logo

Микробиологик жараёнларда иссиқлик алмашинуви. Иссиқлик алмашинуви жихозлари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

66.5 KB
Микробиологик жараёнларда иссиқлик алмашинуви. Исси қ лик алмашинуви жихозлари Режа: 1. Биореакторларда иссиқлик алмашиниш жараёни. 2. Культиваторлар учун иссиқлик баланс тенгламаси. 3. Биокимёвий реакторда иссиқлик алмашиниш. Биореакторлар учун биореакторлардаги иссиқлик баланс тенгламаси, маҳсус иссиқлик алмашиниши жиҳозлари, биореакторларни иссиқлик билан таъминлаш усуллари. Мустакил таълим . Витаминлар ишлаб чи қ ариш технологиялари. 8 соат. Клеткал а рнинг к ў пайишига асосий сабаб ташқари муҳитдан модд а ларнинг кириб келиши ҳисобига беради ва буни конструктив ў сиш ( қ урилиш) ёки анаболизм деб аталади. Конструктив ўсиш учун маълум бир энергия с арфланади ва у энерг ия алмашинишсиз бўлмайди. К ў п ҳолатларда конструктив алмаши ни шнинг жараёнлари, энергетик алмашинишининг жараёнлари билан боғлиқдир. Микроорганизм а вто т р оф ҳ аёт кечириб, конструктив алмашинишда диоксид углероднинг углеродини ишлатади. Улар н о органик мо д да органик мо д да ҳ осил қ иладилар. Уларга нитробактерик ва жазобактериялар ва бош қ алар киради. А вто троф микроорганизмлар энергиянинг қ аерда келишига қ араб ф о тосинтетик ва х е мосинтетикага булинади. Гетеротр о ф ҳ аёт кечирувчи микроорганизмлар (гетер о трофлар) бундай жараёнларда тайёр б ў лган органик бирикмалар углерод и ни ишлатади. Микробиологик саноатда энг к ў п прод у центлар гетеротрофлардир. Энергетик жараёнлар ҳ ар ҳ ил микроорганизмлар учун қ уйидагича кечади: Аэроб жараён C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 → 6 Co 2 + 6 H 2 O +2824 кДж ёки 2С 6 H 12 O 6 +9O 2 → 6C 2 H 2 O 4 +6H 2 O+2070 кДж анаэроб жараён шавел кислотасини олиш жараён и C 6 H 12 O 6 → 2Cо 2 + 2C 2 H 5 OH+117 кДж ёки C 6 H 12 O 6 → 2C 3 H 6 O 3 + 75 кДж ёки сут кислотаси C 6 H 2 O 6 → 2CH 3 COOH +63 кДж уксус кислота 6Co 2 +6H 2 O+2900 кДж → C 6 H 2 O 6 +6O 2 ёруглик энергияси Хақиқий жараёнлар юқоридаги соддалаштирилган йўл билан кетмайди ва у мураккаб булиб оксидлантириш тиклаш реакциялари орқали кечади. Шунинг учун дастлабки маҳсулот углеводлар ҳар маҳал оҳирги маҳсулот (мисол учун СО 2 ва Н 2 О), улар анаболизм ёки ўртадаги маҳсулотлар олиш учун сарф бўлади. Микроорганизмларни озиқлантирувчи моддларга талаби шунча кўпки, энергетик моддаларнинг оксидланишига қараб паст даражада бўлса. Аэроб жараёнларда энг кўп энергияни водородни фиксация қилинганда су б страк тдан олинади. Микроорганизмлардан оксидлантириш жараёнида олинган хамма энергиялар конструктив ва асосий алмашинишларга 40-45 % кетади. Қолган иссиқлик атроф муҳитга тарқалади. Буни шундай тушунтириш мумкин, биологик жараёнлар бир ҳил босим ва ҳароратда олиб борилади. Органик моддаларнинг бошқа моддаларга ўтишида ажралиб чиқадиган энергия, озгина миқдорда иссиқлик ҳолида йўқотилади. Шунинг учун гетеротроп микроорганизмларни яшаши учун иссиқликсиз мумкин эмас экан. Лаб о ратория усулида иссиқлик э ф фекти кам бўлиб, у сезиларли эмас . Корхона шароитида, катта ҳажмдаги ва ўлчамлари катта ва баланд аппаратлар ишлатилинганда, ферментация пайтида чиққан кўп иссиқликни назарга олиш керак. Кулътурлаш пайтида ҳарорат даражасини микроорганизмларнинг физиологик ҳолатига таъсири катта бўлади. Шунинг учун ҳар бир продуцент етиштириш учун оптимал даражада бўлиши керак. Корхона шароитида бу ±1 даража бўлади. Кулътурлашда, хароратни бошқариш ва култиваторлардаги модда алмашиниш қурилмаларида температурани бошқариш микробиологик синтезда иссиқлик эффектини билмасдан туриб мумкин эмас. Адабиётларда шундай аҳборотлар берилган: мисол учун ферментлар профуцентларини кулътурлашда, ажралиб чиқаётган иссиқлик 4000 дан 30000 кДж (м 3 *4), бошқа маълумотларга қараганда улар 46000 кДж / (м 3 *4). Антибиотик продуцентлари учун иссиқлик ажралиши 55000 кДж / (м 3 *4) ва ундан хам кўп. Микробиологик синтезда иссиқлик ажралиши вақтга боғлиқ, иссиқлик ажралиши биомассанинг концентрациясига ва ўсиш тезлигига боғлиқ бўлади. КУЛЪТИВАТОРЛАР УЧУН ИССИҚЛИК БАЛАНС ТЕНГЛАМАСИ . Кулътиваторлардаги иссиқлик алмашинув қурилмалари бутун цикл давомида оптимал температурани ушлаб туриши керак. Шунинг учун аппаратлардаги иссиқлик балансини кўришида асосий пайт, иссиқлик алмашинув курилмасининг ишлатиши максимал бўлгандадир. Агарда иссиқлик алмашинуви бир хил бўлган пайтда, культиватордаги иссиқлик баланси шундай ҳолатда кўриниши мумкин: Q m + Q б +Q B = Q oxл + Q n +Q n , Унда Qm, Q б , Q B , Q oxл , Q n , Q n - микробиологик жараёнларда аралаштиргич ишлашидан ажралиб чиққан иссиқлик миқдори, аэрофик хаво билан кирган, совутилган сув билан олиб кетилганлиги, суюқликни буғлатиш учун кетган, атроф-муҳитга сарфланган иссиқлик миқдорларидир, Дж/с. Культиваторларни лойихалашда иссиқлик алмашинув қурилмалари (змеевиклар, рубашкалар) ва уларни иссиқлик ҳисобини оҳирги маҳсадини аниҳлаш керак. Маълумки Q oxл = WCOb Cb (tk-tn): (1 2) Q расм = KF the лог (1 3) Унда Wb – совутилган сувнинг сарфи кг/с, Св – сувнинг иссиқ ҳажми, Дж/ (кг к) tn – совутилган сувнинг оҳирги даражаси, С, К- иссиқлик узатиш коэффициенти, Вт /(см2 К): А-иссиқлик алмашинув устининг ҳажми м 2 Δt ўрт.лог - логарифмик даражанинг ўртача ҳар хил кўриниши. Шундай қилиб ҳисоблаш натижаларига қараб шу маълум бўлди. Иссиқлик алмашинув аппаратларига тушадиган кучни билиш учун, Q расм > Q охл иссиқлик баланси тенламасидан фойдаланиди. Q охл = Q m + Q б +Q B –Q n – Q n ва иссиқлик узатувчи коэффициент. Аралаштиришда иссиқлик ажралиш жараёни шундай формула билан аниқланади: q м = 3,6 10 3 N уд унда: - N уд аралаштиргичнинг ишчи қуввати , квт/м 3 q м - аралаштиришда иссиқлик аралашиши , кДж / (м 3 * 4 ). Культурлаш аралаштириш учун кетадиган қувват 1-3 квт / м 3 ташкил этади, унда аралаштирганда иссиқлик аралишиб чиқиши qм = 3600-11000 кДж / (м 3 4). Тенг бўлар экан. Q B Q n ва Q n унча катта эмас, шу учун уларни назарга олмаса хам бўлади. Маълум ҳажмдаги иссиқлик миқдорини сувни буғлатиш учун кетганини шундай формулади топилади. q мн = Д (i – C B t cp ); унда, Д – 1м 2 соат сувнинг буғланиш массаси кт / м 3 4 t - буғнинг энтальпияси кДж / кг, t ср –буғланишнинг ўртача даражаси,˚С. Qn=700ј1400 кДж / (м 3 4).Д учун 0,3-0,6 кг, q n . q б ва q m ларга қ араганда анча кам. q n - аппарат девор ларидан й ўқ отиладиган иссиқлик ундан я на ҳ ам кам. Аппаратнинг ташки қ иладиган ҳаракати атроф - муҳит даражасидан 5˚С фар қ қ илади. Шунинг учун 1 м 2 майдон бир соат ичида 200 кДж иссиқлик й ўқ отилади, ёки хамма аппарат майдони 60м 3 да умумий майдони 60 м 2 устки майдонида 12000 кДж/4 иссиқлик й ўқ отилади. Исси қ лик балансини ташкил қ илувчи Q B Q n ва Q n умумий белгиси й ўқ б ў либ, шулардан э нг каттаси Q n ҳ амма ма ҳ ал минусли ишорали , шунинг учун ҳисобларда уларни ҳисобга ол ма са ҳ ам б ў лади ва иссиқлик баланс тенгламасини қ уйидагича ёзиш мумкин. Q охл = Q м + Q с Ю қ орида к ў рсатилган Qn =3600ј11000 кДж/(м 3 4 ) тенг. Микробиологик синтездаги деб ў ртача иссиқлик ажратиб чи қ иш қ иймати у ҳ ам шу қ ийматга тенг лекин, Q м га қ араганда Q б тенг қ иймати унинг ў ртача қийматини культурлаш жараёнига бир неча баробар ошиб кетиши мумкин. Шундай қ илиб культурлаш иссиқлик алмашиниш жараёнини олиб бораётган шароитда иссиқлик ажратиб чи қ иши суюқлик ҳароратининг даражаси ў згариб туради. Дифференцияланганда иссиқлик формуласи куйидагича к ў ринишда б ў лади. d Q = - M c ж dt + qV p dt унда М- культиватордаги суюқлик массаси кг С ж –культурал суюқликнинг иссиқлик хажми кДж /(кг К) Т – культурал суюқлик даражаси ˚С, Q б - синтез ва аралаштириш пайтида иссиқлик ажралиб чиқишининг умумий кўрсаткич ажралиб чиқишининг умумий кўрсаткичи кДж / (м 3 4). Vр – культиваторнинг ишчи хажми м 3 , t вакт – соат. БИОКИМЁВИЙ РЕАКТОРЛАРДА ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШИ. Биологик реакторларда иссиқлик аламашини узлуксиз ва к ў п по ғ онали б ў лади. Узлуксиз иссиқлик алмашиниши реакторлар иссиқлик узатиш майдони реакцион муҳитида жойлаштирилиб реакцияга кирувчи моддалар йўналишида иссиқлик алмашинишини таъминлаш керак. Кўп поғонали иссиқлик алмашинишда иссиқлик узатувчи майдон реактор ташқарисида жойлаштирилиб реакцион муҳитдан бўлак ҳолда бўлади. Айрим ҳолларда узлуксиз ва кўп поғонали иссиқлик алмаштиришга тўғри келади. Биокимёвий реакторларнинг совутганда ҳар ҳил усуллардан фойдаланиши мумкин. Реакцион аппаратларда иссиқлик алмашинишини техник усулларини танлаш жараёнини олиб боришнинг даража шароитини ҳисобга олинади. Хамда уларнинг физик, иссиқлик, кимёвий ва иссиқлик узатувчилар хусусиятига боғлиқ бўлади. Реакторларни иккита асосий усуллар, совитиш (иситиш)- иссиқлик алмаштириш тўғри ва косвенный орқали бўлади. Реакторларда иссиқлик алмаштиришнинг косвенный усули иссиқлик ва реакцияга кирувчи моддалар бир-биридан алоҳида ўтказмайдиган юза билан ажратилиб, ўша орқали иссиқлик алмашинуви кечади. Иссиқлик узатувчи юза ҳар ҳил геометрик шаклда бўлади (илон, рубашкали, ҳалқали, трубкали ва ҳоказо) ва улар ташқарида ёки аппарат ичкарисида жойлашилади. Бу ички ва ташқи иссиқлик алмашинув курилмаси реакторда оптимал даражани бутун цикл давомида сақлаб туриш керак. Реактор аралаштиргичларнинг иссиқлик алмашинув қурилмаларининг турлари - расмда курсатилган. Реакторларни ташқаридан совутиш ва (иситиш) кўп ҳолларда рубашкалар орқали олиб борилиб, бу иссиқлик биотехнология алмашинувида энг кўп қўлланиладиган усулларидан бири ҳисобланади. Иссиқлик алмашиниш қурилмасининг асосий устунлиги, аппаратнинг конструктив элементларни ички хажмини озод этади, бу хам реакторни ишлаши осонлаштиради ва унинг ишчи хажмини герметизациясини оддий ва кафолатли таъминлайди. Янги типдаги ташқи иссиқлик алмашинув жараёнини қурилмаларининг герметизациялари кафолатли интенсивлашда секцияланган рубашкалар ишлатилиб, улар спиралли тўсиқлар ёки оддий спиралли тўсиқ қўйилади, ва шу билан бирга иссиқлик узатувчини тенгенциал киритилади. Бу хам иссиқлик алмашинуви тезлигини ошириб ва бир вақтнинг ўзида уни бошқаришни шароитини яхшилайди. Ташқарида жойлашган иссиқлик алмашинув қурилмалари ўрнатиш аппарат катта- кичиклигига қараб чегараланади. Реакцион хажмини 1 м 3 оширганда уларни амалиётда қўллаш мақсадга мувофиқ бўлмай қолади, бунда иссиқлик алмашинув юзаси камаяди, металларнинг сарфи кўпаяди. Реактордаги ички иссиқлик алмашинув қурилмалар сифатида змеевиклар қўлланилади. 5м 3 ҳажмли аппаратларда битта змеевик ишлатилади, унинг ўртасида жойлаштирилади. Катта ҳажмдаги аппаратларда бир неча змеевиклар жойлаштирилади. Ички иссиқлик алмашинув курилмаларининг бири бу вертикал трубкали чегараланган тури бўлиб, улар аппартнинг деворига яқин радиал жойлаштирилади. Бу типдаги курилмалар змеевик турига қараганда жуда кўп сваркаланган бирикмалардан иборат бўлиб, ва шунинг учун кўп куч сарфланади, уларни тайёрлаш мураккаб, шунинг билан бирга эксплуатация қилинаётганда ишончли эмас. Шунинг учун, улар змеевикларга қараганда кам ишлатилади. Ички иссиқлик алмашинув қурилмаларининг конструкцияси уларни қуриш, тозалаш ва биокимёвий реакторларни стерилизация қилиш осон бўлиши керак, хамда аралаштирилаётганда вибрацияни олдини олиш учун уни реактор корпусига маҳкам маҳкамлаш керак. Шунинг билан бирга реактор ичида иссиқлик алмашинув қурилмаларини жойлаштириш, аралаштиришни иссиқлик алмашинишини реакцион муҳитда ёмонлаштиради. Ундан ташқари иссиқликни ўзи билан олиб юрувчини змеевикдан кириш ва чиқиш трубкалари реактор бош томонида, пастда ёки деворида жойлашиши аппаратни герметик ишлатишни мурракаблаштиради.