logo

Ҳаракатланувчи юк таъсирида текис ферма элементларидаги зўриқишларни ҳисоблаш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

180.248046875 KB
Ҳаракатланувчи юк таъсирида текис ферма элементларидаги зўриқишларни ҳисоблаш Режа: 1. Ферма стерженларидаги зўриқишларнинг таъсир чизиклари. 2. Шпрингелли фермалар. 3. Фазовий системалар ҳақида умумий тушунча. Ферма стерженларидаги зўриқишларнинг таъсир Ҳаракатланувчи юк таъсирида ҳисоблаш. Бунинг учун таъсир чизиқлар назариясидан фойдаланилади. Таъсир чизиғи қуриш тартибини қуйидаги мисолларда курамиз. 1. Паралел белбоғли ферма элементларидаги зўриқишнинг таъсир чизиқларини қурамиз (9.1 а – расм). ферманинг 5-7, 4-7 ва 10-11 элементлари учун т. ч. қурайлик. И 5-7 т. ч. Бу зўриқишнинг таъсир чизиғини қуриш учун ферманинг I – I кесим бўйича кесиб, бирлик юкнинг икки ҳолатини текширамиз. 1-ҳолат. Р=1 кучи кесимдан қнгда, кесилган ферманинг чап қисми мувозанати қаралади. И 5-7 учун момент нуқтаси 4 бўлади.  M 4 =0, R A . 2 d –И 5-7 . h =0. бу ерда R A = L – x / L . И 57 =2 d / h . R A (а) 2 – ҳолат. Р=1 кучи кесимдан чапда, кесилган ферманинг ўнг қисми мувозанати қаралади.  M 4 =0, – R в . 4 d +И 5-7 . h =0, И 57 =4 d / h * R в (б) бу ерда R B = x / L . И 57 нинг т. ч. чизмада кўрсатилган (9.1б – расм). Оддий ферманинг пастки ва юқориги белбоғларининг таъсир чизиқлари момент нуқтаси усулида қурилади. Бунда чап ва ўнг чизиқлар момент нуқтаси остида албатта кесишади. Ферма панжарасининг ташкил этувчи стерженларда ҳосил бўладиган зўриқишлар т. ч. ни қуришни кўрайлик. D 57 т. ч. а) I – I текислик билан кесилганда ферманинг чап қисмини мувозанатини караймиз, бунда Р=1 кучи кесимдан ўнга ҳаракатланади. Бунда проекция усули қулай бўлади.9.1 – расм  y=0, R A –D 47 sin  =0, D 47 =–1/sin  . R A . б ) Р =1 куч кесимдан чапда , кесилган ферманинг ўнг томони мувозанатини қараймиз .  y=0, R B –D 47 sin  =0, D 47 =–1/sin  . R B . D 47 нинг таъсир чизиғи чизмада ифодаланган (9.1в–расм). V 10,11 зўриқишнинг т. ч. курамиз. Фермани II – II кесим билан кесамиз. V 10,11 зўриқишнинг момент нуқтаси чексизлиқда бўлади. I – ҳолат. Р=1 кучи кесимдан чапда, кесилган ферманинг ўнг қисми учун мувозанат тенгламасини ёзамиз:  y=0, V 10,11 +R B =0, V 10,11 =–R B . II – ҳолат . Р =1 кучи кесимдан ўнга ҳаракатланади :  y=0, R A –V 10,11 =0, V 10,11 =R A . Энди 9.2 – расмда кўрсатилган ферма стерженларидаги зўриқишларнинг т . ч . қурамиз . 9.2 – расм D 23 т. ч. I – I текислигини ўтказамиз, 2–3 элемент учун момент нуқтаси 1–3 ва 2–4 элем кесишган нуқтаси K бўлади. D 23 нинг т. ч. қуришда момент нуқтаси усулини қўллаймиз. I – ҳолат:  M K =0, Р=1 ўнгда чап – D 23 . r – R A . a =0; D 23 =–(a/r) . R A II – ҳолат . Р =1 чапда :  M K =0, D 23 . r–R B (6d+a)=0, D 23 =(6d+a)/r . R B . V 65 т. ч. 6 тугуни II – II текислиги билан қирқамиз. Тугун кесиш усулини қўллаймиз. I – ҳолат. Р=1 кучи 6 тугундан бошқа тугуларда.  y =0, V 65 =0. II – ҳолат. Р=1 кучи 6–тугунда.  y =0, V 65 –Р=0, V 65 =Р=1. (9.2в–расм). Шпренгелли фермаларни ҳисоблаш Асосий ферма белбоғлари тугунларининг орасидаги масофа катта бўлса, белбоғнинг (пояснинг) ҳар бир стержени (элементини) мустақил фермача билан алмаштириш мумкин (9.3 – расм). 9.3 расм Бундай фермалар шпренгелли фермалар бўлади. Икки тугун орасидаги ёрдамчи ферма шпренгелp деб аталади. Шпренгеллли фермалар бир ва икки ярусли бўлиши мумкин. Бир ярусли шпрингелли фермаларда шпренгелpнинг пастки (юқориги) ќўшимча тугунларига ќўйилган юк унинг пастки (юқориги) асосий тугунларига узатилади (9.3б–расм). Агар шпренгелpнинг пастки тугунларига қўйиладиган юк ферманинг юқоридаги асосий тугунларига узатилса, у ҳолда бундай фермалар икки ярусли шпренгелли фермалар дейилади (9.3в–расм). Бир ярусли шпренгелли фермаларни ҳисоблашда уларнинг элементлари қуйидаги учта категорияга бўлинади: 1) Фақат асосий фермага тегишли бўлган элементлар. Улардаги зўриқиш шпренгелни ҳисобга олмасдан, асосий фермани ҳисоблаш орқал топилади. 2) Фақат шпренгелга тегишли бўлган элементлар. Улардаги зўриқиш мустақил ажратиб олинган шпренгелли ферманинг ҳисоблашдан топилади. 3) Бир вақтнинг ўзида асосий ферма билан шпренгелга тегишли бўлган элементлар. Улардаги зўриқиш асосий ферма билан шпренгелда ҳосил бўлган зўриқишларнинг йиғиндисига тенг. Икки ярусли шпренгелли фермаларнинг стерженлари 4 категорияга бўлинади. Улардан учтаси юқорида ќурилган шпренгелли ферма стерженларининг категорияларига мос. Тўртинчи категорияли элементлар ферманинг асосий стерженлари каби ( I –категория) бўлади, лекин ҳаракат юқориги белбоғда ёки пастки белбоғда бўлганда, уларнинг т. ч. ҳар хил бўлади. Паралел белбоғли бир ярусли шпренгелли ферманинг (9.4а–расм) ќўрсатилган элементлардаги зўриқишларининг таъсир чизиқлари-ни қурамиз (ҳаракат пастдан). О 68 т. ч. ( I –категория) 9.4б – расмдаги асосий ферма ќурилади ферма чап ќисмининг мувозанати қаралади.  M 5 = R A ∙2 d +О 68 ∙ h = 0. чапO68=−RA⋅2d h ёки  M 5 = – R B ∙4 d +О 68 ∙ h = 0. ўнг O66=−RB⋅4d h . О 68 нинг т. ч. 9.4в–расмда ќўрсатилди. D 57 нинг т. ч. ( II – категория).  Y =0, D57⋅sinα +1 2=0, D57=−1 2sinα 9.4 d – расм D 56 нинг т. ч. ( III – категория).  Y=0, 9.4 – расм  R A +D 56 ∙sin  , D56=− 1 sinα ⋅RA; (9.4 е – расм ). Энди қуйидаги икки ярусли фермани қараймиз. V 56 нинг т. ч. (9.5-расм) IV – категория элементи. Аввал ҳаракат пастдан, кейин ҳаракат юқоридан бўлган хол учун асосий фермадан т. ч. чизамиз. Бу т. ч. фойдаланиб берилган ферманинг V 56 зўриқишни т. ч. чизамиз. Ҳаракат пастдан. I – I текислигни ўтказамиз, кесилган ферманинг чап бўлагини мувозанатини караймиз. а) Р=1 кучи ўнгда,  M K =–R A ∙a–V 56 (a+2d)=0, чап V 56= − R A⋅a a+2d ; б) Р=1 кучи чапда  M K =0, ўнг R B ∙(a+6d)+V 56 (a+2d)=0, ўнг V56− a+6d a+2d ⋅RB; V 56 нинг т.ч.9.5в расимда қўрсатилган 2. Худди шу тартибда хараќат юқорида бўлган хол учун чизамиз (9.16 т – расм). Фазовий фермалар (системалар) ҳақида умумий тушунча Фазовий системалар теккис фермалар каби ўзгармас бўлади, чунки улар ҳар хил ташқи юкларни ќабул ќилади. Ташқи юќлар таъсиридан фазовий 9.5– расм системаларнинг ўзгарувчанлиги, оний ўзгарувчанлиги ва бошқа тушунчалар теккис системалардаги тушунчалардан принципиал фарқ ќилмайди. Эркин фазовий системалар 6 эркинлик даражасига эга: 3та чизиқли, 3та буралишдаги ќўчишлар. Бундай системаларни ерга ёки ќўзгалмас системаларга боғланиш (намуналарини ќўрамиз 9.6–расм). 9.6– расм 9.7– расм Таянчлари 6 стерженлар билан богланган фазовий фермаларнинг таянч реакциялари қуйидаги мувозанат тенгламаларидан топилади. 1 – вариант:  x -=0;  y =0;  z =0;  M x =0;  M y =0;  M z =0. 2 – вариант:  M 1 =0;  M 2 =0;  M 3 =0;  M 4 =0;  M 5 =0;  M 6 =0 Фазовий фермалар алоҳида текис фермалардан курилган бўлса кучлар шу фермалар текислиги бўйича қўйилган бўлса, уларнинг ҳисоблашда алоҳида текис фермаларга ажратиш қулай ҳисобланади (9.7–расм). Кучлар фазовий кўйилган бўлса, дастлаб кучларни текислик бўйича таксимлаб, сўнгра алоҳида текис фермаларга ажратиш мумкин (9.8–расм). 9.8 – расм Фойдаланган адабиётлар рўйхати: 1. Одилхўжаев Э. А., Гуломов Т. У., Абдукомилов Т. К., «Ќурилиш механиқаси», Тошкент, Ўќитувчи, 1985 йил. 2. Одилхўжаев Э. А., Гуломов Т. У., Абдукомилов Т. К., «Қурилиш механикасидан мисол ва масалалар», Тошкент, Ўќитувчи, 1974 йил. 3. Дарғков А. В., и др. «Строителная механика», Москва, Весшая школа, 1986 йил. 4. Снитко Н. К., «Строителная механика», Москва, Весшая школа, 1980 йил. 5. Кисилёв В. А., «Строителная механика», Москва, Стройиздат, 1986 йил.