logo

Бозор иктисодиётини тартибланиши. давлатнинг иктисодий роли. Ахоли доромадлари ва давлатнинг ижтимоий сиёсати

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

182.5 KB
Бозор ик тисодиёт и ни тар ти бланиши. Давлатнинг иктисодий роли Режа : 1. Иктисодиётни тартиблаш зарурлиги, тартиблашнинг бозор механизми 2. Иктисодиётни тартиблашда давлатнинг роли. 3. Давлатнинг пул бозорини тартибга солиши 4. Иктисодиётни тартиблашда фискал сиёсат 5. Макроиктисодий тартибга солишнинг Кейнсча модели 6. Иктисодиётни тартибга солишнинг монетар модели 7. Таксимот ва унинг шакллари. Бозор иктисодиётида таксимот 8. Ахоли даромадлари ва уларнинг манбалари 9. Ахоли даромадларининг табакалашуви 10. Турмуш даражаси ва унинг курсаткичлари Мамлакат иктисодиёти узаро бирбири билан боглик турли тармок ва сохаларни уз ичига олади. Мехнат таксимотининг чукурлашуви ва ривожланиши уз навбатида хамма тармок ва сохаларнинг фаолиятини мослаштириш бирбирига мутаносиблигини таъминлашни зарур килиб куяди, чунки мувозанатлашган иктисодиётгина бир меъёрда ривожланади ва ахоли фаровонлигини таъминлай олади. Макроиктисодий мувозанатнинг узок вакт бузилиши иктисодиётни тангликка олиб келади. Шу. нинг учун макромикёсда миллий хужаликдаги зарур нисбатларни саклаш хеч булмаганда уларнинг узок мулдат бузилишини иложи борича камайтириш керак. Иктисодиёт гушкунликка тушаётган булса уни тухтатиш, тез фурсатлар ичида уни тушкунликдан олиб чикиш, бунинг учун эса тезда зарур чоратадбирлар куриш лозим. Демак, иктисодиётни тартиблаш зарур. Иктисодиётни тартиблаш деб, макроиктисодий нисбатларни бирбирига мос холда ривожланиб бориши, ундаги турли бугинлар фаолиятини бирбирига боглик холда мувозанатлашувига эришишга айтилади. Миллий иктисодиётда, энг аввало ялпи талаб билан ялпи таклиф бирбирига мос булишига эришиш зарур. Бунинг учун ишлаб чикариш таркиби хам уларга мос булиши керак. Бу вазифани макроиктисодий регулятор бажаради. Макроиктисодий регулятор - бу иктисодиётни тартибга солишни ташкил этишнинг иктисодий усули булиб, у куйидагиларни бажаради: Бутун миллий хужаликни ягона тизимга айлантиради; Иктисодиётнинг куйи бугинларини ишлаб чикариш фаолиятини мослаштиради. Ижтимоий эхтиёжларга мувофик равишда тармоклар, сохалар, ишлаб чикариш турлари уртасида ресурсларни таксимлайди, юкори самарали хужалик юритишга ундайди. Макроиктисодий тартибга солиш миллий иктисодиёт вужудга келгандан бошланган булиб, у икки йул билан: 1. Иктисодиётнинг узузини тартиблаши; 2. Давлат томонидан тартибга солиш тарзида амалга оширилган. Лекин тараккиётнинг турли боскичларида улар уртасидаги нисбат турлича булган. Иктисодиётни узузини тартиблашнинг бозор механизми бозор регулятори (тартиблаш воситаси) таъсирига асосланади. Бунда нарх етакчилик килади. Нарх узгаришига хужаликлар уз фаолиятларини мослаб туришга харакат киладилар. Бозор механизми талаб ва таклиф уйинига уларнинг мос булиши ёки булмаслигига асосланади, бу эса нарх оркали амалга ошади. Нарх иктисодий хаттихаракатларни узаро боглайди. Талаб ва таклифларни мослаштиради, иктисодий координатор (мувофиклаштирувчи) вазифасини бажаради. Макроиктисодий нисбатларни мувофиклиги макроиктисодий даражада ялпи талаб ва ялпи таклифни мувозанати тарзида юзага чикади. Давлат вужудга келиши билан жамият таракк^ётига уз таъсирини утказган. У турли йуллар билан амалга оширилган. Давлат табиий иктисодиётга хам катта таъсир курсатади. Бу таъсир энг аввало иктисодиётни тартиблаш тарзида намоён булади. Иктисодиётни давлат томонидан тартибга солиш деганда, давлат уз иктисодий тадбирлари оркали иктисодий фаолиятга таъсир этиши тушунилади. Иктисодиётни давлат томонидан тартибга солишни тарихий тажрибадан келиб чикиб карайдиган булсак, у: 1. Монопол марказлашган режали тартибга солиш. 2. Чекланган тарзда иктисодиётни тартибга солишдан иборат. Жамиятнинг тарихий тараккиёт жараёни шуни курсатадики, ижтимоий хужадик жараёнини бошкаришда давлат якка хокимлиги кугилган натижани бермас экан. Хозирги иктисодий тизимда турли хил мулк шаклларининг нисбати турли мамлакатларда турлича. Иктисодиётни бошкаришда давлатни тутган урни хам турличадир. Лекин бундан катьи назар давлатнинг бошкаришдаги роли мухим, уни инкор этиб булмайди. Бозорни бошкариш иктисодий, ташкилий, маъмурий, соииал, психологик ва бошка усулларни уз ичига олади. Давлатнинг хозирга келиб иктисодиётга аралашувидан кузланган максад иктисодиётнинг баркарорлигини таъминлаш. Шунинг учун монополияларга карши чоратадбирлар куришгина булмай, балки бозор бажара олмайдиган иктисодий вазифаларни хам амалга оширади: 1. Бозор механизми сарфхаражатларни коплаш муддати ва таваккалчилик даражасига боглик. Сарф - харажатлар тез копланмайдиган сохаларда, фундаментал тадкикотлар, мудофаа сохаси кабиларни давлат уз зиммасига олади. 2. Бозорнинг узузини бошкариш имконияти чекланганлиги учун давлат уз олдига куйган максадига кура катор вазифаларни уз зиммасига олади. Улар куйидагилар:  самарали талаб ва таклиф уртасида мувозанат;  пул массасининг кажмини назорат килиш;  капитал куйилмаларни рагбатлантириш, жамгарма бидан инвестициялар уртасида мувозанатни урнатиш;  тула иш билан бандликни таъминлаш;  товарлар, капитал ва иш кучининг экспорти ва импортини рагбатлантириш;  баркарорлаштириш максадида нархларнинг умумий даражаси ва баъзи бир махсус товарлар нархига таъсир утказиш;  баркарор иктисодий усишни куллабкувватлаш;  даромадларни кайта таксимлаш ва бошкалар. Иктисодиётни давлат томонидан тартибга солиниши икки шаклда: тугридан - тугри бевосита иктисодиётга таъсир курсатиш, иктисодиётга бидвосита таъсир курсатиш тарзида амалга оширилади. Давлатнинг иктисодиётга тугридантугри аралашуви; конунлар кабул килиш, хукукий нормативлар ишлаб чикиш; маъмурий тартибга солиш; иктисодий секторда фаолият юритишни уз ичига олади. Давлатнинг иктисодиётга билвосита таъсир курсатиши унинг юритаётган иктисодий сиёсати оркали амалга оширилади. 1. Иктисодиётни тартибга солишда хукукий асоснинг мустахкамлиги мухим рол уйнайди. Мамлакатда, энг аввало мулкчиликка тааллукди конунлар кабул килиниб, уларнинг бажарилиши назорат килиниши керак. Чунки, мулк эгаси уз мулкининг дахлсизлигини конун билан химоя килингандагина узининг моддий потенциали ва ижодкорлигини тула намоён килади. Иккинчидан, ракобатни куллабкувватлаш, антимонопол конунлар кабул килиш, иктисодий фаолликка таъсир этувчи конунлар, хукукий нормативлар кабул килиш мухим ахамиятга эга. Учинчидан, истеъмолчилар хукукини химоя этувчи конунлар ишлаб чикилиб, кулланилади. Туртинчидан жиноятни жиловлашга каратилган конунлар кабул килинади. Хукукий нормативлар, тавсияномалар ишлаб чикилади. Республикамизда хам бу борада мустахкам хукукий асос яратилишига алохида ахамият берилаяпти. катор "Мулкчилик тугрисида", "Ер тугрисида", "Тадбиркорлик тугрисида", "Банклар ва банк фаолияти туррисида", "Солик кодекси" ва бошкалар кабул килинди. 2. Маъмурий тартибга солиш. Давлат бошкарувини амалга ошириш учун хукумат катор вазифаларни бажаради:  кабул килинган конунларнинг бажарилишини назорат килиш;  ракобатни химоя килиш;  бойликлар ва даромадларни кайта таксимлаш;  миллий махсулот таркибини узгартириш максадида ресурслар таксимотини тартибга солиш;  иктисодиётни баркарорлигини таъминлаш максадида бандлик даражаси, инфляцияни назорат килиш, иктисодий усишни рагбатлантириш;  атрофмухитни мухофаза килиш, экологик хавф - хатарларни бартараф этиш;  табиий офатлардан келган зарарларни коплаш, вайронагарчиликларни тугатиш ва бошкаларни уз зиммасига олади. 3. Давлатнинг хужалик хаётидаги роли унинг функциялари оркали амалга оширилади. Давлатнинг функцияларидан бири ахолининг ижтимоий эхтиёжларини кондиришдир. Бозор механизми оркали хамма эхтиёжларни кондириб булмайди. Шундай эхтиёжлар борки, уларни пул билан ифодалаб, талабга айлантириб булмайди. Бу шундай товар ва хизматларни ташкил этадики, уни истеъмол этишда бутун жамият аъзолари катнашади. Бу мудофаа, ижтимоий тартибни саклаш, давлатни бошкариш, атрофмухитни мухофаза килиш, ягона энергетика тизими, транспорт, космонавтика ва хоказолар. Буларни жахон иктисодиёт фанида ижтимоий товарлар ва хизматлар деб аталади. Давлат иктисодиётга катор бевосита ва билвосита чоратадбирлари оркали таъсир курсатади. Давлат социал сиёсати иктисодиётга аралашувида мухим рол уинайди (кейинги бобда муфассал ёритилган). Шундай килиб хукуматнинг иктисодий сиёсати — хужалик субъектларининг фаолиятига таъсир этиши куйидаги воситалар оркали амалга оширилади: 1. Кредит сиёсати:  банк резервларининг нормасини белгилаш;  хисоб ставкасини узгартириш;  валюта бозорида огтерациялар бажариш. 2. Бюджет сиёсати:  давлат харажатларини тартиблаш;  давлат харидини амалга ошириш;  давлат ички заёмларини чикариш;  давлат тадбиркорлигини кул л аб - кувватлаш. 3. Фискал сиёсати:  фукаролардан олинадиган соликпарни тартибга солиш;  муниципал соликларни куллаш;  давлат харажатларини тартибга солиш. 4. Социал сиёсат:  мехнатга хак тулаш, иш хакининг минимал даражасини белгилаш;  пенсия, ишсизлик нафакаси ва бошкаларнинг микцорини белгилаш. 1. Ташки иктисодий сиёсат:  бож - хирож т уловлари ва валюталар курсининг конуний ставкаларини белгилаш;  чет эл карзлари, инфляция ва валюта чеклашларидан фойдаланиш. Давлатнинг мухим функцияларидан бири ташки эффектларга таъсир курсатишдир. Ташки эффектлар (экстернал) деганда бозор битимларидаги товар ва хизматлар бахосида акс этмаган кушимча харажат, чикимлар, ютук (наф)ларни тушунамиз. Ташки эффектларни урганишга биринчи марта инглиз иктисодчиси А. Пигу (1877 - 1959) асос солган. Бозор механизми молиявии ресурсларни давлат, демократик жамият уз олдига куйган максад ва вазифаларни тулаконли амалга ошириши учун етарли даражада кайта таксимлашни амалга ошира олмайди. Айникса, (кризис) тушкунлик вазиятларида иктисодиётнинг баркарорлигини таъминлашни янада сусайтиради. Бундай шароитда молиявий тартибга солиш учун объектив тарзда иктисодиётга окилона равишда давлатнинг аралашуви зарур булиб колади. Давлат каттик молиявий сиёсат оркапи бундай аралашувни амалга оширади. Аралашув давлат инвестициялари, давлат солик, бюджет, амортизация сиёсати, турли давлат органлари ёрдамида амалга оширилади. Албатта, бундай аралашув объектив тарзда белгиланган чегарагача булиши керак. Хаддан ортик аралашув иктисодий рагбатни сусайтиради, ишлаб чикариш самарадорлигини пасайтиради, тартибга солишнинг бозор механизмига тускиштик килади. Иктисодиётни тартибга солишда корхона молияси, сугурта, давлат бюджети, бюджетдан ташкари фондлар катта рол уйнайди. Тартибга солишнинг бош дастаги каторига корхоналар молияси киради. Ана шу дастлабки бутинда ишлаб чикариш таркибини тартибга солишда, хужаликларнинг молиявий эхтиёжлари таъминланади. Уларнинг даромадлари жамгариш ва истеъмол фондига ажралиши юз беради, мехнат ресурсларига молиявий таъсир утказилади. Макромикёс даражасида эса давлат харажатлари жамиятнинг иктисодий ривожланишида катта рол уйнайди. Улар иктисодий баркарорликни таъминлаш, иктисодий усишнинг янги сифатини шакллантиради. Давлатни иктисодиётни тартибга солиши, молиявий баркарорликни таъминлаши эса аввало бюджет харажатлари оркали амалга оширилади. Унинг накадар амалий натижа бериши: 1) харажатларнинг микдорига, яъни уларнинг ЯММга нисбатан улушига; 2) бу харажатлар таркибига; 3) харажат килинган маблагларнинг самарадорлигига боглик. Хозирги пайтда ривожланган мамлакатларда ЯММ нинг 30 - 50%и давлат бюджети оркали кайта таксимланади. Давлат харажатлари ва соликка тортиш буйича чоратадбирлар куриш оркали мамлакатдаги социал иктисодий муаммоларни ечишга каратилган сиёсат фискал сиёсат дейилади. Фискал сиёсатнинг энг асосий вазифаси иктисодий сиёсатни амалга ошириш учун давлат пул фондларини марказлашган тарзда ташкил этиш ва ишлатиш оркали иктисодий баркарорликни таъминлаш. Фискал сиёсат автоматик ва дискрецион фискал сиёсатдан иборат. Автоматик фискал сиёсат деганда хукумат томонидан кушимча чоратадбирлар белгиламай, мавжуд иктисодий механизм оркали иктисодий узгаришларга мослашувчан сиёсат тушунилади. Аввалдан кабул килинган, киритилган хукукий хужжатлар автоматик баркарорлаштирувчи стабилизатор тарзида иктисодиётга таъсир утказади. Хукумат томонидан кушимча чоратадбирлар белгиланмай иктисодий ахволни узгаришига автоматик тарзда мослашади, таъсир курсатади. Дискрецион (лотинча discrecio уз карорига караб амал килувчи) фискал сиёсат давлат томонидан ЯММнинг реал хажмига, бандлик, инфляция ва иктисодий усишга таъсир курсатиш максадида давлат томонидан аник чоратадбирларни белгилаш тушунилади. Доимий амал килувчи конунлар, коидалар нормативларга кушимча равишда ёки уларни узгартириш буйича оператив тарзда молиявий чоратадбирлар курилади. Агарда Узбекистоннинг юритаётган фискал сиёсати хакида суз юритадиган булсак, унда заруратга караб хар иккиси автоматик хам дискрецион сиёсат юритилаяпти деб айтиш мумкин. Давлатнинг бюджет сиёсати фискал сиёсатнинг бир кисми сифатида, асосан даромадлар билан харажатларни баланслаштиришга каратилган. Агар даромадлар камайиши юз берса, мувофик равишда харажатлар хам камайтирилади. Давлат иктисодиётини тартиблашда бюджет маблагларидан фойдаланади. Бу субсидия бериш тарзида амалга оширилади. Субсидия давлат бюджетидан тадбиркорларга аник максад йулида ишлатиш учун берилади. Иктисодий усиш учун зарур, аммо фирмалар учун кулай булмаган тадбирларни утказиш, масалан, янги технологияни жорий этиш, экологик му возанатни таъминлаш узок даврда узини окловчи ишларга пул сарфлаш, фундаментал назарий тадкикот ишларни утказиш учун маблаг ажратилади. Субсидия давлатнинг молиявий ердами булиб бюджетга кайтариб берилмайди. Субсидия оркали давлат фирмалар, хужаликларга мадад беради. Айникса молиявий санация согломлаштириш воситаси сифатида мухим рол уйнайди. Субсидия ёрдамида давлат бозордаги таклифга хам таъсир этади, корхона махсулотини бозорга чикармай гамлаб турганлари учун хам субсидия оладилар. Шу йул билан улар товарларни муддатидан ортикча саклаш харажатларини коплайдилар, жахон бозорида миллий манфаатларни химоя килиш учун хам субсидия кулланилади. Давлат зарур иш билан шугулланувчи, лекин янги, хали молиявий ночор фирмаларни хам субсидия оркали куллайди. Субсидиялар давлат дастурлари ва тавсияларига биноан иш тутган фирмаларга хам берилади. Кейнс назариясига кура фискал сиёсат шаклланса, Фридман назариясига кура монетар пул-кредит сиёсати шаклланади. Фискал сиёсат нисбатан купрок антициклик характерга эга булса, бюджет ва соликлар оркали баркарорликни таъминлашга, монетар сиёсат пул муомаласини баркарорлаштириш оркали иктисодиётга таъсир этишга каратилган. Монетар сиёсат хам фискал сиёсатга ухшаб мамлакатда баркарорликни таъминлаш хужалик тизимида самарадорликни оширишга, иш билан бандликни таъминлаш иктисодий усишга эришишни максад килиб куяди. Монетар сиёсат узига хос характерга эга булиб, у нархларни баркарорлаштириш, инфляцияни жиловлаш миллий валютани ички ва ташки бозорда харид кувватини баркарорлигини таъминлаш, бозорда нархларни эркин, талаб ва таклиф асосида шаклланиши шароитида пул муомаласини банк тизими оркали бошкаришни кузда тутади. Хар иккала оким энг машхур ва кенг таркалган, уларнинг гоялари амалий ахамиятга эга. Хозирги кунда турли мамлакатларда горитилаётган иктисодий сиёсатнинг асосини кейнсчилар ва монетаристлар назарий коидалари ва хулосалари ташкил этади. Шу билан бирга шуни эслатиш зарурки, жахон микёсида молиявий кризисларнинг кучайиши иктисодиётни тартиблашнинг янги мукобил назарияларини объектив зарурият килиб куяди. Хозирги цивилизациялашган бозор иктисоди ижтимоий йуналиши билан 20- аср бошларидаги иктисодиётдан фарк килади. Мулжал оммавий фаровонликни таъминлаш булиб, у аралаш иктисодиётнинг бош конунидан келиб чикади. Бу конун иктисодий усиш натижасида бозор ва давлат механизми оркали хамманинг турмуш фаровонлигини ошириш муносабатларини ифодалайди. Неъматларни ишлаб чикаришдан максад - истеъмол килишдир. Истеъмол килиш учун эса аввал таксимлаш керак. Таксимот турли тармок л ар, сохалар, корхоналар, у ёки бу ижтимоий гурухлар, оилалар, алохида ходимларнинг улушини белгилайди. Таксимот энг аввало микроиктисодиёт микёсида юз беради. Бирламчи таксимот натижасида бирламчи асосий даромадлар шаклланади. Сунгра бу даромадлар кайта таксимланади. Таксимлаш жараёнига даромад яратишда катнашмаганлар хам кушилади. Таксимот макромикёсда, яъни иккиламчи тарзда юз беради. Хар бир киши истеъмол киладиган неьматларнинг эквиваленти булган пул даромади таксимот категориясидир. Жамият аъзолари уз хиссаларини кушиб турлитуман неъматлар яратадилар. Яратилган неъматлар истеъмол килиш учун таксимланади. Хар бир жамият аъзоси уз улушини пул шаклида олади. Чунки мехнат таксимоти асосида у биронбир турдаги товар ишлаб чикариши ёки хизмат курсатиш билан шугулланар экан, унинг улуши айнан шу товар, хизматда гавдаланган. Истеъмол учун эса жуда куп турдаги бошка товар ва хизматлар керак. Хамма гап, хамма диккатэътибор айнан шу улуш канча булиши кераклигига каратилган. Кишилик жамияти бир томон,дан, доимо ана шу неъматларни таксимоти адолатли булиши учун курашган. Иккинчи томондан, хар бир инсон манфаатидан келиб чикиб таксимотда купрокулуш олиш учун курашган. Агар кишилик жамияти бошидан кечирган барча урушлар, алговдалровларнинг сабабини тахлил этсак унинг асосий сабаби мавжуд неъматларни кайта таксимлашга, усулини узгартиришга каратилган. Адолатли таксимот тугрисидаги карашларни турт гурухга булиш мумкин. 1. Эгалитар таксимот. У французча egalite - тенглик сузидан олинган булиб, бу таксимот тарафдорларининг фикрига кура барча жамият аъзолари уртасида неъматлар тенг таксимланиши керак. 2. Роулсчасига таксимот. Бундай таксимлаш Америка философи Жон Роулс номи билан бокиик. Унинг фикрича, иктисодий нотенглик, даромадларнинг табакаланиши шундай булиши керакки, бунда энг камбагал катлам нисбатан нормал хаёт кечириши таъминланиши керак. Бундай таксимот тарафдордари энг кам таъминланган кишиларни хаёт кечиришини нормал даражада булишини таъминлаган таксимот адолатли таксимот дейдилар. 3. Утилитар таксимот. Утилитар лотинча utilitas — фойда, наф сузидан олинган булиб хамма ходиса, фаолият факат наф келтириш, максадга етиш учун хизмат килиши нуктаи назаридан каралади. Бундай таксимот тарафдорларининг фикрича, жамиятнинг хамма аъзоларини нуфузига караб таксимлаш адолатли хисобланади. Унинг асосчиси инглиз файласуфи ва социологи Иеремия Бентам булиб, унинг фикрича, давлат иложи борича уз фукароларининг купчилигини бахтиёр булишини таъминлаши зарур. Бунда тенг таксимлаш билан эмас, балки уларнинг нуфузига караб пропорционал тарзда таксимлаш оркали адолат урнатиш мумкин, кишиларнинг нуфузи эса жамиятда тутган урнига караб аникланади. 4. Бозор иктисодиётига хос таксимот. Адолат бозор оркали урнатилади. Хозирги пайтда иктисодчиларнинг асосий кисми шундай таксимотни куллабкувватлашади. Бозор иктисодиётига хос таксимот конунига кура моддий неъматлар ва хизматлар ресурслар берган пировард натижасига караб, уларнинг эгалари уртасида таксимланади. Ривожланган бозор иктисодиёти шароитида нуфузли иктисодий фаолият конуни келиб чикадики, бунда кишилар бой булиш учун эмас, купрок обруэътибор орттириш учун харакат килишади. Бозор иктисодиётига хос таксимотнинг афзаллиги шундаки, у биринчидан, даромадни чеклашни инкор этади. Иккинчидан, хар бир кишига фаолият юритишни танлаш имконини беради. Бунда мулк ва хужалик юритиш шаклларининг турлитуманлиги ва тенг хукуклилиги мухим рол уйнайди. Мулкчиликнинг узгариши таксимотни хам узгаришига олиб келади. Таксимот иктисодий жараён сифатида каралса, ишлаб чикариш омиллари хамда ишлаб чикариш натижаларини таксимлаш тарзида куриш мумкин. Ишлаб чикариш натижалари таксимоти туфайли яратилган ЯММ таксимланади. Унинг бир кисми сарфланган асосий капитал харажатларини коплаш учун амортизация туловлари сифатида амортизация фондига утказилади. Миллий даромад эса ишлаб чикариш омилларининг улушига кура таксимланади ва кайта таксимланади. Жамиятнинг хар бир аъзоси килган мехнатига кура иш хаки, тадбиркорлик шаклида даромад олса, мулкидан дивиденд, капиталига фоиз шаклида даромад олади. 1. Даромадларни функционал таксимлаш, Бунда жамият пул даромадининг таксимоти олинадиган даромад бажарадиган функцияси асосида таксимланиши кузда тутилади. Ялпи даромаднинг иш хаки, дивиденд, фоиз, фойда тарзида таксимланиши урганилади. Функционал таксимот даромадларни ишлаб чикариш омиллари уртасида таксимланишини ифодалайди. Ресурс эгаларининг шахсий даромадлари иш хаки, рента, фоиз, дивиденд, фойда тарзида намоён булади (у хакда аввалги бобларда тухталиб утганмиз). 2. Даромадларнинг шахсий таксимоти. Бунда жамиятнинг пул д аромади алохида оилалар, шахслар уртасида таксимланиши 1кузда тутилади. Жамият даромадини алохида оила гурухлари, цгахслар уртасида таксимланиши фарк килади. Инсоннинг даромади факат унинг кобилияти билангана эмас (ак л ий ва жисмоний), балки унинг мулки туфайли оладиган даромади билан хам фаркланади. Шахсий даромад таксимотини вертикал таксимот деб хам юритилади. Даромадларни бундай тарзда таксимланиши уй хужаликлари кандай ресурсларга эга, уларни кандай бахоларда олиш, ахолининг хаёт кечириш даражаси кандай узгариши мумкинлигини курсатади. Бозор иктисодиётида таксимот: 1. Мехнат ва унинг натижаларига караб; 2. Мулк ва капиталга караб; 3. Эхтиёжларга караб; 4. Ишбилармонлик кобилиятига караб; 5. Нуфузига караб; 6. Талаб ва таклиф конунига асосан таксимланади. Таксимотнинг бу усулларига мос равишда ташкил топиши хам да келиб тушиш шакли жихатидан фарк л анувчи, куйидаги ша хсий даромад турлари тизими мавжуд. 1. Кишининг мехнати ва мехнат натижаларига мос булган шахсий даромадлар. 2. Моддий ресурсларга эгалик килиш натижаси булган шахсий даромадлар. 3. Мухтожликни хисобга олган холда ижтимоий фондлардан тушадиган шахсий даромадлар. 4. К айта таксимлаш жараёни натижасида тушадиган шахсий даромаддар. 5. Молия-кредит ташкилотлари ва бошка мустакил таркибий булинмалардан тушадиган шахсий даромадлар. 6. Меросга коладиган, бепул бериладиган, хадя килинадиган, омад келишидан ва бошка турдаги шахсий даромадлар. Умуман олганда, давлатнинг даромадларни кайта таксимлашга аралашувининг минимал ва максимал чегарасини белгилаш кийин. Минимал чегара узгарувчан, у иктисодиётнинг ривожланиш даражасига, мамлакатдаги турмуш даражаси, иктисодиётни тартибга солиш модели асосида ташкил топади. Давлатнинг даромадларни кайта таксимлашга аралашувининг максимал даражаси: Биринчидан, ижтимоий туловлар хажми давлатнинг молиявий имкониятлари, унинг бюджетига мувофикяашган, мослашган булиши керак. Агарда бундай булмаса инфляциянинг кучайишига олиб келади. Иккинчидан, соликдар микдори, ишлаб чикариш омиллари эгаларининг иктисодий манфаатдорлигига путур етказмаслиги керак. Учинчидан, ижтимоий туловлар хажми ва муддатини белгилаганда негатив эффект, иш кучи бозори умуман бозор механизмини деформациялаши мумкинлигини хисобга олиши керак. Даромаддар таксимланиши йуналиши ишлаб чикаришнинг ривожланишига туртки булиши ёки унга тускинлик килиши мумкин. Бозордаги ракобат даромадлар ташкил топишига таъсир килади, ишлаб чикаришнинг усишига, такомиллашувига олиб келади. Яратилган ЯММ таксимланиши ва кайта таксимланиши натижасида ахолининг даромади шаклланади. Даромад - бу форсча суз булиб, кирим, кириш деган маънони англатади. У бирор фаолият эвазига олинадиган пул, фойда, бойлик маъносини англатади. Иктисодий адабиётларда "даромад" тушунчаси сотилган товарлар ва курсатилган хизматлар тушумидан ишлаб чикариш учун кетган харажатлардан ортикчаси тарзида талкин этилади. Одатда, даромад пул билан улчанади. Бозор иктисодининг афзаллиги шундаки, ракобат курашида энг ишбилармон кам харажат килиб яхши сифатли махсулот ишлаб чикарувчи хизмат курсатувчи ютиб чикади. Олинган натижасига караб кишиларнинг даромадлари хам турлича булади. Тоталитар режали иктисодиётда танлаш имкони булмаганидан даромадлар текис таксимланиб, кишиларни иктисодий жихатдан бараварлаштиришга интилиш етакчи уринда туради. Давлат энг юкори ва паст даромад уртасидаги тафовутни назорат килиб туради, уни катталашиб кетишига йул куймайди. Бунинг учун таксимот меъёрини давлат бир марказдан туриб белгилайди. Алохида хужалик субъектларининг даромадни белгилашдаги, таксимлашдаги иштироки минимал даражада булади. Бунинг натижасида: 1. Ишлаб чикаришни устирувчи кучли рагбат йуклигидан неъматлар тукинчилиги хосил булмайди. 2. Яширин тарзда гайриконуний йул билан даромад топишга интилиши пайдо булади. Кишиларнинг минимал тарзда, лекин бир текисда таъминланиб турилиши уларни иктисодий фаолликка, бинобарин, даромад топишга ундамайди, бокимандалик, локайдлик тугдиради. Бозор иктисодиётининг энг мухим белгиси, афзаллиги даромадларнинг чекланмаслигидир. Бу инсон табиатига мос келади. Чунки инсон доимо фаровон яшашга интилади. Фаровон яшаш манбаи эса даромад. Демак, канча даромад юкори булса, шунча фаровон яшаш мумкин. Юкори даромадга эга булишнинг узи киши фаолиятини доимий равишда рагбатлантириб борилишини билдиради. Бозор механизми хеч качон фаровон турмуш даражасини кафолатламайди. Лекин, хар бир инсоннинг аклизаковати, фаросати, билими, хуллас имкони кадар даромад топишнинг алтернатив (мукобил) вариантлари мавжуд булиши учун шароит яратиб беради. Даромад унсурларининг узаро муносабатда ва уларнинг маълум нисбатда булиши даромаднинг таркибий тузилишини билдиради. кандай тарзда олинишига караб, ахоли даромадлари таркибини 4 гурухга булиш мумкин: а) ишловчиларни м ехнат килиб топган даромадлари (иш хаки, маош, мукофот ва бошкалар); б) тадбиркорлик фаолиятидан олинган даромад (фойда); в) ижтимоий даромадлар, мехнат килиб кушган хиссаларидан катъи й назар олинадиган даромадлар (ижтимоий истеъмол фондлардан туловлар, трансферт туловлари, ишсизлик нафакалари ва бошкалар) ; г) мулкдан олинадиган даромадлар ( омонат пулларига олинадиган фоизлар, рента ва бошкалар). Купгина гарб мамлакатларида хамма даромадлар 2 гурухга булинади: 1. Мехнат ва тадбиркорлик фаолиятидан олинадиган даромадлар (иш хаки, фойда ва бошкалар). 2. Шартли равишда "мехнат килмай" мехнатнинг натижаси билан боглик булмагаи, лекин конуний йул билан топиладиган даромадлар (дивиденд, процент ва мулкдан олинадиган, давлат томонидан такикяанмаган бошка даромадлар). Бу даромадлар таркиби ва динамикаси турли мамлакатларда турлича. Улар хар бир мамлакатнинг тараккиёти, хужалик конъюнктураси, мамлакатда юритилаётган сиёсат, тадбиркорлик фаолияти натижаси ва бошкаларга боглик. 80 - йилларнинг хусусияти шундаки, бу йилларда ахолининг молия-кредит тизимидан оладиган даромадлари усган. Бунга энг аввало ахолининг турли катламлари уртасида акция эгаларининг турли туловларнинг купайиши сабабдир. Ахолининг молия-кредит тизимидан оладиган пул даромадлари куйидагилар: Акцияга - дивидендлар, облигация, заёмларга - ютук. Давлат сугурта туловлари. Ёш оилалар, кооператив аъзоларига индивидуал уй - жой куриш учун берилган банк ссудалари. Омонатга куйилган маблагларга фоизлар. Лотереяларга ютук. Кам таъминланган оилалар, ногиронларга берилган турли хил товарлар. Ахолининг комиссион магазинлар оркали сотилган буюмларидан олган пуллари ва бошкалар. Республикамизда хам хозирги пайтда мулкдан олинадиган даромадлар ортиб бориш тенденцияси кузатилмокда. Чунки корхоналарни хусусийлаштирилиши туфайли ахолининг акциялари микдори, мувофик равишда дивидендлар микдори ортиб бораяпти. Реал даромад - маълум бир вакт ичида шахс ихтиёридаги даромадга сотиб олиш мумкин булган товарлар ва хизматларнинг микдорини ифодалайди, у эса нархлар узгаришига боглик. Шундай килиб, ахолининг реал даромади микцори биринчидан, номинал даромад хажмига, иккинчидан, соликлар ва туловлар микцорига, учинчидан, бозордаги нархлар даражасига боглик. Ахолининг номинал даромади эса юкорида куриб утганимшдек турли манбалардан ташкил топиб, унда мехдшт оркасидан даромад топиши билан бир каторда, мулкдан оладиган даромадлар хамда турли ижтимоий дастурлар туфайли оладиган даромадлар хам мухим рол уйнайди. Ахолининг реал даромадлари охирокибат унинг турмуш даражасини ифодалайди, Ахоли даромадларининг табакаланиши иккига булинади. 1) Ахолининг даромад топиши ва унга эгалик килишдаги табакаланиши. 2) Мавжуд даромадларни реализация килиш, яъни истеъмолда табакаланишга булинади. Бозор иктисодиётида таксимот муносабатлари тенгликни эмас, балки тенгсизликни келтириб чикаради. Умуман жамият тараккий килган сари даромадларнинг абсолют микцори усиб боради. Лекин нисбий микпори, ундан фаркли равишда доимо сакааниб колади. Маълумки, бозор иктисодиёти шароитида таксимотнинг 2 усули булиб: 1) Бозор механизмига хос таксимот даромад тенгсизлигини чукурлаштиради. 2) Таксимотнинг нобозор усули, муайян даражада тенгликни келтириб чикаради. Лекин умумий даромадларда ахолининг турли табакалари уртасида нотенглик сакланиб колади. Даромадлардаги тенгсизлик реал ходиса. Ахоли даромадлари доимо бирбиридан фарк килади. Бозор иктисодиёти шароитида бу фарк янада чукурлашади. Даромадлардаги нотенгликнинг сабаби нима? Бозор механизми бу аёвсиз механизм, у ахлокий нормаларга риоя килмайди. Шунинг учун хам даромадлардаги нотенгликни хакди деб хисоблайди. Даромадлар тенгсизлигига куп омиллар таъсир курсатади: *  Инсонлардаги биологик жихатдан фарк. Табиат хар бир инсонга турлича кобилият, кучкувват, аклидрок, салохият ато этган. Табиатда бир хил тоифали одам йук.  Ижтимоий жи х атдан шу кобилиятни ишга солиш имконияти.  Билим ва малакадаги фарк.  Эгаллаган касбхунари, таваккал килишга булган иштиёки, ишбилармонлиги.  Мулкка эгалик килишдаги фарк.  Бозорда хукмронлик килиш имконияти.  Омад, бошкалар билан мулокотга киришиш таъсир доираси кенг кишилар билан алока, омадсизлик. Даромадларнинг табакалашуви иш билан банд булишга хам боглик. Албатта ишсиз ва иш билан таъминланганлар даромади фаркланади. Турли табакалар уртасида ялпи даромадни таксимланишидаги нотенгликни ифодаловчи курсаткич сифатида иктисодий назарияда Лоренс эгри чизигидан фойдаланилади. Лоренц эгри чизиги оркали турли касб эгалари, турли вакт ва мамлакатлардаги даромадлар тафовутини хам таккосдаш мумкин. Лоренд эфи чизигидан шундай хулоса чикариш мумкин. 1. Даромадларни таксимлашда абсолют даражада тенглик хам, нотенглик хам булмайди. 2. Хар доим реал таксимот хар иккисининг уртасида булади. Яъни мутлак (абсолют) тенглик чизигига нисбатан эгри чизикнинг утишига караб, даромадлар таксимланишидаги нотенглик даражаси ифодаланади. Республикамизда оила даромадларининг вилоятлар буйича табакаланиши факат уларнинг иктисодий холати билангина эмас, балки уларда бозор ислохотининг кай даражада бораётганлиги билан хам белгиланади. Оила даромадлари республика микёсида уртача даражадан юкори булган вилоятларда мулкдан келадиган даромадлар ва майда тадбиркорлик ривожланиб, мустакил иш олиб бораётган субъектлар даромадлари тез суръатлар билан усиб боряпти. Оила даромадларини табакаланишида шахсий томорка хужалигидан олинадиган даромадлар хам мухим рол уйнайди. Даромадларнинг табакаланишидан вилоятлар микёсида иш билан банд булиш даражаси, оилада ишловчилар сони хам катта таъсир килади. Ижобий таъсир этувчи омилларнинг устун булиши, вилоятлар микёсида ахоли даромадларининг уртачадан юкори, аксинча уларнинг камлиги уртачадан паст булишига олиб келади. Кишилар турмушининг тобора яхшиланиб, янги сифат даражасига усиб бориши кишилик жамияти ривожланишининг барча боскичларига хос булган умумий белгидир. Ишлаб чикаришнинг ижтимоий самараси кишилар фаровонлигида, яъни даражаси ва сифатида намоён булади. Хар кандай ишлаб чикаришдан максад инсонларни тирикчилик эхтиёжларини кондиришдир. Ахоли жон бошига яратилган миллий даромад турмуш даражасини курсатувчи мухим курсаткич. Айтайлик, умумий миллий даромад хажми жихатидан АКШ дунё микёсида биринчи уринда турса, ахоли жон бошига Люксембург биринчи уринда туради. Турмуш фаровонлигининг усиши учун Люксембургда купрок потенциал имконият мавжуд. Жамият аъзоларининг фаровонлиги мухим курсаткич. Унга караб, хар бир кишининг моддий, маънавий хаёти, илмга ва бошка эхтиёжларни кондириш амалга ошади. Фаровонликнинг усиши одатда реал даромад билан бахоланади. Чунки пул шаклида хисобланган миллий даромад нархларни узгаришини акс эттирмайди. Турмуш даражасини моддий натурал курсаткичлари хам мавжуд булиб, улар ёрдамида истеъмол унинг таркиби, узгариши тугрисида ахборот омили ва хулосалар чикариш мумкин. Буларга жон бошига натурал улчамда истеъмол килинган озиковкат, кийимкечак, уйжой сатхи, рузгорда ишлатиладиган энергия микдори, узок муддат фойдаланувчи товарлар микдори киради. Ахоли даромади табакалашар экан албатта турмуш даражаси хам табакаланади. Жахон микёсида карайдиган булсак, бу табакаланиш катта фарк килади. Масалан: АКШда 5000 доллар олган оила камбагал хисобланса, Осиё, Африкадаги кам тараккий этган мамлакатларда бу даромад энг бадавлат оила даромадига тугри келади. Ривожланган бозор иктисодиётига миллий даромадда истеъмол хиссасининг усиб бориши хос, яъни миллий даромаднинг тобора купрок кисми фаровонликка каратилади. Бунга сабаб: а) Миллий даромаднинг камрок (10-15%) кисмини жамгарган холда баркарор иктисодий усишни таъминлаши мумкин, чунки инвестициялар янги техника ва технология учун сарфланиб, охирокибат истеъмолни кенгайтиришга хизмат килади. б) Иктисодий усишда инсон омилининг ахамияти бекиёс ортади, бу истеъмолни ортиши оркали юз беради. Илгор техникатехнология малакали иш кучини талаб килади. Иш кучи малакасини ошириш учун истеъмолни купайтириши зарур. в) Иктисодиёт ривожланган сари ахолининг, бинобарин, истеъмолчилар сонининг купайиши сустлашади. г) Бозор иктисодиёти ривожланиб, ижтимоий тус олган сари ёки айрим иктисодчилар таъбири билан аралаш иктисодиёт шаклини олган сари, ахолининг эхтиёжларини кондириб, унинг фаровонлигини ошириш каби инсонпарварлик тамойили кучайиб боради. Социал сиёсатнинг асосий вазифаси ахолини самарали социал химоясини шакллантиришдир. У асосан уч йуналишда олиб борилади. Биринчи йуналиш ахолининг энг кам таъминланган, одатда узи мустакил хаёт кечиришни минимал даражасини таъминлай одмайдиган (касал, ногирон, кариялар, куп болали оилалар)ларни куллаб кувватлаш. Социал таъминот турли социал хизматлар шаклида амалга оширилади (нафака бериш, бепул хизматлар курсатиш, бепул озиковкат, кийим кечак бериш кабилар, турли имтиёзлар бериш ва хоказо). Социал химоялаш дастурлари давлат бюджети ва махсус нобюджет фонддардан молиялаштирилади. Ёрдам махаллий хукумат органлари, ижтимоий ва хайрия фондлари томонидан амалга оширилади. Республикамизда давлатнинг ахолини социал химоя килиш учун чоратадбирлари хозирги пайтда адресли булиб, асосий диккат ахолининг энг ёрдамга мухтож катламларига берилади. Иккинчи йуналиш - мехнат килиш хукукини кафолатлашни таъминлаш. Давлат мехнат бозорида барча субъектларни тенг хукуклигини эркин касбхунар эгаллаш, иш жойи ва сохасини танлашни кабиларни таъминлашни кафолатлаши керак. Бу хукуклардан фукаролар фойдаланишлари учун хамма урта, махсус, олий таълим олиш имконияти, мехнат килиш шароити, минимал иш хаки, иш хафтаси, таътил вакти, ишга ёлланиш, ишдан бушаш как^ида конуний нормативлар ишлаб чикилади. Бу муносабатлар Узбекистонда "Мехнат" кодекси асосида тартибга солинади. Бу ерда шуни таъкидлаш керакки, купинча фукароларимиз уз хукукларини билишмайди, билишса хам химоя килишмайди. Учинчи йуналиш, биринчисини мантикий давоми — ахоли бандлигини тартибга солиш. Унга иктисодиётни давлат ва нодавлат секторида янги иш жойларини яратиш дастурларини ишлаб чикиш ва амалга ошириш киради. Иш билан бандлик ва ишсизларга ёрдам дастурлари ишлаб чикилади. Бу дастурларни мехнат биржалари амалга оширади. Улар ишчи кучини кайта тайёрлаш, иш кучи, миграцияси, бозордаги конюктурага иш кучини мослаштириш ундан ташкари ишсизлик нафакаси беришни. Узбекистонда хам аколини асосий массаси уз даромадларини мехнат ва тадбиркорлик фаолияти эвазига купайтириш кузда тутилади. Ахолини социал химоя килиш. Миллий даромадни кайта таксимлаш: 1) Марказлашган тарзда давлат бюджети; 2) Корхоналар фойдалари хисобига ташкил этилган фондлар; 3 ) Махалла ва хайрия фондлари оркали амалга оширилади. Ахолини социал химоя килиш дастурларига мувофик маблаглар 3 йуналишда таксимланади. Биринчи йуналиш. Ахолининг кулига тушадиган маблаг уларни килган мехнати билан боглик, лекин шу билан бирга истеъмолнинг кондирилиши даражаси хисобга олинади. Иккинчи йуналиш. Туланадиган ёрдам пуллари мехнат билан боглик эмас, истеъмол даражаси хисобга олинади холос. Булар куп болали оилаларга, ёлгиз оналарга ёрдам, махсус даволаш, болалар уйлари, мактабинтернатлар учун дотациялар ва бошкаларни уз ичига олади. Учинчи йуналиш. Ноишлаб чикариш сохаси оркали имтиёз ва хизматларни асосий кисми натурал шаклда етказилади. Бу даромадлар оила бюджетидан утмайди. Маълум шароитда жамият имкониятларидан, манфаатларвдан келиб чикиб белгиланади. Бозор иктисодиёти шароитида ахолининг энг кам истеъмол даражасини аниклаш мухим рол уйнайди. Бозор иктисодиёти шароитида ахолининг энг кам истеъмол бюджети мухим урин тутади. У иш хаки, нафака, стипендия ва бошка даромадлардан ташкил топиб, турли услублардан фойдаланиб хисобланади. Улар куйидагилар: 1. Истеъмол савати асосида хисоблаш. 2. Регрессив модел: турли харажатлар ва даромадлар, энг кам истеъмол киймати буйича аниклаш. 3. Эксперт бахолаш услуби. 4. Социологик услуб. Улардан нисбатан энг тугриси истеъмол савати асосида хисоблаш. У бошкаларга нисбатан мехнатни куп талаб килсада энг кам истеъмол даражасини аникрок ифодалайди. Истеъмол савати инсоннинг муайян эхтиёжларини кондириш учун зарур булган товарлар ва хизматларнинг микдори булиб, у бозордаги жорий нархлар буйича хисобланади. "Истеъмол савати" 2 хил: 1. Жамият томонидан маълум бир ривожланиши боскичида энг кам даражада зарур булган, микдори энг кам "истеъмол савати. 2. Жамият аъзоларининг окиллик билан хар томонлама камол топишини хисобга олган холда зарур булган "истеъмол савати"дан иборат. Истеъмол саватини хисоблашнинг 3 асосий услуби (норматив, статистик, комбинациялашган) булиб, улар асосида истеъмол савати "нарх"и кисоблаб чикилади. Истеъмол савати унга киритиладиган энг зарур товарлар ва хизматлар асосида хисобланади. Истеъмол саватининг 70% дан ортигини одатда озиковкат, кийимкечак, пойабзал ташкил этади. "Истеъмол савати" нархи яшаш минимум чизигини белгилайди. Бу чизикдан паст даромад олувчилар камбагалларни ташкил этади. Истеъмол савати асосида энг кам иш хаки ва нафака белгиланади. Истеъмол савати вактвакти билан кайта куриб ; чикилади. Масалан, овкатланишнинг сифат белгиси — бу унинг | балансланган булиши, яъни киши организми учун зарур булган барча кимёвий модда ва элементларни озикдан олиши, тетик, соглом булиш, хаётда фаоллик курсатишни таъминлаши керак. Бунинг хаммаси айланиб келиб, мамлакатда яратилган ЯИМ ва унинг усиш суръатига такалади. Даромадлар табакалаши турмуш даражасини хам табакалашувига олиб келади. Бу фарк, энг аввало, шахар билан кишлок ахолиси уртасида, айрим кишилар, оилалар, жамоалар, худудлар ва мамлакатлар уртасида юз беради. Табакалашув турмуш даражаси курсаткичларининг фаркланишидан иборат. Бу фарк табакалашув жон бошига тугри келадиган истеъмол даражаси буйича юз беради. Аммо бу табакалашув умумий турмуш даражаси юкори булиб, озиковкат муаммоси хал этилган шароитда микдор жихатидан фарк тарзида юзага чикади. Ахолининг турмуш фаровонлиги даражаси "Турмуш сифати индекси"да уз ифодасини топади. Турмуш сифати индекси куйидаги курсаткичлар буйича хисобланади: 1. Согликни сакдашдаги ахвол. 2. Таълим даражаси. 3. Уртача яшаш ёши. 4. Ахолининг иш билан бандлиги. 5. Сиёсий хаётга йул берилиши. Турмуш сифати индекси энг юкори мамлакатлар Япония, Канада, Норвегия, Швейцария, АКШ булиб, республикамиз хозирча дунё мамлакатлари ичида 80уринда туради. Мустакилликка эришганимизни унча куп булмаганини назарда тутсак, бу натижа ёмон эмас. И нсон камолоти индекси куйидагилар асосида белгиланади: 1. Жон бошига тутри келадиган ялпи ички махсулот. 2. Кутилаётган яшаш ёши. 3. Таълим даражаси (25 ёш ва ундан кат т алар). Бу курсаткич буйича дунёдаги энг юкори натижага эришган Канада, Швейцария, Япония, Швеция, Норвегия, Франция, Буюк Британия каби мамлакатларда инсон камолоти индекси 0,9 дан юкори. АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ 1. Каримов И. А . Узбекистон: миллий истиклол, иктисод, сиёсат, мафкура. 1-китоб. Т. «Узбекистон» 1996 йил. 2. Каримов И. А. «Узбекистон иктисодий ислохотларни чукурлаштириш йулида» Т., «Узбекистон» 1995 йил. 3 . Каримов И. А. «Узбекистон - буюк келажак сари». Т., «Узбекистон» 1998 йил. 4. Каримов И. А . Узбекистон ХХ I аср бусагасида. Хавсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари. 5 . Каримов И. А. «Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон хаёт- пировард максадимиз». Т., «Узбекистон» 2000 йил. 6. Шодмонов Ш. Ш., Алимов Р. Х., Жураев Т. Т. «Иктисодиёт назарияси» Тошкент, «Молия» 2002 йил. 7. Улмасов А., Вахобов. А. «Иктисодиёт назарияси». Тошкент. Шарк. 2006 йил. 8. Тожибоева Д. «Иктисодиёт назарияси». 2 том. Т. «Шарк» 2003 йил. 9. Тожибоева Д. «Иктисодиёт назарияси». 1 том. Т. «Укитувчи» 2002 йил. 10. Улмасов А., Шарифхужаев М. «Иктисодиёт назарияси». Т. «Мехнат». 1995 йил. 11. Умаров У. «Иктисодиёт назарияси». Т. 2004 йил. 12. Бекнозов Н ва бошк. «Иктисодиёт назарияси». Т. 13. Шишкин А. Ф. «Экономическая теория» учебник. М., «ВЛАДОС» 1996 йил. www . ziyonet . uz www.nur.uz