logo

Болалар суякларининг синиши, уларни ташхислаш, даволаш ва реабелитация килиш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

103 KB
Болалар суякларининг синиши, уларни ташхислаш, даволаш ва реабелитация килиш Кириш. Травматология ва ортопедия фанининг кискача тарихи. Мавзуни долзарблиги. Болаларда жарохатланишни таснифи. Асосий кисм. Болалар суякларини анатомик ва физиологик хусусиятлари. Болалар суяклари синишини узига хос хусусиятлари, уларни ташхислаш. Чакалокларни тугилиш вактидаги шикастланиши. Якуний кисм. Болалар суяклари жарохатларни асосий даволаш усуллари ва реабилитация килиш. Маърузани максади. Талабаларга ушбу маърузада травматология ортопедия тарихи, Узбекистонда травматология ва ортопедия фанининг таракиёти хакида умумий маълумотни бериш. Болаларда учрайдиган синишларни узига хос хусусиятларини, уларни ташхислашни, даволашни ва реабилитация килишни ургатишдир. Маъруза мавзусига тегишли бемор, турли чизмалар, муляжлар, скелет, рентген курсатиш билан олиб борилади. Болалар суякларининг синиши, уларни ташхислаш, даволаш ва реабелитация килиш. Кишиларда учрайдиган турли хил жарохатлар, суякларни чикиши ва синишини даволаш жуда кадим замонлардан бошланган. Миср пирамидалардан топилган мумиёлар, археологик топилмаларда синган суякларни турли богламлар билан биргаликда топилиши фикримизга далил була олади. Гиппократ суякларни синишини оддий ва асоратли синишларга булинишини ва узи яратган мосламалар ёрдамида карама-карши томонга тортиб турилишини тавсия килган. Суяк синиклари тезрок битиши учун синган сохани секин-секин уриб таъсирлаб туришни, куёш ва сув ванналаридан фойдаланишни, танани укалашни зарурлигини айтган. Эрамизни бошида утган олимлардан ЦЕЛЬС ва ГАЛЕН (131-206) танани турли хил шаклий узгаришларда гимнастик машклар буюришган. Букриликни даволаш учун кукрак кафасига махсус богламлар куйиб гимнастик машклар бажартирганлар. Умурткани шаклий узгаришларига (кифоз, лордоз, сколиоз) номларини ГАЛЕН таклиф килган. Араб тиббиёти ваклларидан Абу Бакр Мухаммад ибн Закриё арРози (850-932) танани шаклий узгаришларини тугирлаш учун кимматли маълумотлар колдирганлар. Шарк табобатининг отаси Ал Хусайн Абу Али ибн Абдуллох ибн Сино (980- 1037) узининг "Тиб конунлари" асарининг IV китобида танани очик жарохатлари, суякларни синиши ва чикиши, уларни урнига куйиш усуллари ёритилган булиб хозирги кунда хам елка суягини чикишида кулланилиб келинмокда. Ортопедия ва травматология фани ривожланишида республикамиз олимларини хизматларини кайд килмок зарур. Мамлакатимизда илмий амалий тиббиётни ривожланиши 1919 йилда Трукистон Давлат дорилфунунининг очилиши ва унинг таркибида тиббиёт куллиётини ташкил этилишидан бошланди. Тошкент 1920 йилнинг 19 февралда бир гурух профессорлар жаррох П.П. Ситковский, акушер-гинеколог К.Г. Хрушчаев, гистолог Е.М. Шляхтин, анатом И.Л. Рожденственский, невропотолог М.А. Захарченко, патфизиолог В.В. Василевский, фармаколог И.И. Маркеловлар ташриф буюрдилар. Дорилфунунни тиббиёт куллиётига махалий олимлардан олий тиббиёт мактабининг укитувчилари П.Ф. Боровкий, В.Ф. Войно-Ясенецкий, М.И. Солоним, С.Ф. Каплан, А.Д. Грековлар ишга таклиф киллиндилар. 1926 йилда Урта Осиё Дорилфунуннинг тиббиёт куллиётида ортопедия ва суяк сили доцентлик курси ташкил этилди. Бу курсга М.С. Астров, боглов (десмургия) курсига эса В.А. Доброхотовлар рахбарлик килдилар. 1930 йилда жумхуриятда биринчи марта ортопедик клиника ташкил килинди. Узбекистон халк комиссарларининг кенгашининг карорига мувофик 1931 йилда бу ортопедик килника травматология ва ортопедия ва суяк сили илмий тадкикот олийгохига айлантирилди ва бу ерда 50 уринлик клиника ташкил килинди. 1935 йилга келиб бу олийгохни С.В. Кофман бошкарди. Кейинчалик клиника 120 уринга кенгайтирилди. Олийгох жуда катта методик, илмий тадкикот ва даволаш ишларининг олиб бориш билан бирга, ортопеда-травматолог мутахасислар, протезловчи ва суяк силини даволовчи шифокорларни етиштириб чикаради. Улуг Ватан уруши даврида Узбекистонлик травматолог мутахасислар фронт ортидаги ярадорларнингина эмас, балки жанг майдонидаги ярадор жангчиларни хам даволаб уларни яна сафга кайтариб душман устидан козонилган галабага катта хисса кушдилар. Бу борада диёримизда кузга куринган ташкилотчи олим шифокорлардан Г.А. Абдуллаев, М.А. Ашрапова, А.Б, Акбаров, С.А. Аъзамхужаев, И.А. Ахмедхужаев , О.Б. Боходиров, К.С. Зоиров, Ф.П. Зайка, А.М. Блоханский, С.А. Долимов, М.К.Комилов, И.К. Махсумов, Х.Н. Муродова, М.В. Никитина, П.Е. Рапспорт, Ф.А. Рахмонбердиев, В.С. Соатов, У. Т. Соипов, Ё.Х. Туракулов, Ш.Б. Тургунов, Ф.Ж. Тулаганов, А.Ю.Шомирзаев, Х.Х. Хусанов, С.С. Хамроев, О.Ш. Шокиров, З. Эгамбердиев каби куплаб жонкуярларнинг номини фахр билан тилга олиш мумкин. Жумхурият травматолог-ортопедлари амалий тиббиёт факат иш юритибгина колмай, балки жарохатланган ва мажрух беморларни даволашда халк табобати усулларидан унумли фойдаланиб, уларни илмий аосланиб хам бердилар. Профессор О.Ш. Шокиров мумиёни инсон организмига таъсирини чукур урганиб, синган суяклар ва турли хил жарохатларни битишини тезлаштирувчи биологик модда эканлигини исботлаб берди. Професор Ш.М. Шоматов уз шогирдлари билан бирга тугма ва ортирилган мажрух бемор болаларни харакат-таянч аъзоларини касалликларини даволаш ишларини ташкил килиш масалаларини кутариб чикди. Бу олимларни таклифлари инобатга олиниб, хокимят томонидан жумхуриятимизда сколиоз касаллини билан огриган болаларни даволовчи 12 та махсус мактаб интернат ташкил килинди. Травматология ва ортопедия институтнинг олимлари профессор У.С. Исломбеков синган суякларни битишида коамид ва кобафитин моддаларини ижобий таъсирини амалиётда исботлаб берди. Профессор Ш.Ш. Хамраев томонидан сурункали гематоген остеомиелитда ялллигланган суякни ваакумлаш усулида тозалаб, гомопластика килувчи операция ишлаб чикди. Н.М. Шоматов, Р.И. Мансуров, С.С. Юсупов, А.И. Гиёсов, И.Ш. Муротов, Ф.К. Махсумовлар сон суягини тугма чикишини тугрукхонада эрта ташхислаш ва янги функционал усулда даволаш ва 2 ёшдан кейин эса операция усулида даволашни кенг йулга куйдилар. Кейинги йилларда профессор Б.М. Миразимов, А.К. Облакуловлар болаларда тугма маймоклик, артрогрипоз ва тизза копкогини тугма чикиши касалликларида янги даволаш ишларини ишлаб чикдилар. Узбекистондан Улуг Ватан урушига кадар бош ва орка мия жарохатланган беморларга жаррохлик клиникасида ёрдам курсатилар эди. Асаб системасини усмалар билан огриган беморларни эса неврология клиникасида профессор Л.Я. Шаргородский томонидан ташкил килинган операция хонасидан жаррохлардан профессор И.И. Орлов ва доцент О.А. Умаровлар операция усулида даволар эдилар. Урушдан кейинги 1946 йилда травматология ва ортопедия илмий тадкикот институтида нейрохирургия булими ташкил килинди ва беморларга нейрохирургия ёрдами мунтазам равишда курсатиб турилди. Нейрохирургия булимига 1952 йилда доцент Тишин А.Г. рахбар килиб тайинланди. У асаб системасини турли хил касалликлари ва усмаларини операция килиш йули билан даволай бошлади. Бу булимга 1958 йилдан бошлаб А.С. Мирсодиков рахбарлик кила бошлади. 1956 йили Самарканд вилояти шифохонасида 40 уринли нейрохирургия булими ташкил килиниб унга С.Ж. Мадяров булим бошлиги килиб тайинланди. Вакт утиши билан нейрохирургия ёрдамига талаб ошиб борган. Шу сабабли 1968 йили жумхурият онкология институти кошида нейрохирургия булими ташкил килинган. Бу булим марказий нерв системасининг усмалари ва касалликлари билан огриган беморларга ортопедия усули билан ёрдам бериб келди. Шу йилдан бошлаб барча вилоят шифохоналарида нейрохирургия булимлари очилиб ахолига тегишли ёрдам курсатилган. 1982 йили жумхуриятимизда профессор М.Х. Кариев рахбарлигида нейрохирургия маркази ташкил килинди. Бу марказда асосан марказий нерв системаси шикастланган беморларни кабул кила бошлади. Болаларга жаррохлик ёрдамини курсатишда биринчи марта 1947 йилда Тошкент тиббиёт институти таркибида болалар жаррохлиги кафедрасини ташкил килиниши катта ахамиятга эга булди. Бу кафедрага профессор К.Х. Тагиров мудирлик килди. У кафедра ишларини йулга куйиш билан биргаликда Туркистонда биринчи марта узига хос болалар жаррохлари мактабини ташкил этди. Бу мактабда тахсил олган жуда куп мутахассислар жумхуриятимизни вилоятларида болалар саломатлигини саклаш ва уларни соглигини тиклаш ишларини олиб бормокда. К.Х. Тагиров унинг ташкилотчилик кобилиятини болалар жаррохлигини ривожлантириш ва илмий ходимлар хамда махоратли амалий жаррохлар етиштиришга каратди. Хозирги кунда К.Х. Тагировнинг шогирдлари профессорлар А.С. Сулаймонов, П.С. Жалилов, Ж.Б. Бекназаров, Н.Ш. Эргашев, М. Хохужаевлар устоз бошлаган ишларни муваффакият билан давом эттирмокдалар. Тошкент болалар тиббиёт институтининг жаррохлик кафедраси кошида 1972 йилда травматология ва ортопедия курси ташкил килинди. Бу курсга доцент Ш.Б. Тургунов рахбар этиб тайинланди. Ш.Б. Тургунов жарохатланган болаларга ёрдам курсатиш ва уларни даволаш ишларини ташкил килиш билан бирга купгина мутахассислар ва илмий кадрлар тайёрлади. 1992 йилда бу доцентлик курси болалар травматология, ортопедия ва нейрохирургияси кафедрасига айлантирилиб профессор Жалилов П.С. кафедра мудири килиб тайинланди. Кафедра ходимлари "Болаларда сон суягини тугма чикиши" ва "Болаларда купламчи жарохатлар" мавзусида илмий тадкикот ишлари олиб бормокдалар. Ш.Б. Тургуновларнинг шогирдлари профессор Жалилов П.С. "Болаларни чанок суягини жарохатланиши" мавзусида илмий ишлар килиб, ЭХМ ёрдамида жарохатларни ташхислаш ва даволаш муолажаларини утказишни амалий тиббиётга олиб кирди. М.Холхужаев эса болаларда сон суягини тугма чикишини жаррохлик усулида даволашда янги йуналиш- жаррохлик операциясидан кейин куймич томини суякланишини механик усулда стимуляция килишни яратди. А.С. Мирсодиков "Болаларда бош миянинг ёпик жарохатлари" мавзусида консерватив даволаш ишларини такомиллаштириб, бош мия суяклари ботиб синганда янги операция усули - миянинг каттик пардаси "чодра" шаклида кутариб тепа суягига тикиб куйиш операциясини ишлаб чикиб кенг микёсда амалиётда кулланилмокда. Кафедрамиз ходимлари Республикамиз ортопед травматолог олимлари билан биргаликда тиббиёт тизимини ислох килиш жараёнида "Соглом авлод учун" дастурини бажаришда узларини муносиб хиссаларини кушмокдалар. Мавзунинг долзарблиги: болаларда учрайдиган жарохатлар адабиётарда ёзилганидек унчалик хам кам эмас. Болалар уртасида учрайдиган хамма хирургик касалликларни 25-30% травматологик касалликлар ташкил килади. Болалардаги жарохатлар узи тузалиб кетади, деб эътиборсиз булиш натижасида жуда куп асоратлар учраб турибди. Айникса охирги йилларда транспортларни купайиши натижасида транспрот жарохатлари, айникса купламчи ва аралаш жарохатлар куп учрамокда ва уларни огир асоратлари: ногиронлик ва хатто улим билан тугаши куп булмокда. Болаларда учрайдиган бундай асоратларни олдини олиш, уларни тугри талкин килиш, тугри даволаш учун бола организмини, уларни суяк системасини узига хос хусусиятларини тугри билиш керак. Болаларда жарохатланишни таснифи Травматология - бу жарохатларни ургатувчи фан булса, Ортопедия - (грекча суз булиб: ортос - тугри, педия - бола) усувчи бола организмини тугрилаш. Жарохатлар тери катламини бутунлигига караб икки турга булинади: Очик жарохатлар Ёпик жарохатлар. Хар бир жарохат суякни кайси кисми жарохатланганига караб: Эпифизар синиши, Метафизар синиши, Диафизар синишларга булинади. Хар бир диафизар синишлар уларни синиш жойига караб: Юкори учидан синиши. Урта учидан синиши. Пастки учидан синишига булинади. Синик чизигини йуналишига караб: Кундаланг, Кийшик, Спиралсимон, Парчаланиб синишларга булинади. Суяк булакларини силжишига караб: Буйлама, Энига, Бурчак остида, Ротацион силжишларга булинади. Келтириб чикарувчи сабабига караб: Турмушда учровчи - 60% Кучада (транспорт, транспортсиз) - 15% Спортга алокадор - 9 % Мактабдаги - 8 % ва бошкалар (тугрук жараёнида, кишлок хужалигида ва бошкалар). Болаларни ёшига караб Кукрак ёшидаги (1 ёшгача) Ясли ёшидаги (1-3 ёш) Мактабгача ёшдаги (3-7 ёш) Мактаб ёшидаги (7-16 ёш) Ёшига караб келтириб чикувчи сабаблар хам хар хил булади. Масалан чакалокларда, яъни кукрак ёшидаги болаларда асосан сабабчи ота-оналар, ака-опалар булиши мумкин. Яна бола кулдан, краватлардан, беланчакдан йикилиши мумкин. Ясли ёшида болалар анча харакатчан булиб бунда хам купинча ота-оналарнинг эътиборсизлиги натижасида булади. Мактаб ёшидаги болаларда хам купинча турмушдаги жарохатлар учрайди. Мактаб ёшида эса юкорида келтирилган жарохатларнинг хаммаси булади. Шунинг учун хам профилактик иш килинганда мана шу келтириб чикрувчи сабабларга эътибор бериш керак. Беморга ташхис куйишда беморни кай шароитда, кандай жарохат булганлигига, уни механизмига эътибор бериш керак. Купинча болалардан анамнез йигиш кийин булади. Шунинг учун ота-оналардан ёки бирга келган инсонлардан купрок маълумот йигишга эътибор бериш керак. Чунки куп жарохатлар криминал булади: яъни болалар уришиб келиши мумкин, биров урган булиши мумкин, ёки транспорт жарохати булиши бумкин. Травмани механизмини аниклаш ярим ташхисдир. Ортопедик беморларда уни келтириб чикарувчи омилларни аник билиш онанинг хомиладорлик даврига катта эътибор бериш, наслий касалликлар бор йуклигини текшириш, ота-онанинг ичкилик ичиш ёки ичмаслиги ва бошка омилларни тулик текшириш керак. Бемор курилаётганда тулик ечинтириб бошдан оёк текшириб чикиш шарт ундан сунг бошка текширишларни утказиш керак. Травматология ва ортопедия энг куп ишлатиладиган текшириш усули - бу рентгендир. Охири йилларида ультратовуш, рентген томографияси, магниторезанас томографияси куп ишлатила бошланди. Даволаш ишлари асосан икки турга булинади: Консерватив, Оператив. Консерватив даволаш уз навбатида 2 га булинади: Функционал (торткич куйиш) Иммобилизацион (гипс боглам куйиш) Болалар травматологияси асосан консерватив усуллар кулланилади. Функционал усул суяклар нотургун (кийшик, спиралсимон) синишларида кулланилса, иммобилизацион усул эса тургун (кундаланг) синишларида кулланилади. Операция усули эса булаклари орасига юмшок тукима, суяк парчаси томирлар тушиб колганда ёки консерватив усулида даволаб булмаган холларда кулланилади. Иммобилизация килинганда албатта иккита ёки учта бугимни мустахкамлаш керак. Репозиция килинганда доим периферик булак марказий булакка олиб килинади. Поликлиника шароитида иммобилизация килинса факат лонгет гипс боглами куйилиши керак. АСОСИЙ КИСМ Болалар суякларини ёшига боглик хусусиятлари ва уларни синиши. Чакалоклар суяклари куп тогай тукималаридан иборатлиги билан ажралиб туради, суяк ретикуляр тузилишида бундаги гаверс каналлари нотугри шаклда булиб, суяк буйин кисми кон томирларга бойдир, бунга полифератив жараён ва суяк усти пардаси калинлиги хам киради. Тогай ва суяклар тана вазнининг 15-20%ни ташкил этади. Суякланиш жараёни хомиладорлик давридан бошланиб найсимон суяклар деафиз кисмини эпифизини айримларинигина ичига олади, бунда демак диафиз кисмлар суякланиб, эпифизларидан сон пастки кисми, болдир проксимал кисмлари хам суякланиши эрта. Хомиладорликдаги ядроланиш бирламчи ядро, тугилгандан кейингиси иккиламчи ядро хисобланади. Бола канча ёш булса тукималари эгилувча-эластик, шу каторда суяклари хам албатта минераллар камлиги, тогай кисмлари кенглиги эътиборга лойикдир. Суяк усти пардаси айникса эпифиз кисми якинида мустахкам ва томирларга бой, бойламлар чузилувчан бугимларда харакат доираси кенг булади. Албатта бу хусусиятлар суяк синиш характерини белгилаб беради. Кичик ёшда купинча диафизлар "яшил новдасимон" синиши, кобик остидан синишлар суяк булакларини силжимаган холатлари билан характерланади. Болаларда чанок суякларини синиши кам учрайди. Шу каторда умуртка погонаси, ясси ва кичик суяклар кам синади. Чикишлар урнига купрок эпифизиолизлар руй бериб, асосан усувчи ва охаксиз тогайлар сохалари жарохатланади. Ёш улгайиши билан суяк булаклари силжиши кузатилиб парчаланиб синиши, эпифизеолиз ва эпифиз синиши, умуртка ва чанок суяклари синиши ва бугимларда чикиш хам ортади. Урта ва катта ёшдаги болаларда (суякланиш хали тугамаган булса эпифизлар усиш сохасида суяк тукимага утиш, метафиз кисми нозикрок соха хисобланади. Шу сабабли купрок эпифиз олди синишлари (остеоэпифизеолизлар) ) метифизда куп учрайди ва усиш сохаси дахлсиз колиши мумкин. Куп холларда эпифизеолиз эпифиз билан унга боглик метафиздан учбурчак суяк парчаси узилиши билан кузатилиши мумкин. Бу рентген тасвирида эпифиз силжимаган эпифизиолиз куринишини эслатади. Эпифизнинг узилиши болаларда бевосита таъсир натижасида бугим бойлами тугри эпифизга богланишида кузатилади, асосан болдир - товон, билак-кафт ва елка бугимларида руй бериши мумкин, лекин боглам метафизига бириккан ерда учрамаслиги мумкин (катта болдир суяк проксимал, сон дистал кисмларидан). Куп холларда бу кучни тугридан тугри таъсиридир. Баъзи бир вазиятларда тугридан тугри таъсир натижасида суякланган кисмларини узилиб синиши - эпифизиолислар кузатилади. Болалар суяклари анатомо-физиологик хусусиятлари болалар ва катталар уртасидаги фаркли шикстланишларни белгилайди. Бола тери юзаси катталарга караганда юмшок ва юпкарок, жарохатга берилувчандир. Эпифизлар чизикларда болалар бойлам тузилиши мустахкам булиб шикастланишда кисман ёки тулик эпифиз узилиб синиш булиши мумкин, катталарда эса бундай холатда чикиш кузатилади. Болаларда чикиш камрок кузатилсада, тирсак бугимида руй беради. Усиш чизигини кичик жарохати тогай кисмида катта талофатга келтириши мумкин, бу уз урнида валгусли ва варусли шаклий узгаришларга бориб такалади. Болаларда анамнез тулик йигилиши кийинрок, шикаст механизмини тафсилотини бера олмайдилар, лекин бу икки холат катта ахамият касб этади. Куп холларда рентген текширувлари катта ахамиятга эга, бу врачдан рентгени укий билиши, айникса болаларда (суяк тузилишлари, ядроланиш даври тушунчаси ва бошкалар). Болалардаги синишлар хам катталардагидек клиник кечишига ухшасада, фарки бор. Болаларда укдан огишни куп холларда англаш кийинрок, бу тери ости тукималари тараккиётига хам богликдир. Огрик куп холларда синик сохасига мос тушмайди. Нормадан зиёд харакат белгилари суяк буйлаб кузатилмаслиги кисман синиш, эзилиб ва компрессион синишлар болаларда куп кузатилади. Болаларда суяк синиши аломатлари серкирра булиши, бир хили кам учраши, синиш хили ва жойига хам богликдир, силжиш ва бола ёшига хам тааллуклидир. Шу билан бирга шиш, кон талашиш, огрик, фаолият бузилиши, деформация каби умумий белгилар хам аникланади, крепитация кузатилади. Хар кандай аникланган белги кейинги даво йуналишини белгилашда ахамиятли булганидек, пайпаслаш, перкуссия килиш, харакат доирасини аниклаш, сезиш кобилияти, томир уришини аниклаш, мушаклар тонусини аниклаш хам мухимдир. Рентгенологик тасвири тафсилотида болаларда узига хос (шикастларни аниклаш, айникса бугимларда, рентген анатомияси тузилиш нокулайликлари) албатта кейинчалик тугдирмасдан куймайди, ёнига, бойлама ва уки атрофида буралишга тушунча беришга тугри келади. Болаларда синган суяклар битиши катталарга нисбатан яхши утади. Нисбатан мустахкам ва кон томирларга бой суяк усти пардаси тулик узилмаслиги купрок бир томони ёрилиши учрайди. Суяк усти пардаси куйи каватларида купрок рентген тасвирларида йулакчадек куриниб, суяклар булаклари орасида куприклар пайдо булади. Ёш болаларда куп холларда рентгенда куринмасада кадокланиш, мустахкам богланиш сезилади. Лекин 10 - кунларида эса суяк ядрочалари ва аморф кадок куринади. Кейинчалик эса суяк парчалари кирралари сурилиб кетиб кайта суякланиш руй беради. Бола ёши канча кичик булса шунча тез репаратив жараёнлар кечади. Ёш болаларда куп холларда ренгенда куринмасада кадокланиш, синик битиши тез булгани учун фаолияти тез тикланади. Лекин усиш сохаси ва унга якин сохалардаги синишлар сезиларли асорат колдириши мумкин, бунда суяк усишдан тухташи, ёки тез усиши кузатилади. Албатта бундай холатларда жараён натижасини аввалдан айтиш кийин, метаплазияга мойил тукималарда айникса. Баъзан суяк орасидаги масофа катта булганда суяк кадогини орасида тушиб колган мушаклар, суяк усти пардаси эгаллаши мумкин. Шунинг ёпик синишларда сохта бугим хосил булиши кам учрайди. Улар асосан очик синшлардан кейин, остеомиолит асоратида, муваффакиятсиз оператив муолажадан сунг ва баъзан рахит, захм каби хасталик, суяк тараккиёти бузилишларида кузатилиши мумкин. Синиш сохасини регенерация жараёни стимуляция килиши баъзан усиш зиналари тараккиётига хам таъсир килади. Баъазан бошка суяк булса хам. Шу сабабли баъзи болалар жаррохлари (Блаунт) суяк булаклари буйлама силжиганда бир сантиметр колдириб тугриласа суяк усиб кетишини олди олиниши мумкин деб хисоблайдилар. Лекин бизни маълумотларга кура канча тез ва тулик репозиция синик натижаси яхши булиши тасдикланган. ЯКУНИЙ КИСМ Болаларда суяклари жарохатланишида асосий даволаш усуллари ва реабелитация килиш. Даволаш болаларда купрок оддий, мураккаб булмаган синишлар учраши сабабли яхши регенератив шароит суяк синигини яхши битишини таъминлайди. Шуни билиб туриб жаррох хам маъсулиятсизликка йул куймаслиги керак. Болаларда иложи борича суяк синишлари консерватив даволанади. Суяк синиб силжиганда асосан буйлама ва уки атрофида буралиб синишини йукотилади. Баъзан 10 градусгача бурчак остидаги силжишлар, асосан суяк чекка кисмига жойларда колдирилса булади. " Яшил новдасимон " синишларда суяк булакларида бир-бирига бурчак остида турганда репозиция килиниши зарур. Баъзида бурчак остида силжишни тугрилаш иложи булмаганда: А) бола кичик ва синиш суяк чекасига якин булса ва бурчак эгилиши шаклий узгаришга таъсир этмаса шу холатда колдириш мумкин, бу суякланиш жараёнида уз-узидан тугриланади. Б) айланма бугим якинида кичик силжиш булиб харакат юзасида булса ва айтарли зарар бермаса хам колдирса булади. В) буйлама силжиш иложи борича йукотилиб узоги билан 1-1,5 см дан ошмаслиги керак, унда компенсацияланиши мумкин. Барибир 3 ёшдан 7-8 ёшгача болаларда шарт-шароит яхши булса хам суяк силжишларини колдирмасликка интилиш зарур, бунда укини тугрилаб, ротацияни йукотиш зарур. Найсимон суякларда метафиз кисмига якин ерда бурчакли силжишни тугрилаш лозим, фронтал юзада 8-10 ёшдан катта болаларда суяк букилиши ва ротацияли силжишлар тугриланишни яхши, чунки букилиши мумкин. Суяк булаклари силжиши болаларда бир йула, лекин авайлаб тугланади. Агар тугри булмаса яна уринилади ёки функционал тортиш усули кулланилади. Агар унда хам булмаса оператив муолажага утилади. Болалар психикасига салбий таъсир етмаслиги ва мушаклар яхши бушашсин деб умумий огриксизлантириш яхши натижа беради. Бугим ичи ва якинидаги синишлар тугри репозиция килиниши лозим, бунда уки буйлаб гипс лангета ёки боглам уралади. Купрок гипс лангета тургун-стабил синишда, тургунмас-ностабил синишларда функционал торткичлардан фойдаланилади. Баъзан бирламчи кадок хосил булишига караб гип слогета билан мустахкамланади. Оператив усул билан тугриланганда одатда тутиб турувчи мосламалар ишлатилади (металл, стержень, михлар, винтлар, пластинкалар, аппаратлар). Даво муолажалари мажмуасида жисмоний машклар алохида урин тутади, реабилитация курсига киради. Реабилитация килши. Беморда мунтазам равишда жисмоний даволаш машиклари утказилса, унда модда алмашиниши, артериал ва вена кон айланишини жисмоний таъсир кучларига мосланиш холати кучайиб асаб системасини кузгалиш ва тормозланиш процессларини мувозанатлашиб мушак аппаратлари ва бошка системаларни иш фаолияти яхшиланади. Натижада организм химоя кучлари компесатор механизмлар ва бошка таъсирларга чидамлилик хусусияти ортоади. Беморларда эрта бошланган фаол харакатлари баъзи асоратларни олдини олади, шунинг учун хам жаррохлик амалиётида беморлани иложи борича эрта тургизиб фаол характларини бошлаш учун даволаш жисмоний машклардан фойдаланиш зарур. Даволаш жисмоний машкларни фойдаси уни тугри, мунтазам ва узок боскичма-боскич бажарилганда кузатилади. Даволаш муддати беморни шикастлангандан бошлаб то у согайгунгача давом этади ва шартли равишда 3 даврга булинади: 1. иммобилизация даври 2. иммобилизациядан кейинги давр 3. тикланиш ёки согайиш даври. Шу даврларга хос булган жисмоний даволаш машклари беморни тезрок согайишига омил булади. Беморни жарохатланган аъзосини согайиши ва уни фаолиятини тиклашда укалашни ахамияти катта булади. Укалаш натижасида теридаги рецептор апаратлар таъсирланиб вегетатив юкори булимларга утиб, рефлектор равишда кон томирлар харакатини кучайтириб тукималарни трофикасини яхшилайди. Натижада тукималарда модда алмашиниш процесслари кучайиб мушакларни озикланиши яхшиланиб бакуватлашиб уларни моторли фаолияти ортади. Укалашни кучига ва унинг давомийлигига караб организмда модда алмашиниш процесслари яхшиланиб кон ва лимфа айланишлари меъёрига келиб вена кон томирларида димланиш бартараф килиниб тукималарда модда алмашиниши тезлашиб чикит моддаларни ажралиши тезлашади. Беморларни жарохатланган аъзолари фаолиятини тиклаш учун механотерапиядан кенг фойдаланиш зарур. Механотерапия таъсири натижасида, бугимларни харакат доираси кенгайиб мушаклар кучи ортади. Механотерапияни буюришда жарохатланган беморни умумий ахволи, ёши, жарохат тури ва уни жойлашиши, организмдаги жараёнлани албатта эътиборга олиш зарур. Механотерапияни бугим фаолияти етишмаслиги, мушаклар атрофияси, контрактура, синган суяклар битганда, пайлар зарарланганда, мускулларда дагал анатомик узгаришлар булмаганда, пайлар ва бугим халталари бугим характларини тикланишига каршилик курсатиш холларида куллаш максадга мувофик булади. Адабиётлар. 1. Баиров Г.А. Травматология детского возраста. Л. 1999 г. 2. Волков М.В. Тер-Егизаров Г.М. детская травматолггия и ортопедия 1983 г. 3. Дамъе Н.Г. основы травматологии детского возраста. М. 1960 г. 4. Жалилов П.С., Холхужаев М. Болалар травматологияси 1994 й. 5. Жалилов П.С. ва муаллифлар. Болалар травматологияси ва ортопедияси. Т. 1996 й. 6. Исаков Ю.Ф. Детская хирургия М. 1983 г. 7. Каплан А.В. повреждения костей исуставов. М. 1983 г. 8. Корж А.А., Бондаренко Н.С. Повреждения костей и суставов у детей. Харьков. 1994 г.