logo

Shaxs va jamiyat kursining o`qitish mеtodikasi fanining maqsadi va vazifalari Davlat ta'lim standartlari

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

1265.1240234375 KB
«Shaxs va jamiyat» kursining o`qitish mеtodikasi fanining maqsadi va vazifalari Davlat ta'lim standartlari, o`quv dasturlari va qo`llanmalar tahlili Tuzuvchi: p.f.n. M.A.Ganiyeva www.arxiv.uz Reja: • «Shaxs va jamiyat» o`quv fani o`qitish mеtodikasining, maqsadi va vazifalari; • «Shaxs va jamiyat» o`quv fanining tuzilishi; • «Shaxs va jamiyat» kursi mazmunini anglashda umumta'lim fanlarining ahamiyati. www.arxiv.uz ХХI аср дарси... У қандай бўлиши керак? www.arxiv.uz ЎҚУВ ЖАРАЁНИ ТЕХНОЛОГИЯСИ ХОМ АШЁ – ТАЛАБА Тайёр махсулот - мутахассис мақса д Операци я Кафолатланга н натижа узлуксизлик, узвийлик, давомийлик ДТС тенгликпроектлаштир иш, дастурлаш, режалаштири ш техкарт апрогноз баҳоназора т татбиқ демократ . маҳораткафолатланганл ик педмето д. дарс технологияс и www.arxiv.uz Бошқарув услублари 1. Авторитар 2. Демократик 3. Либерал www.arxiv.uz  йўналтириш, вазифа қўйиш, ўргатиш, ёрдам бериш, қўллаб-қувватлаш; маслаҳат бериш, раҳбарлик қилиш, кузатиш, талаб қилиш, кўрсатма бериш; рағбатлантириш, баҳолаш. БОШҚАРИШ - www.arxiv.uz Темперамент хусусиятлари: Меланхолик- тез таъсирланувчи, арзимаган сабаб ҳам йиғлатадиган, уятчан, тортинчоқ. Сангвиник- доимо яхши кайфиятда юрувчи қувноқ одам. Холерик- урушқоқ, сержаҳл, жанжалкаш. Флегматик- ичимдагини топ дейдиган ланж, иродасиз одам www.arxiv.uz Талаба (ёки ўқувчи)нинг педагогик жараёндаги асосий вазифалари: -ИЗЛАШ; КЕРАКЛИ БИЛИМЛАРНИ МУСТАҚИЛ ИЗЛАБ ТОПИШ; АХБОРОТ ТЎПЛАШ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНА БИЛИШ. www.arxiv.uz Дарсни ташкил этувчи унсурлар  Ташкилий қисм, такрорлаш –  Янги мавзуни тушунтириш –  Мавзуни мустаҳкамлаш -  Хулоса. Талабалар билимини баҳолаш - Давомат, талабалар диққатини дарсга қаратиш, ўтилган материал бўйича индивидуал ва фронтал сўров Янги материални тушунтириш ва ўзлаштиришга қаратилган педагогик амаллар Янги материални мустаҳкамлашга қаратилган педагогик амаллар Хулосалаш ва талабалар билимини назорат қилиш www.arxiv.uz Дарсни ташкил этувчи унсурларнинг вақт тақсимоти  Ташкилий қисм ва такрорлаш – 10% (6)  Янги мавзуни тушунтириш – 50% (10)  Мавзуни мустаҳкамлаш – 30% (8)  Хулоса.Талабалар билимини баҳолаш – 10% (6) www.arxiv.uz ХХI аср дарси У қандай бўлиши керак? www.arxiv.uz Педагог ташқи кўриниши ва имижи  жисмоний хусусиятлар (бўй, қадди-қомат)  костюм (кийим, пойафзал, аксессуарлар)  соч турмаги  ҳатти-ҳаракат ва нутқ услуби  қараш ва юз ҳаракати  ҳатти-харакатлар  товуш хусусиятлари  ҳид www.arxiv.uz Педагог кийимининг ранглари Афзал ранглар:  Тўқ кўк  Олов-жигар ранг  Оч жигар ранг  Тўқ жигарранг  Кулранг  Меъёрда кўк ранг  Оч кўк www.arxiv.uz Педагог кийимининг ранглари Тавсия этилмайдиган ранглар:  Тўқ сариқ  Оч сариқ  Пушти  Қизил  Тўқ қизил www.arxiv.uz  Мавзуни қисқа вақт ичида барча талабала р томонида н ўзлашти рилишиг а эришади. Талабала р фаоллиг ини оширади. Талабала рда дарсга нисбатан қизиқиш уйғотади . Бир машғуло т жараёни да барча талабала рни баҳолайд и. Ўз олдига қўйган мақсадла рига эришади. Талабала р томонида н ёзма ахборотн и мустақил ўрганиш, уни хотирада сақлаш, бошқала рга етказиш, савол бериш ва саволлар га жавоб беришга ўргатади. Янги педагоги к технолог ияларни ўзлаштир иш ва дарсда татбиқ этиш, такомилл аштириш . Ўз устида ишлаш. Мавзуни ҳаётий воқеалар билан боғлаш. Педагоги к маҳоратн и ошириш.www.arxiv.uz  Ў қитувчилар шундай ҳокимиятга эгаларки, бундай ҳокимият ҳақида вазирлар фақат орзу қилишлари мумкин. (У. Черчилль) Тарбиячи ўзини шундай тутиши керакки, унинг ҳар бир ҳаракати тарбияласин ва у ҳамиша нимани ҳоҳлаётганини ва нимани истамаётганини билиши шарт. Агар у буни билмаса кимни тарбиялаши мумкин? ( А.Макаренко ) www.arxiv.uz Нега ўқитамиз? Нимани ўқитамиз? Қандай ўқитамиз? Қандай қилиб самарали ва натижали ўқитиш мумкин? www.arxiv.uz Талабалар ўқув семестр давомида № Бахолаш мезонлари 1 Ўқув машғулотидаги фаоллиги 2 Мисоллар ишлаб чиқиш:  чизмали органайзерлар;  ўқув топшириқлари;  ўқув фани бўйича слайдлар 3 Муаллифлик лойиҳавий таълим технологиясини ишлаб чиқиш 4 Кейс-технологиясини ишлаб чиқиш 5 Ўқув фани бўйича муаллифлик таълим технологияси лавҳаси www.arxiv.uz “ Шахс ва жамият” фанининг таркибий қисмлари Инсон ва жамият ҳақидаги қарашлар Дунё ҳам- жамияти: халқаро муносабат- лар ва ин- сонпарвар- лик тамо- йиллари Инсоният- нинг ривож- ланиш истиқбол- лариИнсон- вужудга келиши ва моҳияти Жамият: тузилиши ва ривож- ланиш та- мойиллар и . 1.Инсон биоижти- моий мавжудот. 2.Инсон- нинг ву- жудга ке- лиши ва ривожла- ниши 3. Қадимги дунёда иж- тимоий фикрлар. 4.Ўрта Осиё му- таффаккир- ларининг инсон ва жамият ҳа- қидаги таъ- лимотлари. 5. Европа-да инсон ва жамият-нинг моҳи-яти тўғри- сидаги ғоя-лар 6 . Шахс ва жамият муаммо-лари ҳақи- даги ҳозир-ги фикрлар ва қараш- лар. 7. Жамият-нинг ижти-моий тузи- лиши. 8. Жамият- нинг сиё-сий ва ҳу- қуқий тузи-лиши. 9.Инсон ва жамият- нинг маъ-навий ҳаё-ти 10. Ҳалқа-ро муно-сабатлар – жаҳон тараққиё- тининг кўзгуси. 11.Ўзбе-кистон ҳал-қаро муно- сабатлар тизимида. 12. Ҳалқа-ро инсон-парлик ҳу-қуқининг вужудга келиши ва ривожла- ниши 13. ХХI аср ва жамият-нинг кела-жаги ҳақи-даги прог-нозлар. 14.Даври- мизнинг оламшумул муаммола-ри ва Ўзбекис- тоннинг келажаги www.arxiv.uz  Илмий билиш Табиатшунослик билимлар Жамиятшунослик ёки ижти- моий – гуманитар билимлар Фанлар 1. Кимё. 2. География. 3. Биология. 4. Физика 1. Тарих. 2. Фалсафа. 3. Ҳуқуқ. 4. Сиёсатшунослик. 5. Социология. 6. Иқтисод. 7. Миллий ғоя. 8. Маънавият асослари www.arxiv.uz Жамият тушунчасининг мазмуни Кенг маънода Тор маънода Моддий дунёнинг табиатдан ажралиб чиққан ҳамда одамлар ўртасида ҳаёт фаолияти жараёнида шаклланадиган муносабатларнинг тариҳий ривожланувчи қисми 1. Инсоният тариҳининг муайян бир босқичи. 2. Алоҳида олинган конкрет жамият www.arxiv.uz Шахснинг таркиб топишига таъсир кўрсатувчи омиллар Индивиднинг генетик хусусиятлари Жисмоний қуршов Ижтимоий қуршов Инсоннинг шахсий тажрибаси Маданиятнинг таъсири www.arxiv.uz космоген (адимги жамият ва Ўрта асрларни қамраб олади) техноген ёки индустриал (капиталистик ва социалистик ижтимоий-иқтисодий формацияларга мос келади) антропоген (ҳозирги даврнинг ахборотлашган жамияти)Цивилизация – бу одамларнинг барқарор маданий-тарихий ҳамжамияти бўлиб, уларнинг маънавий-ахлоқий қадриятлари ва маданий анъаналарининг бирлиги, моддий-ишлаб чиқариш ва ижтимоий-сиёсий ривожланишнинг ўхшашлиги, турмуш тарзи ва шахс типининг ўзига хос хусусиятлари, умумий этник белгилар ва географик чегаралар умумийлиги билан фарқланади цивилизация типлари www.arxiv.uz