logo

Ахолининг уй-жойга, маданий-маиший ва хужаликнинг ишлаб чикариш курилишларига булган талабини аниклаш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

69 KB
Ахолининг уй-жойга, маданий-маиший ва хужаликнинг ишлаб чикариш курилишларига булган талабини аниклаш Режа : 1) Ахолини уй-жойга булган талабини аниклаш. 2) Ахолини маданий-маиший бино ва ишлаб-чикариш курилишларига булган талабни аниклаш. 3) Жамоа корхоналарининг тури,сони,сигими ва уни жойлашадиган майдонларни аниклаш 4) ишлаб-чикариш курилишларининг тури ва сони аниклаш. 5) Лойихада жойлашадиган бинолар, иншоатлар руйхати Таянч иборалар : альбом ва каталоглар, намунавий лойихалар, маданий- окартув, коммунал, маъмурий бинолар Хамма курилишлар , махсус лойиха институтларида ишлаб чикилган , кабул килинган ва тасдикланган намунавий лойихалар асосида амалга оширилади . Бу лойихаларни ишлаб чикишда барча вилоятларнинг табиий- иктисодий, миллий анъаналари хисобга олиниб, ахоли уйлари, маданий- маиший хизмат курсатиш, хамда ишлаб чикариш биноларининг куп намунавий лойихалари яратилган. Туман шароити учун ишлаб чикилган альбом ва каталоглардан керакли бино ва иншоотлар лойихалари танлаб олинади ва у ерда берилган чизмалари, тавсифи, техникавий-иктисодий курсаткичларидан фойдаланилади. Уй-жой курилишининг хажмини; хар бир кишига 16-18 м 2 яшаш майдони меъёрида аникланади ва хар бир оила алохида уй билан таъминланади (4-жадвал). жадвал Ахолининг уй-жойга булган талабини аниклаш. Оилалар Оилалар Бир уй- Талаб килинади таркиби сони Уйлар тури нинг яшаш майдони, м 2 Уйлар сони жами яшаш майдони, м 2 1 2 3 4 5 6 ва ундан ортик Ётокхона 2 хонали 2 квартирали 3 хонали 2 квартирали 3 хонали 1 квартирали 4 хонали 1 квартирали 5 хонали 1 квартирали ЖАМИ Жамоа бинолари уз хизматлари жихатидан мактабгача, мактаблар, согликни саклаш, маданий-окартув, коммунал, савдо, умумий овкатланиш, маъмурий ва хужалик муассаса ва корхоналарга булинади. Бу муассаса ва корхоналар ахолига хизмат килиши жихатидан куйидаги гурухларга булинади: 1) бир неча ахоли пунктига хизмат киладиган; 2) бир ахоли пунктига хизмат киладиган; 3) ахоли пунктининг бир булагига хизмат киладиган. Биринчи гурух корхоналари асосан туман марказида жойлашган булиб, уларга маданият уйлари, савдо марказлари, маъмурий бинолар, касалхона, коллежлар ва б. Иккинчи гурух корхоналари факат бир ахоли пунктига хизмат килади. Учинчи гурух корхоналари катта ахоли пунктининг бир кисмигагина хизмат килади (болалар богчалари, мактаблар, озик-овкат дуконлари ва х.к.). Ахолининг маданий-маиший хизмат курсатиш корхоналарига булган талабини, яъни уларнинг турини, сигимини, сонини, эгаллайдиган майдонларини 5-жадвалда келтирилган меъёрлар ёрдамида аникланади. жадвал Хизмат килиш корхоналари учун меъёрий курсаткичлар Муассасалар 1000 киши учун меъёрий курсаткичлар Эслатма бинолар сигими ажратиладиган ер майдони, га 1. Болалар богчалари 140-180 урин 1 уринга 35-40 м 2 2. Мактаблар 120-150 урин 1 мактаб учун 1,2-3,0 га 3. Клублар, ахоли сони: а) 1500-2000 киши 180-400 урин 120-180 урин 0,6 га бир клуб учун б) 200-1500 киши 4. Кутубхона 7-10 минг китоб бир объект учун 0,2 га 5. Кишлок оксоколлари кенгаши уйи посёлка учун 1 та объект бир объект учун 0,1 га 6. Жамоа хужалиги идораси бир хужаликка 1 идора бир объект учун 0,1 га 7. Жамгарма банки ва алока булими посёлка учун 1 объект бир объект учун 0,1 га 8. Ёзги кинотеатр 120-200 урин бир объект учун 0,2 га 9. Маиший хизмат кур- сатиш комбинати 9-11 урин бир объект учун 0,25 га 10. Хаммом 5 урин бир объект учун 0,2 га 11. Механизациялашти- рилган кир ювиш корхо- наси 30-40 урин курук кийим бир объект учун 0,3-0,5 га Хаммом- га якин жойлаш- тирилади . 12. Душ курилмалари 15-20 урин Хаммомда жойлашади 13. Ошхона 25-40 урин 1 уринга 20-28 м.кв 14. Чойхона 10 урин бир объект учун 0,15 га 15. Нонвойхона 0,6-0,8 т суткасига бир объект учун 0,1 га 16. Бозор Посёлка учун бир объект Бир объект учун 0,1 – 0,2 га 17. Озик-овкат дукони 4 иш жойи Бир объект учун 0.1 –0,2 га Савдо марказид а 18. Саноат моллари дукони 4 иш урни Бир объект учун 0,1-0,2 га Савдо марказид а 19. Мехмонхона 6 урин Бир объект учун 0,1 га Савдо марказид а 20. Ногиронлар ва кариялар уйи 2-4 урин Бир объект учун 0,2 га 21. Фельдшер – акушерлик пункти Поселка учун 1 объект Бир объект учун 0,2-0,3 га 22. Дорихона Поселка учун 1 объект Бир объект учун 0,1 га 23. Спорт комплекси Поселка учун 1 объект Бир объект учун 1,0-1,5 га 24. Ут учириш жамияти Поселка учун 1 машина Бир объект учун 0,2-0,3 га Ишлаб чикариш худудида жойлашадиган бино ва иншоотларнинг таркиби, тури ва сони хужаликнинг сохасига (йуналишига) ишлаб чикариш ховлиларининг жойлашувига боглик булади. Ишлаб чикариш бинолари ва иншоотлари сигимини, сонини, турини куйидаги талабларга биноан аникланади: - хужаликнинг ишлаб чикариш курилишларига булган талабини тулик кондириш; - ишлаб чикариш жараёнини тулик механизациялаштириш; - санитария-гигиена, ёнгиндан сакланиш ва бошка талабларга риоя килиш; - иложи борича мавжуд бино ва иншоотлардан тулик фойдаланиш. Ахоли пункти лойихасини тузиш ва уни асослашда юкоридаги хисоб- китоблардан кабул килинган намунавий лойихалардан фойдаланилади. Лойиха тузиш учун кабул килинган ахоли уйлари, маданий-маиший хизмат курсатиш ва ишлаб чикариш бинолари хамда иншоотлари руйхати тузилади (жадвал). Фойдаланилган адабиётлар : 1. Ўзбекистон Республикаси корхоналар тў ғрисида Қонун. 1991 йил 15 феврал Ўзбекистон Республикаси Қонун ва фармонлари. – Т. «Ўзбекистон», - 1992. 2. Ўзбекистон Республикасининг Кооперация т ўғрисидаги 1991 йил 14 июл Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ахборотномаси. 1991 йил, 8- сон. 3. Ўзбекистон Республикасининг таш қи иқтисодий фаолият тўғрисида 1991 йил 14 июл Қонун. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. 1991 йил, 8- сон. 4. Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 19 ноябр Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ахборотномаси. 1992йил,1- сон. 5. «Хусусий корхоналар тўғрисида» Қонуни. 2003 й. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаш ахборотномаси. 2004 йил 3- сон. 6. Хўжалик жамиятлари ва ширкатлар тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабр ахборотномаси. 1993 йил, 1- сон. 7. Ма ҳсулот белгилари ва хизмат кўрсатиш тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил, 7 май Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг ахборотномаси. 1993 йил, 6- сон.