logo

Bug'doydoshlar (boshoqdoshlar) (roaseaye) (gramineae) oilasi

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

2530.1044921875 KB
Bug'doydoshlar (boshoqdoshlar) (roaseaye) (gramineae) oilasi 1. Salobnamolar qabilasi, salobdoshlar oilasi 2. Xilolnamolar qabilasi, xiloldoshlar oilasi 3. Bug’doynamolar qabilasi bug`doydoshlar, qabilasi. 4. Sinfcha (ajdodcha) palmana kabilar palmanomalar qabilasi, palmadoshlar oilasi 5. Ko`chalanamolar qabilasi. Ko`chaladoshlar oilasi Reja: Xilolnamolar (cuperales) qabilasi. Qabila bitta oilani o`z ichiga oladi. Xiloldoshlar (cuperaceae) oilasi. Bu oilaga 100 ta turkumga mansub 4000 tadan ortiq tur kiradi. Ular yer yuzida keng tarqalgan ko`p yillik o`tlardan iborat. O`zbekistonda 16 ta turkumga oid 90 ta turi o`sadi. Oilaga ko`p yillik ildizpoyali o`tlar kiradi. Barglari ingichka, qattiq. Gullari mayda, ko’rimsiz, ikki jinsli yoki bir jinsli, boshoqchalarda joylashgan. Gulqurg`oni 6 ta yoki 3 ta tangachadan iborat. Bu oilaga O`zbekistonda keng tarqalgan rang (Sagex), Salomalaykum (Cuperis) kabi turkumlar kiradi. Bug’doynamolar (Boshoqnamolar) -(Poales) qabilasi. Bu qabilaga faqat bitta oila kiradi Bu oilaga 650 turkumga mansub , 10000 tur kiradi. O`zbekistonda esa 87 ta turkumga kiruvchi 252 turi uchraydi. Oilaga juda ko`p kosmopolit turlar kiradi. Ularning aksariyat qismini bir va ko`p yillik o`tlar tashkil etadi. Bo`lar orasida bo’yi 30-40 m ga yetadigan dunyoda eng tez o`suvchi o`simlik bambuk ham bor. Poyalari (somonpoya) bo’g’imli, bug’im oralig’ining ichi bush. Barglari ketma-ket joylashgan. Barg bandi novasimon bo`lib, poyani urab turadi., paralel tomirlangan. Gullari ikki jinsli, ayrim turlari bir jinsli. Boshoqdoshlar -(Poales) Palmasimonlar (arecidae) sinfcha (ajdodcha) Palmanamolar (arales) qabilasi. Bu qabilaga bitta oila kiradi. Palmadoshlar(arecaceae) oilasi. Bu sinfcha 4 ta qabila, 7 ta oila, 344 ta turkum va 6500 to`rni birlashtiradi. Bir urug` pallalilar ichida faqat palmalar daraxt shakliga ega. Palmalarning barglari juda yirik, patsimon. To’pgullari ancha katta, meva va urug`lari ham yirikligi bilan ajralib turadi. Bu oilaga 210 turkumga va ular 3000 tur kiradi. Ular tropik va subtropik xududlarda o`sadi. Zalaoning bo’yi 60 metrga yetadi. Gullari bir jinsli . Palmaning urug`idan yolinadi yog`ochi qurilish materiali sifatida ishlatiladi. Finik mevasi tarkibida 70 % ga yaqin qand bor . Shuning uchun to’yimli oziq-ovqat sifatida ishlatiladi. Ko`chalanamolar (arales) qabilasi. Bu qabila 2 ta oilani o`z ichiga oladi. Ko`chaladoshlar (araceae) oilasi. Oilaga asosan epifitlar , lianalar , ildizpoyali yoki ildiz tuganakli o`tlar kiradi. Ularning barglari yirik, ildiz bug’zida joylashadi. Gullari aktinomorf, ikki jinsli yoki bir jinsli. Bir uyli, tupgulli yug`on suta. Gulqurg`oni 4- 6 bo`lakli changchisi 4-6 ta. Mevasi rezavor. Bu oilaning yer sharida 110 turkumga oid 1800 turi o`sadi O`zbekistonda 3 turkumga mansub, 5 turi tarqalgan. Igir (Acorus) turkumiga ildizpoyali, uzun kilichsimon bargli, yashil, xushbuy o`tlar kiradi. Ularning gullari ikki jinsli, gulqurg`oni 6 bargchali, changchisi 6 ta tugunchasi 3 uyali . O`zbekistonda xushbuy igir (Acorus calamus) asosan Samarqand, Xorazm viloyatlarida sernam joylarda o`sadi. Poyabargdoshlar. (lemnaceae) oilasi Bu oila vakillari gulli o`simliklar orasidagi eng kichigi xisoblanadi. Uning ildizi, poyasi, bargi yaxshi taraqqiy qilmagan. Ular sekin oqadigan suvlarda o`sadi. Guli ayrim jinsli. Gulqurg`oni yo’q. Changchisi 1 ta yoki 2 ta . Asosan vegetativ yo`l bilan ko`payadi. Urug`i suv ostida yetiladi. Bu oilaga 6 ta turkumga mansub, 6 ta tur kiradi. O`zbekistonda bitta turkum, 3 ta turi o`sadi. Poyabarglar suvda yashovchi parrandalar va boshqalar uchun ozuqa xisoblanadi. Bundan tashqari uy xayvonlarini boqishda yem-xashak sifatida ham ishlatiladi. Kuganamolar (typhales) qabilasi. Bu qabila 2 ta oilani o`z ichiga oladi Kugadoshlar (Tuphaceae) oilasi Bu oilaga ildizpoyasi yug`on, suvli muxitda, ayniqsa botqoqlarda o`suvchi, bo’yi ikki metrgacha yetadigan ko`p yillik o`tlar kiradi. Barglari uzun, lentasimon. Gullari mayda, bir jinsli, gulqurg`onsiz, boshoqsimon sutadan joylashgan. Urug`chi gullari sutaning ostki, yug`on qismida, changchi gulllari esa ustki ingichka qismida joylashgan. Changchi guli 3 ta changchi, urug`chi guli 1 ta mevachabargdan iborat. Bu oilaga bitta turkum, 15 tur kiradi. Yer sharida keng tarqalgan. O`zbekistonda kuga (Tira) turkumiga kiruvchi 6 ta tur o`sadi. Adabiyotlar: 1. Biologicheskiy ensiklopedicheskiy slovar. M. Sovetskaya ensiklopediya. 1989 2. Burug`in V. A., Janguzarov F. X. Botanika Toshkent, o`qituvchi, 1977 3. Gordeyeva T. N. i dr. Prakticheskiy kurs sistematika rasteniy. Moskva Prosvesheniye, 1986 4. Komarniskiy N. A. i dr. Sistematika rasteniy. Moskva, Prosvesheniye, 1975 5. Maxmudov A. M. Tog`ayev I. U. Yuksak o`simliklar bo`yicha amaliy mashg`ulotlar. Toshkent universiteta, 1994