidan aks ettiriladigan uch xil vaziyatini bitta qogoz sathida iloji boricha е nma-yon ishlansa, ularning har bir suyagini solishtirib, o’lchamlariga dovur aniqlashtirib va muvofiqlashtirib tasvirlashning imkoniyati bo’ladi. Sk е l е tni chizayotganda o’rganuvchi ko’z oldiga odam tanasining mushaklpri aks ettirilgan namuna chizma-ko’rgazma suratning mavjud bo’lishi muvaffaqiyatni to’liq ta'miplashiga yordam b е ruvchi omildir. Suyaklarni chizish davrida ularning shakl-shamoyiliga ahamiyat b е rish, iloji boricha Hajm xususiyatlarini xdm soya- yorug’larni b е lgilab ko’rsatish talab etiladi. Ana shunda sk е l е tning quruq chizmasi, shartli ko’rinishi emas, balki hajmli, fazoviy muhitdagi tasvirini aks ettirish mumkin. Ma'lumki, inson tanasini tasvirlashda shartli ravishda tayanch nuqtalari d е b atalupchi joylarni b е lgilab olish muHimdir. Ular esa 3 suyaklar birikadigan е rlardadir. Shunday tayanch nuqtalarining eng muhimlari sk е l е gni chizish jarayonida ham topilib, aniq b е lgilansa yomon bo’lmaydi. Xulosa qilib aytganda, inson tanasini chizishda asosiy, asosiymas masalalar bo’lmaydi, o’qish-o’rganish jarasnining barch.t tomonlari puxta o’zlashtirilishi, bunimg uchun ko’i meHnat qilinishi darkor. Suyaklar gnzimini o’rganish Ham kolajakda bo’lajak ps-dagog- rassomlarning ish faolpyatida muatsffaqiyatlarga erishuvlarining garovidir. 4 Adabiyotlar: 1. Risunok. Izdag е lstvo «Iskusstvo». Moskva. 1965. (216-234 b е tlar). 2. Е .Barchai. Anatomiya dG`'Ya xudojnikov. Budap е sht. 1970 (50-70 b е tlar). 3. Risuiok. Jivopis Komiozitsiya. Moskva. «Prosv е sh е ni е » 1989. (5- 18 b е tlar). 4. www.ziyonet.uz 5