logo

Шукур Холмирзаев ҳикояларида инсон

Yuklangan vaqt:

24.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

986 KB
Шукур Холмирзаев ҳикояларида инсон руҳияти тасвири 1 МУН ДАР ИЖА КИ Р И Ш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I- б о б . ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВ ҲИКОЯЛАРИГА ХОС БАДИИЙЛИК ВА ПСИХОЛОГИК АСОСЛАНГАНЛИК I.1. АДИБ ҲИКОЯЛАРИДА ЯНГИ ДАВР ВА АДАБИЙ ҚАҲРАМОН КОНЦЕПЦИЯСИ I . 2 . ЁЗУВЧИ ҲИКОЯЛАРИДА МИЛЛИЙ РУҲИЯТ МАСАЛАЛАРИ II -б о б. ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВ ҲИКОЯЛАРИДА ДАВР ЯНГИЛАНИШЛАРИ ҲАМДА ҚАҲРАМОНЛАР (ИНСОН) РУҲИЯТИДАГИ АЛОҚАДОРЛИК II . 1 . ИНСОН РУҲИЯТИНИНГ МАИШИЙ ТУРМУШ БИЛАН АЛОҚАДОРЛИГИ ИФОДАСИ II . 2 . ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ ҚАҲРАМОНЛАР РУҲИЯТИГА КЎЧИРИШНИНГ БАДИИЙ УСУЛЛАРИ УМУМИЙ Х УЛ О СА Л А Р АДА БИЁТ ЛА Р Р Ў ЙХ А ТИ 2 К ИР И Ш М а в з у н и н г д ол з а р б л иги . ХХ аср тар и х м у л кига а йла н иб б ў л д и. Э н д и ў тм и ш ў з х у л ос а л а р и б ил а н эр т ан г и к у н н и нг қ а н д а й б ў л иш и г а х и з м ат қ и л а д и . Ад а биётш у н о с, ёз у вчи ва ш о ир У л у ғ б ек Ҳ а м д а м та ъ б и р и би л а н а й тг а нда, «Буг у н в а эр т ан и н г и л д и з л ари ҳам и ш а айн а н К е ч а н инг б ағ р ид а қои м д и р» . Э рт а нги к у н нин г қ а н д а й л иги ке ч а га боғ л иқ эк ан , т а би и й к и , ў тм и шга холис к ўз би л а н б оқиш, у н ин г қ анд а й к ечган и н и , х у с у сан, а д а б и ё т да г и и фо д а сини и з ч ил л ик б и лан ўр г а н иш ал оҳ и д а а ҳ а м и я т ка с б этад и . Бугунги кунда адабиётимизда инсон руҳиятини тадқиқ этиш ҳам устувор масалалардан биридир. Президентимиз таъкидлаганларидек “Ҳар бир илмий янгилик, яратилган кашфиёт бу янгича фикрлаш ва дунёқарашга туртки беради, маънавиятнинг шаклланишига ўзига хос таъсир кўрсатади” 1 2 « Рес п уб л и к ам и зн и н г м у стақил л и к ни қ ў л г а кирити ш и, иж т и м о ий- с и ё си й с о ҳ а д а б ўлг а н и дек, ма ъ н а вий - ма д аний ҳ а ё т и миз д а ҳ а м б уту н л а й я н г и с а ҳ и ф а оч д и. Биз ў з м ул ки мизга в а ўз м еҳ н ат и м и з н а ти ж а с ига ў зимиз эга бўлдик. Т ари х имизга т е г ишли ф ак т ва ҳ о д и с а л а р н и , к ат т а - ки ч и к шах с ия т л а р ни ўз г а ларн и н г кўзи в а а қ л и б и л ан б аҳо ла ш бар ҳ ам т оп а б о ш л ад и . М илл а т в а Ват а н м а н ф аа т и ҳ а мм а н а р с ад а н муқ а д д ас т ут и лд и . Шу а с н о д а « Т у р к и с т о н ( Қ ў қ о н ) м у х т о р и ят и » н оми билан тар и х г а к ир г ан, ж а д ид л ар и ми зн и н г с иё с и й м у с та қ и л л и к уч у н о л иб бо рган к урашл ар ин и н г и л к н а м ун а си б ў л г ан, ле к ин шў р о л ар т о м о н и д ан х ои н о н а қо н га б от ир и л г а н ҳ о д и сани, « Бос м а чи ли к » н оми б и л ан ба дном қи л и н г а н, а с л ида х а л қ им и з н и н г ўз э р к и, м а ъ н а в ияти й ў л ида г и к у р а ши – мил л ий о зо д лик ҳ ар а к а т л а қайта б а ҳ о л а ш бош ланди »1 , – д е б ёз а ди о лим Б егали Қо си м ов. Д а р ҳ а қ и қа т , и ст и қлолга эриш у ви м и з билан о ла м га м у н о са б ат ҳам ў зг а р д и. Я нг и ча н и г о ҳ и ж одк о рл а р н и н г ф а о л ия т и д а ҳ ам а к с эта бошл а д и . Ёз у вчи Ш у к у р Х о лм и р заев н и н г « .. . элу в ат а н н и н г м у ст а қ и ллигу о з одлик к а чиқ и ш и ул у ғ 1 Каримов И. Юксак маънавият енгилмас куч. Тошкент. Маънавият 2008, 41 бет. 2 3 би р шод и ё на л и к д и р. С е н э с а – Т у ро н з ам и н номли бир м а д а н ий ма м л акат н и н г ма д а н ий фу қа р о си с а н а й с ан ўзи н г н и . Э нди сен айт г и н- ч и, би р а диб с и ф ати д а , а в вало, н и ма л ар қи л д и н г, н и м а л арга э р и ш д ин г - е т и ш д и н г?» д е г а н сав о лга ж а в о би да т а ъ к ид л а га н идек, « А на шун д а н к е й и н д у нё г а к ў з им қай т а о ч илганд е к – и н с о ниятни ян г итдан к ў раёт г анд е к б ў л д и м : и н с о н ият б у э ът и қ о д л а р с и з я ш олмас э к ан, бу э ът и қ о д л а р – ун и нг т адр и ж и й т а ко м илини н г м аъ на в и й ҳ о с илал ар и э к анки, б ун г а а қ ли м ет г уни г а қ а д а р ша к ко клар с аф и д а э к а н ман. Б у – м е н и н г и л к и н ч и ду н ёв и й ют уғ им - т о пи л д и ғ и м б ў л д и в а т а б и и й к и , т ири к л и г и м м а ъно с и б ў л ми ш – А д а б и ёт г а – ёз у в ч и л и к к а с б- к о р и м г а а н а ў ш а да р а ж ам д а н қ а р а й ди га н б ў л д и м »2 . Т а би и й к и , а д и б бу қ ар а шл а ри н и б а д и и й аса р ла р и д а а к с э тти р г а н э д и . Ж у мл а д ан , у н и н г и с т и қ л о л д ав р и д а яр а т и л га н ҳи к о я л а р и д а я нг и қ аҳ р а м он ла р п ай д о б ў л д и , ш у б и ла н би рг а а д и б Инс о нн и я нг и ч а р ак у р с д а к ў р с ати ш н а т и жа с и ўл а ро қ ми л л и й в а ма ҳ а лл и й р у ҳ ият н и и ф о д ал а ш д а ҳ а м оҳ о р л и тас в и р л а рд а н ф о й д а л ан а бо ш л а ди . Ш у к у р Х о лм ир з ае в и ж о д ид аг и ай н и ш у х у с у с и я тл а р н и текш и ри ш у ш бу б и т и р у в м а л а к а в и й и ш н и н г д о лз а рб л и г ин и бе л ги л а й д и . М а в з у н и н г ў р г а н и л и ш да р а ж а си . М и лл и й р у ҳ и я т – м у ай я н м и л л а т в а к и лла рин и н г ў з а р о би р - б и р и б и л а н м у но с а б а т ид а , ф е ъ л -а тв орид а , т у р м у ш - та р з и д а в а ҳ о ка з о жи ҳат л а р д а а к с э т а ди г а н ў зиг а х о с с и фа тл а р мажм у ид и р . Бад и и й а са рд а м и л л и й р у ҳ и ятн и н г а к с э тиш и м у ҳ и м аҳ а м и я т к а с б э т и б , у а с а рд а т а с в ир лана ёт г а н в о қеа ла р , қ а ҳ р а м о н ла р н и н г и ш он а р л и ч и қ и ши д а ас о с и й о м и л ва з и ф ас и н и ў т ай д и . А д а б иёт ш у но сл и к и л м и н и н г бу жиҳ а т н и а ни қ л аш и эс а м и л л а т ни н г ў з л и г и н и ан гл аш и у ч у н ҳ а м за р у р д ир . Зота н , ў з л и к н и а н г л а ш ҳ ақ и қа т н и та н и ш н и н г ас о с и й ша р т и са н а л а д и . А д аб и ё т ш у н о с л и г и м и з д а қ а ҳ р амо н л а р р у ҳи я т и н и ў р га н и ш а сн о с и д а м и лл и й р у ҳ и я т т а д қ и қ э т и л га н б и р қа н ч а та д қи қ о тл а р м а в ж у д . Ж у м ла д а н , а д а б иёт ш у но с 4 М .А б д у р а ҳ м он ов а « Р у ҳ ий д у н ё тас в и р и »2 р и с о ла с ид а А бд у лл а Қ од и р и й , О йб ек , А б д у лл а Қа ҳҳо р к а б и ё з у в ч и ла ри ми з ни н г та ҳ л и л г а т ор т и л га н а с а р лар и даг и қ а ҳр а м он л а р р у ҳ и я т и н и п с и х о л о ги к ж иҳ а тд а н ас о с ла ш т а м ой и лла ри н и ан иқ л а р эка н , а й н и чо ғ д а ў з б е к к и шис и р у ҳ и я т и а к с э т га н ў ри н л а р г а ҳ а м а л о ҳ и д а т ўх т ал и б ў т ад и . Ол и м Ҳ . У м у р овн и н г « Б а д и и й п с и х о л о г и з м в а ҳ оз и р г и ў з б е к р о м а н ч и л и г и » н о мл и м о но г р а фи я с ид а ҳ а м ў збек о н а р у ҳ и ят г а э ът иб о р қ а р а ти л а д и . Ш у н и нг д ек , ф и л о л о ги я ф а н л а р и но м з о д и Ш . До н иё р о в а « Ш у к у р Х о л м ир з ае в ҳ ик о я л а р и н и н г б а д и и й - у с л у б и й ў зиг а х о с л и ги » 1 д е б но м л а н г а н д и с с е р т ац и я с ид а , ж у м л а д ан , ё з у в ч ин и н г ма ҳ а л л и й ко л о ри т н и кўр с а т и ш м а ҳ ор а ти , м и лл и й в а у м у м и нс о н и й р у ҳ и я т н и тас в и р л а ш та м ой и лла р и н и б е лг и л а ш г а ҳ а р ака т қ и л а ди . Ш у н и н г д е к , Ш у к у р Хо л ми р з ае в и ж од и д а м и л л и й в а ма ҳ а л л и й р у ҳ и ятн и н г и ф о д а э т и л и ш и Г . Т а в а л д и е в а , М .Ҳ а м идо ва каб и а д а б иёт ш у но с л а р ни н г т а д қ и қ от ла ри д а , М. Қ ў ш ж о н о в , У . Но р м ат о в , С. Мама ж оно в , Қ. Йўл до ше в , Ҳ. Болта б о е в , О. Ота хоно в , Р. Қ ў ч қ оро в с ин г ари т а н қ идчи о лимл а р н инг м а қ о л аларида ҳ а м таъ ки длаб ў т ила д и. Шу би л а н б и р га ёз у вчи Ш. Холми р з а е в нинг эгам а нлик д аврида я р а т илг а н ҳ и коя л ари д а ў з б ек к и ш и с и нинг р у ҳи ят и , ў й - ке ч и н м а л а ри , таъ с и р л а н и ш йў с и ни қанд а й та с ви р л а нг а нли г и, б у н д а қ а й с и ба д иий т ам о й и л л а р г а а ма л қ и л и нг а нли г и а л оҳи д а м у аммо с и ф ат и да ў р г а н и лма г ан. Ҳ олб у ки, и жт и м о и й ҳ аё т да со д ир б ў л а д иган ў зга р ишл а р а к сар ҳол л арда ки ш илар он г ида бо шл а н а ди ва ў ша ў зг а риш л ар н им а л ардан ибор а т эк а нини б ил и ш м у ҳ и м а ҳ а м ият к асб эт а д и. Битирув малакавий иши ни н г м а қс а д в а в а з иф а л а р и . Битирув малакавий иш ни н г ма қ с а д и ё з у в чи ни н г и с т и қ л о л д а в р и д а яр а т и лг а н ҳи к о я л а р и д а ў з б е к к и ш и с и р у ҳ ияти н и тас в и р л аш , ижтим о и й ш а р т - ша ро ит л а р н и н г м и лл а т р у ҳ и ятиг а та ъ си р и н и к ў р са т и ш д а т а я нг а н та м ой и лл а р н и б ел г и л а ш д а н и б о р а т д и р . М а з к у р м ақсадг а э р иш и ш 5 у ч у н қ у й ид а г и ч а в а з и фа л а р б е лг и ла б о л и н д и : – б а д и и й а с ар д а п си х о л о ги к а с о сл а н г а н л и к н ин г ў р н и , х у с у сан , қ а ҳр а м он л а р тас в и ри н и яр ати ш д а ул а р н и н г ф а о л и я т и б и ла н р у ҳ ият и у й ғ у н л и г ин и та ъ м и н л а ш н и н г аҳ а м ия т и г а д и ққа т н и қ а р а тиш . Ш у к у р Х о лм ир з ае в и ж о д и д а ҳ а м и н со н г а , а вв а л о , о да м с и фа т ид а б а ҳ о б е ри ш к ў зг а т а ш л ана д и , а д и б н и м у а л л и ф н и н г с у я б-қ ў л тиқ л аш и б и л а н « яш а йд ига н » қ а ҳр а м о н э м ас , б а л к и ў з и у ч у н ў з и ж а в об г а р б ў лг а н о бр а зл а р қ и з и қ т и р а ди . Ш у б о и с ҳ а м Ж а л и л ( « Т а б ас с у м ») , Қ ую н қўр б о ш и ( «Та б асс у м» ), Э р г а ш ( « Ў з б е к х а ра к т е р и ») , Ў с а р ( « Қ а д им д а б ў лг а н эка н ... » ) , Х у рр а м б е к ( «Қ ор а к а м а р » ) к аб и қ аҳ р а мо н л а р и ш о на р л и г и г и , ж о н л и л иг и б и л а н ки то б х о н ё дид а сақ л а н и б қ о л ад и ; – ё з у в ч и ҳ и к о я лар и д а и ж т и мо и й ў з га р и шл а р г а т у р л и ч а м у н оса б а т д а бў л а д и г а н к иши л а р р у ҳ и я т и иф о д а си н и а ни қ л аш . М а ъ лум к и , б и р х и л д а ф ик р л а й д иг а н и кк и ки ш и б ў л ма й д и . Х у дд и ш у нд а й , ҳ аё т д а сод и р б ў л г а н во қ е а- ҳ о ди с а л а р г а ҳ а м ҳ амм ан и н г қ а р а ш и ҳ а р х и л д и р . А ди б « Қ у ё ш - ку ф ал ак д а к е з и б ю р иб ди ... » , « Оз од л и к » , « Қ а ди м д а б ў л га н эк а н ... » « Б у л у т т ў с г а н ой » с и н г а р и ҳ и к о я ла р и д а и жти м о и й ҳ аё т д аг и ў з г а ри шл а р б и ла н я ш а шг а бў л г а н м у н о са б а т и ҳ а м ў з г а р га н о д а м л а р р у ҳ ияти н и м а ҳ о р а т б и л а н к ўр с а т и б б е р а ди ; – а д и б ҳ и к о я л а р и д а ў з б ек ла р т у р м уш и даг и ў зиг а х о сл и к ла рни н г н амоё н б ў л иши н и а н иқ л а ш , ма и ш и й ҳ а ё т д аг и т а р т иб - т а о м и лла рн и н г м и л л а т в а к и лла р и р у ҳ и я т и д а қо л д ир г а н и зл а р и қ а н д а й т а с ви р л а н г а н и н и ў р г а ни ш . Ё з у в чи ни н г «Ў з б е к х а р акт ер и » , « О з о д л и к » к а б и қ а т о р ҳ и к о я лар и д а н о чо р а ҳ в о л д а я ш ас а ҳ а м , б ағ р и кенг , д а р ё ди л , с а бр - т о қа тл и ки ш и ла р т а б иа т и гў з а л йў с и н д а тас в и р л а н а ди . Битирув малакавий иш ни н г м а н бала ри . Б и т и р у в м а л а к а в и й и ш и г а ёз у вчи Ш. Х о лм и р заев н и н г ҳ икоял а р и ни ва э с се л а р ини ж ам л аг а н тўрт жи л д л и “ Са й ланма ” си а с о с ий м а н б а қ ил и б о л инд и . Қ иё с лаш у ч у н “ Қо р а к ам ар ” д рама с и, “ Қил к ў п р и к” ром а н и ҳ ам та ҳ л и лга тор т ил д и, шу би лан б и р га а д и б нинг вақтли 6 мат б у от д а, ж у млада н , “ Ша р қ ю л д у зи”, “ Ё ш л и к ” ж у рн ал л а ри , “ Ўзб е к и с т он ада б и ё т и ва са н ъа т и”, “ Ё з увчи” г а зетал а р и д а чо п этилган а д а бий - и ж т имо и й мазм у н д а г и мақ о лал а р ига м у рожаат қ ил и нд и. Малакавий ишнинг и л м и й я нги л и г и . А д и б Ш у к у р Холм и рзаев и ж о д и а д а б и ё т ш у н ос ли к да к ў п жиҳа т д а н ў рган и л г а н . А ди б н ин г б ад и и й и дро к принципл а р и , тас в и р лаш т ам о й и лл а р и ҳ а қ и да м а хс у с м о н о г р а ф и я л а р ҳ а м ёзилга н . Ш у н да й б ў лс а да, ёз у вчи ҳи ко яла р и д а ў з бе к ка х ос б ел г илар қ а нд а й акс этт и р и лг а н и, б у н д а қандай б а ди и й-эсте т ик та м о й и л л а р га та ян илга н и алоҳ и да та д қ и қ эти л га н и й ў қ . И н с он жа м и я т и ч ра т и ри к д и р . У нинг ф а о лия т и д а , я шаш т а р зи д а, ф и к р у д у нё қ а р а ш и н и нг ш ак л лан и ш и да м у ҳ и тнинг, ижти м о и й та р т иб отлар н инг а ҳ а м ия т и катта. Бу ҳо лат б адиий ас арл а р д а б аъ зи да я қ қо л акс этса, бо ш қа ҳо л л а рда я ш и р и н кеча д и, ам м о б у о д ам р у ҳи ят и г а, я шаш та р з и га и ж т и м ои й ҳ аё т н и нг т а ъ с ир и й ў қли г и н и а нглатм а йди. Ҳи к о я н авис Ш у к у р Х о лм и р заев н и н г и ст и қлол д ав р ида я ра т илган ҳ и коя л ари д а м ил л а т к и ш илари н инг р у ҳ и я ти ў зг а рг а н и ж т имо и й-сиёс и й, м а ъ нав и й т а р т и б о тл а р би л а н у й ғ у н р авишда б а д и ий та л қин э т ил ганлигини ўзи ҳам битирув малакавий ишнинг янгилигини белгилайди а д и . 7 1 -б о б. ШУКУР ХОЛМИРЗАЕВ ҲИКОЯЛАРИГА ХОС БАДИИЙЛИК ВА ПСИХОЛОГИК АСОСЛАНГАНЛИК И н с он – м у р ак к аб х и лқат. Б и о л о г и к н уқтаи н аз а р д а н қ а р а л га н д а о дам, га р ч и, б е н иҳ оя м у ра к к а б х у с у си я тларга эга б ў л с а ҳ ам, б у т к у л а н гла н ма йд иг а н м у аммо эмас. Қ о лаверс а , т об о ра м у каммалашаётг а н зам о навий ф ан б у б о р а д а г и с авол л а р г а б и р ин-ке т ин ж а в о б т опиб б ераёт и р . Бироқ ин с о нга « м у ра к к аб » с и ф а т и б у н ин г у ч у нг ин а б е р и лм а й д и , у т у ш у н и лиши м у шк у л р у ҳ ия тга эгал и ги у ч у н ҳа м дои м о қи й и н , г о ҳи д а еч и м с из са в ол л ар ма н б а ид и р . Нега к и, ин с он р у ҳ и я ти си рла р ини а н иқ л а ш б ен и ҳоя қ и йи н иш. «М у ра к каб т у йғу ва к е чинмал а р и нсонга ҳам и ша ҳ а м р оҳ» л и г и1 б оис ҳ ам одам ҳ а қ и да т у гал х у л о са ч и қ а ри ш, охир г и ҳ у км н и а й т и ш д е я р л и и м ко нс и з дир. Ш у н да й эс а да, с а б а б ва оқ и бат м у н о с а бати ҳ а р б и р ҳ о д и с ага тегиш л и . Ҳ атто та с одиф д е б ўй л а йдиг а н и миз в о қ еал а р за м и рида ҳ ам б ир ор с а б а б яширин. Х у д д и ш у ф икр ни ин с о н , у н ин г ф а оли я т ига ҳ ам та т биқ эт и ш м у мки н . З е р о , о дам н и н г ҳ а р б и р х атт и - ҳ а р а кати, и м о-иш о р а с и у н и н г р у ҳи ят и , фе ъ л-ат вор и б илан ўзаро бо ғ ли қ ҳо л да ю з ага ч иқ ад и. « Д у н ёнин г с а к к из и нчи м ўъ ж изас и » ( Ў. Ҳош и м о в) б ў л г ан а д аб иёт ин с о нни тас в и рлар эка н , т алантли и ж о д кор у нга х ос жи ҳ а т л а р н и р ўй - р о с т и ф о д ал а шга ҳа р ак а т қи ла д и. Б у н д а у қ аҳра м о н л а р о ла м и д а яш а й б ош л а й д и , у лар н инг ўр н и г а ўзи н и қ ўй и б к ў р ад и . Ш у бо и с ҳ а м у с т о з а д а биётш у н о с И ззат С у л то нн ин г : « Инс о н п с и х оло г ия с ини т ас в ирл о в ч и с а нъ а т к о р ў з и н и ҳ а р қ а н д а й и н с о н ий р у ҳ и й ҳ о л атда т асавв у р э та би л и ши к ерак » 2 , – д е га н та ъ к ид л а р и а й ни ҳ а қи қ ат. П с и холо г ик а с о сл а нга н л ик қ а ҳ р а м о н х атти-ҳ а р а кат л а р и , ф а о л и яти би л а н у н ин г р у ҳияти, ф еъ л -атв о ри ў р та с идаги у йғ у нл и к н и таъ м и н ла ш д а н а м о ён бўла д и. Ў з бек а д а биёт и да ў з и нинг хатти - ҳ а р а к а т ига ў з и жа в о б г а р бў лг а н қ а ҳ р а м о нл а р я ратг а н ё з у в ч и ла р дан бири Ш у кур Хол м и р з а ев д ир. « Ш а хс руҳ и я т и ни т а с в и р л а ш Ш у кур Х о л м и рз а е в иж о д иг а х о с м у ҳ им б е л г и де й и ш м у мки н » 1 , – деб ёз а д и о лим Қ. Йў лд о шев ёз у вчи и жо ди 8 х у с у си д а ф ик р юр и та ё т и б. Қ аҳ ра м о н л а р р у ҳ ия т ини а со с ли рави ш да к ўрсатиш у ч у н у н и нг и м о - и ш о ра с и, г а п- с ўзид а н т о р т иб қила ё тган ҳ а р б ир и ш и, хатти - ҳарака т иг а ч а х а р а к т е р ҳ а қи қ а т ига м ос т а рз д а и фо далаш л о з и м. А д и б Ш у к у р Х о лм и р заев н и ш ах снинг ички о ла м и жи лол а р и қ из и қ т и р г а н и у ч у н ҳа м н аф а қат ба д иий а с а р л а р и д а б у м а сал а нинг е ч и м и н и и зл а д и , ба лки и лм и й - п у бли ц истик ч и қи ш л арида ҳ ам иж од к о р шахс и яти, у м уман, Ш а х с тий н а т и ҳ а қ ида залв о рли ф и к р л а р бил д и рд и2 . Инс о н д е ган шарафли но м н и б е з аг у в ч и с ў з ва амал б и рл и г ига “ п ри нци п иал масала” д еб қа р аг а н Ш у к у р Х о лм и р заев н и а д а бий ж а м оа т чи л ик д идли, тўғ р и с ўз, ғ у р у рл и , б ад и и й тафа к к у ри к у чли, ҳа қ гў й, тал а нтли а диб, б ет а крор м аҳ орат эга с и, у л кан но с и р сифат и да ард оқл а йди. У м р и д ав о м и д а т и н имси з и зла н г а н , ў қи шда н т о лм ага н ё з у в ч и о д а м н ин г ч ига л р у ҳ и й к е чи н ма ла ри , т у й ғ у л а р и т о вл ан и ш и с и р и н и ан гл амо қ в а б у н и и ж о д и д а т ў л а а к с э т ти р м о ққ а қа т т и қ б е л б о ғ ла ди . Ш у н и н г у ч у н ҳ а м у н и н г аса р ла р и д а ё н- в е р и м и з д а я ш аё т га н , ҳ а р к у н и кўр и б т у р г а ни м и з ки ш и л а р н и н г ж о н л и қи ёфа с и та с в и р л анса д а , а д и б ҳ а ётда н ш у нчак и к ў ч ир и б қ ўй м а й д и , ю р акк а қ а д а л ад и г а н ж и ҳ а тл а р г а , б о ш қа л а р н а зар ид а н п и н ҳ о н н у қ т а л а р г а э ъ т ибо р қ а р ат ад и , т у йга н л а ри н и м аҳ о р а т б и л а н и ф од а э т а д и . « Ш у ку р ў з за м о н д о шла р и о р а с и д а г и ба ъ з а н к ў з и лғ а ма с м у н о с а б а тла р г а н а з а р т а шл ай д и в а б и ри н ч и қ а р а ш д а унч а м у ҳи м б ў л м а г а н б у м у н о с а б а т ла р д а н ки т о б х о н ла рг а с а б о қ б ў л а д и г а н м аъ н о и зл а йд и » 2 , – д ег а н э д и б у ҳ ақ д а о л и м М . Қ ў ш ж о н ов . Ё з у в чи ни н г ў тк и р ни го ҳ и о д ам ла р н и у л а рн и н г р у ҳ и ят и в а ф а о л ият и би л а н у зв и й б оғ л и қ л и кд а к ў р а р экан , ай н и ч оғ д а та ш қ и м у ҳ итн ин г и н с о н р у ҳ и ятига , у о р қа л и ф а о л иятиг а т аъ с и р и н и ҳ а м ч у қ у р с е з а д и в а т а св ир л а й би л ад и . Ш у б о и с а д и б а с а р л а р ид а қ а ҳр а м он л а р р у ҳи я т и н и н г те р а н та ҳ л и л и г а д у ч к ел ами з , обр а з л а р х а р акт ер и г а но м у в о ф и қ ў р и н л а р н и у ч р а т и ш қ и й и н . А д и б н ин г т а сви р л а ш т а м ой и л и ҳ а қ и д а о л и м М . Қў ш ж о н о в б у н д а н кў п й и л ла р о л ди н ай т га н қ у й ид а г и фи к р л а р д и қ қ а т г а с а з о в о р д и р : « Х о лм и р з а е в ҳа ё т н и б е в ос и т а т а св и рл а ш 9 у чу н ҳара к а т қ и л а д и . А й т мо қ ч и б ў л га н ф и к ри н и ҳ аё т ма те р и алл а ри н и н г б ев о с и т а т а св и р и о р қ а л и и ф о д а э т а д и . М е ъ ё р н и ях ш и ҳ и с қи л и б , в о қе а н и ба т а фси л т а с в и р л а й д и , и кк и н ч и д а р а ж а д а г ил а р г а к ў п ў р и н б е ри б ў т и р м а й д и . Ш у са б абд а н в о қ е а л а р л ў н да-лў нд а бў л и б , к и т обх о н г а б о р и б е т ад и . Б а ъ з а н а в т о р т а н л а н г а н воқ е а – ф и к р н и т а с д и қл а ш г а ож и з ли к қи л с а , ҳ а р а ка т қ и л у вч и шахс л ар н и н г ў т м и ш и г а м у р о ж а а т э т а д и в а ш а хс л а р ф ао л и ят и н и ма н т и қ а н д а л и л л а ш у чу н ҳа р ак а т қ и л а д и . Х у лл а с , к ў п г и н а ё ш пр о з а и к л а р и м и з д а б ў л га н н уқс о н – б а ён ч и л и к д а н қ о ч а ди »1 . Ш у к у р Х о лми р з а ев ҳ ик о яла р ида қ аҳ р а мо н л а р ини н г и ш онч л и ч и қ и ш и , с у нъи й лик т у ғд и р м ас л иги у ч у н тасвирда тал а б ч а нли к ни а с л о у н у тмайди. Ш у ў ри н да ай т иш к е р а кк и , ад иб б у мез о н г а н а фа қ ат ў з и, ба л к и ҳамм а нинг р и о я этиш и ни хо ҳ лар, а д а б и ё т н и н г х о м - х атала, и ш о нарсиз «аса р л а р» би ла н « б о й и ш» и га қ а р ш и к у р ашарди ҳ ам. Ёз ув ч и н инг “ О д и л а ка ҳа қ и д а ўйласам.. . ” эссесида б у ф икр ни та с д и қ л а йдиг а н ш у н д ай лавҳа б ор. Ш. Холми р за е в зам о ндош и ж одк о рлард а н би рин и нг м у ҳ о кама э т ил а ётган а сар и д а г и та н қ и дб оп ў р и нл а р г а т ў хтал и б, ж у м л а д а н , ш у н д ай д е й ди : « Бош қ а ҳ р амон н инг х атт и -ҳара к а т л а р и г а иш о н и б бў л ма й ди: п с и х о ло г и к ж и ҳ а т да н а с ос л а н маг а н. Ш у н и нг уч у н у о д ам г а ў х ш а м а й қ о л г а н . М а н а . . . К ў ри н г эн д и , к ўт ар г и ч к рандан тушиб к е тг ан й и г итн и н г ҳо л ати йиг ир м а бет ё з и л г ан. Оламда г и ж амики н а р с а ҳақ и д а ў йл а ш г а у л г у ра д и у: ҳ а тт о ф а рз андини ҳ ам тасавв у р э т ад и ... К ейин б ў лса я ш аги с и к е л иб қо л и б , қўл л ар и н и ёзиб ю б орса, т е пас и д а п а ра шу т и бо рдек – ерга э с он - о мо н қўн а д и... Ш у нга и ш о н иб бўл а д ими? Ғ и р т ёлғон- к у ! В о қ еа б ир неча с е ку н д о ра с и д а с о д и р бў л ад и . А г а р у к р а нд а н й иқ и л и ш и ҳ амон « ҳу ш ид а н к ет га н э д и », де с алар... » 2 Б у н д ай тала б ч ан ли к ёз у в ч инин г ў з аса р л а р и д а я қ қ о л р оқ с е з ил и б т у ра ди . Пс их ол о г ик а сос л ан г анл и к а с а рни н г ба д иий ю к с а клик д а ра ж ас ин и б елгил а б б е р а д и . Б и н о б а р и н , б у ў з - ўзида н , о сонг и на с од и р бў л м а й д и . Яъ н и қаҳр а м о н л а р р у ҳ и ят и н и ч у қ у р бил г ан, ҳ еч б и р т а ф с илни э ъ т и бо р д а н қ о чи рма г а н иж о д ко ргина юк с ак п си х о л о г и к та ҳ л илга э р и ш а ди . 10 Қа ҳ р а м о н л а р р у ҳ и я тини п с ихоло г ик ж и ҳ а т д а н асос л аш д а тасви р л а ш во си т а л а р и, ж у м л а д а н , б а д ии й дета л лар ҳ ам м у ҳи м р о ль ў й н а йди. Ш у к у р Х о лм и р заев “ Ш у к у р Б у рҳ он” с а рл а вҳали эс с ес и да б у ю к а кт ё рни н г б у б о р а да г и к у затишлари н и хотирл а б ш у н д а й ёз а д и : « С аҳ на га т у р л и о д а м ла р қ а тор и б и р ж улд у р к и й и м л и к и ш и к и р иб к ел д и. Ш у к у р ( Б у р ҳ он о в – О. С . ) уни к ўр иб: « Б и р г а д о д а », деб ў й л а д и. Аммо у ки ш и томош а б и н га о р қ а ў г ир г а н м а ҳ а л д а у н и нг ф ат и л а - ф а т и ла со ч ига и л а ш иб т у рган у з у н х а с г а к ўз и т ушди-ю: «Б у о д а м с о мон х о н ада ё т г а н , ҳ о зир т у р и б к ел я пт и, у сти- б о ш и н и қоқ и ш г а я м ҳафс а л а с и й ў қ. . . Йўқ, у шунга ўрг а н иб к е т г а н », деб ў й л ад и . С а ҳ н ада ў й и н д а во м э т д и в а у ки ш и худди Ш ук у р Б у р ҳо н тасавв у р э т г ан о д а м н и ў з х ат т и- ҳ ар а к ати б и л ан и с б отла д и »1 . Дар ҳ а қ и қ ат, у стоз р е ж и с сё р Ма н нон У йғ у р таък и длаган и д е к, б у м аҳо ра т б ел г иси э д и , шу б ир д ета л д а н қаҳр а м он н и н г т а р ж им а и ҳо л ини бил и б о лса бўлар д и. Х у д д и ш у н дай , б ад и и й асарда ҳ ам қ а ҳ р а м о н нинг б иргина са л о м б ер иши ё ки х и р г о й и с и д а ҳ а м м и л л ий р у ҳ и ят ў з иф о да с ини т о п и ш и м у мки нки , б у и жодк о рни н г и қт ид ор и , б ад и ий са в и я с ини н г юкс а кли г ид а н ташқ а ри х ал қ нинг у р ф -одати, а н ънал а ри н и н г ҳам ч у қ у р би ли м до н и э к анли г и н и к ўрсат а д и . Р у с а да б и ё тш у н о с и , п ро ф ес с ор Л. И.Т имофее в нинг ё з и ш ич а , б а д и ий асарда и н с о н х а ра к те р и тасв ир и ик к и хи л йў л би л а н а ма л га о ш и р и л а ди . Бу ин с о нни н г ҳа ё т д а г и ха тти - ҳ а ракат л а р и, ф о л и ят и , я ш а ш т а р зи би л а н б о ғл и қ: « Ё о д ам ўзи н и у ё к и б у в о қ е а л ар г а ар а ла шг а н ҳ о л д а х ат т и - ҳа р а к а т л а р д а , ф а о л и я т да к ў р с атад и . Ё к и х а т т и - ҳ аракат қ и л масдан, уни ўр а б о л г а н т еварак - ат р офда г и ҳаёт и й в о қ е л и кни к еч и н м а л ар и о р қ а л и қ а б ул қ и ла д и » . Ш у к у р Холми р з а е внинг « Т аб а сс у м» ҳ ик о ясида г и Ж ал ил о т а н и нг қар о ри – ў з ини ў з и оч л икка ҳ у км қ или ш и у н ин г ф еъ л -ат во ри , т у т у ми г а м у в о ф иқ д и р. Ҳол б у ки, ки ш и н инг ў з жо нига қ а с д қ или ш и ҳ а р к у н у ч р а й ве р ад иг а н ҳ о д и с а э м ас. Ак с инча, ин со н д о имо ҳаётга ин т ил и б яша й д и, 1 Холмир заев Ш. Са йланм а. IV жил дли. 4-жилд. – Тош кен т: «Ша рқ», 2007, 23-бет. у мр ин инг у зоқ б ў л ишини ис т а й д и . Ш у нд ай э кан Ж а л и л о т а н и н г ў з и г а 11 б е ри лг а н та о м н и атай т ў к и б ташлаши, шу та риқ а а жал и ни чор ла ш ига н и м а са б а б б ў л д и ? А д и б Жал и л о т а н и н г қ а л т ис қ а ро р и н и ҳ а р ж и ҳ а т д а н а с о сла йд и. А в в ало, Ж а лил б ек – Жа л ил а ка – Ж алил о т а б у т у н у м р и д а в о м ида т ў ғри с ў з л и к ка, ҳ ал оллик к а инт и л г а н и , ях ш ил и кка хиёнат қ илмаг а ни, б ир овни н г ҳ а қ и д а н , лафзс и зл и к д ан қ ўрқ қ а н и б оис ш у ндай йў л т у т ди . У « Қиз и л к алт а к ч ил а р» с а ф ига қ ўш и ли б, қ у л о қ ла р ни т у гатга н да ҳ ам, В атан у р у ши д а қа т нашг а н д а ҳ ам қ илган х из м ат л ари эва з ига б ит т а ни шо н, н ишон н е, ё р лиқ ҳ ам о л ма й д и к и... б у нинг б ои с и ҳам ўша – Ж а л ил ак а нинг та б и ат и да г и кам т а р и н л и к, та ъ масиз л и к д и р . Жалил о т а н инг табиат и ни к ў р с ат и ш да ёз у вчи ҳа р б и р ж и ҳ атга а л о ҳи д а э ъ ти б ор бе р а д и: ё ш л и г и д а н «қ и ли ш и л о зим бў л г ан и ш ни қ ила р , ак си н и қ и лмас, йўқ, ў з л и г ига қ а р ши б о р м а с, б у нга к у чи е тма » йдиг а н Ж алил о т а ке к с а йг а н д а ҳ ам ўзи н и н г б у н д ай т у т у м л ар и д ан ас л о ч е к и н ма йд и, з о та н , у н ин г р у ҳ и я т идаги қаноат, са м и м и я т, ҳ а л оллик ш у ни та қ о з о қ и л а д и: « Қ и с м а т э к а нда, – деди ( Жалил о т а – О. С . ). – Во д а р иғ. Йўғ - э... Ў к с иш б е кор. Би рники ўт д ан, б и р ники с увд а н. . . Ме н и к и шу н дан э к ан. Ўзи би р ҳ и с о б д а ёш и м н иям яшаб б ўл д и м . Мен тенги қ ур д ош л ар и м дан к и м ла р қ о лд и ? Ҳ а - а , М ўм и н бо р. У м ен д ан и к к и - уч ёш ка т та - я . Ю р а г и б у т ун э к а н д а ! Ҳ а , ун и н г ю ра ги б утун. – Ж а л ил о т а ға ш л аниб ў й л ай б ош л а д и. – У б ош қ ача... Ё мо н г а , но м а р д г а ... ўл и м й ў қ, де й д и л ар -к у ! Ҳа-е, м айл и ... У ям яша с ин. Б ар и бир дунё г а у с т ун б ў лмай д и . Б и ров г а ў л и м ти л агандан .. .» У ў з ининг р а к э к а н и , яъни ўсма к а с али г а м у б т а л о бў л г а н и н и э с л аб а янч ж и л май д и »1 . Мазк у р лавҳадаги ҳ а р б ир сў з, ҳ ат т о т и н иш белгил а ри ҳам қ а ҳ р а м о н р у ҳи яти н и н г о ч қ и чл аридир. Ч у нки у шбу и қро р л а р Ж а л ил о т а н и , авва л о , ў з б е к н инг ў з қ и с м атига ро з и , қ а н о а т л и, б и ро в г а ёмон л ик т и лам ай ди г ан 1 Холмир заев Ш. Са йланм а. IV жил дли. 2-жилд. – Тош кен т: «Ша рқ», 2005, 5-6. 12 к и ш и с и с и ф а т и да к ўрсат а д и , қ о лаве р с а , Жал и л о та ни нг ҳ а ётга, ў з и г а б ў лг а н м у н ос а б а т и н и ҳ ам о шк о р этади. Р у с ё з у в ч и си Лев Толст о йн и нг ф и к ри ч а , « та с в и р л а н а ёт г а н в оқеа ш у даража д а а сосл а н г ан б ўл и ш и к ера кк и, у н и н г б ош қ а ч а б ў лиши м у мкин л и г и к и то б х он н и нг х а ё л и дан ҳ ам ўт м а с ин » . « Т аба с с у м» ҳ и к о я с и д а ёз у вчи Ж а л и л о тага хос р у ҳ ия т ни и ш он а р ли ч изг а ни у ч у н ҳ ам қаҳр а м о нни н г ў з ини ў з и ў лим г а ҳ у км этга н и и шон а р ли чи қ қ а н. Ж алил о та б у б и л ан таш в ишла рд а н х ал о с б ў л ишнинг о с он йўл и ни та н л ама д и, й ў қ, а к с и н ча, М ўм и н к аб и о лч о қла рн и н г ноп о к қ они б и л а н ў з и нинг т о за қо ни асло қ ўш и л м асли г и у ч у н ҳ аё т и д ан в о з к еч и б б ў лс а да к у р а ш д и. Ч и нд а н ҳ ам о та в а ф о т эти ш и бил а н «Т ў й қ о л д и» – мўми н л а рн и н г , ш о к и р ларни н г т ў й и , ш од иёнаси, та н т ан а с и , б а й р а м и к е чик д и... Ё з у в чи қ а ҳ р а м о нлар фа о л и я т ин и н г у л ар р у ҳ ия ти билан м у в офиқли ги ни та ъ ми н л а р эк а н, та б и а т тасв и р л а рид а н ҳа м у н у м л и фойда л а н а д и. Маъ л у мки, ин с о н а к с а р ҳ о л л а р да к а йфиятга м у в о фиқ яша й д и. А йн и қса, ў з и билан ў зи қ о лг а н к иши те в а р а к-ат р о фн и к ўнг л и д а к еча ё т г ан ҳ и сс и ёт л ар таъ с ири ў л а ро қ кўради. Шу б о и с ҳ а м шод, қ у в ноқ, қ а л б и ф а р а ҳ б а х ш т у йғу л ар б и л а н л и мм о - лим ки ш и қ у ш л а р ни н г п а рв о з и н и , қ у ёш н и нг н у р соч и б т у р га ни ни к ў рга н и, б у л б у л л ар “ ча ҳ -ч а ҳ”и н и э ш итг а ни к а б и, к ўн г л и х у фт о н к и ш ига б у л ар « ш о вқ и н- с у рон»д а й т уюл и б , батт а р к а й фи я т ини т у ши р а д и . Ш у к у р Х о лми р за ев нинг «Ўзб е к ха р актери» ҳи к о я с и қ а ҳ р а м о н ла р х атт и - ҳ а р а кати пс и х о л огик жиҳ а т дан ғ о я т да и ш о н а рли и ш л ан г ан а с а р л а р д а н б и р ид и р . Ҳи к о я қ а ҳрам о ни б ир овни н г кўн г л и н и о ғ р и т м а й д и г а н, о қ кў нгил йи г ит Э рг а ш н и н г ў з и га х ос қ иё ф аси и лк тас в и р л а рда н оқ ёдда қола д и г а н та р з д а ч из и л а д и . Ҳ ико я даги « б олалар д а рҳол т ўр н и , ё н т о м он л а р ни э г а л л а б о лиш г а н и у ч у н» Э р г а ш г а « э шик о ғ зи д а н ж ой » те г и ш и, у н ин г э р та ла б шам о л л а б, б у рни б и тиб у йғ онг а н иш и , б у н д ан Э р га ш н и нг к ў нг л и х у фто н л и г и тасв и ри ж у д а т а бии й , ор т и қ ча з ўри қ иш с из тасв ирл анади. А в в ало, бо лал а р нинг ў зл а р и га м а ъ қ у л ж о й н и о л иб қ ўйишг а н ини к ўнглига о лма га н йи г ит т оби қ о ч га н и у ч у н нох у ш к а й ф и ятга а с и р бўл а д и. А йни к а й ф ия т да г и ин с о н тев а р а кка қ ар а б ни м а л а р ни к ўри ш и ш у н д а й т а с ви р л а н а д и : « Ҳ а в о 13 з илдек о ғ и р, қ о р а м т и р бул у т л а р а й л а н а р , лекин э т а к д а ги па х т аз о р яқ қо л кўзга т ашл а н а р э д и. Иккин ч и т е рим д а н ч иққ а н. К ў п ғ ў з алар б арг т ў киб, с а р ғ а йиб қ о л г а н » . А ммо орадан б и р о з вақт ў т иб Эрга шн и н г н и г оҳи т ева р а к д а г и б у т к у л бо ш қа н а р сал а р ни па й қай б о шл а й ди: « Бу н инг у с т и г а ҳа в о ю м шоқ . Ғ ўз алар ю в и лган, н а мх у ш. Бар г л ари, поял ар и с а р иқ . А р и қ ч а д а т и н и қ з и л ол с ув о қ я п т и ... . Ҳ о лб у ки, о ра д а н унч а л и к к ў п ва қ т ў т гани й ўқ. Э р г а ш н и нг ҳ а в о нинг юмшоқл и г и н и , ар и қчадаги т и ниқ зи л ол с у в ни ( ҳат т о, «сар ғ а й иб қо л г а н » би л а н «с а р и қ» сиф а т л а р и ҳ а м б и р-б и ридан ф а рқ л и маъ н о а нглат а д и ) к ў ри ш и с и ри ним а д а ? Г ап ш у н да к и , й и г ит бе г он а жойла р да ў зи г а ўх ш а ш од а мл а р г а , х у д д и ў з и яш а г а н т у рм у ш та р зига д у ч к елд и . Сод д а, сам и мий, одди й , кўнглига т а н иш ин со н л а р ни у ч р а т д и. Б у ни Б о т и р чў п о н нинг а ё л и а й т га н га п л а рга Э рг а ш н и н г ички м у н ос а б а т идан (« М о лга к ет г ан ! » , « Б ир о т а р !», « О , Т о шк е нт д а б у с ў з л а р ни э ш итм а й с из д а , ме ҳ р и б о н им. Ана ш у н да й қ ил иб , б у л а р га б ир д ан к ў н гл им и л и д и ») ҳ а м а н г л аб о л иш м у мки н . "Я ш и л " Н и в а " а с а ри д а м у алл и ф ҳ и к о я қ а ҳ р ам о ни н ин г қо н - қ о н и г а с ин г и б ке т г а н м а н фа а т п а р а с тл ик , о ж и з ли к , х у ш о м а д г ў й л и к , и к к и юз л а м а чи л и к , б и р с ў з б и л а н а й т г а н д а , ш а х с си з л и к ни н г қ а й ва з и я т д а қ а н д а й н а м о ё н б ў л и ш и н и и ш о н а р л и т а р з д а и ф од а э т а д и . М у а л л и ф қ а ҳр а м о н ла рн и н г н у тқи , х а тт и - ҳ а р ака т и , б и р - би р и г а м у н о са б а т и о р қа л и у л а р н ин г и чк и о л а м и г а ди қ қ а тн и қ а р а т а д и . Ҳ и ко яд а қ а ҳ р ам о н ла рн и н г на и жтим ои й ф а о л ият и д а г и м у в аффақи я тла ри , н а бо шқ а шак л д а г и ю т у қ л а р и тас в ир л а н а д и , а й н и чо ғ д а , ж а м и ят г а қ а р ш и қ и л га н би р он - б и р ж и н о ят и д а т и л г а о л ин м а й ди , а м м о т и м с о лла р н и н г и чк и о л ами д а г и теб р а н и ш л а р и нс о н н и ни м а юкса л т ир и ш и м у м к ин у ни м а т у б ан л а ш ти р а д и , д емакки , ж а м и я т в а м и лл а т қ ач о н та р аққи й э т а ди - ю қ а й ҳ о л л а рд а та н а зз у л г а ю з т ут а д и , дега н с а в о лла р ю з ас ид а н м у лоҳ а з а ю ри т и ш г а м а ж б у р э т а ди . Ҳ и к оя қ а ҳрам он и бў л м иш д о м л а қўр қ о қ л и к , ж у р ъ а т с и з л и к , л а г а нб а рдор л и к , р и ё к ор л и к , м а н ф а а т па р а с тл и к р а мз и . Асли д а, ки ш и нинг ў з и т ў ғри с ида б о р 14 ҳ а қ и қ а т ни сў зл а й о л иши о с о н эмас. Тўғри, ў з и ни ў з и мақт о в ч и , ҳ ат т о , т ан қ ид қ ил у в ч и лар к ў п б ў л ад и, аммо у л ар н инг к ў н г л и т у б ид а б у н д ан шуҳрат ор т т ири ш д а й н и ят я ш и р ин иши м у мк ин . “ Яшил “ Н ива” қаҳ р а м о н и ҳа м ҳ и коя н и н г бо ш и д а н о х и ри га дов у р ў зи ҳ а қи да ҳи к о я қ и л а д и . Ш у н и нг у ч у н ҳ ам у н ин г : "... б из т о м он н инг о д ам л а р и ан ч а с е р а нд и ш а кел а д и . Бу н и н г т а р и х и й и л д и з л ар и б о р : би з к ат т а л а р г а , х у с у сан , ё ш и у л у ғ л а р у л а в о зи м л и ш а х с л а р г а т а ъз и м қ и л и б ў р г ан г а н м и з " , – д е я ў з ин и н г ҳ а р а к а тл а р ин и о қ л а г а н д а й б ў л и ш и , та ғ и н , с а н ъ а т ш у н ос л и г и б о ис , б у н г а «а с о с »н и х а л қ р у ҳ и я т и д а н " т о п и ши " и ш он а р л и д и р . Б и роқ, а ҳ а м и я тли ж и ҳ а т и ш у н д а ки , у н ин г а й т ганл а ри ф о ш қ ил у в чи х а р а кте р га эга. Яъни ў з ини о қ ла ш и ста г ида с ўзлаётг а н домла ў зини ў з и фо ш эта д и, и ч к и д у нёси – қ у р у қшаб қ о лг а н маъ н ав и й о лам и ни о ш к о р қ ила д и. Д о м л а у ч у н м а нф аа т д а н ў з г а с ин и н г з а р р а ч а қад р и й ў қ . Ҳ о л б у к и , у " к ўн г л и о с ти д а би р т а ҳ л и к а п а й до " қ и л га н "д и к т ат о р " д и р ек т о р б и л а н ҳ а ё т д а , у м у м а н , ю зма - ю з к е л м а г а н , б у нда н к е й и н у ч р а ш и ш и ҳ а м э ҳ т и м о л д а н у зо қ . А м м о но м а ъл у м б и р қўр қ у в т у фай л и у " ди к та т о р "ни н г ғ а з а б иг а йў л и қ и ш д а н қ ў р қ а д и . Б у қ ў р қ у в а ё л и ни н г дили си ё ҳ бў л иш и , болал а р и н о р оз и ли г и, о х и р - о қ и б ат ў з ини н г ш а р ма н д а б ў ли ш ид а н ҳ ам к у члиро қ ! Ё з у в ч и до мл а о б р а з и га к ат т а иж тим о и й - э с т е ти к в а з и ф а юк л ага н : у – эр, у – о та, у – м и л л ат ма д а нияти т ар и х и д а н м и л л а т н и н г и л ғ о р в а к и л и б ў л и б ма ъ р у з а ў қ ий д и г а н , ў з и ни н г т а ъ б ир и б и л а н ай т г ан д а , з и ё л и . Ам м о фо ж и а л и т о м он и ш у нд ак и , у э р б ў л и б п а ноҳ , о т а б ў л и б и бр а т э мас , п и р о в а р дид а у нин г ми л л а т ш а ъ ни г а о л қ и ш к е л т ири ш и ҳ а м ш у бҳ ал идир . М а ъ л у мк и , б а дии й л и к в о қе а л а рнин г т аф с и л о т ин и қ у р у қ б а ё н э т и ш , у л арн и и з о ҳ л а ш э м ас , а кс и н ча , қ а ҳра м он л а р р у ҳия т ид а к еч а ё тга н б а ъ за н шид д а т л и д о л ғала рн и , го ҳ ид а с о к и н к еч ин м а л а рн и с а н ъ а т кор о н а кў р сат а б и л и ш , у л а рн и п с ихо л о г и к жи ҳ ат д а н а с о сла й о л и ш д а д и р . О л и м И з з а т С у лт о н т а ъ б и р и б и ла н ай тга нд а , « Инс о н п с и х олог и я с и н и т а с ви рлов ч и с анъат к ор ў з и н и ҳ а р қ ан д ай и н с оний руҳ и й ҳол ат да тасавв у р э та б или ш и к е р ак »1 . Ш . Х о л м ир за е в нин г “ Б од о м қ и ш д а г у л л а ди ” а са р и 15 қ а ҳра м он и – б ем о р ёз у вч и б у ҳ а қд а ш у нда й д е йд и : “ Ё зу в чи л и к к а с б и б а ъза н ша ф қа т с из л и к н и т а л а б э т а д и . Д е й л ик , а йб д о р н и сўро қ қили шя п т и . У н и н г қ ар и н д о ш л ар и й иғ л а япт и , т омо ш а б и н ла р ҳ айр а тд а . Т е рговч и э с а п и н а к б у змай д и . Ё з у в ч и ҳа м б а ъ за н ш у н д а й ҳо л г а т уша д и . Би р оқ , сиз н и и ш о н т и р и б а й т ам а н , у н и н г т ергов ч и д а н ф а рқ и б о р – у қийн а л и б , ў р т а ни б к у за т а д и , “ с ў р о қ қ и л а д и ” . А мм о , т аби ий , б ун и с и р т иг а ч иқарм а й д и ”1 . Б у и қ ро р л а р ни , би р ин ч и н а в б а т д а , ё з ув ч и Ш . Х о л м ир заев нин г ў з и г а н и с б ата н т ат би қ эт и ш м у мк и н . З о та н , “ Я ш и л “Н и в а ” ( у м у м а н , ё з ув чинин г б у т у н и ж о д и ) д а к еч а ётга н во қеала р а д ибнин г ю р а к - ю ра г ин и с и р қ ира т га ни : д о м л а ( “ Я ш и л “ Н и в а ”) нин г м у н о ф иқ л и г и , и к к и ю з л а м а ч и л и г и д а н ма л о л л а нг а н и , Эр га ш ( “ Ўз б е к х а ра кте ри ”) н ин г со д д а л и г и , ҳ а л о л л и г ид а н за в қ л а н г а ни , Бо т и р ч ў пон у у нин г о и л ас и д аг и л а р ти м с о л ид а х а л қи м и з т и йн ат ид а а фс о н а в и й и нс т инк т с ин га р и я ша ё т г а н юкс а к т у й ғ ул а р д а н ҳ а йра т л а н га ни , П о л в о н б об о ( “ Ў з б ек нин г содда с и ”) нин г к е ч и р и м л и л и г и , б а ғ рик е н г л иги , о қ к ў н г ил л и г и г а ҳ а в а с қи л г а н и у ч у н ҳ а м у л а р нин г р у ҳ и я т ин и т е р а н т а ҳ л и л қ и л а ди , айн и ч о ғ д а ў з и нин г м у н о са б ат ин и а кс а р ў рин л а р д а ош ко р эт м айди , ёзувчи ўзига хос бадиийлик маҳоратини қўллаб, ҳолат ва характерларни психологик асослайди. 16 1 .1. АДИБ ҲИКОЯЛАРИДА ЯНГИ ДАВР ВА АДАБИЙ ҚАҲРАМОН КОНЦЕПЦИЯСИ Ҳ аё т д ои ми й ҳ а р а ка т д а , тў хт а б қ о лм а й д и . З а м о нами з г а б ер и л аё т га н с и фа тл а р ор а с и д а ши д д а т , а х б о р о тла рн и н г к ў п л и г и в а а лм а ш ин у в и ни н г те з к ор л и г и к аб и л а р са но қ ни н г б о ш и д а т у р г а н би р п а л л а д а ин с о н э ҳ т иёж л а р и н и н г ҳ а м т е з - те з ў зг а ри б т у р иш и г а а жаб л а н и б б ў л ма й д и . Ш у нд а й экан , к еч а к ў п чи л и к н и тў л қ и н л ант и р г а н ҳ о д ис а б у г у н э ъ т иб о рд а н қо л и ш и м у м к и н . А м м о ҳ а ё т д а ў з г а р м а с , с о б и т т у ш у н ч а ла рд а й ў қ эма с . Х у с ус а н , б у нд а н ми н г й и л а вв а л ва т а н иг а х и ё н а т қи л га н со т қ и н г а б ў лг а н к ес к и н м у н о са б а т б у г у н ҳ а м у қада р ў з га р г а н и йў қ , б у г у н г и к у н ими з д а со л и ҳ ф а р з а н д о та - он а с и н и э ъз о зл аб қ а д р т оп а ё т ган и г а қ а р ш и ў ла ро қ э р т а г а эз г у л и к , м еҳ р - о қ и бат , я хши л и к д а н ю з ў г ир г а н ки м с а ў рн а к қи л и б к ўр са т и лм а йд и . Б о шқа ч а а й т ган д а , х а л қн и н г у з о қ в а қ т д а в о м ид а қ а р о р т о пг а н , шак л л а н г а н , са й қа л л а н г а н а х л о қ и й , э ъ т и қ од и й , м а и ш и й т а р ти б о т л а р и н и сбат а н т у р ғ у н дир . Ш у м а ъ но д а ҳ а р н а р сан и ўз о т и б и л а н а т аган , а д о л а т м е з о н и б и л а н ў л чага н м а ъ қ у л . Ё з у в ч и Ш у к у р Х о л ми р з а е в б у мас ал а н и н г а да би ё т д аг и ў р н и г а пр и н ц и п и а л маса л а д е б қ а р а г а н и бо и с ҳ а м у н и н г ас а р л а р и д а м у р акка б тақ д и р л и , ў з и г а х о с ф еъл- ат в о р г а эг а и нс о н л а р тас в и р и н и к ў р ами з . С о би қ с о в е т т у з у м и д а в р и д а ад а б и ё т мафк у р а н и н г қ у ро л и ў л а ро қ қ а б у л қ и л и нган и у ч у н акса р аса р ла рд а қ аҳ р а мо н л а р ни н г ти й на т и г а а л оҳ и д а э ъ т ибо р қ а р а т и лм ас , Одамг а од а м с ифат и д а б а ҳ о б е р и л ма с , б а л к и ул а рн и н г қ и л аё т г а н и шиг а к ў п р о қ д и ққ а т қ а р ати л а р , и жтим о и й ф аол л и к л а р и , з афа р у м у в аффақият ла р и к ў кк а к ўт а ри л а р д и . Ш у бои с ҳ а м у йд а о т а-о н ас и ё л ғиз , қ а ро в с и з қ о л г а н и ҳ о л д а за в одд а г и и ш и н и о р т и ғ и би л а н б а жа р и б , с у р а т и ни н г « Ҳ у р м а т т а х т а с и » г а и л и н ишиг а о ш и ққа н и шчи н и н г ф а о л и я т и б аё н и д а н иб о р а т битик л а р ё з и л а в е р а р , с о ц р еа л и з м т а л а б л а р иг а ҳ а м ш у н да й ё н д а ш у в м о с т у ш а рд и . Н а т и жа д а иж т и м о и й в о қ ел и кка , х у с у сан , о д а м г а ш у т а р з д а ё нд а ш и ш н и н г 17 кў п да н -к ў п с а л б и й ж и ҳ а тл а р и д а н б и р и – а д а би ё т ё л ғ о н ҳаё т тас в и р л а р и д а н и б о р а т б ў л и б қ о л ди . Ба д и и й а д а б и ё т у р у шда н қо чг а н 18 бо л ас и д а н в о з к еч г а н ко м м у ни с т о та л а р , о н а л а р , қ а р а шл а р и т ў ғ р и к е лм ага н и бои с о та -о нас и д а н ю з ў г ир г а н б о лал а р о бр а з и г а т ў л и б- т о шд и . Э н г ё мо н и б у нд а й қа ҳр а м о н л а р ти п и к о бр а з с и фа т и д а т ақ д и м эт и л а р , у л а р н и н г т ас в и р и д а м и л л ий , м а ҳ а л л и й р у ҳ ия т бор - й ў қ л и г и э ъ т ибор г а о л и н м ас д и . Н афақа т б и р о д а м , б а л к и б у т у н б ош л и м и лл а т в а у н ин г ў т м и ш и г а ҳ а м ш у нд а й « м е зо н л ар » а с о с ид а қ а р а л д и . К и м к и б о й , ў з и г а т ў қ , м о л - ҳо л и к ў п бў л с а , д е мак , экс п л у ат а то р , э з ув ч и , б и р о вл а р н и н г м е ҳн ат и эв а зиг а к у н к ў р у в ч и ; ки м к и б и р б у рд а н о нг а з ор , эг н и д а к и й им и й ў қ м и , д е м ак , йў қ с и л , х а л қ н и н г э ъ ти б ор и г а л ойи қ .. . Ҳ о л б уки , ҳ а мм а о д а м б и р эм а с , б и р о в ме ҳ натка ш , б о шқа с и д а н г ас а ; би р о в и ш б и л а р мо н л и г и , та д б и р к о р л и г и т у ф а й л и бой , бо ш қ а к и м с а э с а ишёқ м ас л иги , к а л тафаҳм л иг и б о и с ка м б ағ ал . Т а р и х и м и з , а йн иқса , с ў нгг и у ч х он л и к д а в р и қ а л а мг а о л ин а р б ў л г ан д а ҳ а м ё л ғ и з қ о р а бў ёқ л а р д а н ф о й д а л ан и л д и . У м у ман , б ит т а х а л қ и к к и қ и р ғ о ққ а – б о й ла р в а йў қси лл а р г а а ж р а т и л д и . Би р г и н а н о и н с о ф б о й н и н г қ и л миши н и д е б ж а м и я т н и н г б у т у н ў з и г а тў қ қ а т ла м и «ж а во б б е р ди » , бу д о и р аг а к и р м аг а н к иш и б ор к и , б а р и х ў р л анга н , эз и лг а н йў қ с и л л а р т ои фасиг а ки р ити лд и . Э ъ т ибо р қ и л и нса , ў з б е к а да би ё т и г а я н г и н а фа с Х Х ас р н ин г 6 0 - 7 0 - йи л л а р и и л ғ о р ёш л а р и и ж о д и о р қ ал и к и р и б к е л г ан и н и к ўр и ш м у м к и н . Б у а вл од н и н г и лғ о р и ж о д к о р л а р и ё л ғ о н қи ёфа ла рд а н в о з к е ч и ш г а ж у р ъ ат э т д и л а р , о д д и й к и ш и ла р ҳ аё т и н и ё зиш , по к , с амими й т у й ғ ула р т а с в ир и н и яр а ти ш би л а н а д аб и ё т н ин г р о с тл а ш у в иг а х и зм а т қ и л ди л а р . Х у с ус а н , та р и х имиз н и н г н о х о л и с та л қи н қ и л и н и б , ад а би ё т с а ҳи ф а л а р иг а м у ҳр л анг а н к у н л а р иг а ҳ а м о чи қ к ў з б и л а н қ а р а й бо ш ла ди ла р . Ш у н и нг д е к , « О да м қ а н ч а л и к м ук а р р а м бўлс а , ў з ха т т и -ҳ а р а к а тл а ри , ҳа т т о н и я т л ар и у чу н ў ш а н ч а да р а ж а д а ж а в о б га р зо т т ар з и д а т а с в и р э т и л а б о ш л а н д и »2 . О д а м га , о ла мг а шу т а р з д а ён д а ш га н а ди б л а р д а н б и р и ё з у в ч и Ш у к у р Х о лм ир з ае в д и р . А д аб и ё т н и қ исма т б и л ган , о д а м н и н г ч и н 19 қи ёфас и н и б о р и ч а и ф о д ал а ш н и ў з и н и н г ма ъ на в и й б у р ч и д е б ҳ и с об л а г а н , Сў зг а б ў лг а н э ҳ т и ро м и н и б и р з у м ҳ а м у н у т м ага н ёз у в ч и ўн л а б б а д и и й б а р кам о л ҳ и к о я лар , қ исса л а р , р о м а н л а р , д р а ма ла р , эссе ла р ёзи б қ о л д и р д и . У н и н г а с а р л а р и д а м и л л а т и ми з ни н г қ о н -қ о н и д а а с р л а р м о ба й н и д а я ш а б , т аъ би р ж ои з б ў л с а , м и л л а т ни н г ми л л а т си фа т ид а г и ж и пс л и г и , ях л ит л и ги н и та ъ м и н л а б к е л аё т г а н қ а д р ият ла р ўз и ф о д ас и н и т о п д и . Ад и б он а- В а т а н и н и , х а л қ ин и с у й г а н и у ч у н ҳ а м у ҳ ақ д аг и ҳ а қ и қ а т н и б о ри ч а к ўр са т и ш г а , ҳ е ч б и р ж и ҳ а т н и б ў я м а й , ф ақа т р ост и н и ё з и ш г а ин т и л ди . Ш у бои с Ш . Х о л ми р з а е в а с а р л а р ид а ё н - в е р и м и з д а г и тан и ш одам ла р , к ў н ги л г а я қ и н м а н з а р а л ар , ш у б и л а н б ир г а л и к д а , ю р акк а қ а д а л ад и г а н о ғр и қ л а р и ф о д ас и н и у ч р а та м и з . А д и б н ин г м и л л и й и с т и қ л о л ҳ а р а ка т и м а в з у и д а ё з га н қ а т о р а са р ла р и д а ж а м и я т ф ақа т я х ш и о д а м лар д а н таш к и л то пма г а н и с и н г а р и ҳ а м м а б у т к у л ёв у з бў л о лм ас л иги , д о лғ а л и йи лла рд а ҳ а м к ў пч и л и к о д а м ла р қ а н да й я ш а ш к ер а к бў л с а , ш у нд а й я ша ш ган и ўз и ф о д ас и н и т о пг а н . Ё з у в ч и м и лл а т н и н г у й ғо қ ў ғ л о н л а р ид а н б и р и б ў лг а н и , шо и р ай т м о қч и , “ Ғ а м с ў з и н э л им д а н а в в ал р о қ ай тд и м , Б а х т сў з и н а й т ама н э л д а н к ей и н р о қ ” т а р зи д а ўй л аган и , я ша г а н и бои с ҳ а м у н ин г ё з ган л а р и д а э р к би л а н э р к с и зл и к , ват а нп а р в а р л и к в а х о и н л и к , ин с о н и й л и к б и ла н ё в у зл и к ён м а- ё н тас в ир л а н а д и . А ҳ а м и я тл и ж иҳ а т и ш у нд аки , ё з у в ч и б у н и а с л о а т а й у юш т ир м а й д и , ҳ и к о я л а р и д а б у н ин г ҳ а м ма с и та б и и й йў с и н д а , х у дд и ҳаё т д а г ид а й кеч а ди . А д и б н ин г ш у р у ҳ даг и а с а р л а р и д а н б и р и «Т абас с у м » ҳ и ко я с и 1 9 8 4 й и л и ё з и л г а н . Авв а л о , соб и қ т у з у мн ин г қў л и у з у н , қон у н и а м а л д а п алл а л а рд а а вв а л « бо с м ач и л и к » д е б қор а л а н г а н м у р акка б д а в р г а бу қ а д а р ў з гач а ёнд а ш и ш ё з у в ч и н ин г ин с о н и й жас ор а т и д а н д а р а к б е р а д и . А мм о ҳи к о я н и н г а ҳ а м ият и ш у би л а н ч е га р а л а н м а й д и , н е г ак и , ё з у в чи н и н г м ақс а д и ҳ а м ф ақа т и жтим о и й ҳо д иса лар н и , у н и н г чи г а л , м у р акка б л и ги н и у қти ри ш э м ас , б а л к и т у р л и к иши л а р н и н г б и р х и л ва з и я т д а қ ан д а й қи ё ф ал а р д а н ам о ё н б ў л иш и , д емак к и , к имн и н г қа нд а й о д а м э ка н л и ги н и к ў р са т и ш г а д иққа т н и қ а р а т и ш д и р . 20 О д а мз о д та би а т и ж у д а м у р а к к а б , шу б ои с д у н ё д а г и эн г м у ш к у л иш ҳ а м ин с о н н и ан г л аш д ир , д ес а к м у бо ла ғ а бў л м а йд и . К иш и х ас т а л икк а у ч р а г а н д а у н и н г д а рд иг а т и б б иё т а н и қ таш х и с қ ў й и ш и м у мки н . А м мо и н со н р у ҳ ияти , у н и н г и чк и о л ами г а ни сбат а н б у н да й қ а тъ и й « ҳ у к м» ч иқа р и б б ў л май д и . Қ о л а ве р са , кў з у қо ш , у м у ман , ташқ и ш а м ой и л и қ у й и б қ ў й г а н да й ў х ш а ш и к к и к иши н и у ч р а ти ш м у мк и н , л ек и н о ла м д а би р х и л р у ҳ и я тл и , ф е ъ л -а тв ор и б и р - би р и н и к и д а н а с л о ф а р қ қи лм а й ди г а н ки ш и ла рн и т о п и ш ни н г и л о ж и й ўқ . Р у ҳи я т н и н г с и р -с ин о а т г а бо й л и г и н и н г а с о с и й с а ба б и ҳ а м ш у . Б ино б а р и н , ин с о н р у ҳ ияти д аг и т у р л и ж и лв а ла рн и ў р га н и ш г а ж а з м э т га н ад а б иё т , а ни қр о ғи , и ж о д к о р ҳ а р б и р қ а ҳ р ам он и г а а л о ҳ и д а ё н д а ш а д и , з о т а н , б ит т а « қ о л и п » б о шқасиг а т ў ғ р и ке лм а й ди . «Та б ас с у м» д а ҳ а м би р м и лла т ваки лл а р и , ў с и б- у л ғ а й га н м у ҳ и т и ў х ша ш бў л сада , т ў ғ р и л и к , с а до қа т , ва т а н п а р варл и к к аб и т у ш у н ча л ар б ор а с и д а б у т к у л қ а р ам а -қа р ш и қ а р а шл а р г а э г а ки ши л а р р у ҳ ият и м и л л и й ад а би ё т д а б и р и н ч и ма р т а б а ди и й т ад қи қ эти л а д и . М у а л л и ф н и н г а й н и а са р д а г и и л к ю т у ғ и ҳ а м у н и н г х о л и с тас в и р л аган и д и р . М и лл а т н и қ а н ч а я х ш и к ў р м а н г , х а л қн и қ а н ча л и к а р до қ ла м а нг , у н ин г ях ши с и б ў л г а ни д е к , ё м о н и ҳа м бор , б е ш қ ў л б а р о б а р б ў л ма й д и . Ш у б о и с ҳ а м ми л л а т н и н г т у р м у ш и , у н и н г ҳ а ё т и ҳ а қ и д а с ў зл аг а нд а б и р ё қ л ам ал и к қ и л мас л и к з а р у р , ф ақа т кў кк а к ў т а ри ш б и ла н и ш би т ма г а н ид ай , қ о р а г а ча п л а б т аш л а ш ҳ а м а до ла т д а н э ма с . Ё з у в ч и ҳ и ко я қ а ҳ р а м он л а р и : Қ у ю н қў р б о ши , Ж а л и л , Мў м и н , Ш о к ир , Са д аф ла р н ин г ф а о л и я т и н и у ла рни н г ҳ аё т га , В а т анга , о т а - о нага , ҳ ақ и қат г а м у н о са б а т и б и л а н у й ғ у н ла шт ир а д и . Я ъ н и б и р қ а ҳ р а м о н б е ж и з со т қ и н л и к қ и л м а йд и , т а б иат и д а г и беқа р ор л ик , ўй л о в си зл и к , ма нф аа т п а р а ст л и к к а б и и лла т ла р у ни н г ш у қ а д а р т у б а н к е т и ш иг а са б а б д и р . Б о ш қ а б и р и у м р бў й и қ и й и н чи л и к би л а н ҳ аё т кеч ир с а д а , л ек и н им о н и г а қ а р ш и б о р май д и , о қ н и қ о р а , қ о р а н и оқ д ема сл и к к а ж у р ъа т т оп а д и ки , у н и н г ф е ъ л -а т во рид а г и т ў ғ ри с ў з л и к , ҳ а л о л л и к , в и ж до нг а х иё н а т қ и л мас л и к ш у н г а у н д а й д и . 21 Ҳ и ко я Ж а л и л о т а н и н г у м р шо м ид а г и ҳ ола т и т а с в ир и би л а н б о шл ан а д и . У – б е м ор , н е в а р а с и С а д аф н и н г й и ғ л а б ай т и ш ича , р ак . Ё з у в ч и те в а р а к - ат р о ф н и ў з и «кў р м а йд и » , б а л к и х а с тан и н г н и г о ҳ и б и л а н т а с в ир л а й д и , ш у н и н г у ч у н Ж а л и л о т а д е р а з а д а н қа р а б , о лт м и ш г а к ир г а н «э н г қ а р и ё н ғ о қ » н и к ў р а д и , би р вақ т д а э к и лг а н т у тн ин г к ес и л и б к ет г а н и н и эс ла й д и . Ч у нк и х а с т а к иши н ин г қ а л б и д а г и ма ҳ з у н л ик , и л о ж с и зл и к , д ар д м а н л и к б е их т и ё р те в а р а к - ат р о ф д а н у м р н ин г ў т и ш и г а гў ё р ам з б ў л у в ч и и ф од а л а р н и қ ид и р а д и . У м у ман , 22 м у алл и ф қ аҳ р ам о н р у ҳи я т и н и т а с в и рла р э кан , у н и н г кўн гл и д а к еча ё т г а н к е ч ин м а л а р н и н г и ш о на р л и , та б и и й ч и қиш и д а қ ан д а й д е та л л а р , т а св ир и й вос и т а л а р ке р а к б ў л и ш и н и ан и қ ҳ ис о б г а о л а ди . А са р да қ асам д ет ал и қ а ҳра м он л а р р уҳ и ят и ни оч и б б е р у в чи а со с и й б ад и ий в о ситал а рд ан б ир и дир. Ас л и да , қасам о ддий т у ш у н ч а эмас. Х алқим и з нинг а х ло қ и й , ди н ий қ ар а ш л а р и б и л а н у йғ у нлашган мазк у р т у ш у нча ма р д л и к, қ ат ъ и я т, б и р сў зл и л ик к а би с иф а т л а р нинг к а ф о ла т и дир . Қасамга с о д и қ л и к қанчал и к у л у ғ ланса, қ аса м х ў р л и к д а н ш у нч а л и к ў р г а н илади. Қа с а м ини б у зган о дам – ў з л и г и га қ а р ш и б о р г а н, т у р у мсиз, и к к июз л ама ч и ки ш и д и р . Ҳ и к оя д а ёз у в чи айни т у ш у нч а га қ а ҳ р а мо н л а р н и нг м у н ос а б ати о рқа л и у лар н инг р у ҳ и я т и д аги ў з и га х о сли к л а р н и о ч и б б ера д и. Қ у ю н қ ўрбо ш и қас а м ни б у зиш ҳ а қ и д а ўйлаб ҳ а м ўт и р маса, Ж а л ил б е к б ир у мр с ў з и г а хи ё нат қ и лм а й яша й ди , Мў ми н нинг эса т у р у ми й ўқ: у ос онг и на қ асам и ч и б , и з и д а н қас а м х ў р л и кка ҳ ам у л г у р а ди . Ҳ о лб у ки, Ж алил о в ч ин и нг ў зи и з л аб ю р г а н қўрбо ш и эк а нини билга н и д а б еи хт и ё р – қ ў р қ қ а нид а н « А га р .. . » д ея ё қ ас ин и у ш л ага нид а Қ у ю н қў р б оши д а рр о в қ ай тар а ди – у н ин г б еҳ у дага қ а сам и ч иб , кейин бир у мр п у ш а й мон б ўл и б ю р и ш и дан ч ў ч и йди: « — Қа с а м ич м а. М ен дунё д а қа с а м д а н қ ў р қ аман, у к а . . . Б и р в а қ т л ар қ а с ам и ч иб э д и м . .. « Шун ч а қ изил н и ў л д и р я пман. Ш унча м ус у л м о нн и қийр а т д и м. Ш ун ч а уйга ў т қ ў йдим. Ш у н ч а с у р у в мол н и а ф ғ о н га ўт к а з и б , қуро л га ал м а ш д и м ... . . .Ю р т оз од бў лм а с а, ука... б из ен г и л с а к, ўзим паст г а э н иб бо р аман д е б қ а с ам и ч и б э дим... Қ айт а р дунё д е й д и л ар . О д а м м ард б ў либ ў л и ш и к е ра к , у ка .. . » . У ш б у с ў зла р да ҳамма с и н и нг о х и р -оқ и бат ж ав об и бо р ли г ини, «қа й та р д у нё»н и нг қ а й т и б к елиш и ни я х ш и би л га н , б у нга и нонг а н, б еўйлов б и р и ш қ и лм а йдиг а н, қи лг а н д а н сўнг ж а в об и д ан ҳ ам т он м а й д и г а н мард ў ғ л оннинг и зт и р обл а ри н а м о ё н б ў л а д и. Қ у ю н қў р б оши ҳи к ояда я н г и ч а қ и ёфада кў р и нг а н қ а ҳ р а м о н дир. Н егак и , ёз у вчини н г м и ллат т а рих и г а х о л ис ни г оҳ билан қ а р а г а н и , қ о лав е р с а, ин с о н д е г ан т у ш у н ч а н и рост г ў й л ик б ил ан талқин этг а ни а й ни қ а ҳ р а м онд а , 23 а й н и қ с а, ё р қ и н н а м о ё н б ў ла д и. А в вал ҳ ам а й т илга н и д е к, ма ф к у ра тал а б и би л а н ёзилг а н а к с ар аса р л а р да б у т ои ф а д а г и қ а ҳр а м о нлар ж у да ҳ ам жоҳ и л в а ва ҳ ш ий қ и л иб кў р с атила р , у л а рн инг қ илаётг а н и шл а р и , хатти - ҳ аракатл а р и ҳ ам ш у нга м у в о ф и қ бў л а р ди. Н о пок, ва ҳ ший, ша ф қат с из ли к т и м с оли б ў л га н « бо с м ачил а р» н инг қи л а р и ши бо с иш, т а л аш, эзиш, б ир о вн и н г ҳа қ ини т о р т и б о ли ш д а н и б о р ат, д е б та ъ кидлан ар д и . Ш у к у р Х о лми р заев эса « Т а б ас с у м » да Қ у ю н қ ў р б о ш ини ч ин э ъ ти қо дли, мард, қ а т ъ и я тли, б ир с ў з л и ин со н с и фат и да кўрс а т д и . Жалил б ек «б а л а нд б ўйли, ч а к м о н кий г ан, б а рваста» Қ у ю н қў рбош и ни кўрг а н д а ёқ « к ўзла р и ҳ о р ғ и н, з е ри к к а н» л игини п а йқ а йди. Ҳи к оя д авом и да б у ғамгинли к н и н г б е жиз эмасли г и ма ъ л у м бў лади. М и л л ат о з о д ли г и у ч у н к у р ашга ки рган Қ у ю н қ ў р бо ш и о х и р -оқ и бат, ў зи и ш о нг а н, с у янг а н «тоғл а р » – м и л л а т д о шл а р ин и нг эъти қ одсиз қ ис м и эк а ни ни а нглаг а н и у ч у н ҳ ам ҳорғ и н, чарчаг а н э д и. Чи н дан ҳа м, о ш ко р д у шма нд ан п и н ҳон ға н и м ўн ч а н дон х авф л иро қ дир. Қ у юн қ ўр б ошини ў з и нинг е н г или ш и, д у шма н ини н г за ф а р қ у ч и ш ид а н ҳ ам к ў р а м иллат д ошл а ри н и н г хи ё нат и , э ъ ти қ одс и з л и г и кў п р оқ и зт и р обга с ола д и, а зо б л а йди. Шу б ои с ҳ ам мард, ё в қ у р, ж а с у р қ ў р б о ш и т а н б е ри ш д а н – ў з и ни ў зи д у шман қ ўлига т оп ш и р и ш д а н ч ў чи м а й д и. Файлас у флар д а н б и ри « Ф и к р ла я пм а н – де мак м авж у дма н » , д ег а ни дай, ин с о нни н г к а м оло т и, м а ънав и й юкса л иши фи к рлаш би л а н ҳос и л қ ил и н а д и . Б у н д а б о ш қ а б а р ч а о м и л л а р д а н кўра а д а би ёт б ў л а кча ў рин т у тад и . Ч у нки « А д а б иёт би р он ижти мо ий ҳ од и с а н и нг яхши ёки ё м о н эк ан л и г и ни ф а ктл а р, р ақ а м л ар б илан и с б о т қ и л иб х у л о са чиқ ар ма й ди, у н и н г яхши ё к и ё мон э к ан л игини к ўрса т и б , киш и л а рда шу ҳ о д и с а га н и с б а т ан му ҳ а б б а т ё к и н а ф ра т ҳ и с с и т у ғ д ир а д и...» . Я н а у стоз Аб д у лл а Қа ҳ ҳо р ни нг с ўзла р и би л а н а й тг а нда, « Б и л г а н б и л и б қўя в е р а д и, ҳ и с қ и л г а н ҳ и с қ и л иб қў я вермай д и » . Шу маън о да ёз у в ч и Ш у к у р Холми р з аев ҳ и к оял а р и ҳ ам ки т о бх о нни ўй лат а д и, ҳ айрат г а с о л а ди , м у шо ҳ а д а ю р ити ш га ч о р л а йди, ҳ ал о ва ти ни ў ғ и р л а йди. А йни ў ғ и р л а нган ҳа л о в а т эса ки ш ининг фи к р лаёт г а н и д а н, ўй лаё т га н и д а н , м у шоҳа д а қ и лаёт г а н ид а н д а л олат ди р. Т а б ии й к и , ҳ амма а даб и й а с а р ҳ ам к и т о бх о н ни ҳ а я ж о н г а со лолм а й д и . 24 Б у н ин г у ч у н ў қ у в чи а с а р д а г и в о қ еала р ни ў з т а на с и д а ҳис қ или ш и, қаҳр а м о н л а р билан б ирга я ш аши, к у л иш и , йи ғл а ши, бир с ў з б и л а н а й т г а н д а , у ларга и ш они ш и к е р а к. Ш у к у р Холм ир з а ев аса р л а р и д а г и қ аҳра мо нл а р т у т у м лар и , ў й - х а ёл л ар и , х ат т и - ҳ а р а катл а р и п с ихол ог и к ж и ҳ ат д а н ас о сл а н г а ни у ч у н ҳ ам и ш о н а р л и д и р . А д иб қ аҳ р а м он л а р и з и мма с и г а ке р а г и д а н о р т и қ юк о р тм а га н и ба ро бари д а у нинг т ў ла қ о нли н а м о ё н б ў л и ш и у ч у н за р у р жиҳ а тл арни ҳ ам у н у тм а й д и. «Ўзб е к х а р а кт е ри » д а г и Б о ти р чўпон н инг аёл и ни « Б у л у т т ў сган ой » ҳи к о я с и қ а ҳ р а м они Г у л са р а бил а н ё н ма - ён қ ўя о лм а й м из – у л ар б ир - би р и н и н г ва з и ф а с и ни б ажа р олма й д и . Ай н и ч о ғ да ҳар ик к и қ а ҳ рам о н ҳ а м ў з л а р и яша ё т г ан м у ҳ и т, ша р ои т ни ва ў з та б и ат л ари н и ё р қ ин и ф о д а э т а д ила р : Б отир ч ў по нни н г а ё л и т у рм у ш ў р т о ғ и , бо лал а р ини деб я ш а й д и г а н, м е ҳнат н и у м р ни нг мазм у ни д е б би л а д и г ан ў з б е к аёли т и мсо л и б ў л са, Г у л са р а ўқ и м и ш л и, з и ёли, бил и мдон, иқт и д о р л и, зам о нни н г о лд с а ф и д а ги ў з б е к қ и з и образ и д и р. Ш у би лан б и р г а ў з и н ин г қадри н и б и л иш, эркакла р га бўлган м у н о с аб а т д а г и ҳ у р м ат б о р а с ида у л ар ўх ш аш д и рла р . Б о т ир ч ў п о н нинг аё л и к у ёви н и д у нё д а г и ба р ча н а рс а д а н б ох а б а р, о и л а н и нг м у т л ақ хўж аси д е б тан о лса, Г у л са р а ҳ а м э р ка к л а р о л ди д а ў з и ни т у тишни би л а д и . Жа й д ар и, т ўп ори, ш у н ин г б ар оба р и д а м а р д, оқ к ўн г и л Т авакк а л р е ст о р а нда « Г у л, Гу л с а ра , о р т да қо л м ан г ... Э , с из о лд и н г а ўт и н г ! Ўтин г , х оним » , д е я у нга йў л б е рг а нида Г у л са р а «о ғ р и ниб» т ўх т а й д и . Саба би , у э р к а к бил а н а ё л н и нг м у н о с а б а т и д а ги ў з ига х о с л икл а р н и , а ё л ожи з л и г и би л а н ю ксак э кани н и ноз и к ҳ и с э т а д и. Ш. Холм и рзаев ми лл ат ў тми ш и н инг ба ди ий а д а биётд а г и и фо да с ига эҳт и ё т к ор о н а м у н ос а б а т да б ў лг а н, б у бор а д а ўй л а б фи к р бил д ирг а н ёз у в ч и лар д а н б и р и д и р. У н и н г « Т аба с с у м » ҳи к ояси, « Қ ор а к а м а р » д рама с и, « Қил к ў п р ик» ром а ни а к сар ҳо лл а р да б и р т о м о нлама та л қ и н э т илган т ари х саҳиф а л а рига ян г и ча, холи с л ик би л а н ё н д а шилг а н и г а к ўра а ҳа м и я т ли ди р . Ё з у в ч ин и нг м а ҳор а ти ш у н д ак и , у н и нг а са р л а р и д а м иллат ҳ а ё т и бори ч а ак с этти р илади: Х у до га хиёнат қ илма й , ҳ а қ и қ атга у м р бод со д и қ қ о лган ў з б екл а р би л а н ё н м а -ён и мо н и н и ютга н , ў з ини н г ма н ф аат и д а н бошқ а сини х а ё л ига ҳ а м келт и рмай д иг а н, б у н ин г у ч у н ҳе ч н а р с а д а н т о й ма йд и г ан к и м са л ар ҳ ам 25 б о р ли г и к ў рсатил а д и. 26 1.2 -б о б. ЁЗ У ВЧИ Ҳ И КОЯ ЛАР И Д А МИЛЛИЙ Р У Ҳ И Я Т М А С А Л АЛАРИ « Б и з д а э с к и з а м о нл а р д а н б ер и , ф ра к к и й г а н э р к а к ё к и к о рс е т ки й г а н а ё л – р у с э м а с , р ус ли к х у с у си я т и н и ф а қа т з и п ун , ч и п т а к ав ш , б ў з а в а а чиг а н к а р а м бо р ж о й д а с е з и ш м у м к и н , д ега н ж у д а ҳ а м т аажж у б ф ик р ў р н а ш и б қо л г а н »1 , – д е б ё зг а н э д и а т оқл и р у с а д а б иё т ш у н о с о л им и В . Г . Б ел ин с кий . Ш у қ а р аш д а н ке л и б ч и қ с а к , ў з б е к к и ш ис и р у ҳ ия т ин и б ади и й а са р д а и ф од а э т и ш у ч у н у нин г б о ш и г а дў ппи , эгни г а ч о п о н к и йди р и ш ё к и бо ш и г а р ў м о л ўр ат и б , э т а г и е р с у п у р а д и г а н э нги л - б о ш б и л а н яс а н т и р и ш е та р л и э ма с . Ми л л и й л и к қаҳ р ам о нни н г , а в в а л о , р у ҳ ия т и – ў й л аш , ф и к р л а ш , м у н о с аб а т би л ди р и ш т ар з и д а в а ш у н г а м у в офи қ г а п- с ў з и , х а тт и - ҳ а р а к атла р и д а (ан а ш у в а з и ят д а у н и н г к и й ини ш и г а а ҳ ам ия т б е р и ш т ў ғ р и б ў ла д и ) н а м о ё н бў л а д и . Ми л л и й р у ҳия т ж у д а к е н г ма з м у н к а с б э т иб , м у айя н ҳ у д у дда г и ў х ш а ш қ а д рия тла р , ан ъ ан ала р , р а с м- р у с у м л ар , у р ф - о д а т л а р ти з и м иг а а м а л қ и л и б я ш айд и га н ки ш и л а р ни н г ҳа ёт д а та ян а д и г а н м а ъ на в и й м е з о н л ари н и ифо д а э т ад и . Ас л и д а , м и л л ат н ин г а х л о қ и й қад р ия т л а ри , қ а р аш л ар и б и р қ а да р т у рғ у н ҳ о д ис а с а на л ади . А н и қ р оғи , в а қ т ч и ғир и ғ ида н ў тг ан , та ж р ибад а си н а л г а н қ а р а ш л а р қад р ия т с иф ат и д а б а р қ ар о р л а ш а ди . Ам м о з ам о н ў т и ш и б и л а н а н а ш у нда й қ а д р ия т л а р г а ҳ а м ў зг ари ш к и р и т и л и ш и , би но б а ри н , м и лл а т нин г д у н ё қ а р аш и д а я нги л ани ш р ў й б е р и ш и м у м к и н . Б у го ҳ и д а табии й й ўси н д а , б а ъ з а н с у н ъ и й т ар з д а а малг а о ша д и . Та р а қ қ и ёт , з ам о ннин г то б о р а и лга р и ке таве р и ш и м и л л а т нин г д у н ё қ а р аш иг а ў з т а ъ с и р ин и к ў р сат и ш и , у н д а м у ай я н д а р а ж а д а и з қ о л д ир и ш и б а р о б а р и д а ма ъ на в ия тг а т аш қ а р и д а н қ и л инг а н з у ғ у м ҳ а м м и лл а т р у ҳ ия т и г а т а ъси р э тм а й қ о л м айд и . С о би қ с о ве т т у з ум и д ав р ид а а те и ст и к қ а р а ш ларн и н г қ ў лл аб - қ у в ва т л а н и ш и н ат иж а с и ў л ар о қ 1 Белин ский В. Г. Танланган асарлар. – Тошкен т: «Ўзб екисто н», 1955, 371-бет. 27 ми л лат и м и з нин г ми н г й и л да н ор т и қ р о қ э ъ т иқо д қ и л и б ке л г ан и – и сл о м и й т у ш у нч ала р б ар о бари д а м о ҳ и ят а н д и н и й бў л м а га н у р ф - о д атла р и , б айра м у ан ъ ан ала р и ҳ а м та қиқ л анди . Ма с ала н , И с л о м д ини н и н г ё й и ли ш и д а н и лга р и ҳа м н и ш о н л ан га н Н ав р ў з б ай р ам и «эс ки л и к с а р қ и т и » д е я қ о р ала н д и . Ҳ о л б у к и , бу айё м , Ш у к у р Х о л м ир за е в т а ъ б и р и б и л а н а й тг анда , ми л л а т и м и з ни н г « ма н г у й ў л дош » и э д и . . . Ё з у вч и ми л л а т нин г қ он- қ о ни д а яш а й д и г а н , у н у т и л и б к е т и ш и а м р и ма ҳ о л б ў лга н , йўқ о л и ш и – ў з л икда н к е чи ш д а й б а ҳ о л анади г а н у р ф - о д ат л ар , ж у м ла д а н , Нав р ў з б айра м и ма в з у с иг а б и р э м ас , б и р н е ч а бо р м у р о ж аа т қ и л ди . У ни н г « Н а в р ў з , Н а в р ў з » , «Ма н г у й ў л д о ш » синг а р и а с а р л а р и д а ми л л и й б а й р а ми м и з ни н г ма ъ на в и й - р у ҳ и й а с о с ла р и б а д ии й т а л қи н э т и л д и . « Б и л асизла р м и , э р т а г а қ а н а қ а б а й р а м ? » – ўқ и т у вчини н г у ш б у с а во л и д а н с ў н г б и з п иси б қ о лд и к . Эр т аг а Н аврў з б ай р а м и э д и . Амм о б у н о м н и т и л г а о л и ш г а ҳ а м қ а нд а й д и р қ ў р қ а р э д ик : ху дд ики , к а т т а л а р га , т ўғр и р о ғ и , ҳ у кума т г а н и с ба т а н ҳақ о р а т л и сў з н и и ш л а т г а нде к т у ю л а р д и , ш еки л ли » , д е й д и «Ма н г у йў л дош » ҳ и к о я с и қ а ҳ ра м о н и А м и р . У ш б у ж у м л а ла р д а с о б и қ т у з у м н ин г х ал қ р у ҳия т и г а қ а н ч ал и к т а ж ов у з қ и л г ан и о ш к о р эт и л а д и . Б у н д а ҳ а л и о қ - қо р анин г ф а р қи г а кў п б о р аве р м айдиг а н ў қ у вч и л а рд а ҳ а м « к атта л а р , ҳ у к у м а тг а қ а р ш и г апи р и ш х авфл и» , де г а н т у ш у н ч а у й ғ о н га н и к ў зг а та ш ла нади . «Ма н г у й ў л д о ш » д а х а л қнин г а с р л а р м о б а йн и д а и ш о н г а н э ъ т и қ о д ла р и ў л м асл и г и , м и л л а т я ша р э кан , у с у ян г а н қ а д р ия т л а р ҳ а м я ш а ш и Н а в р ў з б а й р ам и т и мс о л и д а ифо д а э т и ла д и . Ми л лат н и н г ма ъ н а ви й о лам и да г и ў з и г а хо с қ ир р ала р т у р л и мар о с им л а р , у р ф -о д а т ла р , а йниқс а , б а й р а м л а р д а я қ қо л р о қ н а моё н б ў ла д и . Ё з у вч и уш б у а с ар и д а Н а в рў з б а й ра м ин и б е жи з мар к аз и й та ф си л г а а й л а н т ирм а й д и , зо та н , уш б у т и мс о л д а ў з бе к м и лл а т ини н г қ о н и - қо н ид а я шаёт г а н , аср л а р д ав о м ид а ажд о д л ар д а н а в л о д л арг а т у р л и й ў л ла р ор қ а л и ў таёт г а н м а ъ на в и й м е р ос л а р н ам о ё н б ў л ади . « С а ҳ а р л а б о д амл а р т ўпла н а б о ш л а р д и : ба р и б а ш а н г 28 к и й инга н . А зам а т л а р . Й и г и т л а р н ин г к ў п и о л а ч оп о нд а , бе лл а р и д а – по пу к л и б ел боғл а р . 29 Ч о л ла р н и н г а к с а ри с и к ў к и ш - о д м и ч ак м о нд а , сал л ала р и о п п о қ . Я н г и бўз д а н ў р а ш га н . К ел и н чак л а р .. . ним а л а р н и к и й и ш м а га н ! У с т ма - у с т кўйла к к и йг а нл а р ин и е н г л а р и д а н б ил с а б ўл а д и : у с т к и к ў й л а к н и н г е н г и ти р с акк а ч а ш и м а р и л г а н , о с т ки с и н и н г е н г и б и л а кд а , э н г о х и р г и с ини н г е н г и , д е й л ик , о си л и б т у р а д и . Н ег а ш у н до қ к и й и н и ша р д и ? Ҳ а м о н а қ л и м е т м ай д и . Й ўғасам , о д д и й ку нл а р д а – о д д и й ки й и н и ш а р , Шў р о н и н г б ай р ам л а р и , ҳ а тт о О к т яб р ь б а й р а ми д а ҳа м б ит т а д а н ор т и қ к ўйла к к и й га н к е л и нч а кн и к ў р гани м й ў қ . Н аврўз д а э с а . . . Б илм а д и м , ў т м и ш н и қ ў м с а ш м и б у , э с л а ш м и б у ё к и б аҳо р ў з кўрк и н и б е их т иё р н ам о ё н қ илаё т г а н ч о ғ д а ё ш- ё ш ж у в о нл а р ҳа м б о р б и с о т л а р ин и нам о й и ш қили ш уч у н ч и қи ш а р ми д и ? Н аврўз д а . . . очили б ке т и ш а р д и » . М аз к у р т а с в и р л а р ч и но р л а р о ст и д а г и га в ж у м , б о з о р г а ў х ш а ш м а н з аран и к ў з о л д ин г и з д а г ав д ала н т и р а д и . М у ҳ и м и ш у н д а ки , м у а л л и ф х алқ н и ма ж б у р ла б б а й р а м л а р г а ўр г а т и б б ў лма с л иг и , м и л л а т б ай р ам , у р ф - о д а т т им с о л ид а ў з и нин г м а ъ на в и й и л д и з л а р и н и к ў риши н и а н и қ -ра в ш а н и фод а э ти б б е р га н . З е р о , Й и л б о ш и н и ў з б е к л а р т а б и ат н и н г у й ғ о ниш , я н г и л а н и ш п а л лас и сиф ат и д а та н о л ади , б у в а қт д а э р ки н л ик , о з о д л ик , ҳ у р л и к к у й л а н а д и , у р иш га н л а р я р а ш а д и , жанж а л ла р т ў х та й д и . . . « Б у л у т т ўс ган ой» ҳ ик о ясида эса кўн г ил м а нзара л а р и б е қ иёс д а р а ж а д а г ў зал а к с эт т ирил и ши б а р о б а ри да и н с он д ег а н хилқа т ни н г с и р л и - н о м а ъл у м қ и рр ал а р и ҳа л и б исёр э ка н и ҳ ам кў р сатил а д и . А с а р д а о дам т а б и ат и д а г и т у й ғ у л ар ни нг к ес и шган, и л л ату ф а з ил ат л ар з и д ла ш ган н у қта л а р и м а ҳ о р а т би л а н тас в и р л а н ад и. Тавакка л д а й м а р д , т а н т и, т у тган жойини к ес ад иган, у ш л аган е р ини қ ў й ма й д иг а н йи г ит г ў з а л Г у л са р а н и нг о л ди да қ ў л и д а н ҳ еч и ш келма й диган ож и з у но тав о нга а й л а нади. Б у нинг б ир с а б а б и Та в а кк а л авва лл а р и а ёл л ар ҳ а қ и да а н ч а йин е н г ил ў й ла г а н и, а йниқс а , е н г и л о ёқ аёлл а р га б епис а н д, б ал ан дд а н т у ри б м у омала қ илга н и у ч у н д астлаб Г у л са р ага ҳ а м ш у н д ай м у н о с а б а тда б ў лишга ҳ а р а к ат қ ила д и. Б ироқ ж у во н н и нг « н о м а р д ли г и » – й иг и т ни «гас т и н с ага ҳ а йдаг а н и » т ў са т дан г у мб у рлаг а н м о м а қа лд иро қ д а й Та в акк а л н и ҳ у ш ёр тортт и р а д и – у ни ўйлашга ма ж б у р 30 қ и л а д и . Та в ак к ал – а ё л л ар ҳ а қ и д а ў й л ар эк а н, у л ар ни нг ҳамма с и г а би р хил к ў з би л а н қ а раш х а т оли г ини анг л ай бо шл а й д и . Б у ни у н ин г қ у й ид а г и с ў зла р и д ан ҳ а м бил иш м у мк и н : « А йт м о қ ч и , м ен Г у л с а ра уч у н ич а ман . .. Қ у в в а т, с из ҳ ам х оним у чун и ч ин г . – Ниҳ о ят и й м а н иб ж и л май д и. – М е н « н ом а р д » д ед и м б у к иш и н и. Ас л и д а х у р с ан д м а н, ху д о у р с и н- а ... З ў р а ё л э к ан с и з . Ч е с ни ай т ая п м а н»1 . Тавакка л н и н г « зў р » деган э ъ тиро ф и б а м и с о л и қ и л и чи с и н г а н д а й қ ат ъ и я ти р а д этил и б, пе ш о н а с и г а э ш ик ё п и лг а н йиг и т н и н г б у н да н х а фа б ў ли ш ў р н иг а , но м у сини ҳи м оя қ илг а н а ёл н и н г ж у ръатида н , ҳ аё си дан қ у в о н г а н и н и и ф о д а эт ад и. Фикр ю р ит и ш, м у ш о ҳа д а қ илиш, ў з и нинг кимл и ги ҳ а қи да ўй лаш – ҳ амм а н и н г ҳ ам қўл и д а н к е л аве р ма й д и. Ч у нки ф и к р л а ш к и ш и ни кў п и н ч а и зт и р обга с олади. Асарда г и Г у л са р а а н а ш у н д а й – ўйлаётг а н, ў зин и нг к и мл и г и ни я х ш и б и л а д и га н , ш у нинг б а р о б а р и д а х а тол арид а н и з т ир о б че к а ди г а н , ўзини к е ч и ра о лм а й д и г ан а ё л тимс о л и. « Ҳи к оя д аги и сми фе ъ л ига мо с Т а ва к к ал ҳ а м , қанд а й о д а м л иги н и н а ф а қ ат қ и с с а х он, б а л к и ў зи ҳам а н г л а й о л м а й д и г а н Г у лс а ра ҳ ам ба д и ий а с ар қаҳ р а м о н л а ри ҳ а қ и д а г и ма в жуд т а с ав в у р л а р ни ўзг арт ир и б ю б ора д и, – д еб ёз а ди а дабиё т ш у н о с Қ. Й ў л д о ш ев. – У л ар а д а б и й қ а ҳ р а м он л ар н и х а ёл д а г и қо л и п лар га мос л а ш тир иш д а н воз к е чиб, та с а в в у р н и а д а би й п е р сон а жл а р мо ҳият и г а м уво ф и қ л а ш т ир и ш к е р ак л иги н и та қ о з о э та д и. Шунд а й қи л и н ган да г и н а т ант и , қ у д ра т ли жи с мон и й к у ч г а э га, ки р и ш и м л и , т а п т о р т м а с , о р и ят у ч ун ўз ҳ а ёти н и ҳ а м пи с т а пў ч оғи ч а к ў р ма й д ига н чап а н и, ай н и в а қт д а суюк л и с и Г у л с ар а қо ш и д а ға л ати д а раж а д а и лож с из Т а в а к к а л ни ту ш у н иш , у н и н г д ов ю рак л и г и қ а е р д а т у габ, ф о жи а си қа е р д а б о ш л ан и ш и н и а н г ла ш му м к ин б ўл а д и. Г ул са ра – ўзбек а д а б иёти уч у н т а м оми л а ян г и л ик ҳ и с о б л а н а д и ган о б раз. У н д а а в ом г а ту ш ун а р сиз, а қл билан изоҳлаш м у шкул бўл г ан зи д д ия тл и п ок из алик ту й ғу с и ва ғ у р ур бо р. За мо на н и нг зў р л ар и , уз ат г а н ж о й г а қ ў ли етад и ганл а р о л д и д а Г ул са ра ш а ъ н и н и юкс а к ту т а д и, к ибр л и, м а ғ р ур а ё л г а 1 Холмир заев Ш. Са йланм а. IV жил дли. 2-жилд. – Тош кен т: «Ша рқ», 2005, 400 -бет. 31 ай л а н а д и, у л а р нинг й ўлига ю р м ай д и. Айни в ақ т да т и р ик ч и л и к к ў й и д а п ас т к а ш ф о ҳ и ша л а р да й т а н и ни с от а д и . Ғ оят со ҳ и б ж амол, фа р ос а т л и , т а л а нт л и, н омус л и , а й ни в а қ т д а, б е номус б у а ёл р у ҳ ият и н и н г ҳ а қ қо н и й т а с в ири ки т о б х о н ни л а рзага с о л а д и, у ни б е ф а р қ л ик ҳо лати д ан чиқа р и б , м у н о сабат б ил д ир иш га ма жб у р э т а д и»1 . Г у л са р а н инг эзг и н ка й ф и я т и б е и х т и ё р к и т о б х он га ҳ ам ю қ а ди . Ў қ у в ч и б у с о ҳ ибж а мол а ё л н и нг т а б и а т и д аги т у ш у на р с и з қи р рал а р т ў ғ р исида ўй ла й бо шл ай д и : а ё л б о йл и к ни я хши к ў р а д и , я х ш и е б, ч ир ой л и к ийи н и ш н и и ст а йди, айни п а й т да «з ў р» л а р ни нг қўл и д а қ ў ғ ирчоқ бў л ишни и с т ам а йди, х ал қ он а таъ б ир б и л ан а йтг а нда, қ орнига эмас, қ а др ига й и ғлайди. Бу о б р а з ҳ а қ ида а дабиётш у н ос Қ. Й ўл д ошевн и н г қ у й ид а г и ф и к рл а р и ҳ ам э ъ тиб о рга м о ли кд ир: « У ни н г ф о ҳ ишали к ка ке л и ш иг а т а биат и д а ги и л л ат ларг и н а э мас, б а л к и ми л лат т ари х ин и н г м у ай я н да в ри д а г и иж т имоий ш ар о и т ва я нгл и ш а х л о қий ў р н а к л а р ҳ ам са б а б э к ан л иги қ ис с а да м а ҳ ор а т б и л ан к ў р са т и л г а н. Ў р и с ча та р б ия к ўр г а ни бо ис ў з б е к о н а а х л о қ и й т алаб л арга е н г илр о қ қа р ай д иган, т ў к ис яшаш борас и д а г и и ст а кл ар и н и жи л о вл а ш га ур и н ма йди г ан ў з б ек қ и з и н инг а янч л и қ и с м а т и жуда иш о н а р л и ва т а ъ с ирч а н т ас ви р л анга н» 2 . Дарҳ а қ и қ ат, со б иқ т у з ум м и ллати м из тар и хид а , а й н и қ са, у н и нг маънав и й о ла м и д а с е зил а р ли и з қ ол д и р ди. К ўп а с а рл а р даво м и д а аёлл а р га м у н ос а б а т да ў з ига х ос м е з о нла р г а та я нган («кат т а о ғ а » л а р з ў р б е р и б д аъ в о қ и лг а нид а й, а ё л л а р га ф ео дал л а р ч а м у н о с а б атда бўл и ш, у лар н и ё р у ғлик к а ч и қ а р м а слик, у м р и ни з ин д о н г а ўх ша ш з у л матда ў тка з и ш эмас) х ал қ и м из ш ў рол а р замон и д а ан а шу қ а р ашлари г а д а ў з г а р т ириш ки р и т ишга м а ж б у р бў л д и . А в в ал к ек с а ки ш ини н г йў л ини к ес и ш д а н орла н г а н ж у в он эн д и р а ҳб а р к у р с и с и г а ў т ири б , б обо с и те н г и к иши н и койи ш д ан ҳ а йиқм а йдиг а н б ў л д и. А сли д а, б у ж а м и я т да аё л нинг мав қ еи ў зг а р г а ниданг и на дарак б е рм а с, б у маън а ви я т да со дир бў лг а н, м иллатн и нг и чки д у нёс и да ў зг а р ишлар р ў й 1 Йўлдо шев Қ. Ёниқ сўз. – Тош кент: «Ян ги аср авлод и», 2006 , 354 -бет. 2 Кў рсатилган манба. 355-бет. 32 б е р ган и нинг и сбо т и ҳа м эди. Ш у к у р Хо лм и рзаев « Б у л у т т ў с г а н ой » а са рид а б и р қ а р а шда к е ч и к кан м у ҳ а б б ат т у йғу л а р и ни т ас ви рлаёт г а н дай т у юл са ҳ а м , аслида қ аҳ ра м он л ар феъ л -ат в ори о рқали жа м и я тда р ўй б е р г а н ў зг а ри шл а р ни у сталик билан к ў р са т и б б е р а д и . 33 2 . ШУКУР ХОЛМИРЗЕВ ҲИКОЯЛАРИДА ДАВР ЯНГИЛАНИШЛАРИ ҲАМДА ҚАҲРАМОНЛАР (ИНСОН) РУҲИЯТИДАГИ АЛОҚАДОРЛИК Ша р о и т – ки ши н и ў з г а р т ир у в ч и к у ч л и о м и л . З е ро , ва з и я т о д а м н и ж и д д и й с и н о в д а н ў т ка з а ди . М у а й я н ш а рои т д а к и м н и н г қа н д а й о дам л иг и яқ қ о л к ў р и на д и . « Э р бо ш и г а и ш т у ш с а , э т и к б и л а н с у в к ечар , от б о ш и г а иш т у ш са , с увл и қ б и л а н с у в и ча р » , д е г а н л а р и д а й , ф а в қ у л о д д а ҳ о л а тла рд а ж а с у р л и к ҳ ақ и д а б он г у р аё т ган л а р н и н г ҳ а м м ас и ҳ а м ж ўм а р д б ў лм а й , а кс и нча , қ ў р қ о қ в а о ж и зл и ги ; в а тан п а р в а р л и к тў ғр ис и д а в о и зл и к қи л аё т га н л а рн и н г қ а л б и д а ў з г ач а м ақ с а д л а р яш ир и н г а н л и г и о ш к о р бў л а д и . К а мт а р , к а м с у қ у м, кў з г а та шл анма й ю р га н ки ш и ла р н и н г эс а ж а с у р , чў н г ир о д а э г ас и экан и н и б и л и б , ҳ а йр а т г а т у ш а м и з . Ўтган аср сўн г ида юрт и м изда р ў й б е р г ан ижт и м о и й - си ё с и й ў з г а р ишл а р ҳ ам ха л қ им и з у ч у н к а тта б и р с инов п ал л аси бў л д и . М у стақилл и к д а н сў нг вазият я н г ила нд и, қ а р а ш л ар ў зг а р д и . Нафақ а т с и ё с и й, и жт и м оий т у т у м л ар я н г ила н д и , б алки маънав и ят д а ҳ ам к атта ў зг а р и ш лар юз б ерд и . Ш у к у р Х о лм и р заев н и н г «Қа д имда б ў лган эка н .. .» , « Қ у ёш-ку ф алак д а к ез и б юрибди. . . » , « Оз од л ик» с и н г а р и бир қ ат о р ҳи к о я л а р и д а а н а ш у н д ай ў зг а рг а н шаро и т ва у нга о д ам л а р нинг м у н ос а б ати, ш у н ин г д е к, и жт и м о и й ҳ аё т да г и я н г ила н ишл а рни н г к и ш илар р у ҳ ия т ига т аъсири б а д иий та л қ и н э т ила д и. « Қа ди м д а бўлган эка н .. . » ҳ ик о яси қ а ҳ р а м они Ўс а р – ҳа йд ов ч илик қ и л а д и г а н, р ў з ғ о рини а м а лл ат ю р г и з аётга н , б у нга сари о р и к елаёт га н но м у сли йи г ит. Уни н г м о м о с и – о т а с ини н г она с и М а қс а д б ева к е кс а й иб , йи г итн и нг қ ў лига қ а р а б қ олг а н. Та б иий к и, б у н д а й ч о ғ д а ў з бек к и ш и с и қари я нинг хи з мат и ни қи л и б , у нинг д у о син и о л иш, к е к с ай г а нида хо р л и к кўрс а тм а сли к ка и н тили ш н и нг п ай и д а бў л а д и. Б ир о қ Ў с ар и қ т и с о д и й қ и й и н чи л и к л а р, т у р м у ш д аги к а мч ил иклар жонид а н ў тг а н й иг и т н инг м у н ос а б а т и б и ро з ўз гача: « Обкет с а т е з р о қ о б к етсин - е !» де г ан ўй к е ч д и Ў с а р н и н г к ў нг л и д а н. А м м о т айин шу ў й д ил и д ан ўт г а н и у ч ун ўз- ў з и д ан аз о б л а ниб кетд и ». 34 Й и ги т м о м о с и н и н г ў зи г а оғ и рл и к қ илаётг а нин и , т ў ғ р и ро ғ и, у н г а б е р аётг а н бир б у рда но нини мин н ат қи л аётга н и н и к ў н г л ига к елт и р ади-ю, шу аснода ў зидан ў зи к ўнгли қо л а д и. С аб аб и , Ма қ с а д б ева у нинг у ч у н н а ф а қ а т м о м о , б алки ҳ а м о та, ҳ ам она ў р н ида Ў с а р би л а н у ка с и К е н ж а н и кат т а қ и лг а н, қий и н ч ил и кларга б ар д о ш б е рг а н а ё л. Ш у н и н г у ч у н ҳа м Ў с а р м о м о сид а н қ у т у л и ш, ҳ а, ай на н , қ у т у л иш м а с алас и ни қ а н д ай ҳа л э т и ш н и би лм ай д и ва а йни ч о ғ д а б у ф и к р н и мияси г а к елт и р га н и у ч у н ў зини ке ч ир олма йд и. У м у ман, «қа ди м д а н қ о лг а н а ф с о на» д а г и бер а ҳм ў ғ илга а й ла н аётг а н эс а да, Ў с ар н и ў ша а ф с о н а қ а ҳ р а м о н и ни н г х у дд и ў зи д е я о лма й миз. С а баби, Ўсар ҳ и кояда и зт и р о б ли, к ў н г л идаги зиддият л арни ҳ а л этолмаётг а н, ч и гал т у й ғ у лар қа р ш и с ида о ж и з қ о лг а н ва з и я тда т а с ви рла н а ди . К и т об хон б е и х т и ё р б у о қ кў нг и л, со д д а д и л й иг и т г а р а ҳми келади, шу би л а н б и р га у н и н г б у рг а га ач ч иқ қ ил и б, к ўрп а га ў т қў йг а н м и с о л м о м о с ид а н « қ у т улиш» ч ор а с ини изла ш и ва то п и ш и ҳ ам к ишини б е ф а р қ қ о л д ирма йд и. Г а рчи аввали г а Ўс а р н и н г м о м осига б ў л ган н и яти « О бк е т са о бкет с ин - е» та р з и да и ч и д а ке ч са ҳа м, вақ т и к е л иб у « Шу м ом ом ор т и қ ч а лик қ и ляп т и м и , а ?» д е я х о т инига о ч и қ - ош к ор ўд а ға й л а ш га т у ша ди . М у а л ли ф й иги т нинг а йн и п а й т д а г и ҳ о лати г а д иққа т ни қ а рат ад и: « Бу гапни ил к бор ти л ид а н чи қ а р г а н и в а демак, қ у ло ғ и я м э шит г а н и у ч у н м и , б утун в ужу д и т ит р а б ке тд и . – А йт , х о тин, – де д и й иғ л а м си раб. – А й т . . . Э н а с и н и у рай б у дунён и , б ир и м и к ки б ўл м а д и. Э р та д а н ке ч г а ч а и ш л а й с а н, қ из и н гга б и р туп л и о б е ро л ма й с а н. Бу н и ма... – К е й и н ў н г қўлини ч о йн а кдай м ушт қ ил и б, ў з и н и н г ч а к к а с и г а б и р туш и рд и . – Бу кал л а я м в ақ т ида и ш л а м аг а н. К ен ж а ў қ и с ин, шу о д а м б ў л с и н, д е б р а б о ч и л и к қ и ли б кетд и м. М ан а , у я м ўз к у н и н и к ўр и б ке т ди.. . ». Ўсар ў з и н и нг н о т ўғри қ илаётг а н и н и , ш а ън и га и с но д ке л ти р ад иг а н и шга қ ўл у р аётгани н и била д и, би роқ у хо тини б аҳ о н а с и д а ў з и га с а б о қ б е р моққа, к а м п ир н и н г «қ а др и ни би л д и р м о қ қа у р ин а д и » . Қ ад р и ни бала н д 35 т у т и шга ў р г а нг а н, ғ у р у р и т оп талг а н жойда я ша ш д а н ў ли м ни а фз а л би л а диган ха л қ н инг вак и л л а р и к у н келиб о т а- о н а с и ни қ а р о всиз қ ол д ириш г а ҳ ам м а ж б у р бўлга н и а с а р да и ш онар л и та р з д а тасв и рл а н г а н . Ўсар мом о с и ни ҳ а л и у р ф бўлмаг а н, кў пч и л ик о в о з ас и ни г и н а э шит г ан « қа р иялар у й и »га т аш л аб к е л иш т ў ғ рисида ўйлашга ҳ а м қ ўрқа д и. Шу б оис у б у «гап»ни хо т и н ига а й т т и р и ш ни иста й д и . Аё л и Ҳо ж а р н и нг қ у й ид а г и га п л а ри э с а « қ а р и ял ар у й и » д е г ан т у ш у н ч а б и р за м о нлар х ал қ им и з у ч у н қа н ч алик ёт, у нга м и л л ати м из н инг м у н ос а б а т и нечоғ л и қ аниқ бў лг а н ини кўрс а т а ди: « - Уф, энди би р мар т а о ғз и м д а н ч и қ иб кетиб эд и д а. - Ҳ а, б а л ли ! - Ахир т у зу к -т у зук к иш и л а р ҳ а м... - Ҳа- ҳа . - Ана в и ... – а ёл тағин и н г раб й иғ л аш г а ту ш ди. – Ў л ай а г а р , м ен ў й л а б т о пг а н б ўл с а м ... - Ўй л аган с ан. Ў й л амаган б ў л са н г, ў ша г апти ай т м а с э д и н г ! Хў ш , н и м а э д и у ? - Ахир ўзингиз б ила си з-к у ? – б ат т ар ҳ ў н граб юб о р ди а ёл. – Б о шда... ў зи н г из т оп иб к е л г а н эд и н гиз ў ш а га п т и ! » А ёл би р г ина ж у м л а н и – «м о м о ни қ ар и ял ар у й иг а ташлаб к е л ин г» д е г а н га п н и а й т иш у ч у н қ анчалик а з об л ан а д и , ингра й д и , ҳ ўн г рай д и. З ер о , « қа р иялар у й и » ма с а л ани ш у нча к и е ч м оқ у с у л и эмас, б у т уш у нча н инг о р т ид а м и л л ат н и н г ори, но м у си, а х ло қ и б о р . Ш у к у р Х о лми р з а ев т у рли қ ий и н ч и л и клар до м и д а г и к и ш ил а р тасв и рини яратар эка н , ҳ аё т ий ҳ ақ и қат д а н ор т га ч е к и нм а йди. М у ҳ и м и ш у н д а ки , ё з у в чи м у р ак к аб т у йғ у л ар д о м и да қолган к и шилар р у ҳ и я т ин и ас о с л и, и шо на р л и та р з д а иф о д а л а й д и. Шу бои с ҳ а м, м а са л ан, «Қ а ди м д а бў лг а н эк а н...» ҳи к о я с ида Ў с а р, у н ин г хо т и н и Ҳож а р ў з л арига она ўрн и д а он а бў лг а н қ а рия г а ни с б а т а н к у тилмаган йўл т у т ишса ҳ ам, у лар ни нг 36 и ж т имоий а ҳ в оли, ш у н ин г та ъ с иридаги ма ъ нав и яти к ит о бх он н и ш у б ҳа лант и р м а й д и . « Қ у ёш- к у ф а лак д а к ез и б ю р иб д и ...» ҳ ик о я си ҳам м у стақ и л л и к н и н г и л к йи л л а рида г и ў з б е кл ар т у р м у ши д а н ҳи к оя қи л ад и. Адиб асар қ а ҳрам он и Қ у д ра тнинг ниго ҳ и б и л а н н иҳ о я т э р и ш илган м у стақ и л л и кн и н г («Бу, О з од л и к дег а н э дик, етиш д и к ! » ) к и ш илар р у ҳи я ти д а а кс эт и ш ини к у з атар эка н , ай н и ч о ғ да « акс таъ с и р » – ў зг а р ишла р д а м и лл ий р у ҳ и я т н и нг ҳ а м ў рни б орл и г и ни ас о сл а б к ўрсат а д и. А в в а л о , ш у н и т а ъ к и д л а ш к е рак к и , ё з у вч и б о ш қ аҳра м о нин и б е жи з и ж о дк о р л а р т о и ф а с и д а н т а н л а м аг ан . И жодко р , зи ёл и к и ш и Ва та н т а қди р и г а , ми л ла т ҳ а ёт и д а к е ч а ётг а н ў з г а р и ш л арг а б е ф а р қ қ а р а ма й ди , а к синч а , б у н и б о ш қа л а р г а қ а р а г а н д а эр т ар о қ п айқ а й д и . Ш у б о и с ҳ а м у а йрим л а р г а ўх ша б т у з у м ў з г а р га н д а у н г а д а рр о в мос л аш и б о л о лма й ди . Ш ў р о т у з у ми, у нга б и з н и нг м у н ос а б ат и миз қанд а йли г идан қатъи н аз а р , та р их им и з д а и з қ ол д ириб бўл д и. Ў т мишни о р тга қ а йт а р иб бўлма йди , б и ноб а р и н, у нга ҳ у км ў т казм о қ, у ни ў з и мизга м о сл а ш ти р мо қ а до ла т д а н эм а с, аксин ч а, у нга та ри хда рўй бер г ан ҳ од и с а сифат и да қ ар аган м а ъқ у л . З е р о, х ал қ им и з нинг 7 0 йи л дан ортиқ р оқ у мри шу т у з у м б ағри д а к е ч д и , к ў п к и ш иларн и нг қ а р а ш л ари к омм у н и с т и к ма ф к у р а а сос и да ша к л л анди. Шу т у з ум у ч у н ф и дой ил ик билан хи з м ат қ илганл а р ҳам, у нга қа р ш и к у р а шг а нл а р ҳ ам б ў л д и. Аб д у л л а Қ о д и рий, Аб д у л ҳ а м и д Ч ў л по н, Аб д у ра у ф Фит р ат к аб и м и л л ати м изни н г чина к ам ват а н па р в ар ў ғл о нла р и б о л ь ше в и к л а рга и ш он и б, қатт и қ а д аш г а н л и к л ари н и а н гл а д и л а р , таъбир жоиз бўлса, шу сезг ир л и к л а р и са б а б ш а фқат с из ли к қ у р б о н ига а й л а нд ил ар, м и л л а т н и нг бо шқа б и р қ исми э с а бо л а сига «до ҳ и й л а р» и с м ини қў й и шд ан о р қ и лма г а н , « катта о ғ а » ла р н ин г ор т и дан ю ри ш н и, у л арга ў х ш аш н и б у рч д е б билг а н, о т а си қ ўйган и с м д а н в о з ке ч и б, к ў к р а г ига «халқлар о та с и» н и нг с у р ат и ни ў й д и ри ш д а р а ж ас и га етга н л а р ( ё з у в чи С а и д Аҳм ад н и нг « С а р о б » ҳ и к о яси қ аҳ р а м о н и К имс а н г а ўх ш аш қисмат эг ал а ри ) д а н иборат э д и . Д е мак, ш а р ои т нинг ў з г а р и ш и г а б а р ч а нинг б ир к ў з би л а н қ а р а м ага ни , м у стақ и л л и к ка э р иш и лг ан д а н сўнг 37 к и мл а рни н г д ир э с к и т у з у мни а р м о н би л а н эслаг а н и га ҳ ам т аб иий ҳ о л, т ў ғр и роғ и , « б ир к ам д у нё...» д е б б а ҳ о б е рмоқ л о з им. « Қ у ёш- к у ф а лак д а кезиб ю р ибд и .. . » ҳи к оя с и қ а ҳрам он и Қ у д р ат н и нг қ у й и д а г и с ўзла р и и шонг а н э ъ т и қ о ди п у чга чи қи б, с ар о б г а а йла н г а н ид а н и зт и р о б д а қ о лг а н к иши ҳолат и ни и ш о н ар л и а к с этт и р а ди: «С оц и а ли з м н и н г бар б од бў л ган и га а ч инм а й м а н. Б и роқ у б и л а н б и р г а м ен и н г ҳ а м н и м а л ар и мд и р б ар б од б ў л г а н и г а а м и н м а н: м ен ино н ган қа д р и я т л а р пу ч г а ч иқ д и... Г ўёки б уг у н г и к у н г а ча б еҳу д а яша г а н эк а н м ан... Б и л аман: и н со н н и м а г а д ир и нт и л и б яша й д и, а к с ҳ ол д а ў ла д и. Чама с и, м е нинг Т ошкент д а и шдан б ў ш а б, ту ғ илган ю р т га у л о қи б к е л и ш и м ҳам а н а ўша н и маг а д и р и нти л иш, ҳ еч қ у р с а яшаб қ о ли ш, б а л к и яшаш д а н ма ъ н и топиш м ақ с ад и д а э д и»1 . Д о лға л и п ал л а л ар д а ж ам ия тн и н г ях ш и - ю ёмон қ и р ра л а р и б и р дани г а н а м о ён б ў лга н и д а й , м у стақ и л л и к н и н г и л к йи лла р и д а ҳам ж амият д аги т у р фа т о и фалар ў р т ас и д а ги ф а р қ л а р я қ қ о л роқ к ў зга ташл ан иб қ ол д и. Ёз ув чи Қ у д ра т о бра з и о р қ а л и ик к ил а н и шл а р г и рдо б и д а ги, и ш о нган қ ад р иятл а р и п у чга ч и қ и б, и з т ир о б д а қ олган к иш и л а р р у ҳи я т и н и и ф о да л а йди. Б у ни у н и нг « М а ън а в и я т н инг қа д р и шу н ч а л а р ту ши б кета д им и ? Еб, ичиб , б о ри н г к и, туғди р иб, у х л а й д и ганл а р з амо н и к елгандай: ҳ о л б у к и, бу иш – фақ а т ж о н л и ж о н и ворла р га х ос д ир . А х ир б из ла р – одам. . . Бун и н г у с ти г а , «м а д а н ий о д ам ?» де й и ша д и биз н и... ям!» 2 д ег а н и қ р орл а ридан ҳ ам б илиш м у мк ин . Ҳ и к оя д а у ч т ои ф а д а г и к и ш ил а р обра з и тас в и р л а нг а н и ни кў р и ш м у мки н . Қ у д р ат т и м с ол и да аввалги т у з у мга, т ў ғ р и р оғи, « Ҳ а - ҳ а: м е н ин г ма ф к у рам – ҳ аё т н и б о ри ч а с е в и ш э д и » т а р з и д а ў зли г и г а содиқ қ о л а ро қ яшайдиган, шу би лан б и р г а, ж а м и ят д а г и в оқ е л и к ка бе ф а рқ бўлма га н к и ш илар р у ҳ ия т и о ч иб б е р и л а д и . 1 Холмир заев Ш. Са йланм а. IV жил дли. 2-жилд. – Тош кен т: «Ша рқ», 2005, 226 -бет. 2 Кў рсатилган манба. 230-бет. 38 Бош қ а б ир т о и фа, қ а ҳ р а м о н нинг х о т ини ай т м о қ ч и , « қ итм и р, о д а м ни н г қ ў ли г а қ а рай д ига н » , « п у л кўр м а г а н» о д амл а р тоиф а с и э с а м у стақ и л л икни ў зи ч а қ а б у л қ и лга н , эрки н л и к н и бе б ошлик д е б т у ш у н г ан бўл и б, б у н д а й к и ш илар со ц иализм д а в р и д а у ни мақ т а б, истиқ л олга к е лг а ч, б у ни о л қ ишл а б кет и ш д а н о рла н ма й д и г ан б еқ ар о р , олғ и р к и мсал а рди р . Учин ч и т оифага м а н с у б М и с и р бў лса « Бир қў й б ир т е ри нинг и ч и д а н еча б о р о з и б, с е м и р а д и», д е г ан қ а р а шда г и, т у з у мга б аҳ о б е р и ш д а н кў ра у б е р ган до и р а да и ш л аш н и маъқ у л би ла д иг а н м е ҳн а т каш, т а дбирк о р, о м и л к о р к и ш и . У н инг у ч у н р оҳат м еҳ натда, т у р ли қи й и н ч ил и к л а р , о ғ и р л икл а р, машақ қ атлар, си н о в л а р га б а рдош б е р и б, с а бр билан меҳ н ат қи л иш н и а фз а л би л а д и . « – Биз н и нг ҳа ёт и м и з шул д а. М ан а , ч ойх о н а н и би т ириб олс а к, н а с и б бўл с а, й ўл б и т с а, а н а у н д а сиз г а ў х ш а г а н ак а л а р , т у р ис т л а рнинг к е л и ши, д а м о л и ш и со з бў л а д и. Мен чо йхона н и ҳ ам ҳ а ш а р би л а н б ит қ аз а м а н . Фе р м е р л ар им в аъ д а б е р и шди... Ҳ а , ўй лама н г-е, ҳ а ё т я хш и бўлиб к е т ад и . Б и р қ ў й б и р те р и н и нг ич и д а н е ч а б о р оз иб , не ч а б о р с е м ир а р э кан»1 , – д е я д алда бер ад и у ме ҳ м онига. У ш б у ж у м л алар х алқи м из н и н г н е к б и н л иги, « н о ш у к у рлик ш ай т о н г а хос», де б фи кр ю р ит и ш и, дои м о э р т а нги к у н д а н у ми д в о р бў л иш ин и нг б а д иий иф о д а с иди р . Ш у н и си а ҳ а м иятл и ки, ёз у в чи иж т и м о и й шар о ит н и к иш и л а р р у ҳ и я т и г а та ъ сири ор қ али к ўрсата д и, ў з и б е в о с и т а у ях ши ёки б у ём о н д ея т асв и р г а а р алаш м а й д и . Ҳ и к оя д а қ аҳ ра м он – Қ у д ра т н и н г и ж о д к о р ли г и н аф а қат п ерс о нажл а р нинг у нга м у н о са ба т и, у н ин г ш о и рл и г и ни у қти ри шл а р и- ю , б у н да н аллан е ч у к ф ахрла н ишл а р и , ш у н ин г д е к, Қ у д ра т н и н г ў з и ҳ а қи да г и а й рим и з о ҳ л а р и д а н ташқ ар и тев а р а к - ат р о ф ини к у зати ш и д а н ҳ ам с е з ил и б т у ра ди . У т а б иа т н и, ё н -атро фи да г и к иш и л а рни ш у нч а к и кўрм а йди, ба л к и к у затад и . Та б и атд а ги ж о н л а н и ш, к и шилар онгида г и ўзгариш л а р г а т е р а н н аз а р ташла й д и . « Ж и й д а л а р г ул л аган. У н и с ининг ш о х и д а бир б у лб у л сайра са , бунис и н и н г шо х ида б и р б у лб у л са йр а й д и . Хў р оз- м а к и ё н. У е р д а ў т р о қ 1 Холмир заев Ш. Са йланм а. IV жил дли. 2-жилд. – Тош кен т: «Ша рқ», 2005, 224 -бет. 39 қарға л ар ҳ а м б ор э к а н. Қ ув - қув қ и л и б , бир и н и н г к ети д ан бири у ч и б ў та д и . У м у ман, жо н л и - ж о нивор ж у фт- ж уфт б ў л а ёт г ан п а йт. Ҳ а т т о г у жум ни н г ч а ка л ак шо х л а ри ор а с ида ҳам ж ибл а ж и б о н л ар б и р - би р ини қ у в л аб ю р и ша д и . Қ а н ақа қ и л иб шун д а й тез у ч и ш ади? Ҳай ро н м а н ! Б и р м а ҳ а л д енг, б и р - би р и н и қ ув л аб и к к и т а о п п оқ к а п алак к ел д и . Шунд о қ оё ғ им о с т ид а , э н ишда. Қ и й ғо с г у л л а г ан з и р алар у с тида п и л д ир а б уча б о ш л ашди. В о й, шундай чи р о й л и, ш унд а й ч ир о йли! »1 . Уш б у тасв и р о д д и й о дам н инг к у з ат у в и эмас, б ал к и ю к сак т у йғ у ли, таъсирча н , ҳи с с и ё тг а б е ри л у вчан и жо д ко р киш и н и нг н и г оҳи кўр и ш и м у мк и н б ў лган м анз а р ал а р и ф о д а с и дир. Ҳ ар би р м и л л а тн и н г т ар а қ қ ий э т иш и , авва л о , у н и нг ў зли г ини а н гла ш и д а н бошл а нади. Д у нё д а г и к ўп д а н- кў п м и л л ат л а р о р а с и д а т у р л и с и ё с и й - иж т и м оий с аб а блар т у фа й ли б о рли г ида сез и лм а й қ олган ў зб е к д ег а н м и л л ат н и н г ХХ а с р о х и р ла р ига к ел и б бўй к ў р сат г а н ини ҳ а м у н ин г р у ҳ и ят ид а сод и р б ў лг а н ў з га р ишла р с и з т ўл а қ о нли и з о ҳлаб б ў лма й д и. Б у н д а й я н г ила н ишл а р эса а даби ё т да г и я нгича т асв и р лар г а к ўп ж иҳатд а н б о ғл и қ э д и. О зо д л и к, э р к, м и л л атс у я р лик, вата нп арв а рлик т у йғ у лари ада б и ё т им и з да ў тг а н а с р н и н г у чи нч и ч ор а г и да, а йниқ с а, ан и қ р о қ ж а ранглай бошл а ди. А бд у л ла О рипо в, Э р к ин В оҳидов, Ра у ф Пар фи , Ш а в к ат Раҳмо н , У с м о н Азим каби ш ои рлар и ж одида ч и н а кам инсо н ий т у йғ у л а р , к ў нги л даги ро с т ке ч и нм а л а р и ф о д а л анг а н б ў лса, Ў лм а с У марб е к о в, Ў т к и р Ҳош и м ов, Ом о н М у хт о р , У чқ у н Наза р о в к а би н о с и р л а р и жо дида ў з и ни ў з и те р г ай о л а д и г а н , ш у н ин г б а р о б ари д а , тева р а к да г и в о қ е л ик к а т е р а н н аз а р с о л а д иг а н, д е мак, жамиятга б а ҳ о б е ра о ла д иг а н қ а ҳрам о н л ар об р ази я ра т ил д и. Ш у к у р Х о лми р заев ҳ ам ф а ол и жо д қ или ш и б а р об а ри д а «ўз б е к нинг ў з л и г и»ни ( М. Қ ў ш жон о в) кў рс а т у в чи г ў зал ас а р лар я р а т д и. « Ха л қ н и ў з - ўзи г а т а н и т и ш фақ а т у н инг н има д а н м а ҳ р у м э к а н и н и и с б о т қ и л и б б ер ишда н г и н а и б орат э мас, б а л к и у н и м а л а рга қ о д и р , ў з қ у д р а т и б и л ан нимал а р н и қ ўлга 1 Холмир заев Ш. Са йланм а. IV жил дли. 2-жилд. – Тош кен т: «Ша рқ», 2005, 223 -бет. 40 кир и т а о л а д и в а к и ри т а о л г а н и н и ҳ ам и с б отл а ш д ан иб оратд ир »1 , д еб ё з а д и о лим М. Қўш ж он о в зи ё лила р нинг и ж тимо и й -маъна в и й ф у н кци я си ҳ а қ ида ф и к р ю р ит а р эк а н. Х у д д и ш у н д ай, ё з у в чи Ш у к у р Холми р з аев н инг «Т а б ас с у м » , «Ўзбе кн и нг со ддаси», « Ўзбек х а р а кт е р и», «Қ у ёш- к у ф а лак д а кез и б ю ри бди.. .» , «Б у л у т т ўс ган ой» к а б и қ а т о р ҳи к о я л а р и д а ў з бек м и л л а т и ни м аси билан бош қ а м и л л атл а р о р а си д а йў қ о л и б кет м а й ди – а ж р а л иб т у р ад и , х ал қ нинг я ш овч а н л и г и ни та ъ м ин э т у в чи р у ҳий , м а ъ нав ий , а х л о қи й қадрият л ар ни м а л а рда на м о ё н бўлади, д ег а н с а в ол л арга ж а в о бл а рнинг б ад и ий тал қ ин и ни к ўрам и з. 1 Қў шжон ов М. Сайланма. 1-жилд. – Тошкен т: 259-260-бетлар. 41 2 . 1 . ИН С О Н РУ ҲИ Я ТИНИН Г МА И Ш ИЙ Т УРМУШ Б ИЛА Н А Л О Қ А Д О Р ЛИ ГИ И ФО Д А СИ И н с о н в а ж а м и я т м у но с а б а т и г а т у р л и ча ё нд а ш у вл а р м а в ж у д . Қи з иғ и , б у нд а й қ а р а шл а р д а а кса р ҳ о лла р д а ми л л а тл а р н ин г ў з а р о ф а р қ л а н иш и ҳ а м се з и л ад и . Ж у мл а д а н , ў з б е к л а р у ч у н ж а м и я т н и н г р о л и , а ҳа ми я т и ж у д а к а т т а . Ғ а р б к ишис и эс а и н ди в и д у а л и зм г а м ой и л . Ғ а рб л ик л а р ки ш и , а вв а л о , ў з и у ч у н я ш аш и к е р а к л и гиг а у р ғу б е р а ди , б у н ин г у ч у н ш а рои т г а мо с ла ш и ш эма с , ша ро и т н и ў з и г а м о с ла ш т ир и ш л о з и м , де б у қти ри ш а ди . Ш у б ои с , ғ а р б л ик л а р т у р м у ши д а б о ш қа ла р г а ў х ша м ас л икк а ин т и л иш , о р и г и н а лл икк а э ри ш и ш се з и л ад и . Б у нд а н ф а р қ л и ў л а р о қ ў з б е к у ч у н кўп н и н г фи к р и ж у д а ҳ а м м у ҳи м , шу бои с у ша ро итн и ў зг а р т и р ишн и эма с , у н г а мо сл ашиш н и м а ъ қ у л д е б т оп ад и . Қа р о р т о п г а н ва з и ятн и ў з г а р т и р и ш г а у ри нган л а р н и д о и м ҳ ам , ҳ а м м а ҳ а м қ ў лл аб-қ у в в а тл ай в ер м а й д и . Би р у м р т у р м у ш т а ш в и шл а р и б и л а н я ш аган , э р и д а н , ф а р з ан д лар и да н б о ш қ а н а р са л а р н и х аё л и г а ҳ а м к е л ти р ма г а н ў зб е к аё лла р и р у ҳ и я т и д а м и л л а т ни н г маиш и й ҳаё т и ка т т а и з қ о л дир г а н д и р . Ш у б ои с «эл д а н чи қ и ш » д ег а н т у ш у н ча ў з б е к к и ш и с и р у ҳи я т ид а ж у д а к у ч л и қ ў з ға л и шн и юз а г а ке лт и р а д и . Ч у н к и э л д а н чи қ и ш – ў з б е к у ч у н э н г ка тт а ж а зо д и р . Ў з б е к э л д а н чи қ и б , б и р н а р са г а э ри ш и шд а н к ў р а э л қ ато р и я ш аш н и афз а л би ла ди . Бу ҳ о л а д а б иё т д а ҳ а м ўз и ф од ас и н и т оп г а н . М ас ал а н , ё з у в ч и Ў тки р Ҳ о ш и м о в н и н г « Т у ш д а к е чг а н у м р л а р » р о м а н и д а к о м и с с а р С оа т Ғ а н и е в и ч н и н г э л д а н а ж р а лг а н , ё л ғ и зл икк а ма ҳ к у м у м р и кўр с ати л а ди . Бу ки м са н и н г ҳ а ё ти г а ҳ е ч к и м ҳа ва с қ и л м ас л и г и , а кс и н ча , у нг а ҳ ам м а н ин г а ч и н иш и ҳ а м Ш а р қ в а Ғ а р б д у нёқа р а ши д а г и ф а р қ ла р н и н а м о ё н эт ад и ( С о а т Ғ а н ие в и ч р у с л а р н и « ка т т а о ға » д е б б и л ган , у л а р г а си ғ ин г а н ки м са л а р р ам з и ди р ) . Ҳ а т т о , ф ар р о ш Қ у рбо н о й х о л а о т а - он а си н и х ор у з о р қи л га н ки м с а а й на н ш у Ко м и с с а р экан и н и б и л са д а , у н и н г н у р си з ҳ а ё тиг а ач и н и б қ а р а й ди . 42 Ё з у вч и Ш у к у р Х о лм и р з а е в и жо д ид а ў з бе кла р т у р м у ш т а р з и би л а н у л а р нин г р у ҳ ия т и ўр та си д аг и а л о қ а л а р но з и к и ф о д а э т и л ади . А д и бн и н г « . . . И кк и к ў р г а н б и л иш » , «П одачи» , « А р п ал и қ и шл о ғ и д а » , « Ў з б е книн г со д да с и » , « Ў з б е к х а р а к те р и » си н га р и ас а р л а р и д а я ша ё тга н м у ҳи т и м а ъ на в и й о л а м и д а с ез и л а р л и и з қ о л д и р га н , ш у б и л а н б ирг а , я ш а ш т а р з и д а р у ҳ и й қ а р а ш л а р и н а моё н б ў л адиг а н ки ш и л а р т а св и р л ан г анин и кў р а ми з . “ Ўзбек х а р а кте ри ” ҳ и кояси м ил л а тнинг м а иший т у р м у ш и д аги жиҳатла рн и кў р са т иш и г а кў ра б е н а зи р а сар д и р . Ҳи к ояда ў з бе к она а н д и ш а, ме ҳ м онна в озлик, б и р-б и р и г а к ў м ак б е р иш, ў з қ а др и н и б ал а нд т у тиш с ин г а р и с и ф а т л а р т у рм у ш т а р зида г и х у д д и шу си фатл а р ни а с л и д а кеми р иш и , й ў қ қ и ли ш и, т у гатиши к е р а к б ўлган н у қс он л а р , қ и йи н ч и л и к л ар д ом ид а кўрс а т ила д и. Ҳаёт д а б арча на р с а н и б и р хил мезонда б аҳ олаб бў лм а сли г и, а й н и қ с а, одамл а рн и н г та б и а т и т у рфа эка н л иг и , б а р ч а о дам л ар б ир хил эмасли г и мазк у р ҳ и к о я да ё р қ и н иф о да этилга н . С у вл и иди ш га қ а раг а н и к к и к и ш ини н г бири я р м и с у в би лан т ў ла и д иш н и, ик к и н ч и с и я р м и гача к ам а й га н и д ишни кў р г а ни к а б и , б и р хи л ва з и я т, шаро и т ҳа м м а да ҳар хи л та а сс у рот у йғ о та д и , т у рли ч а м у н о са б ат г а са б аб бў л ад и . Ҳ и к оя қ а ҳ р а м о н и – Э рг а ш р о с т г ў й йи г ит, тев а р а г и да ке ч а ётг а н ҳ о д и с ал а рни к ў р г а н и д а й ҳи к оя қ и л а д и. Ш у н ин г у ч у н ҳ ам “ па х та д а бўл га н во қ е а ” ҳ а қ ида б и з да аниқ та с авв у р ҳо с ил б ў л а д и . Қ а ҳ ра м он воқеа л а р ке ч аёт г ан ж ойл а рни н г ў з ю рт и г а ўх ш аб к ети ш и н и таъ к и дла й д и . Бу б е жи з эмас, ч у н к и а й н и ў р и н д а ёз у в ч ин и нг м а ҳ а л ли й ва миллий к ол о р и т ма с а л ас и га м у н ос а б а т и а кс эт а д и . Г ап ш у н д а к и, а д иб с у ҳбат л а р ид а н б и рида ш у н д а й д ег а н э ди: « Энди гап м аҳ а л л и й ко ло р и т н и а с а р д а қ а н дай акс э т т и р иш устида к е т с а , бу т ўғр и да а лла қ а ч он к е л и б қ ў йган ақ и д ам б о р : м а ҳ а л л и й к о ло р и т д е г а нда, айт а й л и к , об л а ст л а р им и з н инг ў зига х о с ли г и н и т асвирл а ш дег а н д а ё з у в ч и бе н и ҳ оя э ҳ т иёт б ў лу в и ке р а к . Ш у н и нг у чун к и, б ири н ч и д а н , ўша м а ҳ а лл и й ш а р о и тни Ў зб е ки ст о н и миз « к о ло ри т и » д ан а жрат и б 43 қўймас л ик к е р а к. Бу ж у да м у ҳ им – п ринц и пиал ма са ла. Ўша ш ар о ит о д а м л ари н и тас вир лаган д а ҳ а м уларга ў та м аҳл и ё б ў л иб к е т и ш я р амай д и – з еро, у ла р ҳ а м ка тт а ў з б ек х ал қ и н инг бир б ў л аги ( и л о ж и б ў л са м а ҳ а лл и й шар о итни та с в и р л аш ор қ а л и бутун Ўз бе к исто н га т ат и г у л и к – унинг э л л ар и ва элат л ари у чун м уш та рак бў л ган туй ғ у ла р н и би р ин ч и п л а н га чи қа ри б т а с в и р л а ш л о зим )»1 . Ё з у в ч инин г у шбу фи к рл а р и и сб оти « Ўзб е к ха р акт е ри » ҳ и кояс и да я қ қ ол кў з га таш л а н а д и. Ҳ и к оя д а қ аҳ р а м он л ар т у р м у ши н инг ҳ а мм а д а н ал оҳ и д а а ж р а л и б т у р у в чи қ и рр а л а р и эмас, б а л ки б о ш қа ҳ у д у д лар д а ги к иш и л а р т у т у мига ўх ш аш жи ҳатла р и қ а ламга о л и н а д и , а й н и ч о ғ да б у « ўх ш ашликл а р» ў з б е к д ег а н м и ллат н и б о шқа м и л л ат л а р д а н ф а рқ л ан т ир и б т у ри ш х у с у си я т и га ҳ а м эга. А са р да тас в и р л а нг а н Б о т и р ч ўп о н ои л ас и нинг т у рм у ш и б у г у нги к у н н у қтаи н аз а р и д а н ги на эмас, ҳ ат т о ў ш а п а й т ҳолат и да ҳ а м а нч а н о ч ор д и р . Эрг а ш б у ои ла н инг у й и н и д астл а б “ б о ст и рма” д еб ўй л айди к и, қи ш л о қ жой д а н к елг а н б у йи г ит б е рг а н шу ба ҳ они н г ў з иёқ Бо т ир ч ўпон т у р и ш- т у р м у ши не ч оғ л ик ғар и б ли г ини к ўр с ата д и. Ҳо л б у ки, Э р гаш, авва лб о шд а а й тг а нид е к, ў з и ни н г я шайд и г ан ж ой и га ўх ш а й д и га н , ў з ига ёқ а диган б у е р л а рга к елаёт г а н и д ан х у рсанд э ди . Б ин об а рин, у а т р офга б ал а н д д а н, ме н с им а й қ а р а м а й д и , б ал к и ў з ини к и д а й м у н о с а батда бўла д и. Х у дд и шу ма н з а р а ни кўр а ётг а н Ў р м онж он нинг х у л о саси э са т а м о мила б ў л а кча. У кўриб т у р га н ига и ш о н м аг а ни б оис Б о т и р чў п о н нинг аё л и д а н «Б у н д ан бо ш қ а у часткала р инг ҳ а м б ор д ир д а ? » д еб с ў р а й ди . Шу с ў ро в нинг ў з и Ў р м онж он н и нг т у р м у ш да ра жа с и ҳақ и да м у ай я н та с авв у р б е р а д и. Ум у ма н , ёз у вчи м аи ш и й т у р м у шд а ги шаро и т би л а н ин с он р у ҳ и я т и ўр т асида г и з и дди я тни шу та р зда кўр с ат а д и. Одатий тас а вв у р г а, ма н т и қ талабига к ўра, о ч л ик ҳ у км с у р ган жо й д а я шаёт г ан к и ш и с у қато й , о ч к ў з г а а й ла н и ш и; қ имма т ч илик б ў лг а н е рдаги о д а м бил и б-билм а й бир т ийи н ни н г у сти д а ў л и б-т ир ил и ши л оз и м. Б ир оқ “ Ўзб е к х а р а к т е р и ” да г и Б о т ир чўпо н 1 Норматов У. Ижодко рнинг дахлсиз дун ёси. – Тошкент: «Мумтоз сўз», 2008, 127–128-бетлар. 44 ои ла с и да г и к и ш ил а р ҳа ё т и б у н д а й “ ме з он ” га м ос т у шма й д и. Ч у нки ў з бе ко на т у р м у ш – қ а н оати, б о ри г а ш у к у р қи л иши б и л а н г ў за л . Қ о рин н и н г эм а с, кўнг и л т ўқ л иги н и м у ҳ и м би лг а н, ж и с мо ний о чл и к д а н эм а с, м а ън ав и й қаш ш оқликд а н қўр қа д иг а н ў з б е к к и ш иси охир г и б и р б у р д а нони н и ҳ ам бў л иш и шд а н о ғ р ин ма й д и , т о пг а ни ни ў р т ага қўй и ш га ў з и да к у ч т оп и б ги н а қ о лм а й, б у н д а н р о ҳат л ана б и л а ди ҳам. Ҳ и к оя д а қ у р у қ чо й с ў р аг а н Ў р мо н ж он н и н г с ўр о в и га Б о т и р чў п онн и нг аёли м у н ос а бат ин и қа р а н г : “– Бор, б о р , – а ёл э т а г и н и ап и л - тап ил туш и риб, тар о қ ни таш л а б , кулба г а ки риб к е т ди. Оё ғ и да э с ки к ирза э т и к, у з ун с о ч ла ри у ч и да с оч б оғ. Ран г и ў н гиб ке т г а н к ўйл а ги ғи ж и м . С а л ўт ма й би р б анка б и л ан би р п ар ч а газета кўт ар иб ч иқ д и. Га зет а н и Ўрм о н г а б е риб, устига б ан к а н и э н г ашт и р д и . Б и р ҳовуч л ар ч о й тў к илд и . Ўрм о н : – Бўлар, р а ҳ м а т, – д ед и. – К е рак бўл с а... – К е рак бўл с а, яна с ў р а йм и з ... – Бе м а л о л, о ғ а ж о н. Ҳе, па х т а, п а х т а ... Ман а , с и з л а р ҳа м ўқ и ш ла ри н г н и қо лд ир и б, о т а - о н а л ар и н г н и т ашлаб к е лдин г л а р . Б ар а к а т о пин г л а р . Р а ҳ м а т . . .” Бир қ а ра ш да Аё л н и н г хатти - ҳ а ра к атларида г и жонс а р а клик ( « эт а г ин и а п и л - т а пил т у ши р и б , т а р оқни таш л аб к у л б а г а к и р и б ке т ди . .. б а н к ани э н г а ш тирд и , б ир ҳ ов у ч л а р ч ой тў к и лди» ) , г а п- с ўзла р и д а ги са м имийли к , ҳ аш а р ч ила рн и т у ш у н и шга ҳа ракат қи л иш ( «ке р а к бўлса... б е малол, о ғ а ж он. . . Ма н а, си зл а р ҳ ам ў қ и ш л а рни қ ол д и р и б, от а - о н а л а ри нгн и та шла б ке л д ин г ла р» ) у л ар н инг я шаё т ган т у рм у шига у нчал и к м о с к ел м а й д и . Т у р м у ш ва р у ҳи ят ў р т ас и да г и б у з ид дият ў з б е к н и н г д у н ё қа р а ш и д а н к е ли б ч и қ иб и зоҳлан г а нд агина т у ш у н ар лид и р . Ч у н к и п айкал ( да ла ) н и нг боши д а қ о в у н-та р в у з н и , б о ғда м ева-че в а с от и шни ор д е б бил а д и га н , у й и га кел га н ме ҳ м он н и р а сам а д и д а й к у з атмасли кд ан н ом у с қ и л а ди г ан ў з б е к киш ис и 45 ў з и д а н кў р а ў з г а н и ў й л а й д и, ўйлай о л а ди . Йў қ са, болас и д а н қи зғ а нг а н тан си қ та о м ни м е ҳ м онига и лина д иг а н к и ш и нинг х ат т и - ҳарака т ини қ а н д а й т у ш у н и ш м у мкин? Ш у к у р Х о лми р за е в ў з б ек м ил л ати т у рм у ш та р зи д а ги б у н д а й жиҳатла рн и синч ко в л ик б илан к у за т ади, за р у р ж о й д а ў р и нли и шла т а д и. О лт и н зарр а л а р и д а н йи ғ ил и б- й иғ и л и б о лт и н г у л ҳ ос и л бўлган и д ай , ёз у в ч и н и н г т у р м у ш д аги ноз и к жи ҳатла рн и к у за т у в и к у н к ели б , м и л л ат ҳ а қ и д а а ниқ тасавв у р б е р у вчи у м у м лашма л а р г а а й ла н а д и. Ё з у в ч ин и нг « Н от а н и ш од а м» ҳи к о я с и д а о в г а б ор а ёт г ан қ а ҳ р ам о н ёмғ и р да қ о лг ан д а к а м а р (ғор)га к и р и б , п ана л а й ди . У е рда г у л хан ё қ и б ў т и р г а н н ота н иш кишини у чр а т а д и. Т у рм у шн ин г п а с ту ба л а н д ини ҳа л и ях ш и би лм ай ди г а н, ҳ аё т н и н г а ч ч иқ - ч у ч у ги н и к ў п ҳа м т от и м аг а н ў с пи рин нот а н иш о дам н инг «с о йни н г ё қа с и д а юг у р а- е ла, д арё т о шқ ин и тош л арни н г та г и г а ти қ и б т аш лаган ш о х - ша б бал а р ни т ер» иш и ни д астл а б бошқ а ча т у ш у на д и : « Ҳа, пишиқ о дам. Б у ў тин л а р н и у йи г а ол иб к е та д и. Э ш а г иям т а йё р » . Б ир о қ кейи нр о қ м а ъ л у м б ў ла д и к и, б у о д ам ў т и н л а р н и ў зи у ч у н й иғмаг а н, б ал к и се р ё м ғ и р к у нлар д а б у е р д а н ў т а д и г а н йў л ов ч илар ға м и д а тўплаг а н экан. Ҳ и к оя сўнгида қ а ҳрам о нн и нг: « Мен ка м а р о ғз и д а , у ндан к ў з узолм а й қ ол д им» , – дег а н сў з лари у н ин г р у ҳ ия т и д а ў зг а р и ш б ў лг ан ид а н, у н ин г эн д и т у р м у ш в о қеала р и г а, к и ш и л а р х ат т и -ҳ ар а к ати г а жўн қ ар аб б ў лмас ли г и н и , б у н ин г за м ир и да т ер а н маъ н о лар бор л игини т у ш у нгани д ан д а р а к б е р а ди. Ҳ о лб у ки, ёз у вчи б у бо рада а с л о та ф с илотга ў р и н қо л д и р м а й д и. Ў з б екл а р, х у с у са н , т о ғ л и ю рт к и ш ила р и нинг р у ҳи ятида г и б у н д а й ж и ҳ а тл а рн и қаҳр а м о н л а р г а п - с ў з л ари, феъ л -а т вори, х ат т и - ҳ а р а катла р и о р қ а л и кўрс а т ишга э р и ш а д и. « . . . И кки кўрг а н б ил иш» ҳ и коя с и д а ҳ а м ў збе к о н а оила д а г и т у т у м л ар, ж у млада н , б е кани н г ме ҳ мо нга м у н о с а б а т и а к с эт а д и. Д и р ек т ор Зо к и р Ўринов и ч н и қ ў я р д а -қўйм а й у й иг а о л и б к и р г ан б е ка д а рр о в ч ой қ айна т и б кела д и. « С т олга шо к о л а д ва м ен ма з а с ини т о тм аган м армел а д л а р ҳ а м 46 келт и р и лди...» , – дейди қ а ҳ р а м о н. Б ол аси та т и б к ўрма г ан т а н с иқ т а о м н и ме ҳ м онига т у т иш – мез б он ў з бе к ка та н иш бўлган х у с у си я т. Б у – ме ҳ м он и нинг кўн гл ига қараб, у н ин г ин ж им а с л иги у ч ун ҳ а р не га т а йё р мез б оннинг р у ҳ и й т у т у ми. Х у лл ас, “ . . . Икки кўрг а н б и л иш” ҳи к о я с и д а г и б ек а нинг т у т у ми «Ў зб е к х а ра к т е р и» ҳ ик о яс и д а г и Б о т ир ч ў п он н и н г а ё л и т у т у ми д ан ф а р қ ла н ма й д и. « Ўз б ек х а ра к т е р и» д а ёз у в ч и га Б о т и р ч ў пон оила с ини к у з атиш, у ҳ а қд а ў қ у в ч ид а м у айян тасавв у р ҳ о с ил қ и л иш д а Э р г а ш н и н г хо л ис к у з ат у в и тасв и ри қ ў л к е л ади. М а ҳор а т л и а диб б у ўр и н да ҳ ам бош қ а ҳ р а м он , ҳ а м бо ш қа б а д и ий т им с ол л ар т а св и р и ў р та с ид а ги ў з а р о м у в о фиқли к н и та ъ ми н л а й о лг а н. А в в ало, ҳи к о я д а Э р гашв о й н и н г ч ўп о н ои ла с и ни к у з атиши у ч у н ҳ аётий ас о с к е рак эди. Б и р қ а р а шда а диб Э р г а шн и нг « т о б ини қо ч ири б », б у м а сал а н и ҳ ал этга н д а й т у юла ди . Аммо Э рг а ш нинг кий и м - б о ш и ш а лаббо б ў ли ш и ҳ а м б е ж из эмас, я ъни м у а л лиф а й ни ҳола т ни ҳам м а ҳо р ат билан а с о слай о л а д и. “ Е р и за х , де в о рл а р и қ а б а р и б к е тг а н” ший п о н чал а р д а и зғишни ях ш и кўрадиг а н, ш у н д а й ш и й п о н чала рн и н г я қи н и д а н, а л б ат т а, ў т а д и г ан ар и қ қ и р ғоқ л ар и д а ги қиз ил, са р и қ г у л л аг а н т и к а нл а рни н г ёл ғ и з т о м оша чи с и бў лг а н б у ш оир т а би ат йи г ит н и н г бо ш қ а л а р дан а ж р ал и б т у р га н и у н ин г ў зи г а х ос р у ҳ и ят и д а н да р ак бер ад и. Қ о лав е р са, “ а н ави қи з л а р ” ё т о ғ и д а н к елаёт и б , к и м би л с и н , ариқ қ а т у шганм и , с у вга аға на г а н м и, х у лл ас, Азимжон а кан и нг та ъ б и ри би л а н а й т га н д а , “ А й ри лга нн и а й иқ е р, бўл и нг а нни б ў р и ” бўл и б, х аста л ик к а у ч р аг а н Э р гаш н инг п а хт а га чи қм а с л и г и табиий э ди . У с т ига- у стак, б у содда йи г и т н ам к ийим - б о ш н и б и р доно ўртоқ н и н г масл а ҳ а ти би л а н “ Т ў шак д а қ у риб қ олади” д е б к и й иб ё т а д и. . . Эрг а ш Б о т и р ч ўпоннинг ў ғ л и А б д у қодир би л а н танишг ан и д а н с ў н г б у ои ла т ў ғ ри с и да я н а да а н и қр оқ та с а в в у р га эга б ў л а д и. Чунон ч и, қў й и каму о рд е ни бор Э ш и мб о й , я ъ ни “ ўша м а х и н а цияла р ” д ан х аб а р дор Аб д у қ о ди р , вақт и д а н и лгари туғил и б , н об у д б ў лг а н гўд а к, д ил б а н ди д ан а ж р алг а н о т а - он а... 47 Ум у ма н , ҳ и к о я да ў з б е к а ё л и нинг к ечмиши ор т и қ ч а та ф с илоту б а ё нлар с из, с од д а, лек и н а ниқ к ўр с ат и лади: “ а ё л тонг о тм а с д ан у й ғ о н ар д и : с и г и р соғар, э ри н и к у з а та д и, к ейин ўр мак т ў қ и й ди... К ун к ў т а ри ла ве рг ан д а а ри қ н и н г у б е т и д аг и п ах та зорга ту ш а ди: к е ч гача б и р қо пни т и к к а қи ли б қўяди. К е ч а си ҳ ам аллама ҳ а л гача у ла р н инг к ул б а с идаги ё л ғ из д е ра з а д а н а р и қ бўйига н у р т уш и б т у ра д и” . Х у лл ас, А ломатх о н1 ҳ ам чи д олма й д и г а н т у рм у ш ташвишл а р и ... У ш б у тасв и р ш у нч а ки а хб о ро т б е р и ш э м ас, б алки э р та-ю к еч меҳнат д ан б ў шам а й д и г а н, эри, б о ла л ари хизма т ини ҳ а ётини н г мазм у ни са н а йдиг а н ў з бек а ё л и н и нг р у ҳ и яти н и к ўрсат у вчи лавҳала р д и р. “ - Б у н да н бо ш қа у частк а ларинг ҳам б ор ми ? ” д ег а н с ав о лга “ Й ў қ, о ға жо н... Бори ш у . . . Б у ям ях ш и . Ў з им и з у ч жон ”, дея жа в о б б е р г ан қ а н о атл и , кўнгли д а р ё д а й к е нг ў з бек аёли т у рм у шн ин г о ғ ир-е н г и ли н и с аб р - бар до ш би л а н ў т каз а д и ки, ф еъ л -атв о р н и н г т у ш у н и ш м у ш к у л бў лган б у ж и ҳ а т л а р и ёз у в чи т о м о ни дан н оз и к л ик б и л а н кўр с атила д и. К и т об хон Б о т ир чў п о н о ила с и ҳ а қид а авва л и г а че т д а н, Э р г ашн и н г д астл а б к и к у з атишла р и о рқали б о х а б ар бў лади. Бу та с ав в ур Аб д у қ о ди рни н г га п л а рид а н к е йи н ян а да б о й и йди. Б и роқ б у ҳ али ет а р ли эмас, ч ўпон н и н г ма и ша т и – к е ч и ра ё тган т у рм у ши т ў лиғ и ча маъ л у м б ў лм а ган эди. Ни ҳ о я т , Эрг а ш бу у йга ме ҳ м о н г а б орар бў л а д и. Эрг а ш нинг м е ҳ м о н га бори ш и ҳ ам т а б и и йд и р. Ч у нки х а с т а ки ш ини н г кўнглига қ а р аш, у нга ал оҳ и д а м е ҳ р к ў р с атиш – ода м и й л ик т алаб и . Шу та р и қ а к у лба нин г и ч и ни т о моша қ и л иш и м кон ига э г а б ў ла м из. Т о моша қи л а миз- у . .. б у ма н за р а нинг ҳ а м эски к и р за э т и к , р а н г и ўч и б , ғ и ж им бўл и б кет г а н кўйлакдаги а ё л, т и рс а кл а р и й ирт и л и б , п а хта с и о қ қан қ о р а ч о п он ли, ўс и қ с о қ олли Б о т ир чў понни н г, а фт-баш а р а с и ки р А б д у қ о ди р нинг р а фт ор и г а ш у нч а лик м о сли г и -ю. .. у л ар ни нг т а биатига – т ў р т к и ши зў р ғ а с иғ а д и г а н у йч а га йигирма ки шини м е ҳ м о нга ч а қ и р адиг а н, би т т а т а р в у з и ни нг яр м и н и б ир овга и л и н а д иг а н б ал а нд м а ън авият л и о д а млар табиа т и г а б у тк у л ётлиг и ни кўра м из. Кам б а ға лл и г ини я шира д иг а н, б у н д а н б и ро в нинг б ох а б а р бўли ш и д ан у ялад и ган к и ши ме ҳ м онна в о з л и к ни д а ў рн и г а қ ўй и ш г а у р ин а д и . Б о т и р 48 чўпон н инг “ қўш- қ ўш ё п г ан н он ” қў й г ани ( ў з б е к н и н г да с т у рхо нини н он с и з тасавв у р эт о лмаг а н и м из ш у нч а л и к к и , б у н еъмат н и муқаддас с а н а й ми з , д ем а к, б о ш қа ег у ликлар б ў лмаг а н та қ д ир д а ҳ а м да ст у рх о н д а, ал б атта, н он бў л иш и г а ҳа р акат қи ла м из. Б о т ир ч ў п оннинг н он н и қ ўш - қўш қ ў й и ши н ин г ас о с ий с а б а би ҳ а м ш у дир ), б ир т а қс и м ча оқ қа н д , ик к и ҳ о в у ч жий да бил а н ма й изни соч и б т а ш л ага н и зами р и д а ҳ ам но чо р ли к ни яшир и ш, о и л а д а г и қ и й и н чи л и к л а рни б о шқал а р га с ез д ирм а слик к а и н т илиш я ш ири н . Ш у н да й ўр и н л а р д а ёз у в чи и жт и м о ий ҳ а ё т да г и во қ ел икла р ни н г о қ и б а т и н и г ина к ў рсата д и, с а б а б тўғ р ис и д а ўй л а б к ўри ш н и к и т о б х о нни н г ў зига қ о л д и р а д и. З еро, м а зк у р лав ҳ а л ар ҳ а қ и д а ч у қ у р роқ ў й л а нг а нда са б а бл а р ҳам о ш ко р бў л а д и. П а хта я к каҳо к имли г и ў р н а т илга н д а н с ў н г б у б о р а да г и п р и нц и плар аниқ бў лг а н , биноба р и н , па х т ага н а ф б е р м а й диган ҳ а р қандай ҳ аракат т а қ и қланг а н э д и . На т и ж а д а, д е ҳ қ он п а хт а д а н бў ла г ини ўйл а й о лмай қо л д и . Н а и н к и , ҳ о в л и си н и нг б и р п а р ч а ери г а ҳ ам т у р м у шга асқ о т г у дай п иёзми, с а б з и қ а д а б қ ў я д и г а н, у н г у дай жойга ниҳол қ ада й д и г ан, б у б о р ада та ғ ин “ Би р ни к е сс а нг, ўн н и эк ” , – д е я у қт и р адиг а н ў збек к и ш и с и нинг ҳоли д а с т у рхо н г а и к к и ҳ о в у ч жи й да б и л а н м а й и з с о ч и ш д а н н арёғи г а ўт м аса! Ҳ ақ и қ ий б а диий а с а р н и нг қ а м р о ви к е нг бўл а д и. Ў з б екл а р р у ҳ и я т и ни кўрс а т ишда, у л а рн инг т у р м у ш та р зини а кс этт и ри ш да т е н г сиз бўлган “ Ўзбек х а р а к т е р и” ҳи к о я с и ни ҳ ам б и р - и кки м а в з у д о и р а с и д а ч ег ар а л аб қ ў ёлма й миз. З еро, ў з б е к к и ш исини – ях ш и-ё мо нли г и д а н қ ат ъ и на з а р – б о р ича к ўрсат и шн и мақс а д қ и л г ан ёз у вчи б у н и н г у ч у н за р у р жи ҳат л а р ни у н у т ма й д и. Ботир ч ўпон оила с и д а гил а рнинг к ў н г ил тўқ л и г и, б еги д и р ёр дами – ў лч о в си з дир. Бу жиҳ а т д а н а д а биётш у н о с Қ. Йў л д ошев н и н г : “ Ў з бек м ай д а ҳ и с об - к и т об л арни қа б ул қи л о л ма й д и ” , – д ег а н ф и к р и э ъ ти б о р га л о й и қ. Дарҳ а қ и қ ат, ўз б е к о на р у ҳи ят қ ад рлаш э вазига қ а д р л а ниш н и , ҳ у рмат к ў р с а т и б ҳ у р мат топ и ш ни та қ о з о қи л ад и. Э р га ш войн и нг и ст иҳ оласи (йи г итн и нг ф е ъ л- 49 атвор и дан ха б а р д ор миз) ў лароқ д аст у р х он д а н қ ўл т о р т и ш и қ а нча л ик таб и и й бў л с а, у ни к у затиб т у р ган б е к а н и н г ( у н ин г р у ҳ и я т и д ан ҳ ам х а бар д орм и з ) “Шу у к а миз ҳ еч н а р с а та т и м а д и д а... Ё б и зни пи с а нд қ и л м а я пт и ми?” – д е я х а ф а б ўли ш и ш у нчал и к а с осл и дир. Қа д р и ни ў л ч овла рд ан юксак т у тган, ум у ман, ода м и й л икни модди я т та р о зи с ида тор т иш м у мкин бўлг а н н а р салар б и л а н т е нгл а штири ш ни х аё л и г а ҳ ам к ел т и р ма й диг а н ки ш ига б епис ан д л и к , о ёқ у ч и да к ўр сат и ш ж у да о ғ и р бо т а д и. Шу бои с ҳ а м ме ҳ м они у ч у н бо р и ни да ст у рх он г а т ў к иш н и б у р ч д е б би л а диган Б о т и р ч ўпо н , аё л и ва ў ғли Э р гашв о йнинг и с т иҳола с ини қ аб у л қ и ли ш ма й д и, қ и л иш о лм а йди. А зимжон, Ў рмон ж он с и н г а р и асл ид а юз ўг ириш к е р ак бўлга н , ў з л арига, ег а н н о н и га х и ё н а т қи лг а н к и мсала р ни эса а р д о қл аган, у л ар би л а н б и р б у р д а н о н и ни оғринм а й, бўла ш иб е ган Б от и р ч ў по н к а б и к иш и л а р х атт и - ҳ а р а к а т ини у л ар ни нг р у ҳи ятида г и тебр а н и шл а р с из и з о ҳ л а б б ў лм ай д и. Б у нда о дд и й ма н т иқ и ш б е р м а йди. Б у н д а ма ъ н а в и й ў л ч овлар ме з он қ и л иб о л инса, м о ҳия т га етил а д и, масала о қи бати а нгл а шилади. « Ш. Холм и р з а ев би рор ҳаё ти й ҳ о л ат н и шун ч а к и к ўрса т и ш й ўл и д ан борм а й д и . Ба л ки ўш а т а с в ир за ми р и д а ё тг ан ҳаё ти й-эс т е т и к ма ъ но н и кўрс а т и ш г а ҳара к а т қи л а д и , – деб ё з ади о л и м Қ. Й ў л д ошев. – Ч ун о н чи, ў з б е клар н инг м е ҳ мондўс т л и ги ифо д а эт и л г ан ю қо р ида к ел т ири л г ан б и р г и н а жу м л а д а н чи қ ар и л а д и ган м а ъ н о ж у д а те р ан. Ў қ у в ч и м е ҳ м о н н и ҳ у р ма т қ и л г а н, у н д ан б о р ини а я м а г а н ў зб е к бу би л ан, б ири н чи н ав б атда, ў зи н и ҳурм а т қ и л а ё т г а ни га эъ ти бор т о рт а ди. Нега к и, м е ҳ мо н д ўс т л и к шу н ч а к и р у ҳ ия т н и н г пат о л о г и я с и э м ас, б ал к и ў зб е книнг ў з о и л а с и ш а ъ н и ни б ала н д т утиш и , шу у йга к ирган о д а м н и н г р о з и б ў л и б к ети ш и н и ис т аши н ат и ж аси ўлароқ па йдо б ўл г ан ҳ о д и са л иги н и акс эт т ира д и »1 . 1 Йўлдошев Қ., Қодир ов В. Ада бий сабоқлар 7. Ум умтаълим ма ктабла рини нг 7-синф адабиёт дарслиги 50 учун методик қўлланма. – То шкен т: «Ша рқ», 2005, 56-бет. 51 2 .2. И ЖТ И М ОИ Й Ҳ А ЁТ ДАГИ ЎЗ Г АР И ШЛ А Р Н И Қ АҲ Р А М ОНЛА РИ РУҲ И Я ТИ ГА КЎЧ И Р И Ш НИН Г БА ДИИЙ УС У Л ЛА РИ Экст р е ма л , ф авқ у лодда ҳо лат л а р да о д ам р у ҳ ия т ига х ос а сл ж и ҳат л ар яққол р оқ на м о ё н б ў лад и . « Ҳ а р би р та ш қи з ар б а т а ъ си р и д а характе р л а р н и н г янг и -я н ги қ ир р а л ари н а мо ё н б ўл а д и. Ту й ғ улар таш қ и ду н ё та а сс ур отл ари г а эмоц и о н ал р еа к ц и я с и ф ати д а н а м о ё н бў л ади »1 , д еб ёз а д и а д а б и ётш у нос о лима М. А б д у р аҳ м о н о ва. Д ар ҳ а қ иқат, ки ш и қ а лтис ва з ия тл арда а с л и д а г и д а й – т у рли « қ о ли п л а р» га, «шак л лар»га кир м ай, мос л ашм а й, б о р и ча кў р и н ад и. Са б а би ш ош қ инч ҳ о лат л а р да к и ш ини н г ўй л а б ў т и р и ш га, м у л о ҳ а з а юр и т ишг а , ф икрл а р ини т а р о зи г а с ол и б ў лч а б кў р и ш га и м к о н и бўлма й д и . Шу б оис кўнгли г а к е л га н и д а й, т а б и ати к ў т а р ган и д а й и ш т у тад и . Кўн г ил э с а о дам н инг бош қ ал а р дан я ш и рин сирл а р и с ақл а нг у в чи б ир маъво с иф а т и да эгаси т ў ғ рис и да « а н и қ маъ л у мотлар б е ради». Ёз у вчи Ш у к у р Х о лми р з а е в « Бир г у з ар од амл а ри » ҳи к о я с ида ма н а ш у н д ай ҳ о ла т га т у шган к и ш и ла р тасв и рини я р а т ади. « О т а кас а л х о н а й ў л а г и д а тў л ғоқ ту т г а н аёлдек ю р и п т и. Ол т и яш а р ў ғ ли о п е р а ц и я х она с ид а , с т олд а . Оёқ-қ ў л и с т ол қ а нотл а ри г а чан д и б б о ғла н г а н . К ў р ич аг и ту т г а н. У чин ч и ту т иш и . Ҳ ам ши р а бўзари б , б о л ани н г о ёқ т о м о н и д а ту ри бди. Н а в б ат ч и вр ач ўткир пи ч о ғ и н и о л иб, б о л а н инг оч и қ қор н и у с т и га э н гаш ди» 2 . Уш б у ла в ҳ ада к а сал хо надаги в а зи я т – бе м орни н г о та с и, в р а ч ва ҳ а м ш и р а тас ви р и я қ қ о л н ам о ё н бўла д и. Т асвирд а г и ҳ а р бир сў з ў з ж о й ида и шла т илган б ў л и б , п ер сонажл а р н инг у ё ки б у жиҳ а т и н и а н и қлашга х и з м ат қ ила д и. О т а н и н г и з т ир о б и , таш в иши шу қа д а р к и, «тўл ғ о қ т у т ган а ёлд е к» й ў л а кда у ёқ д а н - бу ёққа ю р ади, б и р ж о й д а т у р о лмайди. Ч у н к и и чк ар и д а – ж а рр оҳ ст о л и да д и л б а нд и да р д б илан о ли ш я п т и . Ас л и д а, б у нд а й ч о ғ да ҳ а р қ ан дай о т а нинг ҳ ам б ез овта б ў л иб бир е рда х о т и р ж а м 1 Абдураҳм онова М. Руҳий дунё тасви ри. – Тошкен т: «Ўзбек истон», 1977, 9-бет. 52 2 Холмир заев Ш. Са йланм а. IV жил дли. 1-жилд. – Тош кен т: «Ша рқ», 2003, 70-бет. 53 ў т ир олмасли г и ан и қ. Бироқ шу вақт д а о тани с и н о в ч и бош қ а в о қеа с о ди р бў л а ди: «Уй о сти д ан б и р ов те п г а н д а й с а п ч иб туш д и. Ён - вери д а н номаъл у м қўл л ар қи т и қ л аёт г ан к а б и сил к и на бо ш л а д и » . Ав в а л о , ё з у вчи з и лзилани н г д а ҳшат ин и, қ ўрқ ин чли т итраш и ни и к к итагина ҳ о лат т асв и р и ни бе р иш бил а н и ф о д а эти ш нинг у д д а с и д а н ч и қ қа н . Ч у н к и те п г а н да ҳа м, қ и тиқ л аг а нда ҳ а м к и ш и к ес к ин ҳ а р а к ат л ар қ и л а д и. Б и н о нинг «кес к и н » ҳа р а кати эса к и ш ида қўр қ у в у йғ о ти ш и т а б ии й. Ч у нки т е бран и б т у р ган у й ҳ а р д ақиқ а да қ у л а б т у шиш и , бо с и б қ олиши м у мк и н. Шу б оис ҳам ш и р а н и н г ў з и н и эш и кка у ри ш и ҳ ам и ш ончс и з э мас, з о та н , о дам м у ш к у л вазия т да, би р и н ч и н ав б ат д а, ў з ин и н г жонини ў й л а й д и . Бироқ а йни ҳо ла т да о та ҳ ам ш ирага б у тк у л теска р и , таъ б и р ж ои з б ў лса, ҳ а қ и қ ий о тан и нг и ш и н и қ и л а д и: ў з и ни ичк а ри га у ради. Зил з ила н и н г д а ҳш а т и би л а н о тани н г ҳа р акатла р и б ир - бири г а з ид , айни ч о ғ д а ернинг ти т р а ш и о та ни нг р у ҳ ия т ида г и а сл қ и ррала р ни н г а ни қр оқ н ам о ён б ў л иши у ч у н э н г за р у р ий , т а биий с а баб д и р . Э ҳт и м ол, о та б о ла с и н и бош қ а ва қ т л арда ў рн и бў л с а- б ўлма с а э р к а л а й ве р мас, қ илган и шла р ини кў к ка кўт а р ав е р мас, ў ғ л и у ч у н ж о н и ни ҳ ам бе р и шга т а й ё р ли г и н и а й т и б , о ғ из кў п и р т и рав е рма с , а м м о за р у р шаро и т д а ҳ а ёти н и хат а р га қ ў йи б, болас ин и н г т ин ч и у ч у н о т и лиш г а ў з и да ж у р ъ ат топ ад и. Қ и з иғи ш у ндаки, ў зи б у ҳ а қд а ўйл а б ҳ ам ў т и рм а йди. О танинг а й н и х ат т и -ҳ а ра к атл а р и Б о б у р м и р з о н и нг б е м ор ў ғл и Ҳ у моюн у ч у н ў з ж о н ини с а д а қа қ и лга н ига ўхш ай д и . У м у ма н , ота - о н а ва б о ла л а р м у н ос а б а т и, ж иг а рбан д л ик ри ш т а л а р ини н г м у стаҳ к амли г и м и л л ати м из у ч у н м у қа дд а с дир. Халқи м из д а о та - о н а ри з о ли г и қ а н ч а л и к с у ю м л и б ў лса, п ада р к у ш л ик, она г а о қ бў л иш, ба ғ и рдошл а рид а н воз к ечиш ш у нчал и к и с но дди р . Болала р ин и нг бо ш ига х авф б у л у ти с о я с олг а нда к ў н г л и д а ги т у р л и г ин а -к у д у р атларни у н у т и б , д ев ор д а н о ш и б т у шган Ғ о л и б б о б онинг ҳ а р а к атл а р и ҳ ам ғ о я т да и ш он а р ли ч иқ қ а н. Б о бо нинг а х ло қи й қ а р а ш л а р и қатъи й , шу бо ис ҳ а м ў ғл и н и нг та н л а г а н қ и з и, т ў ғ ри р оғ и , б ў лаж а к к е л и ннинг амма с и Ха д и ч а ҳ а қ и д а ги м иш- м ишл а р у н ин г қ а т ъ ий қар о р қ а б у л қи лишига, 54 қ ў л и ни ю в иб қ ў л т иғ и г а у ри ш и га с а б а б бўла д и. Ои л аси ш а ъ н ига д оғ т у шиш ин и и стама г ан бобо ў т б о ш и с и н ин г п о к но м ига и с нод келт и р а диг а н йў л т у тги с и к елм а гани у ч у н к елини н и х у шламаган э д и. Аммо қ ал т ис в а х ат а р ли вази я т у ндаги асл ин со н и й , ў з б е к и т у йғ у л ар н и у й ғотиб ю б орд и . У келин н и, у н ин г б ол а л а р и ни қ у тқа р и шни ў з и нинг а ра зл арид а н м у ҳи м ро қ ҳи со блашга к у ч то п ди . Ё з у в чи ҳ и к о ядаги ҳар б и р жи ҳатни п у хта ўйлаг а н. Ма с ал а н, б о бо ни н г т ў й к у ни мисг а рл и к д ўк о н и д а ўт и ри ш и б е ж из эмас. Ч у нки м и с га р л а р н ин г тақ и р -т у қ у ри о р ас и д а т ў йни н г ш о в қ ини, к а рн а й-с у рн а й н и н г ш ў х - ш одо н н ав о л а р и эши т ил м а й ди. А қ и д ал а р ига содиқ, ўғ л ини к е ч и р о лм а га н и б ои с « к ўр м а й ин ҳ ам, к у йм айи н ҳ ам» қ а б ил и да и ш т у ти б , ў з и ни ч алғи т иш г а у р ин г а н о тан и нг айни ҳа р а кат л а ри ғ оя т д а табии й дир. Ғо л иб о т а т и м с ол и д а ёз у в чи э ъ тиқ о д и соб ит, о қ ни қ ора, қор а н и о қ дема йд иг а н, қ а т ъ иятли к и шил а р р ам з ини кўр с ата д и. Ғ о л иб о та к е л и нл и кка ном з од қ из д а н б и р г и н а жи ҳат и га к ў р а норо з и : « Э м и ш ки, қ из н и н г а мма с и Ха д и ч а х о л а вақти д а о ёғи е н г и л. . . б ў л г ан э м и ш » . Уш б у ж у м л а д аги у чта н у қта (.. . ) қ а ҳ рам о нн и нг у шбу м а салага – а х л о қ масала с и г а н и с б ат а н м у н о с а б а т и ни бил д и р ад и. Н о м и нинг п о к бўли ш и г а қатъий қ а рай д иган о т а хон, у м у ман шу т о иф а д а ги к и шил а р, «оё қн и н г е н г ил бў л иш и » д а н у ё ғ и ни ўй л а ш н и ҳам ис там а й д и л а р. « О ёқ н инг е н г ил л иги» ҳ а қ идаги д арак б у н да й т у р у мдаги к и ш ила р ни би р сес к а н т ириб о ла д и к и, а йн и ў ри н д а г и у ч н у қта н и о р- н ом у с, шаън, э ъ ти қ од т у фа й л и бир сеска н иш, тит р а ш деб т у ш у н и ш м у мки н . Й ў қ с а , « о ёғи е н г ил бў л г ан» л и г и ҳақида г и м и ш- м ишл а р амма, я н а ё ш и ў тг а н (хол а л иги б еж и з эм а с д а ) а ё л ҳа қ и д а, б иро қ у н ин г н у қси ж и янига, ё ш г и н а , э нд и б ўй ет г ан қ и з г а ҳ а м у р ади . У м у ма н , но м н и н г по к л и ги , шаън н и н г т озали г и ма с ала с ига м ил л атим и з нинг қ а р а ш и қатъи й . А то қ ли ад и б и м из Саид А ҳ м а д н и н г « Уф қ » трило г ия с ида ҳ ам меҳр- о қ и б ат риштал а ри би л а н а х л о қ ий мезонла р н и нг ў заро з и дди я т ига д у ч келам и з. Ўғли Т у р с у н бо йнинг у р у шд а н қ о ч и б к е л га н ини б ил ган Ж а н нат х ола 55 ҳ а р қ а н ч а ж а ҳ л л а н мас и н, а ч чиқ л ан м а с и н , ам м о бо ла с и д а н в оз к е ч о лм ай д и. Т у р с у н б о й ни т ў қа й д а кў рг а н о н и д а н б о ш л аб у ни д еб яш айд и. О х и р г и д а м ида ҳ ам б о ла с ига и лҳ а қ бў л иб к ўз юм а д и . Ўғл и дан н а ф р атл ан ган, н о м у с д о ғ ида к у й г ан И к р о м жон ҳ ам Т у р с у н б ойни с ў нгги йўлга к у з атар э к ан, э з ил и б- эзилиб й иғл а йди, о тал и к т у йғ у л ар и ни я ш и р о л м а й д и . Б у н д ай ж и ҳ а тл а р ў з б е клар р у ҳ и я т и н и и фода эт а д и. Ў з и д а ша к л л а нган ах л о қ и й м е з о н л а р г а қа р ш и б о ро лм а ган ў з б е к, айни ч о ғ д а , б о ла с идан ҳа м к еч о лм а й, и кки ўт о рас и да қ ол а д и ... « Бир г у зар о д а мла р и » д а Са м ад ў ғ и л к ўра д и, қ и з к ўра д и, б е ш ик т ў йи, с у н н ат т ў йи қ ил а д и ҳ а м к и, Ғол и б о т анинг кў нгли юм ш ама й д и : ў ғл и н ин г у й и га қ а д ам босм а йди. А й ни ч оғда ота ф а рз а н д идан б у т у нлай ке ч иб ҳ а м юборм а йди. Шу б оис ё з у в чи Ғ о л и б о т а ў ғ л и н и оқ қ ил д и, д ем а йди. В оқ е ал а р Ғ о л иб о т а н и н г на з а р и би л а н кў р с а т ил аётга н и у ч у н « С а м а д – м и л иц и он е р , н а в б а т ч и л ик қ и л а р , К аро м ат уй и н и нг ич ка р и с и д ан з а н ж и р л аб ёт а р э д и » ж у мласи ўғ л и н и н г ҳо в л ис и д а г и т а р т иб-тао м ил л а р д а н о тани н г х а б ар дорл и г и , у м у ман, ( кампири о рқа л и) Са м а д нинг ҳ о л и д а н б ох а б а р бў л иб т у рг а н ид а н д алола т дир. « – У л а р г а би р н има б ў л д и , – қ ў рқа - п и с а п ич и р л ади ка м п ир » . У ш бу ж у млада м у н и с ў з б е к аёл ин и н г ф е ъ л -атв о ри к ўрин и б т у р а ди . У , аввало, зилзила д ан қўр қ қани б о ис п ич и рлаб г ап иряп т и, а м м о ф а қат ш у н ин г у ч у нг ин а эмас. Ах и р ў ғл и д ан юз ў гирг а н о та – т ўйига, х у рс а н д ч и ли к к у ни га бо р ма г а н о та ни нг ўғ л и ҳ а қ идаги ф и кр и он а га м а ъ л у мда. Ш у н ин г у ч у н э ри га бола с и ҳ а қ ида о ч и қ д а н - очиқ, дадил г а пир о л м а й д и . Ум у ма н , ё з у в чи шу ў р и нд а қ а ҳ р а м о н л ар ха ракт е рида г и з иддият л а рн и м о ҳ и р лик би л а н к ўрсат а ди: к а м пир жи м ҳ ам ў т иро лмайди, о в оз ин и к ў т а ри б р оқ гапира о лма й ди ҳ ам. Жим ў т и р мас л иги а н и қ : не в а р а л а р и д а н х ав о т и рда. Ч о лига қ атт и қ- қ атт и қ га п ир о л м а й ди ҳа м: ў з б е к аёл и га х о с мез о нлар б у нга йў л қўйма йд и. О танинг р у ҳи я т и д а ги ч и г а л ликл а р сў н гги ж у м л алар д а ян ада о чиқ р оқ кўрин а д и . Не в а р а л ари н и хол и роқ жо йга ў т казг а нид а н с ў нг кел и ни н и н г 56 «О таж он , нима б ўл япти ? » – дег а н сўр о ғ и Ғол и б о т а ни д а р ро в ў з и г а келт и ради. «Ол , б о лангни!» – дег а нича дев о р га т а р м а ша д и, ош о л м ай с ў к ин и б д а р ч а д а н чиқ и б к е т а ди . Б о бонинг б иринчи са ф а р д е в орд а н қ и йналм а й о ш и б ў тг а ни у н ин г н ев а р алари у ч у н қа нч ал и к ж он и қ и ш и, у л а рд ан қ ат т иқ х а в о т и р о лаётг а нини к ў р са т а ди . Ўз б ек о иласида г и э р билан а ёл н и н г б и р -б и р и г а м у н о с а ба т и д а м ил ли й р у ҳи ятимиз қ и рралари я н а д а ани қр оқ н а м о ён бўла д и. Ч и н ў з бек э р к а г и аёлини рўз ғ ор н и о б од қ или ши дан б о ш қ асига йў ла т ма йд и, яъ ни а ё л л ар би л а н эр к акл а р нинг юм у ш ла р и а н и қ. Аёл у ч у н ҳа м э ри г а м у омала қ и ли ш н и нг ў з и г а х ос мез о нл а р и б ор. Ўз б ек аё л и уч у н э ри ни н г қо ш -қ о в о ғ и га қ а ра ш , бо лал а р ини н г бо ш и д а п а р в она бў л и ш б а х т д и р. Б а д иий а д а б иё т да б у жиҳатлар ҳам а кс этга н . А н и қр о ғи , м и лл и й р у ҳи ятни ч у қ у р би л га н и ж одк о рл а р ў з б е к н и н г ў зли г и н и кў рс а т у вчи ма н а ш у н д ай ў ри н л а рга а л о ҳи д а д и ққат қ илганл а р . М и л л ати м и з р у ҳ и я т ини а кс эт т ири ш и жи ҳати г а кў р а т е н гсиз б ад иий о би д а бўлг а н « Ал п о миш» д ост о нида ў з б е к она оила д аги м у н о са б атл а р г ўз а л та р з д а и фо да эт и л г ан. Дост о н қ а ҳра м о н л а ри ў з л а р ин и нг ў ри н л а рини а н и қ би л а д и л а р : о т а н и н г ҳ ам, он а нинг ҳ ам, фа р з а н дла р нинг ҳ а м ў з ж о й л а р и бор, б ир овни н г қи л и ғи бо ш қага ярашм а йди. Ота н и н г с ў з и н и қ и з а йт о лм а г а н и каби, қи з н и н г т у т у м л ари ҳа м о т а га « ёп и ш ма йд и». Қ и зи ғ и ш у н д а к и, ай н и м у в о за н ат б у зилга н да м ил л ий қ а дри я т л а р га з а х а ет а д и , т у рл и ташв и ш л ар ҳ а м ш у н д а бошл а нади. Шу жиҳ а т дан қ а ра г анда, «Б и р г у зар о д ам л а р и» ҳи к о я с и ҳ ам к и ч ик - к и ч ик л а в ҳ ал а рда б у т у н м и л л атга о и д р у ҳ и ят қ и рр ал а р ини а к с этти р иш и , м у ай я н вазия т да к иши л а р ни нг ў з ини т у т и ш и да а х л о қ и й ақидал а р н и н г, маъ н а в ий ме з о н л а р н инг қ а н ч а л ик ўрни бо р л игини к ўрсат и ш и би л а н а ҳ а м и я тл и д и р. Ёз у вчи а с ли д а ҳ а р б и ри а л о ҳида ҳ и к о я бўл и шга а р з и г у л ик ш и н г и л л а в ҳ ала р ни б и р н ом о с т ида б и р лаш т ир иб , п ерс о нажл а р нинг бир - би р ига ўхшаш ж и ҳа тл а р ини ҳ ам д а ф а р қ л и т о м о н л а р и ни т у рли тасвирий в о ситал а р , д етал л а р ё рда м и да маҳ о рат бил а н и ф о д ай д и . 57 А д абиётш у н ос л игимиз д а Ш у к у р Х о лми р з аев и жо д и д а а к с эта д и г а н ма ҳ алл и й р у ҳ ия т иф о дал а р и б е жиз т а ъ ки д л а нм а йди. Ч у н к и ё з у в чи м у ай я н ҳ у д у д да ги к и ш илар т у рм у ши н и та с в и р лар эк а н, у ерда г и о дамла р н и нг у рф- о дат л а р и, а нъала р и д а ги ҳ ав а с этг у лик ж и ҳ а тла р н и маҳ о р ат би л а н и ф о д ал а й д и . Ад ибн и н г ў з и м у н а қ қ и дни н г са в о л л а р ига ж ав об б е р а р эк а н, б у б о р а да, ж у м л а д а н , ш у н да й де й ди: « .. .м а ҳ аллий ш ар о и т ни та с в и р л аш ва ў ш а шар о ит о д а мла р и н и т а с в ир л аш орқа л и б у т ун Ў з б е к ист о нга т а т и гу л ик – ун и н г э лл ар и в а э ла т л а ри у чун м у ш тар ак бўлган ту й ғу л арни би ри н чи пла н г а ч и қ а р иб та с в и р ла ш л о зим »1 . З о т а н, у ш б у т у й ғ у л ар м и л л атн и нг би р л и г и , яш о в ч анл и г и ни та ъ ми н л а йдиг а н, у ни б о шқа ха лқ л а р, элат л ар и чида йў қ о л и б кет и ш д а н с а қла йд иган о м и л л а рд и р . Ё з у в чи а с а р ла ри да м и л л ат и ми з ни н г ў зига х о с л и г и ё р қ ин бў ё қл а р да а к с этт и ри л а д и , а йн и ч оғда м у ал л иф м и л л и й л и к ни и фода этар эк а н, я кк а ш о лқ и шл а ш й ў л и д ан б о р м а й д и, б о рин и бў лг а н ича кў рс а т и ш га и н т ил а д и . Го ҳ ид а қ а ҳ р амо н н и н г б у т у н б о ш л и мон о л о г и у н ин г ф е ъ л -а тв ори , у я ш аё т га н м у ҳи т ҳ а қ ид а т а с а в в у р у йғ о т са , гоҳ и д а бит т аги н а жи ҳат , с е з и л а р - се з и лм а с д ет ал ь (т а фс и л ) ҳ а м а н а ш у н д а й б е лг и л о в ч и аҳ а мия т к ас б э т а д и . М у ҳи м и , и ж од к о р н и н г ў ш а д е т а л н и т оп и б , ў р н и д а и ш л а т а би л иш и д а д ир . Маса л а н , м и лл и й р у ҳ ият , ў з и г а х о с д у н ёқ а р а ш ки ш и ла р н и н г б и р - б и р ига , те ва р а к д а к ечаё т г а н в о қ ел и кк а м у н оса б а т ид а , ш у ни нг д ек , т у р л и х ат т и - ҳ а р ака т и д а н а м о ё н б ў л а д и . Х а л қим и з д а « Ме ҳ м о н о т а н г д а н у л уғ » , « Меҳм о н к е л а р э ш ик д а н , р из қ и к ел а р т е ш и к д а н » с ин г а р и п у рҳи км а т м а қ о лл а р б ор . Ай н и ҳикма тл а рд а н ў збек л а р н и н г ме ҳ м он д о р ч и л ик , ме з б он л и к б у р ч и к а б и ма с а л а ла р г а м у н о са б а т и ан гл а ш и л а ди . Ш у б ои с ҳ а м у ш б у қ а дри я тл а р г а а м а л қ и л га н ки ш и ме ҳ м он г а қ ат т и қ - қ у р у м г ап ири ш да н с а қ л а н а ди , ҳ а р н а р с а н и а й т а в е р ма й д и . Ҳ а т т о қ и й и н ш ар ои тла рд а ҳ а м бу м у ж б у ри я т г а с о ди қ қо л а д и . Ш у к у р Х о лм ир з ае в н ин г « А р па л и қ иш л о ғ и д а » ҳ и к о я с ид а ш у н да й тас в и р б о р : « А б д у ра с у л о л ч а шо х и н и с и н д и р и б ол д и . 58 1 Норматов У. Ижодко рнинг дахлсиз дун ёси. – Тошкент: «Мумтоз сўз», 2008, 128-бет. 59 – Т у р , м е н к иг изн и ш ип и ра м а н !» . Ҳ о л б у ки , А бд у р а с у л « ке т » д е яё т га н Э шқ у вв ат у н г а б е ш и кк е р т и қ и л и нга н қ и з н и “ й ў л д а н у рди ” , “ н о м а р д н и н г и ш и н и қ и л д и ” . А м м о анд иша , ў й ла б га п и ри ш , м у н о са б а т и н и о ч и қ - ой д и н б и л д и р и ш д а н т и й и л и ш қ о н - қ о н и г а с и н г и б к е т г а н А бд у р а с у л : “ Т у р ! К е т ! Уй им д а н чи қ! ” – д е б , кў н г л ид а г и н и о ш к о р а би л д и р о л ма й д и . Ч у н к и м е ҳ м о н г а ҳ у р м а т к ў р са т и ш , у й иг а к е л г а н к и ш и г а д а р д и н и б и лд и р ма с л и к з а р у р л и г и у н и ш у нг а м а ж б у р э т д и . Шу б о и с ҳ а м у к игизн и с у п у риб , жўр а с и н и у й и д а н чи қа р а ё тг а н иг а и ш о р а қи л и ш б и ла н ч е к л а н а ди . Ёзув чи ни н г ма ҳ о р а т и ш у нд аки , у ш бу ўр и нд а қ а ҳр а м о н ма ъ н а в и я т и г а о и д қи рр а л а р н и к и ш и б и лм а с и ф од ал а б ў т а ди . А д и б н ин г « Х о р а з м , ж о н г и н а м » ҳ и ко я с и д а ҳ а м ш у н г а ў х ш а ш т ас в и р бо р . Ю р т и н и ж о нд а н о р ти қ к ў р ад и г а н , у с и з я ша ш н и я ш а ш д е б би лм а й д и г а н о т а би л а н ў т к и н ч и ҳ о ю ҳ а в ас ла р г а б е ри л и б , ми л л и й қ а др и я т л а рд а н у з о қ л а ш га н ў ғ и л ў р т ас и д а г и м у л о қ о т д а ҳ а м “ с у п у р и ш в о қе а с и ” м у н о са б а тла р г а о й д и н л и к к и ри т а д и : « О т а м я н а ми қ эт м а с д а н ў ти р д и д а , к ей и н э ш ик ла р н и о ч и б қ ў й и б , у й л ар н и суп у р а б о ш л а д и . Қ а р а б т у р и бм ан.. . Ш у- ш у, ё мо н и ш бу .. . - Чи қ , ме н у йн и с упу р ам а н , – д е ди . Б у – м е н и ҳ ай д а г а н и э д и » . Х а л қим и з н и н г ў л ма с б ад и и й о б ид а с и “ Ал п о миш ” д о с т о н и м и лла тим и з р у ҳ и яти н и ё рқ и н а к с э т ти ри ш и бо р а с и д а ў з г а ч а аҳ а м ия т к ас б э т а д и . У н д а ў збе к ми л л а т ид а а л оҳи д а қ а р а л а д иг а н о т а в а қ и з м у но с а б а тл а р и н о з и к тас в и р л анга н . Б о й с а р и б у р г аг а а чч и қ қи л и б , к ў рп а г а ўт қў йга н д а й ю р т и н и та шл аб , б е г он а ў л к а л а р г а к е т аё т ган д а о қи л а қи з Б а р ч и н о й ў з э ът и ро зл а р ин и о та с и г а о ч и қ а й т и ш г а бо т и нма й ди , у н д а г и ў з б ек о н а ҳ аё , а нд иш а б у н г а йў л б е р м ай д и , к а т т ал а р ни н г х а т о қи ла ёт г а н ид а н ў к ин г а н қ и з о на с иг а ё зғ и р и ш би л а н ч ек л а н а ди . А м м о қ а л м о қд а қ и з и т ал а ш д а қ о л ган д а ё р т и бо й л а р д а н т у з у к- т ўр а л и г а п о л о л м а га н Б ой с а р иг а Ба р ч и н о й ю зм а- ю з к е л ишг а маж б у р бў л а д и . Б и р қ а р а шд а бу Ба р чи н о йн и н г а вв а л г и та би а тиг а з ид д а й , амм о а й н и 60 ҳо л а т д а ва з и я т ў з г а ча : о т ас и қ и йи н ҳ о л д а қо л га н и н и кўр г а н ме ҳ р и б о н ҳ а м ж а с у р қ и з ў з и а р а л а ш мас а бў лм ас л иг и н и анг ла йд и : От а в а қ и з ўр т а с ид а г и х у дд и ш у н д а й но з и к м у но с а б а т Ш . Х о лм ир з ае в н ин г “ А рп ал и қи шл о ғ ид а ” ҳ а м м а ҳ о р а т би л а н тас в ир л а н а д и . О н а с ид а н а ж р а л га н Б одо м г у л о т ас и н и н г қў л ид а к ат т а б ў л а д и . Ҳ и к о я д а вақт - с о а т и е т и б у нг а со в ч и к е л га н ид а б у х а б а рн и қ изиг а қ а н д а й етк а зишн и б и лм а й , би р х аё л и қў ш н и к а м п и р д а н ҳ а м к ўма к сўр а м о қ ч и б ў л ган , и з ти р о б д а қо л г а н Ше р а л и б о й , к ўн гл и д аги н и о т а с и г а о ч и ш г а а н д и ш а й ў л б е р м аё т га н Б о до м г у л р у ҳ и ят и ни ҳ о ятд а ё р қи н , и шо на р л и ак с этт ири л а ди . « – Б ўл м а с а м , от а . . . м е н с изга о ч и ғ и н и айт а м ан . – Б аракал л о ! – ш у н д а й деб о та қ из и га хавф с ир а б қ а р а ди: – Н и ма? Э шит д и н г ми? Йўқ. . . дей с а н м и? Қиз қип- қ и з а р иб эш и к ка юзл а н ди. – А й т, бо ла м, кўн г л ингга а рмон бў л иб қ олма с ин. – Ў й л аб қ ол ди мд а , о т а , – де д и қи з . – С из ... м ен т ар а ф д а бў л м а с ан г и з , унда н има бў л а д и ... О т а б ошини эгди. – О т а нг айла н син, ў з б е к ни н г г апи б ит т а б ў л а д и . – У н д а й бўл с а, о т а, – қ из ота с ига қа раб олд и , – м е н иям г апи м б и т т а . – Ш о шм а... – А й т а бер а йм и ?70 – А й т- ч и. Қиз ў р н ид а н т у рд и , к е ра г а га рў па ра б ў лди : – О т а . . . м е н ун г а т е г м ай м а н ! Шера л и б ой қ и зига а нгр а йиб қолди. Сў нг : – Йў ғ - э, – де д и о в о зи т и т раб . – Б у г а п и н г б е к о р г ап, б о л а м . Б и з н и н г л а б зим и з б о р , ж о н қ изим... Мени ш а рм анда қ и л и б қ ў я с ан... Б и р умр у ла рдан қутул ма ймиз кейин . .. Б о д ом гул х ў р с инди: – Шу ер га к елган д а , о т а ... с и з м е н га о н а лик қ и л олмадин г и з . Э нам оз бўл с аям ра ъй имга қ ар а р э д и... М а й л и , и к к и кун м уҳ л а т бер и нг бў л мас а м. 61 От а ў р н и д а н т у рди: – Ў й л аб о л, ў й л аб ол ... Л а б з и д а н қайт г а н қа в м и д ан қайт г а н б ў л а д и , б о л а м ... – д е б чи қ иб кет ди ». Ё з у в ч ин и нг “ Қ и з қи п-қиз а р иб э ш и к ка ю зл а н д и ” ё к и “ От а б о ши н и эг д и ” каби и ф од ал а р ида ў з б е к о та с и ва ў зб е к қи з и м у н о с а б ати ни т асв и р лаёт г а н и а н и қ се з ил и б т у р ади. Лаф з и н и ҳ ар на р са д а н у ст у н қўй г а н Шера ли бой а й н и п а й т да фа р з а н д и нинг б а х т ига з омин бўли ш ни ҳа м ис та ма йди. Ш у н ин г у ч у н у н ин г г а пларида а й н и з ид д и ят у йғ у н лаш и б кет а ди: “ Ў й лаб о л, ў й л а б о л... Ла б з и д ан қ а й т г а н қ а в м и д ан қа йтган б ў лад и , б о л а м ... ”. Қ и з – Б одомг у л о т а си н инг р а ъ й и г а қ арш и б о р а д и, ам м о ш у н д а ҳа м у а н диша л и ў з б ек қ из и л и ги ч а қ о л а д и : эъти р о з ин и к е р а г а г а р ў па р а б ўлг а н ҳо л да, я ъ ни п а д ар и н и н г юзига тик қа р а май а йтади к и, б у ў р и н д а о д а м р у ҳи яти н и с и н ч и к л аб та ҳ л ил қи лг а н ёзув ч ин инг ў тк и р ни гоҳи а н и қ - р ав ш ан сез и л и б т у р а ди . И н с он н и т у ш у н иш , у ни н г р у ҳ ияти д а сод и р б ў л аё т га н к е ч ин м а л а р н и но з и к и л ға ш в а б у н и қ о ғ о з г а т ў к а о л и ш и ж од к ор г а б е р и л г а н н е ъ ма т д ир . Ш . Х о лм ир з ае в б у ҳақ и қ а тн и ч у қ у р а нг л а г а н ё з у в ч и с ифати д а э ът и қо ди г а б и р у м р с од и қ қо л д и . К ў н г и л л а рд а н кўн г и л л а р г а кў ч и б я ш а ё т г а н , ҳ а р б и тт а о д а м г а ў зи н и н г к им л иг ин и , шу о р қа л и б у т у н о л а м г а ў з б ек н и н г қ а н д а й л и г и н и к ў р са т г а н а д и б н и н г а с а р л а р и м и лл а т р у ҳи я т и г а х о с ж и ҳат ла р то б и г а к е лт и р и б тас в и р л анган и у ч у н ҳ а м у з о қ яшай ди . 62