logo

Jinsi matodan ayollar plashi dizayn loyihasi va mavzuni faol metodlar asosida o’tish metodikasini ishlab chiqish

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

1328 KB
Reja: 1. Jinsi matosi haqida ma’lumot. 2. Plash haqida ma’lumot. 3. Ayollar plashining turlari. Jinsi matodan ayollar plashi dizayn loyihasi va mavzuni faol metodlar asosida o’tish metodikasini ishlab chiqish  Tayanch so’zlar. 1. Xlamida. 2. Yomg’irpo’sh. 3. Trench luet. 4. Karandash siluy у i.  O’quv maqsadlari: Ta’limiy: Jinsi matosidan ayollar plashi haqida nazariy bilimlarni berish . Tarbiyaviy: Talabalarga bilim malaka ko’nikmalar berish va estetik tarbiya berish. Rivojlantiruvchi: Talabalarni fanga bo’lgan qiziqishlarini rivojlantirish va mustaqil bilimlarni shakllantirish. Jinsilik melanj gazlama << Vostok>> Urchuqsiz yigirish mashinalarida Tayyorlangan, sidirg’a bo’yalgan 60 Tekisli tanda va 50 tekisli xom arqoq Kalava ipidan sarja o’rilishda to’qiladi, Eni 90 sm 1kv.m gazlamaning vazni 340 g. Jinsilik gazlama <<sport>> urchuq- siz yigirish mashinalarida tayyorlangan 50 tekisli tanda va arqoq kalava ipdan Sarja o’rilishida to’qiladigan qalin Xom gazlama, eni 90 sm, 1 kv ni gazlamaning vazni 282 g. Paxta- Lavsanli jinsilik melanj gazlama <<era>> - qalin, qattiq, mayda gulli o’rilishdagi - gazlama hisoblanadi.  Paxta lavsanli jinsilik gazlama <<anapa>> yupqa, zich xom Gazlama.Paxta lavsani jinsilik gazlama <<albena>> <<primoryt>> gazlamasiga o’xshaydi, lekin katak katak gulli qilib ishlab chiqariladi. Paxta lavsanlik jinsilik gazlama <<novorassiyskaya>> ham <<primorye>> gazlamasiga o’xshaydi. Paxta lavsanlik jinsili gazlama<<azovskaya>> qalin sarja o’rilishli gazlama hisoblanadi.  Ayollar kiyimi deganda eng avvalo Kelishgan, xushbichim, qulay, Rangi chiroyli, siluyeti ixcham Kiyim ko’z oldimizga keladi. Ayollar plashi haqida so’z yuritsak Bu barcha ( ayollar, erkaklar) gardirobidagi eng bebaho Takrorlanmas kiyim hisoblanib eni Bahor, yoz , kuz mavsumida kiyiladi. Tarixiy manbaalarga ko’ra plash 300 oldingi umrga ega. 1-plash Qadimgi gretsiyada yaratilgan, Yunoniston ya’ni gretsiyada juda ko’p yomg’ir yog’gan. Ular o’zlarini Plashsiz ko’rimsiz hisoblashgan. Plashlar salobatlilik ramzi Hisoblanadi. Yomg’irlardan himoya qiladigan plashlar Shandinaviyadan kelib chiqqan. Qadim zamonlarda qo’y junidan Tikilgan kalta plashlar mashhur edi. Qadim Shotlandiyadi kapishonli Plashlar kiyishgan. Xristian dini Paydo bo’layotgan vizantiyada “ xlamida deb nomlanadigan uzun Plashlar modda bo’lgan davrlar Davomida plashlar faqat himoya Vazifasini bajaribgina qolmay u Bezak sifatida kiyilgan, vaqt o’tib har xil fasonlar paydo do’lib plashlar dabdabali kiyimga aylangan.  Vaqti 80 minut Talabalar soni 24ta O’quv mashg’uloti turi Nazariy mashg’ulot Amaliy mashg’ulotning rejasi 1.Jinsi matosi haqida ma’lumot. 2.Plash haqida ma’lumot. 3.Ayollar plashining turlari. O’quv maqsadlari: Ta’limiy: Jinsi manosidan ayollar plashi haqida nazariy bilimlarni berish . Tarbiyaviy: Talabalarga bilim malaka ko’nikmalar berish va estetik tarbiya berish. Rivojlantiruvchi: Talabalarni fanga bo’lgan qiziqishlarini rivojlantirish va mustaqil bilimlarni shakllantirish. Pedagogik vazifalar: -talabalarga jinsi bilan tanishtirish; -talabalarga har bir darsga faol qatnashish haqida ma’lumotlarni yetkazish; -talabalarga jinsi matosidan ayollar plashi bo’yicha nazariy bilimlar berish; -talabalarda aqliy imkoniyatlarini shakllantirishga yordam berish; - Nazariy darsni o’tkazish orqali talabalarga ko’rgazmali taassurot uyg’otish; -talabalarni tarqatma materiallar bilan tanishtirish O’quv faoliyati natijalari: -talabalar jinsi matosidan ayollar plashi haqida tushuntira oladilar; - talabalar har bir darsga faol qatnashish haqida ko’nikma hosil qildilar; -talabalar jinsi matosidan ayollar plashi bo’yicha yaqqol tushunchaga ega bo’ldilar; O’qitish uslubi va texnikasi В lits so’rov, motivatsiya metodi, vizual ma’ruza va Insert metodlari. O’qitish vositalari Ma’ruza matni, proektor, tarqatma materiallar, bo’r. O’qitish shakli Individual va kichik guruh O’qitish shart aharoiti Proektor kompyuter va jihozlangan auditoriya Amaliy darsnig texnologik xaritasiMashg’ulotining texnologik xaritasiMashg’ulotining texnologik xaritasi Bosqichlar vaqti Faoliyat mazmuni O’qituvchi Talaba Izoh 1-bosqich Kirish (10 minut) 1.1 Mavzu, uning maqsadi, ma’ruza mashg’ulotidan kutilayotgan natijalar ma’lum qilinadi. 1.1 Eshitadi, tarqatma materiallar bilan tanishadi, yozib oladi; Og’zaki, yozma 2-bosqich Asosiy ( 60 minut ) 2.1. Talabalar e’tiborini jalb etish va bilim darajalarini aniqlash uchun tezkor savol javob o’tkazadi; 2.2 “ Motivatsiya” metodini qo’llab o’rtaga faollashtiruvchi savollar tashlaydi; 2.3. O’qituvchi vizual materiallardan foydalangan holda darsni tushuntirishda davom etadi, 2.4. “Insert” metodidan foydalanib talabalar yangi mavzuni qay darajada o’zlashtirayotishganini tekshiradi; 2.5 Mavzu yuzasidan savollar beriladi; Shundan so’ng talabalar bajarilgan ishlar, test va savollarga javoblar keltirilgan baholash mezonlariga asoslangan holda baholanadi; 2.6 Talabalar javobini sharhlaydi,xulosalarga e’tibor beradi, aniqlik kiritadi 2.1. Eshitadi, javob beradi. 2,2 O’ylaydi va javob beradi; 2.3. mavzu yuzasidan savollar beradi asosiy joylarini yozib oladi; 2.4. Ishni bajaradi, eslab qoladi, yozadi, har bir savolga javob berishga harakat qiladi; Blits so’rov metodi; Motivatsi ya metodi; Vizual ma’ruza; Insert metodid an foydalani sh 3-bosqich Yakuniy (10 minut ) 3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi, faol talabalarni rag’batlantiradi; 3.2. Mustaqil ish sifatida mavzu yuzasidan materiallar to’playdi . 3.1. Eshitadi, ishni bajaradi; aniqlashtiradi; 3.2. Topshiriqni yozib oladi;  БЛИЦ -СЎРОВ ТЕХНОЛОГИЯСИ Блиц - педагогикада тезкор, бир зумлик маъносида ишлатилади. Бу технологияда талаба -ўқувчиларга ўрганилган бутун мавз у ёки унинг маълум қисмининг асосий тушунчалари ва таянч иборалари бўйича туз и лган саволларга жавоб (оғзаки, ёзма, бирор жадвал ёки диаграмма кўринишида) беришлари таклиф этилади. Масалан, генетика фанидан ўтилган «Ҳужайра тузилиши» мавзусининг охирида қуй идаги саволлар бўйича блиц -суров ўтказиш мумкин: 1. Ҳужайранинг ирсиятда қандай аҳамияти бор? 2. Ҳужайранинг шакли ва ўлчами қандай бўлиши мумкин? 3. Ҳужайранинг химиявий таркиби қандай моддалардан ташкил топган? 4. Ҳужайра органоидлари ва уларнинг ваз ифалари нималардан иборат? 1.Plash qanday matodan tikiladi? 2. Qanday matolarni bilasiz? 3. Plash qanday turlarini bilasiz? 4 . Qanday uslublarni bilasiz?Blits-so’rov metodi.  1. Мотивация методи. Машғулотлар таълим олувчилар билан қизиқарли, ҳаттоки, дарсга тааллуқли бўлмаган мавзулар тўғрисидаги суҳбат билан бошланиши лозим. Иложи бўлса, дарсга боғлиқ бўлган мавзулар юзасид ан суҳбатни бошлаш керак. Масалан, қизиқарли кашфиёт ёки янгилик танланиши мумкин. Буларнинг барчаси биринчи дарс мобайнида таълим олувчиларнинг кайфиятига, шу соҳага қизиқишига ёки кейинги дарсларда таълим олувчилар ўрганадиган фанига эътиборини қаратиш га ёрдам беради. Nima uchun jinsi matosidan shkaf yasalgan?  Инсерт metodi. Инсерт технологиясини қўллаш учун дастлаб ўқувчиларга маъруза матни билан танишиб чиқиш вазифаси юклатилади. Матнни ўқиш учун ўқитувчи мавзу мазмуни кўламидан келиб чиққан ҳолда регламент белгилайди. Сўнгра жадвал асосида мавзу юзасидан саволларни келтиради ва ўқувчиларни жадвал қаторларини қуйидаги белгиларни қўйиб чиқишни топширади. Мавзу саволлари √ + - ? 1. Yomg’ir po’sh   √       2. Karandash     +     3. Primorye     -   4. Umbrella           ?Insert metodi . Test. 1. Tarixiy manbaalarga ko’ra plash nechinchi yil oldingi umrga ega? A) 400 yil B) 300 yil C) 500 yil D) 200 yil 2. Birinchi plaslar qayerda yaratilgan? A) Gretsiyada B) Fransiyada C) Xitoyda D) New yorkda 3. Qaysi shaharda ko’p yomg’ir yog‘ir yog’ganligi sababli plash kiyib yurishgan? A) Amerikada B) Gretsiyada C) Yaponiyada D) Xitoyda 4. Plashlar nimaning ramzi hisoblanadi? A) ko’rimsizlilik B) noaniqlilik C) salobatlilik D) chiroylilik 5. Plashlar o’zi qayerdan kelib chiqqan? A) Skandinaviyadan B) Shotlandiyadan C) Xitoydan D) Parijdan 6. Vizantiyada plashni qanday nomlashgan? A) Umbrella B) Xlomida C) Yomg’irpo’sh D) hamma javob to’g’I 7. Nechinchi asrda tik yoqali kalta plashlar modada bo’ldi? A) XVII- asrda B) XVIII- asrda C) XI-asrda D) XV- asrda 8. Plahlarning mashhurligi nechinchi yillarda oshdi? A) 2000 yilda B) 2002 yilda C) 2009 yilda D) 2011 yilda 9. Ch. Mikentosh qaysi plashni ixtiro etadi? A) Yomg’ir po’sh B) Plashovka C) Tik yoqali D) Uzun plash 10. Jinsilik melanj gazlamasi qaysi yigirish mashinalarida tayyorlanadi? A) “Era” B) “Vostok” C) “Primorye” D) Hamma javob to’g’ri Savollar. 1. Plashlar o’zi qayerdan kelib chiqqan? 2. Vizantiyada plashni qanday nomlashgan? 3. Plashning mashhurligi nechinchi yillarda yanada oshib bordi? 4. Nechinchi yilda plashning tik toqasi modada bo’ldi? 5. Plashlar nechi ming umrga ega? Baholash mezonlari va ko`rsatkichlari Ba holash materiallari 1 2 3 4 5 Ballar yi g` indisi 1. Nazorat savollari 5 5 5 5 5 25 2. Test 5 5 5 5 5 25 3 . Musta q il top sh iri q lar 10 10 10 10 10 50 Jami : 20 20 20 20 20 100 Xulosa. Xulosa qilib shuni takidlash joizki, men bu bitiruv malakaviy ishni bajarish davomida Jinsi matosidan ayollar plashi haqida ma’lumotlar to’pladim, mavzuning o’qitish texnologiyasi va texnologik xaritani tuzdim. O’qitish texnologiyasi va ta’lim shakllari, metodlarini o’rganib tavsiya qildim. Mavzuga oid baholash materiallari va me’zonlarini ishlab chiqish uchun nazorat savollari,, test savollari tuzdim. Bugungi zamonaviy ta`lim sharoitida talabalarni ta`lim jarayonidagi faolligini oshirishga qaratilgan faol metodlarni qo`llashni talab etadi. Ta`lim oluvchilarning o`quv-bilish va o`quv amaliy faoliyatlarini faollashtirishda ko`mak beruvchi ta`lim metodlarini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi . Faol ta`lim metodlarni maqsadli yo`naltirilgan tanlash belgilangan o`quv maqsadga erishishni kafolatlaydi . Adabiyotlar ro’yxati: 1. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. 2. Pedagogik texnologiyalar.Q.T. Olimov va boshqalar. Toshkent 2010. 3. Maxsus fanlarni o`qitish metodikasi.Toshkent 2013. 4. Engil sanoat mahsulotlari texnologiyasi. Kulidjanova G.K., Musaev S.S.G.G`ulom 2002 5. Moda jurnali. 6. www.style.uz 7. www.live-master.ru 8. www.bulavka.ru 9. www.mode.ru 10. www.glamurneko.ru