logo

Очик иктисодиёт шароитида макроиктисодий сиёсат. катъий валюта курси шароитидаги баркарорлаштириш сиёсати

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

142.5 KB
Очик иктисодиёт шароитида макроиктисодий сиёсат. катъий валюта курси шароитидаги баркарорлаштириш сиёсати Режа: 1. Катъий белгиланган валюта курсида ички ва ташки баланс. 2. Капиталнинг юкори харакатчанлиги (мобиллиги) холати. Солик-бюджет сиёсати. 3. Капиталнинг мукаммал харакатланганлиги холатида фискал ва монетар сиёсат утказиш. катъий белгиланган валюта курсида ички ва ташки баланс. А)Капиталнинг куйи харакатчанлиги (мобиллиги) холатида солик-бюджет сиёсати утказиш. Маблағларнинг халкаро харакатлилиги макроиктисодий сиёсатга катта таъсир курсатади. Масалан, саноати ривожланган мамлакатларнинг узаро алокадорлигига 80-йиллардаги энг жиддий узгаришлар - АкШ савдо балансида катта камоматнинг вужудга келиши савдо сиёсати ёки ракобат кучайишида узгаришига асосланган эмасди. Бунинг асосида АкШга кириб келаётган ташки капитал ётади. Уз навбатида капитал окимининг сезиларли даражада купайиши Вашингтонда утказилган пул-кредит ва бюджет солик сиёсати томонидан чакарилган эди. Капиталарнинг халкаро окимига куплаб омиллар таъсир килади. Уларнинг энг мухими булиб даромад хисобланади, уни турли мамлакатлар узларининг активларига таъминлайдилар. Биз содда ёндашувдан фойдаланамиз ва мамлакатда барча активларга (пулдан ташкари) булган даромад ставкаси тахминан бир хил ва шунинг учун ягона номинал фоиз ставкаси деб курсатишни тахмин киламиз. Бошкача айтганда, биз миллий ва жахон фоиз ставкаси орасидаги фарк, капиталнинг кириб келиши ёки чикиб кетишини аникловчи ягона омил деб тахмин киламиз. Аввало, биз катъий белгиланган валюта курси режимини, кейин эса сузиб юрувчи валюта курсини куриб чикамиз. Хар бир боскичда макроиктисодий сиёсатнинг тахлили нафакат капитал мобиллигини (К  0) маълум даражада мавжудлиги сиёсатга кандай таъсир курсатиши билан эмас, балки мобилликнинг турли даражалари- куйи, юкори ва такомиллашган капиталнинг халкаро харакатлилиги билан боғлик булади. Бизнинг тахлилда иктисодиётнинг ахволи IS - LM эгри чизиғи кесишувига хар доим мос келади деган тахминдан чикиб кетамиз, яъни пул ва товар бозорларида хар доим мувозанат мавжуддир (ички мувозанат холати). Товарларга булган талаб ишлаб чикарилган товарлар тахминига тенг, пулга булган талаб эса пуллар тахминига тенгдир. Лекин иктисодиётда ташки мувозанатни назорат килиш шарт эмас. Агар тулов баланси сальдоси нолга тенг булмаса IS - LM эгри чизиклари кесишган нуктаси ВР графикдан ташкарида жойлашади. Бирок, соддалаштириш учун биз иктисодиётда бошланғич холат тулов баланси сальдоси нолга тенг булган нуктага мос келади, шунинг учун уччала эгри чизиклар хам бир нуктада кесишади деб тахмин киламиз. IS - LM -ВР модели биринчидан бюджет-солик, иккинчидан пул-кредит сиёсатини тахлил килишда фойдаланилади. Капитални паст мобилли булган иктисодиётда давлат харажатларининг ошиши мисолини куриб чикамиз. IS эгри чизиғи IS 2 холатидан унгга жойлаштирилади, ички мувозанат нуктаси А нуктадан В нуктага кучирилади. Y даромад Y 2 даражасигача усади ва шартномани амалга ошириш учун керак булган пулларга булган талаб фоиз ставкасини I 2 гача юкорига итаради. 10-расмI BP LM 2 LM 1 I 3 C I 2 IS 2 I 1 IS 1 Y 1 Y 3 Y 2 Y Капиталнинг халкаро харакатлиги йук булган шароитда давлат харажатларнинг усиши ташки балансга факат импортнинг усиши оркали ва савдо тулов баланси дефицити пайдо булиши оркали таъсир курсатган буларди. Бирок хозир биз капитал харакатини хисобини куриб чикишни хам маъкул билдик. Нисбатан юкори фоиз ставкалари тулов баланси умумий холатга ижобий таъсир курсатадиган капитални мамлакатга жалб килади. Бошка тарафдан даромаднинг юкорирок даражаси импортнинг ошишига ва савдо балансини ёмонлашувига олиб келади хамда тулов балансига салбий таъсир курсатади. кайси омил тулов балансига кучлирок таъсир курсатади, фоиз ставкасининг усишими ёки даромадларнинг купайишими? Бу капиталнинг мобиллик даражасига боғликдир. Берилган холда, капитал окими фоиз ставкасидаги узгаришларга унчалик боғлик булмаса, капитал харакати хисобининг холатини яхшиланиши сезиларли булмайди ва тулов балансининг умумий танкислиги сакланиб колади. Ушбу холат 1-расмда курсатилган. Ижобий кияликка эга булган ВР эгри чизиғи LM эгри чизиғига караганда, кескин, яъни капиталнинг харакатлигига паст. Ушбу холатда IS ва LM чизикларнинг янги кесиши нуктаси В унг тарафида жойлашган ёки ВР графикдан пастрокда. Унг тарафдан исталган нукта ёки ВРдан паст булган нукталар тулов балансининг дефицитини курсатади ёки даромад даражаси ва шу билан бирга импорт тулов балансининг мувозанати учун жуда хам юкори ёки фоиз ставкаси ва шу билан бирга капитал окими жуда хам паст. Шундай танкисликка килиб 1-расмдаги бюджет экспонцияси тулов балансининг дефицитлигига олиб келади, бирок капитал окими савдо балансидаги дефицитни кисман коплаб туради. Бюджет-солик экспонцияси тулов балансини танкислигига олиб келса, валюта курси пасайишга интилади. катъий белгиланган валюта курсини ушлаб туриш зарурияти Марказий банкни валюта бозорига аралашишига мажбур килади ва бу билан пул массасини камайтиради. Пул массасини кискариши LM эгри чизиғини чапга суради ва фоиз ставкаси усади. IS 2 эгри чизиғи буйича юкорига силжиш эса харажатларнинг кискаришини, фоиз ставкаси узгаришига таъсир киладиган харажатлар кискаришини билдиради. Харажатлар кискариши билан импорт камаяди ва савдо балансидаги холат яхшиланади. Ушбу жараён иктисодиётда тулов баланси (С нукта) сальдоси нолга тенг бумагунча давом этаверади. Шундагина биз ички ва ташки мувозанатга эришамиз. Шундай килиб, катъий белгиланган валюта курси шароитида маълум микдорда рағбатлантирилаётган бюджет-солик сиёсати мажбуран кискартирилаётган пул массаси билан мукофатлантирилади ва муомалага чикариш даражаси сезиларсиз даражада купайтирилади ( Y 1 1 дан Y 1 3 гача). Даромад С нуктада бюджет-солик экспонциясига караганда юкори булишига карамасдан, умумий тулов баланси сальдоси нолга тенг, юкорирок булган фоиз ставкаси юкори даражада даромадни жалб киладиган, катта хажмда импортни молиялаштириш учун етарли булган капитални жалб килади. Пул кредит сиёсати. 11-расмда капиталнинг паст даражасида харакатланиши шароитида пул- кредит сиёсатини рағбатлантириш натижалари курсатилган. Бошланғич мувозанатдан пул экспонцияси LM эгри чизиғини унгга суради ( LM 2 холатигача). Фоиз ставкаси I пасаяди, харажатлари рағбатлантирилган холда ва шу йулида Y даромадни ички мувозанатни В янги нуктага мос келадиган даражагача оширади. Юкорирок булган даромад катта микдоридаги импорт ва савдо баланси дефицитини англатади. Бирок, капиталнинг халкаро харакати тулов балансига хам шундай таъсир курсатади. Бу холда, фоиз ставкасининг I 1 I 2 гача пасайиши натижасида капиталнинг чикиб кетиши юз беради. Капитал харакати хисоби шу йуналишда узгаради, жорий операциялар хисоби каби, умумий тулов балансида сезаларли танкислик вужудга келади. 11-расм Агар мамлакат тулов баланси танкислигига дуч келса ва катъий белгиланган валюта курсини - куллаб кувватлашга интилса, у холда у вакт утиши билан хорижий валюта бозорида интервенция утказган холда вакт утиши билан узининг хорижий валютадаги захираларини камайтириб куяди. Мамлакатнинг захиралари чекланган ва узок вакт пул массасини LM 2 эгри чизиғига мос даражада ушлаб туроолмайди, акс холда барча валюта захиралари харажат килиниб юборилади. Охир окибатда мамлакат бундай шароитларга мослашиши керак. Ушбу холатда катъий белгиланган валюта курсини ушлаб туришда (валюта бозорида интервенция утказиш) пул массаси кискаради, бу дегани LM эгри чизиғи вакт утиши билан чапга узининг биринчи холатига сурилади LM 1 . Пул массасининг кискариши билан фоиз ставкаси кутарилади, инвестиция ва бошка фоиз ставкаси узгаришига боғлик булган харажат компонентлари кискаради. Бундай жараён тулов баланси сальдоси салбий булгунча давом этади. Маълум вактдан сунг иктисодиёт пировард холатга тушиб колади. Пул массасининг пул - кредит сиёсатини рағбатлантириш натижасида вужудга келган барча ортишлар BP LM 1 I 1 A LM 2 I 2 B . Y Y Y 1 Y 2 Y даромадга хеч кандай доимий таъсир курсатмасдан тулов баланси оркали «кайтиб кетади». Корректировканинг бошкача йули алмашув курсининг узгариши хисобланади. Валюта девольвацияси соф экспортни рағбатлантиради ва ВР эгри чизиғини унгга силжитади. 6.2.Капиталнинг юкори харакатчанлиги (мобиллиги) холати. Солик-бюджет сиёсати. 12-Расмда ВР эгри чизиғи нисбатан LM эгри чизиғига караганда бошкачарок, Бу капиталнинг юкори характлилиги холатидир. Рағбатлантирилаётган бюджет - солик сиёсати капиталининг паст харакатлилиги холатига ухшаб IS эгри чизиғини унгга силжитади ва Y ва I ни худди шундай ошишига олиб келади. Бирок капиталнинг юкори харакатлилиги шароитда I нинг ошиши Y нинг ошиши натижасида усган импортни молиялаштириш учун зарурлигига нисбатан капитални купрок жалб килади. Ушбу холда умумий тулов баланси ижобий сальдога эга булади (энди IS ва LM эгри чизикларнинг янги кесишиш нуктаси В да чапрокда булади ёки ВР дан юкорирокда булади) ва у валюта курси кутарилишга интилади. Марказий банкнинг катъий белгиланган алмашув курси тартиби шароитида интервенцияни утказган холда хорижий валютада захираларни туплайди ва уларни капиталнинг паст харакатлилиги холатига ухшаб йукотмайди. LM 1 В LM 2 C A IS 2 IS 1 Y 1 Y 2 Y 3 12-расм Агар Марказий банк назорат килмаса ва пул массасининг ошишига йул куйса, LM эгри чизиғи LM 2 холатига караб унгга силжийди. Иктисодиёт В нуктасидан IS 2 эгри чизиғи буйича ВР эгри чизиғини кесишишигача унгга караб жойлашади, кайсики пул массасининг катта микдори фоиз ставкасининг жахон ставкаси I даражасига пасайтиради ва харажатларни рағбатлантиради. Капитал окими савдо танкислигини молиялаштириш талабидан ошмаганда мувозанатнинг янги холатига С нуктада эришилади, Капиталнинг паст харакатлилиги холатидан фарк килган холда бюджет - солик сиёсатини рағбатлантириш натижасидаги даромад даражаси сезиларли даражада кутарилади. С нуктада даромад А нуктага караганда сезиларли даражада юкори булади. Шу йусинда капиталнинг юкори харакатлилигида бюджет - экспанциясининг солик даромадга таъсири пул массасининг ортиши билан тулдирилади. Пул - кредит сиёсати 13-расмда рағбатлантирувчи пул-кредит сиёсати пул массасини купайтириб, LM эгри чизиғини унгга LM 2 гача фойдани купайтириб ва фоиз ставкасини тушириб сурилади. Жуда юкори фоиз импорт хажмини купайтиришини ва товар баланси танкислигини билдиради. Яна, капитални паст мобиллиги (сарфланиши) холатидаги каби, фоиз ставкаси хажмининг L дан L 2 I 2 гача пасайиши натижасида капиталнинг чикиб кетиши вужудга келади. Бирок капитал харакатнинг хисоби жорий операциялар хисоби йуналишида узгариши окибатида умумий тулов балансида ахамиятга эга дефицит пайдо булади. Тулов балансида дефицит мавжудлиги натижасида миллий валюта курси пасайиши керак. Фиксир валюта курсини ушлаб туриш учун Марказий банк миллий валютани сотиб олиб, валюта бозорида интервенция утказади. Пул массаси кискаради, бу шуни билдирадики LM эгри чизиғи вакт утиши давомида чапга узининг бошланғич жойига LM 1 сурилади. Шундай килиб, капитални сарфлаш юкори булган холатда пул-кредит сиёсатининг натижалари капитални паст даражада сарфланиши холатида куринади. Шу билан бирга капитални чикиб кетиши ва жахон ички фоиз ставкаларининг худди шу фаркларида куп эканлиги курсатади. Ушбу холатда валюта захираларини камайиш сурати юкори булади ва узок муддат мувозанатга кайтиши тезрок юз беради. 6.3.Капиталнинг мукаммал харакатланганлиги холатида фискал ва монетар сиёсат утказиш. ВР чизиғининг киялиги m / к тенг эканлигини эсга оламизу чексизликка интилганда, киялик О га тенг булади. Бошкача айтганда, ВР чизиғи горизонтал булиб колади. Бу горизонтал чизик I фоиз даражасида утказилади, бу жахон фоиз ставкаси I * га тенг булганда булади. Агар ii * юкорига кутарилса (оз муддатга булса хам), бу фарк дахол йирик капитал окимини узига жалб килган булар эди. Барча хорижий инвесторлар уз мамлакатларига караганда шу мамлакатда даромадлирок активларга эга булишини хохлайдилар; махаллий карз олувчилар эса пастрок фоиз ставкасида хориждан кредит олишга интилган булар эдилар. Капиталнинг бундай окимлари фоиз ставкаларидаги бу фаркни чегаралаган, аникроғи улар умуман бунинг пайдо булишига йул куймаган булар эдилар. Шундай килиб, К коэффициентни чексиз катта дейиш урнига I - I * фарки хар доим нолга тенг дейиши мумкин. Солик-бюджет сиёсати. 14 чи расмда ВР эгри чизиғи горизонтал хисобланади. Бу капиталнинг бутунлай сарфланишидир. Рағбатлантирилаётган бюджет-солик сиёсати Is эгри чизиғини унгга IS 2 холатига харакатлантиради. Пулга булган талабнинг ошиши фоиз ставкасини IS 2 гача оширади ва капиталнинг сезиларли окимига олиб келади. Аникроғи, агар иктисодиёт В нуктада ушлаб турилса, унда юкорирок булган фоиз ставкаси капиталнинг окимига олиб келинган булур эди ва бу Марказий Банкка катъий белгиланган валюта курси шароитида одатдаги карорни кабул килиши керак булар эди. Шу билан бирга капитал окими имкониятлари шунчалик каттаки, Марказий банкнинг бошка йули йук. Миллий валюта урнига сотиб олишга туғри келадиган хорижий валюта микдори шунчалик купки, у махаллий активлар захирасидан фойдаланмаслиги керак. 14-расм Капитални халкаро мобиллигини хисобга олганда бизнинг мулохазамизда нима узгаради? Юкори фоиз ставкаси ( I 2 ) чет элдан капитални жалб кила бошлайди. Капитал харакатини холати яхшиланади, бу эса савдо балансининг ёмонлашишини кисман коплайди (компенсация LM 1 I LM 2 I 2 B A C I 1 -I* Y 1 Y 2 Y 3 килади). Лекин капитал мобиллиги даражаси нисбатан паст булгани сабаби тулов баланси SY булади Агар Марказий Банк катъий валюта курсини ушлаб туришни инкор килмаса пул массасини купайишига йул куйишига туғри келади. Муомалада пул массасини купайиши LM эгри чизиғини унгга LM 2 холатига суради. Бу силжиш С нуктасининг IS 2 янги чизиғи билан кесиши ВР чизиғида жойлашиши учун етарли даражада куп булиши керак. Шундагина I фоиз ставкаси даражасига келиши мумкин ва у капитал окими чексиз булмаслиги учун зарурдир. С нуктада даромад А нуктага караганда сезиларли юкори. Куриб турганимиздек, капиталнинг юкори сарфланишида рағбатлантиралаётган бюджет-солик сиёсатининг даромадга таъсири узок муддатли истикболда пул массасининг ошишини тулдиради. Капиталнинг бутунлай сарфланишида бу таъсир янада кучлирок, чунки биринчидан пуллар бир зумда окиб кела бошлайди, Марказий банк бу окимни «стериллашга» харакат киладими ёки йукми бундан катъий назар, иккинчидан, пул массасининг ошиши ахамиятлирокдир. Пул-кредит сиёсати. Энди пул - кредит сиёсатини рағбатлантирилишни куриб чикамиз. 6- расмда пул массасини купайиши LM эгри чизиғини унгга LM 2 гача суради ва фоиз ставкасини пасайтиради. Аникроғи, фоиз ставкаси тушиб кетган ва капитални чикиб кетиши купаяр эдики, агар иктисодиёт В нуктасида кола олганда эди (15-расм). LM 1 LM 2 А BP B IS Y 1 Y 2 15-расм Агар Марказий банк бир вактнинг узида катъий белгиланган валюта курси ва пул массасининг янги хажмини ушлаб туришга харакат килса, у тез орада валюта захираларидаги булган захирани тулов баланси танкислигини молиялашган холда сарфлаб куярди. Агар у факат катъий белгиланган валюта курсини ушлаб туришни афзал курса, у миллий валютани кайта сотиб олишга ва пул массасини кискартиришга мажбур булади. Пул массасининг камайиши LM эгри чизиғини кайта чапга суради ва унинг олдинги холатига олиб келади. Пул массаси узининг А нуктадаги пул-кредит экспанцияси даражасига кайтгандагина, фоиз ставкаси жахон даражасига кайтади ва шундагина махаллий инвесторлар мамлакатдан капитални олишни тухтатишади. Натижасида пул-кредит сиёсати даромадга хеч кандай таъсир курсатмайди. Шундай килиб, катъий белгиланган валюта курси шароитида пул массаси муамалада булган исталган кутаришлар эртами, кечми тулов баланси оркали чикиб кетади, Марказий банк бу чикиб кетишини «стериллаш»ни рад этишга карор килганда, бу жараён капитал сарфланиш даражасини канчалик юкори булса, шунчалик тез руй беради. Капитални бутунлай сарфланиш холатида Марказий банк бу чикиб кетишини «стериллаш»тира олмайди, киска вактга булса хам, агар у узи хохласа хам. Бу ерда В нуктаси гипотетик холат хисобланади. 12, 13 ва 15 расмларда пул экспанциясидан кейин худди шундай куринса хам, барибир битта кисми узгарган. Маълумки, муомаладаги пул массаси мавжуд валюта захираларига ва ички кредит хажмига боғликдир. Марказий банк пул массасини ички кредитни кенгайтириш оркали амалга оширади. Адабиётлар: 1. И.А.Каримов «Наша основная задача – усиление достигнутух рубежей, последовательное продолжение реформ» Деловой партнер Узбекистана,12 февраль, 2004. 2. «Узбекистан десять лет по пути формирования руночной экономики» под ред. Хикматова А.Х. Т., «Узбекистан» 2001. 3. Фарейчева Г.В. Система обхественнух потребностей и ее макрорегулирование в условиях глобализации М. МГУ. ТЕИС. 2004. 456с 4. Гречикина И.В., Шостенко А.Е. «Экономический анализ применения антимонопольного законодательства» Экономический факультет. М.: МГУ – 2003. 5. Степанов А.Г. «Государственное регулирование экономики» М.: «Финансу и статистика», 2004. 6. ИшмухамедовА.Э., Хайдаров М.Т., Рахимова М.Р.”Макроиқтисодиет- 2” Тошкент ТГЭУ 2003 Электрон почта. http: \\ www. Review.uz \home\ azticle.asp mк62Rio http: \\ www. Bibbio.rk\encazta\humanitarian\cicle.htm http: \\ www. vqi.freenet. \trudy\dratisviko.htm http: \\ www. Yabloko.ru\themes\belorus\belfrus-25.html www . ziyonet . uz www . nur . uz