logo

Психологияда шахс ва жамият муаммоси. Шахснинг фаоллиги. Фаолият турлари, мотивацияси ва уларни бошкариш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

136.5 KB
Психологияда шахс ва жамият муаммоси. Шахснинг фаоллиги. Фаолият турлари, мотивацияси ва уларни бошкариш Режа: 1. Шахснинг психологик характеристикаси 2. Психологияда шахс тушунчаси 3. Шахс тузилишида биологик ва ижтимоий омиллар 4. Шахс ва унинг фаоллиги 5. Фаолият турлари, жисмоний ва аклий харакатлар 6.Ижтимоий хулк мотивлари ва шахс мотивацияси. 1.Шахснинг психологик характеристикаси, психологияда шахс тушунчаси. Инсон, одам к у плаб фанларнинг урганиш объекти б у либ хисобланади. Улар одамларнинг турли томонларини ва хаёт тарзини, ривожланиши ва бошкаларни урганади. Уз объектини белгилаш ва таърифлаш учун турли тушунчалар кулланилади. Психология фани одамни жамиятда, бошкалар билан муносабатда булувчи онгли фаолият субъекти сифатида урганади. Психология фани одамни таърифлашда к у плаб тушунчалар кулланилади. Шу жумладан «шахс», «индивид», «индивидуаллик» тушунчалари хам кулланилади. Одамнинг инсонлик жинсига мансублиги индивид тушунчаси билан ифодаланади. Катта ёшдаги кишилар, чакалоклар, тилни ва оддий малакаларни узлаштира олмайдиган рухий касаллар (телбалар) хам индивиддир. Индивид тушунчасида кишининг биологик турга мансублиги акс эттирилган. Барча кишилар одамлар индивиддир. «Индивид» тушунчалар кишининг насл-насаби хам мужассамлашгандир. Янги тугилган чакалокнинг хам, катта ёшнинг хам, тафаккурни хам, акли заиф овсарни хам, ёввойилик боскичидаги кабиланинг вакилини хам, маданиятли мамлакатда яшаётган юксак билимли кишини хам индивид деб хисоблаш мумкин. Индивид сифатида киши алохида социал фазилат кашф этади, шахс булиб етишади. Индивид сифатида дунёга келган одам кейинчалик, жамиятдагина шахс га айланади. Ижтимоий муносабатларга киришувчи, ижтимоий тараккиётда иштирок этувчи одамгина шахс дейилади. Шахснинг энг асосий белгиси-унинг онгли фаолият эгаси эканлигидир. Маълумки киши онги факат жамиятда, бошкалар билан узаро муносабатда тил ёрдамида ижтимоий тажрибани узлаштришда шаклланади. Бинобарин шахс хам факат жамиятдагина шахсга айланиши мумкин. Шахс тушунчасида одамнинг ижтимоий характери акс эттирилган. Лекин шахснинг ижтимоий мухитнинг пассив махсулоти деб караб булмайди. Шахс ижтимоий тажрибани фаол равишда тахлил килади, узлаштиради, узи учун узгартиради-бу жараён давомида узи хам шахс сифатида шаклланади. Шахснинг фаоллиги узи хаёт учун йул танлашида, бу й у лни эгаллашида. Хаётда уз мавкеи ва урнини англашида ифодаланади. Шахс шаклланиб борган сайин ташки таъсирлар, шу жумладан ижтимоий таъсирлар хам унинг ички дунёси, психологиясига караб турли одамларга турлича таъсир киладилар. Масалан, бир хил бахо турли укувчиларга турлича таъсир килади. 2. Психологияда шахс тушунчаси Шахснинг факат психология эмас, балки социология, тарих, санъатшунослик, эстетика, этика, педагогика, медицина, юридик ва бошка фанлар хам урганади. Одамнинг шахс сифатидаги асосий белгиси: социоллиги, онги ва тилидир. Инсон шахснинг характерли томонларидан бири унинг индивидуаллигидир. Индивидуаллик-шахс психологик, ижтимоий, физиология хусусиятларининг бирикмаларининг кайтарилмаслигидир. Шахс индивидуаллиги унинг характери, темпераменти, психик жараёнларнинг динамикаси, хиссиётлари, фаолиятининг мотивлари, кобилиятлари ва шунга ухшашларнинг йигиндисига боглик. Буларнинг хаммасини бирга кушиб, мужассамлаштирсак икита бир хил одам булмаган ва булмайди. Хар бир одам узияа мансуб булган синф миллатига хос. Купгина умумий сифатларга эга б у лиш билан бир каторда узининг шахсий фазилатларига эгаки, бу сифатлар уни такрорланмас индивидуалликга айлантиради. Оламда бир хил киши йук. Индивидуллаик кишининг узига хослигини унинг бошка одамлардан фаркини акс эттирувчи психологик фазилатлар бирикмасидир. Индивидуаллик темперамент ва характер хусусиятларидан одатларда, устун даражадаги кизикишларда, билиш жараёнларга оид фазилатлар (идрок, хотира, тафаккур, тасаввур)да Кобилиятларда фаолиятнинг шахсга хос услубида ва хоказоларда намоён булади. Зикр этилган психологик хусусиятларнинг бир хилдаги бирикмасини узида мужассамлаштириган одам й ук – инсон шахси уз индивидуаллиги жихатидан бетакрордир. Шундай килиб, индивидуаллик инсон шахсига хос фазилатларнинг факат битта жихати булиб хисобаланади, холос. Маълумки одам жамиятда турли гурухларда (оилада, укишда, ишда, даврада) булади. Хар бир гурухда узига хос баъзан бутунлай бир-бирига ухшамайдиган ролларни уйнайди. Лекин шунга карамай, ку пинча одам турли вазиятларда ухшаш сифатларни намоён килади. Бир карашда карама-карши к у ринган хусусиятларнинг намоён б у лишида умумийлик бор. Ана шу шахс сифатларнинг бир-бирига мослиги шахснинг яхлитлигини курсатади. Шахснинг психологик к у риниши, психологик хусусиятларининг бирикмалари хар бир одамда нисбатан доимийликка эга. Одамнинг психик холатлари, узини тутиши узгариб турса хам шахснинг психологик киёфаси маълум даражада баркарор б у либ колаверади. Шахс хусусиятларининг бундай нисбатан баркарорлиги унга шахс сифатида характеристика бериш, унинг маълум вазиятларда узини кандай тутишини олдиндан белгилашнинг асоси булиб хизмат килади. 3. Шахс тузилишида биологик ва ижтимоий омиллар. Шахс хислатларининг бир бутунлиги ва узаро богликлиги унинг психологик тузилишини, динамик структурасини хосил килади. Шахсни, унинг тузилишини урганишдан максад нима? Шахсни, унинг тузилишини урганишдан максад уни бошка одамлардан ажратиб турувчи индивидуал хусусиятларни аниклашдир. Бу борадаги психологик тадкикотлар ва назарий ишлар асосида турли «шахс тиллари»нинг ажратишга, уларни урганишга олиб келади. Шахсларнинг типологиясини яратиш турли одамлардаги индивидуал психологик хусусиятларни топиш ва улардаги умумий белгилар, хусусиятлар асосида уларни маълум тоифаларга бирлаштиришга тугри келади. Назариялар орасида шахсда иккита кисм, иккита омилни ажратувчи йуналишлар куринарли урин эгаллаган. Улар шахс тузилида иккита омил, биологик ва ижтимоий омилларни ажратиб курсатадилар. Маълумки, шахс ижтимоий мавжудод б у лиши билан бирга, узида табиий, биологик тузилиш белгиларини саклаб колади. Аммо икки факторни бир-бирига карама-карши куйиб б у лмайди, улар бирликни ташкил килади, биргаликда юзага чикади. Шахс ташки турмуш шароитлари таъсирида шаклланади, аммо лекин бир шароитда тарбияланган икки бола иккки хил булади. Чунки уларнинг табиий кобилиятлари турлича б у лади. Демак шахснинг шаклланишига социал омиллардан ташкари биологик факторлар хам таъсир килади. Бу икки нарса бир-бири билан чамбарчас боглик. Психология тарихида шахс ривожланиши ва такомиллашувини харакатлантирадиган кучлар ва манбаи масаласини хал этишнинг иккита йуналиши мавжуд булган. Бу йуналишлар ривожланишнинг биогенетик ва социогенетик концепциаларини номини олгандир. Биогенетик концепция инсон шахснинг ривожланиши биологик, асосан расмий омиллар билан белгиланишга асосланади. Шунинг учун хам шахснинг ривожаланиши ички сабаб натижасида (уз-узидан) содир булиш хусусиятига эгадир. Шу нуктаи назарга биноан киши табиатан хиссий таасуротларнинг р у й беришдаги баъзи бир хусусиятларга харакат суръатининг хусусиятларигагина эмас, балки сабабиятларининг муайян комплексига хам мойил (бировлардан жиноят килишга бошкаларга маъмуриятлик фаолиятида ютуклар козонишга мойиллик ва хокази) булади. Кишида гуё унинг психик холати шаклларгагина эмас, балки унинг мазмуни хам табиат томонидан программалаштирилган психик ривожаланиш боскичлари ва уларнинг руй бериш тартиби олдиндан белгилаб куйилган эмиш. Социогенетик концепция шахсни теварак- атрофдаги ижтимоий мохиятнинг бевосита таъсир натижаси деб, мухитдан олинган нусха деб хисобланади. Бунда хам худди биогенетик концепция каби ривожланиб бораётган кишининг хусусий фаоллигини хисобга олинмайди, унинг теварак атрофдаги вазиятга мослашаётган мавжудодга хос суст роль уйнашигина мумкин деб хисобланади. Агар социогенетик концепцияга амал килинадиган б у лса, нима учун баъзи вактларга бир хилдаги ижтимоий мухитларда хар хил одамлар етишиб чикишини тушунтириб булмайди. Шахснинг ривожланишининг харакатланувчи кучлари кишининг фаолиятига узгариб турувчи э х тиёжлари билан уларни кондиришнинг реал имкониятлари уртасидаги зиддиятларга аникланади. Эхтиёжларни ривожлантириш, танлаш ва тарбиялаш уларни хозирги жамият кишисига хос булган маънавий юксаклик даражасига олиб чикиш киши шахсини шакллантиришнинг асосий вазифаларидан бири хисобланади. Шахснинг шаклланиши жамиятда руй беради. Индивиднинг шахс булиши янги жамиятни куришнинг фаол иштирокчиси булиш каби эхтиёжи айнан жамода тулаконли кондирилади. Шахснинг шаклланишида унга максадга й у налтирилган тарзда таъсир утказиш тарбия етакчи рол уйнайди. Тарбия шахсни ривожлантиришнинг жамият томонидан куйилан максадларда мувофик тарзда йуналтириб боради ва уюштиради. Шахс хакидаги психологик назариялар. Шахс хакидаги психологик назариялар узок вакт давомида ривожалниб келди. Бунинг натижасида куплаб назариялар, ёндошишлар юзага келди. Улар орасидан гарб мамлакатларида ривожланган ва тан олинган асосий назарияларга тухталиб утиш лозим. Шахс хакидаги барча назарияларни ривожланиш боскичига кура уч гурухга бирлаштириш мумкин: 1. Шахс анъанавий назариялар (В.Дильтей, К.Левин, В.Штерн, З.Фрейд, К.Юнг ва бошкалар). 2. Шахс хакидаги янги назариялар (Г.Айзенк, Д.Кеттел, А.Маслоу, Г.Олпорп, К.Роджерс, К.Хорин ва бошкалар). 3. Энг янги назариялар (Э.Берн, К.Леонгард, Д.Мид, Г.Салливн, Сирс, Э.Фромм ва бошкалар). Курсатиб утилган назариялар куйидаги психологик йуналишларнинг таркибида ривожаланган ёки уларнинг асоси булган: Фрейдизмнинг концепцияси неофрейдизм (янги фрейдизм), постфрейдизм, бихеворизм ва нео фрейдизм, гуманистик психология, интеракционизм, экзистенционализм, социологик назариялар, эликтик назариялар ва х.к. Анъанавий назариялар. Шахс хакидаги анъанавий назариялар орасида фрейдизм алохида уринга эга. Э Фрейд турли хил касалликларни (асосан невроз билан боглик б у лган) тахлил килиш натижасида бу касалликларнинг сабаблари касалнинг хаётида олдин руй бурган ва унинг психика (рухияти)да ёки ривожаланишига салбий таъсир к у рсатган вокеалар деган хулосага келди, бу таъсирлар ку пинча одамлар томонидан унитилади ва англанмайди, аммо улар кишиларнинг хулк- атворига таъсир килишда давом этадилар, баъзида хулк-атвор бузилишига олиб келадилар. Э.Фрейд турли психотерапевтик усуллар ёрдамида уларни топиш ва уларни англашга ёрдам бериш самарали даволаш усули эканлигини аниклади. Изланишлар натижасида З.Фрейд одамнинг психик хаётида уч даражани ажратди: онгсизлик, онг ости (онг олди) ва онг. Онгсизлик-инстинктив харакатларнинг асоси. Улар орасида айникса, жамият томонидан таъкикланганлиги сабабли англанмайдиган булиб колган жинсий майллар (либидо) алохида урин тутади. Онг олди-унинг мазмунини киши кийналмай англайди. Онг-ижтимоий меъёрлар, ман килинишлар (табу). Онг доимо онгсизлик билан келишмовчиликда. Турли хилдаги жинсий ва бошка майлларни юзага чикармасликка харакат килади. К.Юнг ва унинг психологик карашлари. Карл Густав Юнг (1875-1961) Швейцариялик психиатр, психолог. З.Фрейднинг якин сафдошларидан бири. У.З.Фрейднинг изидан бориб, инсон психикасида «онг» ва «онгсизлик» даражаларини ажратган. Унинг фикрича хатти-харакатни бошкаришда онгсизлик хал килувчи роль уйнайди. Онгсизлик икки хил шаклда мавжуд: а) индивидуал, б) коллектив (жамоа) – унинг асосини олдинги авлодлар ташкил килади. Булар асосан инстинктлар, майллар, архетиплардан иборатдирлар. Инстинктлар ва майллар К.Юнг томонидан тугма э х тиёжлар сифатида каралади. Архетиплар (кишиликнинг бирламчи образлари) талант, туш куриш, афсоналар, диний карашлар асосида ётади. К.Юнг кишиларнинг психик йуналаганлиги асосида уларни икки гурухга булади: интровертлар ва эстровертлар. Интровертлар–хулк–атвор сабабларини узидан ахтаради. Улар ижтимоий пассив, тортинчок, уз харакатларини чукур тахлил килишга мойил бошкаларга куп кушилишга интилмайдилар. Экстровертлар ташки оламга йуналган. Улар импулсив ташаббускор, дилкаш гурухга ва жаоага тез мослашувчан. К.Юнг психик функцияларнинг устунлигига к у ра шахсларнинг куйидаги типологиясини курсатган: а) тафаккур килувчи (фикрловчи). б) хиссий в) таъсирга берилувчан (emotive) г) интуитив К.Левиннинг « Майдон назария»си. К.Левин (1890-1947) Германияда тугилган ва АКШда куп йиллар самарали ишлаган. У барча ташки олам омилларини «физик майдон» ва одамнинг ички оламини «психик майдон» деб ажратади. Унинг фикрича бу иккала майдон орасида узаро тортишиш ва итариш хусусиятлари мавжуд. Бу хусусиятлар шахснинг э х тиёжлари ва мотивларига боглик равишда юзага чикади. Унинг фикрича ташки мухит ва шахснинг ички дунёси орасидаги мувозанат бузилса, шахс харакатларида, хулк-атворида з у рикиш пайдо булади. К.Левин томнидан шахснинг гурухдаги урни, мавкеи, лидерлик ходисалари, низолар урганилган. Шахс хакидаги энг янги назариялар. Психологияда янги назарияларнинг салмоги жуда катта. Эрик Берн (1902-1970) шахсни ривожлантиришнинг амалий ва назарий асоси сифатида хизмат килишга йуналтирилган «трансакт тахлил» назариясини таклиф килди. Эрик Фромм (1900-1980) гуманистик психоанализга асос солди. Джордж Герберт Мид (1863-1931) символик коммуникациянинг интеракционистик назариясини ишлаб чикди. Карл Леонгард «Шахс акцентуациялари» назариясига асос солди. Кейинги йилларда Александр Келлининг (1905-1966) «Шахс конструктлари» назарияси жуда кенг таркалди ва кулланилмокда. Бу назарияга асосан шахснинг билиш жараёнларининг кечиши унинг келажакдаги ходисаларни кандай «кура олиши» (олдиндан моделлаштириши, тасаввур килиши) билан аникланади. А.Келлининг фикрича хар бир одам тадкикотчи. У доимо узидаги «шахс конструктлари», узининг махсус бахолаш шкалалари асосида реалликнинг образини тузади ( х осил килади). агар тузилган образ хакикатдан фарк килса, т угри келмаса мавжуд конструктлар кайта курилади. Барча билиш жараёнларининг самарадорлиги, муваффакиятли конструктлар куриш кишининг психологик билим даражасига боглик. 4. Шахс ва унинг фаоллиги Жамият билан доимий муносабатни ушлаб турувчи, уз-узини англаб, хар бир харакатини мувофиклаштирувчи шахсга хос булганэнг мухим ва умумий хусусият – бу унинг фаоллигидир. Фаоллик (лотинча «actus» - харакат, «activus» - фаол сўзларидан келиб чиккан тушунча) шахснинг хаётдаги барча хатти харакатларини намоён этишини тушунтирувчи категориялардир. Бу- уша оддий кулимизга калам олиб, бирор чизикча тортиш билан боглик элементар харакатимиздан тортиб, токи ижодий уйгониш пайтларимизда амалга оширадиган мавхум фикрлашимизгача булган мураккаб харакатларга алокадор ишларимизни тушунтириб беради. Шунинг учун хам психологияда шахс, унинг онги ва уз- узини англаши муаммолари унинг фаоллиги, у ёки бу фаолият турларида иштироки ва уни уддалашига алокадор сифатлари оркали баён этилади. Фанда инсон фаоллигининг асосан икки тури фаркланади: А. Ташки фаоллик- бу ташкаридан уз ички истак-хохишларимиз таъсирида бевосита куриш, кайд килиш мумкин булган харакатларимиз, мушакларимизнинг харакатлари оркали намоён буладиган фаоллик. Б. Ички фаоллик – бу бир томондан у ёки бу фаолиятни бажариш мобайнидаги физиологик жараёнлар (моддалар алмашинуви, кон айланиш, нафас олиш, босим узгаришлари) хамда, иккинчи томондан, бевосита психик жараёнлар, яъни аслида куринмайдиган, лекин фаолият кечишига таъсир курсатувчи омилларни уз ичига олади. Мисол тарикасида хаётдан шундай манзарани тасаввур килайлик: узок айриликдан сунг она уз фарзанди висолига етди. Ташки фаоллликни биз онанинг боласига интилиши, уни кучоклаши, юзларини сийлаши, кузларидан оккан севинч ёшларида курсак, ички фаоллик- уша куз ёшларини келтириб чикарган физиологик жараёнлар, ички согинчнинг асл сабаблари (айрилик муддати, ночорлик туфайли айрилик каби яширин мотивлар таъсири), куриб идрок килгандаги узаро бир-бирларига интилишни таъминловчи ички, бир карашда куз билан илгаб булмайдиган эмоционал холатларда намоён булади. Лекин шу манзарани бевосита гувохи булсак хам, тахминан кандай жараёнлар кечаётганлигини тасаввур килишимиз мумкин. Демак, иккала турли фаоллик хам шахсий тажриба ва ривожланишнинг асосини ташкил этади. Бир карашда хар бир аник шахсга унинг эхтиёжларига боглик булиб туюлган бундай фаоллик турлари аслида ижтимоий характерга эга булиб,шахснинг жамият билан буладиган мураккаб ва уз аро муносабатларининг окибати хисобланади Инсон фаоллиги «харакат», «фаолият», «хулк» тушунчалари билан чамбарчас боглик булиб, шахс ва унинг онги масаласига бориб такалади. Шахс айнан турли фаолликлар жараёнида шаклланади, узлигини намоён килади хам. Демак, фаоллик ёки инсон фаолияти пассив жараён булмай, онгли равишда бошкариладиган фаол жараёндир. Инсон фаоллигини мужассамлаштирувчи харакатлар жараёни фаолият деб юритилади. Яъни, фаолият- инсон онги ва тафаккури билан бошкариладиган, ундаги турли-туман эхтиёжлардан келиб чикадиган, хамда ташки оламни ва уз-узини узгартириш ва такомиллаштиришга каратилган узига хос фаоллик шаклидир. Бу-ёш боланинг реал предметлар мохиятини уз тасаввурлари доирасида билишга каратилган уйин фаолияти, бу-моддий неъматлар яратишга каратилагн мехнат фаолияти, бу-янги кашфиётлар очишга каратилган илмий-тадкикотчилик фаолияти, бу-рекордларни купайтиришга каратилган спортчининг махорати ва шунга ухшаша. Шуниси характерлики, инсон хар дакикада кандайдир фаолият тури билан машгул булиб туради. 13.5. Фаолият турлари, жисмоний ва аклий харакатлар Хар кандай фаолият реал шарт-шароитларда, турли усулларда ва турлича куринишларда намоён булади. Килинаётган хар бир харакат маълум нарсага – предметга каратилгани учун хам, фаолият предметли харакатлар мажмуи сифатида тасаввур килинади. Предметли харакатлар ташки оламдаги предметлар хусусиятлари ва сифатини узгартиришга каратилган булади. Масалан, маърузани конспект килаётган талабанинг предметли харакати ёзувга каратилган булиб, у аввало уша дафтардаги ёзувлар сони ва сифатида узгаришлар килиш оркали, билимлар захирасини бойитаётган булади. Фаолиятнинг ва уни ташкил этувчи предметли харакатларнинг айнан нималарга йуналтирилганига караб, аввало ташки ва ички фаолият фаркланади. Ташки фаолият шахсни ураб турган ташки мухит ва ундаги нарса ва ходисаларни узгартиришга каратилган фаолият булса , ички фаолият – биринчи навбатда аклий фаолият булиб, у соф психологик жараенларнинг кечишидан келиб чикади. Келиб чикиши нуктаи назаридан ички-аклий, психик фаолият ташки предметли фаолиятдан келиб чикади. Дастлаб предметли ташки фаолият руй беради, тажриба орттириб борилган сари секин-аста бу харакатлар ички аклий жараенга айланиб боради. Буни нутк фаолияти мисолида оладиган булсак,бола дастлабки сўзларни каттик товуш билан ташки нуткида ифода этади, кейинчалик ишида узича гапиришга урганиб,уйлайдиган , мулохаза юритадиган, уз олдига максад ва режалар куядиган булиб боради. Хар кандай шароитда хам барча харакатлар хам ички-психологик, хам ташки мувофиклик нуктаи назаридан онги томонидан бошкарилиб боради. Хар кандай фаолият таркибида хам аклий, хам жисмоний –мотор харакатлар мужассам булади .Масалан, фикрлаетган донишмандни кузатганмисиз?. Агар уйланаетган одамни зийраклик билан кузатсангиз, ундаги етакчи фаолият аклий булгани билан унинг пешоналари, кузлари, хаттоки, тана ва кул харакатлари жуда мухим ва жиддий фикр хусусида бир тухтамга келолмаетганидан, еки янги фикрни топиб, ундан мамнуният хис килаетганлигидан дарак беради. Бир карашда ташки элементар ишни амалга ошираетган – мисол учун ,узум кучатини ортикча барглардан халос этаетган богбон харакатлари хам аклий компонентлардан холи эмас, у кайси баргнинг ва нима учун ортикча эканлигидан англаб билиб туриб олиб ташлайди . Аклий харакатлар-шахснинг онгли тарзда, ички психологик механизмлар воситасида амалга оширадиган турли – туман харакатларидир. Экспериментал тарзда шу нарса исбот килинганки, бундай харакатлар доимо мотор харакатларни хам уз ичига олади.Бундай харакатлар куйидаги куринишларда булиши мумкин: перцептив-яъни булар шундай харакатларки, уларнинг окибатида атрофдаги предметлар ва ходисалар тугрисида яхлит образ шаклланади; мнемик фаолият – нарса ва ходисаларнинг мохияти ва мазмунига алокадор материалнинг эслаб колиниши, эсга туширилиши хамда эсда саклаб турилиши билан боглик мураккаб фаолият тури; фикрлаш фаолияти - акл, фахм – фаросат воситасида турли хил муаммолар, масалалар ва жумбокларни ечишга каратилган фаолият; имажитив – («image»-образ сузидан олинган) фаолияти шундайки, у ижодий жараёнларда хаёл ва фантазия воситасида хозир бевосита онгда берилмаган нарсаларнинг хусусиятларини англаш ва хаёлда тиклашни такозо этади. Юкорида таъкидлаганимиздек, хар кандай фаолият хам ташки харакатлар асосида шаклланади ва мотор компонентлардан иборат булиши мумкин. Агар ташки фаолият асосида психик жараёнларга утиш руй берган булса, бундай жараённи психологияда интериоризация деб аталади, аксинча, аклда шаклланган гояларни бевосита ташки харакатларда ёки ташки фаолиятга кучирилиши экстериоризация деб юритилади. Фаолият турлари яна онгнинг бевосита иштироки даражасига кура хам фаркланади. Масалан, шундай булиши мумкинки, айрим хааракатлар бошида хар бир элементни жиддий равишда, алохида-алохида бажаришни ва бунга бутун диккат ва онгнинг йуналишини талаб килади. Лекин вакт утгач, бара-бора унда онгнинг иштироки камайиб, купгина кисмлар автоматлашиб боради. Бу оддий тилга угирилганда, малака хосил булади дейилади. Масалан, хар биримиз шу тарзда хат ёзишга урганганмиз. Агар малакаларимиз катъий тарзда биздаги билимларга таянса, фаолиятнинг максади ва талабларига кура харакатларни муваффакиятли бажаришни таъминласа, биз буни куникмалар деб атаймиз. Куникмалар – доимо биздаги аник билимларга таянади. Масалан, куникма ва малакалар узаро боглик булади, шунинг учун хам укув фаолияти жаараёнида шаклланадиган барча куникмалар ва малакалар шахснинг муваффакиятли укишини таъминлайди. Иккаласи хам машклар ва кайтаришлар воситасида мустахкамланади. Агар, факат малакани оладиган булсак, унинг шаклланиш йуллари куйидагича булиши мумкин: оддий намойиш этиш йули билан; тушунтириш йули билан; курсатиш билан тушунтиришни уйгунлаштириш йули билан. Хаётда куникма ва малакаларнинг ахамияти катта. Улар бизнинг жисмоний ва аклий уринишларимизни енгиллаштирадива укишда, мехнатда, спорт сохасида ва ижодиётда муваффакиятларга эришишимизни таъминлайди. Фаолиятни классификация килиш ва турларга булишнинг яна бир кенг таркалган усули – бу барча инсонларга хос булган асосий фаолллик турлари буйича табакалашдир. Бу – мулокот, уйин, укиш ва мехнат фаолиятларидир. Мулокот- шахс индивидуал ривожланиши жараёнида намоён буладиган бирламчи фаолият турларидан бири. Бу фаолият инсондаги кучли эхтиёжлардан бири- инсон булиш, одамларга ухшаб гапириш, уларни тушуниш,севиш, узаро муносабатларни мувофиклаштиришга каратилган эхтиёжларидан келиб чикади. Шахс уз тараккиётини айнан шу фаолият турини эгаллашдан бошлайди ва нутки оркали (вербал) ва нуктсиз воситалар (новербал) ёрдамида бошка фаолият турларини мукаммал эгаллашга замин яратади. Уйин – шундай фаолият турики, у бевосита бирор моддий ёки маънавий неъматлар яратишни назарда тутмайди, лекин унинг жараёнида жамиятдаги мураккаб ва хилма-хил фаолият нормалари, харакатларнинг символик андозалари бола томонидан узлаштирилади. Болатоки уйнамагунча, катталар хатти-харакатларининг маъно ва мохиятини англаб етлмайди. Укиш фаолияти хам шахс камолотида катта рол уйнайди ва маъно касб этади. Бу шундай фаолликки, унинг жараёнида билимлар, малака ва турларни куникмалар узлаштирилади. Мехнат килиш хам энг табиий эхтиёжларга асосланган фаолият булиб, унинг максади, албатта бирор моддий ёки маънавий неъматларни яратиш, жамият тараккиётига хисса кушишдир. Хар кандай касбни эгаллаш, нафакат эгаллаш, балки уни махорат билан амалга оширишда фаолиятнинг барча конуниятлари ва механизмлари амал килади. Оддийгина бирор касб малакасини эгаллаш учун хам унга алокадор булган маълумотларни эслаб колиш ва керак булганда яна эсга тушуриш оркали уни бажариш булдмай, балки хам ички (психик), хам ташки (предметгайуналтиришган) харакатларни онгли тарзда бажариш билан боглик мураккаб жараёнлар ётишини унутмаслик керак. Лекин хар бир шахсни у ёки бу фаолият тури билан шугулланишига мажбур килган психологик омиллар- сабаблар мухим булиб, бу фаолият мотивларидир 13.6.Ижтимоий хулк мотивлари ва шахс мотивацияси Юкорида биз танишиб чиккан фаолият турлари ўз-ўзидан рўй бермайди. Шахснинг жамиятдаги ижтимоий хулки ва ўзини кандай тутиши, эгалаган мавкеи хам сабабсиз, ўз-ўзидан рўй бемайди. Фаолиятнинг амалга ошиши ва шахс хулк- атворини тушунтириш учун психологияда «мотив» ва «мотивация» тушунчалари ишлатилади. «Мотивация» тушунчаси «мотив» тушнчасидан кенгрок маъно ва мазмунга эга. Мотивация – инсон хулк-атвори, унинг богланиши, йўналиши ва фаоллигинитушунтириб берувчи психологик сабаблар мажмуини билдиради. Бу тушунча у ёки бу шахс хулкини тушунтириб бериш керак бўлганда ишлатилади, яъни: «нега?», «нима учун?», «нима максадда?» деган саволларга жавоб кидириш- мотивацияни кидириш демакдир. Демак, у хулкнинг мотивацион таснифини ёритишга олиб келади. Шахснинг жамиятда одамлар орасиидаги хулки ва ўзини туутиши сабабларини ўрганиш тарбиявий а х амиятга эга бўлган нарса бўлиб, масалани ёритишнинг икки жихати фаркланади: а) ички сабаблар, яъни хатти-харакат эгасининг субъектив психологик хусусиятлари назарда тутилади (мотивлар, э х тиёжлар, максадлар, мўлжаллар, истаклар, кизикишлар ва хакозолар); б) ташки сабаблар – фаолиятнинг ташки шарт-шароитлари ва холатлари. Яъни, булар айни конкрет холатларни келиб чикишига сабаб бўладиган ташки стимуллардир. Шахс хулк-атворини ичкаридан, ички психологик сабаблар туфайли бошкариш одатда шахсий диспозициялар хам деб атаалади. Улар шахс томонидан англаниши ёки англанмаслиги хам мумкин. Яъни, баъзан шундай бўладики, шахс ўзи амалга оширган иши ёки ўзидаги ўзгаришларга нисбатан шаклланган муносабатнинг хакикий сабабини ўзи тушуниб етмайди, «Нега?» деган саволга « Узим хам билмай колдим, билмайман», деб жавоб беради. Бу англанмаган диспозициялар ёки установкалар деб аталади. Агар шахс бирор касбга онгли тарзда кизикиб, унинг барча сир-асрорларини эгаллаш учун астойдил харакат килса, бунда вазият бошкачарок бўлади, яъни, диспозиция англанган, онгли хисобланади. Шу нуктаи назардан мотив – конкркетрок тушунча бўлиб, у шахсдаги у ёки бу хулк –атворга нисбатан турган мойиллик, хозирликни тушунтириб берувчи сабабни назарда тутади. Машхур немис олими Курт Левин мотивлар муаммоси, айникса, шахсдаги ижтимоий хулк мотивлари борасида катта кенг камровли тадкикотлар олиб бориб, шу нарсани аниклаганки, хар бир одам ўзига хос тарзда у ёки бу вазиятни идрок килиш ва бахолашга мойил бўлади. Шуниси ажабланарлики, ўша бир конкрет вазият хусусидаги турли шахсларнинг бахолари хам турлича бўлади. Бундан ташкари, бир шахснинг ўзига хам ўзидаги холат, кайфиятга боглик холда бир хил вазиятни алохида холларда турлича идрок килишга мойил бўларкан. Шунинг учун хам одамнинг айни пайтдаги реал хааракатларини ўша маълум шароитдаги ички ва ташки стимулларга унинг берган бахоси ёки реакциялари сифатида карамай, балки унда шунга ўхшаш холатларни идрок килишга ички бир хозирлик – дизпоциянинг мавжудлиги билан тушунтириш тўгрирок бўлади. Шу маънода шахс хулкининг мотивация турли шароитлардан орттирилган тажрибага таянган, онгли тахлиллар хаттоки, ижтимоий тажриба нормаларининг таъсири шаклланадиган сабаблар комплексини ўз ичига олади. Масалан, техника олийгохларида: «Материалларнинг каршилиги» номли курс бор дейлик. Шу курсни ўзлаштириш ва ундай синовдан ўтиш кўпчиликка осонликча рўй бермайди. Хали курс бошланмасданок ёш талабаларга шу курс ва унинг талабларига нисбатан шундай установка шаклланадики, албатта, бу курс кийин, уни олиб борувчи ўкитувчи ўта талабчан, каттиккўл ва хоказо деган. Бундай мотивация мана неча авлод талабалари бошдан кечираётган холат. Энди конкрет шахснинг дарс жараёни бошланган кейинги харакатлари конкрет мотивлар билан изохланади ва тиришкок талаба учун бу фан хам бошка фанлар катори тинимсиз изланиш, ўз вактида дарсларни тайёрлашни талаб килса, бошкаси учун (дангасарок талаба учун) бу дарсдан кейин дарс йўк ва у качон шу семетр тугаашини кутиб харакат килади. Хар кандай мотивларнинг оркасида шахснинг эхтиёжлари ётади. Яъни, максадли хаётда шахсда аввал у ёки бу эхтиёжлар пайдо бўлади ва айнан уларнинг табиати ва заруратига боглик тарзда хулк мотивлари намоён бўлади. Мисол учун талабанинг ў к ув фаолиятини олиш мумкин. Билим олиш максади билим, илм олиш, кизикувчанлик эхтиёжини пайдо килади. Бу э х тиёж тараккиётнинг маълум бир даврида, масалан, богча ёшидан бошлаб кониктирила бошлайди. Болага сотиб олиб берилган китоблар, дафтар ва бошка ў к ув куроллари, маълум таълим масканида ташкил этилган шарт-шароитлар ва у ердаги бевосита билим олишга каратилган фаолиятнинг ўзи, бола учун мотив ўрнини босади. Яна бир оддий мисол кўлингизда китоб бор. Сиз холи уни ўкишни бошламадингиз. Лекин ўкиш истаги бор, бу истакнинг ортида эса ўша мазмунни билиш ва унинг тагига етиш э х тиёжи туради. Рус олими Р.Немов. шахсдаги мотивацион сохаси кўйидвагича тасаввур килади. Умуман, хар кандай шахс –даги мавжуд э х тиёжларни икки гурухга бўлиш мумкин: 1. Биологик э х тиёжлар- бу –физиологик (ташналик, очлик, ийку), жинсий мослашув, эхтиёжлари. 2. Ижтимоий э х тиёжлар- бу – мехнат килиш, билиш, эстетик ва ахлокий –маънавий эхтиёжлар. Эхтиёжларни биологик хамда ижтимоий турларга бўлганимиз билан шу нарсани унунмаслигимиз лозимки, шахсдаги хар кандай эхтиёжлар хам ижтимоийлашган бўлади, яъни, улар ўша жамият ва мохиятдаги кадриятлар, маданий нормалар ва инсонлараро муносабатлар характерига боглик бўлади. Масалан, энг табиий ва тушунарли хисобланган бизнинг емишга, овкатга бўлган эхтиёжимизни олсак, у хам конкрет мухитга караб турлича харакатларни келтириб чикаради. яна мисол учун, тўй маросимлари ёки жуда тукин дастурхон атрофида ўтирган одам нима учун шунчалик кўп овкат истеъмол клиб юборганини билмай колади. Агар бу табиат кўйни ёки пахта даласидаги хашар бўлса-чи, бир турда иссик нон хам бутун танага рохат бахш этувчи малхам бўлиб, очлинни билинтирмайди. Камтарона дастурхондан овкат еб ўрганган киши оз-оз ейишга ўрганса, ёшлигидан нормадан ортик еб ўрганган одам врач олдига бориб, ўзи учун оздирувчи дори-дармон сўраса, сўрайдики, лекин уйда ўзи емишини назорат килиши кераклигини билмайди. Демак, бу хам маданиятга, этикага, оила мухитига бевосита боглик нарса экан-да. Умуман шахс ижтимоий хулки мотиви хакида гап кетганда, унинг икки томони ёки элементи ажратилади: харакат дастури ва максад. Харакат дастури максадга эришишинг воситаларига аниклик киритади. Шунинг учун хам дастурда назарда тутилган воситалар максадга эришишни о к лоши керак, акс холда дасстур хеч нарса бемайди. Масалан, баъзи ота-оналар фарзандларини яхши тарбиялаш ва ундан идеалларидаги шахс етишиб чикишини орзу килиб, унинг олдига жуда о г ир тарбиявий шартларни кўядилар, бола эркинлиги бўгилади, у катъий назорат мухитида ушланади. Окибатда бола кейинчалик бошкариб бўлмайдиган, кайсар, унча-мунча ташки таъсирга берилмадиган бўлиб, колиб, хар кандай бошка ижтимоий шароитда кийналадиган бўлиб колади. Шунинг учун хам мотив хар доим англанган, э х тиёжлар мувофиклаштирилган ва максадлар ва унга етиш воситалари аник бўлиши керак. Шундагина ижтимоий хулк жамиятга мос бўлади. Мотивларнинг турлари. Турли касб эгалари фаолияти мотивларини ўрганишда мотивлар характерини билиш ва уларни ўзгартириш муаммоси ахамиятга эга. Шундай мотивлардан бири турли хил фаолият сохаларида муваффакиятга эришиш мотиви бўлиб, бундай назариянинг асосчилари америкалик олимлар Д.Маклелланд, Д.Аткинсон ва немис олими Х.Хекхаузенлар хисобланади. Уларнинг фикрича, одамда турли ишларни баажаришини таъминловчи асосан икки турдаги мотив бор: муваффакиятга эришиш мотиви хамда муваффакиятлардан кочиш мотиви. Одамлар хам у ёки бу турли фаолиятларни киришишда кайси мотивга мўлжал килишларига караб фарк киладилар. Масалан, факат муваффакият мотиви билан ишлайдиганлар олдиндан ишонч билан шундай иш бошлайдиларки, нима килиб бўлса хам ютукка эришиш улар учун олий максад бўлади. Улар хали ишни бошламай туриб, ютукни кутадилар ва шундай ишни амалга оширишса, одамлар уларнинг барча харакатларини маъкуллашларини биладилар. Бу йўлда улар нафакат ўз куч ва имкониятларини, балки барча ташки имкониятлар –таниш-билишлар, маблаг каби омиллардан хам фойдаланадилар. Шундай килиб, мотивлар тизими бевосита шахснинг иехнатга, одамларга ва ўз-ўзига мцуносабатларидан келиб чикади ва ундаги характер хусусиятларини хам белгилайди. Уларнинг хар биримизда реал шарт-шароитларда намоён бўлишини бирор масъулдиятли иш олдидан ўзимизни тутишимиз ва муваффакиятларга эришишимиз билан бахоласак бўлади. Масалан, маъсулиятли имтихон топшириш жараёнини олайлик. Баъзи талабалар имтихон олдидан жуда кайгурадилар. хам. Улар учун имтихон топшириш жуда ката ташвишдай. Бошкалар эса бу жараённи босиклик билан бошдан кечириб, ичидан хаяжонланаётган бўлсалар хам, буни бошкаларга билдирмайдилар. Яна учинчи тоифа кишилари умуман бегам бўлиб, сира койимайдилар. Табиий, шунга мувофик тарзда, хар бир тоифа вакиллари ишининг муваффакияти ва фаолиятининг самараси турлича бўлади. Бунга хар бир шахсдаги даъвогарлик даражаси хам таъсир килади. Даъвогарлик даражаси ю к орирок бўлганлар билган-билмаганини исбот килишга уринсалар, ана шундай даражаси пастлар бор билганини хам яхши айтиб беролмай, яна ўкитувчи билан тотишмайдилар хам. Шунинг учун хам хар биримиз ижтимоий фаолият мотивларидан ташкари, шахсий хислатларимизни хам билишимиз ва онгли тарзда хулкимизни бошкара олишимиз керак. Мотивларнинг англанганлик даражаси: ижтимоий установка ва уни ўзгартириш муаммоси. Юкорида таъкидлаганимиздек, мотивлар, яъни хатти-харакатларимизнинг сабаблари биз томонимиздан англаниши ёки англанмаслиги хам мумкин. Ю к орида келтирилган барча мисолларда ва холатларда мотив аник, яъни шахс нима учун у ёки бу турли фаолиятни амалга ошираётганлигини, нима сабабдан муваффакиятга эришаётганлиги ёки маглубиятга учраганини билади. Лекин хар доим хам ижтимоий хулкимизнинг сабаблари бизга аён бўлавермайди. Англанмаган ижтимоий хулк мотивлари аввалги маърузада таъкидланганидек, ижтимоий установка (инглизча «attitud») ходисаси оркали тушунтирилади. Демак, ижтимоий установка шахснинг ижтимоий объектлар, ходисалар, гурухлар ва шахсларни идрок килиш, бахолаш ва кабул килишга нисбатан шундай тайёргарлик холатики, у бу бахо ёки муносабатнинг аслида качон шаклланганлигини аник англамайди. Масалан, Ватанимизнинг хаммамиз севамиз, байрогимиз мукаддас, немис инвесторларга ишонамиз, негрларга рахмимиз келади, тижорат ишлари билан шугулланадиганларнинг албатта пулдор, бадавлат, деб хисоблаймиз ва хоказо. Бу тасаввурлар, бахо ва хиссиётлар качон ва кандай килиб онгимизда ўрнашиб колганлигига эътибор бермасдан ю к орида санаб ўтган хиссиётларни бошдан кечираверамиз. Мана шуларнинг барча ижтимоий установкалар бўлиб, уларнинг мазмун мохияти аслида хар бир инсон ижтимоий тажрибаси давомида шаклланади, ва узок муддатли хотирада сакланиб, конкрет вазиятлар рўёбга чикади. Демак, мотив- хар кандай харакатларимиз ва фаолиятимизнинг сабаби (ундов), шарти бўлса, установка – ана шу харакат ёки фаолиятни амалга оширишга каратилган инсондаги ички психологик холатдир. Америкалик олим Г. Оллпорт ижтимоий установканинг компонентли тизимини ишлаб чиккан: А. Когнитив компонент – установка объектига алокадор билимлар, гоялар, тушунча ва тасаввурлар мажмуи; Б. Аффектив компонент – установка объектига нисбатан суъект хис киладиган реал хиссиётлар (симпатия, антипатия, локайдлик каби эмоционал муносабатлар); В. Харакат компоненти – субъектнинг объектга нисбатан реал шароитларда амалга оширилиши мумкин бўлган харакатлар мажмуи (хулкда намоён бўлиш). Бу учала компонентлар ўзаро бир-бирлари билан боглик бўлиб, вазиятга караб у ёки бу компонентнинг роли устиворрок бўлиши мумкин. Шуни айтиш лозимки, компонентлараро монандлик бўлмаслиги хам мумкин. Масалан, айрим талабалар талабалик бурчи ва тартиб-интизом билан жуда яхши таниш бўлсаларда, хар доим хам унга риоя килавермайдилар. «Тасодифан дарс колдириш», «жамоатчилик жойларида тартибни бузиш» каби холатлар когнитив ва харакат- компонентларида уйгунлик йўклигини кўрсатади. Бу бир карашда сўз ва иш бирлиги принципининг турли шахсларда турлича намоён бўлишини эслатади. Агар одам бир неча марта кайтарилса, у бу холатга ўрганиб колади ва установкага айланиб колиши мумкин. Шунинг учун хам биз ижтимоий нормалар ва санкциялар воситасида бундай карама-каршилик ва тафовут бўлмаслигига ёшларни ўргатиб боришимиз керак. Бу шахснинг стикболи ва фаолиятининг самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Фойдаланилган адабиётлар 1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Т.: Ўзбекистон, 1992. 2. Каримов И.А. Узбекистоннинг уз истиšлол ва тараššиёт й у ли. Т: «Узбекистон», 1992 йил 3. Каримов И. А. Биздан озод ва обод Ватан šолсин. Т: «Узбекистон» – 1996 4. Каримов И. А. Узбекистон: миллий истиšлол, иšтисод, сиёсат, мафкура. 1-жилд, Т: «Узбекистон», 1996 йил 5. Каримов И. А. Ўзбекистон буюк келажак сари. Т: «Ўзбекистон», 1998. 6. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. Т: «Шарš» нашриёти, 1999 йил. 7. www . ziyonet . uz