logo

Гастроэнтерологияда шошилинч холатлар - ошкозон-ичакдан кон кетиш, жигар комаси. Шошилинч даволаш

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

2690 KB
Гастроэнтерологияда шошилинч холатлар: ошкозон-ичакдан кон кетиш, жигар комаси. Шошилинч даволаш 1 Кон кетиш- коннинг кон-томир девори бутунлигини бузилиши натижасида ундан чикиши хисобланади Таснифи: Этиологиясига кура: Травматик, нотравматик (томирлардаги патологик узгаришлар туфайли), операциялардан кейинги Кон кетиш урнига кура: Ташки ва ички (бушликларга) Кон кетган вактига кура: Бирламчи (травма вактида) ва иккиламчи (травмадан кейин) 2 Кон кетиш турлари: • Артериал – кон тиник кизил рангда, пульсимон, катта оким билан окади, прогнози кон томир диаметига боглик – аорта ва катта артерияларидан кон кетиш тезда улимга олиб келади. • Веноз – кон корамтир кизил рангда, суст, секин оким билан окади, прогнози вена диаметига боглик – хаво эмболиясига сабаб булиши мумкин. • Паренхиматоз – ички органлар – жигар, буйрак, талок паренхимасини бузилиши натижасида кон кетади. Кон мустакил тухтамайди улимга олиб келади.• Капиляр кон кетиш – яранинг бутун майдонидан кон кетади, куп холларда уз-узидан тухтайди. • Ички кон кетиш белгилари – рангпарлик, совук тер, бош айланиши, чанкаш, хушдан кетиш, пульснинг тезлашуви, кон босимининг пасайиши, Нв ва Н t пасайиши. 3 Ошкозон ичакдан кон кетиш: • Яра касаллиги – 70% • Кизил унгач веналарини варикоз кенгайиши – 10% • Геморрагик гастрит – 5% • Усмалар – 5% • Бошка сабаблар (Меллори-Вейс синдроми, куйишлар, диафрагмал чурралар) – 10% 4 Овкат хазм килиш трактидан кон кетиш • 1. Тиник, кизил кон билан кусиш – хазм тракти юкори кисмидан кон кетишга хос; • 2. Кофе куйкасига хос кусиш — ошкозондан кон кетишга хос; • 3. Мелена — ингичка ва йугон ичакдан кон кетишга хос; • 4. Псевдомелена темир, висмута, актив кумир препаратлари кабул килишга, кизил лавлаги, кора тут истеъмол килганда булади; • 3. Ахлатда кон булиши ошкозон тракти пастки кисмларидан кон кетишга ёки киска вакт ичида 1 литрдан ортик кон кетишга хос; • 4. Грегерсен синамаси мусбат булиши; • 5. Кон кетиш натижасида гипохром типда темир танкислиги анемиясини ривожланиши хос; • 6. Гемодинамика бузилишлари — АКБ пасайиши, пульс тезлашиши, хушни йукотиш, бош айланиши, чанкаш, терлаш, кунгил айниши хос; • 7.Шок — систолик АКБ < 100 мм рт. ст. паст булиб, ОЦК > 30% холда ривожланади; • 8.Лаборатор маълумотлар — гематокрит пасаяди, лейкоцитоз ва тромбоцитоз кузатилади. 5 Ёмон прогноз сабаблари: • Катта ёш (60 ёшдан) • Йулдош касалликлар • Коагулопатия • Иммунодефицит холат • Гиповолемик шок • Кайта кон кетиш • Шифохонада кон кетиши • Кизилунгачдан кон кетиш • Янги кон кетиш белгилари (эндоскопияда яра асосида кон томир куриниши) 6 Хазм тракти юкори кисмларидан кон кетиш Сабаблари • Кенг таркалган сабаблар: пептик яра, гастрит (алкоголь, аспирин, НПВС, стресс), эзофагит, синдром Маллори—Вейсса (ошкозон кардиал кисми ёрилиши кусиш вактида), кизилунгач ва ошкозон веналари варикозн кенгайиши, кизилунгач, ошкозон, ичак усмалари гипертрофис гастропатия (болезнь Менетоие), аорта аневризмаси. Диагностикаси • Курик ва анамнез: медикаментлар таъсири (аспирин ва НПВС), анамнезда яра ва кон кетиш булиши, ирсият, цирроз симптомлари, васкулитлар; • Ошкозон суюклиги аспирацияси (назогастрал зонд оркали); • Эндоскопия: (> 90 % информатив). • Рентгенологик текширув барий сульфат билан (80 % информатив); • • Селектив мезентериал артериография —эндоскопия утказиш имконияти булмаганда кулланилади; • Радионуклид сканирлаш (99mТс билан нишонланган эритроцитлар ёки альбумин билан) – номаълум сабабли кон кетишда скрининг-тест хисобланади; 7 ЖИГАР ЦИРРОЗ И ва КИЗИЛУНГАЧ ВЕНАЛАРИ ВАРИКОЗ КЕНГАЙИШИ ЖЦ касаллигида 90% беморларда КВВК кузатилади. Кон кетиш хавфи - 25-35% . Улим 30-50%. Алкоголли ЖГ КВВК 2 йил давомида хосил булади. Вирусли ЖЦ КВВК 6 йил давомида хосил булади. КВВК камайтириш 65-70% рецидив беради Рецидив 6 ой давомида хосил булади. 8 Хазм тракти пастки кисмларидан кон кетиш Сабаблари • Анал соха зараланиши (геморрой, трещина), травма, проктит, колит (ярали колит, Крон касаллиги, инфекцион ва ишемик колит), полиплар, карцинома, ангиодисплазия, дивертикулез, инвагинация, васкулит, амилоидоз, антикоагулянтлар куллаш Диагностикаси • Анал сохани куздан кечириш: геморрой, трещина, яра, проктит, усма. • Артериография: кон кетиш урни ва сабабини аниклаш учун; • Колоноскопия • Диагностик лапаротомия (охирги чора). 9 Кон кетишни даволаш: • Умров ости венаси катетери урнатиш • АКБ, пульс, сийдик, гемотокрит мониторинги • Ошкозонни ювиш уй температураси суви билан • 6 дозада кон куйиш (1 доза = 450 мл) • Оператив давони уйлаб куриш • Изотоник тузли эритма, альбумин, плазма, эритроцитар масса куйиш. • Витамин К (10 мг подкожно или внутривенно). • Кальций препаратлари внутривено (10-20 мл 10% кальций глюконата). • Эмпирик даво (антацидлар, Н2- гистаминоблокаторлари, омепразол) • Операцияга курсатма: норегуляр ва кайта кон кетиш 10 Кизилунгач ва ошкозон варикоз веналаридан кон кетишни даволаш Сандостатин ® (60-80%) 50 мкг в/в, кейин хар соатига 50 мкг – 5 кун Вазопрессин (50%) 20 ЕД в/в 15-20 мин, кейин 0,1-0,4 ЕД/мин Нитроглицерин Нитроглицерин 0,2 мкг/мин в/в ёки 0,3 мг /л хар соатда Ранитидин 50 мг в/в, хар 6-8 соатда кайтариш. Контрикал 10000-20000 ЕД в/в секин Аминокапрон кислота 5% - 100 мл Плазма ва кон Гематокрит 30% булганида Эндоскоп томирга лигатура куйиш ва эндоскопик склеротерпия (80-90%) Медикаментоз терапия наф бермаганда: трансъюгуляр жигар ичи портотизим шунтини урнатиш 11 СОМАТОСТАТИН И САНДОСТАТИН: ТАЪСИР МЕХАНИЗМ И ЖКТ томирлари ЖКТ Висцерал томирлар спазми Кизилунгач сфинктери т онус и Варикоз веналарда босим Кон окишини тухтатадиУт кислотаси ва ичак гормонлари с екреция сиСоматостатин и сандостатин Висцерал ко н окими Портал к он окими Портал босим12 САНДОСТАТИН варикоз кенгайган веналардан кон кетганида биринчи соатда кулланилиши лозим : Хеч кандай эндоскопияни кутмасдан давони бошлаш керак Максад :  Кон кетишини камайтириш ёки тухтатиш учун;  Эндоскопик текширувни енгиллаштириш максадида Сандостатин инъекцияси тери остига барча беморларга кулланилиши лозим ГОСПИТАЛИЗАЦИ ЯНИ КУТМАСДАН БОШЛАШ КЕРАК 13 ПГ узок вакт даволаш. Кайта кон кетишини олдини олиш Улимни камайтириш Жигар функци яларини яхшилаш Пропранолол 5-20 мг 2-3 марта/сут Небиволол 2,5-10 мг/сут Сандостатин 50 мкг 2 марта/сут п/к Кизилунгач веналаридан кон кетиш профилактикаси 14 Жигар циррозини даволаш Этиологик терапия Портал гипертензия Синдромал терапияИнтерферонлар, Синтетик нуклеозидлар Бета-блокаторлар. Нитратлар. АПФ и нгибиторлар Октреотид. Спиронолактон. Фуросемид. Урсосан Лактулоза (Дюфалак) Цитолитик синдром Холестатик синдром Аутоиммун синдром 15 ПОРТАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ: Дарвоза венасида босимни ошуви булиб, жигар касалликлари ёки дарвоза венасининг жигардан кон олиб кетувчи ташкари кисмларини обтурацияси натижасида келиб чикади. Портал гипертензия даражасини аниклашда босимни порто- жигар градиентини аниклаш олтин стандарт саналади - ПЖГ. Портал гипертензияда ПЖГ > 5 мм. сим. ст. Латент ПГ 5 - 10 мм сим. ст. К линик симптом лар > 10 мм сим. ст. Кон кетиш хавфи > 12 мм сим. ст. ПГ УТТ белгилари: Дарвоза венаси диаметри > 12,5 мм Кон окиш тезлиги < 21 см/сек 16 ПОРТАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯНИ ДАВОЛАШ РЕЖАЛИ ТЕРАПИЯ Пропранолол Небиволол 5-20 мг 2-3 марта суткада, 2,5-10 мг суткада АД ва ЮУС назорати остида Октреотид 50 мкг 2 марта суткада т/о, узок вакт Спиронолактон 25-50 мг, узок вакт Урсосан 10-15 мг/кг/сут, узок вакт АСЦИТ Фуросемид Асцит+шишлар: вазнни 1 кг/кун камайтириш Асцит: вазнни 0,5 кг/кун камайтириш Допамин 1-5 мкг/кг/мин в/и томчилаб Парацентез Альбумин 8 г хар бир литр олиб ташланган суюклик учун Асцит- перитонит Цефалоспоринлар III-IV авлоди (цефоперазон, цефтриаксон) 17 ПГда бета-блокаторлар эффекти (пропранолол, небивалол) ПЖГ пасайтиради Жигарда кон окишини камайтиради Портал томир резистентлигини оширади. • Талокда кон келишини камайтиради • Талок томирлари резистентлигини оширади • Альдостерон секрециясини камайтиради 18 ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ДО ЛЕЧЕНИЯ НЕБИВОЛОЛОМ ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ НЕБИВОЛОЛОМ19 Жигар комаси — жигар етишмовчилиги ёки портал тизимда кон айланишининг массив бузилиши натижасида марказий нерв системаси фаолияти (хушдан кетиш), кон айланиш ва моддалар алмашинувининг жиддий бузилишидир. • 7. Жигарда кон айланиши уткир бузилиши (жигар венаси ва артерияси тромбози). • 8. Портокавал анастомозлар (жигар циррози, жигар веналари тромбози). • 9. Сепсис. • 10. Куйиш ва совук уриши. • 11. Хомиладорлар уткир ёгли жигари. • 12. Бирламчи ва местастатик рак. • 13. Номутосиб кон куйиш.1. Уткир вирусли гепатит (В, С, D). 2. Лептоспироз (Васильев— Вейл касаллиги. 3. Жигар циррози. 4. Захарланишлар замбуруглар, огир метал тузлари, саноат захарлари (токсик гепатит). 5. Токсик-аллергик (дорилар билан) захарланиш 6. Механик сариклик (ут йулини кисилиши, тош, усма). Жигар комаси турлари: Эндоген, Экзоген, Аралаш, Ёлгон 20 Эндоген жигар комаси – жигар паренхимаси некрози натижасида келиб чикади а) асосий сабаби конда аммиак тупланиши. Мияда АТФ хосил булиши ва ишлатилишини бузилиши, g-аминомой кислоттасини камайиши (мия медиатри) б) церебротоксик моддалар тупланиши в) ёлгон нейромедиаторлар тупланиши, уларни нормал медиатролар билан таъсирланиши ва нейрондаги бузилишлар г) гипогликемия, гиперинсулинемия (инсулинни парчаланиши бузилади) д) Метаболический ацидоз пироузум ва сут кислотаси тупланиши натижасида. е) электролит бузилишлари - гипокалиемия. Гипокалиемия метаболик алкалозга олиб келади ва аммиакни бош мия хужайраларига кириши тезлашади. ж) органлар гипоксемияси ва гипоксияси З) гемодинамик бузилишлар (гиповолемия, артериальная гипотензия, периферик томирлар кучини пасайиши); и) ДВС-синдром ривожланиши к) буйраклар фаолиятини ривожланиши - олигоанурии, азотемии, гиперкалиемии 21 Экзоген (портокавал) жигар комаси - жигар циррози ва портал гипертезияси бор беморларда ривожланади. Токсик моддалар – аммиак тугридан-тугри конга утади, жигарда зарарсизланмайди. Сурункали, аста-секин кечади ва жигар энцефалопатиясига олиб келади. Аралаш жигар комаси –экзоген ва эндоген кома сабаб булади, циррозда портоковал коллатераллар ривожланиши ва жигар некрози булса кузатилади . Ёлгон кома (электролитли, гипокалиемик) - калий дефицити натижасида келиб чикади, диуретиклар интенсив терапияси, парацентез, куисш, диарея сабаб булади. Гипокалиемия метаболик алкалозга олиб келади ва аммиакни бош мия хужайраларига кириши тезлашади. 22 ДИАГНОСТИК ТЕКШИРУВЛАР Кон умумий тахлили Гепатит м аркерлари АЛТ, АСТ, ЩФ ,  -ГТП , ХЭ, билирубин . А льбумин Г люкоза Э лектролитлар М очевина, креатинин УТТ Жигар биопсияси ЭГДФС КТ Асцитик суюклик тахлили : хужайралар , альбумин, экиш . П сихометрик ва нейропсихологик тестлар . 23 Жигар етишмовчилиги клиникаси: • I боскич: эрта боскичи – токсик моддалар ва алькоголга толерантлик пасаяди. Факат махсус тестлар оркали аникланади. • II боскич: уз-узидан бехол булиш, чарчаш, иштахасизлик, ёгли овкатларни кутара олмаслик, метеоризм, диспепсия, холестаз ва иситма. «Жигар синамалари» - информатив. • III боскич: моддалар алмашинувини чукур бузилиши, дистрофия, озиб кетиш, нерв-психик узгаришлар, интеллект, уйлаш бузилиши, эйфория, депрессия, апатия, тремор • IV боскич – кома. Безовталик, тремор, Куссмаул типидаги нафас, «жигар хиди», иситма, сариклик, геморагик белгилар 24 Жигар етишмовчилиги даражалари (Чайлд буйича) Белгилар: А- компенсация ланган В- субкомпенсац ияланган С- декомпенса цияланган Билурибин, мг% (х17=мколь/л) 2 гача 2-3 3 дан зиёд Альбумин, г% 3,5 дан зиёд 3-3,5 3 дан паст Асцит йук даволанувчи Даволаниш и кийин Неврологик бузилишлар йук минимал Кома Бемор ахволи уртача огир Ута огир 25 I. Базис (классик) терапия. • 1 . Даво режимини саклаш. • 2. Интоксикация ва токсик моддаларни организмга тушувини олдини олиш. • 3. рацион энергетик кийматини саклаш ( суюклик витамин, коферментлар баласини саклаш). • 4. Гипогликемия коррекцияси. • 5. гипоксемия ва гипоксия коррекцияси. • 6. электролитлар баланси коррекцияси. • 7. ДВС-синдромни даволаш. • 8. гемодинамик бузилишларни олдини олиш. • 9. глюкокортикоидлар куллаш. • 10. протеолитик ферментлар ингибиторларини куллаш. II. Махсус (актив) даво усуллари. 1. кон куйиш. 2. Гемосорбция. 3. Плазмаферез. 4. Лимфосорбция. 5. Гемодиализ и перитонеал диализ. 6. кукрак лимфа йулини дренирлаш. 7. жигар трансплантацияси. Жигар комасини даволаш программаси 26 Жигар комасида даво режими: • Интенсив терапия ва реанимация булимига ёткизиш. • Барча лаборатор текширувларни хар куни кайтариш, бемор умумий ахволи, асаб тизими ва жигар улчамларини текшириш. • Оксил махсулотларини камайтириш. • Уйку дорилари, транквилизаторлар, диакарб (фонурит), гипотиазид, анальгетиклар, гепатотоксик антибиотикларни (оксациллин, рифампицин) такиклаш. Анаболик стероидларни тухтатиш. • Психомотор кузгалишларда дроперидол — 1-2 мл 0.25% м/о, в/и куллаш, натрий оксибутират — 10 мл 20% 20 мл 40% глюкозада, секин, 2 мл 0.5% седуксен (диазепам) (А. И. Грицюк, 1985). 27 • Хар куни ичакни ювиш – кайнатилган сув ва изотоник эритмада, ош содаси билан; • Ошкозонни ювиш; • Диарея хосил килиш (30 мл 25% магний сульфат, 50 г сорбит 150 мл сувда) • Ичакка анитибиотиклар юбориш -неомицин 1 г хар 4 соатда, 5-7 кун; • Лактулоза куллаш 60-100 мл 3-4 марта, клизма 700 мл сув + т 300 мл лактулоза кунига 3-4 марта. • энтеродез 5 г х 3 марта; • 5% глюкоза, изотоник эритма, гемодез, неокомпенсан, лактосол, трисол - 2.5-3 л • Альбумин 10%-100-150 мл • Аминокислотали аралашмалар Интоксикацияни олдини олиш 28 • Суткалик энергия - 1500 ккал. Зонд оркали овкатлантириш. Соклар — апельсин, шафтоли, кароли. • в/и 1-2 л 10% глюкоза суткада, 100-150 мг кокарбоксилаза. • Интралипид — ёг эмульсияси в/и 100-200-300 мл, 30-40 томчи минутига. • Витаминлар В1 — 20-50 мг, витамин В6 — 0.05-0.1 г, витамина С — 0.3-0.5 г. , • Коэнзим А (240 мг) внутривенно 5% глюкозада 2 марта кунига • Цитохром С 20-30% - 100,0 мл в/и томчилаб • Гипогликемияни олдини олиш - 1-1.5 л 10% глюкоза, ёки 40 мл 40% глюкоза. Суткалик энергияни саклаш 29 • Кислород катетр билан • гипербарик оксигенация барокамерада 2-3 атм - 1-3 соат. • К-Магний-аспаргинат 250-500 мл • ДВС-синдромда: I (гиперкоагуляцион) фазада в/и гепарин 10,000 ЕД 2-3 марта, 300- 400 мл плазма, 400-600 мл реополиглюкин. II (гипокоагуляцион) фазада в/и фибринолиз ингибиторлари 300 мл 5% аминокапрон кислота, трасилол — 80,000-100,000 ЕД, контрикал — 100,000 ЕД 200-400 мл антигемофил плазма. Артериал гипотензияда в/и полиглюкин, реополиглюкин, допамин (80 мг), 0.3-0.5 мл 0.05% строфантин. Жигар комасида гипоксия, гипокалиемия ва ДВС синдром ва гипотензияни даволаш 30 Глюкокортикоидлар куллаш: • Яллигланига карши, дезинтоксикацион, мембрана ва капилярларни тиклайди, иммун жараёнларни сусайтиради. • преднизолон внутривенно - 180 - 600 мг/ сут (Е П. Шувалова. А. Г Рахманова, 1986).Аввал 150 мг, кейин - 90 мг хар 4 соатда. 31 Актив методлар: • 0.5-1.5 л кон куйиш, 2 – 5 марта, хар 2 кунда. • Гемосорбция — конни сорбентлардан утказиш (активированный уголь, смола), токсик моддалар ушланиб колади. • Лимфасорбция – лимфани сорбентлардан утказиш. Кукрак йули дренаж килиниб 5-8 кун давомида кулланилади. • Плазмаферез — бемор плазмасини олиб ташлаб, донор плазмаси куйиш. • Ассистент жигар (чучка, маймун) оркали конни утказиш. • Гемодиализ – сунъий буйрак аппарати оркали конни тозалаш. • Жигар трансплантацияси. 32