logo

Иқтисодиёт тармоқлари ва объектлари барқарорлигини ошириш. Фуқаро муҳофазаси тадбирларини режалаштириш

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

515 KB
МАВЗУ: Иқтисодиёт МАВЗУ: Иқтисодиёт тармоқлари ва объектлари тармоқлари ва объектлари барқарорлигини ошириш. барқарорлигини ошириш. Фуқаро муҳофазаси Фуқаро муҳофазаси тадбирларини тадбирларини режалаштириш.режалаштириш. РЕЖА:РЕЖА: 1. 1. Иқтисодиёт объектлари ва тармоқлари Иқтисодиёт объектлари ва тармоқлари барқарорлигини ошириш тушунчасининг барқарорлигини ошириш тушунчасининг моҳияти ва мазмунимоҳияти ва мазмуни 2. Барқарорликни оширишнинг асосий 2. Барқарорликни оширишнинг асосий йўналишлари, чора-тадбирлари.йўналишлари, чора-тадбирлари. 3. Аҳоли ва ҳудудларни муҳофаза қилиш 3. Аҳоли ва ҳудудларни муҳофаза қилиш тадбирларини режалаштириш. тадбирларини режалаштириш. Фавқулодда вазиятларнинг олдини Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш режаси ва унга қўйиладиган олиш режаси ва унга қўйиладиган асосий талаблар.асосий талаблар. Иқтисодиёт тармоқлари фаоИқтисодиёт тармоқлари фао -- лиятининг барқарорлигилиятининг барқарорлиги деганда деганда тармоқнинг ундаги объектлартармоқнинг ундаги объектлар қисман вайрон бўлиши, ишлаб қисман вайрон бўлиши, ишлаб чиқариш алоқаларининг бузилиш чиқариш алоқаларининг бузилиш шароитларида асосий маҳсулотшароитларида асосий маҳсулот -- ларни белгиланган ҳажмда ларни белгиланган ҳажмда ишлаб чиқариши ва давлат ишлаб чиқариши ва давлат талабларини қондира олиши талабларини қондира олиши тушунилади.тушунилади. ИИ шлаб чиқариш шлаб чиқариш объект-объект- ларининг ларининг барқарорлигибарқарорлиги деде -- ганда, унинг ишлаб ганда, унинг ишлаб чиқаришчиқариш -- даги даги режалаштирилган ҳар хил режалаштирилган ҳар хил турдаги маҳсулот ишлаб турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш ва носоз ҳолга чиқариш ва носоз ҳолга келган ишлаб чиқаришни келган ишлаб чиқаришни қисқа муддатда тиклаш қисқа муддатда тиклаш қобилияти тушунилади.қобилияти тушунилади. Моддий бойликларни Моддий бойликларни ўзлари ишлаб чиқармайўзлари ишлаб чиқармай -- диган объектларнинг диган объектларнинг барқабарқа -- рор фаолият рор фаолият кўрсатиши деганда кўрсатиши деганда фавқулодда режимфавқулодда режим -- лар лар даврида уларнинг ўз даврида уларнинг ўз функцияларни тўлиқ функцияларни тўлиқ бажара олиш қобилияти бажара олиш қобилияти тушунилади.тушунилади. ОБЪЕКТНИНГОБЪЕКТНИНГ ЖОЙЛАШГАНЛИГИГА ҚАРАБЖОЙЛАШГАНЛИГИГА ҚАРАБИЧКИ ОМИЛЛАРИЧКИ ОМИЛЛАРТАБИИЙ ХУСУСИЯТЛИ ТАБИИЙ ХУСУСИЯТЛИ ОМИЛЛАРОМИЛЛАР ИЧКИ ОМИЛЛАР: ИЧКИ ОМИЛЛАР: - ишчи ва ходимларнинг умумий сони; - ишчи ва ходимларнинг умумий сони; - объектнинг ўлчамлари ва тавсифи;- объектнинг ўлчамлари ва тавсифи; - ишлаб чиқариладиган маҳсулот; - ишлаб чиқариладиган маҳсулот; - иморат ва иншоотларнинг қурилиш тавсифи; - иморат ва иншоотларнинг қурилиш тавсифи; - ишлаб чиқаришда қўлланиладиган технологиялар;- ишлаб чиқаришда қўлланиладиган технологиялар; - материаллар; - материаллар; - моддаларнинг хусусиятлари;- моддаларнинг хусусиятлари; - энергетиканинг асосий турлари;- энергетиканинг асосий турлари; - сувга бўлган талаб;- сувга бўлган талаб; - ТЭЦлари (қозонхоналари) борлиги; - ТЭЦлари (қозонхоналари) борлиги; - трансформатор- трансформатор ларлар ;; - газ тақсимлаш станциялари (пунктлари); - газ тақсимлаш станциялари (пунктлари); - оқова сувлар тизимининг тузилиши ва умумий қуввати- оқова сувлар тизимининг тузилиши ва умумий қувватиИҚТИСОДИЁТ ОБЪЕКТЛАРИДА ИШЛАШ БАРҚАРОРЛИГИГА ИҚТИСОДИЁТ ОБЪЕКТЛАРИДА ИШЛАШ БАРҚАРОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРИТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРИ ХАВФЛИ ТАБИИЙ ХАВФЛИ ТАБИИЙ ХОДИСАЛАРХОДИСАЛАР :: • зилзила; зилзила; • кўчки;кўчки; • селсел ;; • сув тошқини сув тошқини ва ҳ.қва ҳ.қ .. ОБЪЕКТНИНГОБЪЕКТНИНГ ЖОЙЛАШГАНЛИГИГА ҚАРАБЖОЙЛАШГАНЛИГИГА ҚАРАБТАБИИЙ ОМИЛЛАРТАБИИЙ ОМИЛЛАР • қурилиш тавсифи;қурилиш тавсифи; • транспорт транспорт коммуникацияларкоммуникациялар и кўп и кўп жойлашганжойлашган лиги;лиги; • потенциал хавфли потенциал хавфли объектларнинг объектларнинг мавжудлигимавжудлиги Саяно-Шушенская ГЭССаяно-Шушенская ГЭС Иқтисодиёт объектининг Иқтисодиёт объектининг барқарорлигини баҳолаш барқарорлигини баҳолаш жараёнида қуйдагилар ҳисобга жараёнида қуйдагилар ҳисобга олиниши мақсадга олиниши мақсадга мувофикдирмувофикдир 1. Ишлаб чи1. Ишлаб чи қариш жараёни барқариш жараёни бар -- қарорлигини баҳолаш.қарорлигини баҳолаш. 2. Фавқулодда вазиятлар таъсири 2. Фавқулодда вазиятлар таъсири натижасида иккиламчи шикаст натижасида иккиламчи шикаст омилларининг тавсифи ва таъсири омилларининг тавсифи ва таъсири даражаси.даражаси. 3. Объектнинг таъминот тизими 3. Объектнинг таъминот тизими ва ишлаб чиқариш алоқалари, ва ишлаб чиқариш алоқалари, уларнинг ишончлиги. уларнинг ишончлиги. 4. Заҳиралар, автоном таъминот 4. Заҳиралар, автоном таъминот манбалари мавжудлиги ҳамда манбалари мавжудлиги ҳамда ишлаб чиқаришнинг керакли ишлаб чиқаришнинг керакли маҳсулот чиқаришини маҳсулот чиқаришини таъминлаб берадиган бошқа таъминлаб берадиган бошқа таркибий манбалар. таркибий манбалар. 5. Бошқарув ва хабар бериш 5. Бошқарув ва хабар бериш тизимининг ишончлиги. тизимининг ишончлиги. Тармоқлар ва иқтисодиёт объектларининг Тармоқлар ва иқтисодиёт объектларининг барқарорбарқарор фаолияти тадбирлари қуйидагилирдан иборат:фаолияти тадбирлари қуйидагилирдан иборат: Ташкилий тадбирларТашкилий тадбирлар – – ишлабишлаб чиқариш ходимларни ФВчиқариш ходимларни ФВ шароитида муҳофаза шароитида муҳофаза қилишқилиш (жамоа муҳофаза(жамоа муҳофаза воситалари, шахсийвоситалари, шахсий муҳофаза воситалари,муҳофаза воситалари, саноат, тиббиёт воситаларисаноат, тиббиёт воситалари билан таъминлаш, кўчиришбилан таъминлаш, кўчириш усуллари ҳамда ҳаётийусуллари ҳамда ҳаётий фаолиятини таъминлаш,фаолиятини таъминлаш, яъни озиқяъни озиқ –– овқат, сувовқат, сув манбаларини, модиий манбаларини, модиий бойликларни муҳофазабойликларни муҳофаза қилиш) режасини ишлабқилиш) режасини ишлаб чиқиш демакдир.чиқиш демакдир. Илмий тадқиқот тадбирларИлмий тадқиқот тадбирлар –– Иқтисодиёт вазирлиги, Иқтисодиёт вазирлиги, ФВВнинг, ҚР Вазирлар ФВВнинг, ҚР Вазирлар Кенгашининг, вазирликлар ва Кенгашининг, вазирликлар ва идораларнинг вилоятлар ва идораларнинг вилоятлар ва Тошкент шаҳар Тошкент шаҳар ҳокимликларнинг, авария ва ҳокимликларнинг, авария ва ҳалокатларни олдини олишга ҳалокатларни олдини олишга ҳамда табиий офатлардан ҳамда табиий офатлардан иқтисодиётга етадиган моддий иқтисодиётга етадиган моддий зарарни максимал зарарни максимал камайтиришга, тармоқлар ва камайтиришга, тармоқлар ва ўта муҳим объектлар ишлаши ўта муҳим объектлар ишлаши барқарорлигини оширишга барқарорлигини оширишга йўналтирилган муҳандислик йўналтирилган муҳандислик –– техник ва бошқа тадбирларни техник ва бошқа тадбирларни ишлаб чиқиш, режалаштириш ишлаб чиқиш, режалаштириш ҳамда амалга ошириш ҳақидаги ҳамда амалга ошириш ҳақидаги таклифларини кўриб чиқади. таклифларини кўриб чиқади. Технологик тадбирларТехнологик тадбирлар –– бу бу ҳар бир корхонанингҳар бир корхонанинг ишлаб чиқариш хусусия-ишлаб чиқариш хусусия- тини, технологиясини тини, технологиясини ҳисобга олиб ишлабҳисобга олиб ишлаб чиқиладиган тадбирлар.чиқиладиган тадбирлар. Муҳандислик-техникМуҳандислик-техник – – амалга оширилишига катта амалга оширилишига катта капитал маблағлар капитал маблағлар сарфланишини талаб сарфланишини талаб қиладиган, узоқ муддатлар қиладиган, узоқ муддатлар давомида амалга давомида амалга ошириладиган ошириладиган энг муҳим тадбирлардир. энг муҳим тадбирлардир. Муҳандислик-техник Муҳандислик-техник мажмуалари ишлаб чиқаришмажмуалари ишлаб чиқариш иншоотларини, коммунал-иншоотларини, коммунал- энергетик тизимларини,энергетик тизимларини, ускуналар, жиҳозлар,ускуналар, жиҳозлар, технологик технологик коммуникациялар вакоммуникациялар ва бошқа иншоотларни ўз ичигабошқа иншоотларни ўз ичига олади. олади. Ишлаб чиИшлаб чи қариш объектларининг қариш объектларининг саноат хавфсизлигини тартибга саноат хавфсизлигини тартибга солишда ҳуқуқий солишда ҳуқуқий муносабатларинимуносабатларини «« Хавфли ишлаб чиқариш Хавфли ишлаб чиқариш объектларининг саноат объектларининг саноат хавфсизлиги тўғрисидахавфсизлиги тўғрисида »» гиги (28.09.2006 й.) Ўзбекистон (28.09.2006 й.) Ўзбекистон Республикаси Қонунига асосан Республикаси Қонунига асосан белгиланадибелгиланади «« Хавфли ишлаб чиқариш Хавфли ишлаб чиқариш объектларининг саноат объектларининг саноат хавфсизлиги тўғрисидахавфсизлиги тўғрисида »» ги ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ хавфли ишлаб чиқариш мувофиқ хавфли ишлаб чиқариш объектлари жумласига қуйидаги объектлари жумласига қуйидаги хавфли моддалар:хавфли моддалар: 1)портлаш-ёнғин хавфи бўлган 1)портлаш-ёнғин хавфи бўлган муҳитни юзага келтириши муҳитни юзага келтириши мумкин бўлган моддалар;мумкин бўлган моддалар; *Тасдиқланган стандартларга мувофиқ *Тасдиқланган стандартларга мувофиқ тирик организмга таъсир қилиш даражасига тирик организмга таъсир қилиш даражасига кўра кўра II ,, II II ,, III III хавфлилик даражаларига (ўта хавфлилик даражаларига (ўта хавфли, юқори даражада хавфли ва ўртача хавфли, юқори даражада хавфли ва ўртача даражада хавфли) мансуб зарарли даражада хавфли) мансуб зарарли моддалар;моддалар; *Муайян турдаги ташқи чоғида иссиқлик *Муайян турдаги ташқи чоғида иссиқлик ажратган ва газлар ҳосил қилган ўз-ўзидан ажратган ва газлар ҳосил қилган ўз-ўзидан жуда тез тарқаладиган кимёвий ўзгарувчан жуда тез тарқаладиган кимёвий ўзгарувчан портловчи моддалар; портловчи моддалар; *Инсон соғлиғи ва атроф муҳит учун *Инсон соғлиғи ва атроф муҳит учун хавфли концентрацияли моддалар мавжуд хавфли концентрацияли моддалар мавжуд бўлган ишлаб чиқариш чиқиндилари бўлган ишлаб чиқариш чиқиндилари фойдаланиладиган, ишлаб чиқариладиган, фойдаланиладиган, ишлаб чиқариладиган, қайта ишланадиган, ҳосил қилинадиган, қайта ишланадиган, ҳосил қилинадиган, сақланадиган, ташиладиган, йўқ сақланадиган, ташиладиган, йўқ қилинадиган. қилинадиган. Хавфли ишлаб чиқариш объектлари Хавфли ишлаб чиқариш объектлари жумласига қуйидаги хавфли моддалар:жумласига қуйидаги хавфли моддалар: 2)0,07 мегапаскалдан ортиқ босим 2)0,07 мегапаскалдан ортиқ босим остида ёки ишлатиладиган остида ёки ишлатиладиган суюқликнинг нормал атмосфера суюқликнинг нормал атмосфера босимидаги қайнаш ҳароратидан босимидаги қайнаш ҳароратидан ортиқ ҳароратда ишлайдиган ортиқ ҳароратда ишлайдиган ускуналардан фойдаланиладиган;ускуналардан фойдаланиладиган; 3)Кўчмас асосга ўрнатилган юк 3)Кўчмас асосга ўрнатилган юк кўтариш механизмлари, кўтариш механизмлари, эскалаторлар, осма йўллар, эскалаторлар, осма йўллар, фуникулёрдан (тоғ темир фуникулёрдан (тоғ темир йўлларидан) фойдаланиладиган; йўлларидан) фойдаланиладиган; Хавфли ишлаб чиқариш объектлари Хавфли ишлаб чиқариш объектлари жумласига қуйидаги хавфли моддалар:жумласига қуйидаги хавфли моддалар: 4)Қора ва рангли металлар 4)Қора ва рангли металлар эритмалари ҳамда ушбу эритмалар эритмалари ҳамда ушбу эритмалар асосида қотишмалар олинадиган;асосида қотишмалар олинадиган; 5)Қончилик ишлари, фойдали 5)Қончилик ишлари, фойдали қазилмалари қазиб олиш ва бойитиш қазилмалари қазиб олиш ва бойитиш ишлари, шунингдек ер ости ишлари, шунингдек ер ости шароитида иш олиб бориладиган шароитида иш олиб бориладиган корхоналар ёки уларнинг цехлари, корхоналар ёки уларнинг цехлари, участкалари, майдончалари, бошқа участкалари, майдончалари, бошқа ишлаб чиқариш объектлари киради. ишлаб чиқариш объектлари киради. Иқтисодиёт объектниИқтисодиёт объектни хавфли хавфли ишлаб чиқариш объектлари ишлаб чиқариш объектлари категориясига киритиш объектнинг категориясига киритиш объектнинг хавфлилиги белгиларини аниқлаш хавфлилиги белгиларини аниқлаш асосида уни асосида уни ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШИДЕНТИФИКАЦИЯЛАШ жараёнида амалга оширилади. жараёнида амалга оширилади. ОбъектниОбъектни белгилар бўйича хавфли белгилар бўйича хавфли ишлаб чиқариш объектлари категория-ишлаб чиқариш объектлари категория- сига киритишда хавфсизликнинг сига киритишда хавфсизликнинг тегишли қоидаларига мувофиқ ҳам тегишли қоидаларига мувофиқ ҳам «« Саноатгео-контехназоратСаноатгео-контехназорат »» давлат давлат инспекциясида рўйхатдан инспекциясида рўйхатдан ўтказиладиган, ҳам рўйхатдан ўтказиладиган, ҳам рўйхатдан ўтказилмайдиган техника қурилмалари ўтказилмайдиган техника қурилмалари ва иншоотлар ҳисобга олинади. ва иншоотлар ҳисобга олинади. «« Хавфли ишлаб чиқариш Хавфли ишлаб чиқариш объектларининг саноат хавфсизлиги объектларининг саноат хавфсизлиги тўғрисидатўғрисида »» ги Ўзбекистон Республикаси ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга оширишга доир Қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида қўшимча чора-тадбирлар ҳақида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.12.2008 й. 271-Маҳкамасининг 10.12.2008 й. 271- сонли Қарорига асосансонли Қарорига асосан 1.Хавфли ишлаб чиқариш 1.Хавфли ишлаб чиқариш объектларини идентификациялаш объектларини идентификациялаш тартиби (1-Иловага мувофиқ);тартиби (1-Иловага мувофиқ); 2.Саноат хавфсизлиги экспертизаси 2.Саноат хавфсизлиги экспертизаси тизими (2-Иловага мувофиқ);тизими (2-Иловага мувофиқ); 3.Ўзбекистон Республикасида путур 3.Ўзбекистон Республикасида путур етказмай-диган назорат тизимини етказмай-диган назорат тизимини шакллантириш ва ривожлантириш шакллантириш ва ривожлантириш концепцияси (3-Иловага мувофиқ);концепцияси (3-Иловага мувофиқ); 4.Хавфли ишлаб чиқариш объектининг 4.Хавфли ишлаб чиқариш объектининг саноат хавфсизлиги декларациясини ишлаш саноат хавфсизлиги декларациясини ишлаш тартиби тартиби (4-Иловага мувофиқ);(4-Иловага мувофиқ); 5.Хавфли ишлаб чиқариш объектида 5.Хавфли ишлаб чиқариш объектида авария юз берган тақдирда бошқа авария юз берган тақдирда бошқа шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва (ёки) мол-шахсларнинг ҳаёти, соғлиғи ва (ёки) мол- мулкига ҳамда атроф-муҳитга зарар мулкига ҳамда атроф-муҳитга зарар етказганлик учун фуқаролик жавобгарлигини етказганлик учун фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тартиби (5-Иловага мажбурий суғурта қилиш тартиби (5-Иловага мувофиқ). мувофиқ). Иқтисодиёт объектларидаги тадқиқот асосий вазифаларини Иқтисодиёт объектларидаги тадқиқот асосий вазифаларини ҳал этиш, объект маъмурияти ва хизматларининг мавжуд ҳал этиш, объект маъмурияти ва хизматларининг мавжуд бўлимлари негизида ташкил этиладиган тадқиқот гуруҳларига бўлимлари негизида ташкил этиладиган тадқиқот гуруҳларига бошчилик қилувчи бош мутахассислар зиммасига юклатилади.бошчилик қилувчи бош мутахассислар зиммасига юклатилади. Объектда тадқиқотлар учун қуйидаги тадқиқот Объектда тадқиқотлар учун қуйидаги тадқиқот гуруҳлари ташкил этилади:гуруҳлари ташкил этилади: ** тадқиқотлар гуруҳи раҳбарлари – бош мухандис; тадқиқотлар гуруҳи раҳбарлари – бош мухандис; *ишчилар, хизматчилар, улар оила аъзолари гуруҳи *ишчилар, хизматчилар, улар оила аъзолари гуруҳи ҳамдаҳамда уларнинг ҳаётий фаолиятини таъминлаш – кадрлар уларнинг ҳаётий фаолиятини таъминлаш – кадрлар бўлими бошлиғи; бўлими бошлиғи; *асосий ишлаб чиқариш фондлари барқарорлиги – бош *асосий ишлаб чиқариш фондлари барқарорлиги – бош механик;механик; *энергия таъминоти барқарорлиги – бош энергетик;*энергия таъминоти барқарорлиги – бош энергетик; *моддий-техник таъминоти ва ишлаб чиқариш *моддий-техник таъминоти ва ишлаб чиқариш алоқалари алоқалари барқарорлиги - ФМ штаби ва хизматларининг бошлиғи;барқарорлиги - ФМ штаби ва хизматларининг бошлиғи; *технологик жараён барқарорлиги - бош технолог;*технологик жараён барқарорлиги - бош технолог; *издан чиққан ишлаб чиқаришни қайта тиклашга *издан чиққан ишлаб чиқаришни қайта тиклашга тайёрлаш – капитал қурилиш бўлим бошлиғи.тайёрлаш – капитал қурилиш бўлим бошлиғи. Иқтисодиёт объект раҳбарининг буйруғи Иқтисодиёт объект раҳбарининг буйруғи Вазирлик Вазирлик (идора)нинг буйруғига асосан, корхона хусусиятла-(идора)нинг буйруғига асосан, корхона хусусиятла- рини ҳамда объектнинг тадқиқот ўтказиш рини ҳамда объектнинг тадқиқот ўтказиш давридаги давридаги ишлаб чиқариш фаолиятига боғлиқ аниқ ишлаб чиқариш фаолиятига боғлиқ аниқ шароитни ҳисобга олган ҳолда.шароитни ҳисобга олган ҳолда. Буйруқда қуйидагилар кўрсатилади:Буйруқда қуйидагилар кўрсатилади: - бўлажак иш мазмуни ва уни ташкил этиш учун асос;- бўлажак иш мазмуни ва уни ташкил этиш учун асос; - тадқиқот ўтказиш вақти;- тадқиқот ўтказиш вақти; - объект ишлаши барқарорлигини тадқиқ қилиш - объект ишлаши барқарорлигини тадқиқ қилиш мақсадлари;мақсадлари; - тадқиқот ишлари иштирокчиларининг таркиби;- тадқиқот ишлари иштирокчиларининг таркиби; - тадқиқот гуруҳларининг асосий вазифалари;- тадқиқот гуруҳларининг асосий вазифалари; - тадқиқот ўтказиш тартиби;- тадқиқот ўтказиш тартиби; - ҳисобот хужжатларини тайёр бўлиш муддатлари.- ҳисобот хужжатларини тайёр бўлиш муддатлари. Буйруққа мувофиқ тадқиқот раҳбарлариБуйруққа мувофиқ тадқиқот раҳбарлари гуруҳи фуқаро муҳофазаси органлари билан гуруҳи фуқаро муҳофазаси органлари билан биргаликда қуйидагиларни ишлаб чиқади:биргаликда қуйидагиларни ишлаб чиқади: -тадқиқотларни тайёрлаш ва ўтказиш -тадқиқотларни тайёрлаш ва ўтказиш КалендарКалендар режаси-унда тадқиқотларга тайёргарлик режаси-унда тадқиқотларга тайёргарлик асосийасосий тадбирлари ҳам белгиланади;тадбирлари ҳам белгиланади; -тадқиқотлар ўтказиш навбати ва -тадқиқотлар ўтказиш навбати ва муддатлари;муддатлари; -масъул ижрочилар рўйҳати;-масъул ижрочилар рўйҳати; -тадқиқотларда иштирок этувчи ҳамма -тадқиқотларда иштирок этувчи ҳамма хужжатларни тайёрлаш, тадбирларини хужжатларни тайёрлаш, тадбирларини ишлаб чиқиш тартиби ва муддатлари.ишлаб чиқиш тартиби ва муддатлари. Объект ишлаши барқарорлигини тадқиқ этиш Объект ишлаши барқарорлигини тадқиқ этиш босқичларида босқичларида қуйидагилар қуйидагилар белгилаб белгилаб қўйилади:қўйилади: 1-босқичда1-босқичда -1-3 ой мобайнида объектнинг нозик томонларини -1-3 ой мобайнида объектнинг нозик томонларини таҳлил қилиш ва объект ишлаши барқарорлигига баҳо таҳлил қилиш ва объект ишлаши барқарорлигига баҳо беришни ҳисоблаш маълумотларини тайёрлаш.беришни ҳисоблаш маълумотларини тайёрлаш. 2-босқичда2-босқичда -10-15 кун мобайнида объектнинг ФВдаги -10-15 кун мобайнида объектнинг ФВдаги барқарорлигини ошириш ва фаолият тадбирларини ишлаб барқарорлигини ошириш ва фаолият тадбирларини ишлаб чиқиш.чиқиш. 3-босқичда3-босқичда -2-5 кун мобайнида қилинган ҳисобларни ҳамда -2-5 кун мобайнида қилинган ҳисобларни ҳамда ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларни тўғрилигини ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларни тўғрилигини текшириш (таҳлил қилиш).текшириш (таҳлил қилиш). Тадқиқот гуруҳларининг раҳбарлари эришилган барқарор-Тадқиқот гуруҳларининг раҳбарлари эришилган барқарор- лик даражасини таҳлил қилади, объект барқарорлигини лик даражасини таҳлил қилади, объект барқарорлигини ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади, издан чиққан ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади, издан чиққан ишлаб чиқаришни қайта тиклаш ҳамда бутун қолган ва қайта ишлаб чиқаришни қайта тиклаш ҳамда бутун қолган ва қайта тикланаётган биноларда маҳсулот чиқаришни ташкил этиштикланаётган биноларда маҳсулот чиқаришни ташкил этиш тадбирларни белгилайди.тадбирларни белгилайди. Тадқиқотлар ўтказиш иккинчи босқичида қуйидаги Тадқиқотлар ўтказиш иккинчи босқичида қуйидаги масалалар ўрганилади:масалалар ўрганилади: -объект ҳамма элементларининг ФВда шикастланувчи-объект ҳамма элементларининг ФВда шикастланувчи омиллардан шикастланувчанлигига баҳо бериш;омиллардан шикастланувчанлигига баҳо бериш; -иккиламчи омиллардан эҳтимол бўлган шикаст ва -иккиламчи омиллардан эҳтимол бўлган шикаст ва вайронликлар характери ва даражасини аниқлаш;вайронликлар характери ва даражасини аниқлаш; - эҳтимол бўлган шароитни олдиндан тахминлаш - эҳтимол бўлган шароитни олдиндан тахминлаш натижаларига биноан иқтисодиёт объектини аҳволининатижаларига биноан иқтисодиёт объектини аҳволини таҳлил қилиш;таҳлил қилиш; - бошқарув, таъминот тизимларининг, м- бошқарув, таъминот тизимларининг, м аҳсулотаҳсулот ее тказибтказиб берувчилар ва истеъмолчилар билан ишлабберувчилар ва истеъмолчилар билан ишлаб чиқариш вачиқариш ва кооператив алоқалар ишончлилигига баҳокооператив алоқалар ишончлилигига баҳо бериш;бериш; - ФВда маҳсулот чиқаришни таъминлаб берувчи бутун - ФВда маҳсулот чиқаришни таъминлаб берувчи бутун ишлаб чиқаришга баҳо бериш.ишлаб чиқаришга баҳо бериш. Тадқиқотлар натижасига асосан тадқиқотлар натижаси Тадқиқотлар натижасига асосан тадқиқотлар натижаси ҳақида ҳақида ҲҲ исоботисобот ёзилади ва объект ишининг барқарорлигини ёзилади ва объект ишининг барқарорлигини ошириш тадбирлари ошириш тадбирлари РР ежасиежаси тузилади.тузилади. Ҳисоботда қуйидаги масалалар ёритилади:Ҳисоботда қуйидаги масалалар ёритилади: -тадқиқотлар мавзу-тадқиқотлар мавзу сс и, мақсади, вазифалари ва хусусиятлари;и, мақсади, вазифалари ва хусусиятлари; -объект ишининг барқарорлигига берилган баҳодан чиқадиган -объект ишининг барқарорлигига берилган баҳодан чиқадиган хулосалар;хулосалар; -объект ишининг барқарорлигини ошириш тадбирлари;-объект ишининг барқарорлигини ошириш тадбирлари; -объект кучлари билан ўтказиладиган тадбирларнинг бажари-объект кучлари билан ўтказиладиган тадбирларнинг бажари -- лишлиш муддатлари;муддатлари; -ўтказиш учун Вазирлик ёрдами талаб қилинадиган тадбирлар;-ўтказиш учун Вазирлик ёрдами талаб қилинадиган тадбирлар; -режалаштирилган тадбирларни ўтказиш учун керак бўладиган-режалаштирилган тадбирларни ўтказиш учун керак бўладиган молия маблағлари ва моддий-техника воситалари;молия маблағлари ва моддий-техника воситалари; -тадқиқотлар мобайнида ҳал бўлмаган, илмий-тадқиқот ва -тадқиқотлар мобайнида ҳал бўлмаган, илмий-тадқиқот ва илмий-конструкторлик ташкилотларида охирига етказишилмий-конструкторлик ташкилотларида охирига етказиш талаб қилинадиган масалалар.талаб қилинадиган масалалар. Объект иши барқарорлигини ошириш Объект иши барқарорлигини ошириш тадбирлар тадбирлар РЕЖАСИРЕЖАСИ тадқиқот тадқиқот натижаларини умумлаштирувчи асосийнатижаларини умумлаштирувчи асосий хх ужжат ҳисобланади. Тадқиқотужжат ҳисобланади. Тадқиқот натижалари юзасидан ҳисобот ҳамданатижалари юзасидан ҳисобот ҳамда объект иши барқарорлиги тадбирлариобъект иши барқарорлиги тадбирлари режаси техник кенгашда муҳокамарежаси техник кенгашда муҳокама қилинади. Кейин бу қилинади. Кейин бу хх ужжатларга объектужжатларга объект раҳбари имзо чекади ва улар кераклираҳбари имзо чекади ва улар керакли ресурслар сметаси билан бирга тегишлиресурслар сметаси билан бирга тегишли вазирликка жўнатилади.вазирликка жўнатилади. «« ТАСДИҚЛАЙМАНТАСДИҚЛАЙМАН » » Фуқаро муҳофазаси Фуқаро муҳофазаси бошлиғибошлиғи __________________________________________________ барқарорликни оширишбарқарорликни ошириш Р Е Ж А С ИР Е Ж А С И Қуйидаги қисмлардан иборат бўлади: Қуйидаги қисмлардан иборат бўлади: 1. Объектнинг умумий тавсифи. 1. Объектнинг умумий тавсифи. 2. Бино ва иншоотларнинг тузилишига, режалаштириш 2. Бино ва иншоотларнинг тузилишига, режалаштириш ҳажмларига оид тавсифлар ва ёрдамчи бино, иншоотлар. ҳажмларига оид тавсифлар ва ёрдамчи бино, иншоотлар. 3. Энергия таъминоти тизими. 3. Энергия таъминоти тизими. 4. Сув таъминоти тизими. 4. Сув таъминоти тизими. 5. Қўриқлаш ва ёнғин хавфсизлиги муҳофазаси. 5. Қўриқлаш ва ёнғин хавфсизлиги муҳофазаси. 6. Объектнинг узлуксиз фаолият кўрсатишини таъминлаш. 6. Объектнинг узлуксиз фаолият кўрсатишини таъминлаш. 7. Авария-тиклаш гуруҳи ва бошқа тузилмаларнинг рўйхати. 7. Авария-тиклаш гуруҳи ва бошқа тузилмаларнинг рўйхати. 8. Иловалар:8. Иловалар: - - ОО бъектнинг барча ташқи ёнғин хавфсизлиги сув таъминоти бъектнинг барча ташқи ёнғин хавфсизлиги сув таъминоти тизимларитизимлари кўрсатилган бош режаси;кўрсатилган бош режаси; - - ББ ино ва иморатларининг қаватлилиги, улардаги электр тарқатувчиино ва иморатларининг қаватлилиги, улардаги электр тарқатувчи қурилмалари, ички ёнғинни ўчириш кранлари тасвирланган режа;қурилмалари, ички ёнғинни ўчириш кранлари тасвирланган режа; - - ЭЭ лектр энергияни истеъмолчиларга тақсимланган бир чизиқли лектр энергияни истеъмолчиларга тақсимланган бир чизиқли тасвири. тасвири. ИҚТИСОДИЁТ ОБЪЕКТИ ФАОЛИЯТИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИХОДИМЛАР ВА УЛАРНИНГ ОИЛА АЪЗОЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ, УЛАРНИНГ ҲАЁТИЙ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ХЎЖАЛИК АЛОҚАЛАРИ ИШОНЧЛИГИНИ ОШИРИШ БОШҚАРУВ ИШОНЧЛИГИНИ ОШИРИШ ИЗДАН ЧИҚҚАН ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ КАЙТА ТИКЛАШГА ТАЙЁРЛАШ ИККИЛАМЧИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИНГ ЧЕКЛАШ ТАДБИРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШМУҲАНДИСЛИК- ТЕХНИК КОМПЛЕКСНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ Ишлаб турган ходимлар ва уларнинг оила Ишлаб турган ходимлар ва уларнинг оила аъзоларини муҳофаза қилиш, уларнинг ҳаётий аъзоларини муҳофаза қилиш, уларнинг ҳаётий фаолиятларини таъминлаш:фаолиятларини таъминлаш: - муҳофаза иншо- муҳофаза иншо оо тлари фондини кўпайтириш;тлари фондини кўпайтириш; - хавфли жойлардан ишчи, хизматчиларни - хавфли жойлардан ишчи, хизматчиларни уларнинг оила аъзоларини эвакуация қилиш;уларнинг оила аъзоларини эвакуация қилиш; - шахсий муҳофаза воситалари ва тиббий муҳофаза - шахсий муҳофаза воситалари ва тиббий муҳофаза воситалари билан таъминлаш;воситалари билан таъминлаш; - хабар бериш тизимини шай ҳолатда сақлаш;- хабар бериш тизимини шай ҳолатда сақлаш; - аҳолига ФВда муҳофаза усулларини ва хатти-- аҳолига ФВда муҳофаза усулларини ва хатти- ҳаракатни ўргатиш;ҳаракатни ўргатиш; - ша- ша ҳҳ ардан ташқари зонани (эвакуация қилингаардан ташқари зонани (эвакуация қилинга нн лар лар зонасини) ўзлаштириш ва жиҳозлаш ҳамда бошқа зонасини) ўзлаштириш ва жиҳозлаш ҳамда бошқа тадбирлар.тадбирлар. Муҳандислик-техникавий комплексни муҳокама қилишМуҳандислик-техникавий комплексни муҳокама қилиш .. ** темир-бетон конструкциялардан каркас ттемир-бетон конструкциялардан каркас т урур даги муҳим иқтисодаги муҳим иқтисо -- диёт объекти қуриш;диёт объекти қуриш; ** иқтисодиёт объектииқтисодиёт объекти нн и ер остига, кон кавланмаларига и ер остига, кон кавланмаларига жойлаштириш ;жойлаштириш ; ** сал чуқурлаштирилган типдаги, пастроқ иморатлар, иншосал чуқурлаштирилган типдаги, пастроқ иморатлар, иншо оо тлартлар қуриш;қуриш; ** вертикал конструкцияларни горизонталларига алмаштириш;вертикал конструкцияларни горизонталларига алмаштириш; ** конструкциялар конструкциялар пипи шиқлигинишиқлигини мустаҳкамлигини мустаҳкамлигини ошириш; ошириш; ** иморат ва иншоиморат ва иншо оо тларни, жумладан иккилами омиллар тларни, жумладан иккилами омиллар таъсирига қарши айлантириб ўраш ва тупроқ тортиб ўраш;таъсирига қарши айлантириб ўраш ва тупроқ тортиб ўраш; ** ускуналарни ўрам элементлари, конструкциялари енгил, ускуналарни ўрам элементлари, конструкциялари енгил, куймайдиган иморатларга олиб кириб ўрнатиш;куймайдиган иморатларга олиб кириб ўрнатиш; ** энергия, сув, газ, иссиқлик таъминоти тизимлари (захира, автоном энергия, сув, газ, иссиқлик таъминоти тизимлари (захира, автоном манбалар ва ҳ.к.) ишлаши барқарорлигини таъминлаш;манбалар ва ҳ.к.) ишлаши барқарорлигини таъминлаш; ** белгилаб қўйилган меъёрларга мувофиқ ускуналар, унинг белгилаб қўйилган меъёрларга мувофиқ ускуналар, унинг номенклатура материаллари ва ҳ.к. захирасини яратиш;номенклатура материаллари ва ҳ.к. захирасини яратиш; ** хом ашё, материаллар, захира қисмлар, бутловчи қисмлар ва хом ашё, материаллар, захира қисмлар, бутловчи қисмлар ва ҳ.к.ни ҳ.к.ни шаша ҳҳ ардан ташқари зонага чиардан ташқари зонага чи қарқар иш. иш. Иккиламчи омиллар таъсирининг чеклаш Иккиламчи омиллар таъсирининг чеклаш тадбирларини амалга ошириш ўз ўрнида:тадбирларини амалга ошириш ўз ўрнида: ** сув босиш эҳтимоли бор зоналарда муҳофаза тадбирлари сув босиш эҳтимоли бор зоналарда муҳофаза тадбирлари ўтказишўтказиш режаларини ишлаб чиқиш;режаларини ишлаб чиқиш; ** ишлаб чиқариш авариялари, ҳалокатларини бартараф қилиш ишлаб чиқариш авариялари, ҳалокатларини бартараф қилиш режаларини ишлаб чиқиш;режаларини ишлаб чиқиш; *кучли таъсир этувчи заҳарли, *кучли таъсир этувчи заҳарли, портлаш хавфи бор, осон ёнувчан портлаш хавфи бор, осон ёнувчан моддалар, материаллар моддалар, материаллар захирасини камайтириш, улар захирасини камайтириш, улар сақланишини ташкил этиш;сақланишини ташкил этиш; ** тт ўў ғинлар, айланма (ҳалқа) каналлар барпо этиш, иншоғинлар, айланма (ҳалқа) каналлар барпо этиш, иншо оо тлар, тлар, омборхоналар ва ҳ.к. атрофига тупроқ тортиб тўсиш;омборхоналар ва ҳ.к. атрофига тупроқ тортиб тўсиш; *кучли таъсир этувчи заҳарли моддалар *кучли таъсир этувчи заҳарли моддалар ишлатиладиган ишлатиладиган жойларда авария ташламалари, тутиб қолишжойларда авария ташламалари, тутиб қолиш қурилмалариқурилмалари нини барпо этиш;барпо этиш; ** автоматик ўчириш қурилмалари, ажратгич-клапанлар, бошқа автоматик ўчириш қурилмалари, ажратгич-клапанлар, бошқа томонгатомонга ўтказиб юборадиган сурма тўсиқлар ва ҳ.к. ўрнатиш; ўтказиб юборадиган сурма тўсиқлар ва ҳ.к. ўрнатиш; ** ишлаб чиқариш таъминоти тадбирлари кенг кўламли ишлаб чиқариш таъминоти тадбирлари кенг кўламли комплексиникомплексини ўтказиш (замонавий ўтказиш (замонавий ўт ўчириш ўт ўчириш воситалари, автоматвоситалари, автомат ик ик ёнғиндан хабар берувчи ва ўчириш қурилмалари, ёнғиндан хабар берувчи ва ўчириш қурилмалари, тайёртайёр гаргар лик лик кўрган тузилмаларкўрган тузилмалар ва ҳ.к. мавжудлиги) ва ҳ.к. мавжудлиги) ёритиш зарур ёритиш зарур .. Ишлаб чиқариш ва хўжалик алоқалари ишончлилигиниИшлаб чиқариш ва хўжалик алоқалари ишончлилигини ошириш:ошириш: ** ФВда ФВда хом ашё, маҳсулот хом ашё, маҳсулот етказиб берувчилар билан ишлаб етказиб берувчилар билан ишлаб чиқариш чиқариш алоқаларини максимал даражада камайтириш;алоқаларини максимал даражада камайтириш; * * ишлаб чиқариш алоқаларини ўз иқтисодий минтақасида ва ишлаб чиқариш алоқаларини ўз иқтисодий минтақасида ва ққ ўшни ўшни республикалар объектларида қидириб топишни ташкил этиш;республикалар объектларида қидириб топишни ташкил этиш; * * фавқулодда режимфавқулодда режим шароитида шароитида захирадаги барқарор мол етказиб захирадаги барқарор мол етказиб берувчилар бўлишига эришиш;берувчилар бўлишига эришиш; * * объект таъминотини резервдаги автоном манбаларга ўтказишобъект таъминотини резервдаги автоном манбаларга ўтказиш имконияти бор тизимини ишлаб чиқиш;имконияти бор тизимини ишлаб чиқиш; * издан чиққанда * издан чиққанда таъминлаш кўчма воситаларини кўпайтириш;таъминлаш кўчма воситаларини кўпайтириш; * * битта саноат зонасидаги бошқа объектлар билан кооператив битта саноат зонасидаги бошқа объектлар билан кооператив таъминланишни (электр энергияси, сув, газ, пар ва ҳ.к. таъминланишни (электр энергияси, сув, газ, пар ва ҳ.к. нарсалар таъминотини) ташкил этиш;нарсалар таъминотини) ташкил этиш; * * захиранинг авария захирасини яратиш;захиранинг авария захирасини яратиш; * * хом ашё, материалларини муҳофазасини таъминлаш, хом ашё, материалларини муҳофазасини таъминлаш, сақланишини сақланишини ташкил этиш ва бўлиб-бўлиб тарташкил этиш ва бўлиб-бўлиб тар ққ атилиш;атилиш; * * коммуникацияларни ўрнини босадиган қилиш ва коммуникацияларни ўрнини босадиган қилиш ва хх алқа тарзида алқа тарзида бирлаштириш.бирлаштириш. Бошқарув ишончлилигини ошириш:Бошқарув ишончлилигини ошириш: -асосий, захира ва кўчма бошқарув пунктлари тизимини-асосий, захира ва кўчма бошқарув пунктлари тизимини яратиш, уларни жиҳозлаш ва бутлаш;яратиш, уларни жиҳозлаш ва бутлаш; -- бб аа рчрч а (объект, туман, шаҳар) бошқарув органларининга (объект, туман, шаҳар) бошқарув органларининг ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш, алоқа ва хабар ўзаро ҳамкорлигини ташкил этиш, алоқа ва хабар бериш тизимларидан келишиб фойдаланиш;бериш тизимларидан келишиб фойдаланиш; -алоқа ва хабар бериш ишончли тизимини ташкил -алоқа ва хабар бериш ишончли тизимини ташкил этиш;этиш; -ФВдаги шароит ҳақида маълумотларни йиғиш, умум-ФВдаги шароит ҳақида маълумотларни йиғиш, умум -- лаштириш ва лаштириш ва қайта қайта ишлаш (таҳлил қилиш), қутқариш ва ишлаш (таҳлил қилиш), қутқариш ва бошқа шошилинч ишларни ўз вақтида ташкил этиш;бошқа шошилинч ишларни ўз вақтида ташкил этиш; -айрим ишлаб чиқариш участкаларини, айрим -айрим ишлаб чиқариш участкаларини, айрим агрегатларни узоқдан бошқариш пультини жиҳозлаш;агрегатларни узоқдан бошқариш пультини жиҳозлаш; -техник ҳужжатларнинг нусхаларини тайёрлаш ва -техник ҳужжатларнинг нусхаларини тайёрлаш ва уларни ишончли сақланишини таъминлаш.уларни ишончли сақланишини таъминлаш. ИИ зз дан чиққан ишлаб чиқаришни қайта тиклашгадан чиққан ишлаб чиқаришни қайта тиклашга тайёрлаш:тайёрлаш: ** объектнинг эҳтимолобъектнинг эҳтимол ии бўлган шикастланиш вариантларини ишлаб бўлган шикастланиш вариантларини ишлаб чиқиш ҳамда қайта тиклаш ишлари характери ва ҳажмини чиқиш ҳамда қайта тиклаш ишлари характери ва ҳажмини аниқлаш (тадқиқотлар мобайнида)аниқлаш (тадқиқотлар мобайнида) ;; ** қайта тиклаш ишларини олиб боришни ташкил этиш ва унинг қайта тиклаш ишларини олиб боришни ташкил этиш ва унинг усуллари юзасидан, шунингдек саноат бинолари ва иншоусуллари юзасидан, шунингдек саноат бинолари ва иншо оо тларини тларини енгил қурилиш конструкциялари, табиий офатенгил қурилиш конструкциялари, табиий офат ларлар асоратидаасоратида бузилган бузилган материалларматериаллар нини ишлатиб, қайта тиклаш юзасидан тавсиялар ишлаб ишлатиб, қайта тиклаш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқишчиқиш ;; ** иморат ва иншоиморат ва иншо оо тларни қисқа муддатларда қайта тиклаш тларни қисқа муддатларда қайта тиклаш талабларигаталабларига жавоб берадиган енгил, пишиқ, ўтга чидамли материаллардан жавоб берадиган енгил, пишиқ, ўтга чидамли материаллардан буюмларбуюмлар ва конструкцияларни оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш;ва конструкцияларни оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўриш; ** қайта тиклаш ишлариқайта тиклаш ишлари ни олиб бориш учунни олиб бориш учун куч ва воситаларни куч ва воситаларни тайёрлаш;тайёрлаш; ** ишлаб чиқаришни қайта тиклаш учун хом ашё ва материалларишлаб чиқаришни қайта тиклаш учун хом ашё ва материаллар ,, керакли керакли захирасини яратиш ҳамда уларни хавфсиз жойларда сақлаш;захирасини яратиш ҳамда уларни хавфсиз жойларда сақлаш; ** қурилиш ва технология ҳужжатлари ишончли сақланишини қурилиш ва технология ҳужжатлари ишончли сақланишини таъминлаш.таъминлаш. ИИ қтисодиётқтисодиёт объекти ишлаши барқарорлигини ошириш объекти ишлаши барқарорлигини ошириш РР ежасиежаси юкори бошқарув органларининг (бирлашма, бош бошқарма, идора,юкори бошқарув органларининг (бирлашма, бош бошқарма, идора, вазирликнинг) тавсияларига мувофиқ ишлаб чиқилади.вазирликнинг) тавсияларига мувофиқ ишлаб чиқилади. Режанинг биринчи қисмида объектлар, вазирликлар тинчлик Режанинг биринчи қисмида объектлар, вазирликлар тинчлик даврида ўтказадиган тадбирлар белгиланади ҳамда, зарурат бўлса,даврида ўтказадиган тадбирлар белгиланади ҳамда, зарурат бўлса, ҳукумат қарорлари талаб этиладиган тадбирлар кўзда тутилади.ҳукумат қарорлари талаб этиладиган тадбирлар кўзда тутилади. Режанинг иккинчи қисмида эҳтимоли бор ФВ вақтида бажараРежанинг иккинчи қисмида эҳтимоли бор ФВ вақтида бажара -- дд иганиган тадбирлар ҳамда ҳукумат қарорлари талаб этиладигантадбирлар ҳамда ҳукумат қарорлари талаб этиладиган тт адбирларадбирлар белгиланади.белгиланади. Иқтисодиёт объекти (тармоғи) ишлаши барқарорлигини ошириш Иқтисодиёт объекти (тармоғи) ишлаши барқарорлигини ошириш режаси фавқулодда вазиятларда объект (тармоқ) ишлаши режаси фавқулодда вазиятларда объект (тармоқ) ишлаши барқарорлигини ошириш масалаларида ўтказилган тадқиқотлар барқарорлигини ошириш масалаларида ўтказилган тадқиқотлар натижаларига, эришилган даражага берилган баҳога қараб ўрганибнатижаларига, эришилган даражага берилган баҳога қараб ўрганиб чиқилади.чиқилади. Режани тадқиқотлар раҳбари бошчилигида бош мутахассислар, Режани тадқиқотлар раҳбари бошчилигида бош мутахассислар, тадқиқот гуруҳларининг раҳбарлари ўрганиб чиқадилар.тадқиқот гуруҳларининг раҳбарлари ўрганиб чиқадилар. Фуқаро муҳофазаси Фуқаро муҳофазаси режасига қўйиладиган режасига қўйиладиган асосий талаблар:асосий талаблар: • - -  режанинг тўлиқ ишлаб режанинг тўлиқ ишлаб чиқилиши;чиқилиши; • - -  мазмуннинг қисқалиги;мазмуннинг қисқалиги; • - -  вақтнинг қатъий ҳисобга вақтнинг қатъий ҳисобга олиниши;олиниши; • - -  реаллик ва аниқлик;реаллик ва аниқлик; • - -  иқтисодий мақбуллик.иқтисодий мақбуллик. Фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва Фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш ҳаракатлари оқибатларини бартараф этиш ҳаракатлари режаси икки бўлим ва тўрт иловадан иборат режаси икки бўлим ва тўрт иловадан иборат бўлади.бўлади. • Биринчи бўлимда йирик ишлаб чиқариш авариялари, Биринчи бўлимда йирик ишлаб чиқариш авариялари, ҳалокатлари ва табиий офатлар ва террорчилик ҳалокатлари ва табиий офатлар ва террорчилик ҳаракатлари содир бўлганда вилоят ҳудудҳаракатлари содир бўлганда вилоят ҳудуд ии да юзага да юзага келиши эҳтимол бўлган шароитга қисқача баҳо келиши эҳтимол бўлган шароитга қисқача баҳо берилади.берилади. • Иккинчи бўлимда йирик ишлаб чиқариш авариялари, Иккинчи бўлимда йирик ишлаб чиқариш авариялари, ҳалокатлари ва табиий офатлар ва террорчилик ҳалокатлари ва табиий офатлар ва террорчилик ҳаракатлари содир бўлиш хавфи туғилганида ва ҳаракатлари содир бўлиш хавфи туғилганида ва содир бўлганида ўтказиладиган тадбирлар содир бўлганида ўтказиладиган тадбирлар режалаштирилади:режалаштирилади: • а)а) фавқулодда вазият хавфи туғилганида (юқори фавқулодда вазият хавфи туғилганида (юқори тайёргарлик режими);тайёргарлик режими); • б)б) фавқулодда вазият юз берганида (фавқулодда фавқулодда вазият юз берганида (фавқулодда режим). режим). Режанинг иловалари:Режанинг иловалари: • 1. Фуқаро муҳофазаси бошлиғининг фавқулодда 1. Фуқаро муҳофазаси бошлиғининг фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш тўғрисидаги вазиятлар оқибатларини бартараф этиш тўғрисидаги қарори (харита).қарори (харита). • 2. ФВДТ ҳудудий қуйи тизимининг фавқулодда 2. ФВДТ ҳудудий қуйи тизимининг фавқулодда вазият хавфи туғилганида ва содир бўлганида вазият хавфи туғилганида ва содир бўлганида ҳаракатларнинг тақвим режаси.ҳаракатларнинг тақвим режаси. • 3. ФВДТ ҳудудий қуйи тизимининг фавқулодда 3. ФВДТ ҳудудий қуйи тизимининг фавқулодда вазият хавфи туғилганида ва содир бўлганида вазият хавфи туғилганида ва содир бўлганида тадбирларни бажаришга жалб этиладиган куч ва тадбирларни бажаришга жалб этиладиган куч ва воситаларининг ҳисоби (ҳар бир тадбир ҳақидаги воситаларининг ҳисоби (ҳар бир тадбир ҳақидаги умумий маълумотлар).умумий маълумотлар). • 4. Фавқулодда вазиятлар хавфи туғилганида ва 4. Фавқулодда вазиятлар хавфи туғилганида ва содир бўлганида бошқарув, хабар бериш ва алоқани содир бўлганида бошқарув, хабар бериш ва алоқани ташкил қилиш чизмаси.ташкил қилиш чизмаси. ЭЪТИБОРИНГИЗЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУНУЧУН РАҲМАТ !РАҲМАТ !