logo

Жамиятнинг моддий иктисодий хаёти. Жамият конунларининг ижтимоий шарт шароит билан

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

63 KB
Жамиятнинг моддий иқтисодий ҳаёти. Жамият қонунларининг ижтимоий шарт-шароит билан ўзаро боғлиқлиги ва намоён бўлиш шакллари Режа: 1. Моддий неъматлар ишлаб чи қ ариш - жамият ривожининг табиий ва зарурий шарти . (Жамият қонунлари уларнинг намоён бўлиш шарт-шароитлари.) 2. Жамиятнинг иқтисодий ва социал тараққиётида меҳнатнинг роли. (Ижтимоий тараққиёт табиий тарихий жараён сифатида. Ижтимоий эҳтиёжлар, манфаатлар тараққиётнинг харакатлантирувчи кучи сифатида.) 3. Мулк ва меҳнатга муносабат. (Ижтимоий тараққиётнинг субъектлари. Ижтимоий тараққиётнинг субъектлари ва харакатлантирувчи кучлари тўғрисидаги қарашлар.) 4. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида кишилардан жамият ривожланиши қонунларининг шаклланиш хусусиятдари. Жамият қонунлари билан уларнинг намоён бўлиш шарт- шароитларининг ўзаро боғлиқлиги муаммоси ҳозирги кунда Ўзбекистон амалиётида муҳим ўрин тутади. ХХ асрнинг охирига келиб “дунё харитасида янги мустақил давлат пайдо бўлди. Улар, ҳозирги тил билан айтганда, социалистик ўтмишга эга бўлган, ўз сиёсий мустақиллигинитинч йўл билан қўлга киритган давлатлардир. Бу давлатлар мустақил ривожланиш ва ижтимоий муносабатларни янгилаш йўлига қадам қўйди. Улар дунёдаги бошқа мамлакатлар орасида ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилмоқда. Тенглар орасида тенг бўлишга, жаҳон майдонининг таркибий қисмига айланишга харакат қилмоқда. Бу давлатлар олдида муваффақиятсиз, чиппакка чиққан тарихий тажрибанинг фожиали оқибатларини қисқа давр ичида бартараф этиш вазифаси турибди. Улар замонавий бозор иқтисодиётига эга бўлган, одамлар муносиб турмуш кечиришини таъминлай оладиган, инсоннинг хуқуқ ва эркинликлари химоя қила оладиган чинакам демократик жамият қуришдек мураккаб вазифани ҳал этиши зарур” эканлигини, ижтимоий-тарихий шарт- шароитнинг жамият қонунларининг амал қилишга, рўёбга чиқишига бўлган таъсирини назарий жихатдан чуқур ўрганишга талаб қилмоқда. Эски тузумда амал қилган қонун ва назарияларни инкор этиб, бугун ижтимоий хаётимиздарўй бераётган муҳим ва чуқур ўзгаришларни замон талабалари асосида атрофлича тушунтириб берадиган янги илмий ғоялар, принциплар, назарияларни яратиш зарур. Бу назарияларнинг қанчалик хақиқатлиги, тўғрилиги айнан шу шарт-шароит муаммоси билан чамбарчас боғлиқдир. Аввало, “қонунларнинг амал қилиш шарт-шароити” деганда нима тушунилади? Қонунларнинг амал қилишида, рўёбга чиқишида ҳар хил шароитлар бир хил аҳамият касб этадими? Умуман, қонунларнинг намоён бўлишида шарт-шароитнинг таъсирини қандай билиш ва ҳисобга олиш мумкин? Ушбу саволларга жавоб топиш ҳозирги кундаги энг долзарб иқтисодий-фалсафий муаммалардан ҳисобланади. Биз юқорида қонунга таъриф берганимизда, унинг тузилишига “шарт- шароит” тушунчасини ҳам қиритгандик. Яъни ҳар қандай қонун маълум шарт-шароитда ижтмиоий ҳодиса ва жараёнлар ривожланишининг табиати ва йўналишини белгилаб беради. Шундай экан “шарт-шароит” тушунчаси қонунларнинг таъсир доираси, қонун намоён бўлиш шакли билан ўзаро нисбати, умумий ва жузъий қонунларнинг ўзаро алоқадорлиги, тарихий хусусияти, қонунларни билиш ва улардан амалда фойдаланиш масалаларини ўрганиш ва уларнинг моҳиятини очиб бериш учун калит бўлиб хизмат қилади. Хуллас, қонун муаммосини ўрганишнинг ҳамма жихатлари “шарт- шароит” тушунчаси билан умумий, муҳим ва зарурий алоқада бўлиб, бунда “шарт-шароит” тушунчаси “қонун” категориясининг асосий элементларидан бири ҳисобланади. Ҳар қандай ижтимоий ҳодиса ва жараёнларнинг ривожланиши нафақат қонунлар билан, балки маълум тарихий шарт-шароит билан ҳам белгиланади. Шунинг учун ижтимоий жараёнларни илмий билиш ва бошқариш вазифаси фақат қонунларни эмас, балки шу қонунлар таъсирини белгилаб берадиган шарт-шароитни ҳам чуқур ва батафсил ўрганишни талаб этади. Шундай экан, биз ўз тадқиқотимизда “шарт-шароит” тушунчасини ҳамда унинг қонунлар билан ўзаро алоқадорлиги ва муносабати масаласини атрофлича кўриб чиқишни зарур деб топдик. Бу масала нафақат қонун муаммосини балки бугун мамлакатимизда олиб борилаётган ислохатларнинг мазмуни, мохияти ва бозор муносабатларига ўтишнинг Ўзбекистон моделига хос жихатларини очиб беришга хизмат қилади. “Қонун” категорияси қуйидаги учта таркибий қисмдан иборат: 1) қонунга бўйсунадиган воқеа ва ҳодисалар, 2) қонун томонидан белгиланадиган алоқалар ва боғланишлар ҳамда 3) шу боғланишларни белгилаб берадиган муайян шарт-шароитлар. Бизга маълумки, ҳодиса – турли хусусиятга эга бўлган боғланишлар ва алоқадор томонларнинг бирлиги, қонун эса ҳодисадаги турли хил алоқалар ва боғланишларнинг барчасини эмас, фақат айримларини, яъни биз юқорида айтиб ўтганларини акс эттиради. Ўз-ўзидан равшанки, ҳодисанинг қолган барча боғланишлари, томонлари қонуннинг рўёбга чиқиши, амал қилиши учун зарур бўлган шарт-шароит бўлиб хизмат қилади. Қонуннинг шарт- шароит билан боғлиқлиги масаласи қонунларнинг ўзаро алоқадорлиги масаласи билан узвийдир. Чунки ижтимоий борлиқ, ундаги ҳодиса ва жараёнлар, улар ўртасидаги алоқадорлик ва боғланишларни кузатсак, жамиятнинг бир тизимидаги қонунлар унинг иккинчи тизимидаги қонунларга шарт-шароит бўлишини пайқаймиз. Жамият доимо яхлит бир тизим шаклида мавжуд бўлиб, унинг ҳар бир тизимидаги ўзгаришлар, ривожланишлар иккинчи бир тизимдаги ўзгаришларни келтириб чиқаради. Бунга мисол қилиб республикамизнинг бугунги ҳаётини олишимиз мумкин. Унда иқтисодий ислоҳатлар сиёсий ислоҳотларга, сиёсий ислоҳотлар эса ҳуқуқий ислоҳотларга, уларнинг самарали натижалар беришига қулай шарт-шароит бўлиб хизмат қилмоқда. Шулардан келиб чиққан ҳолда, “шарт-шароит” тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин. Ижтимоий шарт-шароит деб ижтимоий борлиқдаги воқеа, ҳодиса ва жараёнларнинг вужудга келиши, амал қилиши ва ривожланиши учун зарур бўлган объектив ва субъектив омиллар мажмуига айтилади. Бу таърифда биз, фалсафий адабиётда шу кунгача мавжуд нуқтаи назарлардан фарқли ўлароқ, “шарт-шароит” тушунчасига субъектив омилларни ҳам киритдик, чунки субъектив омил, энг, аввало, инсон ва унинг онгли фаолияти бўлиб, шарт-шароитни вужудга келтиришда асосий, белгиловчи кучлардан бири ҳисобланади. Ҳар қандай объектив шарт- шароит инсон, яъни субъектив омиллар туфайли вужудга келади. Президентимиз томонидан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон иқтисодиётини ислоҳ қилишга қаратилган беш асосий принцип мамлакатимизнинг ўтиш даврида ривожланишини белгилаб берувчи объектив қонунларнинг руёбга чиқиши учун асосий, ҳал қилувчи шарт- шароит бўлиб хизмат қилади. Яъни ана шу беш принцип “ўз истиқлол, ривожланиш ва тараққиёт йўлимизга асос қилиб олинган бўлиб, ўтиш даври дастурининг негизини ташкил этади. Ҳозир бу қоидаларнинг амалга оширилиши республикада ижтимоий-сиёсий барқарорликни, энг уҳими, бозор муносабатларини жорий этиш йўлидан изчил ракат қилишни таъминлайди”. Кўриниб турибдики, Президентимиз томонидан ишлаб қилган мазкур беш принцип айнан ана шу объектив тарихий руратни тўғри англаш, чуқур илмий билиш, иқтисодиётнинг ривожланиш қонунларини ҳамда шу қонуниятларнинг сабабини ўз вақтида ва атрофлича таҳлил қилиш асосида яратилган. Собиқ шўролар тузуми таназзулга юз тутганидан сўнг унинг ўрнида вужудга келган мустақил давлатларнинг деярли барчаси ўз олдига бозор муносабатларига асосланган хуқуқий демократик давлат қўриш вазифасини қўйди. Мана шу қисқа вақт ичида ушбу давлатларнинг эришган натижаларини қиёсий ташкил этадиган бўлсак, уларнинг бир-биридан кескин фарқ этишини кўрамиз. Бозор иқтисодиётининг қонунлари ва қоидалари мавжуд. Бу қонун ва қоидаларнинг амал қилиши, намоён бўлиши учун зарур бўлган шарт- шароитларни яратишга асос бўладиган концепцияни ишлаб чиқиш лозим эди. Кўпгина собиқ Республикалар ана шундай тайёргарликсиз асосий бўлмаган “шарт-шароитлар”ни яратишга киришдилар. Масалан, Россияда 1992 йил 1 январида бозор муносабатларининг асосий шартларидан бири бўлган унинг инфраструктураси яратилмасдан туриб, нурхлар тўлиқ эркинлаштириб юборилди. Натижада иқтисодиёт чуқур таназзулга юз тутди. Ижтимоий ҳодиса ва жараёнлар вужудга келишининг сабабларига қараб шу ҳодисаларни, воқеаларни келтириб чиқарадиган бош шарт- шароитлар бўлади. Республикамиз, халқимиз учун ана шундай бош шарт- шароит мустаққилликдир. Чуқур ўзгаришлар бизнинг ҳаётимизга шиддат билан қириб бормоқда. Содир бўлаётган туб силжишлар динёнинг ҳозирги қиёфасини ўзгартириб юбормоқда. Халқларнинг озодлик, мустақиллик ва бахт-саодатга азалий интилиши, ўз тақдирини ўзи белгилашга азму қарори мана шундай ўзгаришларнинг ҳаракатга келтирувчи кучидир. Ўзбекистон чинакам мустақилликка эришиш мақсадида биринчилар қатори билдирганлигини жонажон ўлкамиз учун фахр-ифтихор туйғуси билан қайд этиб ўтиш керак. Собиқ Иттифоқдаги Республикалардан биринчи бўлиб президентлик бошқарувини янада жорий этган ҳам, кенг миқёсдаги ислохатларни амалга келтириш, жамиятни тубдан ўзгартириш ва янилаш йўлига ўтиб ҳам бизнинг республика бўлди”. Ўзбек халқининг ажралмас хуқуқи, ўз тақдирини ўзи белгалаш хуқуқи рўёбга чиқарилди. Мамлакатимиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг ҳамма соҳаларида амалга оширилаётган изланишлар имконияти фақат мустақиллик туфайлигина вужудга келди. Мустақиллик ўзбек халқининг ўз тақдирини ўзи белгилаши учун зарур шарт-шароит яратди. Фақат мустақиллик туфайлигина собиқ шўроларнинг тоталитар сиёсий тизимидан демократик жамиятга ўтиш учун, планли иқтисодиётдан бозор муносабатларига ўтиш учун қулай шарт- шароит вужудга келди. Мустақиллик бизнинг жамиятимиз учун яна “зарурий шарт –шароит” ҳам хисобланади. “Зарурий шарт-шароит” деганда биз сабаб ва оқибат занжиридаги боғлавчи халқани тушунамиз. Чунки фақат “зарурий шарт-шароит”дагина маълум оқибатлар вужудга келиши мумкин. Мустақилликгимизнинг “зарурий шарт-шароити”, аввало, иқтисодиётимизда мустақилликка эришмоғимиз зарурлигидир. Бу мустақил давлатнинг зарурий шарти, аввало шу мамлакат иқтисодиётининг мустақил бўлиши .. лигини билдиради. Биз ўз халқ хўжалигимизни яратиб, хам иқтисодий ихтиёжларимизни яъни мустақил ишлаб чиқариш муносабатларимизни йўлга қўйиш асосида халқи хўжалигининг нормал фаолият кўрсатишини таъминлашимиз мумкин бўлади. Жамият қонунларининг амал қилиши ва таъсир шаклларининг қай тарзда кечиши, аввало, шарт-шароитга бевосита боғлиқдир. Жамият қонунларининг таъсири ва намоён бўлиши, баъзан англанган, баъзан эса англанмаган шаклда рўёбга чиқади. Жамият ривожланиши табиий-тарихий жараён сифатида икки сиёсий хусусиятга эга. Биринчидан, одамлар ўз тарихларини фақат маълум ижтимоий-тарихий шарт-шароитда яратадилар. Ҳар бир авлод ундан илгариги авлод яратган ва маънавий бойликларга эга бўлади, моддий ва маънавий бойликларни яратиш жараёнини риводлантириб бориш учун ўтмиш авлодлар фаолиятига таяниб иш кўради. Иккинчидан, инсон моддий ва маънавий бойликларни яратиш жараёнини жамиятнинг узоқ келажакдаги оқибатларини ҳисобга олиб эмас, балки ўзининг шахсий ва гурухий эҳтиёж ҳамда манфаатларидан келиб чиққан ҳолдатакомиллаштириб боради. Шу жараёнда кишиларнинг турли хил манфаатлари баъзан тўқнаш келиб қолади. Албатта, инсон ҳар бир хатти-харакати билан маълум мақсадни кўзласа-да, ушбу мақсадга камдан- кам ҳолатлардагина эришади. Кўпинча инсон фаолиятининг натижаси кутилмаган салбий оқибатларга олиб келади. Бу шундан далолат берадики, ҳар бир авлод ижтимоий ҳаётга қадам қўяр экан, жамиятда муқим ўрнатилган муносабатларга дуч келади ва ўз ҳохиш-иродасига қарши равишда унга бўйсунишга мажбур бўлади. Бу ўринда биз қонунларнинг англанмаган ривишда амал қилишини кузатамиз. Жамият қонунларининг англанган куч шаклида намоён бўлишига, аввало, жамият ва инсон томонидан онгли ривишда баъзи қонунлар таъсир доирасини чеклаш ва баъзилари учун эса, аксинча, кенг шароит яратиш орқали эришилади. Жумладан “Ўзбекистоннинг чинакам мустақиллигига эришишдан иборат ўз йўли республикани ривожлантиришнинг... асосий ўзига хос хусусиятлари ва шарт-шароитларини ҳар томонлама ҳисобга олишга асосланади”. Инсон жамият қонунларнинг объектив талабларини ва улар амал қилиши учун қулай шарт-шароит яратиш зарурлигини англаб етмас экан, бу қонунлар унинг хохиш-иродасига тескари таъсир этиш орқали уни ўзининг пассив қўлига айлантириб қўяди. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида кишилардан жамият ривожланиши қонунларининг хусусиятини, таъсир кучини ва намоён бўлиш шаклларини чуқур билиш талаб қилинади. Хусусан кишилар: 1) ижтимоий жараён ва ҳодисаларнинг ўзаро боғлиқлигини ва улардан келиб чиқадиган объектив талабларни; 2) бу объектив талабларни англаб етиш натижаларининг ижтимоий жараёнларни режалаштиришда ва бошқаларда акс этишини; 3) жамият ва инсонлар учун олдиндан кўзланган мақсадларга, натижаларга эришиш йўлларини англашлари зарур. Шунинг учун ҳам ижтимоий жараёнларни, тарихий ҳодисаларни олдиндан кўриш, башорат қилиш имконияти, аввало, алохида бир мамлакат ривожининг, маълум тарихий даврлар, ижтимоий жараёнларнинг қонуниятларини умумлаштириш асосида юзага келади. Айни пайтда шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш зарурки, тарихий жараёнларни олдиндан кўра билишнинг дастлабки шарти ижтимоий ҳодисалар ўртасидаги объектив алоқадаорликни англашдир. Бироқ ҳар қандай илмий башоратнинг пойдеворини қонунлар ташкил қилади, чунки улар ҳодисалар, жараёнлар ўртасидаги ички, зарурий, мухим боғланишларни ва алоқадорликларни очиб беради, шу асосда ижтимоий ҳодиса ҳамда жараёнлар тарихини ва ҳозирги ҳолатни билиш орқали уларнинг келажагини тахмин қилиш мумкин бўлади. Республикамизда олиб борилаётган бугунги туб ислохатлар –агар улар иқтисодиётида бўлса, иқтисодий қонунларнинг; социал соҳада бўлса, ижтимоий қонунларнинг – худди шу тариқа сиёсий, ахлоқий, экологик ва демографик қонунларнинг объектив талабларини ўз вақтида билишни ва улардан амалий фаолиятимизда, жамиятимиз ва фуқароларимизнинг эҳтиёж ва манфаатлари йўлида фойдаланишимизни тақозо этади. Кишиларнинг жамият қонунларини билишга ва улардан ўз амалий фаолиятида фойдаланишга интилишлари табиийдир. Лекин ижтимоий жараёнлар жуда мураккаб, бир-бирлари билан узвий боғлиқ бўлиб, ўзининг ривожланиш босқичларида жуда кўп ҳолларда зиддиятли муносабатлар таъсирида бўлганлиги туфайли “хукмрор йўналиш шаклида” намоён бўлади. Бунда қонун талабидан келиб чиқадиган ижтимоий-тарихий жараён умумий ривожланиш йўналишидан бевосита эмас, балки жуда кўп четга чиқишлар, бузилишлар билан бирга келиб чиқади. Натижада бу жараёнларнинг бизга олдиндан маълум бўлган қонуниятларини ҳам ўз вақтида ва тўғри англамай қоламиз. Қонунларнинг “хукмрон йўналиш шаклида” намоён бўлишининг ўзига хос белгиси бу қонунда ифодаланган жараён натижанинг бирданига эмас, балки ижтимоий жараённинг охирида вужудга келиши, юзага чиқишидир. Одатда тарихий жараён ўз ривожланишининг маълум босқичларида қонуннинг умумий йўналишга, тартибга зид келиши мумкин, лекин охир- оқибатда ходиса, жараён қонунда белгиланган ҳолатда рўй беради, амалга ошади. Ижтимоий қонунларнинг хусусиятларидан бири уларнинг соф ҳолда эмас, балки, маълум маънода “тахминий” ҳолда, “хукмрон йўналиш шаклида” намоён бўлишидир, чунки ижтимоий жараёнлар ўз ривожида доимо турли хил тамойиллар ва имкониятлар билан боғлиқ бўлади. Бу қоидага риоя қилиш жамият қонуларини ўрганишда алохида методологик аҳамият касб этади. Қонунларнинг “хукмрон йўналиш” шаклида намоён бўлиши “қонун” тушунчасини ҳодисалар ўртасидаги мухим боғланишларни, “хукмрон йўналиш” тушунчаси эса қонунларнинг намоён бўлиш шаклини ифодалаш имконини беради. Жамият қонунлари муайян тарихий шарт-шароитдан келиб чиқиб, “мутлақ зарурият” шаклида, яъни аниқ намоён бўлади. Жамият қонунларининг аниқ намоён бўлиши, қонун талабларидан келиб чиқадиган ва унга мос келадиган натижаларга эришиши учун зарур бўлган шарт-шароит етилган вақтда рўй беради. Бундай ҳолларда тарихий жараёнларнинг кечиши, жамият аъзоларининг яратувчанлик йўлидаги саъй- ҳаракатлари тезлашувига сабаб бўладиган қонунлар талабларини ўз вақтида англаб етиш ва зарурий шарт-шароитни таъминлаш асосида амалга ошади. Бунга мисол қилиб биз тоталитар тузумдан демократик тузимга ўтиш даврида давлатнинг ислохатларга бошчилик қилишини келтиришимиз мумкин, чунки бозор иқтисодиётига ўтиш даврида давлатнинг аралашувисиз мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиб бўлмайди; давлат эса иқтисодиётини тартибга солиб, талаб ҳамда таклифларни ўзаро мувофиқлаштиради ва шу асосда иқтисодиётни таназулдан олиб чиқади. Биз юқорида таъкидлаганимиздек, ҳар қандай ижтимоий қонун кишиларнинг амалий фаолияти натижасидагина намоён бўлади. Шу туфайли ҳам бу қонунлар баъзан жамиятдаги маълум гурухлар, қатламларнинг дуч келади, оқибатда қонунлар “тўлиқ бўлмаган” ҳолда, “кам куч” билан намоён бўлади, амалга ошади. Жамият қонунларнинг етарлича намоён бўлмаслиги баъзан бошқа бир қонунларнинг таъсири сабаб бўлиши мумкин. Қонунларнинг бундай ўзаро таъсири натижасида уларнинг таъсир кучи баъзан бир-бирига қарши, тўқнаш ҳолда амал қилиши табиийдир. Жамият қонунларининг “кам куч” билан намоён бўлишининг сабабларидан яна бири уларнинг рўёбга чиқиши учун ноқулай шарт- шароитнинг мавжудлигидир. Тарихий тажриба шуни кўрсатадики, муайян жамият, давлат, ижтимоий гурухлар, сиёсий партиялар мазкур жамиятдаги мавжуд ижтимоий гурухлар, табақаларнинг эҳтиёж ва манфаатларини ҳамда улар ўртасидаги мутаносибликни, мавжуд иқтисодий ва сиёсий шарт- шароитларни етарли даражада эътиборга олмасликлари ва атрофлича билмасликлари туфайли кўпинча ўз олдиларига қўйган мақсадларига тўлиқ эриша олмаганлар. Масалан, ХХ асрдаги сиёсий инқилобларнинг ҳеч бири ўз олдига қўйган вазифани деярли уддалай олмади. Советлар даврида ўтказилган ислохатларнинг деярли барчаси амалда ўзини оқламади, коллективлаштириш ва индустрлаштириш компаниялари халқ хўжалигида мажбуран ўтказилган бўлиб, айниқса, қишлоқ хўжалигида ўрта хол дехқон ва якка хўжалик эгаларининг синфий душман сифатида “қулоқ қилиниши”, жумладан, Ўрта Осиёдаги бундай оилаларнинг Сибирь ва Украинага сургун қилиниши натижасида 30-йилларда қишлоқ хўжалигининг издан чиқишига, очарчилик з беришига, бунинг оқибатида кўплаб одамларнинг қирилиб кетишига, ахоли табақалари ўртасида эса синфий душманликнинг келиб чиқишига сабаб бўлди. Буларнинг барчаси халқнинг ислохотларга бўлган ишончини чиппакка чиқарди. Бу ислохатларнинг барчаси жамиятнинг объектив ривожланиш қонунларини инкор этиш ва зўрликка асосланган сиёсат эди. Оқибатда бу тадбирлар мамлакатнинг иқтисодий-сиёсий ривожига, унинг қонунларнинг амал қилишига, рўёбга чиқишига “ноқулай шарт-шароит” сифатида салбий таъсир кўрсатди. Шундай қилиб, қонунлар ўз холича амал қилсада лекин, барибир, фақат кишиларнинг ижтимоий фаолиятлари орқалигина намоён бўлади. Бу фаолият, ўз навбатида, қонунларнинг амал қилишини баъзан тезлаштириши, баъзан секинлаштириши, баъзан эса жамиятнинг ривожланиш йўналишига умуман қарама-қарши бўлиши ҳам мумкин. Инсониятнинг тарихий тажрибаси шундан далолат берадики, жамиятнинг босқичма-босқич ривожланиши фақат зигзагсимон эмас, балки маълум макон ва замонда ижтимоий тараққиётнинг қонуниятларидан четга чиқиш шаклида ҳам бўлади. Жамият қонунларининг амал қилиши ва муайян шаклларда намоён бўлиши ижтимоий шарт-шароитга бевосита боғлиқдир. Шу боис ижтимоийшарт-шароитлар жамият қонунларининг зарурий таркибий қисмидир. Таянч тушунчалар: Манфаат, эхтиёж, оломон, зарурий шарт-шароит, ҳукмрон йўналиш, кам куч, мутлақ зарурият.