logo

Кучланиш кучайтиргичлари. Кучланиш кучайтиргичлари амалий схемалари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

40 KB
Кучланиш кучайтиргичлари. Кучланиш кучайтиргичлари амалий схемалари Режа: 1.Кучланиш кучайтиргичларининг асосий параметрлари. 2.Электрон лампа асосида йигилган кучайтиргичнинг принципиал схемаси ва ундаги элементларнинг вазифалари. 3.Бикутбий транзисторли кучайтиргичнинг принципиал схемаси. 4.Операцион кучайтиргич асосида йигилган кучайтиргичнинг принципиал схемаси ва ишлаш принципи.  Кучсиз электр сигналларини керакли даражагача кучайтириш учун махсус курулмалар,кучайтиргичлар ишлатилади. Кучайтиргичлар куйидаги асосий параметрларга эга: 1. Кучайтириладиган сигнал параметирига кура кучланиш кучайтиргичи ток кучайтиргичи ва кувват кучайтиргичи турларига булинади. 2. Кучайтириладиган сигналнинг частотасига кура:паст частотали кучайтиргич,юкори частотали кучайтиргич,ута юкори частотали кучайтиргич ва резонанс кучайтиргич /селектив кучайтиргич / 3. Кучайтиргичларнинг кучайтириш коэффициенти билан белгиланади, чикиш сигнали амплитудасининг кириш сигналига нисбати билан аникланади 4. Кучайтиргичнинг амплитуда характиристкаси, яъни кучайтиргичнинг амплитуда характеристкаси деганда кучайтиргичнинг чикиш сигнал амплитудасининг кириш сигнал амплитудасига богланиш графиги тушунилади. 5. Кучайтиргичнинг частота характеристкаси деганда кучайтиргичнинг чикиш сигналини частотага богланиш 6. графиги тушунилади. 7. Динамик диапазони, кучайтиргич чикишида номинал кучланишдан ошиб кетмаслиги учун унинг киришига бериладиган кучланишлар интервали. 8. Номинал куввати, факат кучайтиргичларда булади. Кучайтиргич чикишида сигнал формасини бузилиши маьлум бир кийматдан ошмайдиган холдаги кучайтиргичнинг чикишидан олинадиган кувват. Мана шулар буйича классификация килинади. Радиотехникада энг куп кулланиладиган кучайтиргич кучланиш кучайтиргичи хисобланади. Кучланиш кучайтиргичлари транзисторли, лампали еки майдонли транзисторларда килинган булиши мумкин. 1. кучланиш кучайтиргичининг лампали варианти. Ишлаш принципи кучайтирувчи сифатида v 4 триод кулланилади. С1 ва с2 узгарувчан сигналларини унинг узгармас ташкил этувчисидан ажратиш учун ташкил этилади. Резистор даги зарядни утказади. Анод каршилиги булиб, лампадан утаётган ток кучини чегаралайди. Катод каршилиги булиб катодда автоматик силжиш кучланишини хосил килиш учун ёки бошкача айтганда лампанинг иш режими аниклаш учун ишлатилади. Сигимдаги кучланишнинг узгарувчан ташкил этувчисини шунтлайди. Истеъмолчи каршилиги булиб, ундан чикиш сигнали олинади. R 4 каршилик кейинги кучайтиргич каскадининг кириш каршилиги булиши мумкин. Кучланиш кучайтиргичлари одатда бир неча каскадли килинади, (кучланиш коэффициентини ошириш учун). 2. Кучланиш кучайтиргичнинг транзисторнинг варианти п-р-п типидаги транзисторда йигилган С1 ва С3 конденсатор узгарувчан сигнални узгармас ташкил этувчисидан ажратиш учун хизмат килади. R 1 ва R 2 резисторлар транзисторни ишчи режимини аниклаш учун хизмат килади. R 3 коллектр каршилиги булиб транзистордан утаётган токни чегаралаш учун ишлатилади. R 4 электор каршилиги булиб транзисторнинг ишчи нуктасини стабил ушлаб туриш учун ишлатилади. С2 канденсатор транзисторнинг эмиттер каршилигидаги кучланишнинг узгарувчан ташкил этувчисини шунтлайди ёки ерга утказади. R 5 истемолчи каршилиги булиб ундан чикиш кучланиши олинади. R 5 резистор кейинги кучланиш каскадининг кириш каршилиги булиши мумкин. 1. хозирги пайтда кучланиш кучайтиргичларининг лампали варианти деярли кулланилмайди. Уларнинг урнига транзисторлар вариантлари ёки микросхемада килинган кучайтиргич кулланилади. 2. Максимал синусоидал кувват куйдагича булади: 3. ФИК 4. Транзисторда ажралиб чикаётган кувват, кувват исрофи хисобланади.6 дан куринадики фойдали кувват транзисторда ажралиб чикаётган кувватдан 8 баробар кичик экан. Бу схеманинг афзаллиги электр сигналларни бузилишларсиз кучайтиради. Шу сабабли бу схемалардан кичик кувватли кувват кучайтиргичларида фойдаланилади. Хозирги пайтда кувват кучайтиргич асосан 2 тактли схемада амалга оширилади. Бу схемада кучайтиргич элементи сифатида п-рп ва р-п-р типдаги транзистор ишлатилган схемадаги R 4 ни истемолчи каршилиги деб караш мумкин . ишлаш принципи. Кириш сигналининг мусбат кисмида транзистор очилади ва истемолчига кучланиш.(мусбат ток ) утади. Бу пайтда VT 2 берк булади. Кириш сигналининг /-/ кисмида VT 1 беркилади, VT 2 очик холатга утади. Бошкача килиб айтганда VT 1 ва VT 2 транзисторлар навбатма –навбат ишлайди. Кириш сигнали булмаган пайтда иккала транзистор хам берк холатда булади, ва улар оркали ток утмайди. Шу сабабли ушбу схема ФИК анча катта булади. Адабиётлар. 1.Н.Турдиев.Радиоэлектроника асослари.Т.1992 йил. 2.Ю.Ф.Колонтаевский.Радиоэлектроника.М.1988 йил. 1.Ю.А.Ганин, Э.М.Тухтасинов.Радиотехника. 2.В.Т.Поляков.Посвящение в радиоэлектронику