logo

Сув ташлама сув олувчи иншоотлар сув тиндиргичлар магистрал каналларни реконструкция килиш хусусиятлари

Yuklangan vaqt:

29.10.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

243.5 KB
Сув ташлама сув олувчи иншоотлар сув тиндиргичлар магистрал каналларни реконструкция килиш хусусиятлари Режа: 1. Насос станциялари ва ГЭСларни реконструкция килиш хусусиятлари 2. Гидротехника иншоотларини реконструкция килишни техник – иктисодий асослаш Сув ташлама, сув олувчи иншоотлар, сув тиндиргичлар, магистрал каналларни реконструкция килиш хусусиятлари Сув ташловчи иншоотларни сув ўтказувчанлик кобилиятини ошириш технология жихатидан етарли даражадаги мураккаб масала хисобланади. Кўп холатларда бу масала сув ташловчи иншоот напорини ошириш йўли билан амалга оширилади. Аммо, баъзида водосливнинг юкори кисмидаги бетон бўлаклаб, уриб чопиб ташланади ёки кўшимча, очик ёки ёпик турдаги сув ташлама курилади. Мавжудларига туташган, кўшимча сув ташлама ораликларни куриш, одатда, максадга мувофик эмас, чунки бунда бир катор технологик ва конструктив мураккаблик (сув омборини бўшатиш, мавжуд бетон иншоотларга туташишнинг муракаблиги ва ш.ў.) лар келиб чикади. 18.8 – расмда иншоот напорини ошириб, сув ўтказувчанлик кобилиятини оширишнинг мумкин бўладиган схемаси келтирилган, бунда водосливга кўпрок суйрилик берилади, унинг сарф коэффициенти оширилади ва шунинг билан бир вактда ишчи затворлар алмаштирилади. Вилюлский ГЭСида, гидроузелни ишлатиш жараёнида гидрологик маълумотларга аниклик киритилиши сабабли, ДНС ни 2 м га кўтариш лозим бўлиб колган, бу сув омборининг янги ДНС гача тўлдирилган холатида, ёзги – кузги фавкулодда тошкинни ўтказиш учун керак бўлган. Бунинг учун сув ташламанинг ноёб сегментли затвори (кенглиги 40 м, баландлиги 14 м, напори 13,2 м ва оѓирлиги 437 т) реконструкция килишни талаб килган, сув ташлама 5200 м 3 /с сувни ўтказиш кобилиятига эга бўлган. Затворни тепасидан ўстиришни иложи бўлмаган, чунки унинг оширилган гидростатик юкламасидан тушадиган юкини, пастки металл конструкция кўтара олмайдиган бўлган. Шунда баландлиги 2 м, устидаги напори 15,2 м бўлган кўшимча, кавшарланган сегментли затвор тайёрлашга ва уни мавжуд затвор остига водослив останаси устига куйишга карор килинган (18.10 – расм). Кўшимча ва мавжуд затворлар, ўзаро копламаси бўйлаб болтлар билан ва кўндаланг диафрагмалар пайвандланиб каттик килиб туташтирилган. Иш бевосита водослив остонасида таъмирлаш затворларини ёпиб кўйиб амалга оширилган. Таъмирлаш затворлари, хар бирининг кенглиги 2 м бўлган 16 секциядан иборат бўлиб ораликни баландлик бўйича тўла ёпган. Секциялар орасидаги зичликлар кигиз ва бризент ўралган кувур ёрдамида таъмирланган. 18.10.-расм. (рис. 12.10.). Вилюлский тўѓони сув ташламаси затворини реконструкция килиш схемаси : 1-кийшик кўйилган таъмирлаш затвори; 2-тележкаси билан эстакада; 3- сигментли затворнинг реконструкция килинган кўтаргич механизми; 4- мавжуд сигментли затвор; 5-кўшимча затворнинг таянч шарнири; 6-кўшимча затворни йиѓиш учун монтаж эстакадаси; 7-кўшимча затвор. Паст напорли сув олувчи иншоотларни сув ўтказувчанлик кобилиятини ошириш, худди шундай, гидроузел напорини ошириб, сув кабул килгичнинг янги оралиѓини куриш, затворлар баландликларини ўстириш йўллари билан ёки сув оладиган тўсинни реконструкция килиш воситасида амалга оширилади. Агар юкорида санаб ўтилган тадбирлар киммат бўлса, унда сув олувчи иншоотнинг кўшимча сув кабул килгичини куриш варианти кўриб чикилади. Кўп холатларда сув кўйиладиган лотокни окимга кўндаланг кўйиб (устунларда) сув олиш максадга мувофик бўлади, у магистрал канал билан очик ёки ёпик иншоот кўринишида туташтирилади. Сув олувчининг сув ўтказиш кобилииятини ошириш масаласи муайян шароитдан келиб чикиб, техник-иктисодий хисоб-китоблар билан белгиланади. Деривацияга, ерларни суѓоришга ва сув таъминотини яхшилашга сув берувчи каналларни сув ўтказиш кобилиятини оширишга тўѓри келганда сув тиндиргичлар хам реконструкция килинади. Бунда, аввал, мавжуд сув тиндиргични каналларни сув ўтказиш кобилияти оширилган холатида ишлатиш мумкинлиги варианти кўриб чикилади. Даврий, механик ва ёки комбинациялашган тозалаш билан ишлайдиган сув тиндиргичлар хар доим захира хажмга эга бўлади, унда ювилишлар орасида окизиндилар аккумуляция килиниб турилади. Сув тиндиргич ювилгандан сўнг у хисобий сув сарфида, сув сатхи тушган холатда ишлайди, бунда лойка чўкадиган канални химоялаш максадида йўл кўйиладиган лойкалик чиказилиб турилади. Шунинг учун сув тиндиргичда сув сатхини кўтариб кўпрок сув сарфи ўтказилиш мумкин. Аммо, бунда, ювилишлар ораси интервали кискаради. Бундай тадбир эксплуатацион характерга эга, аммо у кўп холатларда амалга оширилиши мумкин. Агар бу тадбирлар билан хам сув тиндиргичнинг сув сарфини оширишни иложи бўлмаса, бунда сув тиндиргич камералари сони, улар кенглиги ва узунлиги ўзгартирилади. Айрим холатларда кўшимча сув тиндиргич курилади ва у магистрал канал билан туташтирилади. Сув олувчи узел юкори бьефида ДНС кўтарилган шароитда, сув тиндиргич камералари деворлари кўтарилади (ўстирилади), бу хам сув ўтказиш кобилиятини оширади. Каналларни реконструкция килиш, уларни тайинланиши, трассировка килинган шароити, унда бетон ва темир-бетон иншоотларнинг мавжудлиги, сув олувчи иншоотда сув сатхини оширишни иложи борлиги ёки йўклиги, копламасини мавжудлиги ва ш.ў. ларга караб хар хил бўлади. Суѓориш каналини, суѓоришлараро даврда, баъзи бир участкаларни реконструкция килиш учун ишдан тўхтатиб туриш мумкин, бунга ахоли сув таъминоти учун хизмат киладиган каналларда йўл кўйиб бўлмайди. Катта узунликда тупрок (ер) дан ўтган каналларни тўхтатмасдан кенгайтириш (реконструкция) мумкин, бунда ер казиш техникалари, гидромеханизация воситаларидан кенг фойдаланилади. Насос станциялари ва ГЭСларни реконструкция килиш хусусиятлари Насос станциялари ва ГЭСларни технологик (сув сарфи, напори ва ш.ў.) кўрсатгичларини ошириш максадида реконструкция килишга йўл кўйилмайди, чунки бунда бутун тизимни реконструкция килишга тўѓри келиб колади. Аммо ГЭСларда электрэнергиясини кўп ишлаб чикиш максадида турбиналар юкори фойдали иш коэффициентига эга турбиналар билан алмаштирилиши мумкин. Шунинг учун насос станциялари ва ГЭСларни реконструкция килиш деганда, уларни кам хизмат муддатларига эга (эскирган) гидромеханик жихозлари (насос агрегатлари, турбиналар), баъзи бир иншоотларини (масалан сўрувчи ва босимли кувурларини ва ш.ў.) алмаштириш, шунингдек асосий гидромеханик жихозларини фойдали иш коэффициентларини кўтариш, босимли ховузларида энергия сўндиришни таъмин этишга каратилган тадбирларни амалга ошириш тушунилади. Маълумки, хозирги пайтда, насос станциялари ва ГЭСлар узок муддат (30…40 йил ва ундан кўп) ишлатилганлиги сабабли, уларнинг асосий ва ёрдамчи гидромеханик жихозлари эскирган, ейилган, босимли кувурлари коррозия ва абразив таъсирлар остида деворларининг калинлиги лойиха нисбатан 70% гача камайиб кетган. Бунинг устига кўпчилик насос агрегатлари параллел ишлайдиган насос станцияларида насос агрегатлари туташтирувчи кувурлари тескари иккилик оркали умумий кувурга уланиши окибатида, маълум бир вакт ичида хосил бўлган (напорлар тенглашгунча) сувни тебранма харакати босимли кувурлар таянчларини синдирган, туташтирувчи фланцларни кисман узган холатлар мавжуд. Шунинг учун хам насос станциясини реконструкция килиш лойихасини ишлаб чикишда ва реконструкция килингандан кейинги ишлатиш лойихасида ушбу нохуш гидравлик жараёнларни бартараф килиш ўз аксини топиши лозим. Асосий гидромеханик жихозларни алмаштириш, девори калинлиги лойихавий калинликдан камайиб кетган босимли кувурларни алмаштириш билан бирга, барча таянчлар кайта тикланиб олиб борилса максадга мувофик бўлади. Бунда станциядаги асосий гидромеханик жихозларни кисман ва тўла алмаштириш масаласи техник – иктисодий асослашлар бўйича белгиланиши, реконструкция кузги – кишки даврда, яъни бахорги суѓоришлар бошлангунча амалга оширилиши асосий мезон килиб олиниши зарур. Босимли ховузларни реконструкция килишда, асосан унда энергия сўндиришни таъминлаш назарда тутилиши лозим. Асосий гидромеханик жихозлар (насос агрегатлари)ларни фойдалиши коэффициентларини кўтаришга каратилган реконструкция ишларидан бири Тошкент вилояти Ромодон насос станциясида амалга оширилган, бунда 3 дона 24 НДн насос агрегати мусбат сўриш баландлигидан манфий сўриш баландлигига ўтказилган. Амалиётда факат босимли кувурларни ўзини алмаштириш ёки кўшимча тасмалар кўйиб кучайтириш ишлари, масалан Хамза-1 насос станциясида амалга оширилмокда. Насос агрегатлари алмаштирилаётганда, янги насос агрегатларини монтаж килиш билан бирга, параллел равишда станция ичи кувурлари хам алмаштирилиши зарур. Бунда эски кувурлар олдиндан ечиб олинган, ювиб тозаланган, сикилган хаво билан тозаланган, текшириб кўрилган, ишлатишга яроклилари ажратиб олинган, алмаштириш ёки таъмирлашни талаб киладиганлари янгисига алмаштирилган ёки таъмирланган бўлиши керак. Агрегатлар монтаж килинаётганда, албатга уларни центровка килинганлиги текшириб борилади. Станция ички кувурларини туташтириш фланцлар ёрдамида, ташкарисидагилари эса электр кавшарлаш усулида амалга оширилади. Ёрдамчи тизимлар кувурларини монтаж килишдан олдин кувурларни ички сирти сим щетка билан ишкаланиб тозаланиши ва сикилган хаво билан пуфлаб тозаланиши лозим. Ёрдамчи тизимлар кувурларини разводкаси илгариги разводка бўйича кабул килинади. Агрегатлар монтаж килиниб бўлингандан сўнг кувурлар мустахкамликка ва зичликка гидравлик усулда синаб кўрилади. Унчалик катта босимга эга бўлмаган (0.3 Мпа гача) босимларда электр кавшарланган чоклар куйидагича синаб курилади: чокга бўрни сувдаги аралашмаси суртилади у куригандан сўнг чокнинг тескари томонидан керосин билан хўлланади; бўрланган сиртда доѓ мавжуд бўлмаса чок зичлиги таъминланган хисобланади. Сўрувчи кувурлар баъзида 0,1…0,15 МПа босимли хаво билан сикилади.Бунда чокнинг ташки сиртига совунли аралашми суритилади, чокнинг ташки томонида хаволи пуфакчалар хосил бўлмаса, кувур чоки яхши кавшарланган, зичлик таъминланган хисобланади, кувурни ишлатишга кабул килса бўлади. Бундан ташкари кавшарланган чокларнинг сифати ультра товушли дефектоскоплар билан хам назорат килинади. Ундан сўнг кувурларга коррозияга карши ишлов берилади, бўялади, ер остидагилари эсагидроизоляция килинади. Гидротехника иншоотларини реконструкция килишни техник – иктисодий асослаш Гидротехника иншоотларини реконструкция килишнинг максадга мувофиклиги техник-иктисодий хисоб-китоблар билан асосланиши зарур. Ишлаб турган гидротехника иншоотнинг реконструкция килишини иктисодий самарадорлиги, ишлаб турган иншоотни (гидроузелни) кейинги ишлатиш варианти (3д) ни реконструкция варианти (3 рек.) сарф – харажатлари билан солиштириб аникланади. Агар, бунда 3 рек  3 д, унда хисобий йилда иктисодий жихатдан иншоотни реконструкция килиш максадга мувофик эмас. 3 рек < 3 д, бўлса, хисобий йилдан бошлаб иншоотни реконструкция килиш кейинги ишлатилишига нисбатан иктисодий фойдали бўлади. Агар бунда бир катор иншоот (гидроузел) ларни реконструкция килиш навбатини аниклаш зарур бўлса, унда куйидаги параметрдан фойдаланиш мумкин: К i = ( 3 д. i - 3 рек. i ) / 3 рек. t (18.1) Биринчи ўринда кайсини К i параметри энг кўп бўлса шу иншоот реконструкцияга кўйилади. Келтирилган сарф - харажатларни куйидаги, маълум бўлган, боѓланиш оркали хисоблаб топилади: З i = К i Е н + С i (18.2) i Бу ерда К i - i вариант бўйича капитал кўйилмалар, сўм; Е н - капитал кўйилмаларнинг меъёрий коэффициенти, у 0,15 га тенг; С i - i вариант бўйича хар йиллик ишлаб чикариш жорий сарф харажатлари ( таннарх), сўм. К i ва С i характеристикалар капитал кўйилмалар ва йиллик махсулотнинг тўла (абсолют) йиѓиндиси киймати билан хам, худди шундай истеъмол эффекти (хажм, сифат, махсулот таркиби ва ш.ў.) тенглиги асосида ётган вариантларни тўла таккослашга мажбурий риоя килиб солиштирма киймати (1 га га, 1 м 3 сувга, 1 кВт га ва ш.ў.) билан хам ифодаланиши мумкин. Вариантлар, хар кандай холатда, объектлар тури, сарф – харажат вакти ва самара олиниши, сарф – харажат ва самарани ифодалаш учун кабул килинган бахолар, одий ва кенгайтирилган ишлаб чикаришга тааллукли сарф – харажатлар характери ва самарадорлиги, самарадорликни хисоблаш учун кўлланиладиган баховий ва натурал кўрсатгичларни хисоблаш усуллари; капитал кўйилма хажмига кирадиган сарф – харажатлар; атроф-мухитга таъсири ва самарадорлиги аникланиши талаб килинадиган кўрсатгичдан ташкари, бошка омиллар бўйича таккосланадиган бўлиши керак. Капитал кўйилмаларни амалга оширилиши даври ичидаги хар хил йиллар сарф – харажатларни базис йилига келтириш керак бўлади, чунки хар йиллик капитал кўйилма ва ишлаб чикариш чикимлари йиллар бўйича ўзгариб туради. Вакт омилини мос йилнинг келтирилган сарф – харажатларини келтириш коэффициентига кўпайтириш йўли билан хисобга олиш мумкин, у куйидаги формула билан аникланади:t пн t E      ) 1( . (18.3) бу ерда Е н.п. – 0,1 га тенг кабул килинадиган меъёрий келтириш коэффициенти;  ва t – базис ва жорий йил. Базис йили сифатида реконструкция килинаётган иншоотнинг биринчи ишлатиш йили кабул килиниши мумкин. Бир катор йил давомида ёки хар хил муддатларда капитал кўйилмаларни амалга ошириш шароитида, шунингдек агар хар йиллик чиким ва ишлаб чикариш хажми ишлатиш йиллари бўйича ўзгариб турса, сарф - харажатлар  t коэффициентига кўпайтириш йўли билан базис йилига келтирилади. Куйида, кейинчалик ишлатиладиган вариант ва иншоот (гидроузел) реконструкция килинадиган вариант бўйича келтирилган сарф харажатларни аниклаш йўлларини куриб чикамиз. Кейинчалик ишлатиладиган вариант бўйича келтирилган сарф – харажатлар, умумий кўринишда, куйидаги формула билан аникланади: З д = З деф. + З над + С г..т.с. (18.4) бу ерда, 3 деф – сув ресурслари дефицити (етишмовчилиги), электрэнергияси ишлаб чикарилиши, сув узатиш; юкларни ташиш ва ш.ў.ларни компенсация килиш имкониятини берадиган алмаштириладиган иншоотлар ёки тадбирлар бўйича келтирилган сарф – харажатлар, сўм; З над – сув билан электрэнергияси ишлаб чикариш, сув узатиш, юкларни ташиш ва ш.ў. ларни таъминлаш ишончлилигини пасайишини компенсация килиш имкониятини берадиган алмаштириладиган иншоотлар ёки тадбирлар бўйича келтирилган сарф – харажатлар, сўм; С г.т.с. – мавжуд гидротехника иншооти (гидроузел)ни кейинчалик ишлатиш бўйича хар йиллик чикимлар. Агар компенсация учун янги гидротехника иншоотлари яратилган бўлса З деф ва З над лар кийматини (17.2) боѓланиш оркали хисоблаш мумкин. Бундан ташкари улар куйидагича тахминан аникланиши мумкин: З деф. = З в W ; З над = f ( P ) . (18.5) бу ерда З в – бир бирликдаги сув, электр энергияси, ташиладиган юк ва ш.ў. ларни реконструкция килинмаган шароитдаги бахосини бахолашнинг туташган (йириклаштирилган) иктисодий кўрсатгичлари, сўм; W – реконструкция килинмаган шароитда сув, электр энергияси ишлаб чикариш,юк ташишнинг етишмаган хажми; Р – ишончлилигини пасайиши хисобга иш фаолиятидаги иншоотнинг аварияси эхтимоллиги. Мавжуд иншоот (гидроузел) ни кейинги ишлатиши бўйича хар йиллик чикимлар (жорий сарф –харажатлар) ва куйидаги боѓланиш оркали хисобланади:t эк t Т рТ t рк СТГ эк о кр С С С С              1 11 1 1 . 1 . ... (18.6) бу ерда С к.р. – бир капитал таъмирлашга кетадиган сарф – харажатлар, сўм; С т.р. – бир ўртача йиллик жорий таъмирлаш сарф – харажатлари, сўм; С эк – объектни керакли ишчи холатини ушлаб туриш билан боѓлик ва капитал хамда жорий таъмирлашлар таркибига кирмаган сарф – харажатлар, сўм; t – капитал ва жорий таъмирлашлар ўтказиладиган йиллар ёки ишлатиш жараёнида объектни керакли холатини ушлаб туриш бўйича сарф – харажатлар;  к-р -1 – ишлатиш Т о даври ичида хисобий йилгача иншоотни капитал таъмирлашлар сони, у куйидаги формула билан аникланади: 1 / 1 . ..    рк о рк Т Т  (18.7) Т о – иншоотни хисобий йилгача ишлатиш хисобий даври, йиллар; Т к.р. - иш фаолиятидаги иншоот (гидроузел) ни капитал таъмирлаш даврийлиги, йиллар 1 / 1    эк о эк Т Т  (18.8) Т эк – иншоотни керакли ишчанлик кобилиятини ушлаб туриш билан боѓлик келтирилган сарф – харажатлар даврийлиги. Реконструкция килинадиган гидротехника иншооти варианти бўйича келтирилган сарф – харажатлар куйидаги боѓланишлар оркали аникланади: рек ликв ост к рек н рек С Ф Ф К К Е З      ) ( (18.9) бу ерда К рек – сметалар бўйича аникланадиган иншоот (гидроузел) ни реконструкциясига кетадиган капитал кўйилмалар хажми, сўм; К к – иншоотни реконструкция килиш даврида сув омборидаги сувни сатхини пасайиши натижасида сувни, электр энергияси ишлаб чикарилиши, юкларни ташилиши ва ш.ў. йўкотилишилардаги компенсация сарфлари, сўм; Ф ост – иншоот реконструкция килинаётганда тугатилаётган, демонтаж килинаётган жихозлар, деталлар, узеллар ва ш.ў. лар колдик суммаси, сўмда, у куйидаги формиула билан аникланади: Ф ост = Ф бал . (1 – Н ар Т ф ) (18.10) Ф бал – иншоот ёки жихознинг баланс киймати, сўм; Н а.р – иншоот ёки жихоз бўйича тўла кайта тиклаш учун амортизация ажратмасининг меъёри, у баланс бахосига нисбатан фоизларда асосий иншоотлар бўйича аникланади; Т ф – реконструкция килиш моментига иншоотнинг амалдаги хизмат муддати, йиллар; Ф ликв – реконструкция килинадиган иншоот элементларининг демонтаж килинадиган жихоз, деталлар, курилмалар ва ш.ў. тугатиш бахоси, сўм; С рек – реконструкция килинадиган иншоот (гидроузел) ни ишлатишга кетадиган хар йиллик чикимлар, сўм. Гидроузелни реконструкция килиш комплекс ахамиятга эга бўлиши мумкин, шунинг учун уни самарадорлигини халк хўжалигини мос сохасида алохида масалаларни хал киладиган алтернатив вариантлар самарадорлиги билан таккослаш оркали бахолаш керак бўлади. Хўжалик хисобида хисоб – китоб килиниши шароитида комплекс тайинланишга эга гидроузел бўйича сарф – харажатлар, сув хўжалиги комплекси иштирокчилари, алохида сохалар, идоралар, бирлашмалар, корхоналар орасида, улар оладиган иктисодий самарага пропорционал бўлиб юборилади. Адабиётлар: 1. Алтунин В.С. Мелиоративные каналы в земляных руслах. – М.: Колос, 1979. – 256 с. 2. Алтунин С.Т. Водозаборные узлы и водохранилища. –М.: Колос, 1964, - 431. 3. Артамонов К.Ф. Регулировочные сооружения при водозаборе на реках в предгорных районах. Фрунзе, изд. АН Киргизистан, 1965, - 344 с. 4. Астафьев В.А., Барков Н.К. Гидротурбины и их обслуживание. –М.; -Л, «Энергия», 1965. – 352 с. с ил. 5. Ачкасов Г.П., Иванов Е.С. Технология и организация ремонта мелиоративных гидротехнических сооружений. – М.: Колос, 1984. – 174 с. 6. Bakiy е v M ., Nosirov B ., Xajaqulov R . Gidrotexnika inshootlari , O ’ quv qo ’ llanma . T . O ’ M Ќ TM ., «В ilim » nashriyoti , 2004. – 264 в.