logo

Ўзбекистон Республикасининг жисмоний тарбия ва спорт тўгрисидаги конун (янги тахрирда)

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

75.5 KB
www.arxiv.uz Ўзбекистон Республикасининг жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги қонун (янги тахрирда) Р е ж а. 1. Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш тўғрисидаги қонуннинг ахамияти. 2. Моддалар ва уларнинг мақсади. 3. Умумтаьлим мактабларида қонуннинг амалга ошириш йўллари. 4. Хулоса. www.arxiv.uz Ўзбекистон Республикаси Олий кенгашининг қарори. Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг амалга киритиш тартиби ҳақида. Ўзбекистон Республикаси Олий кенгаши қарор қилади. 1. Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонуни матбуотда эьлон қилинган пайтдан бошлаб амалга киритилсин. 2. Ўзбекистон Республикаси Президенти хузиридаги Вазирлар Махкавмасини уч ойлик муддат ичида Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашига Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларини "Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунинга мувофиқлаштириш юзасидан таклифлар киритиш. Хукумат қарорлари ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа хужжатларини "Жисмонтий тарбия ва спорт" Ўзбекистон Республикаси қонунинга мувофиқлаштириш топширилсин. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг раиси: Ш.ЙЎЛДОШЕВ. Тошкент шахри.1992 йил. 14.01. "Узбекситон Республикасининг қонуни жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида. Умумий коидалар 1 - модда. Жисмоний тарбия Ўзбекистон Республикаси халклари миллий маданиятининг ажралмас кисми, жисмоний ва маьнавий камолатнинг мухим воситаси булиб, Ўзбекистон Республикасининг халклар уртасида дустликни мустахкавлаш ижтимоий ва иктисодий тараккиет ишига хизмат киилш. 2 - модда. www.arxiv.uz Фукороларнинг жисмоний тарбия ва спорт сохасидаги хукуклари. Ўзбекистон Республикасининг фукаролари жинсидан ,ешидан,миллатидан мулкий ва ижтимоийй мавкедан катьий назар жисмоний тарбия ва спорт билан шугулланиш, жисмоний тарбия-согломлаштириш йуналишидаги жамоат ташқилотларига бирлашиш, жисмоний тарбия ва спорт харакатини бошқаришда иштирок этиш хукукига эгадир. Давлат жисмоний тарбия ва спорт шу жумладан спортнинг техник турларидан ривожлантиришга маблаг ажратади,бу сохада давлат бошқарувчи идораларнитузади.Жисмоний тарбия ва спорт индустирияси ва инффрастуктурасини ривожлантиради. 3 - модда. Фукороларни жисмоний тарбия ва спорт сохасидаги вазифалари. Ўзбекиситон Республикаси фукоролари тўғрисида айтсак улар эса саломатлиуларини мустахкамлаш жисмоний чиникишлари тўғрисида кайгуришлари керак. Ота - оналар, хомийлар васийлар еки уларни урнини босувчи шахслар оиладаги болаларни жисмонан хар томонлама камол топиши ва саломатлиги тугрисидп кайгуришлари, жисмоний тарбия-спорт машқлари учун уларга зарур шароитларт яратиб беришлари ҳамда соглом турмуш тарзида уларни шахсан намуна курсптишлари шарт. 5- модда. Халк депутатлари Махаллий Советларининг жисмоний тарбия ва спорт сохасидаги хукук ваколатлари. Халк депутатлари махаллий советлари ва уларнинг ижроя идораларии ва хукук ваколатлари доирасида узларига карашлаи худудда жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришга рахбарлик қиладилар, жумладан жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришни пул билан таьминлайдилар, зарур моддий техника базасини яратадилар. www.arxiv.uz Жисмоний тарбиянинг моддий базасини ривожлантириш ва жисмоний тарбиясогломлаштириш тадбирларини утказиш учун ихтиерийлик асосида давлат кооператив жамоа ташкилотларнинг маблагларини жамлайдидал, турар жойларда ва ахолини дам олиш жойларида хаваскорлик жисмоний тарбия харакатини ривожлантирадилар. 6 - модда. Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортга рахбарлик қилиш. Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спорт давлат кумитаси ва халк депутатлари район, шахар, вилоят советларининг жисмоний тарбия ва спорт кумиталари жисмоний тарбия ҳамда спортни бошқарувчи давлат идораларидир. Спортнинг техник ва амалий турларини ривожлантиришга умумий рахбарликни Ўзбекистон Республикаси мудофасига ердам кўрсатувчи "Ватанпарвар" ташқилоти амалга оширади. 7-модда. Жисмоний тарбия согломлаштириш ва спорт йуналишдаги жамоат бирлашмалари. Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришни уз мақсади деб билган жисмоний тарбия ва спорт жамиятларини, спорт федерацияларини уюшмалари, согломлаштириш ва спорт йуналишидаги жамоат бирлашмалари хисобланади. Жисмоний тарбия ва спорт давлат бошқарувчи идоралари спортни ривожлантириш мусобакалар уюштириш, спортчиларни тарбиялаш ва уларни халкаро мусобакаларга катнашишга тайерлаш ваколотларини спорт федерацияларига, жисмоний тарбия согломлаштириш ва спорт йуналишидаги жамоат бирлашмаларига берилиши мумкин. www.arxiv.uz Жисмоний тарбия ва согломлаштириш ,спорт йуналишидаги жамоат бирлашмалари билан жисмоний тарбия ва спорт давлат бошқарув идоралари уртасидаги узаро муносабатлар шартномаларда белгиланади. 8-модда. Согликни саклаш идоралари ва муассасаларининг жисмоний тарбия ва спортни ривожлантиришда иштирок этиш. Согликни саклаш идоралари ва муассасалари тибиёт укув юртлари ва муассасалари. Жисмоний тарбиядан саломатликни мустахкамлаш, касалликларни олдини олиш ва касалликни даволаш воситаси сифатида кенг фойдаланадилар. Республика ахолисининг жисмоний жихатдан ривожланган-лигининг тахлил этадилар ва хукуматга тегишли таклифлар киритадилар. Жисмоний тарбия сохасидаги согликни саклаш мутахассисларини тайерлайдилар ва уларнинг малакасини оширадилар. Жисмоний машқларнинг махсус дастурларини ишлаб чикадилар, согломлаштириш марказлари, тиббиёт жисмоний тарбия диспансерларини ташқил этадилар. 9-модда. Жисмоний тарбия ва спортни, соглом турмуш тарзини таргиб этиш. Матбуот,телевидения vрадио ва бошқа оммавий ахборот воситалари, жисмоний тарбия ва спорт бошқарувчи идоралари жисмоний тарбия согломлаштириш ва спорт йуналишидаги жамоат бирлашмалари ахоли уртасида жисмоний тарбия ва спортни кенг таргиб этишни таьминлайдилар. Спортда шавкатсизлик ва зулмни инсон кадир кимматини камситиш киши саломатлигига зарар етказувчи такикловчи гиехларни куллашда таргиб қилишга йўл куймайди. www.arxiv.uz 10-модда. Жисмоний тарбия ва спорт буйича жисмоний мехнат фаолияти билан шугулланади. Жисмоний тарбия ва спорт буйича мехнат фаолияти билан шугулланишга жисмоний тарбия буйича махсус маьлумотларга эга булган еки махсус тайергарлик курсини тугатган шахслар этилади. Даволаш жисмоний тарбия мутахассислиги буйича мехнат фаолияти билан шугулланишга жисмоний тарбия буйича махсус маьлумотга эга булган кишиларга рухсат этилади. 11-модда. Жисмоний тарбия ва спорт буйича мутахассисларни тайер уларнинг малакасини олишир ва аттестациядан утказиш. Жисмоний тарбия ва спорт мутахассислар тайерлаш ишлари олий ва урта махсус укув юртлари,дорилфунулларнинг,педагогика ва медицина институтлари хамда билим юртларининг махсус факультетлари ва булимлари тамонидан амалга оширилади. 12-модда. Жисмоний тарбия ва спортга маблаг ажратиш. Жисмоний тарбия ва спортни маблаг билан таьминлаш, республика бюджети ва махаллий бюджетлар,касаба уюшма-ларининг маблаглари аьзолик бадаллари, муассасасалар, ташқилотлар, айрим шахслар ихтиерий шахслар томонидан берилган маблаглар спорт тадбирлари ва спорт латареялари утказишда ахолига хизматлар кўрсатишдан келадиган тушумлар уй-жойлардан фойдаланиш ташкилотларнинг ажратмалари ва бошқа тушумлар хисобидан амалга оширилади. Жисмоний тарбия ва спорт ривожлантиришни пул билан таьминлайдилар, зарур моддий техника базасини яратади. www.arxiv.uz Жисмоний тарбиянинг моддий базасини ривожлантириш ва жисмоний тарбия согломлаштириш тадбирлари утказиш учун ихтиерийлик асосида давлат кооператив жамоат ташкилот-ларининг маблагларини жамлайдилар: турар жойларда ва ахолининг дам олиш жойларида хаваскорлик жисмоний тарбия харакатини ривожлантирадилар. Жисмоний тарби я ва спорт хажмини ривожлантирадилар. 13-модда. Жисмоний тарбия согломлаштириш ишларига спорт ва сайехликка мулжалланган махсулотлар. Жисмоний тарбия согломлаштириш ишларига спорт ва сайехликка мулжалланган буюмлар,анжомлар ва техник воситалар халк истеьмол моллари гурухига киради. 14-модда. Жисмоний тарбия согломлаштириш ва спорт иншоотлари жисмоний тарбия согломлаштириш ва спорт иншоотлари Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланадиган мулкчиликнинг турли шаклида булиши мумкин. Халк депутатлари махаллий советлари, уй-жой курилишига йуналтирилган жами маблағни камида 1,5% турар жой районларида жисмоний тарбия согломлаштириш ва спорт йуналишидаги обьектлар курилишига ажратадилар. Мактабгача тарбия болалар муассасалари ва укув юртлари хар йили кайта бир марта утказилади. 15-модда. Имтиезли жисмоний тарбия ва спорт хизматлари. Куп болали ва кам таьминланган оилаларнинг болаларига, ногиронларга етим болаларга улуг ватан уруши катнашчиларига ҳамда имтиезлар буйича уларга тенглаштирилган шахсларга текинга мактабгача ешдагилар ва мактаб www.arxiv.uz укувчиларига имтиезли шартларда жисмоний тарбия ва спорт хизматлари кўрсатилади. 17-модда. Ахолига пуллик хизматлар кўрсатиш. Ахолига пуллик жисмоний тарбия согломлаштириш хизматалари кўрсатиш жисмони тарбия муаассасалари ,корхоналари шунингдек якка тартибда мехнат фаолиятлари билан шугулланувчи айрим шахслар томонидан амалга оширилади. Бундай хизматлар кўрсатиш мактабгача тарбия болалар муаасасаларида, ишлаб чикаришда утказиладиган жисмоний тарбия машғулотларига кушимча булади. 18-модда. Харбий хизматларни ва хукукни мухофаза қилувчи идоралар шахсий таркибига жисмоний жихатдан тайерлаш. Харбий хизматчиларнинг ва хукукни мухофаза қилувчи идоралар шахсий таркибни жисмоний жихатдан тайерлашнинг мазмуни ва шакллари тегишли давлат бошқаруви идоралари томонидан белгиланади. 20-модда. Санаторий курорт муассасаларида дам олиш уйларида ҳамда сайехлик кунимгохларида жисмоний тарбия согломлаштириш ишлари. Санаторий курорт,муассасалари , дам олиш уйлари ҳамда сайехлик кунимгохларининг маьмурияти дам олувчиларнинг саломатликларини мустахкамлаш, касалликларни олдини олиш ва даволаш учун жисмоний машқлардан жисмоний тарбиянинг бошқа шаклларидан фойдаланишлари шарт. Барча санаторий курорт муассасаларида,дам олиш уйларида ва сайехлик кунимгохларида ,якка тартибда гурух-гурух булиб жисмоний тарбия www.arxiv.uz согломлаштириш машғулотлари утказиш учун жисмоний тарбиянинг моддий баьзалари ,бошқа шарт-шароит яратади. 21-модда. Ногиронлар учун жисмоний тарбия ва спорт . Ногиронлар учун жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш уларнинг камол топтиришга ҳамда жисмоний жихатдан кайта кувватга киритилишига каратилган булиб ,ногиронларнинг ижтимоий химоя қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республи касининг қонунига мувофиқ малга оширилади.Халк депутатлари махаллий советлари ногиронларни жисмоний тарбия ва спорт билан шугулланишлари учун махсус жисмоний тарбия согломлаштириш спорт иншоотларини яратиш ишини ҳамда умумий фойдаланишдаги иншоотларда шарт-шароит яратиб беришни таьминлайди. 22-модда. Жисмоний тарбия ва спорт машғулотларини спорт мусобакалари томошабоп спорт тадбирларини утказиш чогида хавфсизлик қонун коидаларига риоя қилиш фукороларнинг саломатлигини, шаьни впа кадр кимматини мухофаза этиш. Жисмоний тарбия согломлаштириш ва спорт иншоотларининг маьмурияти машғулотлар ҳамда мусобакалар утказиладиган жой жисмоний тарбия ва спорт давлат бошқарувчи идоралари томонидан тасдикланган коидаларга, хавфсизлик техникаси ҳамда санитария гигиена нормаларига мувофиқ зарур даражада техник жихатидан жихозланишини таьминлайди. Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари ва мусобакалар уларнинг катнашчилари ҳамда томошабинларнинг саломатлиги шаьни ва кадр- кийматига зиен етказмайдиган қилиб утказилиши керак. 23-модда. www.arxiv.uz Ўзбекистон Республикаси олимпия харакати.Ўзбекистон Республикасида олимпияда харакати . -Олимпия гоялари коидаларини оммалаштириш,еш авлодни уз аро хамжихатлик ва дустлик рухида тарбиялаш. -ахоли уртасида жисмоний тарбия ва спортни ташвикот қилишни: -Ўзбекистон Республикаси спортчилари олимпиада уйинларида катнашишни уз олдига мақсад қилиб куяди: 24-модда. Юкори кўрсаткичлар спорти. Юкори кўрсаткичлар спорти шахснинг маьнавий имкониятларини ечишга каратилган булиб, у ахолининг буш вактини мазмунли утказиш воситасидир. Жисмоний тарбия ва спортни бошқарувчи давлат ҳамда жамоат идоралари Республика терма командаларининг аьзоларига спорт машғулотларини укиш, ишлаб чикариш фаолияти харбий хизмат билан яхши кушиб боришда спортчига зарур шарт-шароитларни яратиб бериш мақсадида.Жисмоний тарбия ва спортнинг давлат ҳамда жамоат бошқарувчи идоралари,укув юртлари, корхоналар, муассасалар, ташқилотлар билан шартнома тузади. 25-модда. Спортчиларнинг ижтимоий жихатдан химояланганлиги . Давлат бошқарув идоралари, спорт федерациялари жамоат бирлашмалари спортчиларга молиявий ердам кўрсатишлари мумкин. Спортнинг уйин турлари буйича Ўзбекистон Республикаси терма командалари ва мастерлар,команданинг спортчилари ,тренерлари уртасида мехнат муносабатлари контракт асосида курилади. Жисмоний тарбия ва спортнинг давлат бошқарув идоралари,жамоат бирлашмалари спорт клублари ва марказлари ва муассасалари учун зарур ижтимоий-маиший шароитлар яратиб беришлари саломатликларини www.arxiv.uz мухофаза қилишлари ҳамда спорт фаолиятини тугатгач уларни ишга жойлашлари шарт. Спорт мусобакаларида катнашаетган шахслар сугурта хукукига эга булишлари шарт. 26-модда. Профецционал спорт. Ўзбекистон Республикаси фукоролари профецционал спорт билан шугулланиш хукукига эгадирлар. Профецционал уюшмалар, клублар ва бошқа ташқилотлар тузиш ва муносабатларини бошқа шаклларини тузиш тартиби спортчилар билан битимлар ҳамда мехнат муносабатларини бошқа шаклларини тузиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг жисмоний тарбия ва спорт давлат бошқаруви идоралари томонидан мехнат ва ижтимоий масалалар буйича тегишли давлат идоралари хамкорликда халкаро спорт ташқилотларининг уставлари харитаси,низомлари ва бошқа хужжатларни хисобга олган холда белгиланади. 27-модда. Спорт кулланиши маьн этилган усуллари ,воситалари. Спорт билан шугулланишда Ўзбекистон Республикаси жисмоний тарбия ва спортни бошқариш давлат идоралари , халкаро спорт ташқилотлари томонидан тасдикланган тартибга солиб турувчи хужжатларда маьн этилган воситаларни куллашга йўл ку- йилмайди.Юкори спорт кўрсаткичларига эришиш мақсадида атайин стимулеторлардан, халкаро олимпиада кумитаси тасдиклаган медийцина кодексида тасдикланган воситалардан фойдаланган спортчи мусобакаларданчетлаштирилади. www.arxiv.uz 28-модда. Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги қонунларни бузганлиги учун жавобгарлик Давлат кооператив ва жамоат корхоналари, муассасалари, ташқилотлари мансабдор шахслар ва фукоролар ушбу қонунни бузганлик учун Ўзбекистон Республикасининг қонунларига мувофиқ жавобгарликка тортиладилар. Ўзбекистон Республикасининг Президенти И.Каримов. Тошкент шахри . 1992-йил. 14.01.