logo

Программаларни тестлаш.Тестлаш воситалари. Тест ўтказиш этаплари. Тестларни расмийлаштириш

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

45.5 KB
www.arxiv.uz Программаларни тестлаш.Тестлаш воситалари. Тест ўтказиш этаплари. Тестларни расмийлаштириш Режа: 1. Тестлаш воситалари 2. Тест ўтказиш этаплари 3. Тестларни расмийлаштириш www.arxiv.uz Дастурни тестлаш жараёнида мухум шартлардан бири шуки дастурлашга қанча вақт сарф бўлган бўлса тестлашга хам шунча вақт ажратиш керак.Чунки дастурлашда режалаштириш ишларига интилиш (тенденция) мавжуд бўлиб, шунинг учун барча лойхаларни муддатларини бузган холда бажарилишини тушиниш мумкин. Бу эса ишлаб чикишга, кодлашга, созлашга ва дастурни тестлашга алохида вақтлар ажратишни ва бирон бир жараённи бажариш вақтини бирор хафтага сурилса, колган этапларни бажариш мудатлари хам сурилишини куз олига келтириши керак. Тест ўтказиш этаплари: 1. Нормал шароитда текшириш. 2. Экстремал шароитда текшириш. 3. Фавқулот холатларда текшириш. Нормал шароитда текшириш. Программани ишлаш шароитидан чикан холда олинган кийматлар асосида текшириш. Программа нормал шароитда тўғри кийматлар чиқаришини кўрсатиш керак. Экстремал шароитда текшириш. Бу текширишда программадаги ўзгарувчиларнинг чегаравий кий матлари асосида тест утказилади. Масалан: Энг кичик кийматдан максимал кийматга эга (сонли ўзгарувчи учун) хамма белгиларни чоп қилиши (белгилик ўзгарувчилари учун). Бу текширишда ўзгарувчиларни нолғ киймати хам бўлади. Фавқулот холатда текшириш. Бу текшириш ўзгарувчининг кийматлар сохасидан ташкарида етган кийматлар асосида текшириш қилади. Режалаштириш. Тестдан ўтказиш жараёни вақтида программа ёзиш билан бир бўлганлиги хисобга олиб тестдан ўтказишни хам режалаштирилади. Тестлаш режасига одатда қуйидаги типлар киради. www.arxiv.uz 1. Дастурни алгоритм схемаси билан солиштириш. 2. Дисплей экранида дастурни визуалғ назорат қилиш еки дас- турий бланкадаги оригинални дастур распечаткасини урганиш, солиштиришни визуалғ урганиш. 3. Дастурни машина тилига олиб кўрсатиш. Бу этапда синтактик хатолар аниқланади. Дастур листингидаги синтактик хатоларни фортран, паскалp тилидаги кўрамалар деагностик хабар беради. Хатолар хақидаги хабарлар хар хил ЭВМ ларда ва система версияларида (фортран, паскалp, бейсик) шаклига қараб хар хил бўлиши мумкин. Интерпретацияловчи бейсик - навбатдаги операторни бажаришда халакит килаетган хам синтактик, хам семантиқ хатоларни бирданига диагностика қилади. 4. Дастурни компановкалаш ва ташки алокаларни тахрирлаш. Ташки алокаларни тахрирлаш жараёнида ташки алокалар тахририй дастури еки вазифаларини тартибловчи шундай синтактик хатоларни аниқлайдики, бу хатоларда кичик дастурларда ёзилган праметрлар киймати бир бирига мос келмайди, аслида йук бўлган стандарт дастурларни чиқаради.Масалан SIN ўрнига SIH ва шунга ўхшаш хатолар. 5. Дастурни бажарилиши. Транслятор ва ташки алокалар тахрири томонидан барча хатолар бартараф этилгандан сўнг кейинги - ЭММ да дастурни машина тилида бажариш этапига утилади:дастур оператив хотирага юклатилади ва бошлангич маълумотлар киритилгандан сўнг бошланади.Хато борлиги хақида белги пайдо бўлиши созлаш ўтказишна сабаб бўлади: белги йуклиги дастурда хато йуклигини билдиради. Тестлаш режаси бошлангич маълумотларнинг рухсат этилган кийматларини хулосасини тўғрилигини хам текширишни уз ичига жамлайди.Дастурни тестлашнинг охирги этапи ўзгартиришларсиз рухсат этилан чегарасидан ташкарида жойлашган кийматларидан иборат бўлган малумотлардан фойдаланган холда бажарилади. Дастурларни фавқулотда ва www.arxiv.uz қутилмаган холларда текширишда бир неча маслахатлар берилади.Бу маслахатлар текшириш вақтини тайерлашга ёрдам беради. Авваламбор тахрирланган малумотларни тўғрилигини текшириш керак бўлса,олдин рухсат этилган областни иккала чегарасида етган кийматни олинг, чунки шу кийматлар дастурни ишлашида кийнчиликлар тугдириш эхтимоли юқорироқ.Бир хилги холатларда қийинчиликларни бир нечта хатоларни жамлаган малумотлар тугдириши мумкин. Хатонинг яна бир тури - бу ишлов берилаетган малумотнинг бирлиги еки кейинги элементидаги хатолардир.Шунинг учун дастур уз ишини одатий холга ўхшаб тугатмаслиги мухумдир.Бунинг учун теслашда ягона бир файлни формаланса етади.Чунки бу файл нотўғри элементдан ташкил топади.Агар бу ишлаш тестлаш босқичида бажарилган бўлса, дас- турни эксплутация қилишда қийинчиликлар юзага келади. Дастурни тўғрилиги. Хамма дастурлар мантиқан олиб караганда айрим бир маълумотлар таъсир курсатувчи худудларни аниқ кўрсатиши, яъни дастур иш бажариш кобилиятига эга бўлиши,малумотларни курсатилган чегараларда турганлигини аниқлаш учуи операторларни киритиш имконига эга бўлиши керак. Дастурни фойдаланишга беришдан олдин уни тўғрилигиги ишонч хосил қилиш керак.Нотўғриликни аниқлашни иккита усули бор: 1.Дастурни конструкцияси синтактик хато. 2.Дастур нотўғри натижалар кўрсатмоқда. Одатда дастурни тестдан ўтказишда этапларга бўлиб урганилади. Бунда хар бир модулни текширишдан тортиб, то бутун системани якуний текширишлар каби этапларни олади. Агар бунда бирон бир ишончли кетма - кетликка ендашилмаса, ишончли таъминловчи дастур олиш жуда қийиндир. Тестлаш стратегияси иккита усулдан бирортасига асосан бажарилади: одатий қуйидан - юқорига қараб тестлаш, еки замонавий юқоридан - пастга қараб тестлаш. Қуйидан - юқорига қараб тестлаш. www.arxiv.uz Бу усул кенг таркалган усул бўлиб, унда энг куйу поғонадаги бошлангич ёзилган модуллар текширилади. Сўнгра юқори қатламдаги элементлар дастурланади ва тестланади. Бу жараён то ёзилган дастур бутунлай якунланмагунча давом этади. Қуйидан - юқорига қараб тестлаш усули хозирги вақтда юқоридан - пастга қараб тестловчи ва дастурловчилвр томонидан куланмаяпти. Уларни фикрича бу усулда интерфейс ва алгоритмдаги кўпгина хатолар аниқланмай колиб кетмокда. Бу эса дастурни кайта-кайта ўзгартиришдан сўнг бузишга олиб келади. Дастурчига маслахатлар. - Назорат қилиш усулларининг энг оз микдордагисидан фойдаларнинг. - Дастурни синашда хеч қандай камчиликларга йўл куймаган холда,аклий равишда ўтказинг. - Тестлашни иложи борича эртароқ бошланг. - Текширишда кул мехнатидан фойдаланинг. - Системани курилиш принципларини тўғрилигини текширишда оддий кўринишда куллашга харакат қилинг. - Тестларни юқоридан пастга қараб усулидан фойдаланишга харакат қилинг. - Навбатдаги хар қандай тестни янги маълумотлар синфидан фойдаланинг. - Дастурни оддий, экстеремал ва фавкулодда холатларда текши- ринг. - Синашга кетадиган вақтни олдиндан режалаштиринг. - Дастурга киритилган ўзгартиришлардан сўнг уни яна тестдан ўтказинг. www.arxiv.uz Адабиётлар : 1.Ван Тассел Д. Стилғ, разработка, эффективностғ, отладка и испқтание программ. М., Мир, 1991. 2. Лингер Р.,Теория и практика структурного программирования М.,Мир,1985. 3.В.В. Липаев. “Проектирование программнқх средств”, М.:”ВШ”, 1991. 4. Фокс Дж. “Программное обеспечение и его разработка”. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 5. С.С. Гуломов. “Иктисодий информатика”. Тошкент 1999 й. 6. www . ziyonet . uz