logo

Ҳарорат ва намликнинг ўзгариши натижасида темирбетон конструкцияларида кучланиш деформацияланиш ҳолатининг ўзгариши

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

158 KB
Ҳарорат ва намликнинг ўзгариши натижасида темирбетон конструкцияларида кучланиш деформацияланиш ҳолатининг ўзгариши Режа: 1. Қуруқ иссиқ иқлим шароитининг ўзига хос хусусиятлари. 2.Иқлим ўзгариши шароитида темирбетон конструкцияларини ҳисоблаш. 3.Иқлим шароитида ишлайдиган темирбетон конструкцияларини лойиҳалашдаги асосий омиллар. Ҳозирги даврда қуруқ иссиқ иқлим шароитида бино ва иншоотлар куришда йигма ва монолит темирбетон конструкцияларидан кенг фойдаланилмоқда. Лойихалаш ва қурилиш ишлари меърида олиб борилиши учун конструкция элементларига салбий таъсир этадиган иссик харорат, иссик хаво хамда кучли радиацияси таъсирини эътиборга олиш лозим. Лойихалаш ва курилиш ишларининг сифати куп жихатдан ушбу муаммонинг қай даражада хал этилишига боқлик. Темирбетон конструкцияларининг ишига курук иссик иклим шароитининг таъсирини хисобга олиш масаласи махсус тадбирларни амалга ошириш билан боглик булиб, кушимча сарф харажатларни талаб этади. Темирбетон конструкцияларини бехавотир ва узок муддат хизмат килиши лойиха жараёнидаги хисобларнинг тури бажарилишига богликдир.  Қуруқ иссик иклим шароитининг узига хос хусусиятлари. Қурилиш меъёрларини СНиП 2.01.01-82 [9] да МДЎ ҳудудини иқлим бўйича туманларга (районларга) ажратилган харита берилган. Ўша харитада қуруқ иссиқ иқлим шароитигa эга бўлган манзиллар ҚҚҚ ва ҚV иқлимий туманларга киритилган. Бундан ташқари ҳавонинг кунлик, ҳафталик, ойлик ва йиллик ҳароратига доир рақамлар берилган. Жазирама иссиқ ойининг ўртача максимал ҳарорати, кундалик ҳароратнинг ўртача давомийлиги, қуёш радиацияси, шунингдек ҳавонинг ўртача ойлик намлиги ҳам мазкур меъёрда ўз аксини топган. Қуруқ иссиқ иқлим шароитидаги ҳудудлар ер куррасининг бешдан бир қисмини ташкил этади. Қуруқликнинг тахминан учдан бир қисми айнан шу иқлимга тўҚри келади. (14.1-расм). Дунё миқёсида иссиқ иқлимли ҳудудлар тўрт минтақага бўлинади: экваториал, субэкваториал, тропик ва субтропик. МДЎнинг иссиқ иқлимли ҳудудлари субтропик ва қисман мўътадил иқлимли минтақаларда жойлашган (14.2-расм). Марказий Осиёнинг иқлим шароити кун, ой ва йил фасллари мобайнида ҳаво ҳарорати ва нисбий намлигининг кескин ўзгариб туриши билан Оврупо шароитидан фарқ қилади. Марказий Осиё қуруқ иссиқ иқлимининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, бу ерда ҳаво ҳарорати ва намлигининг кундалик, ойлик ва йиллик ўзгариши жуда катта бўлади. Бу ҳудудларда ёзда — июнь, июль, август ойларида темирбетон констрикцияларнинг кунгай сиртлари кундузи 70°С га қадар қизийди, тунда 20°С қадар пасаяди. Ўавонинг нисбий намлиги ёз ойларида ўртача 20—40% оралиҚида, кундузи 10% га қадар пасайиши мумкин. Марказий Осиё шароитида йил давомида ёгингарчилик ҳам бир маромда бўлмайди. ЎҚингарчилик миқдори бир йилда 250—300 мм ни ташкил этади, баъзи йиллари 450—480 мм гача етади. ЎҚингарчиликнинг асосий қисми қиш ва баҳор фаслига тўҚри келади, ёзда эса жуда кам бўлади. Баъзан ёзда умуман ёмгир ёқмайди. Бу ҳаводаги намликнинг янада камайишига олиб келади. Ўаво ҳароратининг юқори 367 лиги ва атроф муҳит нисбий намлигининг камлиги темирбетон элементларда сезиларли даражада ҳарорат, киришиш, ички кучланиш ва деформацияларни вужудга келтиради. Қуёш радиациясидан муҳофаза этилмаган темирбетон конструкцияларини ҳисоблашда қурилиш меъёрлари СНиП 2.01.07-85 [10] ташқаридаги ҳаво ҳароратининг меъёрий қийматларини ёзда (tTH ) ва қишда (tHх )қуйидаги формулалар орқали аниқлашни тавсия этади:  Ташқаридаги ҳаво ҳароратининг ҳисобий қийматини аниқлаш учун қуйидаги формула тавсия этилади: Агар (14.1) ва (14.2) ни (14.3) ва (14.4) га қўйсак, келиб чиқади. Бу ерда tVҚҚ ва tҚ — июль ва январь ойларидаги ҳавонинг кўп йиллик ўртача ойлик ҳарорати бўлиб, меъёрлардан [10] олинади. DVҚҚ ва DҚ — июль ва январь ойлари учун белгиланган ўртача ҳароратдан оқиши. Марказий Осиё иқлими учун DVҚҚ=+ 6°C, DҚ=- 15°C ни ташкил этади. Иқлим ўзгариши шароитида темирбетон конструкцияларини ҳисоблаш. Марказий Осиё иқлим шароитида темирбетон конструкциялари даврий ўзгарувчан ҳарорат ва намлик таъсирида бўлади. Сутка давомида кундузи ҳароратнинг кўтарилиши, намликнинг камайиши, кечаси эса аксинча, ҳароратнинг пасайиши ва намликнинг ортиб бориши кузатилади. Ўарорат ва қуёш радиациясининг ўзгариши на 368 тижасида бетондаги температура майдони элементнинг кесим юзаси бўйлаб узлуксиз равишда ўзгариб боради Харорат ва намликнинг элемент кесими бўйлаб нотекис тарқалиши элементда хусусий ҳарорат — киришиш кучланишларнинг пайдо бўлиши ва элементнинг ёрилишини тезлаштиради. Кесим юзаси бўйича ҳароратнинг тарқалиши вақт давомида тўҚри чизиқли эмас. Температура майдонини ҳисоблашда энг ёмон шароит учун доимий бўлмаган температура майдони шартли равишда доимий деб қаралади. Бунда бир йўналишда ҳарорат чизиқли тарқалади деб қаралади. Бошқа йўналишда эса уни ихтиёрий ўзгаради деб олинади. Бунда чизиқли ҳарорат эпюрасини шартли равишда иккига бўлиш мумкин: 1. Хароратнинг кесим юзаси бўйлаб бир хил тарқалиши элементнинг узайишига ёки қисқаришига олиб келади. Бунда элемент бошланҚич юқори температура билан ўртача температура фарқига, яъни йилнинг иссиқ ва со- вуқ давридаги вақтига ҳисобланади. 2. Элементнинг узунлиги ўзгармаган ҳолда кесим юзаси бўйича ҳароратнинг нотекис ўзгариши элемент эгрилигининг ўзгаришига олиб келади. Бунда элемент кесим юзаси бетоннинг ташқи ва ички сиртларидаги энг катта ҳарорат фарқига, шунингдек йилнинг иссиқ ҳамда совуқ давридаги вақтига ҳисобланади. Қуруқ иссиқ иқлим шароитида қизийдиган элементларни ҳисоблаш чоҚида, бетоннинг ялпи юзаси ёки унинг сиқилган қисми юзаси оҚирлик марказини, шунингдек ялпи кесим статик ва инерция моментларини аниқлашда ялпи кесимни қизимаган, мустаҳкамлиги юқори бўлган бетонга келтириб олинади [12]. Бунинг учун кесим баландлик бўйлаб бир неча қисмга бўлиб чиқилади. Келтирилган юза Ared қуйидаги формуладан топилади: бу ерда Aқ — кесимнинг қ-қисми юзаси; bbқ — бетон кесимининг қ- қисми огирлик марказидаги ҳароратга боглиқ бўлган коэффициент; Vқ — қисқа муддатли қизиш учун бетон кесимининг қ –қисми юзаси оҚирлик марказидаги ҳароратга боглиқ бўлган коэффициент; jb1 — бетоннинг қисқа муддатли тоб ташлашини ҳисобга олувчи коэффициент. Қизиган чўзилувчи AS ва сиқилуви AўS арматураларнинг юзаси қизимаган, мустаҳкамлиги юқори бўлган бетон юза бирлигига келтирилади:  2-расм. Элементнинг кесимини юзачаларга бўлиш: қ, j – кичик юзачаларнинг координаталари: қ – 1 дан nЧy гача j – 1 дан nЧz гача. бу ерда As,red ва Aўs,red — чўзилган ва сиқилган арматураларнинг келтирилган юзалари; ES — арматуранинг эластиклик модули; bs — арматуранинг ҳароратига боглиқ бўлган коэффициент. Ўисоблашда ҳарорат ва намлик берилган деб қаралади, кесим вақт бўйича ўзгариши ихтиёрий деб олинади. Эластиклик модули, чизиқли кенгайиш коэффициенти ҳамда бетоннинг киришиши ҳарорат ва намликнинг ўзгаришига боглиқ ҳолда инобатга олинади. Олдиндан уйготиладиган кучланишнинг миқдори ҳам қуруқ иссиқ иқлим шароитида ҳисобга олинади ва унинг қиймати атроф муҳит ҳарорати ва намлигининг ўзгаришига боқлиқ эмас, деб қаралади. Қуёш таъсирида бўладиган темирбетон конструкциялар бошқа ҳисоблардан фарқли ўлароқ қуйидагича ҳисобланади: иссиқ иқлим шароитида ҳавонинг биринчи ёзги ҳисобий ҳарорати таъсирида қизиши ва узоқ ёз давомида ҳароратнинг даврий қизиш ва қишки ҳисобий ҳарорат таъ14.3-расм. Элементнинг кесимини юзачаларга бўлиш: қ, j – кичик юзачаларнинг координаталари кушимча талабларни хисобга олиш купинча темирбетон конструкцияларнинг іимматлашувига олиб келади. кимматлашув сабаблари шундан иборатки, курук ва иссик иклим шароитида ишлайдиган конструкцияларнинг деформацияланиши ва ±рилишбардошлигини меъёрий шароитда ишлайдиган элементларга тенглаштириш учун бетоннинг мустахкамлигини бир синфга ошириш ва арматура сарфини 10% га купайтиришга тугри келади. Ўки темирбетон конструкциясининг махаллий холатини ва хизмат муддатини аниклаш учун бундай иклим шароитида тайёрланадиган ва ишлатиладиган конструкцияларни нафаіатташіи кучлар таъсирига, балки харорат ва намликнинг таъсирига хам хисоблаш лозим. Адабиётлар руйхати : 1. Асқаров Б.А., Низомов Ш.Р., Ерматов И.Т. Проектирование и расчет инженерных сооружений. Электронное учебное пособие, Т., 2003. 2. Вахненко П.Ф., Вахненко В.П. Железобетонные конструкций сельскохозяйственных зданий. Киев, Будивельник, 1982. 3. Бергер Р.И. и др. Инженерные конструкции. М., 1989. 4. Зурнаджи В.А., Николаев В.В. Механика грунтов, основания и фундаменты. М.,1987.