logo

Wi-fi технологияларидан фойдаланилган симсиз локал тармоқ хусусиятлари

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

950 KB
Wi-fi технологи яларидан фойдаланилган симсиз локал тармоқ хусусиятлари Симсиз локал тармоққа кириш - СЛҲТ доираси : бино , кампус , бир ўринли номер ( Л ҲТ ҳам каби ) . - Ташкилотлар билан мулк ҳуқуқи : алоҳида шахслар томонидан бошқарилади . - Симсиз технологиялар (кабелларсиз), (радиоалоқа ёки инфрақизил нурлар) дан фойдаланиб, гуруҳий мажлислар ва Ноутбук , Шахсий электрон котиблар, уяли телефон лар, КПК , стол ПК лар ўртасида боғланишлар . Умумий обзор • Симсиз ЛҲТ узатишнинг симсиз воситасидан фойдаланади . • Одатда баланд нархларга эга ; маълумотларни узатиш тезлиги паст ; • ҳавфсизлик техникаси ва лицензи ялашга талаблари бўйича саволлар туғилади . • Ўрнатиш қулайлиги . • Симсиз ЛҲТ нинг донгдорлиги тез ошмоқда . ЛҲТ ни симсиз ЛҲТ ёрдамида кенгайтириш • Мавжуд ЛҲТ кабели ўзтказилишини сақлайди • Тармоқ тузилмасидаги кўчириш ва бошқа ўзгартиришларни осонлаштиради • Мавжуд симли ЛҲТ лар билан бирлашади : - Эски биноларнинг кўпчилигида 3-тоифали кабель тизими ўтказилиб бўлган ; - Энг янги биноларнинг ичига бошидан 5-тоифали кабель тизими ўрнатилган . • Симли ЛҲТ ларни симсиз ЛҲТларга алмаштириш рўй бермайди • Симсиз ЛҲТларнинг айрим муҳитлардаги р ол и : - Катта очиқ майдонга эга бинолар : • Ишлаб чиқариш корхоналари , аэропорт лар вестибюл лар и , меҳмохоналар , ётоқхоналар ; • Тарихий бинолар ; • Симли ЛҲТ тежамли бўлмаган кичик офис лар . • Симли ЛҲТ га қуйидагилар эга бўлиши мумкин : - Сервер лар ва стационарн ишчи станци ялар . С имсиз локал тармоқнинг хусусиятлари • Ҳар қандай ЛҲТ га ўхшайди : – Қуввати , қисқа масофалар , тўлий боғланиш , трансляци я қобилияти . • Ўтказиш қобилияти : симсиз муҳитдан самарали фойдаланиш . • Тугунлар сони : юзлаб тугунлар . • ЛҲТ тармоғи магистрали га уланиш : ЛҲТ нинг иккала турига уланиш учун бошқариш блокидан фойдаланиш . • Узатиш майдони : 100 м дан 300 м гача . • Кувват сарфи камлиги : батаре ялар, кўчма станци ялардан ишлаш муддати узоқлиги . • Т рансмисси янинг барқарорлиги ва ҳавфсизлиги : и нтерференци яга бўлган иштиёқи ва билдирмай қулоқ солиш учун қулайлиги . • Тармоқнинг ҳамкорликда ишлаши : бир минтақада икки ёки кўпроқ симсиз ЛҲТ . • Лицензиясиз фаолият . • Қўлдан қўлга узатиш / роуминг : бир катакдан иккинчисига харакат қилиш . • Динами к конфигурация : фойдаланувчини безовта қилмасдан охирги тизимларни қўшиш, чиқариб ташлаш ва жойини ўзгартириш .С имсиз локал тармоқнинг хусусиятлари 1. Харакатчанлик ва мослашувчанлик . 2. Кичик режалаштириш : киймат ўрнатишдан енгилроқ ва камроқ . 3. А ккумулятор д а н ишлайдиган иҳчам қурилмалар . 4. Барқарорлик : алоқа линияси узилганда (симлиларда) ишлаш қобилиятини сақлайди , ишончлилик ошиши . 5. Тармоқ ўзгартирилиши эркинроқ .С имсиз локал тармоқнинг афзалликлари 1. Хизмат сифати пастлиги ( паст П.Ч. 1-10 Мбит/с , хатоларнинг юқори коэффициент и, яъни , 10 -10 ўрнига 10 -4 дан 1) . 2. Харажатлар ( ПК учун хотира карт аларини ишлаб чиқарувчи Халқаро ассоциация си 10 000 рупи я сарфлайди, Ethernet тармоғи 1000 рупи я сарфлайди . 3. Патент ечимлари ( суст стандарт лаштириш ва IEEE 802.11 га адаптация лаш ) . 4. Ишончлилик ва ҳавфсизлик ( билдирмай эшитиб олиш , хужумларга заифлик , хакер лик ) . 5. Радио тўлқинлар / с игнал ҳалақити : аниқ йўналтирилмаган антенна микротўлқинли печлар, фото нусҳа олувчи қурилмалар, медицин а қурилмаларидан ҳалақит олиши мумкин . 6. Чегаралари : П.Ч. нинг паст тезлиги , узоқ кечикиш 800 мс ., маълумотларни узатиш тезлиги пастлиги .Симсиз локал тармоқнинг камчиликлари 1. Мослик ( кўприклар , бошқа СЛҲТ ларига кириш ) 2. Кам қувватлилик ( электр таъминлашнинг тежамли режим лари ва биркитилган тармоқ тизимларини электр билан таъминлашни бошқариш). 3. Л ицензи ясиз фаолият (2.4 ГГц диапазон МКУБ) Саноат , Илмий ва Тиббиёт 4. Фойдаланишда қулай ( дарҳол йиғиш ) 5. Ўзаро боғланганлик ва ўзаро ҳамкорлик – wi - fi сертификат и СИЦ и ТД (PCMCIA) учун симсиз Ethernet (WECA) билан мослик назорати Ассоциаци яси томонидан тақдим этилган . 3Com, Air connect, NetGear, Buffalo, CISCO, D-Link томонидан ишлаб чиқилган. 6. Хавфсизлик ( Шифр лаш ) . Симсиз локал тармоқни яратиш мақсадлари МКУБ доираси IEEE 802.11 лицензи ясиз доирадан фойдаланади Саноат 902-928 МГц Илмий 2.4-2.4835 Тиббиёт 5.725-5.850 ГГц 2.4 ГГц МКУБ диапазон и Радиопередача Афзалликлари 1. Таниш технология. 2. Катта хизмат қўрсатиш доираси (IrDA стандарт идек бир ўринли номерлар чегараларидан ташқари) ( IrDA - маълумотларни инфрақизил диапазонда узатиш воситалари а ссоциация си ) . 3. Юпқа девор, мебель , ўсимликлардан ўтиши мумкин . 4. Тўғридан тўғри кўринишиниг керагийўқ . 5. Юқори солиқ ставк алар и >10 Мбит/с до 108 Мбит/с . Камчиликлари 1. Экран лаштириш осон эмас , интерференция бошқа юборувчилар / электронными прибор лар томонидан туғдирилади. 2. Л иценз иясиз доиранинг чегаралари жуда тор (2.4 ГГц ) МКУБ диапазон и. (IrDA) маълумотларни инфрақизил диапазонда узатиш воситалари ассоциаци яси ИК- нурларни узатиш учун деворлардан, тўсиқлардан ёки бевосита кўринадиган зонадан қайтган қоришиқ ёруғлик қўлланади . Датчик . СИД Приемник . Фотодиод IrDA (1.0) < 115 Кбит/с IrDA(1.1) < 4M бит/с . IrDA Камчиликлари 1. Р адиодатчи к ка нисбатан П.Ч. ва маълумотлар узатишнинг паст тезлиги и . 2. Си қ иш имкониятлари . 3. Деворлардан ўта олмайди . Афзалликлари 1. Оддийлиги ва арзонлиги , енгиллиги , кам қ увватли батаре ялар талаби , тор диапазон . 2. Лицензия нинг кераги йў қ , экран лаштириш тўси қ лар билан осон амалга оширилади . 3. Э лектрон прибор лардан ҳ еч қ андай ҳ ала қ ит йў қ лиги . СЛҲТ лар учун с тандарт лар 1. Wi-fi, IEEE 802.11(a,b,g,h) ( IrDA & Radio Tx.) с тандарт лари. 2. HIPER ЛВС ( юқори маҳсулдор локал радио тармоғи ) радиодатчик лар қўлланилади . 3. Bluetooth IEEE 802.15 т ехнология си , қуввати кам , тор диапазон , СШТ (симсиз шахсий тармоқ) учун радиодатчик қўлланилади. СЛҲТ тизими а рхитектура с и СЛҲТ архитектурасининг икки тури - СЛҲТ асосланган инфраструктура си . - Махсус СЛҲТ лар . СЛҲТ нинг асосланган инфраструктураси - Инфраструктура турли симсиз тугунлар ва симли тармоқлар ўртасида алоқа боғлашни талаб қилади . Махсус алоқа ( Adhoc Network ) дан фарқланадиган тугунлар ўртасида бевосита алоқанинг имкони йўқ . - Алоқа – бу дастурлар / маршрутизаторлар / кўприклар ва бошқалар каби шаклида харакат қилаётган Кириш Нуқталарининг ўтиш тешигидир . - Симсиз тармоқ бир нечта симли тармоқлар билан кириш нуқталари ( Aps ) орқали боғланиши мумкин . 1. Станцияларга қарашли тугунлар СТА кириш нуқталари ( A Р s ) билан боғланади . 2. СТА ва ТД/ APs лар радиоалоқа лини яси орқали боғланади 3. BSS /БО : Хизмат Базис и : станци лар ва ТД/ AP ни бир ҳил даражада радио билан қамраб олади . 4. Тақсимлаш тизими ( Т С ): БО/ BSS, станци ялар ва AP /ТД Хизмат Базис ини бир ҳил даражада радио билан қамраб олинишини ташкил қилади ва тақсимлаш тизими (тармоқ магистрали) орқали боғланади 5. DS (модем) бир нечта БО/ BSS ларни, ТД/ AP орқали боғлаб, ESS ( коммутаци я и нинг электрон тизими ) ни ҳосил қилади. 6. Бошқа ЛҲТ лари билан ўзаро ҳамкорлик портал орқали таъминланади . 7. ТД роуминг ни сақлайди ва БО/ BSS кўмаги билан синхронизаци яни таъминлайди . IEEE 802.11 нинг инфраструктур а асоси а рхитектура си Та қсимлаш тизими ПорталКириш нуқтаси Кириш нуқтаси802.11 Л ҲТ СТА 1 БО 1 СТА 2 СТА 3БО 2 802.x Л ҲТ 802.11 Л ҲТ СЛҲТ инфраструктур аси хусусиятлари - Тармоқ функционал лиги худди ўзгартирадиган элементлар/ маълумотлар оқимини назорат қилиш учун дастурланадиган хаблар сифатида ишлайдиган ТД билан ўтказилгандек о ддий конструкция - Киришнинг турли режалари МДКН / СА , узатишга тайёрлиги / вақтнинг реал масштаб ида м одел лаштириш ( Оптимал усул ) , сўроқ - Муҳитга кириш яхши созланмаган бўлса, тўқнашувлар содир бўлади . Уяли телефон т а рмоғи инфраструктур али асосланган . САП телефон л а р учун ТД учун фойдаланадиган Йўлдошлар қўлланади Махсус тармоқлар/ Adhoc Networks • БО бир хил радиочастот алардан фойдаланадиган станциялар гуруҳидан (радио қамров) таркиб топган • СТА 1-2&3 лар БО 1 да туради , БО2 да турган СТА 5 билан боғланиш имкони йўқ • Ҳар бир станция маршрут чи сифатида ишлайди ва маълумотлар узатилишини ёки бошқа станция билан ахборот алмашинвини таъминлайди . СТА 1Махсус симсиз ЛҲТ ларнинг ИИЭР/ IEEE 802.11 а рхитектура си 802.11 Л ҲТ СТА 3 СТА 2 СТА 4 СТА 5БО 1 БО 2 IEEE 802.11 с тандарт и ИИЭР/ IEEE 802.11 – симли ЛҲТ лари учун 802.Х бошқа стандартлари бутун бичилган интерфейс лар . Қуйидагилардан фойдаланганда аниқланган IEEE 802.11 : - Физи кавий сатҳдан - УДС сатҳидан ( ИК ва радиоузатув технологияларини таъминлайди ) СЛҲТ қуйидагиларни ҳам таъминлайди: - Б атаре я хизмати муддатини узайтириш учун электр таъминоти бошқарувини; - Оламшумул ўзаро ҳамкорликка қобилият IEEE 802.11 протокол лари • Ф изи кавий ва УДС қатлами протоколларининг ўзига хос хусусиятлари : СЛҲТ нинг алоҳида талабларига мослашган . • « Ўзаро ҳамкорлик имконини таъминлаш учун юқори сатҳлардаги 802.X нинг бошқа стандарт ларидек интерфейс ни таклиф этади ». • Асаосий масад қуйидагиларни таклиф этиш: - Оддий ишончли интерфейс ни - Э лектрон почта ва файл ларни ўзатиш каби а синхрон хизматларни - Синхрон хизматлар вақт лимитини видео ва пакет ланган товуш (жавобни сўрайди) сифатида қўллашни таъминлайди УДС сатҳи УДС/ MAC сатҳи вазифалари • Кириш муҳити назорати • Турли кириш нуқталари ўртасида РОУМИНГ ни тақдим этиш • А утентификаци я қурилмалари • Шифр лаш • Кириш нуқтасига ҳавола билан станци ялар с инхронизация си  УДС сатҳи вазифалари (vi) ТАЪМИНОТНИ БОШҚАРИШ Даврий кутиш режим и орқ а ли таъминотни сақлаш , таъминотнинг тежамкор режим лари , буфферизация лаш ва ҳ.к. (vii) БОШҚАРУВ АХБОРОТ БАЗА СИ Симсиз СТА ва кириш нуқтаси ( AP ) нинг жорий ҳолати Интернет ва оммавий кириш учун тармоқ бошқарувининг оддий протоколи ( SNMP ) дан фойдаланиб, БУИ д а сақланади . Симсиз ЛҲТ конфигураци яс и нинг а втоном катаги Multi-Cell Wireless Л ҲТ конфигурацияси Қўлланишлар – кўчма кириш • ЛҲТ хаб и ва маълумотлар харакатчан терминал и шртасидаги боғланиш – Портатив ёки блокнот компьютер – Ходимга сафардан қайтаётиб маълумртларни портатив компьютер д а н серверга узатиш имконини беради • К ампус лар ва бинолар комплекс лари каби кенгайтирилган муҳит пайтида ҳам фойдали – Фойдаланувчилар портатив компьютер билан жойини алмаштиради – Симли ЛҲТ орқали серверларга киришни хоҳлаб қолишлари мумкин Симсиз ЛҲТ и нфраструктура си  Тармоқнинг махсус ўрнатилиши / Add Hoc Networking • Тенг ҳуқуқли тугунларга эга тармоқни ташкил этиш • Айрим тезкор талабларни қондириш учун вақтинчалик ўрнатиш • Масалан, иҳчам компьютер ли бир гуруҳ ходимлар ишчи учрашувда ёки мактаб мажлисида • Узоқ давом этадиган мажлис учун тармоқ Махсус Л ҲТ / Add Hoc Л ҲТ СЛҲТ т ехнология си • Инфра қизил ( И Қ ) Л ҲТ : И Қ ЛҲТ шахсий катаги якка номер билан чекланган – Инфра қизил нурлар шаффоф бўлмаган деворлардан ўтмайди • Л ҲТ ( РЧ ) кенгайтирилган спектр и : асосан ISM ( саноат , илмий ва тиббий ) диапазонларида ишлайди – АҚШ Алоқа Федерал комисси яс и дан ҳеч қандай лицензи я талаб этилмайди • Тор полос али микро тўлқин : фақат кенгайтирилган спектрдан фойдаланмасдан микро тўлқинлар частотаси – Айримларига АФК лицензия си талаб этилади И Қ -Л ҲТ нинг кучли ва заиф томонлари • Виртуалликнинг чекланмаган спектр и  Инфра қизил спектр – бу тартибсиз дунё  Маълумотлар узатиш тезлиги жуда баланд • И Қ кўринадиган нурнинг айрим хусусиятларини шакллантиради – Оч ранг буюмлардан д иффузи яли қайтади • Хонани тўлиқ қамраб олиш учун шифтдан қайтиш қўлланилади – Деворлар ва бошқа шаффоф бўлмаган буюмлардан ўтмайди • Микротўлқинларга нисбатан билдирмай эшитиб олиш хавфидан осон сақлаш • Ҳар бир хонада интерференци ясиз алоҳида ўрнатиш И Қ -Л ҲТ нинг кучли ва заиф томонлари • Арзон ва осон – Равшанлик модуляция си қўлланилади , шунинг учун приемник л а р фақат амплитуд ани аниқлаши керак • Фон нурланиши – Қуёш нурлари , ички ёритиш – Ш овқин , каттароқ қувват ва чекланган диапазон – Қувват кўз хавфсизлигини ва сарф этилаётган қувват ҳисобга олинган ҳолда билан чекланган ЛҲт нинг топ полоса ли микротўлқини • С игнал ни т а ъминлаш учун етарли кенглиги • Охирги пайтларгача барча маҳсулот лицензи яланган частот адан фойдаланган • Н иҳоят бир таъминловчи ISM частот асига Л ҲТ маҳсулотини етказиб берди Лицензи яланган тор полоса ли радиочастота • Овоз, маълумотлар ва видео учун қўлланиладиган м икро тўлқинли частот алар , маълум географик худудлар чегараларида интерференци ядан қочиш мақсадида лицензи яланган • Катакли конфигураци ядан фойдаланиш • Қўшни худудлар кесишисмайдиган частот а полос аларидан фойдаланадилар • Motorola частот али полосани назорат қилади – Яқиндаги мустақил ЛҲТ лар тўсқинликлар яратмасигига кафолат бериши мумкин • Ҳамма узатишлар шифр ланган • Лицензи яланган тор полос али Л ҲТ тўсиқсиз алоқани кафолатлайди • Л ицензи я эгаси тўсиқлардан ҳоли маълумотлар узатиш каналига эга бўлиш қонуний ҳуқуқига эга IEEE 802.11 - БО • УДС п ротоколи ва симсиз ЛҲТ учун физикавий муҳит спецификация си • биноларнинг энг кичик блоки – бу хизмат кўрсатиш базис и – С танци ялар сони – Бир хил УДС протокол и – Ҳосил бўлган бир хил симсиз муҳитга кириш учун рақобат • Кириш нуқтаси орқали ажратилиши ёки тақсимлаш таянч тизимга уланиши мумкин – Кириш нуқтаси кўприк шаклида ф ункци ялари • УДС п ротокол и ТД даги марказий мувофиқлаштириш функци яс и усули билан тарқатилиши ёки назорат қилиниши мумкин • БО умуман l катагига тааллуқли • Тарқатиш тизими сифатида коммутатор , симли ёки симсиз тармоқ хизмат қилиши мумкин БО/ BSS к онфигурация си • Жуда оддий : ҳар бир станция БО/ BSS нинг қисмидир – Фақатгина БО/ BSS даги бошқа станци ялар диапазон ида • Иккита БО/ BSS қопланишга эга бўлиши мумкин – Станция биттадан кўпроқ БО/ BSS да қатнашиши мумкин • Станци я ва БО/ BSS динамик и билан алоқа – Станци ялар ўчирилиши, диапазонга кириш ва диапазон дан чиқишлари мумкин Тармоқнинг кенгайтирилган хизмати (ESS) • Иккита ёки кўпроқ БО/ BSS лар тақсимлаш тизими билан ўзаро боғланган – Одатда тақсимлаш тизими монтаж асоси бўлади, лекин ҳар қандай тармоқ бўлиши ҳам мумкин • Симли ва симсиз тармоқлар комбинаци яси бўлиб, ягона мантиқий ЛҲТ дек пайдо бўлади Кириш нуқтаси (AP) • Тақсимлаш тизими ( DS ) га киришни тақдим этиш учун с танци ядаг и мантиқий тугун – С танция сифатидаги ишига қўшимча тақсимлаш тизими ( DS ) хизматларини тақдим этади • ИИЭР/ IEEE 802.11 архитектур асини симли билан боғлаш учун портал ишлатилади . • Портал – бу симли ЛҲТ ва СЛҲТ ни асосий ёки тақсимлаш тизими (DS) ёрдамида боғлаш учун қўлланиладиган кўприк ёки маршрут изатор IEEE 802.11 а рхитектура си Узатиш муҳитига киришни бошқариш ( МКБ) • МКБ/ MAC сатҳи учта функционал вазифани бажаради – Маълумотларни ишончли етказиш – Киришни бошқариш – Хавфсилик Маълумотларни ишончли етказиш • Ишончсизилик .шароитида физикавий ва МКБ сатҳларининг 802.11 с тандарт и • Шовқин, тўсиқ ва тарқатишнинг бошқа шароитлари кадрлар йўқотилишига олиб келади • Хатолар тўғриланиши коди билан ҳам кадрларни олиш муваффақиятсиз бўлиши мумкин • Узатишни бошқариш протоколи каби юқорироқ сатҳ билан ишлаш мумкин – Лекин юқорироқ сатҳдаги ретрансляцион хронометр лар одатда иккинчи тоифали – МКБ сатҳидаги хатолар билан ишлаш самаралироқ • 802.11 с тандарт протоколикадрлар алмашинишини ўз ичига олади – Кадр олган с танци ялар кадр олиниши тасдиғини қайтаради – Вақтнинг қисқа даврида олиш тасдиғи белгиси топилмаса, қайтадан узатиш Тўрт кадрли алмашиниш • Маълумотларни таянч узатуви икки кадр билан алмашинишни ўз ичига олади • Кейинги оширилган ишонч учун тўрт кадрли алмашиниш қўлланиши мумкин – Манба кадр тайиланган жойга юборилиши талабини тақдим этади – Тайиланган жой узатишга (CTS) тайёрлигини билан жавоб беради – (CTS) сигнали олингандан кейин манба маълумотларни узатади – Тайинланган жой қабул тасдиқланиши ( ACK ) белгиси билан жавоб беради Тўрт кадрли алмашиниш • Узатишга сўроқ ( RTS ) манба худудидаги барча станцияларни алмашинув авжида кетаётганлиги тўғрисида огоҳлантиради • Узатишга тайёрлик сигнали ( CTS ) тайиланган жой худудидаги барча станцияларни огоҳлантиради • Тўқнашувларни олдини олиш учун с танци ялар трансмисси яни тўхтатади • Узатишга сўроқ ( RTS ) / алмашинишни узатишга тайёрлик сигнали МКБ нинг зарур функциясидир, лекин бузуқлар бўлиши мумкин ИИЭР/ IEEE 802.11 а рхитектур а протокол и Алоқани тақсимлаш ф ункция си ( АТФ ) • Агар станция узатиш учун кадрга эга бўлса, у муҳитга бўйсунади • Агар муҳит бўш бўлса, станция узатиши мумкин • Ҳар қандай ҳолатда амалдаги трансмиссия тугашини кутиши шарт • АТФ тўхтаб қолади – Устуворлик схемасига эришади IEEE 802.11 МКБ кадри ф ормат и МКБ к адр майдонлари (1) • Кадрни бошқариш : – К адр тури – Назорат, бошқариш ёки маълумотлар – Бошқариш ахборотини тақдим этади • Давомийлик / Идентификаци я боғланиши ( ID ) : – Фойдаланишда майдон давомийлиги МКБ/МАС кадрини муваффақиятли трансмисси яси учун мўлжалланганканал вақтини (  с ҳисобида) белгилайди • Йўналишлар : – Манзил майдонлари сони ва қиймати контекстга боғлиқ – Турлар ўз ичига манба, тайинланагн жой, қабул қилувчи станци яни ўз ичига олади МКБ к адр майдонлари ( 2 ) • Частот ани бошқариш : – 4- бит кичик гуруҳлар қисмлари сони • Парчалаш ва қайта йиғиш учун – 12- бит частта сони – Узатувчи ва приемник ўртасидаги кадрлар сони • К адр тузилм а си : • Кадрнинг текширув кетма-кетлиги : – 32- бит даврий ортиқча назорати Кадрларни бошқариш • Маълумотларни ишончли етказишга ёрдам беради   • Э нерг ия тежамкорлигини сўроқлаш (PS-Poll) – Ҳар қандай станциядан AP кириш нуқтасини ишга туширган ҳар қандай станцияга жўнатади – Станция энергияни тежамлаш режимида бўлиб турганда КН талаби шу станция учун буфер лаштирилган кадрни узатади • Узатишга сўроқ (RTS) – Биринчи кадр тўрт қадамли усулда алмашинишда • Узатишга тайёрлик (CTS) – Тўрт қадамли усулда алмашинишда иккинчи кадр • Қабул қилиниши тасдиғи белгиси (ACK) Бошқариш к адр лари • Кириш нуқталари ўртасидаги алоқаларни бошқариш учун қўлланади • Масалан, ассоциация лар устида бошқариш – Талаблар, жавоблар, қайта ассоциация , диссоциация ва аутентификация. 802.11 Физи кавий сатҳ • Тўрт босқичда нашр этилган • Биринчи қисми 1997 йилда – ИИЭР/ IEEE 802.11 – МКБ сатҳи ва учта физикавий сатҳлар спецификаци ялар и ни ўз ичига олади – Иккитаси 2.4- ГГц полосасида ва биттаси инфра қизил – ҳаммаси 1 и 2 Мбит/с да ишлайди • Иккита қўшимча қисмлари 1999 йилда – ИИЭР/ IEEE 802.11a • 5- ГГц дан 54 Мбит/с гача п олоса – ИИЭР/ IEEE 802.11b • 2.4- ГГц да 5.5 ва 11 Мбит/с п олоса • янгиси 2002 йилда – ИИЭР/ IEEE 802.g ИИЭР/ IEEE 802.11b ни маълумотларни узатишни юқорироқ тезликкача кенгайтиради ИИЭР/ IEEE 802.11a • 5- ГГц ли п олоса • Ч астот ани ортогонал мультиплекс бўлиниши фўлланади (OFDM) • Ҳар хил частоталарда ч астот аларни ташувчи сигналлар кучайтиради Ар бир каналда бир нечтадан бит – Ч астот а бўлинишини ўҳшаш мультиплекс лаш бўлиниши, лекин барча кичик каналлар битта манбага белгиланган • Маълумотлар узатиш тезликлари 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с