logo

Neft, gaz, suv chiqarishni, qatlamni suv bosishini, qatlamga suv haydashni kuzatish, hujjatlashtirish va hisobot

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

724.5 KB
Neft, gaz, suv chiqarishni, Neft, gaz, suv chiqarishni, qatlamni suv bosishini, qatlamga qatlamni suv bosishini, qatlamga suv haydashni kuzatish, suv haydashni kuzatish, hujjatlashtirish va hisobothujjatlashtirish va hisobot 11 22 -09 -09 NGKITUFNGKITUF Aldashev BobirAldashev Bobir  Ishlab turgan kon ishlatish ob’ektining Ishlab turgan kon ishlatish ob’ektining umumiy quduqdar fondi doimo umumiy quduqdar fondi doimo oo ’zgarishda ’zgarishda va harakatda bva harakatda b oo ’ladi, ayniqsa, bu holat konni ’ladi, ayniqsa, bu holat konni ishlatishning bosqichlariga bog’langanda ishlatishning bosqichlariga bog’langanda yaqqol kg’zga tashlanadi. CHunonchi I va II yaqqol kg’zga tashlanadi. CHunonchi I va II bosqichlarda oluvchi quduqdarning umumiy bosqichlarda oluvchi quduqdarning umumiy soni doimo soni doimo oo ’sishi kuzatiladi. III-IV davrlarda ’sishi kuzatiladi. III-IV davrlarda esa aksincha, kamayish kuzatiladi, haydovchi esa aksincha, kamayish kuzatiladi, haydovchi quduqlar soni suv haydash jarayoni quduqlar soni suv haydash jarayoni rivojlangan sari shunga qarab ortib boradirivojlangan sari shunga qarab ortib boradi Harakatdagi quduqlar hisobiga shu Harakatdagi quduqlar hisobiga shu kvartal oxirgi oyida ishlagan quduqlar kvartal oxirgi oyida ishlagan quduqlar kiradi:kiradi:  Quduqlarning holatini hisobga olish uchun Quduqlarning holatini hisobga olish uchun ishlatila-digan ob’ekt bishlatila-digan ob’ekt b oo ’yicha har kvartal ’yicha har kvartal oxirida "quduqdar fondi" deb ataladigan oxirida "quduqdar fondi" deb ataladigan hisobot tuziladi. Bunda kvartal oxirida mavjud hisobot tuziladi. Bunda kvartal oxirida mavjud barcha quduqlar faoliyati aks ettiriladi. barcha quduqlar faoliyati aks ettiriladi. Bunday hisobotning tg’rtinchi kvartaldagisi Bunday hisobotning tg’rtinchi kvartaldagisi yillik faoliyatni yakunlaydi, hisobot neft va yillik faoliyatni yakunlaydi, hisobot neft va gaz quduqdari uchun alohida ijro etiladi. gaz quduqdari uchun alohida ijro etiladi. Hisobotda ishlatiladigan fond va boshqa Hisobotda ishlatiladigan fond va boshqa quduqlar turkumi alohida ajratib kquduqlar turkumi alohida ajratib k oo ’rsatiladi.’rsatiladi. "Quduqlar fondi" hisobotining "Quduqlar fondi" hisobotining kk oo ’rinishi ’rinishi Tartib №Tartib № Fond tarkibiFond tarkibi Quduqlar soniQuduqlar soni 1.1. Ishlatiladigan fond. Neft-(gaz)beruvchiIshlatiladigan fond. Neft-(gaz)beruvchi 2.2. Hisobot kvartalining oxirgi oyida to’xtatilgan Hisobot kvartalining oxirgi oyida to’xtatilgan oluvchi quduq oluvchi quduq 3.3. Jumladan tuzatishda turgan quduqlarJumladan tuzatishda turgan quduqlar 4.4. Harakatdagi quduqlar jami (1+2)Harakatdagi quduqlar jami (1+2) 5.5. Hisobot yilida ishdan to’xtagan quduqlarHisobot yilida ishdan to’xtagan quduqlar 6.6. O’tgan yillari ishdan chiqqan quduqlarO’tgan yillari ishdan chiqqan quduqlar 7.7. Jumladan ta’mirlashda turganlariJumladan ta’mirlashda turganlari 8.8. Harakatdan to’xtaganlar jami (5+6)Harakatdan to’xtaganlar jami (5+6) 9.9. Sinovdagi va uni kutayotgan quduqlarSinovdagi va uni kutayotgan quduqlar Ishlatiladigan ob’ektda maIshlatiladigan ob’ektda ma hh sulot sulot chichi qq arishningarishning bosbos qq ichlari.ichlari. Ishlatiladigan ob’ektning neft Ishlatiladigan ob’ektning neft chiqarish chizmasi.chiqarish chizmasi. Neft-gaz chiqarishda qatlam va quduq Neft-gaz chiqarishda qatlam va quduq bosimlari orasidagi farqbosimlari orasidagi farq  Neft konlarini qazib chiqarish jarayonida qatlamda va uning Neft konlarini qazib chiqarish jarayonida qatlamda va uning har xil qisimlarida hamda umuman uyum ustida bosim har xil qisimlarida hamda umuman uyum ustida bosim chuqurligi hosil bg’lishi, haydovchi quduqlar atrofida esa chuqurligi hosil bg’lishi, haydovchi quduqlar atrofida esa yuqori bosim zonalari hosil bg’lishi kg’rsatilgan edi. Oluvchi yuqori bosim zonalari hosil bg’lishi kg’rsatilgan edi. Oluvchi quduqlar tubidagi bosim bilan qatlam g’rtasidagi bosim quduqlar tubidagi bosim bilan qatlam g’rtasidagi bosim farqini - bosim depressiyasi, haydovchi quduqlar tubidagi farqini - bosim depressiyasi, haydovchi quduqlar tubidagi bosim bilan qatlam bosimi g’rtasidagi farqini - bosim bosim bilan qatlam bosimi g’rtasidagi farqini - bosim repressiyasi deb yuritiladi. Umuman qatlam bosimi bilan repressiyasi deb yuritiladi. Umuman qatlam bosimi bilan quduqlar tubidagi bosim farqi (perepad davleniya) quduqlar tubidagi bosim farqi (perepad davleniya) qatlamlar-dagi suyuqlikni yurituvchi asosiy kuchdir. qatlamlar-dagi suyuqlikni yurituvchi asosiy kuchdir. Barqaror ishlash rejimida quduqlarning mahsuldorligi shu Barqaror ishlash rejimida quduqlarning mahsuldorligi shu bosim farqi bilan bevosita bog’langan. Oluvchi yoki bosim farqi bilan bevosita bog’langan. Oluvchi yoki haydovchi quduqdar uchun bunday bog’liqlik quyidagicha haydovchi quduqdar uchun bunday bog’liqlik quyidagicha ifodalaniladi:ifodalaniladi:  qc=K1 (Pk.j.-Rk.o.)qc=K1 (Pk.j.-Rk.o.)  w=K11(Rk.x1-Rk.j.)w=K11(Rk.x1-Rk.j.) Oluvchi (a) va Oluvchi (a) va hayhay dovchi dovchi qq uduudu qlql ar (b) indar (b) ind ii kator kator diagrammalari.diagrammalari. Gaz qudug’ining indikator diagrammasi.Gaz qudug’ining indikator diagrammasi. qr-gaz qudug’i debiti, Rq.j-qatlamning joriy bosimi,qr-gaz qudug’i debiti, Rq.j-qatlamning joriy bosimi, Rq-quduq tubidagi bosim. Rq-quduq tubidagi bosim. Oluvchi neft qudug’i tadqiqoti Oluvchi neft qudug’i tadqiqoti natijalarinatijalari Rejim- lar R k.t. , MP a 9,t/sut Quduq bo’yicha jami I - qatla m II - qatla m III - qatla m 1 17,50 191 61,2 43 86,8 2 17,66 162 51 35 76 3 17,91 115 35 21 59 4 18,17 69 19 7 43