logo

Тўлқин пакет. де-бройль тўлқинининг хоссалари.фазавий ва группавий тезликлари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

94.5 KB
Тўлқин пакет. де-бройль тўлқинининг хоссалари.фазавий ва группавий тезликлари РЕЖА: 1. Т¢лқин пакети 2. Де-Бройль т¢лқининг хоссалари 3. Физакавий ва группавий тезликлар. 1. Т¢лқин пакети. Универсал корпускуляр-т¢лқин зиддиятини кашф этилиши, к¢пчилик физикларни довдиратиб, гангитиб қ¢йди. Бу муаммони яхши тушуна олмаган физиклар бир-бирига қарама-қарши б¢лган икки гуруќга б¢линиб кетдилар. Бир гуруќдаги физиклар оламда т¢лқин деган нарсанинг ¢зи й¢қ, физикада бу тушунча фақат воқеаларни математик тавсифлаш учун керак деб атадилар. Иккинчи гуруќдаги физиклар эса табиатда умуман зарра й¢қ, барча нарсалар т¢лқинлар мажмуасидан ташкил топган деб қарайдилар. Бундай тарђиботчилардан бири Луи де Бройлнинг ¢зи ќам эди. Нима учун улар шундай хукмга келдилар, бундай дейишга қандай асос бор эди. Шу муаммони к¢риб чиқамиз. Зарядланган зарра ¢з атрофида электр майдон ќосил қилади. Заряд ¢з майдони билан узвий бођланган. Бу ќолда электр майдонни ва зарядланган зарраларни бир-бирига бођланмаган обьект сифатида ажратиб б¢лмайди, бу битта обьектнинг икки томонлама к¢риниши холос. Шунга қиёс қилиб моддий обьектни ќам зарра каби, ќам т¢лқин к¢ринишида тавсифлаш мумкин. Зарра деганда фазода ва вақтда маълум бир жой оладиган нарсани англаймиз. Савол туђилади: жуда к¢п т¢лқинлар мажмуасини қандайдир олганда заррага ¢хшаб фазода ва жой олган обьект олиш мумкин эмасми? Бу саволга ижобий натижа олинди. Ќақиқатдан ќам частотаси бир-бирига жуда яқин б¢лган т¢лқинларни қ¢шишда моддий зарра ¢лчамини характерлайдиган шакл оламиз. Частотаси бир-бирига яқин б¢лган жуда к¢п монохроматик т¢лқинлар суперпозициядан ташкил топган т¢лқинлар гуруќига т¢лқин-пакет дейилади. Т¢лқин пакетнинг асосий характеристикаси сифатида шу т¢лқин-пакет чуккиларини бирлаштирувчи эгрилик-огдирувчиси олинади. Т¢лқин-пакетнинг ођдирувчисини тезлиги, шу т¢лқин-пакетни ташкил этган т¢лқинларнинг тезлигидан фарқ қилади ва унинг тезлиги зарра тезлигига тенг б¢лади. Шундай қилиб, зарранинг т¢лқиндан фарқи, у фазонинг маълум бир чекли қисмида аниқ жой олади. Т¢лқин эса фазода ёйилган б¢лади, сниқ ¢рни й¢қ. Лекин т¢лқин сонини танлаш й¢ли жуда к¢п сондаги монохроматик де Бройль т¢лқинларини қ¢шиш орқали, фазонинг маълум бир чекли қисмида максимал амплитудага эга б¢лђан т¢лқинлар гуруќини ќосил қилиш мумкин ва унга зарра сифатида нисбат берилиши мумкин б¢лади. Бу т¢лқин гуруќидаги ќар бир т¢лқин ¢зининг аниқ бир тезлигига эга, лекин т¢лқин гуруќи эса группавий тезликлари деб аталувчи тезлик билан ќаракат қилади. Ќисоблар к¢рсатадики ана шу гуруќ тезлиги зарранинг тезлигига тенг экан, яъни    гр . Шундай т¢лқин гуруќидан бири 10.1-расмда. Шу т¢лқин гуруќини ођдирувчиси (қайрилувчисини) моддий зарра деб талқин этиш мумкин. Т¢лқин гуруќ қайтарилувчисини т¢лқин-пакет деб қараса б¢лади. Суперпозиция натижасида ќосил б¢лган т¢лқин гуруќининг қайтарилувчисини тезлигини группавий тезлик дейилади ва гр билан белгиланади. Шу гуруќни ташкил этган ќар бир т¢лқин тезлигини фазовий тезлик дейилади ва ф  билан белгиланади. гр х 10.1-расм. Масалан, иккита т¢лқиндан ќосил б¢лган т¢лқин пакет қуйидаги тенгламалар билан тасвирланади.) ( cos ) ( cos 2 2 2 1 1 1 x k t A x k t A           (10.1) бунда . , 2 1 2 1 k k k      Суперпозиция принципига к¢ра иккала т¢лқинни қ¢шсак, натижавий т ¢лқин ] ) 2 ( ) 2 [( cos 2 1 2 1 2 1 x κ κ t ω ω Aнат          (10.2) натижавий амплитуда ] ) 2 ( ) 2 [( cos 2 2121 x κ κ t ω ω А A нат       (10.3) б¢лади. Фазавий тезлик          2 2 c m c m ph hE гр (10.4) ёки k k гр      2 2 (10.5) (10.4) муносабатдаги  ва  ни де Бройль т¢лқин узунлиги ва частотаси P d E d     (10.6) муносабатдан аниқланади. Т¢лқин назариясига к¢ра группавий тезлик kd d гр     (10.7) (10.6) ва (10.7) муносабатлардан        d d d d гр 2 )1( (10.8) p h   муносабатдан 2p dph d   (7.9) ва 2 2 20 2 с В Е Е    муносабатдан dP E cP dE 2  (7.10) ва h E/  булгани учун Pd hE cP h Ed d       2 (7.11) келиб чиқади. (10.9) ва (10.11) ни (10.8) га қ¢йсак        2 2 2 c m c m Е сР гр ќосил б ¢лади. Демак  гр . Де Бройль зарра билан тезликда ќаракат қилади деган хулосага келамиз. Фотоннинг группавий тезлиги Фотоннинг ¢зининг тезлигига тенг с Е cЕ Е сР гр       2 яъни с гр   . Т¢лқин-пакет гипотезаси микрозарраларнинг хоссаларини тушунишда анча катта роль ¢йнайди, у қандайдир маънода ноаниқлик муносабатини яратилишига ќам хисса қ¢шди. Бироқ бу гипотеза ¢зига бизни қанча манзур этмасин, меќнати билан нот¢ђри эди. Бунга асосий сабаб т¢лқин-пакетни беқарорлиги, уни шаклини бир онда бузилиб кетишга, бошқача айтганда қисқа вақтда у ёйилиб, тарқаб кетади. Т¢лқин-пакетни ёйилиб кетишини қуйидаги муносабат билан белгилаш мумкин: h m b t     2 3 2 (10.12) бунда m -зарра массаси, h -Планк доимийси, b -т¢лқин-пакет кенглиги. Масалан: Микроскопик зарранинг массаси m =10 -6 кг =1 г , ¢лчами b =10 -3 м б ¢лса, т¢лқин-пакетнинг ёйилиши 17 21 34 3 6 6 10 6 10 10 62,6 10 103 2             с с ж м кг t йил, яъни 6  10 17 йилда у фақат 2 мартага ёйилади. Ёйилиш вақти катта. Микрозарра учун ёйилиш вақтини ќисоблайлик. Электроннинг массаси m =6,9  10 -30 кг ва электроннинг классик радиуси b =2,8  10 -15 м десак, ёйилиш вақти t =1,6  10 -26 с б¢лади. Электрон учун т¢лқин-пакет бир лаќзада ёйилиб кетади. Бу кузатишларга зиддир. АДАБИЁТЛАР 1. А.Н.Матвеев «Атомная физика» М, Высшая школа 1989г. 2. Д.И.Блохинцев «Основы квантовой механики», М, Высшая школа, 1961 г. 3. Г.Бете «Квантовая механика», М, 1965г. 4. А.А. Соколов, И.М.Тернов «Квантовая механика»,М,1962г. 5. Э.В.Шпольский «Атомная физика», Том1,М,1963г.