logo

Пухталик кўрсаткичини баҳолаш учун математик аппарат статистик назорат ва статистик бошқаришни қўллаш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

49.5 KB
Пухталик кўрсаткичини баҳолаш учун математик аппарат статистик назорат ва статистик бошқаришни қўллаш Режа: 1. Статистика ва статистик назорат. 2. Статистик кузатиш т ўғ рисида умумий тушунча. Таянч сўз ва иборалар: статистика, маълумотлар, с татистиканинг усули , статистик назорат, махсулот сифатини назорат қилиш, сифатни бошқариш, сифани кузатиш. 1. Статистика ва статистик назорат. «Статистика» атамаси лотинча « Status » сузидан олинган булиб, ходисаларнинг холатини, ахволини билдиради. « Status » сузи негизида « Stat ” давлат, « Statusta » давлатни билдирувчи, « Statustica » яъни давлат тугрисида муайян билим, маълумотлар йигиндиси деган тушунчалар келиб чиккан. Статистика куп асрлик тарихга эгадир. Айрим маълумотларга кура, эрамиздан 3500 йил илгари Мисрда ахоли руйхати утказилган. Дмитрий Донской хукмронлиги даврида Москвада 1362 ва 1389 йилларда ахоли руйхати утказилган. Х-асрда Москвада «Мирза дафтарлари» номи билан маълум булган махсус статистик тупламлар тузилган. Пётр 1 даврида «Ахоли тафтиши» номи билан машхур булган солик туловчилар руйхатлари утказила бошлаган. Жами 10 марта тафтиш (охиргилари 1857-60 йилларда) утказилган. Улардаги маълумотлар XIII ва XIX биринчи ярмидаги Россия ахолисининг сонини тавсифловчи ягона манбаа булиб хисобланади. Статистика фани XIII асрнинг охирларига келиб мустакил фан сифатида шакллана бошлади. Бу даврда эндигина феодализм тузумининг урнига капитализм тузуми эгаллаётган эди. Капитализм тузумининг баркарор булиши купгина фанларнинг шу жумладан статистиканинг ривожига хам ижобий таъсир курсатди. XIII асрда Англияда “Сиёсий арифметика” деган фан вужудга келди. Унинг асосчилари инглиз олимлари У.Петти (1623-1687) ва Жон Граунт (1620-1674) булганлар. У.Петтининг уз вактида сиёсий иктисоднинг отаси ва маълум даражада статистиканинг ихтирочиси деб аташган. Европада статистиканинг асосчиси булиб бельгиялик олим А.Кетле (1796-1874) хисобланган. Уша даврда Германияда Г.Ахенвал (1719-1772) биринчи марта “статистика” сузини куллаган. Россияда статистиканинг ривожланишига куйидаги олимлар уз хиссаларини кушишган. В.Н.Татишев (1686-1750) биринчи маротаба ахоли руйхатини утказиш билан бирга ахолининг жорий хисобини тадбик килиш лозимлигини кун тартибига куйди. К.И.Крилов (1689-1737) статистика тарихида биринчи маротаба давлатни тавсифловчи иктисодий-статистик маълумотларни жадвал ёрдамида изохлади. Д.П.Журавский (1810-18560 биринчи маротаба статистика фаниниг таърифини берди, гурухлаш ролини курсатди, марказий статистика бошкармасини тузиш тугрисидаги гояни илгари сурди. Семёнов Тянь-Шанский (1827-1914) маълум даражада рус давлати статистикасининг «отаси» хисобланади. У 1864 йилда марказий статистик кумитанинг бошлиги этиб тайинланган. Унинг рахбарлигида 1897 йили Бутун Россия ахоли руйхати утказилган. Ю.Э.Янсон (1835-1893) биринчи маротаба Россияда назарий статистиканинг дарслигини ёзган. Рус статистикасининг ривожланишида земство статистикаси алохида урин тутган. Бу статистика Х IX -асрнинг бошларида вужудга келади. В.И.Орлов (1849-1885), А.А.Русов (1847-1915) ва бошкалар земство статистикасининг буюк намоёндалари булиб хисобланади. Земство статистикаси ер ва унинг сифати, ундан олинадиган даромадни олиш билан шугулланади. Уларнинг туплаган маълумотларидан кейинчалик бир канча иктисодчи олимлар кенг фойдаланишган. Узбекистонда статистикани ривожлантиришда Тошкент халк хужалиги институтида 1932 йилдан бошлаб уз фаолиятини бошлаган «Статистика» кафедрасининг олимлари уз хиссаларини муносиб кушганлар. Статистиканинг усули. Хар кандай фан уз объектини маълум усуллар ёрдамида урганади. Барча фанлар учун умумий усул – диалектик усулдир. Чунки бу усул ижтимоий ходисаларни ривожлантириш жараёнида узаро богланган холда урганишни такозо этади. Статистика диалектика конун-коидаларига асосланиб, узининг хусусий усулларини яратган. Улар куйидагилардан иборат: 1. Оммавий статистик кузатиш. 2. Кузатиш материалларини сводкалаш ва гурухлаш. 3. Турли умумлаштирувчи курсаткичларни (масалан, мутлок ва нисбий микдор, уртача микдор, индекс, динамик курсаткичлар ва хоказо) хисоби. 4. Статистик маълумотларни жадвал ва график куринишида тасвирлаш. Илмий жихатдан асосланган статистик тадкикот бу туртала усулнинг чамбарчас равишда олиб борилишини такозо этади 2. Статистик кузатиш т ўғ рисида умумий тушунча. Ҳ ар кандай статистик тадкикот 3 боскични уз ичига олади:  Статистик кузатиш;  Кузатиш материалларини сводкалаш ва гурухлаш;  Кузатилаётган вокеани хар томонлама тавсифловчи умумлаштирувчи курсаткичларни хисоблаш ва уларни тахлил килиш. Ҳ ар кандай статистик тадкикот уша урганилаётган объект хакида тегишли маълумотларни туплаш билан бошланади. Масалан, биз жамоа хужаликлари фаолиятини тахлил килмокчи булсак, у холда хар бир жамоа хужалигидаги ер ва экин майдони, уларнинг таркиби, олинаётган ялпи хосил ва хосилдорлик, асосий ишлаб чикариш фондлари ва айланма маблаглар, уларнинг таркиби, мехнатга кобилиятли ишловчилар ва уларнинг ишлаб чикаришда катнашиш даражаси, моддий ва молиявий натижалар, ижара, пудрат кооператив каби шаклларининг жорий килиниши, рентабеллик даражаси ва шунга ухшаш катор маълумотларни йигишимиз лозим. Буларсиз жамоа хужаликлари фаолиятини урганиб булмайди. Ижтимоий ходисалар ва жараёнлар хакидаги маълумотларни режали, илмий уюштирилган асосда туплаш жараёни статистик кузатиш деб аталади. У текширишнинг пойдевори, биринчи ва энг маъсулиятли боскичи хисобланади. У канчалик тугри ва чукур илмий мулохазалар асосида ташкил этилса, окибатда текшириш натижалари хам аник ва максадга жавоб бера оладиган булади. Маъсулиятсизлик билан тупланган ноаник ва пала-партиш бошлангич маълумотлар урганилаётган ходиса хусусида нотугри якун ва хулосаларни чикаришга сабаб булади. Статистик кузатишнинг дастур-методологик масалалари. Кузатишнинг дастур-методологик масалалари куйидагиларни уз ичига олади:  Кузатиш максади ва вазифалари;  Кузатиш дастури:  Кузатиш объекти:  Кузатиш ва хисоб бирлиги;  Кузатиш формуляри ва инструкция. Ҳ ар кандай кузатишни утказишдан олдин унинг максади ва вазифалари аниклаб олинади. Бу масалани тугри ва аник ечиш мухим ахамият касб этади. Чунки кузатиш дастури, объекти ва хисоб бирлиги, унинг максади ва вазифаларига боглик. Ноаник ва мужмал белгиланган максад ва вазифалар кузатиш жараёнида керакли маълумотларнинг тушиб колишига сабаб булиши мумкин. Кузатиш дастури дейилганда урганилаётган тупламнинг хар бир бошлангич унсури, бирлиги хакида кузатиш давомида кайд килиниши лозим булган белгилар туплами тушунилади. Масалан, ахоли руйхати дастури – бу руйхат варакасига ва бошка формаларга киритиладиган саволлар булиб, руйхат утказиш жараёнида мамлакатдаги хар бир киши ёки ахолининг айрим гурухларидан бу саволларга жавоб олинади. У кузланган максад ва вазифаларга мувофик канчалик тугри тузилса, текшириш натижалари шунчалик яхши чикади. Дастур тузиш статистик кузатишнинг энг огир ва энг маъсулиятли боскичидир. Кузатиш объекти дейилганда урганилаётган ходиса ва жараёнлар туплами тушунилади. Масалан, ахоли руйхатида кузатиш объекти булиб, вилоятларда, нохияларда яшаётган барча шахслар, кишлок хужалиги хисоботида барча жамоа ва давлат хужаликлари , саноат асбоб-ускуналари руйхатида жамики завод ва фабрикалар хисобланади. Айрим холларда узатиш объектини белгиланаётганда махсус цензлардан фойдаланилади. Ценз деганда барча объектлар ичидан айни кузатишда хисобга олиниши лозим булганларини белгилаш учун қабул килинган маълум микдорий меъёр тушунилади. Кузатиш бирлиги дейилганда кузатилаётган тупламнинг бирлиги тушунилади. Бу бирлик маълум даражада мустакилликка эга булиб, кузатиш жараёнида ундан маълумот олинади. Масалан, саноат фаолияти текширилаётганда хар бир корхона кузатиш бирлиги хисобланади. Кузатиш бирлигидан хисоб бирлигини фарк килиш лозим. Хисоб бирлиги дейилганда урганилаётган тупламнинг яъни статистик кузатишнинг шундай бошлангич унсури, бирлиги тушуниладики, унинг белгилари текшириш жараёнида кайд килиниши керак. Демак, у олиб борилаётган хисобнинг бошлангич асоси хисобланади. Масалан, 1989 йилга ахоли руйхатини утказиш жараёнида хар бир шахс хакидаги 25 савол хисоб бирлиги булиб хисобланади. Статистик кузатиш дастурида саволларга жавоб махсус хужжатда акс эттирилади. Бу хужжат статистик формуляр деб аталади. У хар хил ном билан юритилади. Жумладан, хисобот формаси, табель, накладной, руйхатга олиш варакаси ва хоказо. Статистик формуляр икки хил булади: Алохида шаклдаги формуляр; Руйхат шаклидаги формуляр. Алохида куринишдаги формулярга корхоналарнинг йиллик хисоботи формалари мисол була олади. Руйхат куринишидаги формулярда битта эмас, балки бир нечта хисоб бирликлари хакида маълумот келтирилади.