logo

Tutashmalar. to'g'ri, o'tmas va o'tkir burchak tomonlarini tutashtirish

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

1167 KB
TutashmalarTutashmalar . . toto '' gg '' riri , , oo '' tmas va otmas va o '' tkir tkir burchak tomonlarini tutashtirishburchak tomonlarini tutashtirish  Turmush (texnika) da qo'llaniladigan har bir Turmush (texnika) da qo'llaniladigan har bir buyum uni ishlatilish oitiga mos, ixcham, qulay buyum uni ishlatilish oitiga mos, ixcham, qulay hamda chiroyli bo'lishi kerak. Bunday mlarda hamda chiroyli bo'lishi kerak. Bunday mlarda tutashmalar ko'p uchraydi.tutashmalar ko'p uchraydi.  mashina detallarini chizishda ko'pincha bir mashina detallarini chizishda ko'pincha bir chiziqili ikkinchi chiziq yoki a bilan, aylanani chiziqili ikkinchi chiziq yoki a bilan, aylanani yoylar bilan ravon tutashtirishga to'g'ri keladi. yoylar bilan ravon tutashtirishga to'g'ri keladi. Tutashtirish markaziTutashtirish markazi To'g'ri chiziqni ayla-To'g'ri chiziqni ayla- na yoyi bilan, aylanani aylana na yoyi bilan, aylanani aylana yoyiyoyi bilan tutashtiruvchi markazi bilan tutashtiruvchi markazi ОО nuqtanuqta tutashtirish markazitutashtirish markazi deyiladi.deyiladi. Tutashtirish radiusi Tutashtirish radiusi R R masofada akning tomonlariga masofada akning tomonlariga parallel yordamchi to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi. Bu mchi parallel yordamchi to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi. Bu mchi chiziqlar o'zaro kesishib, tutashtirish markazi chiziqlar o'zaro kesishib, tutashtirish markazi ОО ni hosil ni hosil qiladiqiladi  O'zaro parallel to'g'ri O'zaro parallel to'g'ri chiziqlarni chiziqlarni R R radiusli yoy radiusli yoy bilan yumaloqlash uchun bilan yumaloqlash uchun ikkala to'g'ri chiziqqa ikkala to'g'ri chiziqqa perpendikular yordamchi perpendikular yordamchi to'g'ri chiziq o'tkaziladito'g'ri chiziq o'tkaziladi