logo

Kadrlarning ijtimoiy ekologik yo`naltirilganligi. Ekologik qayta ko`rish konsepsiyasi

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

44.5 KB
Reja: 1.Hozirgi zamon jamiyatining ijtimoiy ekologik yo`naltirilganligi. 2.Ekologik yo`naltirilganlik darajalari. 3.Ijtimoiy ekologik yo`naltirilganlik muammolarini rejalashtirish 4.Ekologik qayta ko`rish konsepsiyasi 5.Ekologik vaziyatning yomonlashuvi sabablari. Hukumatning ijtimoiy ekologiyaga e’tibor berishi ekologiya muammolariga eng muhim ijtimoiy siyosiy ish deb qarash, tabiatni muxofaza qilish muammolarini oldindan bilish va hal etish, ro`y berishi mumkin bo`lgan ijtimoiy ekologik ziddiyatalar oldini olish uchun shart-sharoitlar yaratish ekologik seyosatning muhim yo`nalishidir. Hozirgi zamon jamiyatning ijtimoiy-ekologik yo`naltirilganligi keng qo`llamli ekologiya jarayonlariga rahbarlik qilish va boshqarish ko1nikmalarini shakllantirish, inson jamiyat va tabiat munosabatlarini qulaylashtirish hamda muvozanatlashtirish muammolarini hal etishni talab etadi. Ekologik yo`naltirilganlik bir-biri bilan bog`liq ikki darajaga egadir: Birinchi daraja – ekologik madaniyat ko`rsatkichi bilish ekologik tafakkur. Ikkinchisi – tabiatni muxofazalash jarayonlarni barcha darajalarda – umumdavlat darajasidan tortib alohida korxonagacha bevosita amaliy boshqarish ko`nikmalari bilan bog`liq. Bu darajalar orasidagi dialiktik bog`liqliki shundaki birinchisi ikkinchisi uchun negizidr. Ikkinchisi birinchisiga qaytarma faol ta’sir ko`rsatadi. Ijtimoiy ekologik yo`naltirilganlik dastavval jamiyat va tabiatning rivojlanish qonunlarini uning rivolyutsiyasini chuqur bilishni nazarda tutadi. Bunday bilish inson jamiyat va tabiat o`zaro munosabatlarining ilmiy materialistik qarashlari bilan tanishish natijasida shakllanadi. Jamiyat rivojining hozirgi burilish bosqichida ham ijtimoiy ham tabiatning rivojlanish obyektiv qonunlarni dealektik birlikda ziddiyatli va o`zaro bog`liq holatda bilib olish mumkin. Ularni amaliy faoliyatda nazar etiborida tutish ijtimoiy ekologik rivojlanish muammolariga bir tomonlama texnogratik yondashish eskicha tafakkur qilish, o`zboshimchalik, subyektivizm va ekologik nuqtai nazaridan asoslanmagan [qonunlar qabul qilishdan xolos etadi. Ijtimoiy ekologik yo`naltirilganlik muammolari orasida bozor munosabatlarini nazarda tutib ekologik rivojlantirish hali ko`pchilik korxonalar va tashkilotlarga amaliy ishga aylanmagan. Ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishni zarurligi ijtimoiy ekologik rejalashtirishga yangi qo`zg`alish baxsh etadi. Gap ijtimoiy rivojlantirish rejalariga ekologiya siyosatining vazifalarning butun majmuini kiritish rejalarini moddiy texnik jihatdan ta’minlash, tabiatdan foydalanishning iqtisodiy mexanizmlar va hokozolarni ishga solish to`g`risida bormoqda. Ijtimoiy-ekologik rejalashtirishning har bir darajasida mehnat jamoasidan tortib umumdavlat darajasigacha aholi salomatligi va atrof-muhitni muxofaza qilish insonning har tomonlama munosabatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish asosiy o`rinni egallashi kerak. Masalanish hamma tomonlarini qamrab olish aniqlik, reallik, ijtimoiy- ekologik rejalashtirishining asosiy qonun qoidalari bo`lishi lozim Bundaaniq vujudgakelayotgan ekalogik vaziyat hamda mavjud moddiy boyliklar baboshqalar xisobga olinishi kerak. Har qanday ekologik siyosat qabul qilinadigan har qanday uzoqqa mo`ljallangan yirik miqyosli dasturlar muayyan uslubiy konsepsiyalarga suyanishi kerak. Ekologik muammolar negizida obyektiv ravishda mavjud bo`lgan asosiy ziddiyatlarni hal etish uchun shunday konsepsiya ishlab chiqilishi lozim. Bu xo`jalik yuritish an’anaviy usullari bilan ob’yektiv mavjud evolyutsiya taqozosi bo`lgan ekologik cheklashlarga ega biosfera o`rtasidagi ziddiyatlar. Masalan, yerga mineral o`g`itlar, pestisidlar solish, melioratsiya foydalidir – madaniy o`simliklar hosildorligi ortadi, dehqonchilik barqarorligi ta’minlanadi. Ekologiya nuqtai nazaridan esa bu zararlidir. Chunki buning kasofatidan nainki ko`pgina o`simlik va hayvonot yo`qoladi. Atrof muhit sifati yomonlashadi. Aholi salomatligi ham tahlika ostida qoladi. Albatta ekologik vaziyatning yomonlashuvida faqat qishloq xo`jalik emas, balki transport sanoat va xo`jalik faoliyatining boshqa turlari ham aybdordir. Tabiatga antropogent taziq o`tkazish biosferaning ekologik muvozanati buzilishiga, atrof muhit bulg`anishiga, tabiat boyliklarining qurib qaqshashiga, ya’ni inson atrofidagi muhitning izdan chiqishiga olib keladi. Ekologik iqtisodiy ziddiyatning ta’siri shundaki, an’anaviy vositalar bilan erishilgan iqtisodiy o`sish, juda qimmatga tushadi – ekologik orqaga ketish ro`y beradi. Ko`pgina olim va siyosatchilar, agar jamiyat rivojining jadallashuvi zarur ekologik shart-sharotilarni ta’minlamas ekan, u holda boshlangan jadallashuv ma’lum vaqtdan keyin muqarrar ravishda sekinlashish bilan almashadi, ijtimoiy taraqqiyot hatto to`xtab qolish mumkin ham deb hisoblaydilar. Shu boisdan jadallashtirish strategiyasi, atrofdagi tabiiy muhitning shart-sharoitlari hamda omillarini “Tashqi tarzada” hisobga olmay balki uni ijtimoiy iqtisodiy jabha bilan chambarchas bog`langan juda muhim tarkibiy ekologik qism sifatida o`z ichiga olishi zarur. Rivojlanish har tomonlama intensive yo`lga o`tishi uning iqtisodiy rag`batlantirishini shakllantirish, bunday rivojlanishning sifat omillari va manbalarni ishga solish, ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini yanada oshirishga, aholining barcha oqilona ehtiyojlarini qondirishga olib keladi. Koefolyutsiya sharoitlarida intensivlash, ijtimoiy taraqqiyotning ekologik qayta qurish bilan qo`shilishi muhimdir. Ekologik faoliyatning strategiyasi eng kam zarurat, atrof-muhit ichida eng kam ehtiyojni qanoatlantirishga, tabiiy ashyoviy va makondagi resurslardan oqilona foydalanishga chiqimsiz yoki kam chiqimli texnologiyalarni ishlab chiqarishning atrof muhitni saqlash imkonini beradigan har xil bioekologik sikllarini joriy etishga yo`naltiriladi. Shu tufayli jamiyat omon qoladi, ekologik xavf va buxronlar bartaraf etiladigina emas, balki uning taraqqiyoti yanada tezlashadi. Foydalanilgan adabiyotlar: 1. I.A. Karimov “Ozbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari” Toshkent 1995 yil 2. I.A. Karimov “O`zbekiston XXI-asr bo`sag`asida havfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolotlari!” Toshkent “O`qituvchi” 1997 yil 3. I.A. Karimov “O`z kelajagimizni o`z qo`limiz bilan qurmoqdamiz” Toshkent “O`qituvchi” 1999 yil 4. I.A. Karimov “Ijtimoiy ishlarimizni oxirigacha yetkazaylik” Toshkent “O`qituvchi” 1994 yil 5. I.A. Karimov “Yuksak malakali mutaxassislar taraqqiyot omili” Toshkent “O`qituvchi” 1995 yil 6. I.A. Karimov “O`zbekiston mustaqil taraqqiyot yo`lida” Toshkent “O`zbekiston” 1991 yil 7. I.A. Karimov “Hushyorlikka dav`at” Toshkent “O`qituvchi” 1999 yil 8. Yu. Shodimetov “Ijtimoiy ekologiyaga kirish” Toshkent 1994 yil 9. Vernadskiy “Biosfera” Moskva 1967 yil 10. G.A.Novikov “Osnova obshey ekologii i oxrana prirodi”. 11. A.Xo`jaxonov “Atrof muhitni muhofaza qiling” Toshkent “Ibn Sino” 1985 yil 12. P. Baratov “Yer bo`limi va o`lkashunoslik” Toshkent “O`qituvchi” 1990 yil 13. www.ziyonet.uz