logo

Архитектуравий лойиҳалаш ва қурилишнинг меъёрий асослари фанининг ўқитиш мақсади ва вазифалари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

283.5 KB
Архитектуравий лойиҳалаш ва қурилишнинг меъёрий асослари фанининг ўқитиш мақсади ва вазифалари Режа: 1.“Архитектуравий лойиҳалаш ва қурилишнинг меъёрий асослари” фанининг ўқитиш мақсади ва вазифалари. 2. Турар жой ва жамоат бинолари қурилишининг ривожланиши 3. Архитектуравий лойиҳалаш ва қурилишнинг меъёрий қоидаларининг кўрсатгичлари. “Архитектуравий лойиҳалаш ва қурилишнинг меъёрий асослари” фанининг ўқитиш мақсади ва вазифалари Замонавий архитектурада (асосан турар-жой ва жамоат бино ва иншоотлари) архитекторлар кўпроқ андозали элементлардан фойдаланишга харакат қиладилар. Кўп қиррали архитектурани турли қатламлари ва ишлаб чиқаришда янги технологияларни кундан-кунга тезқорлик билан ўзгариши жараёнда архитекторлар лойиҳани енгиллаштириш учун унификациялаш ва типизациялашга интиладилар. Шунинг учун бино ва иншоотларни лойиҳасини бажаришда ички мураккаб функционал-технологик жараёнларини, уларни табиий иқлимий шароитлари, хоналар ўлчами, ёнғин хавфсизлиги ва бошқалар таъсири остида вужудга келадиган меъёрий норма ва қоидаларни билиш вазифалари белгиланган. Фанни ўқитишдан мақсад – келажакда талабаларга лойиҳа ташкилотларида ишлашда замонавий биноларни лойиҳалаш жараёнида энг илғор тажрибаларни қўллаган ҳолда ахитектуравий лойиҳалаш масалаларини ечишда лойиҳачи архитекторларга Ўзбекистон Республикаси шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва меъёрий материаллар билан ишлашга ўргатиш, ушбу меъёрлар ёрдамида шаҳар ва қишлоқ ҳудудларида қурилиши мумкин бўлган бино ва иншоотларни лойиҳа қилишдаги билимларга эга бўлиши, кўникма ва малакаларни шакллантиришдир. Фаннинг вазифаси – архитектуравий лойиҳалашда бакалаврларга Ўзбекистон Республикаси қонуний ишларини (актларини) бажариш зарурлиги, шаҳарсозлик объектларини лойиҳалаш ва турар-жой ва жамоат бинолари қурилишида уларни қўллаш ҳамда буюртмачи билан ишлаш, қурилишда иштирок этишни ўргатишдир. Турар жой ва жамоат бинолари қурилишининг ривожланиши Жамоат бинолари ва унинг комплекслари сунъий яратилган муҳит бўлиб бир ёки бир нечта жараёнларнинг ўзаро боғлиқ бўлган инсоннинг ҳаётий фаолиятини ўтказишга мўлжаллангандир. Жамоат бино ва иншоотларнинг энг асосий омили эса, унинг ҳажмий-режалаштирилишини асосини инсоннинг ҳаётий фаолияти давомида жамиятга, хизмат қилишга эришишдан иборатдир. Шунинг учун ҳам жамоат бино ва иншоотларини лойиҳалашда турли хилдаги комплекс омилларини (факторлар) ҳисобга олиш керак бўлади булар: ижтимоий, шаҳарсозлик, табиий - иқлимий, миллий-маиший, конструктив, физик-техникавий, иқтисодий, архитектуравий ва бадиийдир. Шаҳар (яшаш) ҳудудларининг танқислиги туфайли жамият ривожланишида шаҳарлар ролининг ошиш жараёнида аҳолини жойлаштирилиши бўйича лифтсиз ва кўп қаватли уйлар турар – жой биноларининг асосий турларига айланмоқда. Уларнинг кўп сонда қўлланиши яшаш ҳудудлари ва инженерлик коммуникацияларидан етарли даражада самарали фойдаланиш имкони бермоқда. Турар – жой биноларининг бундай тури Марказий Осиё вилоятларида турли – туман архитектуравий режавий, ҳажмий – образли ва конструктив ечимлари билан янада кенг кенг тарқалиб бормоқда. Улар иқтисодий жиҳатдан фойдали бўлиб, турли сонли ва демографик таркибдаги оилаларнинг яшаши учун фазовий – режавий параметрлар бўйича республикамизнинг мураккаб иқлимли ва сейсмик районларда (7 – 9 балли) маълум муддатларда нормал санитар гигиеник ва комфорт шароитларни яратади. Шунинг учун бўлажак меъморлардан шундай лойиҳалар талаб қилинадики, бу янги лойиҳалар бизнинг нафақат иқлим шароитимизга ва шунинг билан бизнинг минг йиллаб шаклланиб келган урф-одатимизга, маданиятимизга ва тарихимизга ҳам тўла жавоб бера олишлари керак. Қурилишда тежамқорлик ва ундан фойдаланиш масалалари бир-бирига қарама- қаршидир. Шунинг учун меъморнинг асосий вазифаси ушбу қарама қаршиликларни бир-бирига таъсирсиз ҳал қилмоғи лозим. Қурилишни тежамқорлик билан олиб боришда қурилиш жиҳозларини ва қурилмаларини тўғри танлаш, заводда тайёрланаётган андозали конструктив қурилма ва жиҳозларидан ўринли фойдаланиш қурилишни арзонроққа туширишга ёрдам беради. Бундан ташқари бинонинг қавати ва қурилиш майдонини тўғри хал қилиш ҳам тежамқорлик омилларидан биридир. Лойиҳавий ечимларни танлашда архитектура-қурилиш меъёрларидан тўлиқ ва унумли фойдаланиш зарур, шунинг учун лойиҳа танлашда бир неча хил лойиҳаларнинг ичидан техник иқтисодий кўрсаткичлари жиҳатидан тежамли бўлганларини олиш яхши натижа беради. Мамлакатимиздаги мавжуд ва режалаштирилган бино ва иншоотлар қурилиши ҳажмига кўра, ушбу муаммони ечишга йўналтирилган моддий маблағ ва меҳнат ресурсларидан рационал фойдаланиш аҳамияти ошмоқда. Бу билан лойиҳа ечимларининг иқтисодий самарадорлиги қатъий назорати зарурияти туғилади. Лойиҳаларнинг иқтисодий баҳолаш учун бир нечта кўрсаткичлардан фойдаланилади. Бино лойиҳаси иқтисодий самарадорлиги қурилиш учун смета тузишда тўлиқроқ аниқланади. Смета маълумотларидан келиб чиқиб, бино майдони квадрат метрига мос қиймати аниқланади. Аммо сметалар тўлиқ ишлаб чиқилган лойиҳа ҳужжатлари асосида тузилади ва лойиҳалаш жараёнидан ундан фойдаланилмайди. Шунинг учун, оралиқ босқичларда лойиҳани баҳолаш учун, бошқа кўрсаткичлар тизимидан фойдаланилади, бу кўрсаткичлар иқтисодиёт нуқтаи – назаридан оптимал бўлган вариантларни танлаш имконини беради. Улар орасидаги биринчи ва энг аҳамиятли кўрсаткич – бу К 1 коэффициенти орқали ифодаланувчи, хонадондаги умумий ва яшаш майдони нисбатидир. У қуйидаги формула билан аниқланади: Хўжалик хоналари майдонини ошириш, иқтисодий самарадорлик ечимини пасайтиради. Иккинчи лойиҳа жараёнида фойдаланувчи техник–иқтисодий кўрсаткич – бу К 2 коэффициентидир. У турар-уй кубатурасининг яшаш майдони йиғиндисига бўлган нисбатини характерлайди ва у ҳажмий коэффициент деб номланади: К 2 – катталиги К 1 га; турар-уй секцияси ҳамда уйдаги вертикал ва горизонтал коммуникациялар сони (зинапоя, лифтлар, вестибюллар ва х.к.); қаватлар баландлиги; конструктив параметрларга (деворлар, тўсиқлар қалинлиги ва ҳ.к.) боғлиқдир. Лойиҳа ечимининг иқтисодий кўрсаткичи – К 3 (бинонинг ташқи тўсиб турувчи деворлар майдонининг бино умумий майдонига нисбати) ва К 4 (ташқи деворлар периметрининг бино банд қилган майдонга муносабати) коэффициентларидир. Бу иккала коэффициент совуқ юзалар катталигини ҳисобга олган ҳолда, иситиш учун материаллар сарфи ва эксплуатацион харажатлар нуқтаи назаридан лойиҳаларни баҳолашга имкон беради. Лекин шуни эсда тутиш керак-ки, бу икки коэффициентлар билан ортиқча ҳисоблашиш, бинонинг тархий ечимида оддий шаклланишига олиб келади ва шу билан бирга композицион ечимлар қабул қилишга тўсқинлик қилади. Қурилиш қийматига индустриализация даражаси ҳам, сезиларли таъсир кўрсатади, чунки бинолар қурилишининг (йирик панелли, ҳажмий-блокли уй қуриш, инвентарли опалубкалар ва х.к.лардан фойдаланиш) индустриал технологиясининг ихтиёрий кўриниши, қурилишдаги меҳнат сарфини кескин қисқартиради. Архитектуравий лойиҳалаш ва қурилишнинг меъёрий қоидаларининг кўрсатгичлари Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилишнинг “КМК 1.01.01 – 96 “Қурилишнинг меъёрий ҳужжатлар таркиби. Асосий ҳолат” қурилиш соҳасида фаолият юритувчи меъёрий ҳужжатлар кўрсаткичи 1 декабр 1995 йил № 99-сонли буйруғи бўйича тасдиқланган. Архитектуравий лойиҳалаш ва қурилишнинг меъёрий қоидалари Қурилиш меъёрий қоидалари тўртта асосий бўлимларга бўлинади: 1. Ташкилий методик нормалар. 2. Лойиҳалашнинг техник нормалари 3. Қурилиш ишлаб чиқаришининг технология ва ташкилий қоидалари 4. Иқтисодий нормативлар. 2. Лойиҳалашнинг техник нормалари қуйидаги қисмларга бўлинади: 01. Лойиҳалашнинг умумий қоидалари 2. Фундаментлар асоси. 3. Қурилиш конструкциялари. 4. Бино ва иншоотларнинг инженерлик жиҳозлари. 5. Транспорт иншоотлари. 6. Гидротехник, энергетик ва мелиоратив иншоотлари. 7. Шаҳарсозлик. 8. Турар жой ва жамоат бинолари. 9. Саноат ва маъмурий маиший бинолар. 10. Ер ажратиш нормалари. Қурилиш соҳасида фаолият юритувчи меъёрий ҳужжатлар кўрсаткичи Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш «АКАТМ» марказида тайёрланган. (1 ноября 2007 йил бўйича) 3 ҚМҚ ва бошқа норматив ҳужжатлар 5 Тизим ости №1. Ташкилий-методик нормалар 5 Гуруҳ 01. Қурилишда норматив документлар тизими 5 Гуруҳ 02. Тадқиқотлар 5 Гуруҳ 03. Лойииҳалаш ва ҳужжатлаштириш тизими системаси 5 Гуруҳ 04. Қурилиш ташкилоти ва технологик ҳужжатлаштириш тизими 6 Тизимости №2. Лойиҳалашнинг техник нормалари 6 Гуруҳ 01. Умумий техник норма ва талаблар 6 Гуруҳ 02. Асослар ва пойдеворлар 7 Гуруҳ 03. Қурилиш конструкциялари 7 Гуруҳ 04. Бино ва иншоотларнинг муҳандислик ускуналари. Ташқи тўрлар. 8 Гуруҳ 05. Транспорт иншоотлари 8 Гуруҳ 06. Гидротехник, энергетик ва мелиоратив иншоотлар тизими 9 Гуруҳ 07. Шаҳарсозлик 9 Гуруҳ 08. Турар-жой жамоат бино ва иншоотлари 10 Гуруҳ 09. Саноат маъмурий-маиший бинолар ва иншоотлар 10 Гуруҳ 10. Ер ажратиш нормалари 11 Тизимости №3. Қурилиш саноати технологияси ва ташкил этиш 11 қоидалари Гуруҳ 01. Қурилиш саноати умумий қоидалари 11 Гуруҳ 02. Асослар ва пойдеворлар 11 Гуруҳ 03 . Қурилиш конструкциялари 11 Гуруҳ 04. Ҳимояловчи, изоляцион ва безак қопламалари 12 Гуруҳ 05. Муҳандислик ва технологик жиҳоз ва тўрлар 12 Гуруҳ 06. Транспорт иншоотлари 12 Гуруҳ 07. Гидротехник ва энергетик иншоотлар, мелиоратив иншоотлар тизими 12 Тизимости №4. Иқтисодий нормалар. 13 Гуруҳ 01. Ташкилий-методик ҳужжатлар. 13 Гуруҳ 02. Қурилиш ва қурилиш-таъмирлаш ишлари учун асосий смета манбалари тўплами 13 Гуруҳ 03. Қурилиш машиналари эксплуатацияси учун асосий смета манбалари тўплами 15 Гуруҳ 13. Жамоат ва маъмурий биноларни жиҳозлаш в а инвентаризацияси учун смета тахминий ресурс қиймат нормалари 15 Даволаш-профилактика объектлари 15 Маданий—маърифий ишлар объектлари 16 Маиший хизмат объектлари 16 Савдо-сотиқ ва жамоат овқатланиш объектлари 16 Ўқув муассасалари объектлари 16 Коммунал объектлар 16 Транспорт объектлари 16 Маъмурий объектлар 16 Гуруҳ 17. Ускуналарни ўрнатиш учун смета стандартлари нормалари 16 Ишга тушириш учун нормалар ва нархлар тахмини 18 Норматив-услубий ҳужжатлар 18 2007-йил охирига қадар ишлаб чиқилган норматив ҳужжатлар тўплами 20 Шифр Шифр Шифр 1 2 1 2 1 2 КМК 1.01.01-96 5 КМК 2.04.05-97 8 КМК 2.09.10-96 10 КМК 1.01.02-96 5 КМК 2.04.06-96 8 КМК 2.09.11-97 10 КМК 1.01.03-96 5 КМК 2.04.07-99 8 КМК 2.09.12-98 10 КМК 1.01.04-98 5 КМК 2.04.08-96 8 КМК 2.09.15-97 10 КМК 1.01.05-97 5 ШНК 2.04.09-07 8 СН 181-70 10 КМК 1.02.07-97 5 КМК 2.04.10-97 8 СНиП 2.11.04-- 85 10 СН 484 - 76 5 КМК 2.04.11-97 8 КМК 2.09.19-97 10 ШНК 1.03.01-03 5 КМК 2.04.12-97 8 СНиП II-94-80 10 ШНК 1.03.02-04 5 КМК 2.04.13-99 8 КМК 2.10.01-97 11 КМК 1.03.03-97 5 КМК 2.04.14-97 8 КМК 2.10.02-97 11 КМК 1.03.04-97 5 КМК 2.04.16-96 8 КМК 2.10.03-97 11 КМК 1.03.05-97 5 КМК 2.04.17-98 8 КМК 2.10.04-97 11 КМК 1.03.07-96 5 КМК 2.04.18-97 8 КМК 2.10.05-97 11 КМК 1.03.09-96 5 КМК 2.04.20-98 8 КМК 2.10.06-97 11 ШНК 1.03.10-06 5 СН 496-77 8 КМК 2.10.07-97 11 ШНК 1.03.11-07 5 КМК 2.05.01-96 8 КМК 2.10.08-97 11 ШНК 1.04.02-05 6 КМК 2.05.02-95 8 КМК 2.10.09-97 11 ШНК 1.04.03-05 6 КМК 2.10.10-97 11 КМК 1.04.04-99 6 КМК 2.05.03-97 9 КМК 2.10.11-97 11 ШНК 1.04.05-06 6 КМК 2.05.04-97 9 ШНК 3.01.01- 03 11 СН 283- 64 6 КМК 2.05.05-96 9 КМК 3.01.02-00 11 СНиП 1.04.03-85 6 КМК 2.05.06-97 9 КМК 3.01.03-97 11 СН 531 - 80 6 СниП 2.05.07-91 9 КМК 3.01.04-04 11 КМК 6 КМК 2.05.08-97 9 КМК 3.01.05-99 11 2.01.01-94 ШНК 2.01.02-04 6 КМК 2.05.09-97 9 КМК 3.01.07-98 11 КМК 2.01.03-96 6 КМК 2.05.10-97 9 КМК 3.01.08-99 11 КМК 2.01.04-97 6 КМК 2.05.11-95 9 КМК 3.01.09-97 11 КМК 2.01.05-98 6 КМК 2.05.12-97 9 СНиП 3.08.01- 85 11 КМК 2.01.06-97 6 КМК 2.06.01.-97 9 КМК 3.02.01-97 11 КМК 2.01.07-97 6 КМК 2.06.02-98 9 СНиП 3.02.03- 84 11 КМК 2.01.08-96 6 КМК 2.06.03-97 9 КМК 3.03.01-98 11 КМК 2.01.09-97 6 КМК 2.06.04-97 9 КМК 3.03.02-98 11 КМК 2.01.11-97 6 КМК 2.06.05-98 9 СНиП III-24-75 11 КМК 2.01.12-96 6 КМК 2.06.06.-98 9 КМК 3.03.04-98 12 КМК 2.01.14-98 6 КМК 2.06.07-98 9 КМК 3.03.06-99 12 ШНК 2.01.15-05 6 КМК 2.06.08-97 9 КМК 3.03.07-98 12 КМК 2.01.16-97 6 ШНК 2.06.11-04 9 КМК 3.03.08-98 12 КМК 2.01.17-95 7 СниП II-58-75 9 СНиП 3.04.01- 87 12 КМК 2.01.18-00 7 СН 522-79 9 КМК 3.04.02-97 12 КМК 2.02.01-98 7 СниП 2.06.14-85 9 КМК 3.05.01-97 12 КМК 2.02.02-98 7 СниП 2.06.15-85 9 КМК 3.05.02-96 12 КМК 2.02.03-98 7 ШНК2.07.01-03 9 КМК 3.05.03-00 12 КМК 2.02.05-98 7 КМК2.07.02-96 10 КМК 3.05.04-97 12 КМК 2.03.01-97 7 КМК2.07.03-96 10 КМК 3.05.05-98 12 КМК 2.03.02-97 7 ШНК 2.07.04-06 10 КМК 3.05.06-97 12 КМК 2.03.03-96 7 СН 551-82 10 КМК 3.05.07-97 12 КМК 2.03.04-98 7 ШНК 2.08.01-05 10 КМК 3.05.08-97 12 КМК 2.03.05-97 7 КМК 2.08.02-96 10 КМК 3.06.01-96 12 КМК 2.03.06-97 7 КМК 2.08.03-98 10 КМК 3.06.02-97 12 КМК 2.03.07-98 7 ШНК 2.08.04-04 10 КМК 3.06.03-97 12 КМК 2.03.08-98 7 КМК 2.08.05-97 10 КМК 3.06.04-97 12 КМК 2.03.09-98 7 КМК 2.08.06-97 10 КМК 3.06.05-98 12 КМК 2.03.10-95 7 СниП II-89-80 10 КМК 3.06.06-97 12 КМК 2.03.11-96 7 КМК 2.09.01-96 10 КМК 3.06.07-96 12 КМК 2.03.13-97 7 СниП 2.09.02-85 * 10 КМК 3.06.08-97 12 СН 497-77 7 КМК 2.09.03-02 10 КМК 3.06.09-98 12 СН 428-74 7 КМК 2.09.04-98 10 КМК 3.07.01-96 12 КМК 2.04.01- 98 8 КМК 2.09.06-98 10 КМК 3.07.02-96 13 КМК 2.04.02- 97 8 КМК 2.09.07-96 10 КМК 3.07.03-97 13 КМК 2.04.03- 97 8 КМК 2.09.08-97 10 ШНК 4.01.01-04 13 КМК 2.04.04- 97 8 КМК 2.09.09-97 10 ШНК 4.01.16-04 13 1 2 1 2 ШНК 4.02.00-04 13 ШНК 4.09-06 15 ШНК 4.02.01-04 13 ШНК 4.03.01-04 15 ШНК 4.02.02-04 13 ШНК 4. 13.02-06 15 ШНК 4.02.03-04 13 ШНК 4. 13.04-06 15 ШНК 4.02.04-04 13 ШНК 4. 13.05-06 15 ШНК 4.02.05-04 13 ШНК 4. 13.06-06 15 ШНК 4.02.06-04 13 ШНК 4. 13.07-06 15 ШНК 4.02.07-05 13 ШНК 4. 13.08-06 15 ШНК 4.02.08-04 13 ШНК 4. 13.09-06 15 ШНК 4.02.09-04 13 ШНК 4. 13.21-06 16 ШНК 4.02.10-04 13 ШНК 4. 13.22-06 16 ШНК 4.02.11-04 13 ШНК 4. 13.23-06 16 ШНК 4.02.12-04 13 ШНК 4. 13.24-06 16 ШНК 4.02.13-04 13 ШНК 4. 13.31-06 16 ШНК 4.02.14-04 13 ШНК 4. 13.32-06 16 ШНК 4.02.15-04 13 ШНК 4. 13.41-06 16 ШНК 4.02.16-06 13 ШНК 4. 13.51-05 16 ШНК 4.02.17-06 13 ШНК 4. 13.52-05 16 ШНК 4.02.18-06 13 ШНК 4. 13.53-05 16 ШНК 4.02.19-06 13 ШНК 4. 13.55-05 16 ШНК 4.02.20-06 13 ШНК 4. 13.61-06 16 ШНК 4.02.21-05 13 ШНК 4. 13.71-06 16 ШНК 4.02.22-05 13 ШНК 4. 13.72-06 16 ШНК 4.02.23-05 13 ШНК 4. 13.81-05 16 ШНК 4.02.24-04 14 ШНК 4. 14.01-06 16 ШНК 4.02.25-07 14 ШНК 4. 17.00-05 16 ШНК 4.02.26-07 14 ШНК 4. 17.01-06 16 ШНК 4.02.27-05 14 ШНК 4. 17.02-06 16 ШНК 4.02.28-04 14 ШНК 4. 17.03-07 16 ШНК 4.02.29-04 14 ШНК 4. 17.04-06 17 ШНК 4.02.30-04 14 ШНК 4. 17.05-06 17 ШНК 4.02.31-04 14 ШНК 4. 17.06-07 17 ШНК 4.02.32-07 14 ШНК 4. 17.07-06 17 ШНК 4.02.33-04 14 ШНК 4. 17.08-07 17 ШНК 4.02.34-05 14 ШНК 4. 17.09-06 17 ШНК 4.02.35-06 14 ШНК 4. 17.10-07 17 ШНК 4.02.36-04 14 ШНК 4. 17.11-07 17 ШНК 4.02.37-05 14 ШНК 4. 17.12-04 17 ШНК 4.02.38-06 14 КМК 4. 17.13-96 17 ШНК 4.02.39-06 14 ШНК 4. 17.14-06 17 КМК 4.02.40-96 14 ШНК 4. 17.15-06 17 ШНК 4.02.41-06 14 ШНК 4. 17.16-06 17 ШНК 4.02.42-04 14 ШНК 4. 17.17-06 17 ШНК 4.02.45-04 14 ШНК 4. 17.18-06 17 ШНК 4.02.46-04 14 ШНК 4. 17.19-06 17 ШНК 4.02.47-04 14 ШНК 4. 17.20-06 17 ШНК 4.02.51-06 14 ШНК 4. 17.21-06 17 ШНК 4.02.52-05 14 ШНК 4. 17.22-06 17 ШНК 4.02.53-06 14 ШНК 4. 17.23-06 17 ШНК 4.02.54-06 14 ШНК 4. 17.24-06 17 ШНК 4.02.55-05 14 КМК 4. 17.25-96 17 ШНК 4.02.56-06 14 ШНК 4. 17.26-06 17 ШНК 4.02.57-06 14 ШНК 4. 17.27-06 17 ШНК 4.02.58-06 14 ШНК 4. 17.28-06 17 ШНК 4.02.59-06 14 ШНК 4. 17.29-06 17 ШНК 4.02.60-06 14 ШНК 4. 17.30-06 17 ШНК 4.02.61-06 15 ШНК 4. 17.31-06 17 ШНК 4.02.62-06 15 ШНК 4. 17.32-06 17 ШНК 4.02.63-06 15 ШНК 4. 17.33-06 17 ШНК 4.02.64-06 15 ШНК 4. 17.34-06 18 ШНК 4.02.65-07 15 ШНК 4. 17.35-06 18 ШНК 4.02.66-07 15 ШНК 4. 17.36-06 18 ШНК 4.02.67-06 15 ШНК 4.17.37-06 18 ШНК 4.02.68-06 15 ШНК 4.17.38-07 18 ШНК 4.02.69-06 15 ШНК 4.17.39-07 18 ШНК 4.02.70-05 15 Смета ишларининг меъёрий тўплами: 18 ШНК 4.07-06 15 Фойдаланилган адабиётлар: 1.КМК 1.01.01 – 96. “Қурилишнинг меъёрий ҳужжатлар таркиби. Асосий ҳолат”