logo

Бозор иктисодиёти мазмуни мощияти ва асосий белгилари. Бозор ва унинг тузилиши. Бозор иктисодиётига утиш даври

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

135 KB
Бозор ик тисодиёти мазмуни мощияти ва асосий белгилари . Бозор ва унинг тузилиши . Бозор и кти содиётига у тиш даври Режа: 1. Бозор иктисодиёти ва унинг вужудга келиши . Бозор иктисодиётининг асосий белгилари 2. Бозор иктисодиётининг объектлари ва субъектлари 3. Бозор иктисодиёти умуминсо н ий иктисодиёт Бозор иктисодиё ти куп асрлардан буён мавжуд булиб, тараккиётнинг хозирги боскич и дагина умуминсоний кадрият даражасига кутарилди. Бозор иктисодиёти уз ривожланишида куйидаги боскичларни босиб утди. Дастлабки, «куртак», эркин, тартибга солинувчи, деформациялашган бозор иктисодиёти. 1. Дастлабки, «куртак» бозор иктисодиёти. Бу боскичда бозор иктисодисти эндигина шакллана бошлайди. Бозор муносабатлари, алокалари тасодифий юз бериб, бир товарни иккинчи товарга айирбоиглаш тарзида юз беради. Лекин шу гтайтданок бозор катга роль уйнай бошлаган. Жамият аъзоларининг табакаланишига, у ёки бу товарни ишлаб чикаришни ривожлантиришга ахамият бериш бошланган. 2. Эр кин, стихияли ривожланувчи бозор иктисодиёти. У таркок, бир- биридан ажралган, ишлаб чикарувчилар ва истеъмолчилар максади ва харакати бир-бири билан олдиндан мутлако келишилмаган фаолиятдан иборат. Албатга, эркин стихияли бозор иктисодиётининг хам дастлабки боскичи билан кейинги классик боскичи уртасида фарк бор. Лекин, умуман олганда, классик бозор и к т исоди ё ти катор хусусиятлари билан ажралиб туради: 3. Кишилик жамияти узок тарихий тараккиёт натижасида эришган иктисодиёт - бу цивилизациялашган (тартибга солинадиган) бозор иктисодиёт и дар. Тартибга солинадиган бозор иктисодиётида давлат кутилмаганда юз берадиган тангликларни юмшатиш учун чора-тадбирлар белгилаш оркали таъсир курсатади. Албатга, бу чора-тадбирлар хужалик юритувчи субъектлар фаолият эркинлигини, ижодий мехнат ва ташаббускорликни чеклашга олиб келмаслиги керак. Цивилизациялашган бозор ик ти содиётининг хам узига хос белгилари бор : 1. Хусусий мулк билан бир каторда бошка мулк шакллари хам мавжуд булади. 2. Ишлаб ч и кариш бозор талабини хисобга олган холда олиб бор ила ди. Маркетинг мухим роль уйнайди. Номаълумлик камаяди. 3. Щалол ракобат асосий уринга чикади, унинг маданий усуллари кулланилади. 4. Иктисодиёт субъектлари уртасида узок даврга мулжалланган доимий алокалар, узаро манфаатли шерикчилик муносабатлари карор топади. 5. Давлат иктисодий хаётга аралашиб, иктисодиётни тартиблашда катнашиши туфайли чукур иктисодий тангликлар юз бермайди. Агарда улар юз берса хам ундан тезда чикиб кетиш чора-тадбирлари белгиланади. 6. Иктисодиёт юксак даражага эришганда жамият бой булади, шунинг учун тадбиркорлар факат бой булиш учун эмас, балки обру-эътибор козониш, хурматга сазовор булиш учун хам харакат киладилар. 7. Иктисодиёт ижтимоий йуналтирилган, камбагалларга ёрдам бериш, оммавий фаровонликни таъминлашга каратилган булади. 8. Одамларнинг иктисодий табакаланииш чекланади. Жамиятда узига т ук урта хол а хо ли асосий катламни ташкил килади. Цивилизациялашган бозор иктисодиёти шароитида тартибга солиш факат бозорнинг салбий окибатларини чеклашга каратилади. Бундан шундай хулоса чикариш мумкин, бозор иктисодиёти шароитида бозор, аввало, узини- узи тартибга солади, ундан ташкари, давлат хам иктисодиётни тартибга солишга таъсир курсатади. Бозорни бошкаришда иктисодий, ташкилий-маъмурий ва нихоят, ижтимоий-пхисологик усуллар кулланилади. Факат, иктисодчи В.Леонтьев курсатганидек, энг мухими бозорни узини- узи бошкариш билан давлат томонидан тартибга солишнинг оптимал даражасини топишдир. Щозиргача бу талабга идеал даражада жавоб берадиган давлат йук. Бозор иктисодиётини тартибга солишда давлатнинг хаддан ташкари аралашуви бозор иктисодиётининг деформациялашувига олиб келади. Бозор иктисодиётининг мохияти унинг асосий белгилар и да намоё н булади. Улар куйидагилар: 1. Бозор иктисодиёти мулкчиликнинг турли-туманлигига асосланади. Щар кандай жамиятнинг иктисодий асоси, иктисодий тизими мулкчиликдан бошланади. Мулк эгаси булиш ёки булмасликка караб, жамиятда хар бир кишининг мавкеи, яъни социал макоми юзага келади. Барча мулк шакллари тенглигини таъминлаш асосида мулк монополияси (якка хокимлиги)га йул куйилмайди. Мулк шакллари чекланмаган холда ривожланади. Мулк шаклларига хос тарзда хужалик юритиш усуллари хам турли-туман булиб, бу уз навбатида биринчидан, хар бир инсоннинг табиат инъом этган акл заковати, фаросати ва бошка хислатларига кура фаолият турини эркин танлаш имконини беради. Мулкчилик турли шаклларини мавжудл и ги ва уларнинг тенг лигин и иктисодий плюрализмнинг асосидир. Иккинчидан, мулкчилкнинг турли-туманлиги жамиятда ракобат кураши булиши учун зарур мухит яратади. Буларсиз жамият тараккиётига эришиб булмайди (IV боб). 2. Бозор иктисодиёти эркин иктисодиёт. Иктисодий фаолият эркинлигини асоси ишлаб чикариш омиллари ва яратилган товарларнинг мулк объекти, мулк эгаларининг эса мустакил булишидир. Щар бир киши мавжуд конунларни бузмай хохлаган иктисодий фаолияти билан шугулланиши мумкин. Бунинг учун асос мулкчиликнинг турли- туманлиги ва тенг хукуклиги конуний равишда таъминланган. 3. Бозор иктисодиёти якка хокимлик (монополизм)ни инкор э тувчи иктисод. Иктисодий монополизм - корпорация, фирма, ташкилот ёки давлатнинг иктисодиётда ёки бирор сохада танхо хукмронлик килишидир. Монополизмнинг асоси иктисодиётда муайян мулк шаклининг танхо хукмронлигидир. Монополия уз табиатига кура тургунликни пайдо килади, ташаббусни чегаралайди ва хоказо. Шунинг учун хам бозор иктисодиёти монополизм билан чикиша олмайди. У а н тимонопол йуналишга эга. 4. Бозор иктисодиётида ракобат асосий урин тутади. Ракобат бозор иктисодиётини харакатга келтирувчи, тартибга солувчи, назорат килувчи куч хисобланади. Ракобат кураши мехнат унумини оширишга, иш сифатини яхшилашга, янги техника, технологияни жорий килишга, иктисодий ресурсларни кам сарфлаган холда уларни самарали ишлатишга ундайди. Ракобат курашида голиб чикиш учун ахоли талабига мос товарлар ишлаб чикаришга, талабнинг узгаришига тез мослашиш зарур. Натижада ракобат кураши иктисодиётни олга караб ривожланишига олиб келади. Бу монополия мавжуд булган такдирда хам уз билганича иш юритишни билдирмайди (X боб). Чунки ракобатни давлат тартибга солиб туради. Антимонопол кучлар вужудга келтирилиб, бозор иктисодиётининг хамма субъектлари учун бир хил имконият яратилади. Ана шу имкониятдан кай даражада фойдаланиш ишбилармонликка боглик. 5. Бозор иктисодиётида нархлар эркин, талаб ва таклиф нисбати асосида шаклланади. Нарх сотувчи билан харидорнинг савдолашиб келишиши туфайли белгиланади. Бунда сотувчи сарфлаган харажатларини коплаб, фойда куришни назарда тутса, харидор энг юкори наф куришини уйлайди. Пул иктисодий алокаларнинг асосий воситаси хисобланади. Либераллашган нархлар сотувчини хам, харидорни хам хамиша нархни хисобга олган холда, фойда-зарарни назарда тутган холда фаолият юритишга олиб келади. 6. Бозор иктисодиёти шароитида бозор харидор нинг измига буйсунади. Ишлаб чикариш, хизмат курсатиш харидорнинг талаб ва эхтиёжига караб мослашишга мажбур. Агарда мослашмаса, яъни талабга лойик махсулот ишлаб чикармаса, хизмат курсатмаса, у зарар куриши, хатто бор будидан ажралиб колиши мумкин. Бундан келиб чикиб товар ва хизматлар тукинлигига эришилади, Товарлар тукинлигини таъминлашда нархларнинг эркинлиги мухим роль уйнайди. 7. Бозор иктисодиёти фаолиятларни мувофиклаштириш, бошкаришда хам узига хос хусусиятларга эга. Унда уз-узини бошкариш билан давлат таъсирини утказиши коришиб кетади. Бозор иктисодиёти хар кандай иктисодиёт каби иктисодий конунларнинг амал килиши натижасида ривожланади. Бу конунлар бир томондан, умумиктисодий конунлардан иборат булса, иккинчи томондан бозор иктисодиётининг узига хос конунларидан иборат. Бозор иктисодиёти иктисодиётни ташкил этиш, фаолият юритишнинг, уни тартибга солиш ва бошкаришнинг мураккаб шакли булиб, аввало у товар-пул муносабатларига асосланади. Ишлаб чикарувчилар билан истеъмолчилар бозор оркали богланади, уларнинг хамкорлиги хам бозор оркали таъминланади. Бозор иктисодиёти хар бир инсонни уз фаолиятининг натижасини уйлаб, хисоб-китоб килиб, окилона иш юритишга ундайди. Шундай килиб, бозор иктисодиётига кискача таъриф бермокчи булсак, уни куйидагича ифодалаш мумкин: Бозор иктисодиёти товар-пул муносабатлари, иктисодий фаолият эркинлигига асосланган, хар бир инсонни уз фаолияти натижасини уйлаб, окилона хужалик юритишга ундовчи демократик иктисодиётдир. Бозор иктисодиётининг мохияти ва белг и ларини умумий тарзда куриб чи к дик. Келгуси бобларда янада батафсилрок курамиз. Бу бизга бозор иктисодиётини янада чукуррок урганишга ёрдам беради. Бозор иктисодиёти товар-пул муносабатларига, алокаларига асосланар экан, унинг объекти хамда субъектлари мавжуд. Бозор иктисодиётининг объектлари - бу муносабатлар, алокалар нимага нисбатан юз беришини ифодаласа, субъектлари ана шу муносабатлар, алокалар кимлар уртасида булишини ифодалайди. Бозор иктисодиётининг объекти товар хамда пулдир. Бозор иктисодиёти товар ишлаб чикаришга асосланган иктисодиётд и р. Шунинг учун хам бозор иктисодиётининг марказий категорияси товар булиб, унинг тарихий ва мантикий утмишдоши умумкй тарзда «неъмат» деб аталади. Неъматлар нихоятда хилма-хил. Уларни турли жихатларига кура гурухларга ажратиш мумкин. 1. Эхтиёжларни кондиришига кура: а) индивидуал эхтиёжларни кондирувчи неъматлар. Буларга истеъмол буюмлари ва ишлаб чикариш воситалари киради. Бу товарларни асосан нодавлат сектори истеъмол килади; б) эхтиёжларни биргаликда кондирадиган неъматлар. Булар кутубхона, музейлар, медицина хизмати , мактаб, институт, саройлар, спорт комплекслари ва хоказо л ар; в) ижтимоий неъматлар. Булар товар булмайди, уларга жамоат хавфсизлигини, ахоли тинчлигини са кл аш, ут учириш, миллий мудофаа ва бошкалар киради. 2. Неъматларни сероб ёки камёблигига кура иктисодий ва ноиктисодий гурухларга ажратилади. Иктисодий неъматлар, бу - иктисодий фаолият билан боглик чекланган неъматлар булса, ноиктисодий н еъматлар эса табиат томонидан чекланмаган тарзда инъом этилган. Ноиктисодий неъматларни яратиш учун хеч кандай куч сарфланмаган. Бу неъматлар табиатда эркин, инсоннинг маълум бир эхтиёжини кондириш учун етарли даражада (хаво, сув, куёшнинг ёруглиги, иссиклиги ва хоказо шунга ухшаш) мавжуд. Жамият тараккиётининг маълум бир боскичида иктисодий неъматлар товар шаклини олади (2 боб). Маълумки, товар ишлаб чикариш ижтимоий мехнат таксимоти ва ишлаб чикарувчиларнинг мулк эгаси сифатида иктисодий жихатдан алохидалашуви туфайли вужудга келган. Товар деб инсоннинг бирон-бир эхтиёжини кондириб, айирбошлаш учун ишлаб чикарилган неъматга айтилади. Куриниб турибдики, товар икки хоссага эга: а) бирон-бир эхтиёжни кондириш; б) маълум микдордаги товарни бошка товарга алмашиш хоссаси. Товарнинг инсоннинг бирон-бир эхтиёжини кондириш хоссаси истеъмол киймати дейилади. Товарнинг истеъмол киймата унинг а) шакли, б) сифати, в) наф келтиришида ифодаланади. XVIII - ХIХ асрга келиб, узок кутилган жавоб топилди. Бу товарда мужассамлашган киймат булиб, унинг биринчи таърифини сиёсий иктисод классиклари В.Петти, А.Смит, Д.Рикардолар беришди. Уларнинг фикрича, хар кандай товар кийматининг асосида унга сарфланган мехнат ётади. Мехнатнинг улчови эса иш вакти. Бир хиллиги товар ишлаб чикариш учун ишловчи турлича вакт сарфлайди. Бу вакт индивидуал иш вакти булиб, у индивидуал кийматни яратади. Индивидуал иш вакта ишлаб чикариш шароити, ишчиларнинг малакаси, тажрибасига кура фаркланади. Бозорда товарлар индивидуал иш вакти сарфи буйича эмас, балки ижтимоий зарурий иш вакти буйича сотилади. Ижтимоий зарурий иш вакти деб уртача мехнат унумдорлиги ва мехнат интенсивлиги шароитида товарларнинг асосий массасини ишлаб чикариш учун зарур булган вактга айтилади. Киймат ижтимоий муносабат сифатида факат алмашув жараёнида юзага чикади ва алмашув кийматида намоён булади. Иктисодий назария курсатадики, киймат н инг мехнат назарияси хамма саволларга жавоб берадиган бенуксон назария эмас экан. Бу назарияни собик Иттифокда куллашга килинган харакат нарх белгилашнинг харажатлар механизми шаклланишига олиб келди. Харажатларни купайтириш ишлаб чикарувчиларга жуда кул келади. Киймат назариясининг энг жиддий камчиликдаридан бири товарнинг истеъмол кийматига ахамият бермасликдир. Улар нафлиликни товарнинг объектив хоссаси билан аралаштирмаслик керак, нафлилик бу харидорнинг уз эхтиёжини кондириш нуктаи назаридан берган индивидуал субъектив бахосидир дейишади. Киймат назарияси билан нафлилик назариясининг бош максади турли истеъмол кийматларини ёки нафлиликни таккослаш муаммосини хал килишдир. Бозор иктисодиётининг яна бир объекти пул. У махсус товар булиб, товар ишлаб чикариш ва айирбошлашнинг махсул ид ир. Пулнинг келиб чикиши тугрисидаги эволюцион концепцияга биноан, у ижтимоий мехнат таксимотининг, товар ишлаб чикариш ва айирбошлашнинг натижаси. Натижада товарлар ичидан шундай бир товар ажралиб чикиши объектив зарурат булиб колдики, бу товар катор хусусиятлари билан аввалги айирбошлаш воситаси булиб хизмат килган товарлардан куйидаги хусусиятлари билан ажралиб туриши талаб этилган: 1. Узок муддат са кл аш мумки нли ги. 2. Узок масофага олиб бориш кулайлиги. 3. Табиатда кам ё б булиб, кам микдорининг хам кадр - киммати н и юкорилиги. 4. Сифат жихатидан бир хиллиги. 5. К а др - кимматини йукотмай, осон булиниши ва кушилиши. Мана шундай хусусиятларга нодир металлар, кумуш ва олтин эга булиб, улар хар кандай бошка товарга айирбошланади, яъни умумий эквивалент ролини уйнайди. Ана шу н дай хоссага эга булган алохида товар пул деб аталади. Дастлаб, муомалада кумуш ва олтин п уллар, сунгра олт и н, кейинчалик олтиннинг белгиси сифатида когоз пуллар юритилган. Щозирги пайтда электрон (кредит карточкалари) пуллар пайдо булиб кенг кулланила бошлади. Маълумки, классик сиёсий иктисод вакиллари пулнинг беш функ ц иясини: киймат улчови, муомала, тулов ва жам г ариш (хази н а туплаш) воситаси, жахон пулини ажратиб курсати ш ган. Щозирги замон иктисодиёт фани пулни: муомала воситаси, кадр - киймат улчови, жамгариш воситаси сифатида куради. Муомалага электрон - кредит п уллар (вексел, чек ва кимматбахо ко го з) кириб келиши, яъни накд ва н акд булм а ган пул ва квази 1 пулларнинг ишлатилиши натижасида пул массаси ибораси кулланила бошланди. Пул массаси ни накд пулга айлантириш имконияти турлича. Ана шу накд пулга айлантириш имконияти ликвидлик даражаси дейилади . Накд пул мутлак (100%) ликвидликка эга. Накд булмаган пул турларини ликвидлилик даражаси паст. Бозор иктисодиётининг субъектлари Бозор иктисодиётининг субъектлари тадбиркорлар, ишчилар, капитал, кимматбахо когоз эгалари, тижоратчилар, истеъмолчилар ва хоказолардан иборат. Бу субъектлар тенг хукукли булиб, бир-бири билан максади, хамкорликка ундовчи манфаатлари, товар ва хизматлар харакатини ташкил этиш шакли ва характери жихатидан богланган. Бозор иктисодиётининг асосий субъектлари иктисодий адабиётларда турт гурухга булинади; уй хужалиги, фирма (корхона), банк ва давлат (хукумат). 1. Уй хужалиги. Унинг таркиби бир ёки бир неча кишидан иборат иктисодий бирлик - оиладан иборат. Уй хужалиги: а) инсон омилини ишлаб чикариш ва такрор ишлаб чикаришни таъминлайди; б) мустакил карорлар кабул килади; в) ишлаб чикариш омилларининг: капитал, ер, мехнат, тадбиркорлик омилларининг эгаси хисобланади; г) уз хужадиги эхтиёжларини максимал даражада кондир и шга интилади. 2. Корхоналар (хужалик, фирмалар) иктисодий фаолият юритувчи хужалик субъектлари булиб: а) ишлаб чикариш омилларидан бирон-бир махсулот ишлаб чикариш ёки хизмат курсатиш максадида фойдаланадилар; б) максимал даражада фойда олишга харакат киладилар; в) мустакил иш юритадилар. 3. Банк - бозорнинг, корхоналарнинг нормал фаолият юритишини таъминлаш учун пул массаси харакатини тартибга солувчи молия, кредит ташкилоти хисобланади. 4. Давлат, аникроги, давлатнинг барча идора, махкама, ташкилотлари. Улар умумий максадга эришиш учун хукукий ва сиёсий хокимият оркали хужалик субъектлари ва бозорни зарур даражада назорат килади. Шу билан бирга ишлаб чикариш ва истеъмол билан хам шугулланади. 1 Квази – лотинча – qvasi – худди, ифодалайдиган Бозор иктисодиёти субъектлари узаро алокага киришадилар. Иш кучи, ер, капитал ва бошка восита эгалари уларни корхона, фирмаларга сотадилар. Улар уз навбатида ишлаб чикариш омилларини ишлатиб, товар яратадилар, хизмат курсатадилар. Умуман олганда, бутун жамият аъзолари бир томондан, ишлаб чикарувчи (хизмат курсатувчи), иккинчи томондан, истеъмолчи. Бозорда эса сотувчи хамда харидор сифатида намоён буладилар. Жамият инсонлардан таркиб топар экан, уларнинг хар бирини уз шахсий хаёти, хаётдан максади, орзуси мавжуд. Щар бир киши жамиятда яшаганлиги туфайли бу орзу-максадларни амалга ошириш жамият оркали содир булади. Пировард натижада хар бир кишининг такдири жамият ва ундаги хукмрон с о ц иал - иктисодий тизим билан бо г лик булади. Щар бир иисон фаровон яшашга, кишилар уртасида обру-эътибор козонишга, колаверса узидан сунг тарихда ном колдиришга интилади. Тадкикотчи - психо л огларнинг фикрича иисониятнинг асосий кисми фаровон яшаш учун харакат килар экан. Турмуш фаровон булиши учун турли-туман неъматлар мул-кул булиши керак. Бундай мул-кулликни юкори даражадаги мехнат унумдорлиги таъминлайди. Кишилик жамияти уз тараккиёти давомида мехнат унумини ошириш учун инсонни мехнатга жалб килишнинг турли йулларини куллаган. Уларни асосан 3 гурухга булиш мумкин: а) мехнатга мажбур килиш; б) мехнатга иктисодий рагбатлантириш; в) мехнатга маънавий рагбатлантириш. Бу усуллар биргаликда кулланиб келинган, лекин тарихий ривожланиш боскичларида, турли социал-иктисодий тизимларда уларнинг нисбати турлича булган. Бозор иктисодиёти шубхасиз афзалликка эга, лекин уни хар кандай камчилик ва карама-каршиликлардан холи идеал механизм деб караш хато, бозор иктисодиётини холисона бахолашдан йирок. Унинг узига хос камчиликлари, заиф томонлари мавжуд: 1. Бозор иктисодиёти кайта тикланмайдиган ресурсларни асраш, табиатни мухофаза килиш, атроф-мухитни талаб даражасида саклашни, экологик мувозанатни таъминлашни юзага чикармайди. 2. Иш билан ва нархлар даражаси стаб иллигини кафолатламайди. 3. Фанда фундаментал талкикотлар олиб бориш имконияти чекланади. Тезда фойда келтирмайдиган, лекин илм-маърифат, келажак учун мухим булган тадкикот, назарий изланишлар рагбатлантирилмайди. 4. Фойда келтирмайдиган ёки зарар келтирадиган, жамият учун зарур булган, лекин сарфлашан харажатлар тезда копланмайдиган, катта маблаглар талаб киладиган, жамоа биргаликда фойдаланадиган товар ва хизматлар ишлаб чикариш рагбатлантирилмайди. 5. Ахо л ини табакаланишини кучайишига олиб келади. 6. Нархлар ларитети (кайчиси) саноат фойдасига хал булади. Юксак ривожлантан бозор иктисодиётида ана шу камчиликларни чеклаш учун давлат томонидан чора-тадбирлар белгиланади. Бозор иктисодиёти ва бозор муносабатларининг буюк кучи шундаки, у кишилар мехнат фаолияти активлигини узлуксиз тарзда таъминлайди. Мавжуд ресурслардан асраб-авайлаб фойдаланиишга, новацияга интилишга, хар бир ишга кул уришдан аввал натижаси кандай булишини пухта уйлашга, окилона таваккалчиликка ундайди. АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ 1. Каримов И. А . Узбекистон: миллий истиклол, иктисод, сиёсат, мафкура. 1-китоб. Т. «Узбекистон» 1996 йил. 2. Каримов И. А. «Узбекистон иктисодий ислохотларни чукурлаштириш йулида» Т., «Узбекистон» 1995 йил. 3 . Каримов И. А. «Узбекистон - буюк келажак сари». Т., «Узбекистон» 1998 йил. 4. Каримов И. А . Узбекистон ХХ I аср бусагасида. Хавсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари. 5 . Каримов И. А. «Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон хаёт-пировард максадимиз». Т., «Узбекистон» 2000 йил. 6. Шодмонов Ш. Ш., Алимов Р. Х., Жураев Т. Т. «Иктисодиёт назарияси» Тошкент, «Молия» 2002 йил. 7. Улмасов А., Вахобов. А. «Иктисодиёт назарияси». Тошкент. Шарк. 2006 йил. 8. Тожибоева Д. «Иктисодиёт назарияси». 2 том. Т. «Шарк» 2003 йил. 9. Тожибоева Д. «Иктисодиёт назарияси». 1 том. Т. «Укитувчи» 2002 йил. 10. Улмасов А., Шарифхужаев М. «Иктисодиёт назарияси». Т. «Мехнат». 1995 йил. 11. Умаров У. «Иктисодиёт назарияси». Т. 2004 йил. 12. Бекнозов Н ва бошк. «Иктисодиёт назарияси». Т. 13. Шишкин А. Ф. «Экономическая теория» учебник. М., «ВЛАДОС» 1996 йил. 14 . Болик а ев В. З. «Обшая экономическая теория» учебное пособие. Новосибирск «ЮКЭА» 1998 йил. 15. Самуэльсон П. «Экономика». М. Алгон. 1992 г. www . ziyonet . uz www.nur.uz