logo

Спорт мактабларида ва умумтаълим мактабларида спорт ишларининг узига хослиги

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

85.5 KB
Спорт мактабларида ва умумтаълим мактабларида спорт ишларининг узига хослиги Режа 1. Умумтаълим мактабларида спорт секцияларининг урни. 2. узув гурухларининг тулдирилиши ва узув тренировка иши. 3. Спорт секциясида затнашувчи енгил атлетикачининг режими . 1. Умумтаълим мактабларида спорт секцияларининг урни Мактаб енгил атлетика секциясига хамма фанлардан яхши узлаштираётган, шугулланишни истаган ва тренировка зилиш учун врач рухсат берган узувчилардан ташкил топади. узувчилар ёшига, жисмоний ва техникавий тайёргарлигига зараб гурухларга булинади: 1. Тайёрлов гурух 11-12 ёш 2. Кичик усмирлар гурухи 13-14 ёш 3. урта усмирлар гурухи 15-16 ёш 4. Катта усмирлар гурухи 17-18 ёш Тайёрлов ва кичик успиринлар гурухларида машгулотлар 1-1,5 соатдан хафтада 2-3 марта. урта ва катта усмирлик гурухларида эса 2 соатдан 3 марта утказилади. Машгулотлар йил буйи дарслардан ташзари вазтда утказилади. Уларда енгил атлетикадан ташзарии гимнастика, спорт уйинлари ва бошза турлар киритилади. Амалий машгулотларни имкони борича зишин-ёзин очиз хавода утказган маъзул. Ёзги таътил вазтида шугулланувчиларга умумий жисмоний камолот ва машз бажариш техникасидаги билимларни мустахкамлаш учун индивидуал уй вазифаларини бериш тавсия зилинади. Бундан ташзарии уларни хар кунги гигиеник зарядкани бажаришга ургатиб бориш зарур. Кичик ёшли гурухда асосий эътибор умумий жисмоний тайёргарликка тааллузли машзлар техникасини ургатишга заратилади. Машгулотлар зизизарли утиши учун машзлар характерини узгартириб купроз харакатли уйинлар ва оддий мусобазалар утказиб туриш керак. урта ва катта ёшдаги гурухларга танлаб олинган тур техникасини ургатиш билан биргаликда умумий ва махсус тайёргарликка хам купроз эътибор бериш лозим. узув материалларини узлаштириш сифати мактаб мусобаза календарига биноан утказиладиган мусобазаларда текширилади. Бундан ташзарии узувчилар туман, шахар, вилоят ва республика мусобазаларида енгил атлетика бешкурашларида, зизлар эса учкурашда затнашадилар. Мактабдаги енгил атлетика секциясининг урта ва катта ёшлилар гурухлари материаллари мактаб физкультура жамоаси секциясининг дастурида курсатилган. Айнизса, тайёрлов ва кичик гурухлардаги узувчиларнинг машгулотларига тухталиб утиш керак. Энг мухими, уларнинг системасига сакраш ва огир снарядларни отиш ва улозтиришга боглиз турли хил огир машзлар билан катта юкламаларни бермасликни эсдан чизармаслик керак. Кичик гурухлардаги узувчиларнинг машгулотларида умумий ва махсус жисмоний тайёргарликни оширишга ёрдам берувчи машзлар зулланилади. узувчилар югуриш техникасини эгаллаб, югуриш тезлигини тугри ошириб, уни сазлай олишлари, маълум тезликда эстафета Таезчасини зонада узата олишлари, югуриб келиб депсина олишлари, туп ва гранатани нишонга ва узозза ота олишлари керак. узув машгулотлари узувчиларни спортча юришлари, пастки стартдан югуриб чизиш, оёзларни йигиб узунликка сакраш, хатлаб утиш, перекидной усулида баландликка сакраш, диск улозтириш, найза ва ядро улозтириш техникалари билан танишишлари керак. урта гурухлардаги узувчилар 60-100 м масофаларга югуриш тренировка зила бошлайдилар. 2000 м.на югуриш билан танишадилар. 4 х 100 м.ли эстафетада узатиш техинкасини такомиллаштирадилар ва говлар оша югуришни ургана бошлайдилар. узувчилар гранатани узозза отишни такомиллаштирадилар. Ядро отиш ва дискни бурилиб улозтириш техникасини урганадилар. Югуриб келиб найза отиш техникаси билан танишадилар ва узунликка, баландликка сакраш учун югуриб келиш ва депсиниш техникаларини такомиллаштирадилар. успиринлар таълимнинг иккинчи йили лангар билан сакраш техникаси билан танишадилар. Катта гурухдаги узувчилар махсус жисмоний тайёргарликни ошира бориб, танлаган спорт турида юзори натижа курсатиш учун тренировка зила бошлайдилар. Улар бу пайтда пастки спортни техника жихатидан тугри бажариш, бурилиш, тугри йулкада югуриш, маррага келишни билишлари керак. Бундан ташзарии говлар оша югуриш техникасини хам эгаллашлари лозим. Узунликка ва баландликка техник жихатдан тугри сакрай олишга ургатиш зарур. 2. узув гурухларининг тулдирилиши ва узув тренировка иши хозирги замон спорт мактабларида зуйидаги узув гурухлари ажратилади: бошлангич тайёргарлик гурухлари (3 йиллик таълим); узув-тренировка гурухлари (4 йиллик таълим); спорт шугуллануви гурухлари (3 йиллик таълим) ва олий спорт махорати гурухлари (3 йиллик ва ундан ортиз таълим). хар бир гурухнинг узувчилар билан тулдирилиши ва узув соатлари сони жадвалда курсатилган. узув гурухларининг тулдирилиши ва узув тренировка иш тартиби узув йили узувчилар ёши Минимал сони узув соатларининг максимал сони Умумий махсус ва спорт талаблариГурух узувчилар хафтада йилда Бошлангич тайёргарлик гурухлари 1 10 5 20 6 312 Умумий ва махсус тайёргарлик буйича меъёрлар хамда синов талабларини бажариш2 11 5 18 6 312 3 12 4 16 8 416 узув-тренировка гурухлари 1 13 5 12 12 624 Умумий ва махсус тайёргарлик буйича меъёрлар хамда синов талабларини бажариш2 14 4 12 16 832 3 15 3 10 18 936 4 16 2 10 20 1040 Спорт такомиллашув гурухлари 1 17 1 8 22 1144 50 % СУН 2 18 1 6 24 1248 СУН 3 19 1 6 28 1456 50 % СУН Олий спорт махорати гурухлари 1 19 1 4 30 1560 СУ 2 20 1 4 30 1560 СУ (тасдизлаш) 3 21 ва катталар 1 4 30 1560 50 % ХТСУ БуСМ булимлари бошлангич тайёргарлик гурухлари ва узув тренировка гурухларидан шаклланади. узув-тренировка гурухлари юзори спорт курсаткичларига эга булганида ва келгусида спортда усиши учун зарур имкониятлар мавжуд булган таздирда БуСМда спорт такомиллашувчи гурухлари ташкил зилиш мумкин. бундай гурухларнинг очилиши БуСМ юзоридаги зайси бир ташкилотга зарашли булса, шу ташкилотнинг зарори билан амалга оширилади. Ихтисослашган болалар ва усмирлар Олимпия уринбосарлари мактабларида бошлангич тайёргарлик, узув-тренировка ва спорт такомиллашувчи гурухлари ташкил этилади. Бу гурухлардан ташзарии ИБуОуМда олий спорт махорати гурухлари ташкил зилиниши мумкин. Олий спорт махорати мактабларида фазат спорт такомиллашуви гурухлари ва олий спорт махорати гурухлари ташкил эитлади хамда фазат айрим холлардагина ОСММда узув-тренировка гурухлари ташкил зилиниши мумкин. Спортга ихтисослашган мактаб-интернатнинг спорт енгил атлетика булинмаси умутаълим мактабининг камида 6-синфини муваффазиятли тугатган. БуСМда маълум бир тайёргарликдан утган ёки мусобазаларда узини яхши курсатган, спорт билан шугулланишга ута зобилиятли болалар хамда усмирларни танлов асосида танлаб олиш йули орзали тулдирилади тулдирилади. Симиида узув-тренировка гурухлари ва спорт такомиллашувчи гурухлари ташкил зилинади. Спорт мактабларида узув йили 1 сентябрдан бошланади. хамма турдаги спорт мактаблари учун тузилган ягона дастур ташкилий тузилмани усмир спортчилар куп йиллик тайёргарлик тизимининг илмий- услубий тизими билан бошлангич тайёргарлик гурухларидан то олий спорт махорати гурухларигача бирлаштиришга имкон беради. Турли мизёсдаги спорт мактабларида захира тайёрлашда зуйидаги асосий услубий зоидаларни хисобга олинади. 1. Болалар, усмирлар, успиринлар ва катта ёшдаги спортчиларни тайёрлаш вазифалари, воситалари хамда услубини затъий изчиллиги. 2. Умумий ва махсус жисмоний тайёргарлик воситалари хажмининг бир текис олиб бориши. Улар уртасидаги нисбат мунтазам узгариб туради. Йилдан-йилга махсус жисмоний тайёргарлик хажми (тренировка нагрузкасининг умумий хажмига нисбатан) ортиб боради ва тегишли равишда умумий жисмоний тайёргарликнинг усиши камаяди. 3. Тренировка нагрузкалари хажми ва шиддатининг изчиллиги, куп йиллик тренировкалар давомида уларнинг тухтовсиз ошиши. 4. Енгил атлетиканинг техник-тактик харакатларига ургатишни спорт мактаблари дастуридаги назарий масалаларни чузур урганиш билан бирга олиб бориш. 5. усмир спортчилар билан куп йиллик иш жараёнида тренировка ва мусобаза нагрузкаларини зуллаш изчиллиги тамойилига затъий амал зилиш, спорт мактаблари узувчиларини узитиш ва тарбиялаш нтижаларини комплекс бахолашни хисобга олган холда спортчилариннг куп йиллик тайёргарлиги тугри ташкил зилинсагина, ушбу зоидаларни муваффазиятли амалга оишириш имкони тугилади. БуСМ (ИБуОуМ) да узув-тренировка машгулотларининг асосий шакллари зуйидагилардан иборат: - жадвал буйича тренировкалар, уй вазифаларини бажариш; - узув видеофильмлари ва кинофильмлари; - кинограммалар хамда спорт мусобазаларини томоша зилиш; - спорт мактаби зайси ташкилотга тегишли булса, шу ташкилот томонидан тасдизланган спорт тадбирларининг календар режасига мувофиз спорт мусобазалари хамда матч учрашувларида иштирок этиш; - бутун йил давомида машгулотларни утказиш ва ёзги хамда таътил даврларида узувчиларни фаол дам олишларини таъминлаш мазсадидад спорт мактабида согломлаштириш спорт оромгохлари ташкил зилинади. 3. Спорт секциясида затнашувчи енгил атлетикачининг режими Гигиена режимига заттиз риоя зилмай туриб спортда юзори натижаларга эришиб булмайди. Режимдаги энг мухим нарса – тугри тузилган кун тартибини аниз бажаришдир. хар зайси кунни эрталабки жисмоний машзлар билан бошлаш, ундан кейин эса душга тушиб чумилиш, жуда булмаганда артиниш шартдир. Тренировкадан кейин хам тернии ювиб ташлаш учун илиз душга тушган маъзул. кисза муддат давом этадиган совуз душга тушса хам булади, лекин бунга одатланиш керак. хафтасига бир марта, унчалик куч келмайдиган тренировка машгулотидан кейин бугхона, хаммомга тушиб туриш керак. Бу тренировка ва мусобазадан кейинги тикланиш процессини тезлаштиради. Буг зУруз булгани, ундан кейин эса зисзАгина вазт совуз душга тушилгани тузук. Катта куч келадиган огир тренировкадан кейин яхшиси фазат душга тушиб зуя золиш керак. Машз зилишда мунтазам массаж зилиб туришнинг мухим ахамияти бор. Тренировка тугаган захоти зилинган массажнинг фойдаси купроз булади. агар массаж онда-сонда зилинадиган булса, (масалан, хафтада бир марта) кам куч келадиган тренировка машгулотлари тугагандан кейин зилингани маъзул. Бундан ташзарии хамма енгил атлетикачилар учун хар куни ухлашдан сал (10-15 минут) олдин уз-узини массаж зилиш зарур. Тренировка процессида зисза вазтли зуёш ванна забул зилиш (харакатда) фойдалидир. Мусобазага 2-3 кун золганда атайлаб, зуёш ванна забул зилиш керак эмас. кишда тог зуёшида (симоб кварцли лампада) нурланиш фойдалидир. Аммо бу врач буюрган ва врач назорат зилиб тургандагина мумкин. Дам ола билиш хам жуда мухим. Озроззина вазт дам олинадиган булса, хаммадан яхшиси оёзни бошдан сал баландроз кутариб, гавдани эркин зуйиб юбориб, мускулларни бушаштириб ва мумкин задар хеч нимани уйламай ётиш керак. Тренировка ва мусобаза пайтидаги айрим машзлар уртасида хам шундай дам олиш керак. Лекин энг яхши дам олиш тегишли гигиена шароитидан уйзудир. Тренировка зиладиган катта ёшли атлет 8-9 соат ухлаши керак. Иложи булса тушки овзатдан кейин ётиб дам олиш (дам олиш соати) фойдалидир. Овзатланиш масаласи хам тренировка билан чамбарчас боглиз. хар боим бир вазтда овзатланиш керак. Асли хилма-хил овзат еб турган маъзул. Аммо спорт ихтисосига зараб тегишли диета хам фойдалидир. Организмнинг фаолияти учун сув-туз алмашинуви нормал булиши жуда мухим. Чанзаш организмнинг сувга эхтиёжи борлигини билдирадиган аниз сигналдир. Лекин организм сувни узлаштирсагина чанзоз зонади. Сув узлашмагунча, одамнниг сув ичкиси келаверади. Чанзозни бостириш учун 1- 2 соат давомида оз-оздан илиз су вёки иссиз чой ичиш тавсия этилади. Тренировка бошлаш олдидан ва тренировка тугаган захоти сув ичмаслик керак. Бундай пайтда огизни чайзаган ёки 2-3 зултумгина сув ичган маъзул. Овзатни тренировкадан 2-3 соат олдин ва ундан 1-2 соат кейин ейиш керак. Тана огирлигини доим зарур даражада сазлаб ортизча ёг затламлари йул зуймаслик керак. Чекиш ва алкоголли ичимликлар спортга тугри келмайди. Тренировка зиладиганларга булар затъиян ман зилинган, чунки улар организмнинг иш зобилиятини пасайтирибгина золмай спортда муваффазиятли эришиш учун тусзинлик зилибгина золмай балки согликка хам зарар етказади. А Д А Б И Ё Т Л А Р 1. «Енгил атлетика». Жисмоний маданият институтлари учун дарслик. Н.Г.Озолин, Д.П.Марков. Москва, 1989 йил 2. «Енгил атлетика». Д.А.Сеченов. Москва, 1956 йил. 3. «Спорт тренировкаси асослари». Н.Н.Матвеев. Москва, 1974 йил. 4. «Енгил атлетика тренерлари учун». Л.С.Хоменкова. Москва, 1974 йил.