logo

Сирпаниш ва босим коеффициентлари. Планетар механизмлар. Планетар редукторларни лойиҳалаш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

1232.5 KB
Сирпаниш ва босим коеффициентлари. Планетар механизмлар. Планетар редукторларни лойиҳалаш Режа: 1.Сирпаниш ва босим коеффи ц иентлари 2.Планетар механизм ва уларнинг узатиш нисбатлари 3.Планетар редукторларни лойи ҳ алаш   расмСирпаниш ва босим коеффициентлари. АВ-назарий илашиш чизиғи; Аб-амалий илашиш чизиғи; Гд ва эф-тиш профилини ишчи юзаси. Тишнинг қолган қисми галтелғ дейилади.  cos cos ) ( 1 0 ab R ab R dP   -бошланғич айлана бўйича илашиш ёйи;   cos 0 t ab t dP   -қопланиш коеффициенти. Эволғвентанинг хоссасидан фойдаланиб асосий айланадиган ъ 0 д ёйини амалий илашиш чизиғи орқали белгилаб оламиз. Сирпаниш коеффициенти tck V V  ckV -сирпаниш тезлиги; tV -тишларни бирлашган еридаги тезликни тангециял йўналиши. Тиш профилини ишчи участкаси бир-бири устида думалаганда сирпаниш юзага келади. Демак, ўша ерда ишқаланиш юзага келади ва уни характерлайдиган сирпаниш коеффициенти  1 ва  2 ларни қуйидаги формула орқали топамиз.             12 12 2 21 21 1 1 1 ix l l i ix l i   L =А B назарий илашиш чизиғини узунлиги ; 1 2 2 1 12 Z Z i     х-А нуқтадан биринчи тишли ғилдиракли асосий айланасигача бўлган масофа. 15.2- расмПланетар механизмлар ва уларни тезликлар картинасини қуриш. Тишли механизмларда баъзи ўқлари қўзғалувчи бўлса бундай механизмлар планетар механизмлар дейилади. Планетар механизмларларни қўзғалувчанлик даражаси икки ёки ундан кўп бўлса бундай механизмлар дифференциял механизмлар дейилади. W=3n-2P 5 -P 4 =3·4-2·4-2=2 Демак ω 1 , ω 3 ва ω Н лар боғловчи формулани чиқариш учун, ҳамма звеноларга қўшимча ω Н тезлик берамиз, лекин бу тезлик Н бурчак тезлигига қарама-қарши йўналган яъниH H       1 1 1 H H       3 3 3 0   HHH HH     H H H H H H H n n n n i        3 1 3 1 3 1 13       Планетар ва дифференциял механизмлар автомобилларда, қишлоқ хўжалиги машиналарида ва авиацияда кенг қўлланилади. Юқоридаги механизмда 3-ғилдирак ҳаракат қилмаса унда H H H H H H H i i ёки i i 13 13 31 1 1 12 1 1 1               Водиладан 1 ғилдираккача бўлган узатиш сони H H H i i i 12 31 31 1 1 1    Л.П.Смирнов методи бўйича планетар ва дифференциал механимларни тезликларини топиш. ) ( 2 1 11 1 r r r V H       1 2 1 1 31 r r r i H H     расм H v H tg    1 , 1 1 1     tgv  v  ва 1 -схема ва тезликлар масштаби. 2 1 3 2 12 Z Z Z Z iH    15.4 расм, а, б, в, г шаклларда. оддий дифференциял механизмларни кинематикавий схемаси кўрсатилган. Улар водило Н, сателлитлар Z g (ёки Z g - Z f ) марказий ғилдираклар, Z а ва Z в дан иборат. расм hHai aHai aaHi baHi Hbai Habi а) a b Z Z 1 1 b a Z Z 1 1 b a Z Z1 a b Z Z 1 b a Z Z a b Z Z б) в) fa ba ZZ ZZ   1 1 b g f a Z Z Z Z    1 1 b g b a Z Z Z Z   1 f a b g Z Z Z Z   1 b g f a Z Z Z Z   f a b g Z Z Z Z   г) f a b a Z Z Z Z    1 1 b g f a Z Z Z Z    1 1 b g b a Z Z Z Z   1 f a b g Z Z Z Z   1 b g f a Z Z Z Z    f a b g Z Z Z Z   , / 1 мм сек м aP VA v  v  -механизм схемаси масштаби ; 1 2     v tg расм5.21 расм Планетар редукторларини лойиҳалаш Планетар механизмни лойиҳалаш олдиндан белгиланган узатиш нисбатини қаноатлантирадиган ғилдиракларнинг тишлари сонини белгилаб олишдан бошаланади. Танланган тишлар сони қуйидаги учта шартни бажаришикерак: 1. Ўқларнинг устма-уст тушиш шарти; бунда марказий ғилдираклар учун геометрик ўқ ягона бўлади.3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 , 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z ёки mZ mZ mZ        2. Қўшничилик шарти; бунда ўқлар фазода ҳаракатланадиган ғилдираклар сателитларнинг бир-бирига тегмасдан эркин ҳаркатлана олиш таҳминланади. 2 1 2 2 sin Z Z Z Z k     3. Йиғиш шарти; бу шарт сателлит ўқларининг марказий ўққа нисбатан бир хил бурчакда жойлашувини ҳамда сателлитларнинг механизмга эркин ўрнатилиши таминлайди. B pk k U Z H    ) 1( 1 1 k - сателлитлар сони; p - водилонинг тўлиқ айланишлар сони; B-ихтиёрий бутун сон. Бу шартни бажарилиши шундаки, агар бирорта сателлит ўрнатиб олингандан сўнг ўша вазиятда кейинги сателлитни ўрнатиш учун водилони қуйидаги бурчакка буриш керак бўлади. ) 1( 360 0 pk k H    Ташқи илашиш ҳосил қилувчи ғилдираклар учун Z min 17,Z 1 ≥17 бўлиб, k Zk бутун сон бўлади. Икки илашма ҳосил қилувчи ташқи тишли ғилдираклар учун Z min ≥20 демак Z 1 ≥20 Ички илашма ҳосил қилувчи ҳамда тишлари ичкарида жойлашган ғилдираклар учун Z min =85 демак, Z 1 ≥85. Силжиш коеффициентларини белгилаш. Силжиш коеффициентлари Х 1 ва Х 2 шундай танлаш кераккки, уларга кўра ҳисобланган ғилдираклар ва узатманинг геометрик параметрлари узатманинг эксплуатация сифатларини имкони борича яхши таъминлаши керак. Ғилдиракларни ҳосил қилиш жараёнида тиш асосида қирқилиш ходисаси юз бермаслиги учун танланган силжиш коеффициенти қуйидаги шартни қаноатлантириши зарур: Х≥Х. Z 1 ≥20. Ички илашма ҳосил қилувчи ҳамда тишлари ичкарида жойлашаган ғилдираклар учун Z min =85 демак, Z 1 ≥85. Бунда Х min қирқилиш юз бермаслиги шартига кўра силжиш коеффициентининг энг кам қийматидир. У қуйидаги формулага кўра аниқланади:17 17 min min min Z Z Z Z X     minZ =17 ғилдирак тишлар сононини шундай минимал қийматики, рейкасимон қирқувчи асбоб ёрдамида бу ва бундан катта қийматдаги тишлар сонига эга бўлган ҳамда тишлар асоси қирқилмаган стандарт ғилдиракларни ҳосил қилиши мумкин. Муайян узатмалар учун силжиш коеффициентларининг қийматларини 1. Смирнов тузган қамраш контурларидан фойдаланилган ҳолда; 2. ИСО тавсияномалидан фойдаланилган ҳолда; 3. Кудрявцев жадвалларидан ва номограммалардан фойдаланиб топиш мумкин. Адабиётлар: 1.Артоболевский И.И. “Теория механизмов и машин”. М.: “Наука”, 1988 г. 2.Усманходжаев Х.Х. “Механизм ва машиналар назарияси”.Т.:“Ўқитувчи”, 1981 й. 3. Фролов К.В. ва бош. “Машина ва механизмлар назарияси” . Т . : “Ўқитувчи” , 1987 й. (таржима). 4. Иззатов З.Х. “ Механизм в а машиналар назариясидан курсавий лойихалаш ” . Т. : “Ўқитувчи” , 1979 й . 5. Мухамедов Ж. “Механизм ва машиналар назарияси”. Ўқув қўлланма. Наманган – 2003 й. 6. Юдин В.А., Петрокас Л.В. “ Теория механизмов и машин ” . М. : “ Высшая школа ” , 1977 г. 7 . Попов С. А. “ Курсовое проектирование по теории механизмов и машин ” . М. : “Машинасторение” , 1986 г . 8. Левицкая О. Н., Левицкий Н. И. “ Курс теории механизмов машин ”. М. : “Наука” , 1985 г . 9. Фарберман Л. Б., Мусина Р. Г. ва бош. “Олий ўқув юртларида ўқитишнинг замонавий усуллари”. Ўқув – услубий қўлланма. Т.: ОЎМММИ, 2002 й., 192 б. 10. Ишматов Қ. “Педагогик технология”. Ўқув қўлланма. НамМПИ,2004й.,95б.