logo

Ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги тадбиркорлик ( Ташки иктисодий фаолият сохасидаги тадбиркорлик

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

101.5 KB
Ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги тадбиркорлик Режа: 1. Ташқи иқгисодий муносабатларнинг ҳуқуқий асослари 2. Ташқи шдгисодий фаолияг субъектлари 3. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи ташқи иқгисодий фаолият субъекгларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ташқи иқгисодий муносабатларнинг ҳуқуқий асослари Маълумки, ҳар бир мустақил давлатнинг муҳим фаолиятларидан бири ташқи муносабатлариш аниқ ва тўғри белгилашдир. Ўзбекистон Республикаси ҳам давлат мустақиллигига эришганидан бошлаб, ўзининг ташқи муносабатларини мустақил белгилаб олди, Чет эл давлатлари билан тенг ҳуқуқ асосида ҳамкорлик ўрната бошлади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллиги тўррисидаги баён ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат мустақиллиги асослари тўғрисидаги қонун мухим ҳуқуқий ҳужжат бўлди. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллиги асослари тўғрисидаги қонуннинг 14-модцасида Ўзбекистон Республикаси халқаро иқтисодий муносабатларнинг мустақил субъекти бўлиб, чет эл инвестицияларини амалга ошириш шартлари ва инвесторларнинг ҳуқуқларини белгилайди, ўзининг конверсия қилинадиган валюта жамғармасини яратади, олтин ва бошқа захираларни, айирбошлайдиган валютани сотади ва сотиб олади, -деб кўрсатилган[1]. 1992 йил 8 декабрда Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинди. Конституциясининг IV бобида Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг асосий принциплари белгилаб берилди. Унда белгиланишича, Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқукли субъектидир. Унинг ташқи сиёсати давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан тахдид қилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик қоидаларига ва халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган бошқа қоидалари ва меъёрларига асосланади. Республика давлатнинг, халқнинг олий манфаатлари, фаровонлиги ва хавфсизлигини таьминлаш мақсадида итгафоқлар тузиши, ҳамдўстликларга ва бошқа давлатлараро тузилмаларга кириши ва улардан ажралиб чиқиши мумкин. Республикамизнинг ташқи сиёсати Конституциямизнинг ана шу қоидасига мувофиқолиб борилмоқца. Бошқа мамлакатлар билан тула ишонч негизида икки ҳам кўп томонлама ташқи сиёсий ҳамда иқгисодий муносабатлар тобора ривожланиб бормоқда. Ташқи иқтисодий муносабатларни ўрнатиш ва уни мустаҳкамлашга қаратилган қонунлар ва шу қонунларга мувофиқ ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Бунга мисол қилиб «Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқтисодий фаолияти тўррисида»[2], «Ўзбекистон Республикасининг инвестиция фаолияти тўғрисида»[3] ва бошқа қонунлар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этишни ва уларнинг фаолиятини рағбатлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»грт Фармонини, Вазирлар Маҳкамасининг Ўзбекистон Республикасида хорижий сармоялар иштирокида корхоналар, халқаро бирлашмалар ва ташкилотлар, шунингдек уларнинг таркибий бўлимларини ташкил этиш фаолияти тўғрисидаги қарори ҳамда хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналар, халқаро бирлашмалар ва ташкилотлар, шунингдек, уларнинг таркибий бўлимларини давлат томонидан рўйхатга олиш тартиби тўғрисидаги Низом сингари бир қанча ҳуқуқий ҳужжатларни кўрсатиш мумкин. Ушбу қонунлар ва ҳуқуқий ҳужжатлар билан Республикамизда фаолият кўрсатаётган тадбиркорларга экспортга мўлжалланган товарлар ишлаб чиқариб ҳамда чет эл инвесторлари билан ҳамкорликда мамлакатимизда сифатли моллар ишлаб чиқариладиган корхоналар очиб, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариб жаҳон бозорига чиқиб боришларига ҳуқуқий кафолатлар яратилди. Жумладан, «Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этишни ва уларнинг фаолиятини рағбатлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармон билан экспортга мўлжалланган ва импортнинг ўрнини босувчи маҳсулот ишлаб чиқарувчи хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни ташкил этишни ва уларнинг самарали фаолият кўрсатишини рағбатлантириш Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқгисодий ва инвестиция сиёсатидаги мухим устуворлик хисобланиши белгалаб кўйилди. Шу билан бирга хорижий инвесторларнинг мулкка ва даромадларини олиб кетишга бўлган ҳуқуқи ҳимоя қилинишини таъминловчи, улар учун қулай инвестиция муҳитини яратувчи кафолатлар ва имтиёзлар яратиш белгиланди, хорижий инвестициялар иштирокида корхоналарни ташкил этиш, рўйхатдан ўтказиш ва уларнинг фаолият кўрсатиши тартибини мураккаблаштирувчи идоравий ҳужжатлар чиқариш, ҳукумат қарорларида назарда тутилмаган қўшимча мгълумотлар ва ҳужжатларни сўраш тақиқланди. Экспортга мўлжалланган ва импортнинг ўрнини босувчи маҳсулот ишлаб чиқарувчи хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар учун 1996 йил 1 июндан бошлаб қўшимча имтиёзлар жорий қилинди. Бу имтиёзлар қуйидагилардан иборат эди: Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарга ишлаб чиқаришни ривожланшриш учун солиқкредити олиш ҳуқуқи берилди, яъни бюджетга тўланадиган фойдадан олинадиган солиқ, қўшилган қиймат солиш ва ер солиғи юзасидан тўловлар икки йилгача мудцатга кечиктирилди. Устав фондида хорижий сармоя улуши камида 500 минг АҚШ долларини ташкил этган корхоналар мулк солири тўлашдан озод қилиш кўрсатидци. Бу тадбиркорликнинг янада ривожланишига, сифатли моллар ишлаб чиқариб, тадбиркорларимизнинг чет мамлакатлар бозорига кириб боришига ва ўзига муносиб ўрин олишига кафолат яратидди. 2-§. Ташқи иқтисодий фаолият субъектлари Ўзбекистон Республикасининг «Ташқи иқгисодий фаолияти тўғрисида»ги қонунининг 3-моддасидаташқи иқтисодий фаолият тушунчаси берилган. Унда белгиланишича, Ўзбекистон Республикасинингташқи иқгисодий фаолияти деганда, Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахсларининг, хорижий давлатларнинг юридик ва жисмоний шахслари, шунингдек халқаро ташкилотлар билан ўзаро фойдали иқгисодий алоқаларни ўрнатиш ва ривожлантиришга қаратилган фаолияти тушунилади[4]. Шунга кўра мулкчиликнинг шаклларидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикасида ташқи иқгисодий алоқаларнинг иштирокчилари сифатида рўйхатга олинган юридик шахслар, шунингдек, якка тадбиркор сифатида рўйхатга олинган жисмоний шахслар ташқи иқгисодий фаолият билан шуғулланишга ҳақли. Бинобарин, ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошираетган Ўзбекистон Республикасининг юридик ва жисмоний шахслари ташқи иқтисодий фаолият субъектлари ҳисобланади. Ташқи иқтисодий фаолият субъектларини рўйхатга олиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади. Ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг ҳуқуқий ҳолатини еритиш ва уларни турларга бўлиш муҳим аҳамиятга эга Ташқи ик^исодий фаолият субъекгларининг ҳуқуқий ҳолати ва ваколатлари доирасига қараб қуйидагича бўлиш мумкин: 1 Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган жисмоний шаслар, 2. Ўзбекистон Республикасида рўйхатга олинган юридик шахслар. Ташқи иқгисодий фаолият субъектлари маълум бир мулкка з а бўлиши ва шу асосда тадбиркорлик фаолшпини юритиш учун белгиланган тартибда рўйхатдан ўтиши ёки ташқи иқтисодий фаолиятини қонуний олиб боришлари, шунингдек ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга булишлари ва мустақил мулкий жавобгарликни амалга оширишлари мумкин. Ташқи иқтисодий фаолият субъекти бўлиб корхона, ташкилотлар ва турли хидцаги жамиятлар ҳисобланади. Аммо акционерларнинг ташқи иқгисодий фаолият субъекти бўлиши масаласи баҳслидир, чунки акционернинг қўлидаги акция биринчидан акционерлар жамиятинингбошқарувида қатнашиш ва иккинчидан акционерга фойда (дивиденд) олиш ҳуқуқини беради Акционер бевосига ташқи иқгчсодий фаолиятни ўз номидан олиб бора олмайди. Ташқи иқтисодий фаолиятнинг субъекти сифатида акционерлик жамияти қатнаша олади. Худди шундай тартибда давлат ташкилотлари ҳам ташқи иқгисодий фаолиятни олиб боришлари учун мулкдордан тадбиркорлик фаолиятини юритишга розилик олишлари керак. Шундагина улар ташқи иқтисодий фаолият юзасидан олинадиган даромадларини белгиланган тартибда тасарруф қилишлари мумкин. Тадбиркорлик фуқаролар ва корхоналар ташқи иқтисодий фаолиятнинг субъектлари бўлиши учун тегишли тартибда рўйхатдан ўтиб ўз фаолиятини юритиш учун рухсат олган бўлиши лозим Жисмоний ва юридик шахслар тадбиркорлик фаолияти Силан шуғулланиши учун «Тадбиркорлик фаолияти э^кинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги қонуннинг 22-моддасида белгиланганидек, қонун ҳужжатларига мувофиқ ташқи иқтисодий фаолиятни мустақил тарзда амалга оширадилар. Тадбиркорлик фаолияти субъектларининг давлат рўйхатидан утказилганлиги ташқи иқтисодий фаолиятни амалга ошириш учун асос бўлади[5]. Ташқи иқтисодий фаолият юритадиган банклар субъект сифатида махсус тартибда рўйхатга олинади «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги қонуннинг 17-модцасида кўрсатилишича, «Банклар Марказий банкнинг рухсати билан чет элларда ўз шўъба банкларини, шоҳобчаларини ва ваколатларини очишлари, банклар ташкил этишда қатнашишлари мумкин»[6]. 3-§. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи ташқи иқгисодий фаолият субъекгларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ташқи иқтисодий фаолият юритадиган юридик шахслар ўз фаолиятларини устави (Низоми), «Ўзбекистон Республикасининг Ташқи иқгисодий фаолиятитўғрисида», «Чет эллик инвесторлар ҳуқуқларининг кафолатлари ва уларни ҳимоя қилиш чоралари тўгрисида», «Валютяни тартибга солиш тўғрисида»ги қонунлари ва бошқа ҳуқуқий ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ҳамда битимлари асосвда юритадклар. Ташқи иқтисодий фаолият юритувчи юридик шахс ўз фаолиятини олиб бориш учун махсус ҳуқуқ лаёқатига эга бўлиши керак. Юридик шахсларнинг ҳуқуқиЙ лаёқати унинг устави ёки низоми тасдиқланган вақгдан эътиборан, башарти у мазкур турдаги ташкилот ҳақидаги умумий низом асосида ҳаракат қилиши лозим бўлса, ташкил этилиши тўғрисида ваколатли орган томонидан қарор чиқарилган пайтдан бошлаб вужудга келади. Ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг ҳуқуқлари Ўзбекистон Республикасининг «Ташқи иқтисодий фаолияти тўғрисида»ги қонуннинг 7- модцасида белгилаб берилган. Унда шундай дейилади: Мулкчилик шакллари ва ташқи иқтисодий фаолиятнинг турларидан қатъий назар, ташқи иқтисодий фаолиятнинг барча субъектлари ташқи иқтисодий фаолиятни амалга оширишда тенг ҳуқуқга эгадир. Ташқи иқтисодий фаолиятнинг ҳар бир субъекти амал қилиб турган қонунлар доирасида ташқи иқгисодий алоқалардаги ўз иштирокининг турлари, шакллари ва йўналиШларини мустақил белгилаши, уз хоҳишига кўра ташқи иқтисодиётни амалга ошириши учун зарур бўлган юридик ва жисмоний шахсларни белгилангам тартибда шартнома асосида ёки бошқача тарзда ҳақ тўлаб ёхуд тўламасдан жалб этиш ҳуқуқига эга. Ташқи иқгисодий фаолиятнинг ҳар бир субъекти Ўзбекистон Ресггубликаси қонун ҳужжатларига мувофиқ ташқи иқтисодий фаолиятнинг натижаларига, шу жумладан чет эл валютасидаги даромадга эгалик қилишга, улардан фойдаланишга ва уларни гасарруф этишга ҳақлидир. Уз қарорига кўра, иқтисодий фаолият натижаларига эгалик қилиш, жисмоний шахсларга ўтказиши ёхуд уларга ишониб топшириши мумкин. Ҳуқуқяар ана шу тарзда ўзгага ўтказилган тақцирда томонлар ўзаро муносабатларини шартнома (битим) асосида тартибга соладилар. Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 7 майда қабул қилинган «Валютани тартибга солиш тўғрисида»ги қонунида резидентларнинг валюта операцияларини амалга ошириш тартиби белгилаб берилган. «Резидентлар» жумласига, Ўзбекистон Республикасида муқим яшаш жойи бўлган, шу жумладан вақтинча Ўзбекистон Республикасидан ташқарида турган жисмоний^шахслар, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқтузилган варўйхатдан ўтган юридик шахслар, шу жумладан чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар, Узбекистон Республикасининг иммунитетга ва дипломатия имтиёзларига эга бўлган хориждаги дипломатия, савдо ва бошқа расмий ваколатхоналари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси корхона ва ташкилотларининг чет элдаги хўжалик ва бошқа тижорат фаолияти билан шурулланмайдиган ўзга ваколатхоналари киради. Шу қонунда белгиланганидек, «юридик шахс бўлмиш резидентлар ўзларига тегишли валюта маблағларидан ишлаб чиқариш ва ўз меҳнат жамоаларини ижтимоий-маданий ривожлантириш мақсадларида ҳамда қонунларга зид бўлмаган бошқа мақсадларда мустақил равишда фойдаланишлари мумкин» (14-модда, 5-банди). Шу билан биргаликда жисмоний шахс бўлмиш резидентлар томонидан чет элда чет эл валютасида счётлар ва омонатлар очилиши, уларда валюта маблағлари сақланишига резидентларнинг чет элда бўлиш даври учун, бошқа ҳолларда эса Ўзбекистон Республикаси Марказий банки белгилайдиган тартибда йўл қўйилади (14-модда, 9-банди) Ўзбекистон Республикасининг «Ташқи иқгисодий фаолияти тўғрисида»ги қонунининг 8-моддасидаташқи иқгисодий фаолият субъектларининг мажбуриятлари белгилаб берилган. Яъни ташқи иқтисодий фаолият субъектлари: ташқи иқтисодий фаолият тўғрисидаги ҳисоботни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда такдим этиши; Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилаётган товарларнинг Ўзбекистонда белгилаб қўйилган техникавий, фармакология, санитария, ветеринария, фитосанитария, экология стандартлари ва талабларига мувофиқлигини таедиқловчи ҳужжатларни белгиланган тартибда такдим этиши шарт. Ташқи иқтисодий фаолият субъектлари зиммасида қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин. Ташқи иқтисодий фаолият субъектлари маълум бир фаоли-ятни амалга оширадиган бўлса шу фаолият албатта қонунга мувофиқ бўлиши керак. Ташқи иқгисодий фаолият тўғрисида қонунда ташқи иқгисодий фаолият объектлари бедгилаб берилган. Ташқи иқтисодий фаолият олиб бораётган тадбиркорларнинг фаолияти ана шу объектлар доирасида бўли-ши лозим. Бундай объектлар олди-сотди ёки айирбошлаш объекти ҳисобланган товарлар (ишлар, хизматлар), ҳар қандай мол-мулк, шу жумладан қимматдор қогозяар, валюталар ва валюта қимматликлари, электр, иссиклик энергияси ва энергиянинг бошқа турларига, транспорт воситаларига нисбатан бўлган иқгисодий фаолият ҳисобланади. Гашқи иқтисодий фаолиятда фойдаланилиши қонун ҳужжатлари билан тақиқланган товарлар бундан мустасно. Тадбиркорлар томонидан амалга ошириладиган ташқи иқтисодий фаолият халқаро иқтисодий ва молиявий ҳамкорлик, ташқи ^иқтисодий фаолияти, чет эл инвестицияларини жалб этиш Ўзбекистон Республикасидан ташқаридаги инвестиция фаолияти шаклида олиб борилади. Ташқи иқгисодий фаолият йўналишларидан бири бу халқаро иқтисодий ва молиявий ҳамкорликдир. Республикамизнинг тадбиркорлари бу турдаги тадбиркорликда хорижий давлатларнинг юридик ва жисмоний шахслари, шунингдек халқаро ташкилотлар билан ишлаб чиқариш, молия, банк ва су^- урга фаолияти, таълим ва кадрларни тайёрлаш, туризм, соғлиқни сақлаш, илмий техникавий, маданий, экология, гуманитар ва бошқа соҳаларда ўзаро фойдали алоқаларни ўрнатиш ва кенгайтиришга қаратилган ташқи иқтисодий фаолиятни амалга оширадилар. Бундан ташқари тадбиркорлар томонидан товарларни экспорт ва импорт қилиш йўли билан ташқи савдо фаолияти кенг ривожланмоқца. Товарларнинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига, уларни қайта олиб кириш мажбуриятини олмасдан, олиб чиқиб кетилиши экспорт, деб эътироф этилади. Товарларни Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудига, уларни қайта олиб чиқиб кетиш мажбуриятини олмасдан, олиб кириш импорт деб аталади. Товарларнинг айрим турларини экспорт ва импорт қилиш фақат уларни олиб кириш ёки олиб чиқиш учун тегишли рухсатнома (лицензия) олинганидан кейин амалга оширилади. Товарларнинг айрим турларининг экспорти ва импортини амалга ошириш учун лицензиялар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси айрим товарлар турларини экспорт ва импорт қилишга нисбатан миқдорий чекловлар (квоталар) белгилаши мумкин. Экспорт ва импорт қилиниши лицензияланиши ҳамда квоталаниши зарур бўлган товарлар айрим турларининг рўйхати, шунингдек лицензияларни бериш ва квоталарни тақсимлаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади. Товарлар экспортини амалга ошираётганида назорат ҳрнатилиши мумкин. Экспорт назоратини ўрнатишдан мақсад Узбекистон Республикасининг миллий манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек халқаро мажбуриятларга риоя этишни таъминлашдир. Экспорт назоратига тушадиган ташқи иқгисодий фаолият объектларининг рўйхати, шунингдек уларни олиб чиқиш ёки транзит тарзида олиб ўтиш тартиби Ўзбекистон Республикаси вазирлар Маҳкамаси томонидан белгаланади. Тегишли давлат идоралари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ экспорт, импорт тақиқланиши ҳамда чекланиши мумкин. Экспорт, импортни тақиқлаш ҳамда чекланишнинг асосий мақсади фуқаролар ҳаёти ва соҒлирини муҳофаза қилиш, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсини ҳамда атроф- муҳитни муҳофаза қилиш, миллий хавфсизликни таъминлаш, ижтимоий ахлоқ-одобга ва ҳуқуқ-тартиботга риоя этиш; Ўзбекистон Республикаси халқининг маданий меросини саклаш, маданий бойликларни қонунга зид тарзда олиб чиқиш, олиб кириш ва уларга бўлган мулк ҳуқуқларини бошқача ўтказишдан ҳимоя қилиш, республиканингтўлов балансини саклаб туриш; Ўзбекистон Республикасининг халқаро мажбуриятларини бажариш; тиклаб бўлмайдиган табиий ресурслар тугатилишининг олдини олиш ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат. Тадбиркорлар томонидан амалга ошириладиган ташқи иқтисодий фаолият белгиланган тартибда давлат томонидан тартибга солиб турилади. Ташқи иқгисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш: ташқи иқтисодий фаолиятнинг қонунчилик негизини шакллантириш ва такомиллаштириш; валюта билан тартибга солиш: солиқ билан тартибга солиш; тариф ва нотариф билан тартибга солиш; Ўзбекистон Республикасининг иқгисодий манфаатларига риоя этилиши учун ҳимоя, компенсация ва демпингга қарши чораларни қўллаш; ташқи савдо фаолиятини амалга ошириш тартибини белгилаш; миқцорий чекловлар ўрнатиш ҳамда товарларнинг айрим турлари экспорт ва импорт қилиниши устидан давлат монополиясини ўрнатиш; қурол-яроғлар, ҳарбий техника, икки хил мақсадда ишлатилиши мумкин бўлган товарлар ва технологияга нисбатан экспорт назоратини ўрнатиш; олиб кириладиган ва олиб чиқиладиган товарларни сертификатлаш; техникавий, фармакология, санитария, ветеринария, фитосанитария, экология стандартлари ва гапабларини белгилаш; ташқи иқтисодий фаолият субъектлари учун преференция ва имтиёзлар бериш кабилар билан амалга оширилади. Ташқи иқгисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқача усулларда ҳам амалга оширилиши мумкин. Давлат томонидан ташқи иқгисодий фаолиятнинг тартибга солинишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг Ташқи иқгисодий алоқалар вазирлиги ҳам ўз ваколатлари доирасида иш олиб борадилар. Шу билан биргалиқца ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг ҳуқуқ ва манфаатлари Ўзбекистон Республикаси томонидан кафолатланади. Аввало ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошкраётган фаолиятларига давлат органлари ва уларнинг мансабдор шахсларининг аралашишига ҳақли эмаслигидир. Бундан ташқари Узбекистон Республикасининг давлат органлари ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг қонунда белгиланган ҳуқуқларини бузувчи ҳужжатлар қабул қилиши мумкин эмас. Агар ана шундай \ужжатлар қабул қипинибташқи иқтисодий фаолият субъектига зарар етган бўлса, ушбу зарар қонун ҳужжатларига мувофиқ қопланади. Тадбиркорлар томонидан ташқи иқгисодий фаолиятни амалга оширишнинг асосий йўналишларидан бири чет эл инвестициясини жалб этишдир. Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл инвестицияси деб чет эллик инвесторлар томонидан тадбиркорлик фаояияти объектларига ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқпанмаган фаолиятнинг бошқа турларига киритилаётган моддий ва номодций неъматларнинг барча турлари ҳамда уларга бўлган ҳуқуқпар, шу жумладан интеллектуал мулкка бўлган ҳуқуқлар, шунингдек чет эл инвестицияларидан олинадиган ҳар қандай даромад эътироф этилади. Ўзбекистон Республикасидан ташқарида ҳамц.инвестиция фаолияти амалга оширилиши мумкин. Ўзб«кистон Республикасидан ташқаридаги тадбиркорлик ва бошқа фаолият объекч ларига моддий ва моддий бўлмаган неъматларни ҳамда уларга бўлган ҳуқукларни қўйиш билан боғлиқташқи иқгисодий фаолият субъеюгчари ҳаракатларининг йиғиндиси Ўзбекигдан Республикасидан ташқаридаги инвестиция фаолияти деб эътироф этилади. Ўзбекистон Республикасидан ташқаридаги инвестиция фаолияти қуйидаги йўллар билан амалга оширилиши мумкин: биринчидан, юридик шахслар ташкил этиш ёки устав фондларида улушбай асосда, шу жумладан, мол-мулк ва акциялар сотиб олиш йўли билан қатнашиш; иккинчидан, Ўзбекистон Республикасидан ташқарида ваколатхоналар, фирмалар ва бошқа алохдда бўлинмалар таъсис этиш; учинчидан, қимматли қоғозларни, шу жумладан хорижий давлатларнинг резидентлари томонидан тасдиқланган қарз мажбуриятларини сотиб олиш; тўртинчидан, концеесияларни, шу жумтадан табиий ресурсларни қидириш, излаб топиш, қазиб олиш ёхуд улардан фойдаланишгэ мўлжалланган концессияларни қўлга киритиш; бешинчидан, мулк ҳуқуқини, шунингдек ерга ҳамда бошқа табиий рееурсларга эгалик қилиш ва улардан фойдаланиш ҳуқуқини қўлга киритиш; олтинчидан, хорижий давлатларнинг қонун ҳужжатларида ва Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа шаклларда ҳам амалга оширшшши мумкин. Ташқи ик^исодий фаолиятни амалга оидиришда Ўзбекистон Республикасининг ҳамда ташқи иқтисодий фаолият субъектларининг иқтисодий манфаатлари ҳимоя^ қилинади. Ҳимоя қилиш турли усулларда олиб борилади. Булар ҳимоя чоралари, компенсация чоралари, демпингга қарши чоралар. Шулардан бири ҳимоя чорасидир. Бундай ҳимоя чораси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади. Агар бирон-бир товар худди шундай товарни ёки унга бевосита рақобат қилувчи товарни Узбекистон Республикаси ишлаб чиқарувчиларига зарар етказадиган ёки шўндай зарар етказишни юзага келтирадиган микдорларда ёки шундай шартлар .асосида чет эдцан олиб кирилса, Узбекистон Республикаси ВазМрлар Маҳкамаси халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига мувофиқ шундай зарар етказилиши хавфининг олдини олиш ёки бундай зарарни бартараф этиш учун зарур бўладиган мудддтдаги химоя чораларини кўришга хақлидир. Албатга ҳимоя чораларши қўллаш тартиб^: қолун ҳужжатлари билан белгиланад^. ' ' Ўзбекистон Республикасининг ҳудудига бевосита субси-дияланган товарлар олиб кирилган тақцирда, агар бундай олиб кириш Ўзбекистон Республикасининг худци шундай товарларни ёки унга бевосита рақобат қилувчи товарларни ишлаб чиқарувчиларига^зарар етказса ёки зарар етказиш хавфини юзага келтирса ёҳуд Ўзбекистон Республикасида хуДДй шундай товарларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш ёки к£йгайтиришга тўсиқ бўлувчи шарт-шароитларни юзага келтирса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган меъёрлари ва тамойилларига мувофиқ Ўзбекистон РеспубликасиНИНг божхона ҳудудига бундай товарларни олиб кириш орқали етказилган зарарни ёки зарар хавфини бартараф этиш учун компенсация чораларини қўллаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақлидир. Ўзбекистон Республикасининг ҳудудига экспорт қилган мамлакатдаги реал баҳодан ёки экспорт қилиш пайтидаги ишлаб чиқариш баҳосидан паст нархда товарлар олиб кирилган тақдирда, агар бундай олиб киришлар Ўзбекистон Республикасининг худди шундай товарларни ишлаб чиқарувчиларига зарар етказса ёки зарар етказиши мумкин бўлса ёхуд Узбекистон Республикасида худди шундай товарларни ишлаб чиқаришни ташкйл этиш ёки кенгайтиришга тўсқинлик қилса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган меъёрлари ва тамойилларига му «офиқ демпинга қарши чораларни қўллаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳа*ушдир. Ташқи иқтисодий фаолият шартнома тузиш орқали олиб борилади. Ташқи иқтисодий фаолият тўғрисидаги шартномани амалГа ошириш натижасида юзага келадиган низолар шартномада назарда тутилган тартибда ҳал қилинади. Шартномада низоларни ҳал қилишни таргибга солувчи қоидалар бўлмаган тақдирда, қўлланиладиган ҳуқуқ ва ҳал қилинадиган жой халқаро хусусий ҳуқуқнинг умумэътироф этилган меъёрларига мувофиқ белГиланади. Ташқи йқтисодий фаолият субъектларининг давлат ҳокимияти ва бошқарув идоралари билан низолари Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал этилади. Бундан ташқари ташқи иқгисодий фюлшп тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўладилар. Адабиётлар: 1. Каримов И. А. Барқарор тараққиётга эришиш — устувор вазифа, «Ишонч», 1998 йил 26 февраль. 2. Абдусаломов М., Отахонов Ф. Контрактация шартномалари, тнлабнома ва даъво аризалари. Т, «Адолат», 1998, 30-31-6. 3. «Халқ сўзи», 1998 йил 23 апрель. 4. www . ziyonet . uz