logo

Статистик туплам, тақсимот қаторлари ва уларнинг тасвирий параметрлари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

115 KB
www.arxiv.uz Режа: 1. Статистик тыплам мазмуни ва хусусиятлари 2. Тыплам бирлиги ва унинг белгилари 3. Вариацион = аторлар ва уларнинг турлари 4. Вариацион =аторларни графикларда тасвирлаш 5. Кумулятив та=симот 6. Та=симот эгри чизи=лари 7. Вариацион =аторнинг та=симот параметрлари www.arxiv.uz Статистик тыплам мазмуни ва хусусиятлари Кузатиш натижасида тыпланган маълумотлар одатда щар хил объектларга ёки уларнинг тыпламларига тегишли былади. Аммо щар =андай бирликлар мажмуи статистик тыплам была олмайди. Бунинг учун улар маълум хоссаларга, хусусиятларга эга былиши керак. Статистик тыпламнинг асосий хислатлари ва белгилар =уйидагилардан иборат (1- тарщ). 1-тарщ. Статистик тыпламнинг асосий хусусиятлари. Статистик тыпламнинг асосий хусусиятлари (белгилари) Мазмунан аносир турдошлиги (жинсдошлиги) Аносир ёки унинг мажмулари орасида ызаро бо\ланишлар Таш=и бо\ ланишлар Ички бо\ ланишлар Ызгарувчан белгиларга таяниш Мущим белгиларга асосланиш www.arxiv.uz Статистик тыплам деганда маълум умумий шароитлар ну=таи назардан биргаликда ырганиш учун бирлаштириб =араладиган, айрим-айрим щолда бир-биридан фар= =илувчи, аммо сифат мазмуни жищатидан бир хил (турдош) ва ызаро бо\ланган, умумий =онуниятга быйсунадиган бирликлар мажмуаси тушунилади. 2. Тыплам бирлиги ва унинг белгилари Статистика ырганадиган тыпламни бунёд этувчи унсурлар унинг бирликлари деб аталади. Тыплам тузиш, демак, уни таркибига кирувчи бирликларни ани=лашдир. Бу жараёнда иккита масала ечилади: биринчидан, бирлик таърифланади, яъни уларни бир-биридан ва бош=а бирликлардан ажратувчи чегаралар белгиланади; иккинчидан мазкур статистик тыплам таркибига кирадиган ва кирмайдиган бирликлар ани=ланади. Тыплам бирлиги турли белгиларга эга. Уларнинг асосий турлари =уйидагилардан иборат (2-тарщ). Статистик тыплам - бу алощида-алощида олиб =араганда ызаро фар=ланувчи, аммо сифатан (мазмунан) жинсдош ва ызаро бо\ ланган, умумий =онуниятларга быйсунувчи бирликлар мажмуидир. Тыплам бирликлари-бу статистик тыпламни бунёд этувчи унсур- лардир. www.arxiv.uz Щар =андай тыплам бирлиги ызига хос аломатлар, хислатлар, хоссалар мажмуи билан характерланади ва улар унинг белгилари деб аталади. Статитистик тыпламлар мущим белгилар асосида тузилади. Улар айрим бирликларда турли шаклларда намоён былади, натижада бирликлар бир-биридан фар= =илади. Белги - бу тыплам бирлигининг аломатла-ри, хислати ва щ.к. Тыплам бирлигининг белгилари Ми=дори й белги Характери га =араб Атрибути в белги Ызгарувчанлигига =араб: а) эга ёки йы=; б) меъёри Му=обил белгиМу=обил белги Узлу ксиз ызгарувча Узлук ли ызгарувча Тыпламда =атнашишига Поте нциал Ща= и=ий Узлук лиЩа= и=ий Поте нциал www.arxiv.uz 2-тарщ. Тыплам бирлиги белгиларининг турлари. Бундай белгилар вариацион белгилар деб аталади. Белгилар сыз билан ёки сон билан ифодаланиши мумкин. Биринчи щолда атрибутив (сифат) белгилар, иккинчисида - ми=дорий белгилар деб юритилади. Атрибутив белгилар тыплам таркибига кирувчи бирликларни ани=лашга бевосита ало=адор былган белгилардир. Бундай белгиларнинг ызгарувчанлиги бирликларни му=обил щолатда тал=ин этганда кызга ташланади. Ми=дорий белгилар щамма тыплам бирликлари учун тенг былиши, бир сон билан ифодаланиши мумкин. Маслан, барча автомашиналар тыртта \илдиракка эга, бир хил маркали машиналар мотори одатда тенг =увватга эга. Одамларнинг сезиш, кыриш, щид билиш, ишлаш ва щаракат =илиш органлари сон жищатдан тенг ва щ.к. Бундай ми=дорий белгилар статистик тыплам тузиш учун асос была Вариацион белги - бирликдан- бирликка фар=ланувчи белгидир. Атрибутив белги - бу мазмунан бир - биридан фар=ланувчи белги, ми=дорий белги эса - =ийматга эга былувчи, сон билан ифодаланувчи белги. www.arxiv.uz олмайди. Аксарият, ми=дорий белгилар тыплам бирликларида турлича ифодаланади, бир-биридан фар=ланади, вариацияга (ызгарувчанликка) эга. Автомашиналар босиб ытган йыл, бажарган иш (ташиган юк щажми), корхоналар ишлаб чи=арган мащсулот щажми, уларда ишлаётган ишчилар сони ващ.к. бундай ми=дорий белгиларга мисол была олади. Айнан шундай бирликдан бирликка ызгарувчанликка эга быладиган белгилар асосида статистик тыплам тузилади. Улар статистиканинг ырганиш предмети щисобланади. Ми=дорий белгилар узлуксиз ызгарувчанликка ёки тадрижий (даражама-бадаража) ызгарувчанликка эга былиши мумкин. Бу щол жараённинг табиатидан келиб чи=ади. www.arxiv.uz Вариацион =аторлар ва уларнинг турлари Статистик тыплам - бу, турли шакллардаги статистик =аторлардир. Энг оддий бошлан\ич =аторлар бевосита кузатиш жараёнида вужудга келади. Бундай =аторлар тартибга эга былмасдан, =айд =илишдаги щолатга асосланади. Одатда тыплам бирликлари маълум белгилар асосида сафлаб, таснифлаб, гурущлаб тартибга солинади. Бундай тартибланган статистик тыплам статистик =аторлар деб аталади, чунки улар сонлар =атори (кетма - кетлиги) билан таърифланади. Статистик =аторлар турли шаклларда ва йыллар билан тузилади. Уларни =уйидаги турларга былиш мумкин (5.3-тарх). Статистик =аторларнинг турлари Та=симот =аторлари Динамика =аторлари Атрибутив Вариацион Асосий динамика Щосилавий динамика =аторлар =аторлар =аторлари =аторлари Статистик =атор - бу, тартибланган статистик тыпламдир. www.arxiv.uz Сафланган дискрет Орали=ли Даврий Пайтли Нисбий кырсаткич ва Ыртача ми=дор =аторлар =аторлар =аторлар =аторлар =аторлар индекслар =аторлари =аторлари 3- тарщ. Статистик =аторларнинг турлари. Ырганилаётган объектларни таснифлаш усулига =араб статистик =аторлар икки туркумга ажралади:бири-та=симот =аторлари, иккинчиси- динамика =аторлари. Статистик тыплам бирликларини маълум щолатга (пайтга) нисбатан ёки ва=т орали\и давомида кузатиб, уларни бирор белги асосида таснифлаш натижаси та=симот =аторлари деб юритилади. Статистик тыплам бирликларини узо= ва=т давомида кузатиб, даврлар ёки ва=т пайтлари быйича таснифлаш мумкин. Бу щолда вужудга келадиган =атор динамика =атори деб аталади, чунки у ырганилаётган жараён динамикасини тасвирлайди.Та=симот =аторлари де- ганда тыплам бирлик-ларини маълум белгилар асосида гурущларга (=исмларга) былиниши тушунилади. Динамика =атори – бу щодисани ва=т быйича ызгаришини кырсатувчи сонлар =аторидир. www.arxiv.uz Та=симот =аторининг асосий унсури варианта, динамика =аториники эса даража деб юритилади. Демак, та=симот =аторлари-бу, варианталар кетма-кетлиги былса, динамика =аторлари ва=т орали=ларига тегишли даражалар кетма-кетликларидир. Тыплам бирликларини таснифлаш асоси =илиб =андай белги олинишига =араб та=симот =аторлари икки турга ажралади. Бундай белги сифатида атрибутив яъни мазмунан фар=ланувчи белгилар олинса, щосил былган та=симот =аторлари атрибутив =аторлар деб юритилади. Тыплам бирликларини ми=дорий белгиларига =араб таснифлаш натижасида щосил былган та=симот =аторлари вариацион =аторлар деб аталади. Сафланган =аторлар Вариацион =аторларнинг энг содда шакли сафланган (быйсираланган, ранжирланган) =аторлардир. Айрим ми=дорий белгилар асосида статистик тыплам белгиларини быйсиралаш йыли билан кыпаювчи ёки камаювчи шаклда тузилган =аторлар сафланган =аторлар деб аталади. Вариацион =атор-лар ми=дорий бел-гилар асосида тузилади. www.arxiv.uz Дискрет =аторлар Агарда сафланган =атор таянчи былиб тадрижан, даражама - бадаража, узу=-узу= ызгарувчи белги хизмат =илса ва унинг айрим ми=дорий =ийматлари тез-тез такрорланиб турса, уларни санаб, муайян вариантанинг вариантлар сонини, си\им щажмини, вазнини ани=лаш мумкин. Натижада сафланган =аторга =араганада варианталарнинг умумий сони =ис=аради ва щар бири бир =анча бирликларни =амраб олувчи гурущ ма=омини олади. Бундай икки унсурдан ташкил топган та=симотлар дискрет вариацион =аторлар деб аталади. Орали=ли вариацион =аторлар Чексиз ызгарувчан белгига таянган =атор унсурларини каттаро= ми=дорий ылчамларда ифодалаш учун тыплам бирликларини муайян белгига =араб тенг катталикдаги орали=ларга былиш жоиздир. Дискрет =аторлар тыплам бирликларини узу=ли ызгарувчи белги асосида гурущлаш натижасидир. www.arxiv.uz Натижада орали=ли вариацион =атор щосил былади. Орали= сони ва кенглигини ани=лаш Орали=ли вариацион =аторлар тузиш жараёнида бир =атор муаммолар пайдо былади. Энг асосий муаммо орали=лар (таснифий гурущлар) сони ва чегарасини ани=лашдир. Бу масалани ечиш текширишда кызланган ма=сад ва тыпланган материалларнинг хусусиятларига бо\ли=. Текшириш =уйидаги ма=садларни кызлайди:  бошлан\ич маълумотларда бевосита кыз ил\амай яшириниб ётган, табиатан оммавий жараёнга хос былиб унинг ызгарувчанлиги (тебранувчанлиги) да юзага чи=увчи =онуният ва хусусиятларни та=симот =аторлари ёрдамида ойдинлаштириш, я==ол ва жозибали =илиб тасвирлаш;  та=симот =аторларини =айта ишлаш йыли билан турли умумлаштирувчи кырсаткичлар олиш ва улардан фойдаланиб ырганилаётган жараёнларни хар тарафлама чу=ур тащлил =илиш. Орали=ли вариацион =атор- бу тыплам бирликларини гурущларга, орали=ларга та=симлашдир. www.arxiv.uz Махсус адабиётда вариацион =атор орали=ларининг максимал ёки минимал сонини ани=лаш учун турли мезонлар таклиф этилган, уларнинг кыпчилиги етарли даражада ани=лик билан ыртача кырсаткичларни щисоблаш ва шу билан бирга кыримли вариацион =аторлар тузиш имконини беради. Америка статистиги Стержесс ( Sturgess ,.1926) =уйидаги мезонни таклиф этган: K  1+3.32 l о gN = 1+1.441 lnN (1) Бу ерда К - та=симот орали=ларининг минимал сони; N - тыплам щажми (бирликлар сони); l о g - ынли логарифм; ln - натурал логарифм. К. Брукс ва Н. Карузес томонидан таклиф этилган =уйидаги формула Стержесс мезонига я=ин натижа беради: K  5 l о gN (2) Ызгарувчан белгининг энг катта ва энг кичик =ийматлари ыртасидаги фар= (вариация кенглиги) ни орали=лар (гурущлар) сонига былсак, орали= кенглигининг =иймати келиб чи=ади. Бу щолда Стержесс мезони N x x N x x k x x i log* 441.1 1 log* 32.3 1 min max min max min max         . (3) К. Брукс ва Н.Карузес мезони www.arxiv.uz n x x k x x i log*5 min max min max     . (4) Тенг ва тенгсиз катталикдаги орали=ларни ани=лаш стандартлари Аммо Стержесс ва Брукс щамда Корузерс формулаларини доимо =ыллаб былмайди. Бу мезонлар тыплам тузилишига хос ички хусусиятларни вариацион =аторлар ил\аб олиши учун етарли даражада имконият ту\ дирмайди. Шунинг учун махсус адабиётда бош=а мезонлар щам таклиф этилган. Масалан, тенг катталикли орали=лар тузишда уларнинг кенглигини 1) ыртача квадратик тафовут ор=али ани=лаш, яъни -  ; x x x x x x x        3 2 2 3       ; ; ; ; ; ; ; , жами 8 орали=; 2) ёки уларни 0,5  ми=дорида белгилаш - жами 14 орали=; 3) ёки орали=лар чегарасини вариацион кенгликни 10 тенг =исмлар былиб белгилаш, яъни х min ; x min + 0.1( x max - x min ); x min + 0.2( x max - x min ); ..... ; x max . Объектив шароит таъсири остида тыплам тузилиши нотекис кыринишда былиши мумкин. Бундай щолларда вариацион =аторлар тенгсиз катталикли орали=лардан иборат былиши керак. Адабиётда тенгсиз катталикли орали=ларни белгилаш учун бир неча стандартлар таклиф этилган. Масалан, уларни: 1) дециллар асосида ани=лаш: x min ; d 1 ; d 2 ; ... ; x ma х жами d 10 ; бу ерда d 1 , d 2 , ... d 10 - дециллар; геометрик прогрессия быйича: а; 3а; 7а; 15а; 31а; 63а. Та=симот зичлиги www.arxiv.uz Бундай =аторларда орали=лар кенглиги щар хил ми=дорий =ийматларга эга былиб, тыплам бирликлари билан тылиш даражаси щам турличадир: одатда торро= орали=ларда улар \ужро=, кенгро=ларида эса сийракро= даражада былади. Бундай =аторлар учун орали=ларнинг зичлик даражаси варианталарни таърифловчи мущим кырсаткич щисобланади. Бу кырсаткич та=симот зичлиги деб аталади ва щар бир орали=даги вариантлар сонини унинг энига (кенглигига) былиш йыли билан ани=ланади, яъни n j = f j / i j ёки n  j = f  j / i j Бу ерда: f j -айрим вариантларнинг мутло= сони; f  j -вариантлар нисбий сони; i j -айрим орали=лар кенглиги; n j - j -орали=да та=симот мутло= зичлиги; n  j - j -орали=да та=симот нисбий зичлиги. 4. Вариацион =аторларни графикларда тасвирлашТа=симот зичлиги орали=нинг бир бир- лигига =анча ва-риантлар ты\ри кели- шини ифодалайди. www.arxiv.uz Вариацион =атор ва унинг хусусиятларини тащлил =илишда график ор=али тасвирлаш мущим рол ыйнайди. Орали=ли =аторлар гистограмма (грекча « histion » - ты=има, « gramma » - чизи=) шаклида тасвирланади. Дискрет вариацион =аторлар та=симот полигони ( грекча « poly » - кып, « sonia » - бурчак) ор=али тасвирланади. Орали=ли вариацион =атор гистограммаси устунларида ырта ну=таларни белгилаб, уларни эгри чизи= ор=али ызаро бирлаштириш йыли билан бундай =аторлар тасвирини полигон шаклига келтириш мумкин. Кумулятив та=симот Тенг орали=ли вариацион =аторларни ю=орида баён этилган усулда тузиш натижасида оддий та=симот =аторлари щосил былади. Бундан таш=ари, кумулятив (лотинча « cumulatio » - йи\иш, жам\ариш, тыпланиш) та=симот =аторлари щам =ылланади. Улар оддий =аторларнинг кетма-кет орали=ларини бирлаштириб (йи\ иб), уларга тегишли вариантлар сонини жам\ариш йыли билан тузилади. Кумулятив вариацион =аторларни икки усулда тузиш мумкин. Биринчи усулда жам\ариш жараёни кичик =ийматли биринчи орали=дан катталари томон йыналишда амалга оширилади. Биринчи усулда тузилган кумулятив вариацион =аторларнинг графикларда тасвири кумулята деб аталади. www.arxiv.uz Иккинчи усулда кумулятив та=симот =аторлари тузилганда, жам\ариш жараёни катта =ийматли орали=дан кичик =ийматли орали= томон йыналишда амалга оширилади. Иккинчи усулда тузилган кумулятив та=симотнинг графикда тасвири огива (о\ма) деб аталади. Та=симот эгри чизи=лари Агарда вариацион =атор ва унинг гистограммасини тузиш асосидаги белги узлуксиз ызгарувчанликка эга былса, гурущий орали=лар кенглигини чексиз торайтириб уларнинг сонини кыпайтириш ва бир ва=тда тыплам щажмини кыпайтириб быш орали=ларни тылдириб бориш мумкин. Натижада устунлар сони ызининг чегараси - узлуксиз эгри чизи==а интилади ва у та=симот эгри чизи\и деб аталади. Бир =анча типик та=симот эгри чизи=лари мавжуд. Масалан, симметрик, асимметрик (о\ишма), =ын\ иро=симон, J -шаклидаги, U -шаклдаги ва уларнинг турли кыринишидаги та=симот эгри чизи=лари бор. Одатда тасодифий кучлар таъсири остида шаклланган та=симот симметрик эгри чизи= шаклига эга былади. Уюштирилган бирор омил ёки щаракатлар таъсири натижасида юзага чи==ан та=симотлар асимметрик шаклларни олади. Симметрик эгри чизи=нинг мущим хусусияти унинг Ньютон биноми формуласи быйича =аторга ёйилиш хоссасига эгалигидан иборат. Вариацион =аторнинг та=симот параметрлари www.arxiv.uz Та=симот =аторлари ырганилаётган статистик тыплам ща=ида тыла тасаввур беради. Аммо бу тасаввур одатда щаддан таш=ари муфассаллашган былиб, кыпдан-кып икир- чикирларга, майда-чуйда тавсилотларга эга былади. Натижада тыпламнинг асосий хоссаларини ил\аб олиш мушкуллашади. Шу муносабат билан уларни бир нечагина ми=дорлар билан ифодалаш масаласи ту\илади. Бу эса та=симот =аторларини =ис=артириб, умумий щолда таърифлаш имкониятини беради. Бундай ми=дорлар статистик тыпламнинг тасвирий параметрлари ёки та=симот =аторларининг умумлаштирувчи кырсаткичлари деб аталади. Параметр грекча сыз (« parametrom » ) былиб, ылчаб берувчи деган лу\авий маънога эга. Статистикада щар хил тыпламларни таърифловчи параметрларни ани=лаш деганда та=симот =аторларининг шундай меъёрий ылчовлари, кырсаткичлари назарда тутиладики, уларни солиштириш бу статистик тыпламларни та==ослаш йыли билан бирдай о=ибатга олиб келади. Статистик тыпламларни та==ослаш уларнинг бирликларини текислаб, орасидаги фар=ларни йы=отиб, тыпламларни умумлаштириб таърифлайдиган параметрлардан фойдаланишни талаб этади. Шундай =илиб, турли статистик тыпламларни та==ослаш уларнинг ыртача кырсаткичларини щисоблаш ва =ыллашни та=озо этади. Бу ыртача ми=дорлар та=симот =аторларининг асосий параметрларидан бири щисобланади. Аммо =аторни щар тарафлама ырганиш учун бош=а параметрларни щам билиш ва =ыллаш зарур. www.arxiv.uz +ис=ача хулосалар Оммавий щодиса ва жараёнлар тыплам сифатида статистик текшириш бос=ичларида турли жищатдан =аралади. Статистик кузатиш бос=ичида улар кузатиш объекти, яъни муста=ил бирликлар тыплами деб =аралади. Бу щолда ырганилаётган объектни ёндош объектлардан фар=ловчи хоссаларни ани=лаш, уларнинг бирликларни ты\ ри таърифлаш ва маълумотлар тыпланиши зарур былган белгилар рыйхатини илмий асослаш мущим ащамият касб этади. Аммо статистик кузатиш бос=ичида тыплам тузилишига эътибор берилмайди. Тыпланган маълумотларга ишлов бериш, уларни маълум тартибга келтириш ва тащлил =илиш бос=ичида тыпламнинг тузилиши, =андай унсурларни (элементларни), бирликларни =амраб олиши энг мущим масала щисобланади, чунки щодисалар ва жараёнларнинг хусусиятлари ва =онуниятлари уларнинг ривожланиш даражасига, бу жищатдан бир жинслигига, турдошлигига бо\ли=дир. Шунинг учун статистик тащлил бос=ичида статистик тыпламнинг илмий асосда таърифлаш ва шакллантириш жуда катта ащамиятга эга. Статистик тыпламни таърифлаш - бу, унинг мощиятини ёритиш, щодисаларни, тыплам бирликларини сифат жищатдан, ички ва таш=и бо\ланишлар ну=таи назаридан тащлил этишдир. Статистик тыпламлар алощида-алощида олиб =аралганда бир-биридан фар= =илса щам, аммо сифатан (мощиятан) жинсдош ва ызаро узвий бо\ланган, умумий =онуниятларга быйсунувчи бирликлар (щодисалар) мажмуасидир. Булар тыпламни бунёд этувчи унсурлар, унинг бирликлари деб аталади. Щодисаларнинг жинсдошлиги www.arxiv.uz уларнинг мущим ички белгилари ва улар ыртасидаги ызаро ало=алар билан белгиланади. Бу масала щодисаларнинг ызаро таш=и ало=аларига щам бо\ли=дир. Шунинг учун бир жищатдан жинсдош, бир турли щисобланган бирликлар, бош=а щодиса ёки хоссалар ну=таи назаридан щар хил мощиятли былиши мумкин. Щодисалар айрим хоссаларининг ривожланиш даражаси жищатидан щам фар= =илади. Демак, турдош хосса быйича тузилган тыплам бош=а белгилар асосида шаклланган тыпламлардан ташкил топиши мумкин. Шу сабабли жинсдош, бир турли деган иборалар нисбий тушунчалар щисобланади. Статистик тыплам тузиш, демак, унинг таркибий =исмларини, бирликларини ани=лашдир. Бу жараёнда иккита масала ечилади: биринчидан, бирликлар ани= таърифланади, уларнинг мощияти ёритилади, бош=а ёндош бирликлардан ажратувчи чегаралари белгиланади; иккинчидан муайян тыпламга мансуб ва мансуб былмаган бирликлар ани=ланади. Бу щолда масала маълум белги ёки белгига =араб ечилади ва статистик =аторлар яратилади. Демак, статистик тыплам статистик =аторларда ызининг ани= ифодасини топади. Шундай =илиб, статистик тыпламни таърифлашда ырганилаётган щодисаларга сифат, мощият жищатидан ёндашилса, статистик =аторларни белгилашда эса улар ми=дор томонидан =аралади. Щодисалар ми=дорини уларни айни щолатда ёки маълум ва=т орали\ида кузатиб ани=лаш мумкин. Шунга =араб статистик =аторлар та=симот ва динамика =аторларига былинади. Та=симот =аторлари эса щодисаларни оддий сафланган =аторлари кыринишида, ми=дорий ёки атрибутив белгилари асосида гурущларга www.arxiv.uz та=симланган шаклларда былиши мумкин. Вариацион =аторлари эса , ыз навбатида, узлуксиз ёки узлукли ызгарувчан белгиларга =араб тузилиб дискрет ва орали=ли =аторларга былинади.