logo

Электр ва магнетизм фани. Электр ва магнетизмга оид умумий маьлумотлар. Электр заряди

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

89 KB
Электр ва магнетизм фани. Электр ва магнетизмга оид умумий маьлумотлар. Электр заряди Reja: 1. Физиканинг «Электр ва магнетизм» булимининг кискача ривожланиш тарихи. 2. Жисмларнинг зарядланиши ва зарядлар мавжудлигининг исботи. 3. Электр зарядларининг сакланиш конуни. 4. Электр зарядларининг узаро таьсири. 5. Нуктавий заряд хаида тушунча. Кулон конуни.  Кириш Жун матога ишкаланган кахрабонинг баъзи бир енгил буюмларни тортиш кобилятига эга булиб колишини тукувчи аеллар сезганликларини бизнинг эрамиздан аввалги VII асрда яшаган грек философи Фалес Милетиский ёзиб колдирган эди. Ундан икки минг йилдан ортик вакт утгач, 1600 йили инглиз врачи Жильберт ипакка ишкаланган шиша ва бир катор бошка моддалар хам шундай хоссага эга булиб колишини топиб, бу кашфиётни янада кенгайтирди. Бундай холатга келтирилган жисмларни элекрланган, еки айнан «кахраболанган» жисмлар деб атала бошлади, чунки грекча «электрон» сузи кахрабо демакдир. Деярли икки юз йил давомида - XVIII аср охиригача жисмларнинг электрланишини урганиш секин ва, асосан, табиатнинг бошка ходисаларини урганишдан ажратилган холда олиб борилди. Асосан жисмларни ишкаланиш йули билан электрланган холатга келтириш ва бу холатдаги жисмларнинг узаро таьсир кучларини урганиш билан чекланиб колинди. Электр хакидаги таьлимотнинг бу булимии кейинчалик электростатика деб аталди. 1979 йили Гальвани токнинг физиологик таьсирини кашф килди. У янги суйилган бакани бел нервидан мис илмокка илиб, балконнинг темир панжарасига осиб куйилганда, баканинг мускуллари хар сафар панжарага текканда кискаришини сезди. Гарчи уша вактда, элекрланган жисмларнинг мускуллар оркали разрядланиши туфайли мускулларнинг кискарганлиги маьлум булса-да, узок вактгача электр ходисаларнинг бирлиги кайд килинмади ва «гальваник электр» ишкаланиш билан хосил килинадиган электрдан фарк килиб келинди. Факат XIX аср бошидагина электр ходисаларнинг гоят турли–туманлигини курсатувчи катор йирик кашфиётлар килинди: электр токининг вужудга келиш шароитлари урганилди, токнинг иссиклик ва магнит таьсири топилди, диелектрикларнинг роли аникланди ва хоказо. XIX асрнинг иккинчи ярмида электр хакидаги таьлимот янада тез ривожланди. Фарадей ва Максвелнинг ишлари натижада электромагнит ходисаларнинг бирлиги аникланди, электромагнит тулкинлар кашф килинди ва ёругликнинг электромагнит назарияси яратилди. Электр хакидаги таьлимот тараккиётининг принципиал ахамияти нихоятда каттадир: бир томондан, бу таьлимот электр ходисларини механика нуктаи назаридан караш мумин эмаслигини равшан килиб куйган булса, иккинчи томондан, электр ходисалар барча бошка физик процесслар билан узаро чукур богланганлигини курсатиб беради. Нихоят, электр ходисалардан амалда фойдаланиш хам мхим ахамиятга эга булади. Электр хакидаги таьлимотнинг ривожланишида рус олимлари ката роль уйнайдилар. XVIII аср урталарида М.В Ломоносов Г.В. Рихман билан биргаликда чакмок ходисаларини урганди ва хавонинг электрланиши кутарилувчи окимларнинг узаро ишкаланиши натижасида юзага келади, деган хулосага келди. Ломоносов 1753 йили электр эфир зарраларининг тез айланма харакатидан иборатдир, деган уз замонаси учун илгор булган фикрни айтди. Шу 1753 йилнинг узида Петербург Фанлар академияси «Электр кучининг табиати хакида» деган темада жахон конкурси эьлон килди. 1755 йили бу конкурс мукофоти Л. Эйлернинг электрланган жисмларнинг узаро таьсир кучини эфирдаги тарангланишлар оркали тушунтирувчи иши учун берилди. Петербург академиги Эпинус уз вактида кенг танилган ягона «электр суюглиги» назариясини яратди ва биринчи марта электр ва магнит ходисаларининг математик назариясини ишлаб чикди. 1803 йили академик В.В Петров электр ёйни кашф килди ва ундан амалда фойдаланиш йулини курсатиб берди. У суюкликлардан ток утганда уларнинг электролитик парчаланишни биринчилар каторида урганди. XIX арснинг уттизинчи ва киркинчи йилларида Петербург фанлар академиясининг хакикий аьзоси ва Петербург университетининг профессори Э.Х. Ленц индукцияланган токнинг йуналишини ва токнинг иссиклик таьсирини аникловчи энг мухим конунлари кашф килди. 1985 йили А.С. Попов радиотелеграфни кашф килди, бундан бир неча йил кейин эса П.Н. Лебедев миллиметрли электромагнит тулкинларни хосил килди. Асримизнинг бошларида эса Москва университетининг профессори А.А Эйхенвальд харакатланаётган зарядлар ток каби магнит майдон хосил килишини экспериментал исботлаб берди. Электротехниканинг ривожланишида рус кашфиётчилари катта роль уйнайдилар. Б.С. Якоби биринчи булиб электромотор ясади ва ундан кема ва вагони харакатга келтириш учун фойдаланди; Якоби яна электролиздан амалий фойдаланишни (гальванопластикани) кашф килди. П.Н. Яблочков амалда ёритиш учун ярокли булган биринчи электр ейни, А.Н. Лодигин эса чугланма электр лампочкани яратди. П.Н. Яблочков ва И.Ф. Усагин биринчи марта электр трансформаторни, М.О.Доливо–Доборовольский уч фазали токни истеьмолга киритдилар. Н.Г. Славянов ва Н.Н Бенардос электр пайвандини кашф килдилар. Электр зарядлар. Электр хакидаги таьлимот тараккиетининг тарихий йулига мувофик биз уни урганишни электрланиш холатининг характеристикаси ва электрланган жисмларнинг узаро таьсир конунларини баен килишдан бошлаймиз. Электр хакидаги таьлимотнинг бу булимии электростатика деб аталишини айтиб утган эдик. XVIII асрнинг бошларидаёк утказилган тажрибалар электрланишнинг факат ва факат икки жинсли булишини курсатди: сифат жихатдан терига ишкаланган шишанинг электрланишига мос келувчи электрланиш (мусбат электрланиш) хамда сифат жихатдан шишага ишкаланган терининг электрланишига мос келувчи электрланиш (манфий элекрланиш). Бир хил электрланган (масалан, мусбат электрланган) жисмлар бир-биридан итарилади; турли ишорали электрланган жисмлар бир-бирига текканда электрланиш бир жисмдан икинчи жисмга узатилиши мумкин. Электрланган холатдаги жисмда шу жисмнинг электрланганлик меьерини билдирувчи заряд булади. Заряд тушунчасини таърифи куйида берилади. Табиатда электрланган холатини эркин узата оладиган жисмлар– утказгичлар электрланган холатни узатмайдиган жисмлар–изолятор булади. 1- расм Куйидаги жуда мухим ходиса жисмларнинг электрланиш процессини тушинишга ердам беради: агар, масалан, мусбат электрланган жисмни манфий электрлай бошласак, унинг электрланган холати дастлаб камаяди, сунг батамом йуколади ва шундан кейингина жисм манфий электрлана бошлайди. Бундан маьлум буладики , турли ишорали зарядлар бир-бирини компенсациялар экан. Бу факт зарядланмаган жисмларда хам хамма вакт зарядлар булади. Лекин улардаги зарядлар карама-карши ишорали ва шунча микдорда буладики, бу зарядларнинг таъсирлари бир-бирини батамом комненсациялаб туради, деган гипатезага олиб келди. Ортикча мусбат зарядларга эга булган жисм мусбат зарядланган, ортикча манфий зарядларга эга булган жисм манфий зарядлангандир. Е D  2- расм Жисмларнинг ишкалаш билан электрланганда иккала жисм электрланади, бунда хар доим уларнинг бири мусбат, иккинчиси манфий электрланади. Бундан биз зарядлар вужудга келмайди хам ва йуколмайди хам, улар факат бир жисмдан иккинчи жисмга узатилиши ёки берилган жисм ичида кучиши (харакатланиши) мумкин деган хулосага келамиз. Электр зарядларининг сакланиш конуни номи билан маьлум булган бу ходиса электр таьлимоти сохасида асосий коида булиб, куп далиллар билан исботланади. Бу далиллардан бири Эпинус кашф этган таьсир оркали, одатда айтилишича, индукция йули билан электрлашдир. Зарядланган жисмларнинг узаро таьсири жисмларнинг шаклига ва улчамларига боглик булганидан узоро таъсир конунини аниклашда нуктавий зарядлар деб аталувчи зарядлар текширилади. Нуктавий зарядлар деб шундай зарядланган жсмларни айтиладики бу жисмларнинг улчовлари улар орасидаги масофага нисбатан кичик булади. Равшанки хар кандай зарядланган жисмни нуктавий зарядларини туплами деб караш мумкин. Иккита нуктавий заряднинг узоро таъсир конунини 1785 йили Кулон тажрибада аниклади. Шу билан бирга Кулон конуни заряднинг катталиги хакида таърифни хам уз ичига олган. Кулон узининг барча улчашларини хавода утказган булса-да катъий килиб айтганда, Кулон конунининг бу праграфда куриладиган ифодаси бушликка, яъни сезиларли микдорда атом, молекула ёки бошка зарралар булмаган заррага тааллуклидир. Нуктавий зарядларнинг узоро таъсир конунини Кулон буралма тарози ёрдамида утказилган улчашлрга асосланиб аниклади. Бу тарози шундай тузилган: катта шиша идиш ичида ингичка симга шиша шайин осиб куйилган Шайиннинг бир учида т металл шарча, иккинчи учида посанги бор. Иккинчи п металл шарча шиша таёкчага кузгалмас килиб урнатилган хар иккала шарчага ташкаридан электр зарядлари бериш мумкин. Шарчалар бир бирларидан ва атрофдаги жисмлардан изоляция килинганликлари туфайли улар зарядларни бирмунча вакт узларида тутиб тура оладилар. m ва n шарчали шайин осиб куйилган ип бириктирилган тарози каллагини бураб узгартириш мумкин. м ва n шарчаларга зарядлар берилганда улар (зарядларнинг ишорасига караб) е тортилади, ёки итарилади, натижада m шайин бирор бурчакка бурилади. Тарози каллагини бураб m шарчани дастлабки вазиятига келтириш мумкин: бунда ип (сим) нинг буралиш моменти m шарчага таьсир килувчи электр куч моментига тенг булади. Агар ип аввал даражаланган булса, каллакнинг бурилиш бурчагига кура куч моменти бевосита аниклаш, шайин узунлигини билган холда эса шарчалар орасидаги узаро таьсир кучини хам аниклаш мумкин. Кулон конуни куйидаги мулохазаларга асосланиб чикарилади. Аввало тажрибалар зарядлар орасидаги узаро таьсир кучлари зарядларни туташтирувчи тугри чизик буйлаб йуналганлигини курсатади. Зарядлар бир хил ишорали булганда бу кучлар айтилгандек, итаришиш кучларидир. Зарядлар турли ишорали булганда бу тортиш кучлари булади. Бирор дойимий зарядлар берилган m ва n шарчалар (3-а расм) орасидаги r масофани узлаштириш билан узаро таьсир кучлари r масофанинг квадратига тескари пропарционал узгаришга тажрибада ишонч хосил килиш мумкин. m r n а) q 1 · - - - - - - - - - · q 2 m r 0 n б) q 1 · - - - - - - - - - · q 0 m r 0 n в) q 2 · - - - - - - - - - - - · q 0 3-расм 1q ва 2 q иккита заряд катталикларини таккослаш учун бу зарядларнинг бирор муаян 0q учунчи заряд билан узаро таьсир кучлари 1f ва 2 f ни улчаш керак, бунда 1q ва 2 q зарядларни навбат билан 0q заряддан бирдай мсофада жойлаштирилади.(3-б ва 3-в расмлар). Бунинг учун n шарча зарядини дойимий ва 0q га тенг килиб саклаган холда, м шарчага кетма-кет q1 ва q2 зарядлар берамиз. Тажрибанинг курсатишича, кучларнинг f1/f2 учунчи q 0 заряднинг катталигига хам , 1q ва 2 q зарядларнинг шу учунчи заряддан жойлашиш масофаси 0r га хам боглик эмас. Демак, кучлар 2 1/f f нисбатининг киймати факат 1q ва 2 q зарядларнинг узи билангина аникланади. Бундан зарядлар нисбати 2 1/q q ни кучлар нисбати 1f / 2 f га тенг деб олиш табийдир. Шундай килиб, биз иккита заряднинг 2 1/q q нисбатини улчаш услини топдик. Зарядларнинг абсалют кийматларини хосил килиш учун даставвал зарядларнинг улчов бирликларини белгилаш керак. Бу иш билан бир оз кейинрок шугулланамиз. Зарядларнинг таккослаш усулини билган холда биз энди ,....., , , 3 2 1 q q q зарядларнинг бир-биридан бир хил r масофада жуфт-жуфт килиб жойлаштира оламиз. Бунда тажриба зарядлар жуфти орасида узаро таьсир кучи заряд катталикларининг купайтмаси ) ( k i q q  га пропорционал эканлигини курсатади. Шундай килиб, Кулон конуни тула равишда куйидагича таърифланади: иккита нуктавий заряд орасидаги f узаро таъсир кучи 1q ва 2 q зарядлар катталикларининг купайтмасига тугри пропорционал хамда улар орасидаги r масофа квадратига тескари пропорцианал: 2 21 r qq kf  (1) бунда к-пропорцианаллик коэффиценти. Агар мусбат зарядларни плюс ишора (+), манфийларини минус ишора (-) билан белгиласак, у холда кучнинг манфий кийматлари тортишиш кучларига мос келади, мусбат кийматлари итариш кучларига мос келади. Керакли адабиётлар : 1. В.С. Волькенштейн «Умумий физика курсидан масалалар туплами» Тошкент 1969 й. 2. М.С Цедрик «Умумий физика курсидан масалалар туплами» Тошкент 1991 йил 3. Р.У. Элмуродов К.Жумаев Умумий физика курсининг «Электр ва магнетизм» булимидан укув-услубий мажмуа 4. www.Ziyonet.uz