logo

Экспрементал психология шаклланишига кадар психологиянинг онг хакидаги фан сифатида ривожланиши

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

468.5 KB
Эксререментал психология шаклланишига Эксререментал психология шаклланишига кадар психологиянинг онг хакидаги фан кадар психологиянинг онг хакидаги фан сифатида ривожланишисифатида ривожланиши • Онг психика мезони сифатида алоҳида белгиланиши. Онг психика мезони сифатида алоҳида белгиланиши. Декарт таълимотининг асоси. Психика инсон ички дунёси Декарт таълимотининг асоси. Психика инсон ички дунёси сифатида қабул қилиниши. Декарт таълимотида «жон» ва сифатида қабул қилиниши. Декарт таълимотида «жон» ва «тана» тушунчаси. Декарт дуализми (1596-1650).«тана» тушунчаси. Декарт дуализми (1596-1650). • Спиноза психологияси (1632-1677). Спинозанинг монистик таълимоти. Фалсафий таълимотларда ( XVII ) эмпирик психологиянинг юзага келиши. Ф.Бэкон- эмпирик психологияни асосчиси. Т.Гоббс (1588-1679) таълимотининг асосий гоялари. • Джон Локк (1632-1704) эмпирик психологиянинг отаси. Унинг назарияси моҳияти. /оялар нарсаларнинг сифат даражалари. Локк томонидан 3 хил сифатнинг ажратилиши: бирламчи, иккиламчи ва учламчи. Психика вокеликнинг киши миясида акси Психика вокеликнинг киши миясида акси сифатида хар хил даражалар билан сифатида хар хил даражалар билан фаркланади. Психиканинг одамга хос фаркланади. Психиканинг одамга хос булган олий даражаси онгни ташкил булган олий даражаси онгни ташкил этади. Онг психиканинг, уни, яхлит бир этади. Онг психиканинг, уни, яхлит бир холга келтирувчи шакли булиб кишининг холга келтирувчи шакли булиб кишининг мехнат фаолиятида, бошкалар билан (тил мехнат фаолиятида, бошкалар билан (тил ёрдамида) доимий мулокот килиш ёрдамида) доимий мулокот килиш жараёнида шаклланишини ижтимоий-жараёнида шаклланишини ижтимоий- тарихий шарт-шароитлари натижаси тарихий шарт-шароитлари натижаси хисобланади. Шу маънода онг, хисобланади. Шу маънода онг, олимларнинг таъкидлашича, (ижтимоий олимларнинг таъкидлашича, (ижтимоий махсул) булиб, Англаган борликдан буюк махсул) булиб, Англаган борликдан буюк бошка нарса эмасдир.бошка нарса эмасдир. Онгнинг структураси, унинг мухим Онгнинг структураси, унинг мухим психологик таърифи кандай? Унинг психологик таърифи кандай? Унинг биринчи таърифи номининг узидаёк биринчи таърифи номининг узидаёк берилган булиб онг деганидир. кишининг берилган булиб онг деганидир. кишининг онги бизнинг теварак атрофимизни онги бизнинг теварак атрофимизни куршаб турган олам хакидаги билимлар куршаб турган олам хакидаги билимлар мажмуасидан таркиб топди. «Онгнинг мажмуасидан таркиб топди. «Онгнинг яшаш усули ва онг учун ниманингдир яшаш усули ва онг учун ниманингдир борлиги - билимдир»,- деб ёзган эди. борлиги - билимдир»,- деб ёзган эди. Шундай килиб, онгнинг структурасига Шундай килиб, онгнинг структурасига мухим билиш жараёнлари кирадики, улар мухим билиш жараёнлари кирадики, улар ёрдамида одам уз билимларини доимо ёрдамида одам уз билимларини доимо бойитиб боради. Бу жараёнлар каторига бойитиб боради. Бу жараёнлар каторига сезгилар ва идрокни, хотирани, хаёл ва сезгилар ва идрокни, хотирани, хаёл ва тафаккурни кушиш мумкин.тафаккурни кушиш мумкин. Сезгилар ва идрок ёрдамида мияга таъсир Сезгилар ва идрок ёрдамида мияга таъсир утказувчи кузгатувчиларнинг бевосита акс утказувчи кузгатувчиларнинг бевосита акс этиши натижасида онгда борликнинг уша этиши натижасида онгда борликнинг уша моментда киши тасаввурида хосил булган моментда киши тасаввурида хосил булган хиссий манзараси гавдаланади. Хотира хиссий манзараси гавдаланади. Хотира онгда утмиш образларини кайтадан онгда утмиш образларини кайтадан гавдалантирса, хаёл эхтиёж объекти булган, гавдалантирса, хаёл эхтиёж объекти булган, аммо хозирги пайтда йук нарсанинг образли аммо хозирги пайтда йук нарсанинг образли моделини хосил килади. Тафаккур моделини хосил килади. Тафаккур умумлашган билимлардан фойдаланиш йули умумлашган билимлардан фойдаланиш йули билан масаланинг хал этилишини билан масаланинг хал этилишини таъминлайди. Айтиб утилган психик билиш таъминлайди. Айтиб утилган психик билиш жараёнларидан исталган бирининг батамом жараёнларидан исталган бирининг батамом барбод булиши у ёкда турсин, бузилиши ё барбод булиши у ёкда турсин, бузилиши ё издан чикиши хам онгнинг барбод булишига издан чикиши хам онгнинг барбод булишига олиб келади.олиб келади. Онгнинг иккинчи таърифи - унда субъет билан объект Онгнинг иккинчи таърифи - унда субъет билан объект уртасида аник фаркланишнинг уз ифодасини топиши, уртасида аник фаркланишнинг уз ифодасини топиши, яъни одам «мен» деган тушунчага нима тегишли эканини яъни одам «мен» деган тушунчага нима тегишли эканини аник билади. аник билади. Тирик организмлар дунёси тарихида биринчи булиб унда Тирик организмлар дунёси тарихида биринчи булиб унда ажралиб чиккан ва узини атроф мухитига карама-карши ажралиб чиккан ва узини атроф мухитига карама-карши куйган инсон уз онгида ушбу карама-каршилик ва куйган инсон уз онгида ушбу карама-каршилик ва тафовутни саклаб келмокда.тафовутни саклаб келмокда. Одам уз хатти-харакатларини ва Одам уз хатти-харакатларини ва умуман узини-узи онгли равишда умуман узини-узи онгли равишда бахолайдибахолайди . . «Мен»нинг «мен эмас»дан ажратиши хар «Мен»нинг «мен эмас»дан ажратиши хар бир киши болалигида бошдан бир киши болалигида бошдан кечирадиган йул булиб, унинг узини-узи кечирадиган йул булиб, унинг узини-узи англаши жараёнида юз беради. Онгнинг англаши жараёнида юз беради. Онгнинг учинчи таърифи - одамнинг максадни учинчи таърифи - одамнинг максадни кузловчи фаолиятини таъминлашдир. кузловчи фаолиятини таъминлашдир. Фаолиятнинг максадларини яратиш Фаолиятнинг максадларини яратиш онгнинг функциясига киради. Бунда онгнинг функциясига киради. Бунда фаолият мотивлари юзага келади ва фаолият мотивлари юзага келади ва чамалаб чикилади, иродавий карорлар чамалаб чикилади, иродавий карорлар кабул килинади, харакатларни кабул килинади, харакатларни бажаришнинг кандай бориши хисобга бажаришнинг кандай бориши хисобга олинади, унга тегишли тузатишлар олинади, унга тегишли тузатишлар киритилади.киритилади. А.И ГерценА.И Герцен • «хар бир киши илдизлари сол булмаса одам ато «хар бир киши илдизлари сол булмаса одам ато замонларига бориб етадиган дахшатли замонларига бориб етадиган дахшатли шажарага таянади: сохил буйидаги тулкин каби шажарага таянади: сохил буйидаги тулкин каби оркамизда бутун бошли океан - бутун бир дунё оркамизда бутун бошли океан - бутун бир дунё тарихининг шиддати хис этилади; шу дакикада тарихининг шиддати хис этилади; шу дакикада бизнинг миямизда барча асрларнинг бизнинг миямизда барча асрларнинг гоялари ...Тил алохида обектив систематик гоялари ...Тил алохида обектив систематик унда ижтимоий тарихий тажриба ёки ижтимоий унда ижтимоий тарихий тажриба ёки ижтимоий онг акс этгандир. конкрет одам томонидан онг акс этгандир. конкрет одам томонидан узлаштирилар экан, тил маълум бир маънода узлаштирилар экан, тил маълум бир маънода унинг реал онги булиб колади. Тил - амалий, унинг реал онги булиб колади. Тил - амалий, хакикий онгдир, бошкалар учун хам мавжуд хакикий онгдир, бошкалар учун хам мавжуд булган ва худди шу туфайли мен учун хам булган ва худди шу туфайли мен учун хам мавжуд булган онгдир...» - деб ёзган эди. мавжуд булган онгдир...» - деб ёзган эди. Онг тушунчаси психологияда, психиатрияда ва Онг тушунчаси психологияда, психиатрияда ва бошка фанларда унинг юкорида келтирилган бошка фанларда унинг юкорида келтирилган асосий таърифларига мос келадиган маънода асосий таърифларига мос келадиган маънода ишлатилади. Психиаторларни беморда онг бор ёки ишлатилади. Психиаторларни беморда онг бор ёки йуклиги, ё булмаса бузилганлиги масалалари йуклиги, ё булмаса бузилганлиги масалалари доим кизиктради, шу туфайли улар онг деганда доим кизиктради, шу туфайли улар онг деганда беморнинг уз узига каердалиги, вакт качонлиги, беморнинг уз узига каердалиги, вакт качонлиги, теварак-атрофдаги вазият кандайлиги тугрисида теварак-атрофдаги вазият кандайлиги тугрисида уз шахсий холати хам харакатлари хакида хисоб уз шахсий холати хам харакатлари хакида хисоб бериш имкониятларни тушунадилар. Онг яхши бериш имкониятларни тушунадилар. Онг яхши сакланиб колган одам мияга келаётган янги сакланиб колган одам мияга келаётган янги ахборотга узидаги мавжуд билимларни хисобга ахборотга узидаги мавжуд билимларни хисобга олган холда бахо беради ва узини теварак-олган холда бахо беради ва узини теварак- атрофдаги мухитдан алохида ажратиб, бошка атрофдаги мухитдан алохида ажратиб, бошка одамларга ва фаолият вазиятга нисбатан таркиб одамларга ва фаолият вазиятга нисбатан таркиб топган муносабатлар системасини саклаб колади топган муносабатлар системасини саклаб колади хамда ана шу барча маълумотлар асосида уз хамда ана шу барча маълумотлар асосида уз хатти-характини идора килади. Онг ижтимоий хатти-характини идора килади. Онг ижтимоий махсул булиб, факат одамларга хосдир. махсул булиб, факат одамларга хосдир. хайвонларда эса онг булмайди.хайвонларда эса онг булмайди. Психиканинг куйи даражаси Психиканинг куйи даражаси онгсизликдан иборатдир.онгсизликдан иборатдир. Онгсизлик - кишини узини тута олмайдиган Онгсизлик - кишини узини тута олмайдиган килиб куядиган таъсуротлар билан боглик килиб куядиган таъсуротлар билан боглик психик жараёнлар харакатлар ка холатлар психик жараёнлар харакатлар ка холатлар йигиндисидир. йигиндисидир. Психик холат сифатидаги онгсизлик во Психик холат сифатидаги онгсизлик во келикни акс эттиришини шундай бир шакли келикни акс эттиришини шундай бир шакли хисобланадики, бунда харакат вакти ва хисобланадики, бунда харакат вакти ва урнини мулжал килиш яхлитлиги йуколади урнини мулжал килиш яхлитлиги йуколади хатти харакатининг нутк ёрдамида хатти харакатининг нутк ёрдамида бошкарилиши бузилади. Онгсизликка бошкарилиши бузилади. Онгсизликка куйидаги психик ходисаларни киритиш куйидаги психик ходисаларни киритиш мумкин: Уйку пайтида юз берадиган психик мумкин: Уйку пайтида юз берадиган психик ходисалар (туш куриш), сезилмайдиган, ходисалар (туш куриш), сезилмайдиган, лекин хакикатда хам таъсир курсатадиган лекин хакикатда хам таъсир курсатадиган кузгатувчиларга жавоб реакциялари: кузгатувчиларга жавоб реакциялари: Олдинлари онг харакат булиб лекин Олдинлари онг харакат булиб лекин такрорланавериб автоматлашиб кетган ва такрорланавериб автоматлашиб кетган ва шунга кура эндиликда англамайдиган булиб шунга кура эндиликда англамайдиган булиб колган харакатлар фаолиятига ундовчи, колган харакатлар фаолиятига ундовчи, аммо максад хиссидан англамайдиган айрим аммо максад хиссидан англамайдиган айрим мойиллар ва хоказо. мойиллар ва хоказо. 17 аср психологлар куз унгида 17 аср психологлар куз унгида психикага булган карашларнинг психикага булган карашларнинг тубдан узгариши даври тубдан узгариши даври сифатида намоён булади. сифатида намоён булади. Психологик фикр Психологик фикр тараккиётидаги янги даврни тараккиётидаги янги даврни "фанлар маликаси" булиб "фанлар маликаси" булиб хисобланган механика тасирида хисобланган механика тасирида пайдо булган концепциялар пайдо булган концепциялар очиб берди. 17 асрга оид очиб берди. 17 асрга оид психологик фикрларнинг узига психологик фикрларнинг узига хос томонларининг талкинада хос томонларининг талкинада очик намоён булди.очик намоён булди. Этиборингиз учун рахмат !Этиборингиз учун рахмат !