logo

Optikaga oid umumiy ma’lumotlar. Optika sohasidagi nazariyalar taraqqiyotidagi bosh davrlar

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

101.5 KB
Optikaga oid umumiy ma’lumotlar. Optika sohasidagi nazariyalar taraqqiyotidagi bosh davrlar Reja: Kirish 1. Optikaning rivojlanish tarixi 2. Optika sohasidagi nazariyalar, taraqqiyotdagi bosh davrlar 3. Hozirgi kunda optikaning o‘rni 4. О ‘zbekistonlik va chet ellik olimlarni optika sohasida qilgan va qilayotgan ishlari xususan kafedrada Xulosa Optika, ya’ni yorug‘lik haqidagi birinchi ta’limot, nima uchun odam o‘z atrofidagi narsalarni ko‘radi degan savolga javob berishga urinishlar natijasida vujudga kelgan (Optika grekcha so‘z bo‘lib, «Opticos» - ko‘raman degan ma’noni anglatadi). Ushbu qo‘llanmada eng avvalo yorug‘lik manbalariga qisqacha to‘xtalishni o‘rinli deb o‘yladik. «Yorug‘lik – kishining eng nozik, universal va kuchli sezgi organi - ko‘zning ishlashi uchun zarur bo‘lgan shartdir. Tun kishini bu organdan foydalanishdan mahrum qilib, aktiv hayotni passiv hayotga aylantiradi. Sun’iy yorug‘likning roli - kishi ongining samarali, bardam ishlashini to‘xtatmaslikdan iboratdir. Yorug‘lik, aslini olganda, kishini ongli hayotini uzaytiradi, yorug‘likning buyuk ahamiyati ham avvalo, ana shunda. Turli jismlardan yorug‘lik chiqib ko‘zimizga tushgandagina biz bu jismlarni ko‘ramiz. Ba’zi jismlarni biz atrofimiz yorug‘ yoki qorong‘i bo‘lishidan qat’iy nazar ko‘raveramiz. Chunki bu jismlarning o‘zlari atrofdagi muhitga nur sochadi. Bunday jismlar yorug‘lik manbalari deb ataladi. Ko‘pchilik jismlarni esa ularni yorug‘lik manbalari yoritgandagina ko‘raolamiz. Yorug‘lik manbalarini ikkiga, ya’ni tabiiy va sun’iy manbalarga bo‘lish mumkin. Yorug‘likning tabiiy manbalaridan biz uchun eng ahamiyatlisi Quyoshdir, chunki Quyoshdan chiqayotgan yorug‘lik hozirgi vaqtda insoniyat ixtiyorida bo‘lgan energetik zahiralardan ko‘pchiligining bosh manbai hisoblanadi. Quyoshdan chiqayotgan nur yer yuzidagi butun tirik organizmlarning - o‘simlik, hayvonot va kishilarning hayot manbaidir. Yorug‘likning insoniyat o‘z taraqqiyoti davomida bilib olgan va hozirgi kunda ham hammamizga uchrab turadigan sun’iy manbalari (gulxan, gugurt, sham, kerosin lampa va elektr lampalari), Quyosh singari doim issiq bo‘ladi. Bu manbalardan qizdirilgan holdagina yorug‘lik chiqadi. Shuning uchun ular yorug‘likning issiq manbalari deyiladi. Hozirgi texnikaga va turmushga yorug‘likning issiq manbalari bilan bir qatorda, yorug‘likning yangi xil manbalari ham tobora keng kirib bormoqda; bularda gazlardan o‘tayotgan elektr toklarining ta’siri natijasida gazlarning shu’lalanishidan foydalaniladi. Shu’lalanish vaqtida bunday lampalardagi gazning temperaturasi deyarli o‘zgarmaydi desa bo‘ladi. Shuning uchun ularni, ba’zan, «sovuq yorug‘lik» manbalari deb ataydilar. Bunday manbalar elektr chug‘lanma lampalarga nisbatan ancha tejamlidir. Optika – fizikaning bo‘limi bo‘lib, yorug‘likning fizik tabiatini va xossasini hamda moddalar bilan o‘zaro ta’sirini o‘rganadi. Bu yorug‘lik haqidagi ta’limot, fizikaning boshqa bo‘limlari bilan uzviy bog‘lanishdadir. Optik hodisalarni chuqur o‘rganish fizikaning boshqa bo‘limlarini rivojlanishi uchun zamin yaratdi. Masalan: atom va molekulalar tuzilishi haqidagi zamonaviy nazariya spektroskopiya sohasidagi kashfiyotlar natijasida yuzaga keldi. Fizikaning texnika bilan uzviy aloqadorligi tufayli texnikaning ko‘p sohalarida optikadan foydalaniladi. Masalan: fotografiya, kino, televideniye va h.k., fizikaga yaqin bo‘lgan boshqa tabiiy fanlar - biologiya, ximiya va astronomiyada ilmiy kuzatish va analizning optik usullarini qo‘llash natijasida keyingi yillarda katta yutuqlarga erishildi. Keyingi yillarda optika sohasida yirik kashfiyotlar qilindi. V.A.Fabrikant, N.G.Basov, A.M.Proxorov, Ch.Tauns va boshqalar tomonidan yorug‘likning yangi xossalari payqaldi va uning yangi manbalari – lazerlar – optik kvant generatorlari (OKG) yaratildi. Bu yorug‘lik manbalari optikaning qo‘llanilish chegarasini fizika va texnikada yanada kengaytirdi. Yaqin kelajakda yorug‘lik nuri faqat yerda emas, balki kosmik masshtabda ham aloqaning asosiy kanali bo‘lib qoladi. Optikaning fan sifatida rivojlanish tarixiga nazar tashlasak, Quyosh Yerdan 150 mln km uzoqda turadi. Yerdan yulduzlargacha bo‘lgan masofa esa undan ham uzoq. Quyosh, yulduzlar va yorug‘lik tarqatuvchi boshqa jismlardan chiqadigan yorug‘lik fazoda qanday tarqaladi? Yorug‘likning o‘zi nima? Bu savollarning hammasi kishilikni qadimdan qiziqtirib kelgan. Boshqacha qilib aytganda, inson aql idrokini tanibdiki yorug‘lik tabiatini, yorug‘likni modda bilan o‘zaro ta’sirini va boshqa optik hodisalarni o‘rganishga harakat qiladi. O‘rganilgan muammolarni bayon qilib kitoblar yozadi, ilmiy maqolalar chop etadi. Optikaning rivojlanish tarixi bilan bog‘liq bugungi taraqqiyoti yorug‘lik xossalarining bitmas-tuganmasligidan, yangi yanada muhimroq qonuniyatlar va kashfiyotlarning ochilishi to‘xtamasligidan dalolat beradi. Optikaning ana shu yutuqlarga olib kelgan uning asosiy qonun qoidalarini qarashdan oldin uning fan sifatida rivojlanishini tasdiqlovchi tarixiy faktlarga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. Yorug‘likning tabiati va uning tarqalish qonunlari haqidagi masala qadimgi grek faylasuflari tomonidan o‘rtaga tashlangan edi. Bizning eramizdan 300 yil oldin yozilgan «Optika» va «Katoptrika» (Yorug‘likning qaytishi) nomli asarlarda ko‘rish nurlari haqida ma’lumot berilgan. Guyo bu no‘rlar ko‘zdan chiqib xuddi barmoqlarga o‘xshab jismni ushlab ko‘rgandek bo‘lar emish va bizga xabar berar emish. Albatta bunday nazariya tajribada isbotlanmadi va uning noto‘g‘riligi aniqlandi. Yorug‘likning sinish qonunining aniq ifodasini grek faylasuflari topolmadilar. Ptolomey o‘z zamonasiga xos aniqlikda tajriba o‘tkazib yorug‘likning tushish burchagi α ning turli qiymatlarda sinish burchagi r ning qiymatlarini o‘lchab quyidagi xulosaga keldi.const  r  (1) Lekin (1) ifoda Ptolomey tajribalarida yorug‘likning tushish burchagi katta bo‘lgan xollarda bajarilmaydi. Shunday qilib yorug‘likning sinish qonuni Ptolomey tomonidan uzil-kesil hal etilmadi. Yorug‘likning tushish va sinish burchagi o‘rtasidagi proporsionallikning yo‘qligi XI asrda Arab olimi Haysam Abu Ali tomonidan aniqlandi. Bundan tashqari bu olim ko‘rsatdiki, tushuvchi nur, singan nur va tushish nuqtasidan r muhit chegarasiga o‘tkazilgan normal (N) bir tekislikda yotadi. XVIII asrning boshida mikroskop va ko‘rish trubasi kashf etildi. Optik asboblar keng miqyosda astronomiya va boshqa sohalarda ishlatila boshlandi. Bu optik asboblarning takomillashtirilishi yorug‘likning qaytishi (katoptrika) va yorug‘likning sinishi (dioptrika) to‘g‘risidagi ta’limotlarni ham rivojlantirishni talab etar edi. 1620 yilga kelib golland fizigi Snellius ikki muhit yondashgan chegarada yorug‘likning sinish qonunini miqdoriy jihatdan asosladi. Bu qonunning quyidagi matematik holatda yozilishi Dekartga tegishlidir. (1637) const sin sin  r  (2) Dekart birinchi bo‘lib bu qonunni yorug‘likning Nyuton tomonidan taklif etilgan korpuskulyar nazariyasiga asoslanib tushuntirish uchun o‘rinib ko‘rdi. Mikroskop, ko‘rish trubasi, parobolik ko‘zgularning kashf etilishi bu tasavvurlarni to‘ldirib mukammallashtirib bordi. XVII asrning oxirlariga kelib yorug‘likning tabiati to‘g‘risida ikkita nazariy qarash paydo bo‘ldi. Birinchisining asoschisi I.Nyuton bo‘lib, uning fikricha yorug‘lik mayda zarralardan ya’ni korpuskulalardan tashkil topgan (korpuskulyar nazariya). Ikkinchisining asoschisi R.Guk va X.Gyuygens bo‘lib, bularning fikricha yorug‘lik butun olamni to‘ldiruvchi gipotezik elastik muhit - olam efirida tarqaluvchi elastik to‘lqin deb tushuntirar edi (to‘lqin nazariyasi). Nyutonning fikricha yorug‘lik juda kichik zarralar-korpuskulalardan iborat bo‘lib, ular mexanika qonunlariga bo‘ysunadi va bu zarralar yarqillab chug‘lanib turgan jismlar tomonidan chiqariladi. Ular katta tezlikda to‘g‘ri chiziqli trayektoriya bilan harakat qiladilar deb tushunar edi. Yorug‘likni sinishini zarralar bir optik muhitdan boshqa optik muhitga o‘tganda tezligini o‘zgartirishi deb tushuntiradi. Yorug‘likning korpuskulyar va to‘lqin nazariyasi moddaning sindirish ko‘rsatkichi bilan yorug‘likning moddadagi tezligi orasidagi bog‘lanishga olib keladi. Nyuton nazariyasiga asosan yorug‘likning sinishi ikki muhit chegarasida korpuskulalar tezligining normal tashkil etuvchisi shu chegarada ta’sir etuvchi kuch tomonidan o‘zgartiriladi deb hisoblanadi (1.1-rasm). 1.1-rasmdan quyidagilarni yozishimiz mumkin:; sin 1 1    x  (1.1) . sin 2 2   x r (1.2) Yuqoridagi shartga asosan tangensial tashkil etuvchisi o‘zgarmaydi. ((1x=(2x). Shuning uchun (1.1) va (1.2) dan quyidagi ifodani hosil qilish mumkin: 1.1- расм 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 sin sin                 x x x x r (1.3) Sinish qonuniga asosan (1.3) ni hisobga olsak 1 2 sin sin n n r   ; 1 2 1 2   n n (1.4) bo‘ladi. Agar yorug‘lik bo‘shliq (vakuum) bilan yondashgan muhit chegarasida sinsa u holda n 1 =1,  1 =c,  2 =  deb n 2 ni n deb olsak natijada quyidagi ifoda hosil bo‘ladi:c n n n   1 2 (1.5) Yorug‘likni to‘lqin nazariyasi bu ifodaga teskari bo‘lgan xulosaga olib keladi. Nyutonning korpuskulyar nazariyasida qandaydir ma’noda to‘lqin elementlari ham bor edi. To‘lqin nazariyasi, korpuskulyar nazariyadan farqli ravishda, yorug‘likni to‘lqiniy jarayon deb qaradi. Bu nazariya asosida Gyuygens prinsipi yotar edi. Bu prinsipga asosan: To‘lqin fronti yetib borgan har bir nuqta ikkilamchi to‘lqin manbaiga aylanadi. Gyuygens prinsipi asosida qaytish va sinish qonunlari tushuntirildi. Quyidagi 1.2-rasm yordamida ikki muhit chegarasida singan nur yo‘nalishini aniqlash mumkin. 1.2-rasm. Singan nur yo‘nalishini aniqlash uchun Gyuygens tuzilmasi. Faraz qilaylik, АВ yassi to‘lqin fronti vakuumda с tezlik bilan tarqalayotgan bo‘lib, bu yorug‘lik vakuumga yondoshgan muhitga α burchak ostida tushsin va yorug‘likning muhitdagi tezligi endi  bo‘lsin ma’lum ∆t vaqt oralig‘idan keyin В nuqtadan tarqalayotgan to‘lqin ВК = с  ∆t masofani bosib o‘tadi va muhit chegarasiga yetib keladi. Shu vaqtning o‘zida А nuqtadan tarqalayotgan to‘lqin А D =  ∆t masofani bosib o‘tadi (1.2-rasm). Rasmdan ko‘rinib turibdiki, АК tomon bir vaqtning o‘zida ikkita to‘g‘ri bo‘rchakli АВК va А D К uch burchaklar gipotenuzasidir. Bundan quyidagilarni yozishimiz mumkin:r t t c AK sin sin       (1.6) yoki r c sin sin    (1.7) yoki   c r  sin sin (1.8) bo‘ladi. Bizga ma’lumki n muhit uchun hamma vaqt n>1, shuning uchun korpuskulyar nazariyaga asosan  >c edi. To‘lqin nazariyasiga asosa н c>  , ekanligi kelib chiqadi. Yorug‘likni to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalish, sinish va qaytish qonunlarini ikki nazariya ham tushuntirishga harakat qildi. Butun XVIII asr ikki nazariy qarashlar o‘rtasidagi tortishuvlarga sabab bo‘ldi. Biroq XIX asrning boshlarida holat butunlay o‘zgardi. Korpuskulyar nazariya inkor etilib to‘lqin nazariya g‘alaba qila boshladi. Buning asosida yorug‘likning interferensiya va difraksiya hodisalarini o‘rgangan ingliz fizigi T.Yung va fransuz fizigi O.Frenellarning katta xizmati yotar edi. Yorug‘likning interferensiya va difraksiya hodisalarini faqatgina to‘lqin nazariyaci asosida tushuntirish mumkin edi. 1851 yilda J.Fuko va unga bog‘liq bo‘lmagan holda A.Fizolar tomonidan suvda yorug‘likning tarqalish tezligini aniqlanishi c  ni isbotlab, to‘lqiniy nazariyani tajribada tasdiqladi. Korpuskulyar nazariya esa qariyib 100 yil davomida esdan chiqarildi. 1864 yilda D.K.Maksvell yorug‘likning elektromagnit nazariyasini yaratdi. Bu nazariyaga asosan yorug‘lik to‘lqin uzunligi 380 nm ÷ 760 nm oralig‘ida yotuvchi elektromagnit to‘lqinlardan iboratdir. Lekin 1887 yilda nemis olimi G. Gers tomonidan yorug‘lik ta’sirida metallardan elektronlarning ajralib chiqish hodisasining kashf etilishi shu hodisaning mohiyatini tushuntirishda elektromagnit to‘lqinlar alohida «porsiyalar» yoki «kvantlar» (fotonlar) shaklida nurlanadilar deb faraz qilishga olib keldi. 1900 yilda M.Plank elektromagnit to‘lqin uzluksiz ravishda emas balki diskret ravishda, ya’ni ayrim porsiyalar (kvantlar) ko‘rinishida nurlanadi degan xulosaga keldi. Rus olimi S.I.Vavilov 1945 yilda yorug‘lik kvantlarini bevosita ko‘zatishga imkon beradigan asbob yaratdi va natijada yorug‘likning kvant nazariyasi uzil-kesil hal etildi. Yorug‘likning to‘lqin uzunligiga qarab uning korpuskulyar (zarra) va to‘lqin xossalari ham o‘zgarib turadi. Katta to‘lqin uzunligiga ega bo‘lgan yorug‘lik nurining korpuskulyar xossasini payqash qiyin bo‘lsa kichik to‘lqin uzunligiga ega bo‘lgan nurning to‘lqin xossasini aniqlash qiyindir. Bir tajribada yorug‘likning to‘lqin xususiyati namoyon bo‘lsa boshqasida korpuskula xususiyati namoyon bo‘lar edi. Masalan: interferensiya, difraksiya va qutblanishda yorug‘lik o‘zining to‘lqin xossasini namoyon qilsa, fotoeffektda zarra xossasini namoyon etadi. Bundan ko‘rinar ediki, yorug‘lik juda murakkab tabiatga ega bo‘lib, u uzluksizlik va diskretlik xususiyati bilan xarakterlanadi. Demak, yorug‘lik haqida to‘la tushuncha hosil qiladigan nazariya uning to‘lqin va kvant xossalarini birgalikda hisobga olish kerak. Yorug‘lik korpuskula va to‘lqin xususiyatiga ega degan xulosaga kelindi. Boshqacha qilib aytganda, uzluksiz jarayonlar ichida diskret (kvant) hodisalar yashirinib yotadi. U har doim ham, har kimga ham o‘z jamolini ko‘rsatavermaydi. Bu jamolni ko‘rishga birinchi bo‘lib Maks Plank musharraf bo‘ldi. Bu jamolni ko‘rgan Plankning o‘zi ham dovdirab qolgan bo‘lsa ajab emas. Yorug‘lik haqidagi ta’limot va zamonaviy optikaning rivojlanishida dunyo olimlari A.G.Stoletov, A.Eynshteyn, B.B.Golitsin, V.A.Mixelson, A.A.Belopolskiy, I.N.Lebedev, D.S.Rojdestvenskiy, A.F.Ioffe, L.I.Mandelshtam, G.S.Landsberg, A.M.Proxorov, N.G.Basov, V.A.Fabrikant, S.E.Frish, M.F.Vuks, I. Nyuton, X.Gyuygens va boshqalar bilan bir qatorda respublikamiz olimlari - akademiklari A.Q.Otaxo‘jayev, P.Q.Habibullayev, M.Ashurov va boshqalarning hissasi kattadir.