logo

Космонавтика предмети. Космонавтиканинг бошка фанлар билан боғлиқлиги. Космонавтика қискача тарихий очерк.

Yuklangan vaqt:

12.09.2022

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

50 KB
Космонавтика предмети. Космонавтиканинг бошка фанлар билан боғлиқлиги. Космонавтика: қискача тарихий очерк. Р Е Ж А: 1. Космонавтика нимани урганади? 2.Космонавтиканинг бошқа ўкиш предметлари орасида тутган ўрни. 3. Космонавтиканинг бошка фанлар билан боғлиқлиги. 4. Космонавтиканинг ривожланиши: қискача тарихий очерк.  Космонавтика предмети . Космонавтика-«космос» ва грекча «навтика»-кема бошқариш санъати сўзларидан тузилган бўлиб, ракета ва космос аппаратларидан фойдаланиб, инсоният мухтожлиги учун космик фазо ва Ердан ташқари космос объектларини ўзлаштиришни таъминлайниган фан ва техника бўлимларининг йиғиндиси. Космонавтика, шунингдек космик учишлар назарияси (траекторияларни ҳисоблаш ва бошқариш), учувчи ракеталар, ракета двигателлари, бошқаришнинг борт тизимлари, космик аппаратлар, учириш қурилмалари, илмий приборлар, Ердан туриб бошқариш тизими, телеметрия, орбитал станцияларни таъминлаш ва бошкада бир қанча мужассамлашган тизимларни ўз ичига олади. Космосни ўрганишнинг инсон хизмати сферасидан ўрин эгаллиши, бутун дунёвий илмий-техник тадқиқот тарихида зарур босқич бўлиб, келажакда у жамият ривожига катта таъсир кўпсатиши аниқ. Космонавтиканинг бошка фанлар билан боғлиқлиги . Космонавтика ҳамма табиий фанлар (астрономия, физика, биология) ва математика билан зич боғланган. Космик ракета техникаси хозирги замон техника илимларининг ютуқларига таянади. КА космосда мақсадга мувофиқ ҳаракатланиши ва кўзланган фазонинг нуқтасига ёки космик обьектга аниқ вактда етип бориши учун хисоблашларни олимлар, техник хизматчилар астрономик жисмларга таянган холда амалга оширади. Осмон жисмларигача масофалар, уларнинг ўлчамлари, массалари ва бошка физикавий параметрлари ҳакида астрономлар шу кунгача анча билимлар тўплаган. Бу маълуматлар космосга учишда жуда зарур. Ер атмосферасининг зичлиги, температураси, магнитосфераси, радиоацион пояслари ҳакида маълуматга эга булмай туриб, хеч кандай космонавт Ер атрофига учирилмаган, шунингдек, Ой табиатини билмасдан, унга йулламаган бўлар эди.  Механика қонунларисиз КА лар, сунъий йулдошлар, орбитал станцияларни Ер атрофи зонасига, планеталарга учиришнинг иложи йуқ эди. КА ларни Қуёш системаси жисмларига муваффақиятли учирилишлар, планеталар, уларнинг йулдошларига тегишли маълуматларни (ўлчамлари, масофалари, массалари ва бошкаларни) аниқлигини тасдиклашдан ташқари астрономия қўлланадиган методларнинг тўғрилигига ишонч хосил килдирни. Космонавтика, астрономия фанининг ривожланишига катта улуш кушиб келмокда. Космик аппаратлар,станциялар борнинган космик обьектларни оптик ва кўзга куринмайниган нурлар (ультрафиолет, инфракизил, рентген ва радиотолкинлар) билан урганиш имкониятини бериб, охирги ун йиллиқларда бизнинг галактика обьектлари ва уларнинг системалари ҳакидаги билимларимизни бойитни. Космосга учирилувчи аппаратларнинг концтрукцияларини ишлаб чикиш ва уларнинг ҳаракатларини бошқариш ва улардан информация олишда олимлар, инженер-техник хизматчилар физикавий қонунларга таянани. Кувватли ракета двигателларини куришда, ракета техникаси саволларига жавоб топиш учун ёниш ва ёнувчи моддаларнинг окими физикасига тегишли анча фундаментал тадқиқот ишларини бажаришга тугри келни. Космонавтика химиё билимларидан кенг кулланади. Космик техника нарсаларини турли химик хоссаларига юкори талаб куйилани. Асосан, иссиклиқка чидамли,елинмайниган ва бошка да хоссалари бўйича юкори кўрсаткичларга эга материаллар, ёкилги унимлари химиёсига космонавтиканинг талаби жуда катта. Ёкилги унимларини санъат масштабида олишнинг эффектив технологиясини ишлаб чикишда хизматчиларнинг роли катта. Космонавтика сохасида изланишлар математикасиз кўз олнимизга келтириб булмайни. Мураккаб математик тадқиқотлар, космосга учириланиган аппаратларни конструциялаш, таёрлаш ва учиришни амалга ошириш процессида кулланилани. Умуман олганда, космонавтикага тегишли тадқиқотларни хисоб-китобсиз амалга ошириб булмайни. Охирги йилларда космонавтика унлаб биологик экспериментларни режалаштирни ва амалга оширни. Турли космик шароитларда (вакуум, вазнсизлиқ, раниация ва ва бокалар) инсон организмидаги узгаришлар бўйича юзлаб менико-биологик экспериментлар, уларнинг таъсирларидан инсониятни хабар килни. Кўплаб техника илимларинингтажрийбаси космонавтикада кенг куланилани. Айникса космонавтиканинг ривожланишида авиацион техника ютуқлари кенг кулланилани. Замонавий космик техникани ишга тушириш, турли сахоларда ислейтугин юзлаб олимлар, иженер-техник хизматчиларнинг ишларинии умумлаштириш асосида амалга оширилни. Кискаша тарихий очерк . Космонавтиканинг отаси, унинг илмий асосини солувчи сифатида калугали К. Э. Циолковский тан олинган. У биринчи марта, ракета ҳаракати тезлиги формуласини келтириб чигарган олим бўлиб хисобланади. К. Э. Циолковский биринчилардан бўлиб Ер тортиш майдонида ракета ҳаракатининг хисоб-китобини ишлаб, ракеталарни космик тезлиқларга эришиш имконияти бор эканлигини асосладт. Бул тезлиқлар ёрдамида ракета Ер тортиш кучини енгиб, унинг суъний йулдоши орбитасига кутарила олишини, хаттоки Ойга ва планеталар оралиқ саёхатга йул олиш мумкинчилиқларини уз хисоб-китабида аниқ кўрсатти. К. Э. Циолковский, Ер атрофига орбитал станцияларни куриш ва уннан бошка планеталарга учиришда база сифатида фойдаланиш мумкинлиги ҳакидаги фикирни билнирни. Назарий космонавтиканинг асослари, унинг 1904-йилда басмода чиккан «Олам фазосини реактив приборларда тадқиқот» китобида баён килган. Буннан сунг бир канча олимлар, шунинг ичида Рэно Пелтри (Франция), Р. Годдард (АКШ), Г. Оберт (Германия) космик учиш проектларига реал хол сифатида караб уни ривожлантирни.  ХХ асрнинг 20-40- йиллари баъзи бир олимлар группаси ва жамоатлар ракета двигателларини конструкциялаш ва синашни бошлани. Аввалги СССР да тутинсиз порохли ракеталарни куриш бўйича биринчи тажрийба-конструкторлиқ лабораторияси Н.И.Тихомиров таклифи билан 1921-йилда ишга тучирилни. Кейинчалиқ бу лаборотория кенгайтирилиб, 1928-йилдан газонинамик лаборотория (ГДЛ) деган ном олди. Унда Б.С.Петропавловский, Г.Е. Лангемак ва В.П.Глушко ва бошка конструктор олимлар бор эди. Ракета курилиши бўйича катта ишларни ракета ҳаракатларини урганиш группаси (ГИРД) олиб борни. 1942-йилда Москвада тузилген ГИРД бошлиги бўлиб С.П.Королёв тайинланни. В.П.Ветишкин, Ф.А.Цандер, М.К.Тихонравов, Ю.А.Победаноцев, Н.А.Рикин, Ю.И.Перелман ва бошкада шундай олимлар ва инженерлар ишлани. Порохли ракеталар инсонга аввалдан белгили булса ҳам ликкин олимлар суйюк ёкилги ракеталарни куриш бўйича тажрийбага эга эмас эди. Шунинг учун ҳам бу турдаги ракеталарнинг тажрийба вариантини ясаш учун йиллар кетни. Биринчи суйюк ёкилги ракета, «ГИРД 09» 1933-йили 17-августда Москва атрофидаги Нехавино кишлогида учирилни. Дастлабки суйюк ёкилгили учирилган ракеталар ҳаракатларининг анализи, келажакдаги космосни штурм киланиган кувватли ракеталарни ясаш мумкинлигини кўрсатти. 1957-йили учирилувчи ракета ясаш бўйича мураккаб иш якуланни. Бу иш амелий космонавтиканинг асосини солишни, бош конструктор С.П.Королёв ва хозирги замон космонавтиканинг назарий асосини солишини М. В. Кельниш тарафидан амалга оширилни. Натижада 4-отябрь Қуёши (1957й) бу ракета ёрдамида Ернинг суъний йулдоши учирилни. Шуннан сунг Ер атмосфераси, ионосфераси ва магнитосфераси ва планетамиз Ерни космосдан урганиш учун юзлаб сунъий йулдошлар, бортида илмий аппаратуралари билан космосга йул олни. 1959-йилдан Ернинг табиий йулдоши-Ой космик аппаратлар тарафидан «нишонга» олина бошланни. 1969-йили АКШ астронавтлари «Апполон-  »да Ой юзига куниб, инсоннинг асирлар давомидаги армони амалга ошни.. 1960-йилларнинг бошидан планеталар оралиқ автоматик станциялар кушни планеталарда (аввал Венера ва Марсни, сунг Меркурийни) тадқиқот ишларини бошлани. 1987,1984-йиллари АКШ «катта тур» программаси бўйича гигант планеталарда тадқиқот ишлари бошланни. 1988-йилда учирилган (шу программа бўйича) АКШ нинг «Вояджер-1» ва «Вояджер-2» автомат станцияларининг «охири» Нептунга (1939) бориб етни. Космосни КА ёрдамида тадқиқотнинг янги эраси, осмон жисмларининг, космик фазоси урганишда революция даврини бошидан кечирмокда. Адебиятлар. 1. Д.Е.Охоцимиский, Ю.Г. Сихарулидзе,”Основы механиқи космического полета” М. “Наука” 1990 г. В.И.Левантовский, “Механиқа космического полета” М.”Наука” 19х0 к. А.Д.Марленский “Основи косманвтики” М. “Просвешение” 1969 нг. Мещерский И. Нингамика точки переменной масси. С-Петербург. Наука. qoiu г. 5. Демин В. ДвиЕние исскуственного спутника в центральном поле тяготения. М. Наука.  oyt г. 6. Гробзовский Г, Иванов Ю, Токарев В. Механиқа космического полета. М. Наука.  oit г.